Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale Apele Române

Modificări (13), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (3), Derogări (3), Reviste (1), Proceduri (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 septembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Se înființează Administrația Națională "Apele Române" prin reorganizarea Companiei Naționale "Apele Române" - S.A. și prin preluarea activității de hidrologie, hidrogeologie și de gospodărire a apelor de la Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A., în scopul administrării, păstrării integrității și al protecției patrimoniului public de interes național care constituie infrastructura Sistemului național de gospodărire a apelor și pentru gospodărirea durabilă a resurselor de apă, care reprezintă monopol natural de interes strategic. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Administrația Națională "Apele Române", cu statut de regie autonomă de interes public național, este persoană juridică română și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Apelor și Protecției Mediului. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(3) Administrația Națională "Apele Române" își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1. Modificări (2)

(4) Administrația Națională "Apele Române" are în structura sa direcții de ape, organizate pe bazine și grupuri de bazine hidrografice, și în subordine unități fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2, care vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile legislației în vigoare. Modificări (1)

(5) Sediul Administrației Naționale "Apele Române" este în municipiul București, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Patrimoniul Companiei Naționale "Apele Române" - S.A. și patrimoniul public aferent activității de hidrologie, hidrogeologie și de gospodărire a apelor de la Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A. se preiau de Administrația Națională "Apele Române". Modificări (1)

(2) Administrația Națională "Apele Române" administrează bunurile de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție și în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 3. Modificări (1), Derogări (2), Jurisprudență

(3) Predarea-preluarea patrimoniului între Compania Națională "Apele Române" - S.A., Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A. și Administrația Națională "Apele Române" se va face pe bază de protocol încheiat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe baza evidenței contabile la 31 decembrie 2001. Modificări (1)

(4) Bunurile din domeniul public local, constituite din: lacurile care nu sunt declarate de interes public național, digurile de apărare împotriva inundațiilor, care nu se constituie într-o linie continuă de apărare, consolidările și apărările de maluri și lucrările de dirijare, trec prin hotărâre a Guvernului în administrarea beneficiarilor care sunt deserviți de acestea. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Administrația Națională "Apele Române" are ca principal obiect de activitate:

a) aplicarea strategiei și politicii naționale în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a resurselor de apă, precum și a programului național de implementare a prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de apă; Jurisprudență

b) administrarea și exploatarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor;

c) gestionarea și valorificarea resurselor de apă de suprafață și subterane cu potențialele lor naturale și a fondului național de date din domeniu.

(2) Administrația Națională "Apele Române", în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, are următoarele atribuții:

a) cunoașterea, conservarea, utilizarea, raționalizarea, restaurarea și valorificarea resurselor de apă de suprafață și subterane; Jurisprudență

b) protecția și restaurarea resurselor de apă de suprafață și subterane și a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stării bune a apelor;

c) elaborarea schemelor-cadru de amenajare și de gospodărire integrată a apelor și a planurilor de gospodărire a apelor pe bazine sau grupuri de bazine hidrografice; Jurisprudență

d) realizarea de anuare, sinteze, studii și cercetări de hidrologie, hidrogeologie, gospodărire a apelor și mediu, de instrucțiuni și monografii, studii de impact, bilanțuri de mediu;

e) exploatarea, întreținerea și dezvoltarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor, aflat în administrarea sa;

f) monitorizarea hidrologică, hidrogeologică și de calitate a resurselor de apă, precum și elaborarea diagnozelor și prognozelor;

g) elaborarea studiilor de hidrologie, hidrogeologie și gospodărire a apelor;

h) constituirea și gestionarea Fondului național de date hidrologice, hidrogeologice și de gospodărire a apelor;

i) avertizarea și realizarea măsurilor de prevenire, combatere și înlăturare a efectelor inundațiilor prin lucrările proprii de gospodărire a apelor;

j) avertizarea și participarea la aplicarea măsurilor pentru prevenirea, combaterea și înlăturarea efectelor inundațiilor și a poluărilor accidentale;

k) avizarea, autorizarea și controlul folosințelor de apă, al lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele, indiferent de deținător, în condițiile legii; Modificări (1)

l) asigurarea implementării prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene din domeniul gospodăririi resurselor de apă;

m) asigurarea aplicării prevederilor convențiilor și ale altor acorduri internaționale din domeniul apelor;

n) urmărirea realizării de lucrări noi în domeniul gospodăririi apelor, din surse bugetare, și realizarea de investiții din surse proprii și atrase;

o) asigurarea activității de inspecție și aplicarea de sancțiuni conform prevederilor legale în domeniu;

p) gestionarea Fondului apelor potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Administrația Națională "Apele Române" este operator unic pentru serviciile specifice în domeniul gospodăririi și valorificării resurselor de apă de suprafață și subterane cu potențialele lor naturale, în condițiile legii. Modificări (1)

(4) Administrația Națională "Apele Române" propune ministerului de resort, în condițiile legii, reglementări specifice domeniului gospodăririi apelor.

Art. 4. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(1) Cheltuielile pentru funcționarea Administrației Naționale "Apele Române" se vor asigura din venituri proprii, rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Veniturile proprii se asigură din prestarea serviciilor de gospodărire a apelor prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Administrația Națională "Apele Române" aplică sistemul de plăți, bonificații și penalități specifice de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa nr. 5, pentru toate categoriile de folosințe consumatoare și neconsumatoare de apă, indiferent de deținătorii cu orice titlu ai amenajării.

(4) Structura tarifelor pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor, precum și nivelul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(5) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se aplică tuturor beneficiarilor serviciilor și se ajustează periodic conform regimului instituit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, aprobată și modificată prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare.

(6) Penalitățile aplicate de Administrația Națională "Apele Române" potrivit art. 82 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996 se fac venit la Fondul apelor.

(7) Penalitățile pentru abateri de la normele privind concentrațiile maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate sunt prevăzute în anexa nr. 7.

(8) De la bugetul de stat, bugetele locale și din surse proprii ale persoanelor fizice și juridice se vor asigura cheltuielile pentru: Modificări (1)

a) acțiunile operative de interes public de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, precum și cele pentru constituirea stocului de materiale și mijloace de apărare;

b) întreținerea și repararea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, refacerea și repunerea în funcțiune a lucrărilor de gospodărire a apelor afectate de calamități naturale sau alte evenimente deosebite.

(9) Realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul apelor, precum și implementarea prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene și a programelor de preaderare din domeniul apelor, în scopul îndeplinirii angajamentelor luate de statul român prin acordurile și convențiile internaționale, conform Hotărârii Guvernului nr. 455/2001 privind aprobarea Planului de acțiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004, se asigură din surse proprii, Fondul apelor și în completare de la bugetul de stat, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Apelor și Protecției Mediului.

(10) Finanțarea investițiilor privind lucrările, construcțiile sau instalațiile de gospodărire a apelor, declarate de utilitate publică potrivit legii, se asigură de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.

(11) Administrația Națională "Apele Române" poate beneficia de credite cu dobândă preferențială și facilități în domeniul impozitelor și taxelor, în condițiile legii.

(12) Administrația Națională "Apele Române" preia toate drepturile și este ținută de toate obligațiile Companiei Naționale "Apele Române" - S.A.

Art. 5. - Modificări (2), Jurisprudență

(1) Conducerea Administrației Naționale "Apele Române" este asigurată de un consiliu de administrație format din 7 membri și de un director general care este și președintele consiliului de administrație, numiți prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului.

(2) Atribuțiile și competențele consiliului de administrație sunt cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1. Modificări (1)

Art. 6. -

Structura de organizare și funcționare a Administrației Naționale "Apele Române" se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Activitățile nespecifice gospodăririi apelor, enumerate în anexa nr. 2, vor fi externalizate în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență

(2) Capacitățile de producție aferente activităților ce se vor externaliza potrivit alin. (1) se stabilesc de Consiliul de administrație al Administrației Naționale "Apele Române" și se supun aprobării ministrului apelor și protecției mediului.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Personalul Administrației Naționale "Apele Române" se preia de la Compania Națională "Apele Române" - S.A. și personalul aferent activității de hidrologie, hidrogeologie și gospodărire a apelor, se preia de la Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A., conform prevederilor legale în vigoare, pe posturile din noua structură aprobată, urmând a se încheia contracte individuale de muncă. Modificări (1)

(2) Personalul preluat se consideră transferat în condițiile legii.

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se va încheia un nou contract colectiv de muncă.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii specifici utilizați se definesc în anexa nr. 8.

(2) Metodologia cu privire la desfășurarea activităților specifice de gospodărire a apelor va fi elaborată de Ministerul Apelor și Protecției Mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 11. - Jurisprudență

Litera B punctul 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

1. Administrația Națională «Apele Române»"

Art. 12. -

Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 81 va avea următorul cuprins:

"

(3) Administrația Națională «Apele Române» este operator unic pentru serviciile specifice în domeniul gospodăririi și valorificării resurselor de apă de suprafață și subterane cu potențialele lor naturale." Modificări (1)

2. Alineatul (3) al articolului 84 va avea următorul cuprins:

"

(3) Fondul apelor este gestionat de Administrația Națională «Apele Române» prin buget separat aprobat de Ministerul Apelor și Protecției Mediului care stabilește și metodologia de întocmire a acestui buget, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice."

Art. 13. -

Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2002, se modifică după cum urmează:

1. La prima coloană, liniuța a 8-a "Apă brută" va avea următorul cuprins:

"

- Servicii specifice de gospodărire a apelor"

2. Liniuța a 14-a "Servicii specifice de gospodărire a nisipurilor și pietrișurilor" se elimină.

Art. 14. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Hotărârea Guvernului nr. 1.001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plăți pentru produsele și serviciile de gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 15 septembrie 1990, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 981/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Apele Române" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul apelor și protecției mediului,
Petru Lificiu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
p. Ministrul industriei și resurselor,
Romulus Moucha,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 5 septembrie 2002.

Nr. 107.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Administrației Naționale "Apele Române"

ANEXA Nr. 2 Modificări (2), Jurisprudență

DENUMIREA ȘI SEDIILE
direcțiilor de ape, organizate pe bazine și grupuri de bazine
hidrografice, ale subunităților acestora și ale celorlalte unități din
subordinea Administrației Naționale "Apele Române"

A. Direcțiile de ape și subunitățile acestora:

1. Direcția Apelor Someș-Tisa, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Someș-Tisa, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Vânătorului nr. 17, județul Cluj, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Maramureș, cu sediul în municipiul Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 2;

- Sistemul de gospodărire a apelor Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 81A;

- Sistemul de gospodărire a apelor Bistrița-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistrița, str. Avram Iancu nr. 9;

- Sistemul de gospodărire a apelor Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 91;

- Sistemul de gospodărire a apelor Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 157/a.

2. Direcția Apelor Crișuri, organizată la nivelul bazinului hidrografic Crișuri, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 25, județul Bihor, cu următoarea subunitate: Modificări (1)

- Sistemul de gospodărire a apelor Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Atelierelor nr. 6.

3. Direcția Apelor Mureș, organizată la nivelul bazinului hidrografic Mureș, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, str. Koteles Samuel nr. 33, județul Mureș, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Dragalina nr. 16;

- Sistemul de gospodărire a apelor Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str. C.A. Rosetti nr. 9;

- Sistemul de gospodărire a apelor Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7;

- Sistemul de gospodărire a apelor Mureș, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, aleea Carpați nr. 61.

4. Direcția Apelor Banat, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Bega, Timiș, Caraș și Cerna, cu sediul în municipiul Timișoara, bd. Mihai Viteazul nr. 32, județul Timiș, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, Str. Căminelor nr. 9;

- Sistemul de gospodărire a apelor Timiș, cu sediul în municipiul Timișoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 35.

5. Direcția Apelor Jiu, organizată la nivelul bazinului hidrografic Jiu, cu sediul în municipiul Craiova, Str. Dunării nr. 48, județul Dolj, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Dolj, cu sediul în municipiul Craiova, Prelungirea Severinului nr. 169A;

- Sistemul de gospodărire a apelor Gorj, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Str. Unirii nr. 76;

- Sistemul de gospodărire a apelor Mehedinți, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Republicii nr. 1.

6. Direcția Apelor Olt, organizată la nivelul bazinului hidrografic Olt, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 6, județul Vâlcea, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7;

- Sistemul de gospodărire a apelor Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 16;

- Sistemul de gospodărire a apelor Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Maior Cranta nr. 32;

- Sistemul de gospodărire a apelor Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Someșului nr. 49;

- Sistemul de gospodărire a apelor Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 6;

- Sistemul de gospodărire a apelor Olt, cu sediul în municipiul Slatina, str. Strehăreț nr. 156.

7. Direcția Apelor Argeș-Vedea, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Argeș-Vedea, cu sediul în municipiul Pitești, str. Câmpulung nr. 6-8, județul Argeș, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Argeș, cu sediul în satul Valea Mare, comuna Ștefănești;

- Sistemul de gospodărire a apelor Ilfov - București, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6;

- Sistemul de gospodărire a apelor Giurgiu, cu sediul în comuna Grădinari;

- Sistemul de gospodărire a apelor Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, str. 1 Mai nr. 124.

8. Direcția Apelor Buzău-Ialomița, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Ialomița, Buzău și Mostiștea, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20 bis, județul Buzău, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, str. Mărășești nr. 39;

- Sistemul de gospodărire a apelor Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, str. Chiciu nr. 2;

- Sistemul de gospodărire a apelor Ialomița, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazul nr. 1;

- Sistemul de gospodărire a apelor Dâmbovița, cu sediul în municipiul Târgoviște, Str. Canalului nr. 1;

- Sistemul de gospodărire a apelor Prahova, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Gheorghe Cantacuzino nr. 304;

- Sistemul de gospodărire a apelor Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20 bis.

9. Direcția Apelor Siret, organizată la nivelul bazinului hidrografic Siret, cu sediul în municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Bacău, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Str. Universității nr. 48;

- Sistemul de gospodărire a apelor Neamț, cu sediul în municipiul Piatra-Neamț, str. Mihail Sadoveanu nr. 21;

- Sistemul de gospodărire a apelor Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1;

- Sistemul de gospodărire a apelor Vrancea, cu sediul în municipiul Focșani, Piața Victoriei nr. 5.

10. Direcția Apelor Prut, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Prut și Bârlad, cu sediul în municipiul Iași, str. Theodor Văscăuțeanu nr. 10, județul Iași, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 5 bis;

- Sistemul de gospodărire a apelor Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Theodor Văscăuțeanu nr. 10;

- Sistemul de gospodărire a apelor Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Alexandru Vlahuță nr. 5;

- Sistemul de gospodărire a apelor Galați, cu sediul în municipiul Galați, str. Traian nr. 431.

11. Direcția Apelor Dobrogea-Litoral, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Dobrogea și Litoral, cu sediul în municipiul Constanța, bd. Mircea cel Bătrân nr. 122, județul Constanța, cu următoarele subunități:

- Sistemul de gospodărire a apelor Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Alexandru Ciucurencu nr. 3;

- Sistemul de gospodărire a apelor Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 127.

B. Alte unități din subordine:

1. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, cu sediul în municipiul București, șos. București-Ploiești nr. 97;

2. Exploatarea Complexă Stânca-Costești, organizată la nivelul acumulării Stânca-Costești, cu sediul în municipiul Iași, str. Toma Cosma nr. 13, județul Iași;

3. Centrul de Perfecționare și Documentare în Gospodărirea Apelor, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, sectorul 6;

4. Revista Hidrotehnica, cu sediul în municipiul București, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.

C. Activități din subordinea Administrației Naționale "Apele Române", care sunt nespecifice activității de gospodărire a apelor și care vor fi externalizate: Modificări (1)

1. tratarea și distribuția apei potabile;

2. producția de energie electrică în microhidrocentrale independente;

3. proiectare și lucrări geologice;

4. extracția de balast din balastiere proprii, organizate;

5. stații radar și stații meteorologice;

6. baze de mecanizare pentru întreținerea și repararea utilajelor;

7. exploatarea și întreținerea plajelor;

8. alte activități care vor fi stabilite de Ministerul Apelor și Protecției Mediului.

ANEXA Nr. 3 Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

LISTA
cuprinzând bunurile de natura celor prevăzute la
art. 135 alin. (4) din
Constituție și în Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, aflate
în administrare

1. Apele cu potențial energetic valorificabil și cele ce pot fi folosite în interes public, cu albiile lor minore, malurile și cuvetele lacurilor, cu bogățiile lor naturale, apele subterane, plajele și marea teritorială.

Bunurile aparținând patrimoniului public de interes național sunt nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001, anexa nr. 5, de la pag. 153 la pag. 358 și cele de la pag. 74 la pag. 153, care se referă la bunurile aferente activității de hidrologie, hidrogeologie și gospodărire a apelor.

ANEXA Nr. 4*) Modificări (3)

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

SERVICII DE GOSPODĂRIRE A APELOR

A. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR

Cod CPSA
4100.12. SERVICIUL DE ASIGURARE A APEI BRUTE PE CATEGORII DE SURSE ŞI UTILIZATORI
4100.12.1. RÂURI INTERIOARE LACURI NATURALE ŞI LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE DIN ADMINISTRAREA ALTOR AGENŢI ECONOMICI
4100.12.1.1. Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial, producători de energie electrică şi termică prin termocentrale şi alţii
4100.12.1.2. Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată.
4100.12.1.3. Irigaţii, piscicultură
4100.12.2. DUNĂRE
4100.12.2.1. Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală) instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial, producători de energie electrică şi termică prin termocentrale, producători de energie nuclearo-electrică şi alţii
4100.12.2.2. Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată.
4100.12.2.3. Irigaţii, piscicultură
4100.12.3. SUBTERAN
4100.12.3.1. Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală pentru industrie) exclusiv cei care folosesc apa în scop potabil.
4100.12.3.2. Agenţi economici de gospodărie comunală pentru populaţie, instituţii publice, unităţi de cult şi alţii care folosesc apă în scop potabil
4100.12.3.3. Irigaţii, piscicultură.
4100.12.3.4. Agenţi economici agrozootehnici.
4100.12.4. LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA UNITĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR
4100.12.4.1. Agenţi economici industriali, de construcţii - montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru populaţie, industrie, etc.), instituţii publice, unităţi de cult, producători de energie electrică şi termică prin termocentrale
4100.12.4.2. Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată.
4100.12.4.3. Irigaţii, piscicultură
4100.21.1. SERVICIUL PENTRU CĂDEREA MEDIE ASIGURATĂ PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN ADMINISTRAREA "APELOR ROMÂNE"
4100.21.1.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu putere instalată mai mică de 4 MW;
4100.21.1.2. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată cuprinsă între 4 MW şi 8 MW;
4100.21.1.3. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8 MW;
4100.21.2. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR, PENTRU AMELIORAREA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A POLUANŢILOR DIN APELE UZATE EVACUATE DE UTILIZATORI ÎN APELE DE SUPRAFAŢĂ ŞI DE PROTECŢIE A CALITĂŢII ACESTORA
a) la materii în suspensie
b) la substanţe în soluţie
c) la germeni patogeni
d) la poluarea termică
e) la substanţe consumatoare de oxigen,
4100.21.3. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR, PENTRU AMELIORAREA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A POLUANŢILOR DIN APELE UZATE EVACUATE DE UTILIZATORI ÎN SOLURI PERMEABILE SAU ÎN DEPRESIUNI CU SCURGERE ASIGURATĂ NATURAL ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR SUBTERANE
a) la materii în suspensie
b) la substanţe în soluţie
c) la germeni patogeni
d) la substanţe consumatoare de oxigen
4100.21.4. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR, PENTRU AMELIORAREA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A POLUANŢILOR DIN APELE UZATE INDUSTRIALE, A APELOR DE MINĂ SAU DE ZĂCĂMÂNT, INJECTATE ÎN STRATURI DE FOARTE MARE ADÂNCIME1)
a) la materii în suspensie
b) la substanţe în soluţie
c) la germeni patogeni
NOTĂ:
1) Indicatorii folosiţi pentru stabilirea datelor contractuale pentru serviciile specifice menţionate, sunt:
INDICATORI CHIMICI GENERALI
- Materii totale în suspensie (MTS)
- Cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-)
- Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+)
- Azotaţi (NO3-)
- Amoniu (NH4+), azot (N(total)), azotiţi (NO2-)
- Consum biochimic de oxigen (CBO5)
- Consum chimic de oxigen (CCOMn)
- Consum chimic de oxigen (CCOCr)
- Fosfaţi (PO43-)
- Fosfor (P)
- Mangan (Mn2+)
- Aluminiu (Al3+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+)
- Substanţe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere
- Detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabili
- Reziduu filtrabil uscat la 105°C
INDICATORI CHIMICI SPECIFICI
- Sulfiţi (SO32-), fluoruri (F-), fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH)
- Nichel (Ni2+), crom (Cr3+)
- Amoniac (NH3)
- Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+)
- Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S)
INDICATORI CHIMICI TOXICI ŞI FOARTE TOXICI
- Arsen (As)
- Cianuri (CN-)
- Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+)
- Plumb (Pb2+), argint (Ag+), crom (Cr6+), cupru (Cu2+), molibden (Mo2+)
INDICATORI BACTERIOLOGICI
- Bacterii coliforme totale
- Bacterii coliforme fecale
- Streptococi fecali
INDICATORI FIZICI
- Temperatura
4100.22. SERVICIUL DE ASIGURARE A GOSPODĂRIRII NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR ŞI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE
4100.22.1. Serviciul de asigurare a gospodăririi nisipurilor şi pietrişurilor din albiile minore ale cursurilor de apă, malurilor şi cuvetelor lacurilor de acumulare amenajate.
4100.22.2. Serviciul de asigurare a gospodăririi nisipurilor şi pietrişurilor din albia minoră a fluviului Dunărea

B. SERVICII COMUNE DE GOSPODĂRIRE A APELOR ÎN SCOPUL PRELUCRĂRII
ȘI UTILIZĂRII ACESTORA

Cod CPSA Denumirea serviciului
4100.24.1. Captarea, tratarea şi pomparea apei
4100.24.2. Distribuţia apei prin reţeaua publică
4100.24.3. Distribuţia apei pe platforme industriale
4100.24.4. Distribuţia apei prin reţeaua de irigaţii.
4100.24.5. Distribuţia apei prin reţeaua altor unităţi.
4100.24.6. Transportul apei prin conducte şi canale.
4100.4.1. Asigurarea folosirii potenţialului de turism şi agrement al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării şi mării teritoriale.
4100.4.2. Asigurarea folosirii potenţialului piscicol al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării şi mării teritoriale.
4100.5. Apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrări de gospodărire a apelor.
4100.6. Suplimentarea debitelor.
4100.7. Pomparea apelor în vederea protecţiei lacurilor terapeutice, precum şi din incinte îndiguite.
4100.8. Activităţi conexe legate de valorificarea potenţialelor apelor şi a patrimoniului.
4100.9. Alte servicii privind prelucrarea şi utilizarea apei, cu potenţialele ei.

ANEXA Nr. 5 Modificări (3), Jurisprudență

MECANISMUL ECONOMIC SPECIFIC
în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor

Art. 1. -

(1) Mecanismul economic specific în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor include sistemul de plăți, bonificații și penalități, ca parte a modului de finanțare pe principii economice a Administrației Naționale "Apele Române", în scopul funcționării în siguranță a Sistemului național de gospodărire a apelor.

(2) Apa brută constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate formele sale de folosire de către utilizatori, care plătesc contravaloarea serviciilor prestate de Administrația Națională "Apele Române".

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) utilizatorii care folosesc apa brută în condițiile prevăzute la art. 81 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996.

Art. 2. -

(1) Administrația Națională "Apele Române" aplică sistemul de plăți, bonificații și penalități pentru serviciile specifice și comune de gospodărire a apelor.

(2) Sistemul de plăți, conform reglementărilor legale în vigoare, se bazează pe regula "beneficiarul plătește", în funcție de serviciile de gospodărire a apelor prestate de Administrația Națională "Apele Române".

(3) Administrația Națională "Apele Române" este singura în drept să aplice sistemul de plăți pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor tuturor utilizatorilor, indiferent de deținătorul cu orice titlu al amenajării, precum și din sursele subterane, cu excepția apelor geotermale.

(4) Tarifele pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta ordonanță de urgență, sunt diferențiate pe categorii de surse, ca urmare a condițiilor diferite de asigurare a apei, și pe utilizatori, pentru stimularea economică a utilizării durabile a apelor.

(5) Tarifele pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor pentru ameliorarea și monitorizarea cantitativă și calitativă a poluanților din apele uzate evacuate și de protecție a calității resurselor de apă sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 2000.

(6) Tarifele prevăzute la alin. (4) și (5) se aplică tuturor beneficiarilor serviciilor specifice de gospodărire a apelor și se ajustează periodic conform legislației în vigoare, cu avizul Oficiului Concurenței.

Art. 3. -

(1) Prestarea de către Administrația Națională "Apele Române" a serviciilor de asigurare a apei brute în sursă și a celorlalte servicii specifice și comune de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta ordonanță de urgență, se face pe bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii.

(2) Administrația Națională "Apele Române" contractează serviciile specifice de gospodărire a apelor în limitele prevederilor din actul de autorizare a folosinței din punct de vedere al gospodăririi apelor.

(3) Autorizația de gospodărire a apelor atestă că agentul economic are capacitatea să efectueze activități de producție, servicii care nu periclitează calitatea apelor în sursă, dar nu dă dreptul de folosire a serviciilor de gospodărire prestate de Administrația Națională "Apele Române", fără contract economic încheiat cu aceasta.

(4) Calitatea apei brute asigurată în sursă este cea existentă la momentul preluării de către utilizator. Modificări (1)

(5) Divergențele apărute la încheierea contractelor între direcțiile bazinale și unitățile subordonate Administrației Naționale "Apele Române" și agenții economici, în calitate de beneficiar, vor fi negociate ca etapă finală a concilierii, la nivelul central al Administrației Naționale "Apele Române". Modificări (1)

Art. 4. -

Pentru serviciile comune de gospodărire a apelor prezentate în anexa nr. 4 lit. B la prezenta ordonanță de urgență, tarifele se stabilesc de direcțiile bazinale ale Administrației Naționale "Apele Române", conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. -

(1) Administrația Națională "Apele Române", în relațiile cu utilizatorii serviciilor de gospodărire a apelor, poate aplica acestora bonificații și penalități, după caz.

(2) Utilizatorilor de apă care demonstrează constant o grijă deosebită pentru folosirea rațională și protecția calității apelor, evacuând o dată cu apele uzate epurate substanțe impurificatoare în concentrații mai mici decât cele înscrise în autorizația de gospodărire a apelor, li se acordă, potrivit legii, bonificații. Bonificațiile se acordă în procent de până la 10% din valoarea anuală a serviciilor specifice de gospodărire a apelor decontate, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului.

(3) Administrația Națională "Apele Române" este singura în drept să constate cazurile în care se acordă bonificații sau să aplice penalități.

(4) Pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate, înscrise în contractele de furnizare a serviciilor specifice, utilizatorii sunt penalizați în cuantumul prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta ordonanță de urgență. Penalitățile se pot actualiza prin hotărâre a Guvernului.

(5) Constatarea abaterilor prevăzute la alin. (4) se face prin proces-verbal încheiat de personalul direcțiilor bazinale ale Administrației Naționale "Apele Române", împuternicit în acest scop.

(6) Decizia și procesul-verbal de constatare se comunică unității penalizate, prin poștă, cu confirmare de primire, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. Împotriva procesului-verbal de constatare și de stabilire a penalităților unitatea în cauză poate face plângere, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită abaterea. Hotărârea prin care se rezolvă plângerea este definitivă. Procesul-verbal de stabilire a penalităților, neatacat în justiție în termenul stabilit, constituie titlu executoriu în înțelesul art. 372 lit. b) din Codul de procedură civilă.

(7) Penalitățile aplicate pentru abaterile prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta ordonanță de urgență se fac venit la Fondul apelor.

Art. 6. -

(1) Unitățile de gospodărie comunală care au în administrare rețelele de alimentare cu apă a populației și de canalizare a localităților pot aplica penalitățile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă, cu ajustările ulterioare, prin personalul împuternicit în acest scop.

(2) Penalitățile încasate de unitățile de gospodărie comunală se fac venit al acestora și se folosesc pentru modernizarea instalațiilor și retehnologizarea stațiilor de epurare a apelor uzate, conform legislației în vigoare.

ANEXA Nr. 61) Modificări (3)

Modificări (4)

1) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil. Modificări (1)

TARIFELE
pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor

Cod CPSA DENUMIREA SERVICIULUI U.M. Tarif*) (Lei/U.M.)
4100.12 SERVICIUL DE ASIGURARE A APEI BRUTE PE CATEGORII DE SURSE ŞI UTILIZATORI
4100.12.1 RÂURI INTERIOARE, LACURI NATURALE ŞI LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE DIN ADMINISTRAREA ALTOR AGENŢI ECONOMICI
4100.12.1.1 Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial, producători de energie electrică şi termică prin termocentrale şi alţii mc 238,00
4100.12.1.2 Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată mc 1,00
4100.12.1.3 Irigaţii, piscicultură mc 18,00
4100.12.2 DUNĂRE
4100.12.2.1 Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial, producători de energie electrică şi termică prin termocentrale, producători de energie nuclearo electrică şi alţii mc 28,00
4100.12.2.2 Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată mc 1,00
4100.12.2.4 Irigaţii, piscicultură mc 18,00
4100.12.3 SUBTERAN
4100.12.3.1 Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală pentru industrie) exclusiv cei care folosesc apă în scop potabil mc 264,00
4100.12.3.2 Agenţi economici, de gospodărire comunală pentru populaţie, instituţii publice, unităţi de cult şi alţii care folosesc apă în scop potabil. mc 123,00
4100.12.3.3 Irigaţii, piscicultură mc 18,00
4100.12.3.4 Agenţi economici agrozootehnici mc 156,00
4100.12.4 LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE DIN ADMINISTRAREA UNITĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR
4100.12.4.1 Agenţi economici, industriali, de construcţii montaj, de transporturi, gospodărie comunală (pentru populaţie, industrie, etc), instituţii publice, unităţi de cult, producători de energie electrică şi termică prin termocentrale mc 240,00
4100.12.4.2 Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată mc 1,30
4100.12.4.3 Irigaţii, piscicultură mc 18,00
4100.21.1 SERVICIUL PENTRU CĂDEREA MEDIE ASIGURATĂ PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN ADMINISTRAREA "APELOR ROMÂNE"
4100.21.1.1 Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu putere instalată mai mică de 4MW mcad/ lună 1.300.055,00
4100.21.1.2 Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4MW şi 8 MW mcad/ lună 1.747.510,00
4100.21.1.3 Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu putere instalată mai mare de 8MW mcad/ lună 2.154.114,00
4.100.21.2. SERVICIILE SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A POLUANŢILOR DIN APELE UZATE EVACUATE ŞI DE PROTECŢIE A CALITĂŢII RESURSELOR DE APĂ
a) INDICATORI CHIMICI GENERALI
- Materii totale în suspensie (MTS) Kg 53,00
- Cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-) Kg 217,00
- Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+) Kg 217,00
- Azotaţi (NO3-) Kg 217.00
- Amoniu (NH4+), azot (N(total)), azotiţi (NO2-) Kg 870,00
- Consum biochimic de oxigen (CBO5) Kg 217,00
- Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda de permanganat de potasiu) Kg 217,00
- Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu) Kg 217,00
- Fosfaţi (PO43-) Kg 43,00
- Fosfor (P) Kg 870,00
- Mangan (Mn2+) Kg 2.175,00
- Aluminiu (Al3+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+) Kg 2.610,00
- Substanţe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere Kg 1.631,00
- Detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabili Kg 870,00
- Reziduu filtrabil uscat la 105°C kg 217,00
b) INDICATORI CHIMICI SPECIFICI
- Sulfiţi (SO32-), fluoruri (F-), fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) Kg 870,00
- Nichel (Ni2+), crom (Cr3+) Kg 54.389,00
- Amoniac (NH3) Kg 54.389,00
- Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+) Kg 2.610,00
- Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S) Kg 2.719,00
c) INDICATORI CHIMICI TOXICI ŞI FOARTE TOXICI
- Arsen (As) Kg 169.167,00
- Cianuri (CN-) Kg 169.167,00
- Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+) Kg 217.556,00
- Plumb (Pb2+), argint (Ag+), crom (Cr6+), cupru (Cu2+), molibden (Mo2+) Kg 54.389,00
d) INDICATORI BACTERIOLOGICI
- Bacterii coliforme totale 106 bacterii/ 100 cm3 18,00
- Bacterii coliforme fecale 104 bacterii/ 100 cm3 315,00
- Streptococi fecali 5x103 bacterii/ 100 cm3 810,00
e) INDICATORI FIZICI
- Temperatura m3x°C**) 2,00
4100.22 SERVICIUL DE ASIGURARE A GOSPODĂRIRII NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR ŞI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE
4100.22.1 SERVICIUL DE ASIGURARE A GOSPODĂRIRII NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR ŞI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE mc 25.000,00
4100.22.2. SERVICIUL DE ASIGURARE A GOSPODĂRIRII NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR DIN ALBIA MINORĂ A FLUVIULUI DUNĂREA mc 14.000,00

*) Tarifele nu conțin TVA

**) Diferența de temperatură dintre evacuare și prelevare

ANEXA Nr. 71) Modificări (2)

1) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

PENALITĂȚI
pentru abateri de la normele privind concentrațiile maxime admise ale
poluanților din apele uzate evacuate

UM Nivelul penalităţilor
lei/UM
1. Depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate
a. INDICATORI CHIMICI GENERALI - Materii totale în suspensie (MTS) Kg 100
- Cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-) Kg 350
- Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+) Kg 350
- Azotaţi (NO3-) Kg 400
- Amoniu (NH4+), azot (N(total)), azotiţi (NO2-) Kg 30.000
- Consum biochimic de oxigen (CB05) Kg 800
- Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu) Kg 1.800
- Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bricromat de potasiu) Kg 5.000
- Fosfaţi (PO43-) Kg 8.000
- Fosfor total (P) Kg 30.000
- Mangan (Mn2+) Kg 9.000
- Aluminiu (Al3+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+) Kg 9.000
- Substanţe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere Kg 10.000
- Detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabili Kg 15.000
- Reziduu filtrabil uscat la 105° C Kg 350
b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI
- Sulfiţi (SO32-), fluoruri (F-), fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) Kg 30.000
- Nichel (Ni2+), crom (Cr3+) Kg 150.000
- Amoniac (NH3) Kg 150.000
- Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+) Kg 9.000
- Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S) Kg 80.000
c. INDICATORI CHIMICI TOXICI ŞI FOARTE TOXICI
- Arsen (As) Kg 1.000.000
- Cianuri (CN-) Kg 1.000.000
- Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+) Kg 1.000.000
- Plumb (Pb2+), argint (Ag+), crom (Cr6+), cupru (Cu2+), molibden (Mo2+) Kg 150.000
- Clor rezidual liber (Cl2) Kg 50.000
- Substanţe cancerigene (benzpirenul şi compuşii lui, nitroderivaţi) Kg 6.000.000
- Hidrocarburi policiclice aromatice HPA Kg 4.000.000
- Pesticide - erbicide, triazine, triazinone, toluidine Kg 1.000.000
- Pesticide - insecticide organoclorurate Kg 2.000.000
- Pesticide - insecticide: organofosforice, organometalice Kg 4.000.000
d. INDICATORI BACTERIOLOGICI
- Bacterii coliforme totale 106 bacterii/ 100 cm3 1.000.000
- Bacterii coliforme fecale 104 bacterii/ 100 cm3 2.000.000
- Streptococi fecali 5x103 bacterii/ 100 cm3 5.000.000
- Salmonela nr./100 cm3 10.000.000
e. INDICATORI FIZICI
- Temperatură m3x°C*) 10
- pH (concentraţia ionilor de hidrogen) m3x unităţi PH 5

*) Diferența de temperatură dintre evacuare și prelevare Modificări (1)

Notă:

Determinarea cantităților de poluanți evacuate și constatate la depășirea valorii medii zilnice se va realiza pentru toți poluanții (fizici, chimici și bacteriologici) prevăzuți în contract, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în metodologia în vigoare.

Depășirea cantităților de poluanți înscriși în contract atrage penalizarea, indiferent de valoarea debitului evacuat. Cantitatea de poluanți evacuată, pentru care se aplică penalități, reprezintă produsul dintre diferența de concentrație cu care se depășește limita aprobată a poluanților și volumul evacuat.

Penalitățile se aplică pentru depășirea fiecărui tip de poluant.

Pentru evacuarea în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere naturală a poluanților din apele uzate penalitățile se majorează cu 200%.

ANEXA Nr. 8 Modificări (2), Proceduri (1)

DEFINIȚII

1. Gospodărirea apelor - activitățile care, printr-un ansamblu de mijloace tehnice și măsuri legislative, economice și administrative, conduc la cunoașterea, utilizarea, valorificarea rațională, menținerea sau îmbunătățirea calității resurselor de apă pentru satisfacerea nevoilor sociale și economice, la protecția împotriva epuizării și poluării acestor resurse, precum și la prevenirea și combaterea acțiunilor distructive ale apelor.

2. Resurse de apă - apele de suprafață alcătuite din cursurile de apă cu deltele lor, lacuri, bălți, apele maritime interioare și marea teritorială, precum și apele subterane, în totalitatea lor.

3. Ape de suprafață - ape interioare și, respectiv, marine, stătătoare și curgătoare, ale căror suprafețe sunt în contact direct cu atmosfera.

4. Ape subterane - apele aflate sub suprafața terenului în zona de saturație și în contact direct cu solul sau cu subsolul.

5. Ape interioare - toate apele aflate în interiorul liniei de bază, de la care se măsoară extinderea apelor teritoriale.

6. Râu - masa de apă care curge în cea mai mare parte la suprafață în lungul unei albii.

7. Lac - masă de apă stătătoare care ocupă o concavitate a scoarței pământului.

8. Bazin hidrografic - unitate fizico-geografică ce înglobează rețeaua hidrografică până la cumpăna apelor.

9. Starea bună a apelor - acea stare pe care o ating corpurile de apă de suprafață atunci când parametrii ecologici și chimici ai apei au valori corespunzătoare regimului natural de scurgere, cu impact antropic nesemnificativ.

10. Apa brută - apă captată din surse de suprafață sau subterane, care are calitatea sursei în momentul prelevării și care necesită un proces de tratare conform cerințelor calitative ale folosinței.

11. Serviciul de asigurare a apei brute în sursă - totalitatea activităților de gospodărire a apelor desfășurate pentru crearea de noi surse de apă și de regularizare a debitelor de apă ale surselor existente, în vederea satisfacerii cerințelor folosințelor, corelat cu prevederile actelor de reglementare emise pentru folosirea resurselor de apă.

12. Serviciul specific de gospodărire a apelor pentru ameliorarea și monitorizarea cantitativă și calitativă a poluanților din apele uzate evacuate și de protecție a calității acestora - totalitatea activităților desfășurate pentru cunoașterea stării și evoluției cantitative și calitative a apelor.

13. Serviciul de cădere medie asigurat prin baraje - totalitatea activităților de gospodărire a apelor desfășurate pentru regularizarea debitelor cursului de apă într-o anumită secțiune în vederea asigurării folosinței energetice.

14. Serviciul de asigurare a nisipurilor și pietrișurilor - totalitatea activităților de gospodărire a apelor desfășurate pentru asigurarea unei scurgeri normale a apelor de suprafață, pentru regularizarea debitelor solide și crearea de depozite de nisipuri și pietrișuri în condițiile menținerii stabilității albiilor și malurilor cursurilor de apă.

15. Plan de gospodărire a apelor pe bazin hidrografic - instrument de planificare și aplicare a măsurilor de asigurare a protecției și utilizării durabile a apei în cadrul unui bazin hidrografic.

16. Schema-cadru de amenajare și gospodărire a apelor - documentație de gospodărire a apelor care prezintă modelul sistemului de gospodărire a apelor, cuprinzând rețeaua hidrografică, lucrările de gospodărire a apelor și prelevările-evacuările aferente folosințelor, analizate în diferite scenarii și etape de dezvoltare economico-socială a spațiului hidrografic respectiv, precum și modul de protecție, de menținere sau de îmbunătățire a calității apelor.

17. Fondul național de date de gospodărire a apelor - totalitatea bazelor de date meteorologice, hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire cantitativă și calitativă a apelor.

18. Sistem național de gospodărire a apelor - ansamblul activităților și lucrărilor care asigură administrarea domeniului public de interes național al apelor și gestiunea durabilă, cantitativă și calitativă a resurselor de apă.

19. Balanța apei - alocarea resurselor de apă pentru satisfacerea cerințelor folosințelor de apă în situații hidrologice normale.

20. Folosințe de apă - orice formă de activitate sau unitate cu caracter social ori economic, care utilizează apa dintr-o sursă de apă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Proceduri:
Procedură privind obținerea autorizației de gospodărire a apelor
;
se încarcă...