Parlamentul României

Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor

Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe (2), Reviste (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iunie 2004
Formă aplicabilă de la 30 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de viață și bunăstare ale animalelor cu sau fără deținător.

(2) Gestionarea populației canine fără stăpân de pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, prin deținător de animale se înțelege proprietarul, persoana care deține cu orice titlu valabil, precum și orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul.

Art. 3. -

Deținătorii de animale au obligația de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare și de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducția, exploatarea, protecția și bunăstarea animalelor.

Art. 4. -

Deținătorii de animale au obligația de a avea un comportament lipsit de brutalitate față de acestea, de a asigura condițiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona și/sau izgoni.

Art. 5. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Deținătorii de animale au obligația de a asigura acestora, în funcție de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă și categorie de producție, următoarele:

a) un adăpost corespunzător;

b) hrană și apă suficiente;

c) posibilitatea de mișcare suficientă;

d) îngrijire și atenție;

e) asistență medicală.

(2) Deținătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente și cruzimi.

Art. 6. -

(1) În sensul prezentei legi, prin rău tratament se înțelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum și neasigurarea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) În sensul prezentei legi, prin cruzime față de animale se înțelege: Referințe în jurisprudență (1)

a) omorârea animalelor, cu intenție; Referințe în jurisprudență (4)

b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;

c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;

e) folosirea de animale pentru expoziții, spectacole, publicitate, realizare de filme și în scopuri asemănătoare, dacă aceste activități le provoacă suferințe fizice și psihice, afecțiuni sau răniri;

f) abandonarea și/sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului; Referințe în jurisprudență (1)

g) administrarea de substanțe destinate stimulării capacităților fizice ale animalelor în timpul competițiilor sportive, sub forma dopajului;

h) maltratarea și schingiuirea animalelor; Referințe în jurisprudență (2)

i) intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul ciocului și dinților;

j) provocarea de suferințe fizice și psihice prin orice mijloace; Referințe în jurisprudență (1)

k) despărțirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viață; Referințe în jurisprudență (1)

l) capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege; Referințe în jurisprudență (1)

m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situații decât pentru imobilizarea animalelor.

Art. 7. -

Abandonul constă în lăsarea unui animal aflat în proprietatea și îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical.

Art. 8. -

Animalele folosite în scopuri experimentale sunt supuse unor reguli de protecție specifice, fără a li se provoca suferințe inutile.

Art. 9. -

(1) Este interzisă eutanasierea câinilor, a pisicilor și a altor animale realizată cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Prin excepție, animalele cu boli incurabile constatate în condițiile legii de medicul veterinar vor fi eutanasiate de îndată.

Art. 10. -

(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor*) reprezintă autoritatea națională în domeniul protecției animalelor.

*) Conform art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se înființează prin reorganizarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor, a Agenției Naționale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, precum și a unor servicii care funcționează în structura aceluiași minister.

(2) Condițiile de deținere, adăpostire și întreținere a animalelor se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Referințe în jurisprudență (1)

CAPITOLUL II Condiții privind deținerea animalelor Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Deținătorii de animale pot deține animale sălbatice, potrivit legii, numai dacă sunt autorizați de direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.

(2) Condițiile privind deținerea animalelor sălbatice se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

(3) Deținătorii de animale pot deține animale sălbatice pe o perioadă determinată de timp, în vederea îngrijirii și recuperării fizice, pentru animalele aflate în impas de supraviețuire, cu acordul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Art. 12. -

(1) Deținătorii de animale au obligația de a îngriji și trata în mod corespunzător un animal bolnav sau rănit.

(2) Autoritatea sanitară veterinară poate dispune tăierea sau uciderea, după caz, a unui animal bolnav ori rănit, pentru a-l scuti de suferințe fizice și psihice inutile, în condiții stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale.

Art. 13. -

Deținătorii de animale care selecționează un animal pentru reproducție au obligația de a respecta caracteristicile anatomice, fiziologice și comportamentale ale speciei și rasei respective, astfel încât să nu fie compromise performanțele, sănătatea și bunăstarea descendenților.

Art. 14. -

Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obligația de a folosi mijloace de dresaj care să nu provoace traume psihice sau fizice, precum și de a folosi metode care să nu prejudicieze sănătatea ori bunăstarea animalului.

CAPITOLUL III Condiții privind comerțul cu animale, transportul animalelor, precum și folosirea acestora în scop publicitar, în spectacole, expoziții, competiții și manifestări similare

Art. 15. -

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, din considerente privind protecția animalelor sau conservarea speciilor de animale existente pe teritoriul țării, poate impune anumite condiții, precum și limita sau interzice importul, exportul, tranzitul și comerțul cu animale, ținând cont de reglementările comunitare.

Art. 16. - Puneri în aplicare (1)

(1) Transportatorii au obligația de a transporta animalele în condiții corespunzătoare, în funcție de specie, stare fiziologică, sex, vârstă, categorie de producție, pentru a evita rănirea ori epuizarea fizică și/sau psihică a acestora.

(2) Condițiile privind transportul animalelor se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Art. 17. - Reviste (1)

Animalele pot fi folosite în scop publicitar, în spectacole, expoziții, competiții sau alte manifestări similare numai dacă:

a) organizatorul asigură condițiile prevăzute la art. 5;

b) sănătatea și bunăstarea animalelor nu sunt puse în pericol.

Art. 18. -

(1) În cursul competițiilor sau cu alte ocazii este interzis să se administreze animalelor substanțe ori să fie supuse unor procedee pentru creșterea sau diminuarea nivelului natural al performanțelor.

(2) Comisia de organizare a competițiilor și/sau de arbitraj va cuprinde obligatoriu și un reprezentant al organizațiilor de protecție a animalelor.

CAPITOLUL IV Intervenții chirurgicale

Art. 19. -

(1) Animalele sunt supuse intervențiilor chirurgicale numai în cazurile motivate.

(2) Intervențiile chirurgicale se efectuează sub anestezie locală sau, după caz, generală, numai de către medici veterinari.

(3) Intervențiile chirurgicale se efectuează în spații autorizate, cu excepția situațiilor în care intervenția se impune la fața locului.

(4) Manoperele medicale care pot provoca suferință animalului trebuie efectuate de către medicul veterinar.

Art. 20. -

Prin excepție de la dispozițiile art. 19 alin. (2), în cazul animalelor utilizate în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale, intervențiile chirurgicale ori alte tratamente pot fi efectuate și de alte persoane care au calificarea necesară.

CAPITOLUL V Sacrificarea și uciderea animalelor Puneri în aplicare (1)

Art. 21. -

Animalele nu vor fi supuse unor suferințe inutile în cazul sacrificării sau uciderii.

Art. 22. -

Sacrificarea și uciderea animalelor se vor efectua cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.

Art. 23. -

Prevederile art. 22 nu se aplică animalelor care, din cauza unor accidente sau boli, trebuie sacrificate ori ucise imediat.

CAPITOLUL VI Folosirea animalelor în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale Puneri în aplicare (1)

Art. 24. -

Animalele pot fi folosite pentru cercetare științifică, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente sau produse biologice, atunci când obiectivul activității nu poate fi atins prin alte metode ce nu implică folosirea animalelor.

CAPITOLUL VII Sancțiuni

Art. 25. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1), Hotărâri judecătorești

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă: Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) uciderea animalelor, cu intenție, fără drept; Caută hotărâri judecătorești

b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive; Caută hotărâri judecătorești

c) organizarea de lupte între animale sau cu animale; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea; Caută hotărâri judecătorești

e) rănirea sau schingiuirea animalelor; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

f) intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul ciocului și dinților. Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul condamnării pentru una dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1), instanța poate dispune ca pedeapsă complementară interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani. Caută hotărâri judecătorești

Art. 26. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte: Caută hotărâri judecătorești

a) nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1); Caută hotărâri judecătorești

b) nerespectarea dispozițiilor art. 6 alin. (2) lit. e) -g), k) și m); Caută hotărâri judecătorești

c) nerespectarea dispozițiilor art. 14; Caută hotărâri judecătorești

d) nerespectarea dispozițiilor art. 30 alin. (3). Caută hotărâri judecătorești

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 de lei. Caută hotărâri judecătorești

Art. 27. -

În cazul săvârșirii de două ori a faptelor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) și b) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contravențională se aplică și măsura confiscării animalelor. În acest caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care funcționează pe lângă consiliile locale, în vederea adopției sau a valorificării, în condițiile legii. Caută hotărâri judecătorești

Art. 28. -

În cazul constatării unei infracțiuni, instanța poate dispune pe seama proprietarului interdicția de a deține animale pe o perioadă de 5 ani. Caută hotărâri judecătorești

Art. 29. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 26 se fac de persoane împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Afacerilor Interne. Puneri în aplicare (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 26, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Caută hotărâri judecătorești

(3) Contravențiilor prevăzute la art. 26 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 30. -

(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Afacerilor Interne, prin organele abilitate, în colaborare cu reprezentanții organizațiilor de protecție a animalelor, monitorizează aplicarea prezentei legi.

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor prezenței legi, persoanele împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Afacerilor Interne au acces în clădiri, adăposturi și alte locuri unde sunt ținute animalele, precum și dreptul de a solicita orice informație și documente necesare controlului și de a preleva probe pentru cercetări și analize de laborator.

(3) În situația în care locul unde sunt ținute animalele se află la domiciliul sau reședința deținătorilor de animale, accesul persoanelor prevăzute la alin. (2) în acest spațiu se face cu acordul deținătorului. În lipsa acordului, deținătorul de animale are obligația de a face dovada respectării dispozițiilor art. 5.

Art. 31. -

Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă în termen de 60 de zile, prin ordin comun al ministrului internelor și reformei administrative și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor*), cu consultarea reprezentanților organizațiilor de protecție a animalelor.

*) A se vedea Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 31/523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor (în prezent Ministerul Internelor și Reformei Administrative are titulatura Ministerul Afacerilor Interne).

Art. 32. -

Ordinele prevăzute la art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2) și art. 16 alin. (2) se emit în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 33. -

(1) Radiodifuziunea și Televiziunea Română promovează programe de protecție a animalelor.

(2) Ministerul Educației Naționale, în cadrul orelor de educație civică, va promova acțiuni de protecție a animalelor.

Art. 34. -

Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Doar unele animale vor mai fi folosite la spectacole și la circ
Cruzimea față de animale, sancționată cu închisoarea sau amendă penală
Parlamentarii vor dublarea pedepselor penale pentru violențe asupra animalelor
;
se încarcă...