Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 58/2014 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 și art. 211 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Augustin Zegrean - președinte
Valer Dorneanu - judecător
Toni Greblă - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 și 211 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată de Societatea Comercială "Genel Internațional" - S.R.L. din Bistrița-Năsăud în Dosarul nr. 411/265/2012 al Tribunalului Bistrița-Năsăud - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 360D/2013.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate. În acest sens, referitor la critica formulată de autoarea excepției, apreciază că aspectele învederate de aceasta vizează existența unei lacune legislative, respectiv lipsa unei reglementări care să prevadă scutirea persoanele juridice (în speță, societate comercială) de la plata taxei judiciare de timbru.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 23 mai 2013, pronunțată în Dosarul nr. 411/265/2012, Tribunalul Bistrița-Năsăud - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 și 211 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de recurenta Societatea Comercială "Genel Internațional" - S.R.L. din Bistrița-Năsăud cu ocazia soluționării cererii de reexaminare formulată împotriva Încheierii din 17 aprilie 2013, pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal într-o cauză având ca obiect reducere/scutire taxe judiciare de timbru.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia susține că, în situația în care unei societăți comerciale îi sunt poprite conturile bancare, aceasta nu poate plăti taxa judiciară de timbru, astfel încât îi este prejudiciat dreptul fundamental referitor la accesul liber la justiție. În acest context, arată că art. 21 din Legea nr. 146/1997 nu prevede scutirea de la plata taxei de timbru pentru astfel de situații, ci doar reduceri și eșalonări, ceea ce, în opinia autoarei excepției, echivalează cu îngrădirea accesului la justiție.

Tribunalul Bistrița-Năsăud - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, exprimându-și opinia asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 și 211 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, apreciază că aceasta este neîntemeiată. În acest sens, instanța arată că accesul liber la justiție nu înseamnă gratuitate, regula consacrată de legiuitor și care se desprinde din întreaga economie a Legii nr. 146/1997 este aceea a timbrării anticipate a acțiunilor în justiție, excepțiile fiind de strictă interpretare și reglementate, ca atare, de legiuitor.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Deși în încheierea de sesizare se precizează că excepția vizează art. 21 și 211 din Legea nr. 146/1997, în opinia Guvernului, autoarea excepției critică în ansamblu prevederile Legii nr. 146/1997 prin faptul că instituie plata unor anumite taxe judiciare de timbru pentru a avea acces la justiție. În acest context, arată că prevederile Legii nr. 146/1997 au mai făcut obiect al controlului de constituționalitate, în acest sens fiind, de exemplu, Decizia nr. 881/2008 sau Decizia nr. 657/2010, prin care Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate invocată.

În raport cu criticile formulate, Guvernul reține că nicio dispoziție constituțională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiție, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorității judecătorești să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de actul de justiție. Regula este cea a timbrării acțiunilor în justiție, excepțiile fiind expres stabilite de legiuitor.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 21 și 211 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile de lege criticate au următorul conținut:

Art. 21:

"

(1) Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008.

(2) Instanța acordă persoanelor juridice, la cerere, facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești, în următoarele situații:

a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;

b) plata integrală a taxei, potrivit art. 20, nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condițiile legii, indisponibilizate.

(3) În mod excepțional, instanța poate acorda persoanelor juridice reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în alte cazuri în care apreciază, față de datele referitoare la situația economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru, la valoarea datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice.

(4) Reducerea taxei de timbru poate fi acordată separat sau, după caz, împreună cu eșalonarea sau amânarea plății.";

Art. 211:

"

(1) Pentru soluționarea cererii de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru, instanța poate solicita orice lămuriri și dovezi părții sau informații scrise autorităților competente.

(2) Asupra cererii de acordare a facilităților la plata taxei de timbru instanța se pronunță fără citare, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu. Încheierea se comunică solicitantului și părții adverse, dacă este cazul.

(3) Împotriva încheierii, părțile interesante pot formula cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii.

(4) Cererea de reexaminare se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, instanța pronunțându-se prin încheiere irevocabilă."

Ulterior sesizării Curții Constituționale, Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a fost abrogată prin art. 58 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013.

În legătură cu examinarea unor texte de lege ce nu mai sunt în vigoare, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, nuanțând interpretarea sintagmei "în vigoare" din cuprinsul art. 29 din Legea nr. 47/1992, text care circumstanțiază controlul de constituționalitate numai la legile și ordonanțele în vigoare, Curtea Constituțională a reținut că acest control vizează "dispozițiile aplicabile cauzei, chiar dacă acestea nu mai sunt în vigoare", dar ale căror efecte juridice continuă să se producă și după ieșirea lor din vigoare. O astfel de soluție a fost justificată prin faptul că, deși abrogată, "legea civilă poate ultraactiva în unele situații, potrivit principiului «tempus regit actum»". Așa fiind, Curtea este competentă și urmează a se pronunța asupra prevederilor de lege cu care a fost sesizată, chiar dacă acestea nu mai sunt în vigoare, ele continuând să își producă efectele în cauza concretă dedusă judecății.

În opinia autoarei excepției de neconstituționalitate prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (2) din Constituție, potrivit cărora nicio lege nu poate îngrădi accesul liber la justiție pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor legitime.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că autoarea acesteia susține că prevederile art. 21 și 211 din Legea nr. 146/1997 aduc atingere dreptului de acces liber la justiție, consacrat în art. 21 alin. (1) și (2) din Constituție, întrucât nu prevăd scutirea de la plata taxei judiciare de timbru pentru o societate comercială care se află în imposibilitate de plată din cauza faptului că îi sunt blocate conturile bancare.

Față de critica formulată, Curtea reține că, potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, numai persoanele fizice pot beneficia de scutire de la plata taxelor judiciare de timbru, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008.

Potrivit alin. (2) și (3) ale art. 21 din Legea nr. 146/1997, în cazul persoanelor juridice, instanța poate acorda, la cerere, facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acțiuni și cereri introduse la instanțele judecătorești, în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege. De asemenea, în mod excepțional, instanța poate acorda persoanelor juridice reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în alte cazuri în care apreciază, față de datele referitoare la situația economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru, la valoarea datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice.

Ca atare, Curtea constată că persoanele juridice nu pot beneficia de scutirea de plata taxei de timbru, precum persoanele fizice, ci de alte facilități legale, ce constau în reducerea cuantumului taxei de timbru, eșalonarea sau amânarea plății acesteia. Mai mult, persoana juridică nu beneficiază de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, act ce vizează exclusiv persoanele fizice.

Curtea apreciază că măsura legislativă criticată reprezintă opțiunea legiuitorului, fiind conformă cu dispozițiile Legii fundamentale, întrucât, chiar dacă au calitatea de părți în cadrul unui litigiu, persoanele juridice și cele fizice nu se pot compara sub aspectul situației juridice în care se află.

De altfel, din motivele invocate în susținerea excepției de neconstituționalitate, Curtea constată că autoarea acesteia își întemeiază critica pe faptul că prevederile de lege pretins neconstituționale nu prevăd scutirea de la plata taxei judiciare de timbru pentru persoanele juridice, ci numai reduceri, eșalonări sau amânări. Așa fiind, astfel cum a fost formulată, critica autoarei excepției vizează mai degrabă o omisiune de reglementare, pe care, însă, Curtea Constituțională nu o poate suplini, această competență aparținând exclusiv legiuitorului.

În subsidiar, Curtea constată că s-a mai pronunțat asupra unor excepții de neconstituționalitate invocate de același autor ca și în speța de față, respectiv Societatea Comercială "Genel Internațional" - S.R.L., din perspectiva unor critici similare, referitoare la imposibilitatea persoanei juridice de a beneficia de acordarea ajutorului public judiciar reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008, în acest sens fiind Decizia nr. 221 din 9 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 11 iulie 2013, și Decizia nr. 426 din 24 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 15 noiembrie 2013.

De asemenea, prin Decizia nr. 1.098 din 21 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 11 noiembrie 2010, Curtea a statuat că, întrucât textul art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 dispune că "orice persoană fizică" poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în condițiile legale, se deduce, fără niciun fel de echivoc, că în nicio situație o persoană juridică nu poate fi beneficiara ajutorului. De pildă, nu poate beneficia de ajutor o persoană juridică ce desfășoară activități comerciale sau o persoană juridică - instituție publică.

Prin această decizie, Curtea a statuat, totodată, că prevederile de lege supuse controlului de constituționalitate, potrivit cărora numai persoanele fizice pot solicita acordarea ajutorului public judiciar, reprezintă opțiunea legiuitorului român, în concordanță cu transpunerea prevederilor Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii în dreptul intern prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea Comercială "Genel Internațional" - S.R.L. din Bistrița-Năsăud în Dosarul nr. 411/265/2012 al Tribunalului Bistrița-Năsăud - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, și constată că prevederile art. 21 și art. 211 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bistrița-Năsăud - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 11 februarie 2014.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...