Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerț exterior și promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum și a aparatului de lucru al Guvernului

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iunie 2002 până la 28 iunie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 64/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Departamentul pentru comerț exterior și promovare economică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se reorganizează ca Departament de Comerț Exterior, denumit în continuare D.C.E., structură organizatorică fără personalitate juridică în aparatul de lucru al Guvernului, subordonată primului-ministru.

(2) Atribuțiile, organizarea și funcționarea D.C.E. se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. -

(1) Pentru promovarea politicii comerciale și sprijinirea dezvoltării schimburilor comerciale externe ale României D.C.E. dispune de o rețea de reprezentare externă în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, precum și în cadrul oficiilor și birourilor comerciale proprii.

(2) Pe durata misiunii personalului desemnat din cadrul D.C.E. să își desfășoară activitatea în cadrul rețelei de reprezentare externă i se aplică dispozițiile legale în vigoare referitoare la Corpul Diplomatic și Consular al României.

(3) Oficiile și birourile comerciale în cadrul cărora, la data intrării în vigoare a actului normativ prevăzut la art. 1 alin. (2), își desfășoară activitatea exclusiv personalul din rețeaua de reprezentare externă a Departamentului pentru comerț exterior și promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe se preiau de către Secretariatul General al Guvernului.

(4) D.C.E. poate propune Guvernului înființarea în străinătate de oficii sau de birouri comerciale proprii în centre comerciale de interes pentru România.

Art. 3. -

(1) În bugetul Secretariatului General al Guvernului se cuprind fondurile necesare funcționării D.C.E., precum și fondurile aferente cheltuielilor salariale și celorlalte drepturi cuvenite, în condițiile legii, personalului trimis în misiune permanentă care își desfășoară activitatea în cadrul rețelei de reprezentare externă.

(2) Cheltuielile funcționale și de întreținere a oficiilor și birourilor comerciale proprii ale D.C.E. se cuprind în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(3) Cheltuielile funcționale și de întreținere aferente personalului din rețeaua de reprezentare externă a D.C.E., care își desfășoară activitatea în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, se suportă din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(4) Din alocații de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se finanțează Programul de participare a României la manifestări promoționale internaționale, aprobat anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. -

(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a actului normativ prevăzut la art. 1 alin. (2) fondurile destinate Departamentului pentru comerț exterior și promovare economică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și cele alocate Centrului Român de Comerț Exterior București, prevăzute în bugetul pe anul 2002 al Ministerului Afacerilor Externe și necheltuite, se transferă în bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Bunurile imobile, mijloacele fixe și obiectele de inventar aferente desfășurării activității Departamentului pentru comerț exterior și promovare economică, inclusiv tehnica de calcul și birotica, se transmit fără plată de la Ministerul Afacerilor Externe la Secretariatul General al Guvernului, pe bază de protocol încheiat în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. 5. -

(1) Începând cu data de 1 iulie 2002 personalul Departamentului pentru comerț exterior și promovare economică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se transferă în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

(2) Transferul personalului se face cu menținerea funcțiilor, gradelor diplomatice și a drepturilor salariale dobândite anterior.

(3) D.C.E. este încadrat cu personal diplomatic și consular, funcționari publici și personal contractual.

(4) Salarizarea personalului D.C.E., în funcție de categoriile prevăzute la alin. (3), se face potrivit legii.

(5) Sunt funcții specifice D.C.E. funcțiile prevăzute la pct. III/3 din anexa nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001.

Art. 6. -

În vederea reorganizării, potrivit art. 1, a Departamentului pentru comerț exterior și promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum și a aparatului de lucru al Guvernului, numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului, prevăzut de Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, se suplimentează cu 255 de posturi, care includ și cele 201 posturi pentru personalul transferat potrivit art. 5.

Art. 7. -

Pe data de 1 iulie 2002 Centrul Român de Comerț Exterior București trece din subordinea Ministerului Afacerilor Externe în coordonarea D.C.E., iar ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului îndeplinește față de Centrul Român de Comerț Exterior București atribuțiile ordonatorului principal de credite.

Art. 8. -

Guvernul va reglementa prin hotărâri toate aspectele necesare reorganizării Departamentului pentru comerț exterior și promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum și cele aferente modificărilor intervenite în structura aparatului de lucru al Guvernului, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 9. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență prevederile Hotărârii Guvernului nr. 905/2001 privind organizarea și funcționarea Centrului Român de Comerț Exterior București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Ioan Ciundrea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 13 iunie 2002.

Nr. 75.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...