Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat

Modificări (7), Puneri în aplicare (2), Referințe (5), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 august 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență

(1) Se acordă gratuit pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat produse lactate și de panificație în limita unei valori zilnice de 7.000 lei/elev. Limita valorică cuprinde prețul produselor, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz. Modificări (3)

(2) Limita valorii zilnice pentru un elev, prevăzută la alin. (1), se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția prețurilor și a tarifelor. Modificări (2), Referințe (1)

(3) Regulamentul pentru desfășurarea licitației electronice, cantitatea, lista sortimentelor de produse lactate și de panificație, modul de prezentare, precum și condițiile de eligibilitate a ofertanților se vor aproba prin hotărâre a Guvernului. Modificări (3)

Art. 2. -

(1) Dreptul de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, produsele prevăzute la art. 1 îl au numai elevii prezenți la cursuri.

(2) Unitățile școlare răspund, în mod direct, de asigurarea condițiilor de primire, recepție și distribuție a produselor lactate și de panificație, precum și de confirmarea documentelor ce stau la baza plății acestora.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetele consiliilor județene și, respectiv, din bugetele consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. Modificări (1)

(2) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1) în anul 2002 vor fi alocate bugetelor consiliilor județene și, respectiv, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, prin hotărâre a Guvernului, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale. Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (2)

(1) Achiziționarea produselor lactate și de panificație, transportul și distribuția acestora la unitățile de învățământ vor fi contractate de către consiliile județene și de consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu asistența inspectoratelor școlare județene, respectiv a Inspectoratului școlar al municipiului București, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

(2) Desemnarea furnizorilor de produse lactate și de panificație se va face prin procedura de licitație electronică organizată la nivel județean și, respectiv, la nivelul sectoarelor municipiului București. Modificări (2)

(3) Plata produselor și a serviciilor contractate se va efectua la solicitarea furnizorilor pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, întocmite de unitățile școlare și aprobate de președinții consiliilor județene și, respectiv, de primarii sectoarelor municipiului București.

Art. 5. - Modificări (1)

Consiliile locale și primarii au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare și condițiile igienico-sanitare privind distribuția către elevi a produselor lactate și de panificație.

Art. 6. -

(1) Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se constituie la nivelul județelor și al municipiului București o comisie alcătuită din: prefect, președintele consiliului județean, primarii sectoarelor municipiului București, inspectorul general al inspectoratului școlar, directorul general al direcției de sănătate publică și directorul general al direcției generale a finanțelor publice. Modificări (2)

(2) Componența nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al prefectului, care este și coordonatorul acesteia.

(3) Ordonatorul principal de credite pentru efectuarea plăților către furnizori este președintele consiliului județean, respectiv primarii sectoarelor municipiului București. Modificări (2)

Art. 7. -

Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș
Președintele Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorilor,
Rovana Plumb,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 16 august 2002.

Nr. 96.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...