Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Regulament privind accesul judecătorilor, procurorilor și magistraților asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție la informații clasificate, secrete de stat și secrete de serviciu

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. -

Prezentul regulament reglementează procedura de acces la informații clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, pentru judecători, procurori și magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție.

CAPITOLUL II ACCESUL LA INFORMAȚII CLASIFICATE

Art. 2 -

(1) Pentru judecători, procurori și magistrații-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, accesul la informații clasificate - secret de stat, respectiv secret de serviciu, este garantat, potrivit art. 7 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, sub condiția numirii și depunerii jurământului.

(2) Judecătorii și procurorii, inclusiv membrii Consiliului Superior al Magistraturii care au calitatea de judecător și procuror, sunt îndreptățiți să aibă acces la informațiile clasificate secret de stat ori secret de serviciu, fără îndeplinirea procedurilor de verificare prevăzute la art. 7 alin. (1) - (3) și art. 28 din Legea nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare, după ce au luat cunoștință de responsabilitățile ce le revin privind protecția informațiilor clasificate și au semnat angajamentul scris de păstrare a secretului prevăzut la art. 7 alin. (4), respectiv art. 36 alin. (3) din aceeași lege.

(3) În condițiile alin. (1) și (2), judecătorii și procurorii pot avea acces la informațiile clasificate secret de stat ori secret de serviciu, cu respectarea principiului necesității de a cunoaște, în concordanță cu atribuțiile specifice.

(4) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și judecătorilor delegați/desemnați să îndeplinească și alte activități în cadrul compartimentelor instanței, precum și judecătorilor de supraveghere a privării de libertate, cu respectarea principiului necesității de a cunoaște, în măsura în care accesul la informațiile clasificate este necesar pentru exercitarea atribuțiilor specifice.

(5) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și judecătorilor sau procurorilor detașați/ delegați la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Inspecția Judiciară și Școala Națională de Grefieri, cu respectarea principiului necesității de a cunoaște, în măsura în care accesul la informațiile clasificate este necesar pentru exercitarea atribuțiilor specifice.

(6) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și magistraților -asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu respectarea principiului necesității de a cunoaște, în măsura în care accesul la informațiile clasificate este necesar pentru exercitarea atribuțiilor specifice.

(7) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător inspectorilor judiciari, aceștia putând avea acces la informațiile clasificate secret de stat ori secret de serviciu deținute de Inspecția Judiciară, de instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, inclusiv la informațiile clasificate din cauzele aflate pe rolul acestora, cu respectarea principiului necesității de a cunoaște și în concordanță cu atribuțiile specifice.

Art. 3. -

(1) Persoanele prevăzute la art. 2 sunt obligate:

a) să păstreze confidențialitatea informațiilor clasificate la care au acces;

b) să semneze angajamentul scris de păstrare a secretului de stat și a secretului de serviciu, prevăzut de art. 7 alin. (4) și art. 36 alin. (3) din Legea nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Modelul angajamentului menționat la alin. (1) este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(3) Angajamentul scris de păstrare a secretului de stat și a secretului de serviciu va fi semnat în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament sau, după caz, de la data depunerii jurământului și va fi predat conducătorilor instituțiilor unde își desfășoară activitatea persoanele prevăzute la art. 2.

(4) Conducătorul instanței/parchetului sau instituțiilor prevăzute la art. 2, sau, după caz, persoana care coordonează măsurile privind protecția informațiilor clasificate, aduce la cunoștința persoanelor prevăzute la alin. (1) responsabilitățile ce le revin privind protecția informațiilor clasificate, în ziua semnării angajamentului prevăzut la alin. (2).

(5) Obligațiile persoanelor prevăzute la art. 2 privind păstrarea secretului asupra informațiilor clasificate care le-au fost încredințate în timpul exercitării funcției, se mențin în timpul suspendării din funcție, precum și după eliberarea din funcție, pe întreaga perioadă a menținerii clasificării informației.

Art. 4. -

(1) Nu poate avea acces la informații clasificate persoana prevăzută la art. 2 aflată în una dintre următoarele situații:

a) când față de aceasta s-a dispus luarea unei măsuri preventive sau trimiterea în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni;

b) când față de aceasta s-a declanșat procedura prevăzută de art. 64 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) dacă a fost sancționată disciplinar pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. j) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe durata cercetării disciplinare pentru această abatere;

d) când aceasta are calitatea de suspect pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale sau a unei infracțiuni prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Judecătorul sau procurorul care a dispus o măsură preventivă, procurorul care a dispus trimiterea în judecată, sau, după caz, a dispus ca urmărirea penală să se efectueze față de persoanele menționate la art. 2 în situația prevăzută la alin. (1) lit. d), inspectorul judiciar care a început cercetarea disciplinară pentru abaterea prevăzută la alin. (1) lit. c) sau, după caz, efectuează cercetarea disciplinară la solicitarea altui titular al acțiunii disciplinare sau ca urmare a dispoziției instanței, comunică, în aceeași zi, informația privind luarea acestor măsuri, conducătorului instanței/parchetului/instituției la care funcționează judecătorul, procurorul, inspectorul judiciar sau magistratul asistent vizat.

(3) Procurorul care a soluționat cauza în care s-a efectuat urmărirea penală față de persoanele prevăzute la art. 2 în situația prevăzută la alin. (1) lit. d), inspectorul judiciar care a dispus clasarea/respingerea sesizării, precum și grefa secției Consiliului Superior al Magistraturii care a soluționat acțiunea disciplinară pentru abaterea prevăzută la alin. (1) lit. c), comunică, în aceeași zi, soluția dispusă conducătorului instanței/parchetului/ instituției la care funcționează judecătorul, procurorul, inspectorul judiciar sau magistratul asistent vizat.

(4) Grefa secțiilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii comunică de îndată ce ia cunoștință de aceasta, soluția pronunțată în recursurile împotriva sancțiunii disciplinare aplicate pentru săvârșirea abaterii prevăzută la alin. (1) lit. c), conducătorului instanței/parchetului/instituției la care funcționează judecătorul, procurorul, inspectorul judiciar sau magistratul asistent vizat.

(5) Președintele instanței sau conducătorul parchetului, când declanșează procedura prevăzută de art. 64 din Legea nr. 303/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau primește comunicarea prevăzută la alin. (2) - (4), ia măsuri în vederea respectării dispozițiilor alin. (1) și retrage, sau, după caz, eliberează avizul prevăzut la alin. (7).

(6) Conducătorul instituției la care funcționează persoanele menționate la art. 2, când primește comunicarea prevăzută la alin. (2) - (4), ia măsuri în vederea respectării dispozițiilor alin. (1) și retrage, sau, după caz, eliberează avizul prevăzut la alin. (7).

(7) După verificarea îndeplinirii condițiilor de acces la informații clasificate prevăzute de art. 7 alin. (4) și art. 36 alin. (3) din Legea nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare și a faptului că persoana nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1), conducătorul instanței/parchetului sau, după caz, al instituției la care funcționează aceasta, eliberează, de îndată, avizul al cărui model este prevăzut în Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(8) Pentru președinții instanțelor și conducătorii parchetelor, cu excepția președintelui înaltei Curți de Casație și Justiție și, respectiv, a procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, avizul prevăzut la alin. (7) este eliberat de către președintele instanței ierarhic superioare, respectiv, de către conducătorul parchetului ierarhic superior.

Art. 5. -

(1) Persoanele prevăzute la art. 2 au îndatorirea să asigure securitatea documentelor clasificate pe perioada în care acestea le sunt încredințate în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice.

(2) Studierea informațiilor clasificate de către persoanele prevăzute la art. 2 se poate face numai în spațiile special amenajate în acest sens.

(3) Consultarea efectivă a informațiilor clasificate de către persoanele prevăzute la art. 2 se poate face cu acordul scris al conducătorului instanței/parchetului sau instituției care deține informația clasificată, pe baza avizului prevăzut la art. 4 alin. (7) și a justificării necesității de a cunoaște.

(4) Modelul acordului menționat la alin. (3) este prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament. Acordul poate fi valabil și pentru consultări ulterioare ale acelorași informații clasificate.

(5) Acordul prevăzut la alin. (3) nu este necesar pentru consultarea informațiilor clasificate de către judecători, procurori, magistrați asistenți și inspectori judiciari, în cauzele sau lucrările care le-au fost repartizate spre soluționare sau la care participă.

Art. 6 -

Potrivit legii, în raport de importanța și consecințele care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării lor neautorizate, informațiile clasificate sunt definite, iar clasele de secretizare sunt stabilite, astfel:

a) informații clasificate - informațiile, datele, documentele de interes pentru securitatea națională, care, datorită nivelurilor de importanță și consecințelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie să fie protejate;

b) clasele de secretizare sunt: secrete de stat și secrete de serviciu.

Art. 7. -

(1) Informațiile secrete de stat sunt informațiile care privesc securitatea națională, prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranța națională și apărarea țării.

(2) Nivelurile de secretizare se atribuie informațiilor clasificate din clasa secrete de stat și sunt:

a) strict secret de importanță deosebită (SSID) - informațiile a căror divulgare neautorizată ar putea produce daune de o gravitate excepțională securității naționale;

b) strict secret (SS) - informațiile a căror divulgare neautorizată ar putea produce daune grave securității naționale;

c) secret (S) - informațiile a căror divulgare neautorizată ar putea produce daune securității naționale.

(3) Informațiile secrete de serviciu sunt acele informații a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat.

Art. 8. -

(1) Compartimentele speciale care dețin, prelucrează, procesează, păstrează, manipulează, multiplică informații clasificate și țin evidența acestora se subordonează președintelui instanței, respectiv procurorului general, sau, după caz, procurorului-șef, prim-procurorului parchetului, conducătorului autorității/instituției publice.

(2) Răspunderea privind protecția informațiilor clasificate revine conducătorului autorității sau instituției publice deținătoare de informații, după caz.

(3) Conducătorii instituțiilor care gestionează informații clasificate vor lua măsuri ca dispozițiile standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România să fie aduse la cunoștința tuturor salariaților și vor întreprinde măsuri pentru:

a) crearea structurilor interne specializate cu atribuții în aplicarea standardelor de protecție a informațiilor clasificate;

b) nominalizarea personalului cu atribuții și funcții privind gestionarea informațiilor clasificate;

c) inițierea demersurilor prevăzute de lege și de standardele privind protecția informațiilor clasificate, pentru obținerea abilitărilor privind accesul la informații clasificate.

(4) Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție poate desemna unul dintre vicepreședinții Înaltei Curți de Casație și Justiție care va coordona activitatea și va efectua controlul măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii, precum și pregătirea judecătorilor și a personalului auxiliar de specialitate, de la această instanță.

(5) Președintele curții de apel poate desemna unul dintre vicepreședinții curții care va coordona activitatea și va efectua controlul măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii, precum și pregătirea judecătorilor și a personalului auxiliar de specialitate de la curtea de apel și instanțele din circumscripția acesteia.

(6) Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător tribunalelor și judecătoriilor.

(7) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate desemna pe prim - adjunctul procurorului general sau pe adjunctul procurorului general care va coordona activitatea și va efectua controlul măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii, precum și pregătirea procurorilor și a personalului auxiliar de specialitate din cadrul acestui parchet.

(8) Prevederile alin. (7) se aplică în mod corespunzător în cazul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

(9) Procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel poate desemna adjunctul procurorului general care va coordona activitatea și va efectua controlul măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii, precum și pregătirea procurorilor și a personalului auxiliar de specialitate din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel și a parchetelor din circumscripția acestuia.

(10) Prevederile alin. (9) se aplică în mod corespunzător parchetelor de pe lângă tribunale și parchetelor de pe lângă judecătorii.

CAPITOLUL III
DISPOZIȚII PRIVIND EVIDENȚA, ÎNTOCMIREA, PĂSTRAREA, MULTIPLICAREA, MANIPULAREA, TRANSPORTUL, TRANSMITEREA ȘI ALTE OPERAȚIUNI PRIVIND INFORMAȚIILE CLASIFICATE

Art. 9. -

Conducătorii instanțelor sau parchetelor vor asigura măsurile necesare astfel încât să se poată stabili, în orice moment, locul în care se află documentele ce cuprind informații clasificate.

Art. 10. -

(1) În cadrul fiecărei instanțe sau parchet activitatea de primire, evidență, procesare, multiplicare, păstrare și celelalte operațiuni auxiliare privind documentele care conțin informații clasificate secrete de stat sau de serviciu, se organizează în condiții de siguranță conform Legii nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, Hotărârii Guvernului nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate, cu modificările și completările ulterioare și, dacă este cazul, reglementărilor militare.

(2) Personalul auxiliar de specialitate care va asigura efectuarea operațiunilor menționate la alin. (1), precum și participarea la ședințele de judecată în cauze în care se gestionează informații clasificate și efectuarea actelor ulterioare acestor ședințe va fi desemnat numai dintre persoanele care dețin certificat de securitate sau autorizație de acces la informații clasificate în condițiile actelor normative speciale indicate la alin. (1).

(3) Președinții instanțelor, respectiv conducătorii parchetelor vor întreprinde demersurile necesare pentru ca în cadrul fiecărei instanțe/parchet, respectiv secții ale acestora, să existe personalul auxiliar suficient pentru asigurarea desfășurării activității în condiții optime.

Art. 11. -

(1) În cauzele care conțin și documente clasificate, documentele respective se păstrează în volume separate, care nu sunt accesibile publicului. Aceste documente pot fi accesibile personalului instanțelor sau, după caz, al parchetelor, părților, apărătorilor acestora, experților, interpreților, potrivit procedurii reglementate de Legea nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 și numai dacă dețin certificat de securitate pentru acces la informații clasificate sau autorizație de acces, corespunzător clasei, respectiv nivelului de secretizare al fiecăruia dintre documentele volumului corespunzător și dacă argumentează principiul necesității de a cunoaște.

(2) Persoana cu atribuții privind gestionarea informațiilor clasificate le va înregistra, va constitui volume separate, va efectua o notă prin care va înștiința completul de judecată/procurorul de caz despre depunerea documentelor clasificate și le va păstra în spațiile special amenajate.

(3) Cererea de acces la informații clasificate se depune la conducătorul instanței, parchetului sau instituției, ori la persoana desemnată de acesta; la această cerere solicitantul va atașa și dovada existenței certificatului de securitate pentru acces la informații clasificate sau a autorizației de acces corespunzător clasei, respectiv nivelului de secretizare necesar pentru accesul la documentul clasificat solicitat.

(4) Accesul persoanelor menționate la alin. (1), pentru fiecare caz concret, se va aproba de conducătorul unității deținătoare, cu avizul șefului structurii/funcționarului de securitate și după consultarea judecătorului/procurorului/inspectorului judiciar de caz. Aprobarea, avizul și acordul se înscriu pe cererea de acces la informația clasificată, cerere care se va păstra în dosarul cauzei.

(5) Studierea documentelor clasificate în cazurile și de către persoanele menționate în alin. (1) se poate face numai în prezența unei persoane din structura de securitate a instituției, în spațiile special amenajate.

(6) Dispozițiile alin. (1) - (5) din prezentul articol privind accesul la documente clasificate și consultarea acestora nu se aplică în cazul persoanelor menționate la art. 2 din prezentul regulament.

(7) După studierea documentelor clasificate de către persoanele îndreptățite, documentele respective vor fi resigilate, aplicându-se ștampila pe plic/cutie/biblioraft/ dosar și făcându-se mențiune despre data închiderii, numărul filelor și starea documentelor.

(8) Fotocopierea documentelor care conțin informații clasificate, inclusiv a celor care fac parte din dosare, se realizează conform Hotărârii Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Pentru consultarea documentelor clasificate de către persoanele îndreptățite se întocmește fișă de consultare conform Anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare. În cuprinsul fișei se va menționa și existența avizului conducătorului instituției la care funcționează magistratul și acordul scris al conducătorului instanței sau parchetului care deține informațiile clasificate, inclusiv pentru persoanele prevăzute la art. 2 din prezentul regulament.

(10) Prevederile alin. (1) - (6) se aplică în mod corespunzător pentru informațiile clasificate care sunt stocate pe orice tip de suport.

Art. 12. -

(1) Măsurile pentru protecția fizică a locurilor în care se păstrează documentele care conțin informații clasificate sunt cele prevăzute la nivel național de reglementările privind protecția informațiilor clasificate.

(2) Până la asigurarea fondurilor necesare pentru achiziționarea containerelor, dispozitivelor și elementelor de infrastructură prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, măsurile minime obligatorii pentru instanțe și parchete pentru protecția și paza locurilor în care se păstrează documentele care conțin informații clasificate sunt următoarele:

a) Documentele care conțin informații clasificate se păstrează în spații distincte de cele în care se află celelalte dosare, în fișete metalice asigurate cu încuietori și sigilate.

b) Mecanismele de închidere pentru ușa încăperii în care sunt păstrate documentele care conțin informații clasificate presupun existența a cel puțin două încuietori, cu chei diferite. Cele două chei nu pot fi deținute în același timp de aceeași persoană.

c) În cazul în care în încăperea în care se păstrează documentele care conțin informații clasificate este prevăzut un spațiu cu ferestre, acestea sunt asigurate cu gratii fixe.

(3) Prevederile alin. (1) - (2) se aplică în mod corespunzător pentru informațiile clasificate care sunt stocate pe orice tip de suport.

(4) Normele privind protecția fizică și încăperile de securitate prevăzute în standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate se aplică în mod corespunzător și în cazul instanțelor și parchetelor.

Art. 13. -

(1) Pentru evidența activității instanțelor cu privire la informațiile clasificate se întocmesc și se păstrează registre speciale conform art. 59 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 4, 5 și 6 ale acestui act normativ.

(2) Toate registrele, condicile și borderourile se înregistrează în registrul unic de evidență a registrelor, condicilor, borderourilor și a caietelor pentru însemnări clasificate, conform modelului din anexa nr. 7 a aceluiași act normativ.

(3) Documentele care conțin informații strict secrete de importanță deosebită vor fi compartimentate fizic și înregistrate separat de celelalte informații clasificate.

(4) Evidența documentelor strict secrete și secrete poate fi operată în același registru.

(5) Registrele de evidență vor fi completate de persoana desemnată care deține autorizație sau certificat de securitate corespunzător.

(6) În registrele pentru evidența informațiilor clasificate vor fi menționate numele și prenumele persoanei care a primit documentul, iar aceasta va semna de primire pe condica prevăzută în anexa nr. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Angajamentele încheiate potrivit art. 2 alin. (2), avizele și acordurile se păstrează în mape speciale de către persoana menționată la alin. (5).

Art. 14. -

(1) Documentele sau materialele care conțin informații clasificate înregistrate în registrele speciale prevăzute de art. 59 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, nu vor fi înregistrate în alte forme de evidență.

(2) Instanțele judecătorești și parchetele care dețin și gestionează informații clasificate sunt obligate să înregistreze și să țină evidența tuturor documentelor și materialelor primite care conțin informații clasificate, potrivit dispozițiilor legale speciale care reglementează asemenea informații.

Art. 15. -

(1) Personalul auxiliar care efectuează activități în legătură cu documentele clasificate exercită, în principal, următoarele atribuții:

a) predă și primește corespondența clasificată;

b) asigură evidența materialelor și a documentelor care conțin informații clasificate;

c) prelucrează și procesează materialele și documentele care conțin informații clasificate;

d) păstrează și manipulează materialele și documentele care conțin informații clasificate;

e) asigură păstrarea registrului de evidență a autorizațiilor/certificatelor acordate personalului auxiliar de specialitate;

f) asigură păstrarea condicii de predare-primire a informațiilor clasificate, a registrelor de evidență a informațiilor strict secrete de importanță deosebită, strict secrete și secrete, a informațiilor secrete de serviciu, a registrului unic de evidență a registrelor, a condicilor, borderourilor și caietelor pentru informații clasificate, respectiv a unui caiet pentru predarea/primirea ștampilei;

g) asigură arhivarea documentelor ori a materialelor care conțin informații clasificate, în condițiile legii.

i) eliberează copii privind documentele clasificate numai după parcurgerea procedurii pentru fotocopiere prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 cu modificările și completările ulterioare;

j) tehnoredactează și ține evidența autorizațiilor de acces la informații secrete de stat și secrete de serviciu pentru personalul auxiliar și celelalte categorii de persoane, respectiv a angajamentelor, avizelor și acordurilor prevăzute de prezentul regulament;

h) ține evidența activităților de instruire și a fișelor de pregătire individuală în domeniul protecției informațiilor clasificate.

i) îndeplinește orice alte atribuții de competența acestora prevăzute în actele normative privind informațiile clasificate.

(2) În cazul în care exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) presupune folosirea aparaturii electronice sau a sistemelor informatice se aplică normele speciale din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 16. -

Prezentele norme se completează, se interpretează și se aplică în concordanță cu dispozițiile legale speciale privind protecția informațiilor clasificate, respectiv Legea nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 781/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1349/2002, cu modificările și completările ulterioare, și, dacă este cazul, reglementările militare.

Art. 17. -

(1) În vederea verificării condiției prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) teza I, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, președintele instanței/conducătorul parchetului sau al instituției în care funcționează persoanele prevăzute la art. 2, solicită datele referitoare la aplicarea sancțiunii disciplinare pentru abaterea prevăzută de art. 99 lit. j) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcției Resurse Umane și Organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, care va verifica dosarele profesionale ale judecătorilor și procurorilor, inclusiv sub aspectul încadrărilor juridice anterioare ale acestei abateri disciplinare.

(2) Autorizațiile de acces sau, după caz, certificatele de securitate emise pentru persoanele prevăzute la art. 2, anterior intrării în vigoare a prezentului regulament își mențin valabilitatea până la eliberarea avizului prevăzut la art. 4 alin. (7).

PREȘEDINTE,
Judecător dr. Adrian Bordea

ANEXA Nr. 1

ANGAJAMENT DE PĂSTRARE A SECRETULUI DE STAT ȘI DE SERVICIU

În baza art. 7 alin. (4) și art. 36 alin. (3) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 și 3 din Regulamentul privind accesul judecătorilor, procurorilor și magistraților asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție la informații clasificate secrete de stat și secrete de serviciu

Subsemnatul ......................... CNP ........................, având funcția de .............................. la instanța/parchetul/instituția ........................,

declar că am luat cunoștință de dispozițiile legale cu privire la protecția informațiilor clasificate secrete de stat și secrete de serviciu și mă angajez să păstrez secretul de stat și de serviciu, să respect normele legale cu privire la evidența, manipularea și păstrarea informațiilor, datelor și documentelor secrete de stat și de serviciu ce mi-au fost încredințate, inclusiv după încetarea activităților care presupun accesul la aceste informații, până la declasificarea informațiilor respective.

Data ....................

Semnătura ............................

ANEXA Nr. 2

AVIZ nr. ............. din data de ..................
privind îndeplinirea condițiilor generale de acces la informații clasificate al judecătorilor/procurorilor/magistraților asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție

În baza art. 7 alin. (4) și (5), art. 36 alin. (3) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, 3 și 4 din Regulamentul privind accesul judecătorilor, procurorilor și magistraților asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție la informații clasificate secrete de stat și secrete de serviciu;

Subsemnatul ................ CNP ............... , având funcția de ...................... la instanța/parchetul/instituția ......................

constatat că dl/dna .............. CNP ..................., având funcția de .................... la instanța/parchetul/instituția .....................,

îndeplinește condițiile generale de acces la informații clasificate secrete de stat și secrete de serviciu, astfel:

a) a fost numit judecător/procuror/magistrat asistent la data de _și a depus jurământul la data de ........................_;

b) a luat cunoștință de dispozițiile legale cu privire la protecția informațiilor clasificate și a semnat angajamentul de păstrare a secretului de stat și de serviciu prevăzut de art. 7 alin. (4) și art. 36 alin. (3) din Legea nr. 182/2002, cu modificările și completările ulterioare și de art. 2 și 3 din Regulamentul privind accesul judecătorilor, procurorilor și magistraților asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție la informații clasificate secrete de stat și secrete de serviciu, la data de..................

c) nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute de art. 4 din Regulamentul privind accesul judecătorilor, procurorilor și magistraților asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție la informații clasificate secrete de stat și secrete de serviciu.

Data ........................

Semnătura .........................................

ANEXA Nr. 3

ACORD nr. .................../ din data de ........................
privind accesul la informații clasificate al judecătorilor/procurorilor/magistraților asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție

În baza art. 7 alin. (4) și (5), art. 36 alin. (3) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, 3 și 5 din Regulamentul privind accesul judecătorilor, procurorilor și magistraților asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție la informații clasificate secrete de stat și secrete de serviciu;

Subsemnatul ................. CNP ................. având funcția de ................... la instanța/parchetul/instituția .......................

constatând existența AVIZULUI nr. _din data de ................... eliberat de ...................... (instanța/parchetul/instituția unde își desfășoară activitatea) doamnei/domnului judecător/procuror/inspector judiciar/magistrat asistent al Înaltei Curți de Casație și Justiție ............... (nume, prenume), CNP ..................... și justificarea necesității de a cunoaște în concordanță cu atribuțiile specifice;

1. exprim ACORDUL pentru accesul la următoarele informații clasificate secrete de stat și secrete de serviciu deținute de instanța/parchetul/instituția ...............

2. exprim ACORDUL pentru accesul la informațiile clasificate secrete de stat și secrete de serviciu din cauza/cauzele ...........................

Prezentul acord este/nu este valabil și pentru consultări ulterioare ale acelorași informații clasificate.

Data ......................

Semnătura ...........................................

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...