Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM

Decizia nr. 668/2014 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (2) pct. 26, art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 22 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013,

președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.

Art. I. -

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 2 septembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) ANCOM decide cu privire la compensarea costului net și, dacă este cazul, cu privire la suma ce urmează a fi compensată pentru fiecare furnizor de serviciu universal, cu luarea în considerare, atunci când este necesar, a prevederilor alin. (8), precum și cu privire la modalitatea de compensare a costului net, inclusiv în ceea ce privește cuantumul contribuțiilor și/sau cuantumul taxei necesare pentru compensarea costului net, determinate conform prevederilor prezentei decizii, în termen de 135 de zile de la primirea unei cereri în condițiile prezentului articol."

2. La articolul 14, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) și (72), cu următorul cuprins:

"

(71) În cazul în care furnizorul de serviciu universal nu transmite toate documentele și informațiile în condițiile prevăzute la alin. (6), ANCOM informează furnizorul de serviciu universal cu privire la acest aspect, termenul prevăzut la alin. (7) fiind suspendat de la data comunicării solicitării de completare către furnizorul de serviciu universal, până la data primirii acestor completări de către ANCOM.

(72) Furnizorul de serviciu universal are obligația de a răspunde solicitării de completare prevăzute la alin. (71) în termen de maximum 5 zile de la data comunicării acesteia."

3. La articolul 15, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) În cazul în care ANCOM previzionează că sumele care ar putea fi colectate prin una dintre metodele prevăzute la alin. (1), în condițiile stabilirii unui cuantum al contribuțiilor rezonabil și care să nu aducă atingere viabilității economice a furnizorilor, sunt insuficiente, ANCOM va solicita Ministerului Finanțelor Publice compensarea din fonduri publice a diferenței dintre costul net determinat și aceste sume, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013."

4. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Cuantumul contribuțiilor individuale datorate de furnizorii prevăzuți la art. 15 alin. (1) lit. a) se stabilește prin decizie a președintelui ANCOM, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (7)."

5. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

În vederea finanțării serviciului universal prin modalitatea prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b), ANCOM stabilește, prin decizie a președintelui ANCOM, condițiile care trebuie respectate de către furnizorii de servicii poștale în scopul aplicării acestei taxe, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (7)."

Art. II. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
Marius Cătălin Marinescu

București, 14 aprilie 2014.

Nr. 668.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...