Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 95/2002 privind industria de apărare

Modificări (7), Puneri în aplicare (3), Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (20), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iunie 2002 până la 29 iunie 2017, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 47/2017 și înlocuit de Lege 232/2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul juridic al activităților industriei de apărare referitoare la dimensionarea capacităților de producție, corelarea acestora cu cerințele forțelor sistemului național de apărare, asigurarea interoperabilității cu produsele NATO și menținerea numărului strict de personal specializat pentru asigurarea funcționalității liniilor de fabricație de armament, muniții, tehnică de luptă, echipamente de transmisiuni, optoelectronică, pulberi și explozibili, inclusiv pentru cercetarea și proiectarea în domeniul producției de apărare.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) industria de apărare este ramură strategică a economiei naționale și cuprinde: agenții economici care dispun de capacități de producție și resurse umane destinate cercetării, proiectării, producției, reparării, modernizării, încercării și testării sistemelor de armament, munițiilor, tehnicii de luptă, echipamentelor, pieselor de schimb și accesoriilor aferente acestora, pulberilor și explozibililor și altor materiale cu destinație specifică apărării, ordinii publice și siguranței naționale, necesare componentelor forțelor sistemului național de apărare;

b) capacitatea producției pentru apărare, denumită în continuare capacitate, reprezintă ansamblul activelor unui agent economic destinate realizării uneia sau mai multora dintre activitățile de cercetare, proiectare, dezvoltare, modernizare, încercare, testare, producere și reparare a sistemelor de armament și muniție, tehnicii de luptă, echipamentelor și materialelor cu destinație specifică apărării, ordinii publice și siguranței naționale și a pieselor de schimb necesare, pulberilor și explozibililor, inclusiv poligoanele de trageri și încercări, terenurile cu regim de spațiu de siguranță, precum și infrastructura de utilități aferente;

c) ministerul de resort este ministerul sau organul administrației publice centrale în al cărui domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societății comerciale sau sub a cărui autoritate funcționează regia autonomă ori compania națională;

d) autoritatea de specialitate este organul specializat al Guvernului în domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare;

e) conservarea capacităților reprezintă ansamblul operațiunilor de trecere în conservare, menținere, pază și repunere în funcțiune după conservare;

f) inventarul capacităților de producție pentru apărare ale unui agent economic din industria de apărare, denumit în continuare inventar, reprezintă totalitatea imobilizărilor corporale și necorporale utilizate de agentul economic pentru realizarea activităților prevăzute la lit. b);

g) documentația tehnică reprezintă desenele și documentele scrise care, independent sau împreună, determină componența și construcția produsului și cuprind, după caz, datele de studiu și proiectare, execuție, verificare, recepție, exploatare, întreținere sau de certificare, de propagandă tehnică și comercială a acestuia. Documentația tehnică cuprinde documentația de studiu, documentația de bază constructivă, documentația tehnologică, documentația de exploatare și documentația de certificare și auxiliară. Jurisprudență

Art. 3. -

Lista cuprinzând agenții economici și capacitățile definite potrivit art. 2 lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, la propunerea ministerului de resort, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 4. -

(1) Capacitățile se evidențiază în Inventarul capacităților de producție pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

(2) Inventarul prevăzut la alin. (1) se întocmește de către agentul economic în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se avizează de ministerul de resort și se aprobă de autoritatea de specialitate.

(3) Inventarul prevăzut la alin. (1) se actualizează anual, până la data de 30 septembrie, sau în situația modificării listei prevăzute la art. 3.

(4) Răspunderea pentru păstrarea integrității fizice și funcționale a bunurilor de inventar revine fiecărui agent economic.

Art. 5. -

(1) Documentația tehnică realizată din fondurile pentru apărare este proprietate publică a statului, se află în administrarea instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale și poate fi pusă la dispoziție agenților economici pe bază de contract, potrivit legii, pentru executarea comenzilor transmise acestora, precum și în vederea fabricației de produse pentru o terță persoană din țară sau din străinătate. Jurisprudență

(2) Documentațiile tehnice primite de la partenerii externi sunt puse la dispoziție agenților economici, potrivit legislației în vigoare, regimului juridic al proprietății acestora, precum și clauzelor din contractul încheiat cu partenerul extern.

Art. 6. -

Dimensionarea și restructurarea agenților economici din industria de apărare, atunci când acestea afectează capacitățile definite la art. 2 lit. b), se face cu avizul autorității de specialitate și cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, potrivit criteriilor stabilite prin strategiile și programele de restructurare aprobate potrivit legii.

Art. 7. -

Asocierea agenților economici din industria de apărare cu persoane juridice române sau străine, prin care se creează o nouă persoană juridică, se face cu avizul ministerului de resort, potrivit legii.

Art. 8. -

(1) Capacitățile, în raport de gradul de încărcare, pot fi trecute temporar în conservare, conform metodologiei elaborate de ministerul de resort, sau pot fi folosite pentru desfășurarea altor activități economice.

(2) Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale aferentă perioadei de conservare pentru capacitățile prevăzute la alin. (1) va diminua capitalurile proprii la data expirării duratelor normale de utilizare prevăzute de lege și a casării efective.

Art. 9. -

Contractele de privatizare ale agenților economici din industria de apărare vor include clauze speciale referitoare la menținerea integrității și a stării de funcționare a capacităților de producție, dacă nu sunt precizate alte reglementări.

Art. 10. - Modificări (1), Referințe (14)

(1) Salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la agenții economici care dețin capacități, a căror activitate este întreruptă temporar din lipsă de comenzi sau contracte, beneficiază pe această perioadă de drepturile salariale prevăzute de lege pentru salarizarea personalului din unități bugetare. Modificări (1)

(2) Echivalarea funcțiilor pentru personalul din capacitățile prevăzute la alin. (1) cu funcțiile prevăzute de lege pentru unitățile bugetare se face prin ordin al ministrului de resort, cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

(3) Agenții economici care dețin capacități și a căror activitate este întreruptă temporar din lipsă de comenzi sau contracte vor primi lunar un fond pentru plata drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) și pentru achitarea contribuțiilor datorate de angajatori, potrivit legii, la bugetele asigurărilor sociale de stat, asigurărilor pentru șomaj, Fondul asigurărilor sociale de sănătate și Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.

(4) Personalul prevăzut la alin. (1) va desfășura activități de întreținere, conservare, reparații, pază, activități administrative și alte activități, potrivit programelor aprobate de organele de conducere ale agentului economic.

Art. 11. - Modificări (1)

Sumele necesare plății drepturilor salariale prevăzute la art. 10 alin. (1) și (3) se suportă de la bugetul de stat. Referințe (1)

Art. 12. - Modificări (2), Jurisprudență

Activitățile prevăzute la art. 10 alin. (4), precum și numărul maxim și structura personalului prevăzut la art. 10 alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.

Art. 13. - Modificări (1)

Finanțarea activităților din programele curente privind restructurarea industriei de apărare, inclusiv întreținerea, conservarea capacităților de producție și securitatea acestora, se face din surse proprii ale agenților economici, din venituri extrabugetare cu această destinație, constituite în condițiile legii, din credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat.

Art. 14. -

Agenții economici, precum și celelalte persoane juridice care au în administrare sau în folosință terenuri proprietate a statului utilizate pentru producția de apărare, depozite destinate produselor militare și materialelor cu specific militar, precum și zonele de siguranță ale acestora, stabilite potrivit normelor legale în domeniu, sunt scutiți de la plata impozitului și taxelor pe clădirile și terenurile evidențiate în inventar.

Art. 15. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Industriei și Resurselor, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

(2) Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență constituie contravenție.

(3) În normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență vor fi prevăzute dispoziții cu privire la regimul sancționator al faptelor a căror încălcare constituie contravenție, cuantumul amenzilor ce se aplică, precum și autoritățile abilitate să aplice respectivele măsuri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 20 iunie 2002.

Nr. 95.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...