Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învățământ, salarizat potrivit O.U.G. nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică

Modificări (8), Referințe (5)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 954 din 24 decembrie 2002.

În vigoare de la 24 decembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

În anul 2003 salariile personalului din învățământ, stabilite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 23 februarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se majorează în două etape, astfel:

a) cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003;

b) cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 față de nivelul din luna septembrie 2003.

Art. 2. -

Valorile coeficienților de multiplicare 1,000 prevăzuți la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 662/2001, astfel cum au fost majorate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2001 și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 187/2001, se majorează cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003 și cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 față de luna septembrie.

Art. 3. -

(1) Coeficienții de multiplicare și valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, utilizați pentru determinarea salariilor de bază stabilite potrivit art. 2, sunt prevăzuți în anexele Ia-IVa pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2003 și în anexele Ib-IVb pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2003.

(2) Indemnizațiile pentru persoanele care ocupă funcții de conducere specifice sunt prevăzute în anexa Va pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2003 și în anexa Vb pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2003.

(3) În valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, care începând cu această dată este unică pentru toate anexele la prezenta ordonanță de urgență, este inclusă și majorarea de până la 8,29% acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 4. -

Personalul didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar și din cadrul unităților conexe, respectiv centre și cabinete de asistență psihopedagogică, centre logopedice, cabinete școlare, casa corpului didactic, cluburile sportive școlare, cluburile și palatele copiilor și elevilor, precum și personalul din învățământ, altul decât cel prevăzut în anexele la prezenta ordonanță de urgență, beneficiază în continuare de o creștere a salariilor de bază cu 5%, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2002 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2002.

Art. 5. -

(1) Salariile de bază individuale avute în luna decembrie 2002, situate între limitele prevăzute în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000, cu modificările și completările ulterioare, vor fi majorate începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% și începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 9% față de nivelul din luna septembrie.

(2) În cazul în care salariul de bază individual majorat cu 6% de la data de 1 ianuarie 2003 se situează sub limita minimă stabilită pe baza coeficientului minim și a valorii coeficientului de multiplicare 1,000, prevăzute în anexele la prezenta ordonanță de urgență, se acordă nivelul prevăzut la limita minimă.

Art. 6. -

(1) În anul 2003 personalul salarizat între limitele prevăzute în anexele la prezenta ordonanță de urgență poate beneficia, pe lângă creșterile salariale acordate potrivit art. 1, și de o creștere salarială prin evaluarea performanțelor profesionale individuale realizate în anul 2002, cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevăzute de lege pentru anul 2003.

(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale se efectuează până la data de 31 mai 2003.

Art. 7. -

Salariile de bază calculate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului.

Art. 8. -

(1) Promovarea personalului în anul 2003 se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu excepția cazurilor menționate în legi speciale și cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile de personal.

(2) Promovarea în condițiile legii a persoanelor încadrate pe funcția de debutant, precum și a celor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

Art. 9. -

Absolvenții învățământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creștere de până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 10. -

În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activității, persoanele angajate în învățământ aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum și persoanele angajate din instituțiile de învățământ, ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate, și persoanele care revin în funcția din care au fost suspendate, în condițiile legii, vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoștințelor profesionale, organizat în acest scop de angajator:

a) cu persoanele care promovează acest examen se va proceda în același mod ca și în cazul persoanelor angajate prin concurs;

b) persoanelor care nu promovează acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al funcției avute anterior.

Art. 11. -

(1) Ordonatorii principali de credite pot aproba în anul 2003, o dată pe trimestru, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 și cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior.

(2) Pentru ordonatorii principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 12. -

Anexele*) la prezenta ordonanță de urgență modifică și înlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003, anexele nr. 1, 2 și 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2000, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 662/2001.

*) Anexele la prezenta ordonanță de urgență sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 decembrie 2002.

Nr. 196.

ANEXA Ia) Ianuarie 2003

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.32 1.516.531 lei
Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul superior
Funcţii didactice
Nr. crt. Funcţia*) Nivelul studiilor Vechime în învăţământ
până la 3 ani 3-6 ani 6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste 40 ani
min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max.
1 Profesor universitar S - - - 3,936 4,083 4,195 4,344 4,561 4,789 5,028
- - - 8,144 8,281 8,384 8,522 8,948 9,396 9,865
2 Conferenţiar universitar S - - 3,304 3,378 3,527 3,639 3,750 3,938 4,134 4,341
- - 7,559 7,718 7,766 7,869 7,972 8,370 8,789 9,228
3 Şef lucrări (lector) S - 2,710 2,822 2,895 3,007 3,032 3,116 3,271 3,435 -
- 6,009 6,113 6,181 6,284 6,388 6,525 6,851 7,194 -
4 Asistent universitar S 2,383 2,398 2,413 2,428 2,443 2,514 2,620 2,751 2,889 -
4,666 4,700 4,734 4,769 4,872 4,941 5,044 5,296 5,561 -
5 Preparator universitar S 2,352 2,365**) 2,383**) - _ - _ - - -
4,213 4,281**) 4,316**) - - - - - - -

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic

**) Pentru preparatorii din domeniul medical

ANEXA IIa) Ianuarie 2003

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.516.531 lei
Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
Funcţii didactice
Nr. crt. FUNCŢIA*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ
până la 2 ani 2-6 ani 6-10 ani 10-14 ani 14-18 ani 18-22 ani 22-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste 40 ani
1 Profesor - cu grad didactic I S - - 2,766 2,881 2,956 2,995 3,146 3,259 3,373 3,525 3,638
- cu grad didactic II - 2,312 2,350 2,388 2,426 2,501 2,616 2,766 2,842 2,956 3,069
- definitiv - 2,160 2,199 2,235 2,312 2,350 2,501 2,616 2,729 2,842 2,918
- debutant 2,155 - - - - - - - - - -
2 Profesor - cu grad didactic I SSD - - 2,312 2,350 2,426 2,501 2,616 2,766 2,842 2,956 3,069
- cu grad didactic II - 2,122 2,160 2,235 2,312 2,350 2,501 2,616 2,729 2,842 2,918
- definitiv - 2,062 2,070 2,077 2,085 2,122 2,160 2,312 2,388 2,463 2,578
- debutant 2,046 - - - - - - - - - -
3 Institutor I - cu grad didactic I S - - 2,312 2,350 2,426 2,501 2,616 2,766 2,842 2,956 3,069
- cu grad didactic II - 2,085 2,099 2,122 2,160 2,235 2,312 2,426 2,539 2,616 2,729
- definitiv - 2,062 2,070 2,077 2,085 2,122 2,160 2,235 2,312 2,426 2,501
- debutant 2,046 - - - - - - - - - -
4 Institutor II - cu grad didactic I SSD - - 2,235 2,312 2,350 2,426 2,539 2,691 2,805 2,881 2,995
- cu grad didactic II - 2,046 2,085 2,099 2,122 2,160 2,235 2,350 2,463 2,539 2,652
- definitiv - 2,016 2,024 2,032 2,046 2,085 2,122 2,199 2,274 2,388 2,463
- debutant 2,009 - - - - - - - - - -
5 Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor - cu grad didactic I M - - 2,160 2,235 2,312 2,350 2,501 2,616 2,729 2,842 2,918
- cu grad didactic II - 2,009 2,046 2,085 2,099 2,122 2,160 2,312 2,388 2,463 2,578
- definitiv - 1,986 1,993 2,001 2,009 2,046 2,122 2,160 2,235 2,350 2,426
- debutant 1,971 - - - - - - - - - -
6 Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*) M 1,681 1,683 1,685 1,687 1,700 1,703 1,714 1,732 1,754 1,825 1,898

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

ANEXA IIIa) Ianuarie 2003

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.516.531
Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile auxiliare din instituţiile de învăţământ superior şi preuniversitar*)
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor**) Coeficientul de multiplicare
minim maxim
Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
1 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I A***) S 2,526 3,429
2 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 2,274 3,104
3 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 1,913 2,599
4 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 1,780 2,274
5 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 1,747 -
6 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 1,841 2,491
7 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 1,714 2,166
8 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 1,714 1,913
9 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 1,714 -
10 Informatician gradul I A S 2,599 3,537
11 Informatician gradul I S 2,346 3,176
12 Informatician gradul II S 2,094 2,852
13 Informatician gradul III S 1,780 2,346
14 Informatician gradul IV S 1,747 2,166
15 Informatician debutant S 1,747 -
16 Informatician gradul I SSD 1,841 2,491
17 Informatician gradul II SSD 1,714 2,165
18 Informatician gradul III SSD 1,714 1,913
19 Informatician debutant SSD 1,714 -
20 Instructor-animator gradul I S 1,986 2,707
21 Instructor-animator gradul II S 1,780 2,346
22 Instructor-animator gradul III S 1,747 2,166
23 Instructor-animator debutant S 1,747 -
24 Instructor-animator gradul I SSD 1,841 2,491
25 Instructor-animator gradul II SSD 1,714 2,166
26 Instructor-animator gradul III SSD 1,714 1,913
27 Instructor-animator debutant SSD 1,714 -
28 Asistent social gradul I S 2,166 2,923
29 Asistent social gradul II S 1,805 2,455
30 Asistent social gradul III S 1,747 2,202
31 Asistent social debutant S 1,747 -
32 Asistent social gradul I SSD 1,841 2,491
33 Asistent social gradul II SSD 1,714 2,166
34 Asistent social debutant SSD 1,714 _
35 Corepetitor gradul I S 1,986 2,707
36 Corepetitor gradul II S 1,780 2,346
37 Corepetitor gradul III S 1,747 2,166
38 Corepetitor debutant S 1,747 _
39 Corepetitor gradul I SSD 1,841 2,491
40 Corepetitor gradul II SSD 1,714 2,166
41 Corepetitor gradul III SSD 1,714 1,913
42 Corepetitor debutant SSD 1,714 -
43 Secretar I S 2,274 3,104
44 Secretar II S 1,986 2,707
45 Secretar III S 1,780 2,346
46 Secretar IV S 1,747 2,166
47 Secretar debutant S 1,714 _
48 Secretar I S.S.D. 1,841 2,491
49 Secretar II S.S.D. 1,747 2,274
50 Secretar III S.S.D. 1,714 2,129
51 Secretar IV S.S.D. 1,714 1,913
52 Secretar debutant S.S.D. 1,714 -
53 Secretar I A M 1,681 2,166
54 Secretar I M 1,681 2,021
55 Secretar II M 1,681 1,913
56 Secretar III M 1,681 1,768
57 Secretar debutant M 1,681 -
58 Bibliotecar, documentarist, redactor I A PL/M 1,681 2,166
59 Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 1,681 1,913
60 Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 1,681 1,768
61 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 1,681 -
62 Informatician I A PL/M 1,681 2,166
63 Informatician I PL/M 1,681 2,021
64 Informatician II PL/M 1,681 1,805
65 Informatician III PL/M 1,681 1,747
66 Informatician debutant PL/M 1,681 -
67 Instructor-animator I A M 1,681 2,166
68 Instructor-animator I M 1,681 1,913
69 Instructor-animator II M 1,681 1,768
70 Instructor-animator debutant M 1,681 -
71 Instructor de educaţie extraşcolară I A M 1,681 2,166
72 Instructor de educaţie extraşcolară I M 1,681 2,021
73 Instructor de educaţie extraşcolară II M 1,681 1,805
74 Instructor de educaţie extraşcolară III M 1,681 1,747
75 Instructor de educaţie extraşcolară debutant M 1,681 -
76 Asistent social I PL/M 1,841 2,491
77 Asistent social II PL/M 1,681 2,166
78 Asistent social III PL/M 1,681 1,877
79 Asistent social debutant PL/M 1,681 -
80 Corepetitor I M 1,681 1,913
81 Corepetitor II M 1,681 1,768
82 Corepetitor III M 1,681 1,747
83 Corepetitor debutant M 1,681 -
84 Tehnician I A****) M 1,681 2,166
85 Tehnician I****) M 1,681 2,021
86 Tehnician II****) M 1,681 1,805
87 Tehnician III****) M 1,681 1,768
88 Tehnician debutant****) M 1,681 -
89 Laborant I PL/M 1,681 1,877
90 Laborant II PL/M 1,681 1,747
91 Pedagog şcolar I M 1,681 1,877
92 Pedagog şcolar II M 1,681 -
93 Analist, programator, inginer sistem; I A S 2,125 4,050
94 Analist, programator, inginer sistem; I S 1,924 3,847
95 Analist, programator, inginer sistem; II S 1,780 3,442
96 Analist, programator, inginer sistem; III S 1,747 2,986
97 Analist, programator, inginer sistem; IV S 1,747 2,733
98 Analist, programator, inginer sistem; deb. S 1,747 -
99 Analist (programator) ajutor; I A M 1,681 2,784
100 Analist (programator) ajutor; I M 1,681 2,581
101 Analist (programator) ajutor; II M 1,681 2,328
102 Analist (programator) ajutor; III M 1,681 2,125
103 Analist (programator) ajutor; debutant M 1,681 -
104 Operator, controlor date; I M 1,681 2,581
105 Operator, controlor date; II M 1,681 2,328
106 Operator, controlor date; III M 1,681 2,125
107 Operator, controlor date; IV M 1,681 1,924
108 Operator, controlor date; debutant M 1,681 _
109 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor, I S 2,206 4,413
110 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II S 1,849 3,697
111 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; III S 1,747 3,161
112 Comandant S 1,842 4,270
113 Şef mecanic S 1,747 3,451
114 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 1,747 2,749
115 Căpitan M 1,681 2,632
116 Şef mecanic M 1,681 2,574
117 Ofiţer punte M 1,681 2,398
118 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 1,681 2,339
119 Şef echipaj M 1,681 2,457
120 Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic M 1,681 1,710
121 Inginer gradul I A S 1,780 3,442
122 Inginer gradul I S 1,747 3,239
123 Inginer gradul II S 1,747 3,011
124 Inginer gradul III S 1,747 2,784
125 Inginer gradul debutant S 1,747 -
126 Subinginer gradul I SSD 1,714 3,038
127 Subinginer gradul II SSD 1,714 2,810
128 Subinginer gradul III SSD 1,714 2,505
129 Subinginer debutant SSD 1,714 -
130 Medic primar S 2,206 4,413
131 Medic specialist S 2,125 4,050
132 Medic S 1,924 3,847
133 Medic stagiar S 1,747 -
134 Farmacist primar S 2,206 4,413
135 Farmacist specialist S 1,924 3,847
136 Farmacist S 1,747 3,239
137 Farmacist stagiar S 1,747 -
138 Dentist principal SSD 1,714 3,038
139 Dentist SSD 1,714 2,810
140 Dentist debutant SSD 1,714 -
141 Tehnician dentar principal M 1,681 2,784
142 Tehnician dentar M 1,681 2,581
143 Tehnician dentar debutant M 1,681 -
144 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 2,206 4,413
145 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 1,924 3,847
146 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1,747 3,239
147 Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 1,747 -
148 Psiholog, sociolog principal S 1,924 3,847
149 Psiholog, sociolog S 1,780 3,442
150 Psiholog, sociolog debutant S 1,747 -
151 Cercetător ştiinţific principal I S 2,206 4,413
152 Cercetător ştiinţific principal II S 2,125 4,050
153 Cercetător ştiinţific principal III S 1,924 3,847
154 Cercetător ştiinţific S 1,780 3,442
155 Asistent de cercetare ştiinţifică S 1,747 3,239
156 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 1,747 -
157 Asistent I M 1,681 2,784
158 Asistent II M 1,681 2,581
159 Asistent III M 1,681 2,328
160 Asistent stagiar M 1,681 -
161 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 2,206 4,413
162 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 2,125 4,050
163 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 1,924 3,847
164 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 1,780 3,442
165 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 1,747 2,986
166 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 1,747 -
167 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I S 2,125 4,050
168 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 1,924 3,847
169 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 1,780 3,442
170 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV S 1,747 2,986
171 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant S 1,747 -
172 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 1,849 3,697
173 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 1,747 3,161
174 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 1,747 2,986
175 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 1,747
176 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 1,681 2,784
177 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 1,681 2,581
178 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 1,681 2,328
179 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 1,681 -
180 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 1,849 3,697
181 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 1,747 3,239
182 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 1,747 3,161
183 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant S 1,747 -
184 Muzeograf, bibliograf I SSD 1,714 3,038
185 Muzeograf, bibliograf II SSD 1,714 2,810
186 Muzeograf, bibliograf III SSD 1,714 2,505
187 Muzeograf, bibliograf debutant SSD 1,714 -
188 Secretar de redacţie, tehnoredactor I A M 1,681 2,784
189 Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 1,681 2,581
190 Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 1,681 2,328
191 Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 1,681 -
192 Regizor scenă (culise) I M 1,681 2,784
193 Regizor scenă (culise) II M 1,681 2,581
194 Regizor scenă (culise) III M 1,681 2,328
195 Regizor scenă (culise) debutant M 1,681 -
196 Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund S 1,747 3,161
197 Ofiţer aspirant S 1,747 -
198 Şef static RTG M 1,681 2,784
199 Ofiţer RTG I M 1,681 2,328
200 Ofiţer RTG II M 1,681 2,125
201 Medic veterinar I S 2,125 4,050
202 Medic veterinar II S 1,780 3,442
203 Medic veterinar III S 1,747 2,986
204 Medic veterinar debutant S 1,747 -
205 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 1,780 3,442
206 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 1,747 3,011
207 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 1,747 2,986
208 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 1,747 -
209 Conservator, muzeograf, bibliograf I A S 2,206 4,413
210 Conservator, muzeograf, bibliograf I S 1,780 3,451
211 Conservator, muzeograf, bibliograf II S 1,747 3,161
212 Conservator, muzeograf, bibliograf debutant S 1,747 -
213 Conservator I SSD 1,714 3,038
214 Conservator II SSD 1,714 2,810
215 Conservator III SSD 1,714 2,505
216 Conservator debutant SSD 1,714 -
217 Conservator I M 1,681 2,784
218 Conservator II M 1,681 2,581
219 Conservator III M 1,681 2,328
220 Conservator debutant M 1,681 -
221 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant M 1,681 -
222 Antrenor categoria I 1,849 3,697
223 Antrenor categoria II 1,681 3,161
224 Antrenor categoria III 1,681 3,038
225 Antrenor categoria IV 1,681 2,810
226 Antrenor categoria V 1,681 2,505
227 Antrenor debutant 1,681 -

*) Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, este autorizat ca în funcție de dinamica învățământului să stabilească noi funcții didactice auxiliare.

**) Alte cerințe pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare din învățământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.

***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.

****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor și al atelierelor - școală.

ANEXA IVa) Ianuarie 2003

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.516.531

Coeficienți de multiplicare pentru alte funcții specifice
din instituțiile de învățământ

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1 Şef atelier-şcoală I M 1,681 1,949
2 Şef atelier-şcoală II M 1,681 1,913
3 Şef atelier-şcoală III M 1,681 1,769
4 Instructor I M 1,681 1,877
5 Instructor II M 1,681 1,747
6 Model I M 1,681 1,769
7 Model II M 1,681 1,747
8 Supraveghetor noapte G 1,648 1,714

ANEXA Va)

Indemnizații de conducere specifice

1. Funcțiile didactice din învățământul superior*)

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
-----------------------------
minim maxim
1. Rector 35 45
2. Prorector 25 30
3. Director general administrativ al universităţii 25 30
4. Decan 20 30
5. Secretar ştiinţific al senatului universitar 20 25
6. Prodecan 15 20
7. Administrator al facultăţii 15 20
8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii 10 15
9. Director de departament 15 20
10. Şef de catedră 10 15

*) Indemnizația se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea ~Nr. 128/1997~.

2. Funcțiile didactice din învățământul gimnazial, profesional,
liceal și de maiștri

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
-----------------------------
minim maxim
1. Director de şcoală sau de liceu 25 35
2. Director adjunct de şcoală sau de liceu 20 25
3. Director (educatoare, învăţător sau institutor) 15 25
4. Directorul Casei Corpului Didactic 25 35

3. Alte funcții specifice din instituțiile de învățământ

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
1. Secretar-şef*) 20
2. Secretar-şef**) 20

*) Se utilizează numai în învățământul superior.

**) Se utilizează la centre bugetare, grupuri școlare sau la unitățile școlare stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

4. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și
responsabilități suplimentare funcției didactice de predare de bază,
care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51
alin. (4) din Legea nr. 128/1997

Învățământul gimnazial, profesional, liceal și de maiștri

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1. Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*) 10% din salariul de bază al funcţiei didactice deţinute

*) Cu excepția situațiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) și (3) din Legea ~nr. 128/1997~

5. Indemnizații și sporuri pentru activități prestate în afara
obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază

1. Preşedintele Comisiei de bacalaureat
- la o comisie de până la 100 de candidaţi 50% din salariul de bază al funcţiei didactice în care este încadrat un salariu de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat
- la o comisie de peste 100 de candidaţi
2. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică 10-20% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi

ANEXA Ib) Octombrie 2003

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.32 1.653.018 lei
Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul superior
Funcţii didactice
Nr. crt. Funcţia*) Nivelul studiilor Vechime în învăţământ
până la 3 ani 3-6 ani 6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste 40 ani
min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max.
1 Profesor universitar S - - - 3,936 4,083 4,195 4,344 4,561 4,789 5,028
- - - 8,144 8,281 8,384 8,522 8,948 9,396 9,865
2 Conferenţiar universitar S - - 3,304 3,378 3,527 3,639 3,750 3,938 4,134 4,341
- - 7,559 7,718 7,766 7,869 7,972 8,370 8,789 9,228
3 Şef lucrări (lector) S - 2,710 2,822 2,895 3,007 3,032 3,116 3,271 3,435 -
- 6,009 6,113 6,181 6,284 6,388 6,525 6,851 7,194 -
4 Asistent universitar S 2,383 2,398 2,413 2,428 2,443 2,514 2,620 2,751 2,889 -
4,666 4,700 4,734 4,769 4,872 4,941 5,044 5,296 5,561 -
5 Preparator universitar S 2,352 2,365**) 2,383**) - _ - _ - - -
4,213 4,281**) 4,316**) - - - - - - -

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

**) Pentru preparatorii din domeniul medical.

ANEXA IIb) Octombrie 2003

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.653.018 lei
Coeficienții de multiplicare pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar
Funcții didactice
Nr. crt. FUNCȚIA*) Nivelul studiilor Vechimea în învățământ
până la 2 ani 2-6 ani 6-10 ani 10-14 ani 14-18 ani 18-22 ani 22-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste 40 ani
1 Profesor - cu grad didactic I S - - 2,766 2,881 2,956 2,995 3,146 3,259 3,373 3,525 3,638
- cu grad didactic II - 2,312 2,350 2,388 2,426 2,501 2,616 2,766 2,842 2,956 3,069
- definitiv - 2,160 2,199 2,235 2,312 2,350 2,501 2,616 2,729 2,842 2,918
- debutant 2,155 - - - - - - - - - -
2 Profesor - cu grad didactic I SSD - - 2,312 2,350 2,426 2,501 2,616 2,766 2,842 2,956 3,069
- cu grad didactic II - 2,122 2,160 2,235 2,312 2,350 2,501 2,616 2,729 2,842 2,918
- definitiv - 2,062 2,070 2,077 2,085 2,122 2,160 2,312 2,388 2,463 2,578
- debutant 2,046 - - - - - - - - - -
3 Institutor I - cu grad didactic I S - - 2,312 2,350 2,426 2,501 2,616 2,766 2,842 2,956 3,069
- cu grad didactic II - 2,085 2,099 2,122 2,160 2,235 2,312 2,426 2,539 2,616 2,729
- definitiv - 2,062 2,070 2,077 2,085 2,122 2,160 2,235 2,312 2,426 2,501
- debutant 2,046 - - - - - - - - - -
4 Institutor II - cu grad didactic I SSD - - 2,235 2,312 2,350 2,426 2,539 2,691 2,805 2,881 2,995
- cu grad didactic II - 2,046 2,085 2,099 2,122 2,160 2,235 2,350 2,463 2,539 2,652
- definitiv - 2,016 2,024 2,032 2,046 2,085 2,122 2,199 2,274 2,388 2,463
- debutant 2,009 - - - - - - - - - -
5 Învățător, educatoare, educator, maistru-instructor - cu grad didactic I M - - 2,160 2,235 2,312 2,350 2,501 2,616 2,729 2,842 2,918
- cu grad didactic II - 2,009 2,046 2,085 2,099 2,122 2,160 2,312 2,388 2,463 2,578
- definitiv - 1,986 1,993 2,001 2,009 2,046 2,122 2,160 2,235 2,350 2,426
- debutant 1,971 - - - - - - - - - -
6 Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*) M 1,681 1,683 1,685 1,687 1,700 1,703 1,714 1,732 1,754 1,825 1,898

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

ANEXA IIIb) Octombrie 2003

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.653.018
Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile auxiliare din instituţiile de învăţământ superior şi preuniversitar*)
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor**) Coeficientul de multiplicare
minim maxim
Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
1 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***) S 2,526 3,429
2 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 2,274 3,104
3 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 1,913 2,599
4 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 1,780 2,274
5 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 1,747 -
6 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 1,841 2,491
7 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul n SSD 1,714 2,166
8 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 1,714 1,913
9 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 1,714 -
10 Informatician gradul I A S 2,599 3,537
11 Informatician gradul I S 2,346 3,176
12 Informatician gradul II S 2,094 2,852
13 Informatician gradul III S 1,780 2,346
14 Informatician gradul IV S 1,747 2,166
15 Informatician debutant S 1,747 -
16 Informatician gradul I SSD 1,841 2,491
17 Informatician gradul II SSD 1,714 2,165
18 Informatician gradul III SSD 1,714 1,913
19 Informatician debutant SSD 1,714 -
20 Instructor-animator gradul I S 1,986 2,707
21 Instructor-animator gradul II S 1,780 2,346
22 Instructor-animator gradul III S 1,747 2,166
23 Instructor-animator debutant S 1,747 -
24 Instructor-animator gradul I SSD 1,841 2,491
25 Instructor-animator gradul II SSD 1,714 2,166
26 Instructor-animator gradul III SSD 1,714 1,913
27 Instructor-animator debutant SSD 1,714 -
28 Asistent social gradul I S 2,166 2,923
29 Asistent social gradul II S 1,805 2,455
30 Asistent social gradul III S 1,747 2,202
31 Asistent social debutant S 1,747 -
32 Asistent social gradul I SSD 1,841 2,491
33 Asistent social gradul II SSD 1,714 2,166
34 Asistent social debutant SSD 1,714 -
35 Corepetitor gradul I S 1,986 2,707
36 Corepetitor gradul II S 1,780 2,346
37 Corepetitor gradul III S 1,747 2,166
38 Corepetitor debutant S 1,747 -
39 Corepetitor gradul I SSD 1,841 2,491
40 Corepetitor gradul II SSD 1,714 2,166
41 Corepetitor gradul III SSD 1,714 1,913
42 Corepetitor debutant SSD 1,714 -
43 Secretar I S 2,274 3,104
44 Secretar II S 1,986 2,707
45 Secretar III S 1,780 2,346
46 Secretar IV S 1,747 2,166
47 Secretar debutant S 1,714 -
48 Secretar I S.S.D. 1,841 2,491
49 Secretar II S.S.D. 1,747 2,274
50 Secretar III S.S.D. 1,714 2,129
51 Secretar IV S.S.D. 1,714 1,913
52 Secretar debutant S.S.D. 1,714 -
53 Secretar I A M 1,681 2,166
54 Secretar I M 1,681 2,021
55 Secretar II M 1,681 1,913
56 Secretar III M 1,681 1,768
57 Secretar debutant M 1,681 -
58 Bibliotecar, documentarist, redactor I A PL/M 1,681 2,166
59 Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 1,681 1,913
60 Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 1,681 1,768
61 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 1,681 -
62 Informatician I A PL/M 1,681 2,166
63 Informatician I PL/M 1,681 2,021
64 Informatician II PL/M 1,681 1,805
65 Informatician III PL/M 1,681 1,747
66 Informatician debutant PL/M 1,681 -
67 Instructor-animator I A M 1,681 2,166
68 Instructor-animator I M 1,681 1,913
69 Instructor-animator II M 1,681 1,768
70 Instructor-animator debutant M 1,681 -
71 Instructor de educaţie extraşcolară I A M 1,681 2,166
72 Instructor de educaţie extraşcolară I M 1,681 2,021
73 Instructor de educaţie extraşcolară II M 1,681 1,805
74 Instructor de educaţie extraşcolară III M 1,681 1,747
75 Instructor de educaţie extraşcolară debutant M 1,681 -
76 Asistent social I PL/M 1,841 2,491
77 Asistent social II PL/M 1,681 2,166
78 Asistent social III PL/M 1,681 1,877
79 Asistent social debutant PL/M 1,681 -
80 Corepetitori M 1,681 1,913
81 Corepetitor II M 1,681 1,768
82 Corepetitor III M 1,681 1,747
83 Corepetitor debutant M 1,681 -
84 Tehnician I A****) M 1,681 2,166
85 Tehnician I****) M 1,681 2,021
86 Tehnician II****) M 1,681 1,805
87 Tehnician III****) M 1,681 1,768
88 Tehnician debutant****) M 1,681 -
89 Laborant I PL/M 1,681 1,877
90 Laborant II PL/M 1,681 1,747
91 Pedagog şcolar I M 1,681 1,877
92 Pedagog şcolar II M 1,681 -
93 Analist, programator, inginer sistem; I A S 2,125 4,050
94 Analist, programator, inginer sistem; I S 1,924 3,847
95 Analist, programator, inginer sistem; II S 1,780 3,442
96 Analist, programator, inginer sistem; III S 1,747 2,986
97 Analist, programator, inginer sistem; IV S 1,747 2,733
98 Analist, programator, inginer sistem; deb. S 1,747 -
99 Analist (programator) ajutor; I A M 1,681 2,784
100 Analist (programator) ajutor; I M 1,681 2,581
101 Analist (programator) ajutor; II M 1,681 2,328
102 Analist (programator) ajutor; III M 1,681 2,125
103 Analist (programator) ajutor; debutant M 1,681 -
104 Operator, controlor date; I M 1,681 2,581
105 Operator, controlor date; n M 1,681 2,328
106 Operator, controlor date; III M 1,681 2,125
107 Operator, controlor date; IV M 1,681 1,924
108 Operator, controlor date; debutant M 1,681 -
109 Maestru (balet-dans. corepetit.), dirij. cor; I S 2,206 4,413
110 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II S 1,849 3,697
111 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; III S 1,747 3,161
112 Comandant S 1,842 4,270
113 Şef mecanic S 1,747 3,451
114 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 1,747 2,749
115 Căpitan M 1,681 2,632
116 Şef mecanic M 1,681 2,574
117 Ofiţer punte M 1,681 2,398
118 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 1,681 2,339
119 Şef echipaj M 1,681 2,457
120 Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic M 1,681 1,710
121 Inginer gradul I A S 1,780 3,442
122 Inginer gradul I S 1,747 3,239
123 Inginer gradul II S 1,747 3,011
124 Inginer gradul III S 1,747 2,784
125 Inginer gradul debutant S 1,747 -
126 Subinginer gradul I SSD 1,714 3,038
127 Subinginer gradul II SSD 1,714 2,810
128 Subinginer gradul III SSD 1,714 2,505
129 Subinginer debutant SSD 1,714 -
130 Medic primar S 2,206 4,413
131 Medic specialist S 2,125 4,050
132 Medic S 1,924 3,847
133 Medic stagiar S 1,747 -
134 Farmacist primar S 2,206 4,413
135 Farmacist specialist S 1,924 3,847
136 Farmacist S 1,747 3,239
137 Farmacist stagiar S 1,747 -
138 Dentist principal SSD 1,714 3,038
139 Dentist SSD 1,714 2,810
140 Dentist debutant SSD 1,714 -
141 Tehnician dentar principal M 1,681 2,784
142 Tehnician dentar M 1,681 2,581
143 Tehnician dentar debutant M 1,681 -
144 Biolog, biochmist, chimist, fizician principal S 2,206 4,413
145 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 1,924 3,847
146 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1,747 3,239
147 Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 1,747 -
148 Psiholog, sociolog principal S 1,924 3,847
149 Psiholog, sociolog S 1,780 3,442
150 Psiholog, sociolog debutant S 1,747 -
151 Cercetător ştiinţific principal I S 2,206 4,413
152 Cercetător ştiinţific principal II S 2,125 4,050
153 Cercetător ştiinţific principal III S 1,924 3,847
154 Cercetător ştiinţific S 1,780 3,442
155 Asistent de cercetare ştiinţifică S 1,747 3,239
156 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 1,747 -
157 Asistent I M 1,681 2,784
158 Asistent II M 1,681 2,581
159 Asistent III M 1,681 2,328
160 Asistent stagiar M 1,681 -
161 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 2,206 4,413
162 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 2,125 4,050
163 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 1,924 3,847
164 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 1,780 3,442
165 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 1,747 2,986
166 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 1,747 -
167 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I S 2,125 4,050
168 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 1,924 3,847
169 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 1,780 3,442
170 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV S 1,747 2,986
171 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant S 1,747 -
172 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 1,849 3,697
173 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 1,747 3,161
174 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 1,747 2,986
175 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 1,747
176 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 1,681 2,784
177 Artist plastic, mechior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 1,681 2,581
178 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 1,681 2,328
179 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 1,681 -
180 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 1,849 3,697
181 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 1,747 3,239
182 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 1,747 3,161
183 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant S 1,747 -
184 Muzeograf, bibliograf I SSD 1,714 3,038
185 Muzeograf, bibliograf II SSD 1,714 2,810
186 Muzeograf, bibliograf III SSD 1,714 2,505
187 Muzeograf, bibliograf debutant SSD 1,714 -
188 Secretar de redacţie, tehnoredactor I A M 1,681 2,784
189 Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 1,681 2,581
190 Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 1,681 2,328
191 Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 1,681 -
192 Regizor scenă (culise) I M 1,681 2,784
193 Regizor scenă (culise) II M 1,681 2,581
194 Regizor scenă (culise) III M 1,681 2,328
195 Regizor scenă (culise) debutant M 1,681 -
196 Căpitan secund. şef electrician, şef mecanic secund S 1,747 3,161
197 Ofiţer aspirant S 1,747 -
198 Şef staţie RTG M 1,681 2,784
199 Ofiţer RTG I M 1,681 2,328
200 Ofiţer RTG II M 1,681 2,125
201 Medic veterinar I S 2,125 4,050
202 Medic veterinar II S 1,780 3,442
203 Medic veterinar III S 1,747 2,986
204 Medic veterinar debutant S 1,747 -
205 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 1,780 3,442
206 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 1,747 3,011
207 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 1,747 2,986
208 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 1,747 -
209 Conservator, muzeograf, bibliograf I A S 2,206 4,413
210 Conservator, muzeograf, bibliograf I S 1,780 3,451
211 Conservator, muzeograf, bibliograf II S 1,747 3,161
212 Conservator, muzeograf, bibliograf debutant S 1,747 -
213 Conservator I SSD 1,714 3,038
214 Conservator II SSD 1,714 2,810
215 Conservator III SSD 1,714 2,505
216 Conservator debutant SSD 1,714 -
217 Conservator I M 1,681 2,784
218 Conservator II M 1,681 2,581
219 Conservator III M 1,681 2,328
220 Conservator debutant M 1,681 -
221 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant M 1,681 -
222 Antrenor categoria I 1,849 3,697
223 Antrenor categoria II 1,681 3,161
224 Antrenor categoria III 1,681 3,038
225 Antrenor categoria IV 1,681 2,810
226 Antrenor categoria V 1,681 2,505
227 Antrenor debutant 1,681 -

*) Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, este autorizat ca în funcție de dinamica învățământului să stabilească noi funcții didactice auxiliare.

**) Alte cerințe pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare din învățământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.

***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.

****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor și al atelierelor - școală.

ANEXA IVb) Octombrie 2003

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 = 1.653.018

Coeficienți de multiplicare pentru alte funcții specifice
din instituțiile de învățământ

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficientul de multiplicare
minim maxim
1 Şef atelier-şcoală I M 1,681 1,949
2 Şef atelier-şcoală II M 1,681 1,913
3 Şef atelier-şcoală III M 1,681 1,769
4 Instructor I M 1,681 1,877
5 Instructor II M 1,681 1,747
6 Model I M 1,681 1,769
7 Model II M 1,681 1,747
8 Supraveghetor noapte G 1,648 1,714

ANEXA Vb)

Indemnizații de conducere specifice

1. Funcțiile didactice din învățământul superior*)

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
-----------------------------
minim maxim
1. Rector 35 45
2. Prorector 25 30
3. Director general administrativ al universităţii 25 30
4. Decan 20 30
5. Secretar ştiinţific al senatului universitar 20 25
6. Prodecan 15 20
7. Administrator al facultăţii 15 20
8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii 10 15
9. Director de departament 15 20
10. Şef de catedră 10 15

*) Indemnizația se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea Nr. 128/1997.

2. Funcțiile didactice din învățământul gimnazial, profesional,
liceal și de maiștri

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
-----------------------------
minim maxim
1. Director de şcoală sau de liceu 25 35
2. Director adjunct de şcoală sau de liceu 20 25
3. Director (educatoare, învăţător sau institutor) 15 25
4. Directorul Casei Corpului Didactic 25 35

3. Alte funcții specifice din instituțiile de învățământ

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
-----------------------------
limita maximă
1. Secretar - şef*) 20
2. Secretar - şef**) 20

*) Se utilizează numai în învățământul superior

**) Se utilizează la centre bugetare, grupuri școlare sau la unitățile școlare stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

4. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și
responsabilități suplimentare funcției didactice de predare de bază,
care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51
alin. (4) din Legea
nr. 128/1997.

Învățământul gimnazial, profesional, liceal și de maiștri

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
- % -
-----------------------------
limita maximă
1. Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*) 10% din salariul de bază al funcţiei didactice deţinute

*) Cu excepția situațiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) și (3) din Legea nr. 128/1997

5. Indemnizații și sporuri pentru activități prestate în afara
obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază.

1. Preşedintele Comisiei de bacalaureat
- la o comisie de până la 100 de candidaţi 50% din salariul de bază al funcţiei didactice în care este încadrat un salariu de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat
- la o comisie de peste 100 de candidaţi
2. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică 10-20% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...