Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

Normele privind constituirea și restituirea depozitelor candidaților la funcția de deputat sau de senator la alegerile parțiale pentru Camera Deputaților și Senat din data de 25 mai 2014, din 14.04.2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

La alegerile parțiale pentru Camera Deputaților și Senat din data de 25 mai 2014, în contul Autorității Electorale Permanente se depun 4.250 lei pentru fiecare candidat.

Art. 2. -

(1) Sumele prevăzute la art. 1 se pot depune în numerar sau prin virament.

(2) Încasările prin virament se vor efectua pentru fiecare candidat în parte în baza ordinului de plată pe care emitentul va menționa numărul și denumirea contului deschis în acest scop de către Autoritatea Electorală Permanentă, precum și informațiile prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 3. -

(1) La fiecare depunere efectuată, plătitorii vor furniza următoarele date:

a) numele și prenumele candidatului pentru care se constituie depozitul;

b) codul numeric personal al candidatului;

c) partidul politic sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care a propus candidatul. În cazul alianțelor politice sau electorale se indică membrul alianței care a propus candidatul, iar în cazul candidaților independenți se trece mențiunea "candidat independent";

d) numărul circumscripției și județul;

e) numărul colegiului pentru Camera Deputaților, respectiv pentru Senat;

f) candidatul independent, în plus față de elementele prevăzute la lit. a)-e), va preciza și numele, prenumele și codul numeric personal ale persoanei împuternicite de acesta să solicite restituirea depozitului în caz de deces.

(2) În situația depunerilor individuale, datele prevăzute la alin. (1) vor fi înscrise pe formularul de depunere în numerar.

(3) În situația depunerilor în numerar, pe bază de tabel, efectuate de reprezentantul partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau al organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) vor fi cuprinse într-un tabel nominal înregistrat la partidul politic, alianța politică, alianța electorală, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale și se eliberează chitanțe individuale care vor conține informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).

Art. 4. -

În termen de cel mult 5 zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, birourile electorale de circumscripție transmit Autorității Electorale Permanente copii ale dovezilor constituirii depozitelor pentru fiecare candidat, inclusiv pentru persoanele ale căror candidaturi nu au rămas definitive.

Art. 5. -

În cel mult 5 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștință publică lista competitorilor electorali care au îndeplinit condițiile stabilite de lege pentru restituirea depozitelor.

Art. 6. -

(1) Cererile de restituire a depozitelor formulate de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți, care au îndeplinit condițiile stabilite de lege pentru restituirea depozitelor, trebuie să conțină următoarele informații:

a) numele titularului de cont, respectiv denumirea partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice sau numele și prenumele candidatului independent, după caz;

b) codul fiscal al partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice, titular al contului, sau codul numeric personal al candidatului independent, titular al contului;

c) contul în format IBAN;

d) denumirea băncii și a sucursalei la care este deschis contul.

(2) În cazul candidaților propuși de alianțe politice sau electorale, depozitele se restituie, după caz, alianței, dacă cererea de restituire este semnată de către conducerea tuturor membrilor acesteia, sau membrului alianței care a propus candidații.

(3) Restituirea depozitelor se face numai prin virament bancar, în conturile indicate de partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale sau candidații independenți, după caz.

Art. 7. -

În cazul nedepunerii candidaturii, al respingerii unei candidaturi, al renunțării la candidatură, al retragerii unei candidaturi sau al decesului unui candidat înainte de data tipăririi buletinelor de vot, la solicitarea scrisă a partidului politic, organizației cetățenilor aparținând unei minorități naționale, alianței politice, alianței electorale, a candidatului independent sau a persoanei împuternicite de acesta, după caz, cuprinzând datele prevăzute la art. 6 și însoțită de documente care atestă una dintre aceste situații, Autoritatea Electorală Permanentă restituie depozitele în cel mult 14 zile de la solicitare.

Art. 8. -

Autoritatea Electorală Permanentă virează către bugetul de stat depozitele constituite de către competitorii electorali care nu au îndeplinit condițiile prevăzute la art. 29 alin. (7) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, și care nu se încadrează în dispozițiile art. 7.

;
se încarcă...