Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, din 08.04.2014

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Situații financiare trimestriale și raportări financiare lunare

1. Situațiile financiare care se întocmesc de instituțiile publice la finele trimestrelor I, II și III în anul 2014 se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative.

Situațiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:

1.(1). Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 și 40a-40c la situațiile financiare).

1.(2). Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 și 28 la situațiile financiare).

1.(3). Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11-13, 29, 31b) la situațiile financiare.

1.(4). Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a și 20b la situațiile financiare).

1.(5). Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situațiile financiare).

1.(6). Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013 (anexa 16 la situațiile financiare).

1.(7). Anexa 41 "Corelații între formularele de situații financiare", aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

2.(1). În ceea ce privește întocmirea Conturilor de execuție pentru venituri și cheltuieli în anul 2014:

- informațiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte acte normative în vigoare;

- informațiile referitoare la: drepturi constatate, încasări realizate, plăți efectuate, cheltuieli efective, se completează în funcție de noile surse de finanțare evidențiate în structura analitică a conturilor contabile (exemplu: pentru sursa 10 - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, informațiile se preiau de la sursele: E, F și G).

2.(2). Situațiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele prevăzute la pct. 1 din prezentele norme metodologice, utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit anexei nr. 1 "Planul de conturi general pentru instituțiile publice" și anexei nr. 3 "Transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituțiile publice", aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005.

2.(3). La întocmirea anexei 30 "Plăți restante" se vor avea în vedere următoarele:

Pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii nu se mai utilizează codul 49 pentru plăți restante, iar în locul acestuia formularul se completează, după caz, cu codurile:

51 - instituții finanțate integral din venituri proprii;

53 - instituții publice finanțate parțial din venituri proprii;

54 - activități finanțate integral din venituri proprii.

Soldurile de la începutul anului aferente codurilor: 51, 53 și 54 însumate trebuie să corespundă cu soldurile de la începutul anului raportate pentru codul 49.

2.(4). La întocmirea anexei 30b "Plăți restante" se vor avea în vedere următoarele:

Pentru instituțiile publice finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii nu se mai utilizează codul 52 pentru plăți restante, iar în locul acestuia formularul se completează, după caz, cu codurile:

53 - instituții publice finanțate parțial din venituri proprii;

54 - activități finanțate integral din venituri proprii.

Soldurile de la începutul anului aferente codurilor: 53 și 54 însumate trebuie să corespundă cu soldurile de la începutul anului raportate pentru codul 52.

2.(5).1. În situația în care soldul unui cont sintetic la 31 decembrie 2013 s-a transpus pe mai multe conturi sintetice la 1 ianuarie 2014, raportarea în bilanț și anexe se efectuează astfel:

- soldul inițial al contului nou se raportează la același rând la care a fost raportat soldul final al contului din care provine;

- soldul la finele perioadei se raportează la rândul la care este înscris contul nou în bilanț și anexe.

2.(5).2. Soldurile conturilor 135 "Fondul de risc" și 1399 "Alte fonduri" care s-au transpus la 1 ianuarie 2014 în contul 117 "Rezultatul reportat" se raportează în Bilanț la rândurile 85 și 86, după caz.

În "Contul de rezultat patrimonial", raportarea se efectuează astfel:

- la coloana "an precedent" sumele se raportează la același rând la care au fost raportate la perioada similară în anul precedent;

- la coloana "an curent" sumele se raportează la rândurile corespunzătoare noilor conturi.

Pentru contul de rezultat patrimonial se va întocmi o notă explicativă în care să fie prezentată o situație comparativă a sumelor de pe coloana "an precedent" stabilite pe baza conturilor utilizate la 31 decembrie 2013, precum și a conturilor utilizate începând cu data de 1 ianuarie 2014.

2.(6). Unitățile de învățământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul "Bilanț" cuprinzând toate activele, datoriile și capitalurile proprii, indiferent de sectorul sau sursa de finanțare a acestora.

Formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială va cuprinde veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul local.

Situația fluxurilor de trezorerie (anexa 3) ce se depune la unitatea administrativ-teritorială va cuprinde și coloana 3 pentru finanțarea de la bugetul de stat în scop informativ, fără a fi adunată la coloana 1 - Total.

Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitățile teritoriale ale Ministerului Educației Naționale, unitățile de învățământ preuniversitar întocmesc formularele: "Contul de execuție a bugetului de stat" (anexele 6 și 7 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare), "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2) și "Situația fluxurilor de trezorerie" (anexele 3 și 4 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare) pe care le prezintă inspectoratelor școlare în vederea centralizării. Aceste formulare vor cuprinde veniturile și cheltuielile instituției efectuate din bugetul de stat.

2.(7). În mod experimental, unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor întocmi formularul "Bilanț" și detaliat pe cele două sectoare, buget de stat și, respectiv, buget local. O copie a formularului "Bilanț", întocmit experimental pentru sectorul buget de stat, va fi depusă în scop informativ și pentru verificare la inspectoratele școlare, fără a fi centralizat de acestea în bilanțul propriu. Acesta va conține numai operațiunile din fonduri de la bugetul de stat derulate cu data de 1 ianuarie 2014, fără a fi prezentate solduri inițiale.

2.(8). Casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații depun la Casa Națională de Pensii Publice: "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare), "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) și "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare).

2.(9). În anul 2014, autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale întocmesc raportările financiare lunare prevăzute la cap. II "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.

Începând cu raportarea lunară a plăților restante pentru luna aprilie 2014 (anexa 30 și anexa 30b la situațiile financiare) se aplică prevederile pct. 2.(3). și 2.(4).

2.(10). Modelele formularelor valabile pentru raportările trimestriale și lunare în anul 2014 sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: www.mfinante.ro/domeniideactivitate/reglementaricontabile/institutii publice/legislație.

CAPITOLUL II Depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare

1. Situațiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale, precum și de administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finanțelor Publice la termenul prevăzut la art. 36 alin. (7) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru trimestrul I-12 mai, pentru trimestrul II-11 august, iar pentru trimestrul III-10 noiembrie 2014.

2. Situațiile financiare întocmite de instituțiile publice de subordonare centrală ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari și terțiari de credite se depun la instituțiile ierarhic superioare potrivit prevederilor art. 36 alin. (8) și (9) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Situațiile financiare întocmite de instituțiile de subordonare locală ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administrațiile județene ale finanțelor publice și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, potrivit prevederilor art. 36 alin. (10) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finanțare, transmit raportările financiare lunare și în format electronic, însoțite de o adresă de înaintare scanată și semnată de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

5. Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile subordonate acestora, care raportează lunar conturile de execuție bugetară solicitate prin prezentele norme metodologice și indicatori din bilanț, vor urmări concordanța datelor lunare transmise cu cele raportate prin situațiile financiare trimestriale. În cazul unor diferențe majore se vor comunica cauzele acestor diferențe, precum și corecția datelor raportate.

6. Termenele de depunere la Ministerul Finanțelor Publice a raportărilor financiare lunare în anul 2014 sunt cele prevăzute la cap. II "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, astfel:

6.(1). Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 1 lit. a) și b), precum și la pct. 2 lit. a), b) și c) este data de 15 a lunii următoare celei de raportare.

6.(2). Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 1 lit. c) și pct. 2 lit. d) este data de 20 a lunii următoare celei de raportare.

6.(3). Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 1 lit. d) este data de 15 a lunii următoare celei de raportare.

6.(4). Pentru raportările financiare lunare prevăzute la cap. II pct. 2 lit. e) este data de 10 a lunii următoare celei de raportare.

7. Sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice sunt prevăzute la art. 42 alin. (1) și (8) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Precizări privind dezvoltarea în analitice a conturilor sintetice prevăzute în anexa nr. 2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013

1. Prevederile art. IV alin. (1) referitoare la aplicarea pct. 8.4 și 16 din anexă se amână până la deschiderea în trezorerie a conturilor de venituri bugetare, cheltuieli bugetare și rezultatul execuției bugetare (excedent) pe structura clasificației bugetare, pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și pentru activități finanțate din venituri proprii. Până la deschiderea conturilor respective, instituțiile publice în cauză vor folosi conturile: 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie", 5610100 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" și 5620100 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii", astfel:

- pentru veniturile încasate evidențiate în debitul conturilor, conturile menționate se dezvoltă în analitic pe clasificația veniturilor;

- pentru plățile efectuate reprezentând cheltuieli aprobate în bugetele instituțiilor respective, evidențiate în creditul conturilor, conturile menționate se dezvoltă în analitic pe clasificația funcțională și clasificația economică a cheltuielilor;

- excedentul din anii precedenți, la 1 ianuarie 2014, rămâne evidențiat în conturile de disponibil: 5600101 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie", 5610100 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții" și 5620100 "Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii";

- instituțiile finanțate din alte bugete locale care efectuează cheltuieli din contul 50.26 "Disponibil din finanțarea din alte bugete locale" înregistrează sumele primite în contul 5120101 "Conturi la trezorerii în lei" până la deschiderea în trezorerie a conturilor de venituri și cheltuieli bugetare pe structura clasificației bugetare.

2. Conturile de venituri 7xx și cheltuieli 6xx se dezvoltă în analitic pe structura clasificației bugetare potrivit anexei nr. 2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, numai în situațiile în care operațiunile respective implică încasarea unor venituri sau plata unor cheltuieli aferente bugetului instituției. Exemple:

a) Contul 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar":

- se dezvoltă în analitic pe structura clasificației funcționale și clasificației economice a cheltuielilor, numai în situația în care diferențele de curs valutar se plătesc din bugetul instituției;

- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificației bugetare în situația diferențelor de curs rezultate din reevaluarea conturilor de disponibilități, creanțe și datorii în valută.

b) Contul 765 "Venituri din diferențe de curs valutar":

- se dezvoltă în analitic pe structura clasificației veniturilor, numai în situația în care diferențele de curs valutar reprezintă un plus de numerar care se virează în bugetul instituției;

- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificației bugetare în situația diferențelor rezultate din reevaluarea conturilor de disponibilități, creanțe și datorii în valută.

c) Contul 779 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit":

- se dezvoltă în analitic pe structura clasificației veniturilor, numai în situația în care implică încasarea unui venit în bugetul instituției (de exemplu, donații din străinătate);

- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificației veniturilor în situația în care instituția publică primește bunuri sau servicii cu titlu gratuit.

3. Conturile de creanțe: 411 "Clienți", 461 "Debitori", se dezvoltă în analitic pe structura clasificației bugetare potrivit anexei nr. 2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, numai în situațiile în care operațiunile respective implică încasarea unor venituri în bugetul instituției (înregistrate în conturi de venituri 7xx). Exemple:

a) Contul 411 "Clienți":

- se dezvoltă în analitic pe structura clasificației veniturilor, numai în situația în care implică încasarea unui venit în bugetul instituției (de exemplu, venit din chirii care reprezintă venit propriu al instituției publice);

- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificației veniturilor în situația în care venitul reprezintă o sumă colectată pentru un alt buget și se înregistrează în contabilitate ca datorie către bugetul de stat, bugetul local etc. (de exemplu, taxe colectate pentru alte bugete sau alți creditori, venituri din chirii care nu reprezintă venituri proprii ale instituției publice și se virează la bugetul de stat sau la bugetul local);

b) Contul 461 "Debitori":

- se dezvoltă în analitic pe structura clasificației veniturilor, numai în situația în care implică încasarea unui venit în bugetul instituției (de exemplu, venituri din valorificarea unor bunuri ale statului);

- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificației veniturilor în situația în care venitul reprezintă o sumă colectată pentru un alt buget și se înregistrează în contabilitate ca datorie către bugetul de stat, bugetul local etc.;

- nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificației veniturilor în situația în care suma respectivă reprezintă o reîntregire de cheltuială și nu un venit (de exemplu, în situația în care o instituție plătește facturile de utilități și pentru alte instituții care își desfășoară activitatea în același spațiu, urmând să recupereze cota-parte din cheltuielile efectuate).

4. Conturile de disponibilități deschise la instituții de credit: 51201 "Conturi la trezorerii și instituții de credit în lei", 5120402 "Conturi la instituții de credit în valută", 51207 "Disponibil în valută al trezoreriei centrale" etc., se dezvoltă în analitic pe structura clasificației bugetare potrivit anexei nr. 2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, numai în situațiile în care sumele provin din cheltuiala unui buget.

a) Contul 51201 "Conturi la trezorerii și instituții de credit în lei":

- se dezvoltă atât la încasări, cât și plăți pe structura clasificației funcționale și economice a cheltuielilor, corespunzător codurilor bugetare de la care s-au efectuat plățile din buget, respectiv din contul 770 "Finanțarea de la buget";

- nu se dezvoltă pe structura clasificației bugetare în situația în care sumele încasate se cuvin terților (de exemplu, garanții vamale etc.);

- nu se dezvoltă pe structura clasificației bugetare în situația în care sumele încasate se cuvin bugetului de stat (de exemplu, dobânda la contul de disponibil, în cazul instituțiilor publice finanțate integral din bugetul de stat).

b) Contul 5120402 "Conturi la instituții de credit în valută":

- se dezvoltă atât la încasări, cât și plăți pe structura clasificației funcționale și economice a cheltuielilor, corespunzător codurilor bugetare de la care s-au efectuat plățile din buget, respectiv din contul 770 "Finanțarea de la buget";

- nu se dezvoltă pe structura clasificației bugetare în situația în care sumele încasate se cuvin terților (de exemplu, garanții de participare la licitație, garanții vamale).

c) Contul 552 "Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit":

- nu se dezvoltă pe structura clasificației bugetare în situația în care sumele încasate se cuvin terților (de exemplu, salarii neridicate, garanții de participare la licitație);

d) Contul 5150102 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit" se dezvoltă în analitic pe clasificația veniturilor la încasarea unor prefinanțări și rambursări în lei.

e) Contul 5150202 "Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile la instituții de credit" se dezvoltă în analitic pe clasificația veniturilor la încasarea unor prefinanțări și rambursări în valută.

5. Conturile 53101 "Casa în lei" și 53104 "Casa în valută" se dezvoltă în analitic pe structura clasificației bugetare potrivit anexei nr. 2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, numai în situațiile în care operațiunile respective implică încasarea unor venituri sau plata unor cheltuieli aferente unui buget. Exemple:

- se dezvoltă atât la încasări, cât și plăți pe structura clasificației funcționale și economice a cheltuielilor, corespunzător codurilor bugetare de la care s-au efectuat plățile din buget, respectiv din contul 770 "Finanțarea de la buget" (de exemplu, sumele ridicate în numerar pentru deplasări, cheltuieli gospodărești);

- se dezvoltă la încasări pe structura clasificației veniturilor în situația în care implică încasarea unui venit în bugetul instituției (de exemplu, venitul din taxe pentru studenți la universități, venituri din impozite și taxe locale la comune, orașe, municipii);

- nu se dezvoltă pe structura clasificației bugetare în situația în care sumele încasate se cuvin terților (de exemplu, garanții gestionari, garanții de participare la licitație, garanții vamale etc.).

6. Situațiile prezentate la pct. 1-5 sunt exemplificative, fără a se limita la acestea.

7. Anexa nr. 2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, se completează astfel:

- contul 4580301 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - Fonduri externe nerambursabile postaderare" și contul 4580302 "Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management/Agențiile de Plăți - Fonduri de la buget" se dezvoltă în analitic pe clasificația veniturilor, în situația în care sumele reprezintă venituri în bugetul instituției;

- conturile: 421 "Personal - salarii datorate", 4220100 "Pensionari civili - pensii datorate", 4220200 "Pensionari militari - pensii datorate", 423 "Personal - ajutoare și indemnizații datorate", 4270100 "Rețineri din salarii datorate terților", 4270200 "Rețineri din pensii datorate terților", 4270300 "Rețineri din alte drepturi datorate terților", 4310200 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale", 4310400 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate", 4370200 "Contribuțiile asiguraților pentru asigurări de șomaj", 4440000 "Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi" se dezvoltă în analitic pe clasificația funcțională și clasificația economică a cheltuielilor;

- contul 8030000 "Active fixe și obiecte de inventar primite în folosință" se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.

8. Anexa nr. 5 "Tabel de corespondență între conturile contabile de cheltuieli și codurile bugetare din clasificația indicatorilor privind finanțele publice - cheltuieli, clasificația economică", aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013, se completează cu Nota de subsol cu următorul conținut: "Conturile de cheltuieli prevăzute în anexă nu sunt limitative. Se pot utiliza și alte conturi de cheltuieli care exprimă utilizarea finală a resurselor, în funcție de natura cheltuielii respective. În mod corespunzător se vor completa și modificările în clasificația bugetară".

9. Operațiunile derulate prin contul de disponibilități 52.01 Contul României de Resurse proprii - UE deschis la Trezoreria Operativă Centrală se înregistrează în contabilitatea Trezoreriei centrale, potrivit Monografiei privind înregistrarea în contabilitatea unităților Trezoreriei Statului a unor operațiuni specifice, aprobată la pct. 19.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013.

10. Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice va cuprinde următoarele informații:

a) Contul sintetic de gradul III: 7 caractere numerice;

b) Conturi analitice: 33 caractere numerice, astfel:

b.1) Codul sectorului de care aparține instituția publică, așa cum au fost definite sectoarele la art. 2 alin. (1) pct. 2 Secțiunea C "Subordonare/Surse" din Procedura privind registrul entităților publice, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 2.004/2013: 2 caractere numerice

b.2) Codul sursei de finanțare a instituției publice, potrivit art. 1 alin. (1) din Precizările privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și a conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004, astfel cum a fost modificat și completat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget nr. 2.006/2013: 1 caracter literal.

Nu se mai înscrie codul sursei (numeric) așa cum a fost aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice.

b.3) Codul clasificației veniturilor/clasificației funcționale a cheltuielilor: 6 caractere numerice;

- Pentru conturile la care este obligatorie completarea clasificației cheltuielilor este obligatorie completarea atât a clasificației funcționale, cât și a clasificației economice.

- Pentru conturile la care nu este obligatorie completarea clasificației veniturilor sau clasificației funcționale/economice a cheltuielilor, câmpul dedicat acestor informații se va completa cu caracterul "X".

- În situația în care clasificația veniturilor/clasificația funcțională a cheltuielilor cuprinde numai cod capitol și subcapitol, în câmpul destinat paragrafului se vor completa caracterele: "00".

b.4) Codul clasificației economice a cheltuielilor: 6 caractere numerice:

- În situația în care clasificația economică a cheltuielilor cuprinde numai cod titlu și articol, în câmpul destinat alineatului se vor completa caracterele: "00".

b.5) Codul sectorului/subsectorului de care aparțin entitățile cu care instituția are tranzacții, conform clasificării prevăzute de Sistemul European de Conturi (SEC 95/2010), aprobat prin Regulamentul (UE) 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană: 5 caractere alfanumerice. Acest câmp nu se completează în anul 2014, câmpul dedicat acestor informații se completează cu caracterul "X".

b.6) Codul de identificare fiscală/Codul numeric personal al entităților/persoanelor fizice cu care instituția publică are tranzacții: 13 caractere numerice. Acest câmp nu se completează în anul 2014, câmpul dedicat acestor informații se completează cu caracterul "X".

11. Suplimentar, în afara conturilor analitice menționate mai sus, conturile contabile sintetice pot fi dezvoltate și în alte conturi analitice potrivit cerințelor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte analitice după nevoile proprii, începând cu caracterul 41.

ANEXĂ la normele metodologice
(Anexa 41 la situațiile financiare)

Corelații între formularele de situații financiare pentru sectorul Administrația publică (S1311 + S1313 + S1314)

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)

Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:

1. La situațiile financiare trimestriale.

2. La Trezoreria centrală, datorită închiderii conturilor de venituri și cheltuieli prin conturile 135 "Fondul de risc" și 139 "Alte fonduri".

3. La unitățile sanitare și la ordonatorii superiori de credite ai acestora, datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli prin contul 139 "Alte fonduri".

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:

Datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli și venituri prin intermediul contului 1390100 "Fond de dezvoltare a spitalului" la unitățile sanitare de subordonare centrală și locală.

"Bilanț" (cod 01) cu anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . ." (cod 03) și anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . ." (cod 04)

(rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 14 col. 01) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . ." (cod 03) + rd. 14 col. 1 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . ." (cod 04).

(rd. 33 + rd. 35 + rd. 41) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . ." (cod 03) + rd. 17 col. 1 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . ." (cod 04).

Corelații între formularele de situații financiare pentru subsectorul Administrația centrală (S1311)

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)

Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:

1. La situațiile financiare trimestriale.

2. La Ministerul Educației Naționale, cu soldul contului 1210000 "Rezultatul patrimonial" în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu, școli).

3. La "unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală", ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităților teritoriale subordonate:

891 "Bilanț de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"

sau:

121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanț de închidere"

4. La Trezoreria centrală, datorită închiderii conturilor de venituri și cheltuieli prin conturile 135 "Fondul de risc" și 139 "Alte fonduri".

5. La unitățile sanitare și la ordonatorii superiori de credite ai acestora, datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli prin contul 139 "Alte fonduri".

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:

1. La Ministerul Educației Naționale, cu soldul contului 1210000 "Rezultatul patrimonial" în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu, școli).

2. La "unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală", ca urmare a efectuării înregistrărilor la nivelul unităților teritoriale subordonate:

891 "Bilanț de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial"

sau:

121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilanț de închidere"

Excepția de la pct. 2 nu este valabilă pentru situațiile financiare centralizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, unde corelația de mai sus trebuie respectată.

3. La unitățile sanitare și la ordonatorii de credite superiori ai acestora datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli prin contul 1390100 "Fond de dezvoltare a spitalului".

"Bilanț" (cod 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . ." (cod 03)

(rd. 33) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 14 col. 01) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . ." (cod 03).

(rd. 33) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:

1. La Ministerul Educației Naționale, cu soldul contului 7700000 "Finanțarea de la buget" - bugetul de stat, în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu, școli).

2. În cazul Trezoreriei Centrale a Statului se vor respecta următoarele corelații:

(rd. 41) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 (col. 01) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . ." (cod 03) + rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04).

(rd. 41) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 (col. 01) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03) + rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04).

"Bilanț" (cod 01) și anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04)

(rd. 35) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04).

(rd. 35) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04).

Anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17)

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 04 col. 02 din formularul 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 61 + rd. 62 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 82 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 85 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

"Bilanț" (cod 01) și anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25)

Rd. 84 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 01 la rd. 16 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 84 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = total de la rd. 01 col. 04 la rd. 16 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 85 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 17 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 85 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 17 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 86 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 18 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 86 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 18 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 19 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 19 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 20 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 20 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 90 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 21 col. 01 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

Rd. 90 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 21 col. 04 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25).

NOTĂ:

În cazul în care soldul contului 117 "Rezultatul reportat", la sfârșitul anului, din col. 4 a anexei 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25), este de semn contrar soldului inițial, se va înscrie pe rândul corespunzător lui astfel:

- soldul final creditor cu minus se va înscrie la rd. 18 ca sold final debitor;

- soldul final debitor cu minus se va înscrie la rd. 17 ca sold final creditor.

În mod similar se va proceda și în cazul contului 121 "Rezultatul patrimonial".

Indicatorul "Total capitaluri proprii" de la rd. 21 anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) se determină numai pentru col. 1 "Sold la începutul anului" și col. 4 "Sold la sfârșitul anului".

"Bilanț" (cod 01) și anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" și anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile"

Rd. 03 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 05 col. 03 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 26) - rd. 05 col. 18 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 04 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28).

Rd. 03 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 05 col. 22 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 27) + Rd. 04 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 04 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) + rd. 05 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 03 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 26) - rd. 14 col. 18 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 07 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 08 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 12 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 13 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28) + rd. 14 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28).

Rd. 04 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) + rd. 05 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 22 anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" (cod 27) + rd. 06 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 07 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 08 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 12 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 13 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) + rd. 14 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 06 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 04 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 28).

Rd. 06 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 17 anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

"Bilanț" (cod 01) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17)

Titluri de participare

Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 256 + rd. 264 + rd. 274 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Creanțe comerciale și avansuri

Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 292 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 292 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 300 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 300 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Creanțele bugetului general consolidate

Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 316 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 316 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelații:

Creanțele bugetului general consolidate

Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 328.1 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 328.1 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori

Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 336 + 337 + 338 + 339) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 336 + 337 + 338 + 339) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Conturi la trezorerie, casă în lei

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 13.2 + rd. 14 + rd. 15) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 13.2 + rd. 14 + rd. 15) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută

Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

NOTĂ:

Corelațiile de la rd. 33, rd. 33.1, 35 și 35.1 nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelații:

Rd. 41 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 41 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 16 + rd. 21 + rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 41.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 41.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 17 + rd. 44 + rd. 64 + rd. 67) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Datorii comerciale și avansuri

Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 457 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 457 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 465 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 465 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Împrumuturi pe termen lung

Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 391 + rd. 437 + rd. 447) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Provizioane pe termen lung

Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 489) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 489) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile

Rd. 64 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 64 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 478 + rd. 479 + rd. 480) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Sume datorate Comisiei Europene/altor donatori

Rd. 66 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 484 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 66 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 484 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Împrumuturi pe termen scurt

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 422 + rd. 427) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelații:

Împrumuturi pe termen scurt

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 379 + rd. 417 + rd. 420) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Salariile angajaților

Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 472 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 472 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 473 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 473 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Provizioane pe termen scurt

Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 489.3) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 489.3) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de" (cod 03) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17)

(Rd. 14 col. 01) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

(Rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 13.1) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:

La Ministerul Educației Naționale, cu soldul contului 7700000 "Finanțarea de la buget" - bugetul de stat în cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu, școli)

NOTĂ:

Corelațiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelații:

(Rd. 14 col. 01) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

(Rd. 15 col. 01) din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03) = (rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17)

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 82 + rd. 86) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = rd. 54 col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = rd. 54 col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

NOTĂ:

Corelațiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora se vor respecta următoarele corelații:

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = (rd. 42 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

Anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de. . ." cu anexa 40a "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17)

Totalul general col. 03 anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de. . ." (cu excepția FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40a "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de. . ." (cod 17).

NOTĂ:

Corelația nu se va respecta cu valoarea participațiilor la FMI deținute de către Ministerul Finanțelor Publice.

Anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) și anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)

Rd. 01 col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 02 col. 18 din formularul anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 02 col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 15) col. 19 din formularul anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 03 col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 20 din formularul anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 04 col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 21 din formularul anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 05 col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 22 din formularul anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile (cod 29).

(Rd. 01 la 05) col. 04 din formularul anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) = rd. 17 (col. 18 la 22) din formularul anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

NOTĂ:

Corelațiile dintre anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) și anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) nu se respectă în cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.

Corelații în cadrul formularului anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29)

Rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 15) col. 19 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 20 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 21 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13) col. 22 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 17 col. 18 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 04 col. 18 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 17 col. 19 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 19 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 17 col. 20 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 20 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 17 col. 21 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 21 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 17 col. 22 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = rd. 16 col. 22 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 04 col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 02 + rd. 03) col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 16 col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 06 + rd. 07 + rd. 08 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15) col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Rd. 17 col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29) = (rd. 04 + rd. 16) col. 4 la col. 17 din formularul anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Corelații între formularele de situații financiare la subsectorul Administrația locală (S1313)

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)

Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:

1. La situațiile financiare trimestriale

2. La unitățile administrativ-teritoriale:

În cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu, școli), în bilanțul centralizat al unității administrativ-teritoriale se va prelua și rezultatul patrimonial al instituțiilor subordonate finanțate din bugetul de stat, în timp ce în Contul de rezultat patrimonial al bugetului local acesta nu va fi preluat.

3. La unitățile administrativ-teritoriale: datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli și venituri prin intermediul contului 135 "Fondul de risc" și conturilor de cheltuieli prin contul 1390100 "Fond de dezvoltare a spitalului" la unitățile sanitare.

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarea situație:

La unitățile administrativ-teritoriale:

1. În cazul instituțiilor publice de subordonare locală cu finanțare și din bugetul de stat și din bugetul local (de exemplu, școli), în bilanțul centralizat al unității administrativ-teritoriale se va prelua și rezultatul patrimonial al instituțiilor subordonate finanțate din bugetul de stat, în timp ce în Contul de rezultat patrimonial al bugetului local acesta nu va fi preluat.

2. La unitățile administrativ-teritoriale: datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli prin intermediul contului 1390100 "Fond de dezvoltare a spitalului" la unitățile sanitare.

"Bilanț" (cod 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03)

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03) + rd. 14 col. 03 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03).

"Bilanț" (cod 01) și anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04)

Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04).

"Bilanț" (cod 01) și anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18)

Titluri de participare

Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 126 + rd. 134 + rd. 142) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Creanțe comerciale și avansuri

Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 157 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 157 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 165 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 165 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Creanțele bugetului general consolidat

Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 176 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 176 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Sume de primit de la Comisia Europeană

Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 194 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 194 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Conturi la trezorerie, casă în lei

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 14 + rd. 20 + rd. 22 + rd. 23) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută

Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 37 + rd. 40 + rd. 63 + rd. 65) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Datorii comerciale și avansuri

Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 320 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 320 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Împrumuturi pe termen scurt

(rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

(rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Salariile angajaților

Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 332 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 332 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Provizioane pe termen scurt

Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 343 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 343 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Împrumuturi pe termen lung

Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 241 + rd. 290 + rd. 298) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 241 + rd. 290 + rd. 298) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Provizioane pe termen lung

Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 342.1 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 342.1 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03) și anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18)

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03) + rd. 14 col. 03 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03) + rd. 15 col. 03 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 13 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) și anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18)

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = (rd. 36 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 62 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = rd. 35 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04) = rd. 35 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) și anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18)

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = (rd. 42 + rd. 43 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 52 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 62 col. 02 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 65 col. 01 din formularul anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

Anexa 31b "Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici" și anexa 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18)

Totalul general coloana 12 din formularul anexa 31b "Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici" = (rd. 126 col. 02 + rd. 134 col. 02 + rd. 142 col. 02) din formularul 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de. . ." (cod 18).

NOTĂ:

Următoarele corelații de la subsectorul Administrația centrală (S1311) se respectă și la subsectorul Administrația locală (S1313):

1. "Bilanț" (cod 01) și anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25);

2. "Bilanț" (cod 01) și anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" și anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile";

3. Anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) și anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29);

4. Corelații în cadrul formularului anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Corelații între formularele de situații financiare din subsectorul Asigurări sociale (S1314)

Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)

Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

NOTĂ:

Corelațiile nu se respectă în următoarele situații:

1. La situațiile financiare trimestriale

2. La Casa Națională de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03 "Asigurări și asistență socială" preluat de la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații la finele exercițiului.

Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02).

"Bilanț" (cod 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03)

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de. . . . " (cod 03).

"Bilanț" (cod 01) și anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04)

Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04).

Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data. . ." (cod 04).

"Bilanț" (cod 01) și anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19)

Titluri de participare

Rd. 08 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 08 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 136 + rd. 144 + rd. 152) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Creanțe comerciale și avansuri

Rd. 10 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 162 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 10 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 162 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 22 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 170 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 22 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 170 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Creanțele bugetului general consolidat

Rd. 24 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 181 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 24 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 181 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Sume de primit de la Comisia Europeană

Rd. 26 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 199 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 26 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 199 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Conturi la trezorerie, casă în lei

Rd. 33 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 33 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 8 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 33.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 33.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 9 + rd. 12 + rd. 15 + rd. 17 + rd. 18) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută

Rd. 35 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 35 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + rd. 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Rd. 35.1 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 35.1 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 32 + rd. 35 + rd. 58 + rd. 60) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Datorii comerciale și avansuri

Rd. 53 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 312 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 53 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 312 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 61 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 319.1 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 61 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 319.1 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Împrumuturi pe termen lung

Rd. 54 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 246 + rd. 291 + rd. 300) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 54 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 246 + rd. 291 + rd. 300) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Provizioane pe termen lung

Rd. 55 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 332.1) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Rd. 55 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 332.1) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de. . ." (cod 19).

Împrumuturi pe termen scurt

(Rd. 70 + rd. 71) col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

(Rd. 70 + rd. 71) col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = (rd. 229 + rd. 275 + rd. 277 + rd. 282) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Salariile angajaților

Rd. 72 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 322 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Rd. 72 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 322 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

Rd. 73 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 323 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Rd. 73 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 323 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Provizioane pe termen scurt

Rd. 75 col. 01 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 333 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Rd. 75 col. 02 din formularul "Bilanț" (cod 01) = rd. 333 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) și anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19)

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Rd. 15 col. 01 din formularul anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de . . . . " (cod 03) = (rd. 04 + rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data . . ." (cod 04) și anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19)

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data . . ." (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data . . ." (cod 04) = (rd. 31 + rd. 34 + rd. 57 + 61) col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Rd. 14 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data . . ." (cod 04) = rd. 30 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Rd. 17 col. 02 din formularul anexa 4 "Situația fluxurilor de trezorerie la data . . ." (cod 04) = rd. 30 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) și anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19)

Rd. 04 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Rd. 04 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 61 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Rd. 07 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Rd. 07 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 47 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Rd. 10 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Rd. 10 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 57 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Rd. 13 col. 01 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 01 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Rd. 13 col. 02 din formularul anexa 29 "Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (cod 31) = rd. 60 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

Anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de . . ." cu anexa 40c "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19)

Totalul general col. 03 din formularul anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de . . ." = rd. 136 col. 02 + rd. 144 col. 02 + rd. 152 col. 02 din formularul anexa 40c "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de . . ." (cod 19).

NOTĂ:

Următoarele corelații de la subsectorul Administrația centrală (S1311) se respectă și la subsectorul Asigurări sociale (S1314):

1. "Bilanț" (cod 01) și anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25);

2. "Bilanț" (cod 01) și anexa 35a "Situația activelor fixe amortizabile" și anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile";

3. Anexa 34 "Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (cod 25) și anexa nr. 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29);

4. Corelații în cadrul formularului anexa 35b "Situația activelor fixe neamortizabile" (cod 29).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...