Parlamentul României

Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Derogări (1), Reviste (8), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 277 din 15 aprilie 2014.

În vigoare de la 20 martie 1997
Republicare (r2) aplicabilă de la 15 aprilie 2014 până la 26 februarie 2018, fiind înlocuită prin republicarea (r3) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 din 27 februarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Instituția Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice. Reviste (2)

(2) Sediul instituției Avocatul Poporului este în municipiul București.

Art. 2. - Reviste (1)

(1) Instituția Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă și independentă față de orice altă autoritate publică, în condițiile legii.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Avocatul Poporului nu se substituie autorităților publice.

(3) Avocatul Poporului nu poate fi supus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ. Nimeni nu îl poate obliga pe Avocatul Poporului să se supună instrucțiunilor sau dispozițiilor sale.

Art. 3. -

(1) Activitatea Avocatului Poporului, a adjuncților săi și a salariaților care lucrează sub autoritatea acestora are caracter public.

(2) La cererea persoanelor lezate în drepturile și libertățile lor sau datorită unor motive întemeiate, Avocatul Poporului poate decide asupra caracterului confidențial al activității sale.

Art. 4. - Modificări (1)

Autoritățile publice sunt obligate să comunice sau, după caz, să pună la dispoziția instituției Avocatul Poporului, în condițiile legii, informațiile, documentele sau actele pe care le dețin în legătură cu petițiile care au fost adresate instituției Avocatul Poporului, acordându-i sprijin pentru exercitarea atribuțiilor sale.

Art. 5. -

(1) Avocatul Poporului prezintă, în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului, rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele trebuie să cuprindă informații cu privire la activitatea instituției Avocatul Poporului. Ele pot conține recomandări privind modificarea legislației sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor și libertăților persoanelor fizice.

(2) Raportul anual vizează activitatea instituției pe un an calendaristic și se înaintează Parlamentului până la data de 1 februarie a anului următor, în vederea dezbaterii acestuia în ședința comună a celor două Camere. Raportul anual se dă publicității.

CAPITOLUL II Mandatul Avocatului Poporului

Art. 6. - Referințe (1)

(1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Mandatul Avocatului Poporului poate fi reînnoit o singură dată.

(2) Poate fi numit Avocat al Poporului orice cetățean român care îndeplinește condițiile de numire prevăzute pentru judecători la Curtea Constituțională. Reviste (1)

Art. 7. - Reviste (2)

(1) Propunerile de candidați se fac de către birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului.

(2) Candidații vor fi audiați de comisiile juridice din Camera Deputaților și Senat. În vederea audierii, fiecare candidat va depune actele din care rezultă îndeplinirea condițiilor prevăzute de Constituție și de prezenta lege pentru a fi numit Avocat al Poporului. Candidații vor fi prezenți la dezbateri.

(3) Este numit ca Avocat al Poporului candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi ale deputaților și senatorilor prezenți.

Art. 8. -

(1) Mandatul de Avocat al Poporului se exercită de la data depunerii, în fața președinților celor două Camere ale Parlamentului, a următorului jurământ:

"

Jur să respect Constituția și legile țării și să apăr drepturile și libertățile cetățenilor, îndeplinindu-mi cu bună-credință și imparțialitate atribuțiile de Avocat al Poporului. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

(2) Jurământul poate fi depus și fără formula religioasă.

(3) Refuzul depunerii jurământului împiedică intrarea în funcție a Avocatului Poporului și deschide procedura pentru numirea în funcție a altei persoane.

(4) Mandatul Avocatului Poporului durează până la depunerea jurământului de către noul Avocat al Poporului.

Art. 9. -

(1) Mandatul Avocatului Poporului încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din funcție, incompatibilitate cu alte funcții publice sau private, imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, ori în caz de deces.

(2) Revocarea din funcție a Avocatului Poporului, ca urmare a încălcării Constituției și a legilor, se face de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți, la propunerea birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului.

(3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de îndeplinire a funcției sau decesul se constată de către birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care determină încetarea mandatului Avocatului Poporului.

(4) Avocatul Poporului, îndeplinind condițiile de numire prevăzute pentru judecători la Curtea Constituțională, la data pensionării sau recalculării pensiei anterior stabilite, beneficiază de pensie calculată similar cu cea a judecătorilor Curții Constituționale.

CAPITOLUL III Adjuncții Avocatului Poporului

Art. 10. -

(1) Avocatul Poporului este asistat de adjuncți, specializați pe următoarele domenii de activitate: Modificări (1)

a) drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale;

b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap; Reviste (1)

c) armată, justiție, poliție, penitenciare;

d) proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe.

(2) Adjuncții Avocatului Poporului îndeplinesc atât atribuțiile ce le revin potrivit domeniului de specializare, cât și orice alte atribuții care le sunt încredințate de Avocatul Poporului.

(3) Adjuncții Avocatului Poporului îndeplinesc, în ordinea stabilită de Avocatul Poporului, atribuțiile acestuia în caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției.

Art. 11. -

(1) Adjuncții Avocatului Poporului sunt numiți pe o durată de 5 ani de către birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. Condițiile pentru ocuparea funcției de adjunct al Avocatului Poporului se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului. Modificări (1)

(2) Funcția de adjunct al Avocatului Poporului este asimilată funcției de secretar de stat.

(3) Mandatul adjuncților Avocatului Poporului se exercită de la data depunerii, în fața Avocatului Poporului și a câte unui membru al birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, împuternicit pentru aceasta, a următorului jurământ: "Jur să respect Constituția și legile țării și să apăr drepturile și libertățile cetățenilor, îndeplinindu-mi cu bună-credință și imparțialitate atribuțiile de adjunct al Avocatului Poporului. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

(4) Jurământul poate fi depus și fără formula religioasă.

(5) Refuzul depunerii jurământului împiedică intrarea în funcție a adjunctului Avocatului Poporului și deschide procedura pentru numirea în funcție a altei persoane.

(6) Mandatul durează până la depunerea jurământului de către noii adjuncți ai Avocatului Poporului și poate fi reînnoit o singură dată.

(7) Perioada de îndeplinire a funcției de adjunct al Avocatului Poporului de către absolvenți ai facultăților cu profil juridic constituie vechime în magistratură. Perioada de îndeplinire a funcției de adjunct al Avocatului Poporului de către absolvenți ai facultăților cu alt profil decât cel juridic constituie vechime în specialitatea studiilor absolvite.

(8) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea îndeplinirii funcției sau decesul se constată de către Avocatul Poporului și se comunică birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, în cel mult 30 de zile de la apariția cauzei care determină încetarea mandatului adjunctului. Până la numirea unui nou adjunct, atribuțiile sale vor fi delegate, prin ordin al Avocatului Poporului, unei persoane din cadrul personalului de specialitate.

(9) Numirea adjuncților Avocatului Poporului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. -

Adjuncții Avocatului Poporului îndeplinesc următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea din domeniul lor de activitate;

b) informează Avocatul Poporului cu privire la activitatea din domeniul lor de activitate;

c) repartizează petițiile în cadrul domeniilor lor de activitate;

d) avizează rapoartele, recomandările, precum și orice alte acte supuse aprobării Avocatului Poporului;

e) îndeplinesc, în ordinea stabilită de Avocatul Poporului, atribuțiile acestuia în caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției;

f) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de Avocatul Poporului, în limitele legii.

CAPITOLUL IV Atribuțiile Avocatului Poporului

Art. 13. - Jurisprudență

(1) Avocatul Poporului are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea instituției Avocatul Poporului;

b) decide asupra petițiilor formulate de persoanele fizice lezate prin încălcarea drepturilor sau libertăților acestora de către autoritățile administrației publice;

c) verifică activitatea de rezolvare legală a petițiilor primite și solicită autorităților sau funcționarilor administrației publice în cauză încetarea încălcării drepturilor și libertăților persoanelor fizice, repunerea în drepturi a petiționarului și repararea prejudiciilor;

d) formulează puncte de vedere, la cererea Curții Constituționale; Jurisprudență

e) poate sesiza Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora; Reviste (2)

f) poate sesiza direct Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a legilor și ordonanțelor; Jurisprudență, Reviste (2)

g) reprezintă instituția Avocatul Poporului în fața Camerei Deputaților, a Senatului și a celorlalte autorități publice, precum și în relațiile cu persoanele fizice sau juridice;

h) angajează salariații instituției Avocatul Poporului și exercită dreptul de autoritate disciplinară asupra acestora;

i) exercită funcția de ordonator principal de credite, atribuție pe care o poate delega cu respectarea prevederilor legale privind finanțele publice;

j) poate sesiza instanța de contencios administrativ, în condițiile legii contenciosului administrativ;

k) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege.

(2) Avocatul Poporului poate delega exercitarea acestor atribuții adjuncților săi sau unor persoane cu funcții de conducere din cadrul instituției.

Art. 14. - Reviste (1)

(1) Instituția Avocatul Poporului își exercită atribuțiile din oficiu sau la cererea persoanelor fizice, a societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a asociațiilor sau a altor persoane juridice. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Petițiile pot fi adresate de persoanele prevăzute la alin. (1), fără deosebire de cetățenie, vârstă, sex, apartenență politică sau convingeri religioase.

Art. 15. -

(1) Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului trebuie să se facă în scris și să indice numele și domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile și libertățile acesteia, drepturile și libertățile încălcate, precum și autoritatea administrativă ori funcționarul public în cauză. Petiționarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administrației publice de a soluționa legal petiția.

(2) Nu pot fi luate în considerare petițiile anonime, iar petițiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor și libertăților persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorității administrației publice se adresează instituției Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoștință de ele.

(3) Avocatul Poporului poate respinge motivat petițiile vădit nefondate sau poate cere date suplimentare pentru analiza și soluționarea petițiilor.

(4) Nu fac obiectul activității instituției Avocatul Poporului și vor fi respinse fără motivare petițiile privind actele emise de Camera Deputaților, de Senat sau de Parlament, actele și faptele deputaților și senatorilor, ale Președintelui României, ale Curții Constituționale, ale președintelui Consiliului Legislativ, ale autorității judecătorești, precum și ale Guvernului, cu excepția legilor și ordonanțelor. Reviste (2)

Art. 16. -

Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 17. -

(1) Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, precum și Ministerul Public și organele de poliție sunt obligate să permită, fără nicio restricție, persoanelor care execută pedeapsa închisorii sau, după caz, se află arestate ori reținute, precum și minorilor aflați în centrele de reeducare să se adreseze, în orice mod, instituției Avocatul Poporului cu privire la lezarea drepturilor și libertăților lor, cu excepția restrângerilor legale.

(2) Aceeași obligație revine și comandanților unităților militare, în privința persoanelor care îndeplinesc îndatoriri militare, cu privire la lezarea drepturilor și libertăților lor, cu excepția restrângerilor legale.

Art. 18. -

În cazul în care instituția Avocatul Poporului constată că soluționarea petiției cu care a fost sesizată este de competența autorității judecătorești, se poate adresa, după caz, ministrului justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public sau președintelui instanței de judecată, care este obligat să comunice măsurile luate.

Art. 19. -

În cazul sesizării privind excepția de neconstituționalitate a legilor și ordonanțelor care se referă la drepturile și libertățile persoanelor fizice, Curtea Constituțională va solicita și punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului.

Art. 20. -

(1) Avocatul Poporului și adjuncții acestuia au acces, în condițiile legii, la informațiile clasificate deținute de autoritățile publice, în măsura în care le consideră necesare pentru soluționarea petițiilor care i-au fost adresate. Modificări (1)

(2) Avocatul Poporului are obligația de a nu divulga sau de a nu face publice informațiile sau documentele secrete la care a avut acces. Această obligație se menține și după încetarea activității sale ca Avocat al Poporului și se extinde asupra adjuncților săi, precum și asupra personalului aflat în serviciile sale, sub sancțiunea prevăzută de legea penală.

Art. 21. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandări.

(2) Prin recomandările emise, Avocatul Poporului sesizează autoritățile administrației publice asupra ilegalității actelor sau faptelor administrative. Sunt asimilate actelor administrative tăcerea organelor administrației publice și emiterea tardivă a actelor. Reviste (1)

Art. 22. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Avocatul Poporului, adjuncții acestuia, precum și personalul de specialitate al instituției Avocatul Poporului au dreptul să facă anchete proprii, să ceară autorităților administrației publice orice informații sau documente necesare anchetei, să audieze și să ia declarații de la conducătorii autorităților administrației publice și de la orice funcționar care poate da informațiile necesare soluționării petiției, în condițiile prezentei legi. Jurisprudență

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică autorităților administrației publice, instituțiilor publice, precum și oricăror servicii publice aflate sub autoritatea autorităților administrației publice.

Art. 23. - Reviste (1)

(1) În cazul în care, în urma examinării petițiilor primite, se constată că petiția persoanei fizice lezate este întemeiată, instituția Avocatul Poporului se va adresa în scris autorității administrației publice care a încălcat drepturile persoanei fizice și va cere să reformeze sau să revoce actul administrativ și să repare prejudiciile produse, precum și să repună persoana fizică lezată în situația anterioară.

(2) Autoritățile publice în cauză vor lua de îndată măsurile necesare pentru înlăturarea ilegalităților constatate, repararea prejudiciilor și înlăturarea cauzelor care au generat sau au favorizat încălcarea drepturilor persoanei lezate și vor informa despre aceasta instituția Avocatul Poporului.

Art. 24. - Reviste (1)

(1) În cazul în care autoritatea administrației publice sau funcționarul public nu înlătură, în termen de 30 de zile de la data sesizării, ilegalitățile comise, instituția Avocatul Poporului se adresează autorităților administrației publice ierarhic superioare, care sunt datoare să îi comunice, în termen de cel mult 45 de zile, măsurile luate.

(2) Dacă autoritatea publică sau funcționarul public aparține administrației publice locale, instituția Avocatul Poporului se adresează prefectului. De la data depunerii sesizării la prefectul județului curge un nou termen de 45 de zile.

Art. 25. - Reviste (1)

(1) Avocatul Poporului este îndreptățit să sesizeze Guvernul cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal al administrației publice centrale și al prefecților.

(2) Neadoptarea de către Guvern, în termen de cel mult 20 de zile, a măsurilor privitoare la ilegalitatea actelor sau faptelor administrative semnalate de Avocatul Poporului se comunică Parlamentului.

Art. 26. -

(1) Instituția Avocatul Poporului va aduce la cunoștința persoanei care i-a adresat petiția modul de soluționare. Acesta poate fi făcut public de către Avocatul Poporului prin mijloace de informare în masă, cu consimțământul persoanei sau al persoanelor interesate și cu respectarea prevederilor art. 20 privind informațiile și documentele secrete.

(2) Dacă Avocatul Poporului constată, cu prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislație sau cazuri grave de corupție ori de nerespectare a legilor țării, va prezenta un raport, conținând cele constatate, președinților celor două Camere ale Parlamentului sau, după caz, prim-ministrului. Reviste (1)

Art. 27. -

Avocatul Poporului poate fi consultat de inițiatorii proiectelor de legi și ordonanțe, care, prin conținutul reglementărilor, privesc drepturile și libertățile cetățenilor, prevăzute de Constituția României, de pactele și celelalte tratate internaționale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte.

Art. 28. - Reviste (1)

Prevederile prezentei legi se aplică și actelor administrative ale regiilor autonome.

Art. 29. -

(1) Instituția Avocatul Poporului va organiza birouri teritoriale, în vederea realizării atribuțiilor ce îi revin, potrivit prezentei legi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege. Președinții consiliilor județene și primarii vor asigura spațiile necesare pentru funcționarea birourilor teritoriale.

(2) În situații motivate, Avocatul Poporului va putea stabili sediul biroului teritorial și în alt oraș decât orașul reședință de județ, din raza de competență a curții de apel.

CAPITOLUL V Răspundere, incompatibilități și imunități

Art. 30. -

Avocatul Poporului și adjuncții săi nu răspund juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le îndeplinesc, cu respectarea legii, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 31. -

(1) Pe durata exercitării mandatului, Avocatul Poporului poate fi urmărit și trimis în judecată penală pentru fapte, altele decât cele prevăzute la art. 30, dar nu poate fi reținut, percheziționat, arestat la domiciliu sau arestat preventiv fără încuviințarea președinților celor două Camere ale Parlamentului.

(2) Adjuncții Avocatului Poporului pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte, altele decât cele prevăzute la art. 30, dar nu pot fi reținuți, percheziționați, arestați la domiciliu sau arestați preventiv fără înștiințarea prealabilă a Avocatului Poporului.

(3) Dacă Avocatul Poporului sau adjuncții săi sunt arestați ori trimiși în judecată penală, ei vor fi suspendați din funcție, de drept, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

Art. 32. -

(1) În timpul exercitării funcției, Avocatul Poporului și adjuncții acestuia nu pot fi membri ai unui partid politic și nu pot îndeplini nicio altă funcție publică sau privată, cu excepția activităților și funcțiilor didactice din învățământul superior.

(2) Incompatibilitățile prevăzute la alin. (1) se aplică și personalului cu funcții de conducere și de execuție de specialitate.

CAPITOLUL VI Serviciile instituției Avocatul Poporului

Art. 33. -

Structura organizatorică, statul de funcții și numărul de personal necesar activității instituției se aprobă de Avocatul Poporului, în limita bugetului anual.

Art. 34. - Derogări (1)

Funcțiile de conducere și de execuție de specialitate din aparatul instituției Avocatul Poporului se ocupă prin concurs, în condițiile legii.

Art. 35. -

Încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale Regulamentului de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului de către personalul acesteia atrage răspunderea penală, disciplinară sau administrativă, după caz. Răspunderea disciplinară se stabilește conform Regulamentului de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 36. -

(1) Instituția Avocatul Poporului are buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat. Prin legile bugetare anuale poate fi aprobat un fond la dispoziția Avocatului Poporului, pentru acordarea de ajutoare.

(2) Proiectul de buget se aprobă, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice, de Avocatul Poporului și se înaintează Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus legiferării. Obiecțiile Avocatului Poporului la proiectul de buget al Guvernului se prezintă Parlamentului pentru soluționare.

(3) Funcția de Avocat al Poporului este asimilată ca rang, salarizare și condiții de pensionare cu funcția de ministru, iar funcția de adjunct al Avocatului Poporului este asimilată ca rang, salarizare și condiții de pensionare cu funcția de secretar de stat, beneficiind în mod corespunzător de toate drepturile acestora. Funcțiile de conducere și de execuție de specialitate sunt asimilate cu cele din aparatul Parlamentului. Adjuncții Avocatului Poporului sunt numiți pentru un mandat de 5 ani, mandat ce poate fi reînnoit o singură dată.

(4) Adjuncții Avocatului Poporului care nu au domiciliu și nici locuință proprietate personală în municipiul București beneficiază, de la data numirii în funcție, de decontarea cheltuielilor de cazare și transport de la localitatea de domiciliu până la locul de muncă din municipiul București. Modificări (1)

(5) Guvernul și Consiliul General al Municipiului București vor pune la dispoziția instituției Avocatul Poporului sediul necesar funcționării acesteia.

(6) Paza sediului instituției Avocatul Poporului se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română.

Art. 37. -

(1) În situația în care în funcția de Avocat al Poporului este ales un magistrat, rezervarea postului acestuia este obligatorie.

(2) Dacă în funcția de adjunct al Avocatului Poporului este numit un judecător, un procuror, un avocat, un notar, un consilier juridic, un economist sau o persoană care îndeplinește alte funcții asimilate, rezervarea postului acestuia/acesteia este obligatorie.

Art. 38. - Modificări (1)

Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului se aprobă de către birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, la propunerea Avocatului Poporului. Puneri în aplicare (1)

ANEXĂ

BIROURILE TERITORIALE ALE INSTITUȚIEI AVOCATUL POPORULUI

Nr. biroului Sediul Județele aflate în competență teritorială
1. Alba Iulia Alba, Sibiu, Hunedoara
2. Pitești Argeș, Vâlcea
3. Bacău Bacău, Neamț
4. Oradea Bihor, Satu Mare
5. Suceava Suceava, Botoșani
6. Brașov Brașov, Covasna
7. Slobozia Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman
8. Cluj-Napoca Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj
9. Constanța Constanța, Tulcea
10. Craiova Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt
11. Galați Galați, Brăila, Vrancea
12. Iași Iași, Vaslui
13. Târgu Mureș Mureș, Harghita
14. Ploiești Prahova, Buzău, Dâmbovița
15. Timișoara Timiș, Arad, Caraș-Severin

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 258/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 35/1997 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale actului modificator:

"

Art. III. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice alte dispoziții contrare se abrogă."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Instituția Avocatul Poporului – între dreptul de petiționare și recursul jurisdicțional
Jurisprudența Curții Constituționale a Eomâniei relevantă în domeniul dreptului medical
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Jurisprudența Curții Constituționale a României relevantă în domeniul dreptului medical
Ombudsman-ul între dreptul constituțional și cel administrativ
Caracteristici ale autorităților autonome prin prisma legislației, doctrinei și jurisprudenței
Aspecte privitoare la regimul constituțional și legal al acțiunilor în contencios administrativ exercitate în cazul ordonanțelor sau dispozițiilor din ordonanțe constatate ca fiind neconstituționale
Considerații referitoare la Raportul special al Avocatului Poporului din anul 2015
;
se încarcă...