Guvernul României

Hotărârea nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2011
Formă aplicabilă de la 24 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

Se aprobă structura Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Clasificarea ocupațiilor din România, denumită în continuare COR, este clasificarea de interes general ce asigură identificarea, ierarhizarea și codificarea ocupațiilor din economia României.

Art. 3. -

La elaborarea COR se au în vedere următoarele principii:

a) principiul grupării unităților de clasificat după criterii economice și sociale obiective, potrivit căruia constituirea categoriilor de clasificare se face în concordanță cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanței lor pentru activitatea practică;

b) principiul omogenității în constituirea categoriilor de clasificat - grupe, subgrupe - potrivit căruia pentru fiecare nivel de clasificare se folosește un singur criteriu de clasificare, fiecare detaliere reflectând aspecte din ce în ce mai amănunțite ale criteriului aplicat la detalierile precedente; criteriile utilizate sunt în principal următoarele: nivelul de educație și formare profesională; nivelul competențelor determinat de amploarea și complexitatea activităților care definesc ocupațiile; gradul de specializare în cadrul aceleiași activități; felul materiilor prime și utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate;

c) principiul univocității grupării unităților, care presupune și impune repartizarea fiecărei unități de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor și unităților de clasificat;

d) principiul actualității, care presupune luarea în considerare a celor mai noi ocupații, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv a optimizării și economicității folosirii codurilor;

e) principiul stabilității pe o perioadă mai îndelungată de timp, care presupune crearea unui sistem flexibil care să permită adaptarea permanentă a clasificării la noile condiții de dezvoltare economico-socială;

f) principiul folosirii multilaterale a clasificării pe diverse structuri organizatorice și activități, care presupune utilizarea COR la elaborarea de strategii guvernamentale, cercetări statistice naționale și internaționale.

Art. 4. -

COR este structurată pe 5 niveluri de clasificare, după cum urmează:

a) nivelul I de clasificare corespunde grupelor majore; codificarea grupelor majore se face cu cifre arabe de la 0 la 9;

b) nivelul II de clasificare corespunde subgrupelor majore; codificarea subgrupelor majore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

c) nivelul III de clasificare corespunde grupelor minore; codificarea grupelor minore se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

d) nivelul IV de clasificare corespunde grupelor de bază; codificarea grupelor de bază se face cu cifre arabe de la 1 la 9;

e) nivelul V face posibilă detalierea la nivel de ocupație; codificarea se face cu cifre arabe de la 01 la 99.

Art. 5. -

Orice ocupație are un cod format din 6 cifre, astfel:

a) prima cifră corespunde codului grupei majore;

b) primele două cifre corespund codului subgrupei majore;

c) primele 3 cifre corespund codului grupei minore;

d) primele 4 cifre corespund codului grupei de bază;

e) ultimele două cifre, din cele 6, corespund codului ocupației.

Art. 6. -

COR cuprinde următoarele 10 grupe majore:

a) grupa majoră 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori;

b) grupa majoră 2: Specialiști în diverse domenii de activitate;

c) grupa majoră 3: Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic;

d) grupa majoră 4: Funcționari administrativi;

e) grupa majoră 5: Lucrători în domeniul serviciilor;

f) grupa majoră 6: Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit;

g) grupa majoră 7: Muncitori calificați și asimilați;

h) grupa majoră 8: Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente;

i) grupa majoră 9: Muncitori necalificați; Modificări (1)

j) grupa majoră 0: Forțele armate.

Art. 7. -

(1) COR la nivel de ocupație, pentru grupele majore 1-9, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Institutului Național de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*)

*) În anul 2011 ministrul muncii, familiei și protecției sociale și președintele Institutului Național de Statistică au adoptat Ordinul nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ocupațiile specifice grupei majore 0, denumită "Forțele armate", se aprobă în condițiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, de către instituțiile aparținând sistemului de apărare, ordine și siguranță publică.

Art. 8. -

Clasificarea ocupațiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatorie pentru toate organele administrației publice centrale și locale, unități bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizații patronale, sindicale, profesionale și politice, fundații, asociații și alte persoane fizice și juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupației.

Art. 9. -

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în colaborare cu Institutul Național de Statistică asigură, la cererea utilizatorilor, actualizarea COR în concordanță cu modificările care se produc în structura economiei naționale și în legislația specifică în vigoare.

Art. 10. -

Prin actualizarea COR se înțelege ansamblul activităților care, după caz, au ca scop:

a) introducerea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupații;

b) eliminarea unor grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupații;

c) redenumirea și/sau mutarea unor noi grupe majore, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, ocupații.

Art. 11. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

ANEXĂ Modificări (1)

STRUCTURA
Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază
(conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08)

1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori
11 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
111 Legislatori, membri ai executivului și înalți conducători ai administrației publice
1111 Legislatori, membri ai executivului
1112 Înalți conducători ai administrației publice
1113 Conducători și membri ai consiliilor locale
1114 Conducători și alți funcționari superiori din organizațiile specializate
112 Directori generali, directori executivi și asimilați
1120 Directori generali, directori executivi și asimilați
12 Conducători în domeniul administrativ și comercial
121 Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ
1211 Conducători în domeniul financiar
1212 Conducători în domeniul resurselor umane
1213 Conducători în domeniul politicilor economice și al planificării
1219 Directori de întreprinderi și conducători din domeniul administrativ neclasificați în grupele de bază anterioare
122 Conducători în domeniul vânzări, marketing și dezvoltare
1221 Conducători în domeniul vânzări și marketing
1222 Conducători în domeniul publicității și relațiilor publice
1223 Conducători în domeniul cercetării și dezvoltării
13 Conducători de unități din industrie și servicii
131 Conducători de unități din industrie, agricultură, silvicultură și piscicultură
1311 Conducători de unități din agricultură și silvicultură
1312 Conducători de unități din domeniul acvaculturii și pescuitului
132 Conducători de unități din industria prelucrătoare, extractivă, construcții și în domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri
1321 Conducători de unități din industria prelucrătoare
1322 Conducători de unități din industria extractivă
1323 Conducători de unități din domeniul construcțiilor
1324 Conducători de unități din domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri
133 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor
1330 Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor
134 Conducători de unități de prestări servicii
1341 Conducători de unități din domeniul îngrijirii copilului
1342 Conducători de unități din domeniul sănătății
1343 Conducători de unități din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă
1344 Conducători de unități din domeniul asistenței sociale
1345 Conducători de unități de învățământ
1346 Conducători de unități furnizoare de servicii financiare și de asigurări
1349 Conducători de unități de prestări servicii neclasificați în grupele de bază anterioare
14 Conducători de unități din industria hotelieră, comerț și alte servicii
141 Conducători de unități hoteliere și de restaurante
1411 Conducători de unități hoteliere
1412 Conducători de restaurante
142 Conducători de unități din domeniul comerțului
1420 Conducători de unități din domeniul comerțului
143 Conducători ai altor tipuri de unități de servicii
1431 Conducători de centre sportive, recreative și culturale
1439 Conducători ai altor tipuri de unități de servicii neclasificați în grupele de bază anterioare
2 Specialiști în diverse domenii de activitate
21 Specialiști în domeniul științei și ingineriei
211 Specialiști în fizică și știința pământului
2111 Fizicieni și astronomi
2112 Meteorologi
2113 Chimiști
2114 Geologi și geofizicieni
212 Matematicieni, actuari și statisticieni
2120 Matematicieni, actuari și statisticieni
213 Specialiști în științele vieții
2131 Biologi, botaniști, zoologi și asimilați
2132 Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit
2133 Specialiști în domeniul protecției mediului
214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)
2141 Ingineri tehnologi și de producție
2142 Ingineri constructori
2143 Ingineri în domeniul protecției mediului
2144 Ingineri mecanici
2145 Ingineri chimiști
2146 Ingineri mineri, petroliști, metalurgiști și asimilați
2149 Ingineri și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare
215 Ingineri în electrotehnologie
2151 Ingineri electricieni
2152 Ingineri electroniști
2153 Ingineri în domeniul telecomunicațiilor
216 Arhitecți, proiectanți, topografi și designeri
2161 Arhitecți constructori
2162 Arhitecți în domeniul peisagistic
2163 Designeri produse și îmbrăcăminte
2164 Proiectanți în domeniul urbanismului și de sistematizare a traficului
2165 Cartografi și topografi
2166 Designeri grafică și multimedia
22 Specialiști în domeniul sănătății
221 Medici
2211 Medici de medicină de familie/medicină generală
2212 Medici specialiști
222 Asistenți medicali generaliști și moașe
2221 Asistenți medicali generaliști
2222 Moașe
223 Practicieni de medicină complementară/alternativă
2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă
224 Paramedici
2240 Paramedici
225 Medici veterinari
2250 Medici veterinari
226 Alți specialiști în domeniul sănătății
2261 Medici dentiști
2262 Farmaciști
2263 Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale
2264 Fizioterapeuți
2265 Dieteticieni și nutriționiști
2266 Audiologi și specialiști în logopedie
2267 Optometriști și opticieni
2269 Specialiști în domeniul sănătății neclasificați în grupele de bază anterioare
23 Specialiști în învățământ
231 Profesori universitari și asimilați
2310 Profesori universitari și asimilați
232 Profesori în învățământul profesional
2320 Profesori în învățământul profesional
233 Profesori în învățământul secundar
2330 Profesori în învățământul secundar
234 Profesori în învățământul primar și preșcolar
2341 Profesori în învățământul primar
2342 Educatori în învățământul preșcolar
235 Alți specialiști în învățământ
2351 Specialiști în metodologie didactică
2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale
2353 Alți instructori-formatori de limbi străine
2354 Alți instructori-formatori de muzică
2355 Alți instructori-formatori de artă
2356 Instructori-formatori în tehnologia informației
2359 Specialiști în învățământ neclasificați în grupele de bază anterioare
24 Specialiști în domeniul administrativ-comercial
241 Specialiști în domeniul financiar
2411 Contabili
2412 Specialiști și consultanți în domeniul financiar și al investițiilor
2413 Analiști financiari
242 Specialiști în domeniul administrativ
2421 Analiști de management și organizare
2422 Specialiști în domeniul politicilor administrative
2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal
2424 Specialiști în formarea și dezvoltarea personalului
2429 Specialiști în administrație neclasificați în grupele de bază anterioare
243 Specialiști în vânzări, marketing și relații publice
2431 Specialiști în publicitate și marketing
2432 Specialiști în relații publice
2433 Specialiști în vânzarea de produse tehnice și medicale (exclusiv TIC)
2434 Specialiști în vânzarea produselor de tehnologia informației și comunicațiilor
25 Specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor
251 Analiști programatori în domeniul software
2511 Analiști de sistem
2512 Proiectanți de software
2513 Proiectanți de sisteme web și multimedia
2514 Programatori de aplicații
2519 Analiști programatori în domeniul software neclasificați în grupele de bază anterioare
252 Specialiști în baze de date și rețele
2521 Designeri și administratori de baze de date
2522 Administratori de sistem
2523 Specialiști în rețele de calculatoare
2529 Specialiști în baze de date și rețele neclasificați în grupele de bază anterioare
26 Specialiști în domeniul juridic, social și cultural
261 Specialiști în domeniul juridic
2611 Avocați
2612 Magistrați
2619 Specialiști în domeniul juridic neclasificați în grupele de bază anterioare
262 Bibliotecari, arhivari și curatori
2621 Arhivari și curatori
2622 Bibliotecari și specialiști în alte servicii de informare
263 Specialiști în domeniul social și religios
2631 Economiști
2632 Sociologi, antropologi și asimilați
2633 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice
2634 Psihologi
2635 Specialiști în asistență socială și consiliere
2636 Specialiști în religie
264 Autori, jurnaliști și lingviști
2641 Autori și asimilați
2642 Jurnaliști
2643 Traducători, interpreți și alți lingviști
265 Artiști creatori și actori
2651 Specialiști în arte vizuale
2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori
2653 Dansatori și coregrafi
2654 Regizori și producători de film, teatru și alte spectacole
2655 Actori
2656 Crainici la radio, televiziune și alte mijloace de comunicare
2659 Artiști creatori și actori neclasificați în grupele de bază anterioare
3 Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic
31 Specialiști asimilați în știință și inginerie
311 Tehnicieni în științe inginerești
3111 Tehnicieni în domeniul chimiei și fizicii
3112 Tehnicieni constructori
3113 Tehnicieni electricieni și energeticieni
3114 Tehnicieni în electronică
3115 Tehnicieni mecanici
3116 Tehnicieni în chimie industrială și petrochimie
3117 Tehnicieni mineri și metalurgiști
3118 Tehnicieni proiectanți
3119 Tehnicieni în științe inginerești neclasificați în grupele de bază anterioare
312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare și construcții
3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă
3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare
3123 Controlori-supraveghetori în construcții
313 Tehnicieni controlori de procese industriale
3131 Operatori în centralele de producere a energiei electrice
3132 Operatori incineratoare și uzine de tratare a apei
3133 Controlori uzine de prelucrare chimică
3134 Operatori în uzine de rafinare a țițeiului și a gazelor naturale
3135 Controlori în procesul de producție metalurgică
3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificați în grupele de bază anterioare
314 Tehnicieni în științele vieții și alți specialiști asimilați
3141 Tehnicieni în științele vieții (exclusiv cei din medicină)
3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii
3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii
315 Controlori și operatori pentru trafic naval și aerian
3151 Mecanici navali
3152 Ofițeri de punte și pilotaj nave
3153 Piloți de avioane și alți specialiști asimilați
3154 Controlori de trafic aerian
3155 Tehnicieni pentru siguranța traficului aerian
32 Tehnicieni și asimilați în domeniul sănătății
321 Tehnicieni în domeniul medical și farmaceutic
3211 Tehnicieni specialiști în echipamente medicale de imagistică și tratament
3212 Tehnicieni în laboratoare medicale și de patologie
3213 Tehnicieni și asistenți de farmacie
3214 Tehnicieni de protetică medicală și dentară
322 Surori medicale, inclusiv puericultoare și asimilați
3221 Surori medicale
3222 Surori puericultoare
323 Practicieni asociați în domeniul medicinii complementare/alternative
3230 Practicieni asociați în domeniul medicinii complementare/alternative
324 Tehnicieni și asistenți veterinari
3240 Tehnicieni și asistenți veterinari
325 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați
3251 Asistenți și terapeuți în stomatologie
3252 Tehnicieni fișe medicale și informații privind starea de sănătate
3253 Lucrători în domeniul sănătății publice
3254 Tehnicieni în optică medicală
3255 Tehnicieni și asistenți în fizioterapie
3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate
3257 Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați
3258 Lucrători pe ambulanță
3259 Alți specialiști în domeniul sănătății, asimilați, neclasificați în grupele de bază anterioare
33 Specialiști în servicii administrative și asimilați
331 Specialiști financiari, matematicieni și asimilați
3311 Agenți și brokeri în domeniul financiar și bancar
3312 Ofițeri de credite
3313 Specialiști în contabilitate și asimilați
3314 Specialiști statisticieni, matematicieni și alți specialiști asimilați
3315 Evaluatori asigurări
332 Agenți și brokeri în vânzări și aprovizionare
3321 Agenți de asigurări
3322 Agenți de vânzări
3323 Agenți contractări și achiziții
3324 Brokeri comerciali
333 Agenți de servicii comerciale
3331 Agenți concesionari
3332 Organizatori de conferințe și evenimente
3333 Agenți de recrutare și contractori
3334 Agenți și administratori imobiliari
3339 Agenți de servicii comerciale neclasificați în grupele de bază anterioare
334 Secretari administrativi și specializați
3341 Coordonatori de birou
3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice
3343 Secretari executivi în domeniul administrativ
3344 Secretari în domeniul medical
335 Specialiști guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați
3351 Inspectori de vamă și frontieră
3352 Inspectori fiscali
3353 Inspectori de asigurări sociale
3354 Inspectori guvernamentali în licențe, permise și autorizații
3355 Inspectori de poliție și detectivi
3359 Specialiști guvernamentali cu funcții de reglementare și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare
34 Alți specialiști în domeniul juridic, social și cultural
341 Alți specialiști în domeniul juridic și social
3411 Specialiști în domeniul juridic și asimilați
3412 Specialiști în asistență socială și asimilați
3413 Specialiști în domeniul religiei și asimilați
3414 Personal didactic în învățământul primar
3415 Personal didactic în învățământul preșcolar
3416 Instructori și asimilați din învățământ
3419 Personal în învățământ neclasificat în grupele de bază anterioare
342 Lucrători în domeniul sportului și al pregătirii fizice
3421 Atleți și sportivi
3422 Antrenori, instructori și funcționari din domeniul sportului
3423 Instructori și coordonatori de programe de pregătire fizică și activități recreative
343 Alți specialiști în domeniul artistic, cultural și culinar
3431 Fotografi
3432 Designeri de interior și decoratori
3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziții, muzee și biblioteci)
3434 Bucătari șefi
3435 Alți specialiști asimilați din domeniul artistic și cultural
35 Tehnicieni în informatică și comunicații
351 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
3511 Tehnicieni pentru operațiuni în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor
3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori
3513 Tehnicieni rețele de calculatoare și sisteme
3514 Tehnicieni web
352 Tehnicieni în domeniul telecomunicațiilor și al radiodifuziunii și televiziunii
3521 Tehnicieni în radiodifuziune și televiziune
3522 Tehnicieni în transporturi, poștă și telecomunicații
4 Funcționari administrativi
41 Funcționari cu atribuții generale, inclusiv operatori la mașini de scris/calcul
411 Funcționari cu atribuții generale
4110 Funcționari cu atribuții generale
412 Secretari
4120 Secretari
413 Operatori la mașini de scris/calcul
4131 Dactilografi și operatori la prelucrarea textelor
4132 Operatori introducere date
42 Funcționari în serviciul cu publicul
421 Casieri, operatori la ghișeu și asimilați
4211 Casieri de bancă și asimilați
4212 Agenți de pariuri, crupieri și alți lucrători asimilați
4213 Agenți la case de amanet și birouri de împrumut nebancare
4214 Agenți de colectare a creanțelor și asimilați
422 Agenți în centre de informare
4221 Consultanți și funcționari în agențiile de voiaj
4222 Funcționari în centrele de informare
4223 Operatori centrale telefonice
4224 Recepționeri în domeniul hotelier
4225 Funcționari în birouri de informații
4226 Recepționeri (exclusiv în domeniul hotelier)
4227 Operatori de interviu pentru sondaje și cercetare de piață
4229 Agenți în centre de informare neclasificați în grupele de bază anterioare
43 Funcționari în serviciile de evidență contabilă și financiară
431 Funcționari în gestiune economică și administrativă
4311 Funcționari în servicii de evidență contabilă
4312 Funcționari în domeniul statistic, financiar și asigurări
4313 Funcționari în domeniul salarizării
432 Funcționari în gestiunea materialelor și în transport
4321 Funcționari în evidența stocurilor
4322 Funcționari de planificare și urmărire a producției
4323 Funcționari în transporturi
44 Alți lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ
441 Alți lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ
4411 Funcționari bibliotecă
4412 Curieri și sortatori corespondență
4413 Codificatori, corectori și asimilați
4414 Copiști și funcționari asimilați
4415 Funcționari pentru activități de secretariat
4416 Funcționari în domeniul resurselor umane
4419 Lucrători în servicii-suport neclasificați în grupele de bază anterioare
5 Lucrători în domeniul serviciilor
51 Lucrători în domeniul serviciilor personale
511 Însoțitori de zbor, conductori și ghizi
5111 Însoțitori de zbor și stewarzi
5112 Conductori în transporturi
5113 Ghizi
512 Bucătari
5120 Bucătari
513 Chelneri și barmani
5131 Chelneri
5132 Barmani
514 Coafori, cosmeticieni și asimilați
5141 Coafori
5142 Cosmeticieni și asimilați
515 Supraveghetori clădiri și gospodării
5151 Personal de supraveghere, inclusiv pentru activități de curățenie și întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții
5152 Administratori în gospodării individuale
5153 Administratori de clădiri
516 Alți lucrători în domeniul serviciilor personale
5161 Astrologi, prezicători și asimilați
5162 Însoțitori și valeți
5163 Agenți de pompe funebre și îmbălsămători
5164 Îngrijitori animale inclusiv animale de companie
5165 Instructori conducere auto
5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificați în grupele de bază anterioare
52 Lucrători în domeniul vânzărilor
521 Vânzători stradali și în piețe
5211 Vânzători la standuri și în piețe
5212 Vânzători stradali de produse alimentare
522 Vânzători în magazine
5221 Vânzători în magazine
5222 Supraveghetori în magazine
5223 Asistenți vânzări în magazine
523 Casieri și vânzători de bilete
5230 Casieri și vânzători de bilete
524 Alți lucrători în domeniul vânzărilor
5241 Manechine și asimilați
5242 Prezentatori produse
5243 Vânzători la domiciliu
5244 Vânzători în case de comenzi
5245 Lucrători în benzinării
5246 Lucrători în unități de alimentație publică
5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificați în grupele de bază anterioare
53 Personal de îngrijire
531 Personal de îngrijire copii, inclusiv în servicii-suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial
5311 Personal de îngrijire copii
5312 Personal în domeniul serviciilor-suport pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial
532 Personal de îngrijire în domeniul sănătății
5321 Îngrijitori în domeniul sănătății
5322 Îngrijitori la domiciliu
5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătății neclasificat în grupele de bază anterioare
54 Lucrători în servicii de protecție
541 Lucrători în servicii de protecție
5411 Pompieri
5412 Polițiști
5413 Agenți de penitenciare
5414 Paznici
5419 Lucrători în servicii de protecție neclasificați în grupele de bază anterioare
6 Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit
61 Muncitori calificați în agricultură
611 Grădinari și cultivatori
6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultură
6112 Arboricultori și pomicultori
6113 Agricultori și lucrători calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere
6114 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale mixte
612 Crescători de animale
6121 Crescători de animale pentru producția de lapte și carne
6122 Crescători de păsări
6123 Apicultori și sericicultori
6129 Crescători de animale neclasificați în grupele de bază anterioare
613 Muncitori calificați în culturi vegetale și crescători de animale
6130 Agricultori și lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale
62 Lucrători calificați în silvicultură, pescuit și vânătoare
621 Lucrători forestieri și asimilați
6210 Lucrători forestieri și asimilați
622 Lucrători în domeniul pescuitului și vânătorii
6221 Lucrători în culturi acvatice
6222 Pescari pe cursuri de ape interioare și în zone costiere
6223 Pescari în mări și oceane
6224 Lucrători în domeniul vânătorii
63 Fermieri, pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
631 Fermieri a căror producție este destinată consumului propriu
6310 Fermieri a căror producție este destinată consumului propriu
632 Crescători de animale a căror producție este destinată consumului propriu
6320 Crescători de animale a căror producție este destinată consumului propriu
633 Lucrători în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu
6330 Lucrători în ferme mixte a căror producție este destinată consumului propriu
634 Pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
6340 Pescari și vânători a căror producție este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)
7 Muncitori calificați și asimilați
71 Muncitori constructori și asimilați, exclusiv electricieni
711 Muncitori constructori și asimilați
7111 Constructori de case
7112 Zidari și asimilați
7113 Spărgători, tăietori și cioplitori în piatră
7114 Muncitori constructori în lucrări de beton și asimilați
7115 Dulgheri și tâmplari
7119 Muncitori constructori și asimilați neclasificați în grupele de bază anterioare
712 Muncitori constructori la lucrări de finisare și asimilați
7121 Constructori de acoperișuri
7122 Parchetari, linoliști, mozaicari, faianțari și asimilați
7123 Ipsosari
7124 Montatori izolații
7125 Geamgii
7126 Instalatori și montatori de țevi
7127 Mecanici pentru instalații de climatizare și refrigerare
713 Zugravi, vopsitori, curățitori de fațade și asimilați
7131 Zugravi și asimilați
7132 Vopsitori, lăcuitori și asimilați
7133 Curățitori de fațade
72 Muncitori calificați în metalurgie, construcții de mașini și asimilați
721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori și asimilați
7211 Formatori și miezuitori
7212 Sudori și debitatori autogen
7213 Tinichigii-cazangii
7214 Constructori și montatori de structuri metalice
7215 Macaragii și alți lucrători la instalații de ridicat
722 Forjori, matrițeri și asimilați
7221 Forjori, fierari și matrițeri
7222 Lăcătuși și asimilați
7223 Reglori și operatori de mașini-unelte
7224 Operatori pe mașini de polizat, rectificat și ascuțit
723 Mecanici de mașini și utilaje
7231 Mecanici de autovehicule
7232 Mecanici de motoare de avioane
7233 Mecanici de mașini agricole și industriale
7234 Lucrători specializați în repararea de biciclete și asimilați
73 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere și muncitori tipografi
731 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere
7311 Muncitori calificați în fabricarea/repararea instrumentelor și aparatelor de precizie
7312 Muncitori calificați în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale
7313 Giuvaergii și lucrători în metale prețioase
7314 Olari și lucrători asimilați
7315 Sticlari (suflători, șlefuitori, tăietori de sticlă)
7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă și ceramică
7317 Muncitori calificați în executarea de produse artizanale din lemn și alte materiale
7318 Muncitori calificați în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similare
7319 Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere neclasificați în grupele de bază anterioare
732 Lucrători poligrafi
7321 Zețari și linotipiști
7322 Tipografi
7323 Legători și lucrători finisare
74 Tehnicieni la echipamente electrice și electronice
741 Montatori de echipamente electrice
7411 Electricieni construcții și asimilați
7412 Mecanici și instalatori de echipamente electrice
7413 Montatori de linii electrice
742 Montatori de echipamente electronice și de telecomunicații
7421 Mecanici de echipamente electronice
7422 Muncitori în tehnologia informației și comunicațiilor
75 Muncitori calificați în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecții și alți lucrători asimilați
751 Muncitori calificați în industria alimentară
7511 Măcelari și alți lucrători în prelucrarea cărnii și peștelui
7512 Brutari, patiseri și cofetari
7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate
7514 Lucrători în conservarea fructelor și legumelor
7515 Controlori de calitate și degustători de mâncăruri și băuturi
7516 Lucrători în prelucrarea tutunului și produselor din tutun
752 Muncitori calificați în tratarea lemnului și asimilați
7521 Lucrători în tratarea lemnului
7522 Ebeniști și asimilați
7523 Reglori și operatori la mașini de prelucrat lemn
753 Lucrători în industria textilă și confecții
7531 Croitori, confecționeri, blănari și pălărieri
7532 Confecționeri de șabloane și tipare
7533 Lucrători în broderie și asimilați
7534 Tapițeri și asimilați
7535 Tăbăcari și alți muncitori în prelucrarea pielii
7536 Cizmari și asimilați
754 Alți muncitori calificați
7541 Scafandri
7542 Artificieri
7543 Sortatori și controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri și băuturi)
7544 Lucrători specializați în servicii de erbicidare si dezinsecție
7549 Alți muncitori calificați neclasificați în grupele de bază anterioare
8 Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente
81 Operatori la mașini și instalații
811 Operatori la instalațiile de exploatare și prelucrare a minereurilor
8111 Mineri și lucrători în carieră
8112 Operatori la instalațiile de prelucrare a minereurilor și rocilor
8113 Operatori la instalații de foraj și sonde de extracție a țițeiului
8114 Operatori la mașini de preparare a cimentului, rocilor și altor produse minerale
812 Operatori la instalațiile de prelucrare și finisare a metalelor
8121 Operatori la instalațiile de prelucrare a metalelor
8122 Operatori la instalațiile de finisare și tratare chimică a suprafețelor metalice
813 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor chimice și fotografice
8131 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor chimice
8132 Operatori la mașini și instalații destinate fabricării produselor fotografice
814 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic și hârtie
8141 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc
8142 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din plastic
8143 Operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie
815 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele
8151 Operatori la mașini și utilaje de filatură
8152 Operatori la mașini de țesut și tricotat
8153 Operatori la mașini și utilaje pentru industria confecțiilor
8154 Operatori la mașini de curățat, albit și vopsit materiale textile
8155 Operatori la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor
8156 Operatori la mașini și utilaje din industria încălțămintei
8157 Operatori la mașini de spălat
8159 Operatori la mașinile și utilajele pentru fabricarea produselor și articolelor din textile, blănuri și piele neclasificați în grupele de bază anterioare
816 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare
8160 Operatori la mașinile pentru fabricarea produselor alimentare și a altor produse similare
817 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului și fabricare a hârtiei
8171 Operatori la instalațiile de fabricare a celulozei și hârtiei
8172 Operatori la instalațiile de prelucrare a lemnului
818 Alți operatori la mașini și utilaje
8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă și ceramică
8182 Fochiști la mașini cu abur și cazane
8183 Operatori la mașinile de ambalat, îmbuteliat și etichetat
8189 Operatori la mașini și utilaje neclasificați în grupele de bază anterioare
82 Asamblori
821 Asamblori
8211 Asamblori de mașini și echipamente mecanice
8212 Asamblori de echipamente electrice și electronice
8219 Asamblori neclasificați în grupele de bază anterioare
83 Conducători de vehicule și operatori la instalații și utilaje mobile
831 Mecanici de locomotivă și asimilați
8311 Mecanici de locomotivă
8312 Frânari, acari și agenți de manevră
832 Conducători autovehicule
8321 Conducători de motociclete
8322 Șoferi de autoturisme și camionete
833 Conducători de mașini de mare tonaj și autobuze
8331 Șoferi de autobuze și tramvaie
8332 Șoferi de autocamioane și mașini de mare tonaj
834 Operatori la instalații și utilaje mobile
8341 Operatori de mașini agricole și forestiere
8342 Conducători de mașini și utilaje terasiere
8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilați
8344 Operatori la instalațiile de transport mărfuri paletizate
835 Marinari, navigatori și asimilați
8350 Marinari, navigatori și asimilați
9 Muncitori necalificați
91 Personal casnic și de serviciu
911 Personal casnic și de serviciu la hoteluri și birouri
9111 Personal casnic pentru curățenie și alte servicii (menajere)
9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri și alte instituții
912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine și geamuri etc.
9121 Personal pentru servicii de spălat și călcat
9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule
9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine și geamuri
9129 Alți muncitori în servicii pentru curățenie
92 Muncitori necalificați în agricultură, silvicultură și pescuit
921 Muncitori necalificați în agricultură, silvicultură și pescuit
9211 Muncitori necalificați în culturi vegetale
9212 Muncitori necalificați în creșterea animalelor
9213 Muncitori necalificați în ferme mixte
9214 Muncitori necalificați în grădinărit și horticultură
9215 Muncitori forestieri necalificați
9216 Muncitori necalificați în pescuit și culturi acvatice
93 Muncitori necalificați în industria extractivă, construcții, industria prelucrătoare și transporturi
931 Muncitori necalificați în industria extractivă și construcții
9311 Muncitori necalificați în industria extractivă și exploatările în carieră
9312 Muncitori necalificați în lucrări publice
9313 Muncitori necalificați în construcția de clădiri
932 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare
9321 Ambalatori
9329 Muncitori necalificați în industria prelucrătoare neclasificați în grupele de bază anterioare
933 Muncitori necalificați în transporturi și depozitarea mărfurilor
9331 Conducători de vehicule acționate manual sau de pedale
9332 Conducători de mașini și vehicule cu tracțiune animală
9333 Manipulanți de marfă
9334 Manipulanți de mărfuri la raft
94 Ajutori de bucătari
941 Ajutori de bucătari
9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip "fast food"
9412 Debarasatori
95 Vânzători ambulanți și alți prestatori de servicii "la minut" pentru populație
951 Prestatori de servicii "la minut" pentru populație și asimilați
9510 Prestatori de servicii "la minut" pentru populație și asimilați
952 Vânzători ambulanți (exclusiv produse alimentare)
9520 Vânzători ambulanți (exclusiv produse alimentare)
96 Muncitori în salubritate și alți lucrători necalificați
961 Muncitori în salubritate
9611 Muncitori necalificați în servicii de colectare deșeuri și materiale reciclabile
9612 Sortatori de deșeuri
9613 Măturători și asimilați
962 Alți muncitori necalificați
9621 Curieri, comisionari și hamali
9622 Muncitori necalificați pentru diverse servicii ocazionale
9623 Cititori de contoare și încasatori
9624 Muncitori necalificați pentru servicii de colectare/distribuție a apei și a lemnelor de foc
9629 Muncitori necalificați neclasificați în grupele de bază anterioare
0 Forțele armate
01 Ofițeri ai forțelor armate
011 Ofițeri ai forțelor armate
0110 Ofițeri ai forțelor armate
02 Subofițeri ai forțelor armate
021 Subofițeri ai forțelor armate
0210 Subofițeri ai forțelor armate
03 Personal al forțelor armate, alte grade
031 Personal al forțelor armate, alte grade
0310 Personal al forțelor armate, alte grade

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Hotărârea Guvernului nr. 1.116/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor - ISCO 08, care nu au fost încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Hotărârii Guvernului nr. 1.116/2013:

"

Art. II. -

Ministerele, precum și orice alte organe care au atribuții de elaborare a unor reglementări specifice pentru introducerea și/sau reglementarea de noi funcții/ocupații trebuie să solicite direcției de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice actualizarea Clasificării ocupațiilor din România în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și președintele Institutului Național de Statistică modifică și completează prin ordin comun Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (6 caractere), cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește ocupațiile aferente grupelor de bază nouintroduse, prevăzute la pct. 6 al art. I.

Art. IV. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...