Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților cultului mozaic

Modificări (3), Referințe (1), Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 aprilie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență reglementează regimul juridic al dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor confesionale, băilor rituale, abatoarelor rituale, precum și obiectelor de cult care se află efectiv în patrimoniul acesteia.

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, următorii termeni reprezintă:

a) lăcașul de cult - templul, sinagoga, casa de rugăciuni sau orice altă construcție destinată oficierilor religioase ale cultului mozaic; Modificări (1)

b) cimitirul confesional - spațiul destinat înhumării între hotarele primite la înființarea lui, chiar dacă monumentele funerare inițiale nu mai sunt la locul lor și indiferent de vechimea lui sau de faptul de a fi sau nu deschis unor noi înhumări; Modificări (1)

c) ritualul - ceremonialul religios, cu implicații folclorice, desfășurat conform normelor și regulilor proprii fiecărei religii ori confesiuni religioase în momentele importante din viața unei comunități religioase; Modificări (1)

d) baia rituală - orice construcție care este destinată efectuării spălărilor rituale;

e) abatorul ritual - orice construcție care este destinată sacrificării rituale a animalelor și păsărilor;

f) obiectele de cult - orice obiect sacru utilizat în practicarea ritualului în ceremoniile religioase. Modificări (1)

CAPITOLUL II Regimul juridic al proprietății asupra bunurilor aparținând cultului mozaic Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Dreptul de proprietate asupra bunurilor prevăzute la art. 2 se dobândește prin:

a) lege;

b) accesiune imobiliară naturală sau, după caz, artificială;

c) contract;

d) alte moduri prevăzute de lege.

(2) Dreptul de proprietate asupra bunurilor prevăzute la art. 2 încetează dacă bunul a pierit ori proprietatea asupra bunului respectiv s-a transmis în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Art. 4. -

Bunurile prevăzute la art. 2, situate pe teritoriul României, aflate în proprietatea Federației Comunităților Evreiești din România, pot face obiectul circuitului civil în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.

Art. 5. - Modificări (1)

Bunurile prevăzute la art. 2 sunt bunuri comunitar-religioase cu caracter sacru; acestea pot fi vândute, concesionate sau închiriate, conform dispozițiilor legale, numai cu avizul reprezentanților cultului mozaic și în condițiile respectării normelor și regulilor proprii acestei religii, sub sancțiunea nulității absolute.

Art. 6. -

(1) Bunurile prevăzute la art. 2 pot fi grevate de servituți de utilitate publică, instituite potrivit legii, cu avizul reprezentanților cultului mozaic. Modificări (1)

(2) În condițiile legii, în vederea protejării bunurilor prevăzute la art. 2 se poate proceda la strămutarea acestora, cu avizul prevăzut la alin. (1).

Art. 7. -

Bunurile prevăzute la art. 2, situate pe teritoriul României, care au o valoare semnificativă pentru istoria, cultura și civilizația națională și universală, fac parte integrantă din patrimoniul cultural național, fiindu-le conferit regimul de monument istoric sau, după caz, de bunuri aparținând patrimoniului cultural național mobil, în condițiile legii.

Art. 8. -

Procedura de clasare, activitățile și măsurile de conservare și protejare a bunurilor prevăzute la art. 7 se realizează în condițiile legii.

Art. 9. -

(1) Ridicarea, restaurarea și repararea lăcașurilor de cult, a băilor și a abatoarelor rituale, precum și a altor imobile destinate activității cultului mozaic se realizează numai cu avizul reprezentanților acestui cult și cu respectarea tradițiilor și regulilor proprii acestei religii și a dispozițiilor legale. Modificări (1)

(2) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizația de construire pentru cazurile prevăzute la alin. (1) se emite în cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii.

(3) Persoanele juridice de drept public sau privat cărora le este solicitat avizul în vederea eliberării autorizației pentru realizarea lucrărilor de construcții, prevăzută la alin. (2), au obligația de a emite avizul respectiv în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii.

CAPITOLUL III Sancțiuni

Art. 10. -

Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară, contravențională sau penală, după caz.

Art. 11. -

Distrugerea parțială sau totală, degradarea ori aducerea în stare de nefolosință, precum și profanarea imobilelor prevăzute la art. 2 constituie infracțiuni și se sancționează potrivit art. 217, 218, 219 și, respectiv, 319 din Codul penal.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Constituie contravenție următoarele fapte:

a) folosirea bunurilor prevăzute la art. 2 în alt scop decât acela pentru care au fost destinate în momentul realizării și sfințirii lor;

b) efectuarea de lucrări agricole sau a unor acte sau fapte de comerț în interiorul lăcașurilor de cult, cimitirelor, băilor și abatoarelor rituale, fără avizul reprezentanților cultului mozaic;

c) ridicarea, restaurarea, repararea și împrejmuirea lăcașurilor de cult și a celorlalte imobile destinate activităților cultului mozaic, fără avizul reprezentanților acestui cult religios.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei. Modificări (1)

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c) se sancționează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 13. -

Contravențiile prevăzute la art. 12 se constată și sancțiunile se aplică de inspectorii din cadrul direcțiilor pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național județene, respectiv a municipiului București, împuterniciți prin ordin al ministrului culturii și cultelor.

Art. 14. - Modificări (1)

Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor se aplică în mod corespunzător și contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Rodica Mihaela Stănoiu
Ministrul cultelor și culturii,
Răzvan Theodorescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 21 martie 2002.

Nr. 36.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...