Guvernul României

Acord preventiv pentru facilitatea de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, și Banca Națională a României din 19.11.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 11 aprilie 2014.

În vigoare de la 11 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Acest acord preventiv pentru facilitatea de împrumut este încheiat de către și între Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Împrumutat, și Banca Națională a României, reprezentată de guvernatorul Băncii Naționale a României, domnul Mugur Isărescu, denumite în continuare în mod colectiv părțile și în mod individual parte.

PREAMBUL

Având în vedere că:

(1) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 332/2002 din 18 februarie 2002 de creare a unei facilități prin care să se asigure asistența financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002, p. 1) a împuternicit Comisia în numele UE să contracteze împrumuturi de pe piața de capital sau de la instituțiile financiare în scopul acordării de împrumuturi unuia sau mai multor state membre care întâmpină dificultăți sau sunt amenințate de astfel de dificultăți în legătură cu balanța lor de plăți curente sau cu mișcările de capital;

(2) pe data de 4 iulie 2013, România a solicitat asistență financiară în baza Regulamentului (CE) nr. 332/2002;

(3) Consiliul, prin Decizia sa de implementare 2013/531/UE, a hotărât să ofere României un împrumut cu valoare maximă de 2 miliarde euro cu o scadență medie maximă de 8 ani. Împrumutul va fi disponibilizat în maximum două rate;

(4) împrumutul este acordat în coroborare cu o asistență de la Fondul Monetar Internațional (FMI) în valoare de 1.751,34 milioane DST acordată în cadrul unui acord stand-by;

(5) împrumutul este condiționat de adoptarea de către România a unor măsuri de politici economice menite să susțină durabilitatea balanței de plăți a României, după cum se stabilește în articolele 2 și 3 ale Deciziei;

(6) condițiile de politică economică ce vor trebui respectate sunt prevăzute în Memorandumul de înțelegere semnat în data de 6 noiembrie 2013 între Uniunea Europeană, România și Banca Națională a României și în memorandumurile de înțelegere ulterioare (suplimentare), dacă există;

(7) disponibilizarea primei rate va fi condiționată de intrarea în vigoare a Memorandumului de înțelegere, de intrarea în vigoare a acestui acord și de activarea asistenței de către Comisie;

(8) disponibilizarea ratelor va fi condiționată de decizia favorabilă a Comisiei, ce va avea la bază constatările verificărilor efectuate de Comisie în conformitate cu Decizia și cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 332/2002, conform căreia politica economică a României este în concordanță cu programul de ajustare și cu condițiile stabilite de Consiliu în baza articolului 3(2) din Regulamentul (CE) nr. 332/2002 sau orice alte condiții stabilite de Consiliu sau în Memorandumul de înțelegere;

(9) Comisia va lansa la timpul cuvenit, în numele UE și după solicitarea scrisă adresată de către Împrumutat, în care se definesc condițiile principale maxime ale unei rate descrise în continuare în acest acord, emisiuni de obligațiuni sau orice alte operațiuni de finanțare adecvate, încasările obținute din acestea fiind apoi reîmprumutate Împrumutatului;

(10) contractele aferente emisiunilor de obligațiuni sau oricăror altor operațiuni financiare adecvate vor constitui parte integrantă a acestui acord, după cum se prevede în continuare;

(11) Banca Centrală Europeană va îndeplini atribuțiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 332/2002;

(12) Banca Națională a României va îndeplini toate atribuțiile prevăzute în acest acord și în Regulamentul (CE) nr. 332/2002 implementat prin Decizia CBE/2003/14 din 7 noiembrie 2003 privind administrarea operațiunilor de acordare și contractare de împrumuturi încheiate de Uniune în cadrul facilității de asistență tehnică pe termen mediu (JO L 297, 15.11.2003, p. 35) și, în mod particular, reflectate în acest acord, deschiderea unui cont special la BCE pentru asistența financiară UE primită de către Împrumutat, precum și transferul principalului și al dobânzilor datorate de către Împrumutat conform acestui acord;

(13) autoritățile Împrumutatului vor asigura măsurile corespunzătoare de prevenire, combatere și luptă împotriva fraudei, corupției și a altor nereguli ce afectează împrumutul;

(14) acest acord nu aduce atingere Regulamentului (CE) 332/2002 și nici Deciziei.

Prin urmare, părțile la prezentul acord au convenit următoarele:

1. Definiții

Termenii următori utilizați în acest acord (inclusiv în preambul) au următoarele semnificații:

(1) Aviz de acceptare înseamnă avizul scris dat de Împrumutător Împrumutatului în forma prevăzută în anexa 2, în care se stabilesc suma și condițiile maximale ale ratei pe care Împrumutătorul este dispus să o acorde Împrumutatului în baza acestui acord;

(2) Acord înseamnă acest acord preventiv pentru facilitatea de împrumut;

(3) perioadă de valabilitate înseamnă perioada ce curge de la data intrării în vigoare a acestui acord până la 30 septembrie 2015 inclusiv;

(4) Împrumutat înseamnă România;

(5) contract de împrumut înseamnă un aranjament la care devine parte Împrumutătorul pentru a finanța o tranșă;

(6) rata împrumutului înseamnă dobânda anuală aferentă unei tranzacții financiare, conform definiției din contractul de împrumut relevant;

(7) zi lucrătoare înseamnă o zi în care este deschis pentru activitate sistemul de plată TARGET2;

(8) Comisie înseamnă Comisia Europeană;

(9) aviz de confirmare înseamnă avizul scris dat de Împrumutător Împrumutatului în forma prevăzută în anexa 3, în care se stabilesc condițiile finale ale unei tranșe;

(10) Decizie înseamnă Decizia de implementare a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind acordarea de către Uniune a asistenței financiare pentru România;

(11) data de tragere înseamnă, în relație cu orice tranșă, data în care are loc transferul sumei nete trase în contul Împrumutatului deschis la Banca Națională a României;

(12) data scadenței înseamnă orice dată la care devine scadentă o plată pe care Împrumutatul trebuie să o efectueze conform acestui acord;

(13) BCE înseamnă Banca Centrală Europeană;

(14) eveniment de neonorare a obligațiilor înseamnă orice eveniment definit în clauza 9(1);

(15) UE înseamnă Uniunea Europeană;

(16) îndatorare externă înseamnă orice îndatorare a Împrumutatului: (i) care este exprimată sau plătibilă într-o monedă diferită de moneda oficială a Împrumutatului; și (ii) care inițial nu a apărut ori nu a fost asumată printr-un acord sau instrument încheiat ori emis către creditori care sunt toți fie rezidenți români, fie entități având sediul principal sau sediul principal de desfășurare a activității pe teritoriul României;

(17) facilitate înseamnă suma ratelor pe care Împrumutătorul le disponibilizează Împrumutatului în sumă agregată a principalului de maximum 2 miliarde euro în baza acestui acord;

(18) dată a scadenței finale înseamnă termenul pe care este acordată o tranșă, definit într-un aviz de confirmare;

(19) tranzacție financiară înseamnă o emisiune de obligațiuni sau orice altă tranzacție financiară adecvată pentru finanțarea sumei unei tranșe;

(20) prima perioadă de dobândă înseamnă perioada ce curge începând cu data tragerii și până în ziua ce precedă data primei plăți de dobândă, determinată în avizul de confirmare;

(21) FMI înseamnă Fondul Monetar Internațional;

(22) Aranjament FMI înseamnă orice acord, program, facilitate sau orice alt aranjament dintre Împrumutat și FMI;

(23) rată înseamnă o parte a împrumutului ce face subiectul unei solicitări de fonduri și al avizului de acceptare aferent, virată în una sau mai multe tranșe;

(24) perioadă de dobândă înseamnă, conform definiției din contractele de împrumut relevante pentru fiecare tranșă, prima perioadă de dobândă și fiecare dintre perioadele de douăsprezece luni consecutive ulterioare până la data scadenței finale. O perioadă de dobândă poate fi mai scurtă în situația în care o tranșă este accelerată sau este în alt mod rambursată la altă dată decât data scadenței finale. Pentru evitarea oricăror dubii, pentru fiecare tranșă dobânda se calculează pentru orice perioadă de dobândă începând cu data de tragere (pentru prima perioadă de dobândă) sau cu data plății anterioare de dobândă (pentru perioadele de dobândă ulterioare) până la data ce precedă următoarea dată a scadenței;

(25) rata dobânzii înseamnă dobânda anuală calculată la o tranșă pe durata unei perioade de dobândă;

(26) Împrumutător înseamnă Uniunea Europeană;

(27) împrumut înseamnă în mod colectiv toate sumele virate sau care urmează a fi virate Împrumutatului în cadrul facilității sau cuantumul agregat al principalului rămas restant;

(28) pierdere de dobândă înseamnă diferența (dacă este o sumă pozitivă) dintre rata dobânzii la tranșă și dobânda pe care Împrumutătorul ar fi primit-o la reinvestire, determinată de Împrumutător, pentru sumele rambursate anticipat, pe perioada cuprinsă între rambursarea anticipată și data la care era programată rambursarea tranșei;

(29) MÎ înseamnă Memorandumul de înțelegere semnat în 6 noiembrie 2013 între Comisie și România și Banca Națională a României și toate memorandumurile de înțelegere (suplimentare) sau orice act adițional la acestea;

(30) valoarea netă a tragerii înseamnă încasările din tranzacția financiară, mai puțin cuantumul agregat al tuturor comisioanelor, spezelor și costurilor aferente respectivei tranzacții financiare și pregătirii și executării acesteia și costurile menționate în clauza 6(4) în raport cu fiecare tranșă, rezultatul fiind suma ce urmează a fi virată Împrumutatului;

(31) îndatorare publică internă înseamnă întreaga îndatorare a Împrumutatului care: (i) este exprimată în moneda oficială a Împrumutatului; și (ii) este sub forma sau este reprezentată de obligațiuni, bilete ori alte titluri de valoare sau garanții pentru astfel de titluri; și (iii) este sau poate fi cotată ori listată sau achiziționată și vândută în mod obișnuit pe orice bursă de valori, sistem automat de tranzacționare, over the counter (otc), ori pe altă piață de tranzacționare a titlurilor de valoare;

(32) îndatorare relevantă înseamnă îndatorarea externă și îndatorarea publică internă;

(33) solicitare de fonduri înseamnă solicitarea de fonduri a Împrumutatului în forma prevăzută în anexa 1, prin care se acceptă în mod irevocabil principalele condiții indicate în aceasta în conformitate cu clauza 4(2);

(34) DST înseamnă drepturi speciale de tragere în baza unui aranjament cu FMI;

(35) tranșă înseamnă o parte a unei rate sau toată rata, după caz;

(36) data transferului înseamnă, în relație cu orice tranșă, a șaptea zi lucrătoare anterioară datei scadenței corespondente tranșei respective.

2. Facilitatea de împrumut

(1) După activarea facilității, Împrumutătorul va disponibiliza în favoarea Împrumutatului o facilitate de împrumut în euro cu un cuantum agregat al principalului în sumă de până la 2 miliarde euro, în condițiile și termenii definiți în Regulamentul (CE) nr. 332/2002, în Decizie, în Memorandumul de înțelegere și în acest acord.

(2) Numărul maxim de rate este prevăzut în Decizie.

(3) Împrumutatul va utiliza toate sumele împrumutate în cadrul facilității în conformitate cu obligațiile asumate prin MÎ.

3. Scadența

(1) Scadența medie a împrumutului nu va depăși 8 ani. Aceasta se calculează în funcție de datele de tragere ale respectivelor tranșe utilizându-se formula prevăzută în paragraful 3.

(2) Scadența medie a tranșelor primei și celei de-a doua rate poate fi mai lungă decât scadența medie definită în paragraful 1, atâta vreme cât scadența pentru restul tranșelor va fi astfel stabilită încât scadența medie a împrumutului să fie, după disponibilizarea integrală a acestuia, în concordanță cu paragraful 1.

(3) Pentru a calcula scadențele medii menționate în paragrafele 1 și 2, se va folosi următoarea formulă:

Scadența medie a unei tranșe este rezultatul calculării

[R1t1 + R2t2 +...+ Rntn ] / [R1 + R2 +...+ Rn],

unde R1, R2. . . Rn reprezintă fiecare rambursările de principal în cadrul unei tranșe, iar t1, t2,. . . tn reprezintă intervalele dintre data tragerii și fiecare dintre datele scadențelor pentru rambursarea fiecărei rate a principalului în cadrul unei tranșe.

Scadența medie a împrumutului este media ponderată a scadenței medii a tranșelor ce formează împrumutul la orice moment. Dacă M1, M2,. . . Mm este scadența medie a tranșelor care au totalizat A1, A2. . . Am, atunci scadența medie a împrumutului este egală cu

[M1A1 + M2A2 + ... MmAm] / [A1 + A2 + ... Am]

4. Trageri, valoarea netă atragerii și condiționalități precedente tragerii

(1) Cu respectarea termenilor și condițiilor din acest acord și din MÎ, Împrumutatul poate solicita, după consultarea cu Împrumutătorul, o rată din împrumut, prin transmiterea către Împrumutat a unei solicitări de fonduri completată corespunzător. Împrumutatul se angajează în mod irevocabil să respecte condițiile din solicitarea de fonduri, cu excepția eventualității în care Împrumutătorul a transmis un aviz prin care se indică imposibilitatea UE de a încheia tranzacția financiară în condițiile menționate în respectiva solicitare de fonduri, caz în care Împrumutatul nu mai are niciun fel de obligație decurgând din solicitarea de fonduri pentru tranșele ce vor fi disponibilizate ulterior transmiterii respectivului aviz.

(2) O solicitare de fonduri se va considera a fi completată în mod corespunzător doar dacă menționează cel puțin următoarele elemente:

(a) cuantumul principalului ratei solicitate;

(b) nivelul maxim fixat al ratei de împrumut;

(c) profilul rambursării constituit din totalitatea principalului aferent fiecărei tranșe ce se plătește o dată (bullet); și

(d) valoarea netă minimă a tragerii pentru rata respectivă.

(3) În urma unei solicitări de fonduri aferente primei rate, obligația Împrumutătorului de a vira valoarea netă a tragerii către Împrumutat pentru prima tranșă a primei rate în cadrul acestui acord va fi condiționată de:

(a) primirea de către Împrumutător a unei opinii juridice satisfăcătoare pentru acesta, emise de către directorul Direcției juridice a Ministerului Finanțelor Publice al Împrumutatului, în forma prevăzută în anexa 4. Data acestei opinii juridice nu va fi ulterioară datei solicitării de fonduri. Împrumutatul se angajează să îl informeze imediat pe Împrumutător dacă între data opiniei juridice și data tragerii intervine vreun eveniment ce ar putea face ca vreuna dintre afirmațiile din opinia juridică să devină incorectă;

(b) primirea de către Împrumutător de la Ministerul Finanțelor Publice al Împrumutatului a unui document oficial în care sunt indicate persoanele autorizate să semneze solicitările de fonduri și deci să angajeze astfel în mod valabil Împrumutatul în contracte de finanțare, care să conțină specimenele de semnătură ale acestor persoane;

(c) intrarea în vigoare a MÎ;

(d) decizia Comisiei de a activa asistența financiară în concordanță cu Decizia și cu MÎ;

(e) convingerea Împrumutătorului că au fost îndeplinite condițiile pentru a se efectua trageri în conformitate cu acest acord, MÎ și Decizia;

(f) semnarea de către Împrumutător, pe de o parte, și de o bancă sau un sindicat de bănci, pe de altă parte, a contractelor de împrumut și primirea de către BCE la data tragerii a sumelor nete ale tranzacției financiare de la banca sau sindicatul de bănci menționate;

(g) neapariția niciunei schimbări negative care ar putea prejudicia în mod substanțial, după părerea Împrumutătorului, ulterior consultării cu Împrumutatul, capacitatea Împrumutatului de a-și respecta obligațiile de plată asumate prin acest acord, și anume de a asigura serviciul ratei ce va fi finanțată și rambursarea ei;

(h) soluționarea într-o manieră satisfăcătoare pentru Împrumutător a oricărui eveniment de neonorare survenit.

(4) În urma unei solicitări de fonduri aferente oricărei altei rate ulterioare, obligația Împrumutătorului de a vira o tranșă către Împrumutat în cadrul oricărei astfel de rate ulterioare va fi condiționată de:

(a) confirmarea de către Împrumutat a faptului că nu a intervenit niciun eveniment care să invalideze vreuna dintre cele enunțate în opinia juridică primită de către Împrumutător conform clauzei 4(3)(a); și

(b) îndeplinirea condițiilor prevăzute în paragrafele (d), (e), (f), (g) și (h) ale clauzei 4(3) de mai sus.

Obligația Împrumutătorului de a transfera orice tranșă ulterioară primeia în cadrul primei rate va fi de asemenea condiționată de îndeplinirea condițiilor prevăzute în paragraful (b) al clauzei 4(4) de mai sus.

(5) În cazul în care au fost îndeplinite condițiile prevăzute la clauza 4(3) (în situația primei rate) sau la clauza 4(4) (în situația ratelor ulterioare), exceptând condiția menționată în paragraful (f) al clauzei 4(3) ce se va îndeplini la data tragerii, Împrumutătorul va transmite Împrumutatului un aviz de acceptare.

(6) După transmiterea avizului de acceptare, Împrumutătorul va lansa, la latitudinea sa, o emisiune de obligațiuni sau orice tranzacție financiară pe care o va considera potrivită pentru finanțarea sumei unei tranșe.

(7) Odată finalizată tranzacția financiară, Împrumutătorul va emite către Împrumutat un aviz de confirmare, în care sunt prevăzute principalele condiții ale tranșei. Se va considera că Împrumutatul a acceptat în avans condițiile tranșei prevăzute în avizul de confirmare. Pentru evitarea dubiilor, Împrumutătorul nu are obligația de a răspunde favorabil la niciun moment niciunei eventuale solicitări din partea Împrumutatului de a modifica vreunul dintre termenii financiari ai unei tranșe.

(8) Împrumutătorul va ordona BCE transferarea valorii nete de tragere a unei tranșe în data tragerii în contul în euro pe care Împrumutatul îl are la Banca Națională a României, în TARGET 2, PARTICIPANT TARGET 2 SWIFT-BIC: NBORROBUXXX, titular de cont TARGET 2 SWIFT-BIC: NBORROBUXXX, sau în orice alt cont în euro pe care Banca Națională a României îl va comunica în scris Împrumutătorului și BCE, o copie a acestei mențiuni fiind adresată Împrumutatului cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data tragerii.

(9) Tragerea unei tranșe nu va angaja, în nicio situație, niciuna dintre părți la acordarea sau primirea cu împrumut a unei tranșe ulterioare în cadrul oricărei rate.

(10) Dreptul Împrumutatului de a solicita orice rată în baza acestui acord expiră la finele perioadei de disponibilizare, dată de la care orice sumă netrasă din facilitate se va considera anulată imediat, excepție făcând orice sumă pentru care a fost adresată o solicitare de fonduri până la acea dată și pentru care va avea loc ulterior acelei date o tragere.

5. Declarații, garanții și angajamente

(1) Declarații

Împrumutatul declară și garantează Împrumutătorului la data acestui acord și la fiecare din datele de tragere că:

(a) fiecare tranșă a împrumutului va constitui o obligație negarantată, directă, necondiționată, nesubordonată și generală a Împrumutatului și va avea cel puțin același rang (pari passu) ca toate celelalte împrumuturi și obligații negarantate și nesubordonate prezente și viitoare ce decurg din datoriile prezente sau viitoare ale Împrumutatului, decurgând din îndatorările relevante prezente ori viitoare ale acestuia; și

(b) opinia juridică a directorului Direcției juridice din Ministerul Finanțelor Publice al Împrumutatului furnizată în conformitate cu clauza 4(3)(a) este corectă și exactă.

(2) Angajamente

Împrumutatul se angajează ca, până la momentul la care întreaga sumă a principalului prevăzut în acest acord va fi fost integral rambursată și toate dobânzile și sumele suplimentare, dacă există, prevăzute în acest acord, vor fi fost integral plătite:

(a) să recunoască faptul că Împrumutătorul va beneficia de o capacitate juridică, imunități și privilegii identice cu cele acordate instituțiilor financiare internaționale;

(b) exceptând privilegiile enumerate în subparagrafele (1)-(8) de mai jos:

(i) să nu garanteze prin ipotecarea, gajarea sau prin alte forme de grevare a propriilor sale active ori venituri nicio datorie relevantă prezentă sau viitoare și nicio garanție ori asigurare de despăgubire acordată în legătură cu aceasta, decât dacă și împrumutul beneficiază de același rang (parri passu) și pro rata într-o astfel de garanție; și

(ii) să nu acorde niciunui creditor sau titular de datorie de stat niciun fel de prioritate în fața Împrumutătorului.

Acordarea următoarelor privilegii nu va constitui încălcare a acestei clauze:

(1) privilegii asupra unei proprietăți, acordate pentru garantarea prețului de achiziție al acelei proprietăți și orice reînnoire sau prelungire a unui astfel de privilegiu care este limitat la proprietatea ce a făcut inițial obiectul său și care garantează orice reînnoire sau prelungire a finanțării asigurate inițial; și

(2) privilegii asupra unor bunuri comerciale ce apar în cursul operațiunilor comerciale obișnuite (și care expiră cel târziu într-un an de la acestea) pentru finanțarea importului sau exportului acestor bunuri în sau din țara Împrumutatului; și

(3) privilegii prin care se asigură sau se garantează plata unor îndatorări relevante contractate exclusiv pentru a se asigura finanțarea unui proiect de investiții bine definit, cu condiția ca proprietățile pentru care se aplică aceste privilegii să fie proprietăți ce fac obiectul respectivei finanțări a proiectului sau să fie venituri sau creanțe ce decurg din proiect; și

(4) orice alte privilegii existente la data semnării acestui acord, cu condiția ca aceste privilegii să fie limitate la proprietățile afectate în prezent de acestea și la proprietățile ce vor deveni afectate de astfel de privilegii în baza unor contracte în vigoare la data semnării acestui acord (inclusiv, în scopul evitării confuziilor, cristalizarea oricăror comisioane variabile asumate la data acestui acord) și cu condiția ca aceste privilegii să garanteze sau să asigure numai plata acelor obligații astfel garantate ori asigurate la data acestuia sau orice refinanțare a acestor obligații; și

(5) orice alte privilegii și drepturi statutare ce operează strict în virtutea legii și ce nu pot fi evitate în mod justificat de către Împrumutat; și

(6) orice privilegiu acordat sau consimțit în cadrul unei operațiuni de securitizare ce a fost agreată în prealabil de către Împrumutător, cu condiția ca respectiva operațiune să respecte condițiile de politici prevăzute în MÎ și să fie reflectată în conturile naționale în conformitate cu principiile ESA 95 și cu instrucțiunile Eurostat privind operațiunile de securitizare efectuate de guvernele statelor membre; și

(7) orice privilegiu prin care se garantează obligații ale Împrumutatului față de orice depozitar central de valori mobiliare, cum ar fi Euroclear, oferit în activitatea normală; și

(8) orice privilegiu ce garantează o datorie de sub 3 milioane euro, cu condiția ca suma agregată maximă a datoriei garantate prin privilegiul respectiv să nu depășească 50 de milioane de euro.

Sintagma finanțarea unui proiect specific de investiții folosită în acest articol înseamnă orice finanțare a achiziției, construirii sau dezvoltării oricăror proprietăți ce au legătură cu un proiect, dacă entitatea ce asigură acea finanțare agreează în mod expres să privească proprietățile finanțate și veniturile generate de exploatarea acestor proprietăți ori pierderile sau pagubele aferente acestora ca fiind principala sursă de rambursare a sumelor avansate.

(c) să utilizeze valoarea netă a tragerii pentru fiecare tranșă în conformitate cu Decizia în vigoare la momentul respectiv și în conformitate cu MÎ aplicabil la data emiterii solicitării de fonduri pentru rata din care face parte tranșa;

(d) să obțină și să mențină în vigoare toate autorizațiile ce îi sunt necesare pentru a respecta obligațiile asumate prin acest acord;

(e) să respecte în toate privințele legile aplicabile ce ar putea influența capacitatea sa de a duce la îndeplinire acest acord;

(f) să achite toate spezele, costurile și cheltuielile, în special costurile de nerespectare și costurile de îndeplinire, decurgând din orice tranzacție financiară pe care Împrumutătorul a putut să o angajeze în baza acestui acord în urma transmiterii unui aviz de acceptare, indiferent dacă în cele din urmă tragerea tranșei are sau nu loc.

6. Dobânzi, costuri și cheltuieli

(1) Pentru fiecare tranșă trasă și nerambursată, Împrumutatul va transfera în contul menționat în clauza 8(3) la data transferului o sumă egală cu dobânda acumulată până la finele perioadei de dobândă la principalul restant al acelei tranșe, suma respectivă fiind apoi scăzută din dobânda datorată în relație cu acea tranșă pentru perioada de dobândă la data scadenței. Rata dobânzii va fi, pentru fiecare tranșă, egală cu rata de împrumut definită în contractele de împrumut pentru acea tranșă.

(2) Datele scadențelor pentru plata dobânzii vor fi aceleași ca cele stabilite în contractele de împrumut corespondente. Dobânda aferentă unei tranșe se va acumula pentru fiecare perioadă de dobândă de la data tragerii (pentru prima perioadă de dobândă; inclusiv dobânda calculată până la data tragerii conform contractelor de împrumut corespondente) sau de la data scadenței pentru plata de dobândă anterioară (pentru perioadele de dobândă ulterioare) și până la ziua imediat precedentă următoarei date a scadenței.

(3) Fără a aduce atingere condițiilor prevăzute în clauza 9, în cazul în care Împrumutatul nu își respectă obligația de a transfera orice sumă datorată conform acestui acord la data transferului, Împrumutatul va plăti în plus dobânda penalizatoare la suma respectivă (sau, după caz, valoarea acesteia pentru perioada în care este datorată și neplătită) Împrumutătorului, de la data transferului până la data achitării integrale, calculată prin raportare la perioade succesive de dobândă (fiecare având durate pe care Împrumutătorul le poate selecta periodic, prima perioadă începând la data relevantă a transferului și, ori de câte ori este posibil, durata acestei perioade va fi de o săptămână), la suma restantă respectivă, la cea mai mare dintre următoarele

a) rata pe an fiind valoarea agregată a:

(i) 200 de puncte de bază; și

(ii) rata EURIBOR pentru perioada relevantă selectată de Împrumutător;

sau

b) 200 de puncte de bază peste rata dobânzii ce ar fi fost aplicabilă dacă suma restantă ar fi constituit o tranșă în intervalul în care nu a fost achitată.

Pe perioada în care obligația de plată continuă să nu fie îndeplinită, această rată se va redetermina în conformitate cu prevederile acestei clauze 6(3) în ultima zi a fiecărei asemenea perioade de dobândă și dobânda neplătită conform acestei clauze, aferentă perioadelor de dobândă anterioare, se va adăuga sumei dobânzii datorate la sfârșitul fiecărei astfel de perioade de dobândă. Dobânda penalizatoare este exigibilă și plătibilă imediat.

(4) Împrumutatul se angajează să achite toate costurile și cheltuielile efectuate și plătibile de către Împrumutător în legătură cu pregătirea și implementarea contractelor de împrumut, precum și orice alte costuri și cheltuieli efectuate și plătibile de către Împrumutător în legătură cu aceste contracte de împrumut și orice alte costuri și cheltuieli conexe pe perioada de valabilitate a contractelor de împrumut. Aceste costuri și cheltuieli ce vor fi suportate de Împrumutat pot include, printre altele, costuri juridice (cum ar fi costurile aferente opiniilor juridice), costuri de rating, costuri de deplasare dacă este cazul, și comisioane aferente serviciilor financiare ale contractelor de împrumut, taxe, cheltuieli de înregistrare și onorarii de publicare.

(5) Împrumutatul se angajează să plătească Împrumutătorului toate dobânzile, costurile și cheltuielile suplimentare, inclusiv onorarii juridice, efectuate și plătite de către Împrumutător ca urmare a nerespectării oricăreia dintre obligațiile asumate de către Împrumutat prin acest acord.

(6) În situația în care Împrumutătorul, datorită condițiilor de piață existente la momentul lansării unei emisiuni de obligațiuni sau a oricărei altei tranzacții financiare, nu poate obține finanțare la nivelul ratelor maxime de împrumut sau sub nivelul ratelor maxime de împrumut menționate în avizul de acceptare relevant, atunci Împrumutătorul nu are nicio obligație să disponibilizeze valoarea netă a tragerii unei tranșe în favoarea Împrumutatului. Totuși, la solicitarea Împrumutatului, Împrumutătorul îi poate propune Împrumutatului, după consultarea cu acesta, noi rate maxime de împrumut având în vedere condițiile de piață existente.

7. Rambursarea, rambursarea anticipată, rambursarea obligatorie și anularea

(1) Împrumutatul va rambursa suma principalului fiecărei tranșe la data (datele) și în condițiile stabilite în contractele de împrumut corespondente și care îi sunt comunicate de către BCE.

Împrumutatul va transfera suma principalului datorat în contul menționat în clauza 8(3) la data transferului. Data transferului se va respecta fără a se ține cont de sărbătorile oficiale ale României.

Nicio sumă a principalului transferată în scopul unei rambursări în contul menționat în clauza 8(3) de către Împrumutat nu poate fi reîmprumutată.

(2) Împrumutătorul nu va include o clauză de rambursare anticipată în termenii și condițiile tranzacției financiare decât dacă Împrumutatul a solicitat în mod explicit o astfel de clauză în solicitarea de fonduri. Termenii și condițiile unei astfel de opțiuni de plată anticipată pentru Împrumutat vor fi cele din opțiunea corespondentă de plată anticipată pentru Împrumutător din contractele de împrumut. Dacă Împrumutatul dorește să își exercite opțiunea, el îl va informa pe Împrumutător cu privire la decizia sa de a plăti anticipat tranșa respectivă cu cel puțin o lună înainte de data-limită de notificare a rambursării anticipate din contractele de împrumut.

În cazul unei rambursări anticipate, plata se va efectua cu respectarea datei de transfer relevante. Pentru evitarea oricăror dubii, o rambursare anticipată efectuată pentru o tranșă acolo unde respectiva rambursare anticipată este permisă conform acestei clauze 7(2) nu se va considera o rescadențare.

Nicio sumă a principalului transferată de către Împrumutat în scopul unei rambursări anticipate în contul menționat în clauza 8(3) nu poate fi reîmprumutată.

(3) Dacă finanțarea acordată Împrumutatului prin Acordul FMI este integral sau parțial rambursată în avans pe baze voluntare sau obligatorii, o sumă proporțională a împrumutului tras în cadrul acestui acord va deveni imediat scadentă și rambursabilă într-un cuantum proporțional stabilit în raport cu proporția pe care suma principalului rambursat în avans în cadrul Acordului FMI o reprezintă în suma agregată a principalului datorat în cadrul acelui Acord FMI imediat anterior acelei rambursări în avans.

Împrumutatul va rambursa toate costurile, cheltuielile, spezele și pierderile de dobândă ce au survenit și sunt datorate de Împrumutător ca urmare a unei rambursări anticipate a unei tranșe conform acestei clauze.

(4) Împrumutatul poate anula integral sau parțial, prin transmiterea unui preaviz scris cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, suma netrasă a facilității, cu condiția ca pentru suma respectivă să nu fi fost transmisă nicio solicitare de fonduri.

(5) Împrumutătorul poate anula integral sau parțial suma netrasă a facilității dacă: (i) MÎ este modificat în sensul reducerii cuantumului împrumutului disponibil spre a fi tras de către Împrumutat; sau (ii) Împrumutatul își declară intenția de a nu mai efectua trageri în cadrul facilității.

(6) Împrumutătorul mai poate anula integral sau parțial suma netrasă a facilității în cazul în care FMI anulează integral sau parțial acordul său. În acest caz, anularea acestei facilități va fi proporțională cu ponderea pe care o are suma anulată în suma agregată inițială a Acordului FMI prevăzută în paragraful (4) al preambulului.

8. Plăți

(1) Toate plățile ce vor fi efectuate de Împrumutat vor fi achitate fără compensări sau contrapretenții, fără taxe, comisioane sau orice alte speze și fără orice alte deduceri pe toată durata acestui acord.

(2) Împrumutatul declară că toate plățile și transferurile efectuate în baza acestui acord, precum și acordul în sine nu fac obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel în țara Împrumutatului și nu vor face obiectul niciunei taxe sau impuneri de orice fel pe toată durata acestui acord. Totuși, dacă Împrumutatul sau Banca Națională a României sunt obligate prin lege să procedeze la astfel de deduceri, Împrumutatul va acoperi sumele suplimentare necesare astfel încât Împrumutătorul să primească integral sumele precizate în acest acord.

(3) Toate plățile vor fi efectuate de Împrumutat în euro prin mesaj SWIFT MT202 în contul în euro al BCE în TARGET2, la data transferului înainte de orele 11:00 a.m. ora Frankfurt-ului către participantul la TARGET2 SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, cu Ref.: "Asistența acordată României de către UE pentru balanța de plăți" și în favoarea contului separat pe care Banca Națională a României îl are la BCE și care este destinat exclusiv plăților efectuate în cadrul acestui acord sau în orice alt cont pe care Banca Națională a României îl are deschis la BCE în scopul acestei facilități și care este comunicat în scris de către BCE Împrumutatului și Băncii Naționale a României înainte de data relevantă a transferului. Sumele transferate de Împrumutat la data transferului vor rămâne în contul respectiv de la BCE până la data scadenței corespunzătoare și prin prezentul acord Împrumutatul și Banca Națională a României renunță la orice drept pe care l-ar putea avea la o rambursare a sumelor plătite în contul Băncii Naționale a României la BCE. Împrumutatul, Banca Națională a României și Împrumutătorul convin în mod irevocabil că BCE va transfera Împrumutătorului la data scadenței sumele transferate în contul respectiv de către Împrumutat în scopul efectuării plății către Împrumutător. Odată achitate toate sumele datorate Împrumutătorului la data scadenței, Banca Națională a României poate dispune de dobânda bonificată pentru contul respectiv, dacă ea există.

(4) Toate plățile efectuate de Împrumutat în favoarea Împrumutătorului se vor efectua prin contul Băncii Naționale a României deschis la BCE. BCE va informa Împrumutatul și Banca Națională a României cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de fiecare dată a transferului în legătură cu suma principalului și dobânda datorată și care trebuie plătită la acea dată și în legătură cu detaliile (rata dobânzii, perioada de dobândă) ce au stat la baza calculării dobânzii.

(5) Împrumutatul va transmite Împrumutătorului și BCE o copie a instrucțiunilor sale de plată transmise Băncii Naționale a României, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data relevantă a transferului.

(6) Dacă Împrumutatul plătește pentru oricare dintre tranșe o sumă mai mică decât valoarea totală datorată și care trebuie plătită conform acestui acord, Împrumutatul renunță prin prezentul la orice drept pe care l-ar putea avea de a repartiza suma astfel plătită pentru sumele datorate.

Suma astfel plătită în cadrul unei tranșe va fi utilizată pentru acoperirea sumei datorate în cadrul tranșei respective în următoarea ordine:

(a) în primul rând, speze, cheltuieli și despăgubiri;

(b) în al doilea rând, dobânda datorată penalizatoare stabilită conform clauzei 6(3);

(c) în al treilea rând, dobânda; și

(d) în al patrulea rând, principalul, cu condiția ca aceste sume să fie datorate sau restante la plată în data respectivă.

(7) Toate calculele și determinările efectuate de către Împrumutător în cadrul acestui acord:

(a) vor fi efectuate într-o manieră rezonabilă din punct de vedere comercial; și

(b) vor fi obligatorii pentru Împrumutător și Împrumutat, în absența unor erori evidente.

(8) Convenția privind ziua lucrătoare aplicabilă este cea definită în contractele de împrumut relevante.

9. Evenimente de neonorare a obligațiilor

(1) Împrumutătorul poate, prin comunicare scrisă transmisă Împrumutatului, anula facilitatea sau declara că suma restantă din principalul Împrumutului este datorată și plătibilă imediat, împreună cu dobânda acumulată, dacă

(a) Împrumutatul nu își îndeplinește obligația de a transfera la data transferului orice plată de principal și dobândă, integrală sau parțială, în maniera și valuta agreate în acest acord, în legătură cu oricare dintre tranșe;

(b) Împrumutatul nu își îndeplinește obligația de a plăti sau Banca Națională a României nu își îndeplinește obligația de a transfera la scadența stabilită orice sumă reprezentând plată de principal și dobândă, în cadrul oricărei tranșe sau orice alte sume datorate în cadrul acestui acord, integral sau parțial, în maniera agreată în acest acord, în legătură cu oricare dintre tranșe;

(c) Împrumutatul sau Banca Națională a României nu își îndeplinesc orice obligație asumată prin acest acord, alta decât cele conținute în clauza 9(1)(a) sau (b) [inclusiv obligația prevăzută în clauza 2(3) de a utiliza Împrumutul în conformitate cu termenii Memorandumului de înțelegere, dar excluzând orice alte obligații din cadrul MÎ], și această stare persistă timp de o lună după ce Împrumutătorul notifică în scris Împrumutatul în legătură cu această situație; sau

(d) Împrumutătorul transmite Împrumutatului o declarație de neonorare a obligațiilor în situațiile în care o instanță în jurisdicția competentă declară că obligațiile Împrumutatului sau ale Băncii Naționale a României în cadrul acestui acord nu sunt obligatorii pentru Împrumutat sau Banca Națională și nu sunt executorii împotriva acestora sau sunt declarate ilegale de către o instanță în jurisdicția competentă; sau

(e) Împrumutătorul transmite Împrumutatului o declarație de neonorare a obligațiilor în situațiile în care: (i) s-a stabilit că în legătură cu acest Împrumut sau cu MÎ Împrumutatul sau Banca Națională a României s-au angajat în orice act de fraudă ori corupție sau în orice altă activitate ilegală ori în orice acțiune de natură să îl prejudicieze pe Împrumutător; sau (ii) vreuna dintre declarațiile sau garanțiile prezentate de Împrumutat în cadrul acestui acord este incorectă, nu este valabilă sau este de natură să inducă în eroare și care, în opinia Împrumutătorului, după consultarea Împrumutatului, ar putea avea un impact negativ asupra capacității Împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin acest acord sau asupra drepturilor pe care Împrumutătorul le are prin acest Acord; sau

(f) în cadrul oricărui acord de împrumut anterior între Împrumutat sau, dacă este cazul, Banca Națională a României și Împrumutător ori orice instituție sau organism al UE, indiferent de sumă, se primește o declarație de neonorare a obligațiilor ori intervine neonorarea de către Împrumutat sau Banca Națională a României a oricărei obligații de plată de orice fel față de Împrumutător ori orice instituție sau organism al UE, care duce la o declarare a stării de neonorare a obligațiilor; sau

(g) îndatorarea relevantă a Împrumutatului având un cuantum agregat al principalului de peste 50 milioane euro face obiectul unei declarații de neonorare a obligațiilor de plată, așa cum este aceasta definită în orice instrument ce guvernează sau probează acea îndatorare, și ca rezultat al acelei declarații de neonorare a obligațiilor are loc o accelerare a respectivei îndatorări sau un moratoriu al plăților de facto; sau

(h) Împrumutatul nu efectuează la termen reachiziții de la FMI în legătură cu Acordul FMI și devine subiectul unei declarații de neonorare a obligațiilor; sau

(i) Împrumutatul nu își plătește o parte substanțială a îndatorării sale relevante atunci când aceasta ajunge la scadență sau declară ori impune un moratoriu pe plata îndatorării sale relevante sau a unei îndatorări relevante asumate ori garantate de acesta.

(2) Împrumutătorul poate, fără a fi obligat să facă acest lucru, să își exercite drepturile conform acestei clauze și poate de asemenea să le exercite numai parțial fără a prejudicia exercitarea în viitor a acestor drepturi.

(3) Împrumutatul va rambursa toate costurile, cheltuielile, spezele și pierderile de dobândă apărute și plătibile de către Împrumutător ca urmare a unei rambursări anticipate a oricăreia dintre tranșe, conform acestei clauze. Totodată, Împrumutatul va plăti dobânda penalizatoare, conform clauzei 6(3) de mai sus, ce se acumulează de la data la care cuantumul principalului restant a fost declarat scadent și plătibil imediat până la data la care suma este achitată integral.

10. Angajamente privind informațiile

(1) Cu intrare în vigoare de la data primei solicitări de fonduri, Împrumutatul va pune cu promptitudine la dispoziția Împrumutătorului:

(a) toate documentele expediate de către Împrumutat tuturor creditorilor săi, în general la momentul la care ele sunt expediate către aceștia;

(b) cu promptitudine, orice alte informații privind situația sa fiscală și economică, pe care Împrumutătorul le poate solicita în mod rezonabil;

(c) orice informații referitoare la orice eveniment despre care se poate anticipa în mod rezonabil că va genera un eveniment de neonorare a obligațiilor (și măsurile întreprinse, dacă există, în vederea remedierii situației); și

(d) o declarație prin care Împrumutatul își exprimă intenția de a nu mai trage alte tranșe sau de a nu mai solicita rate în cadrul acestui acord, de îndată ce se ajunge în această situație.

(2) Împrumutatul se angajează să îl informeze cu promptitudine pe Împrumutător în cazul în care intervine orice eveniment ce ar face ca cele afirmate în opinia juridică a Împrumutatului menționată la clauza 4(3)(a) de mai sus să nu mai fie valabile.

11. Angajamente privind inspecțiile, combaterea fraudei și controalele

(1) Împrumutătorul, inclusiv Oficiul European de Luptă Anti- Fraudă și Curtea Europeană a Auditorilor, va avea dreptul să își trimită agenții proprii sau reprezentanții autorizați să efectueze orice controale tehnice ori financiare pe care le poate considera necesare în legătură cu gestionarea acestui împrumut.

(2) Împrumutatul și Banca Națională a României vor furniza informațiile și documentele relevante ce le pot fi solicitate în vederea acestor evaluări, controale sau audituri și vor lua toate măsurile ce se impun pentru a facilita activitatea persoanelor mandatate să le desfășoare. Împrumutatul și Banca Națională a României se angajează să asigure accesul persoanelor menționate în paragraful 1 la locurile și incintele în care sunt păstrate informațiile și documentele relevante.

(3) Împrumutatul și Banca Națională a României vor asigura investigarea și acordarea unui tratament satisfăcător în toate cazurile de suspiciune sau fraudă, corupție ori orice activitate ilegală efectivă în legătură cu gestionarea împrumutului, de natură să prejudicieze interesele financiare ale UE. Toate aceste cazuri, precum și măsurile aferente ce au fost adoptate de autoritățile naționale competente vor fi raportate fără întârziere Împrumutătorului.

12. Notificări

(1) Toate notificările legate de acest acord vor fi valabile dacă sunt transmise în scris la adresele enumerate în anexa 5. Fiecare dintre părți își va actualiza adresele și va notifica cealaltă parte la acest acord în legătură cu amendarea ocazională a adreselor.

(2) Toate notificările vor fi transmise prin poștă cu confirmare de primire. În caz de urgențe, acestea pot fi transmise prin fax, Swift sau prin curier la adresele de mai sus și confirmate fără întârzieri inutile prin poștă cu confirmare de primire. Notificările intră în vigoare de la primirea efectivă a faxului, mesajului Swift sau a scrisorii.

(3) Toate documentele, informațiile și materialele ce vor fi furnizate în cadrul acestui acord vor fi în limba engleză.

(4) Fiecare dintre părțile la acest acord îi va comunica celeilalte cu promptitudine, după semnarea acestui acord, lista și specimenele de semnături ale persoanelor autorizate să acționeze în numele său în cadrul acestui acord. În același fel, fiecare parte va actualiza această listă și va notifica celeilalte părți amendarea ocazională a acesteia.

13. Diverse

(1) Dacă una sau mai multe dintre prevederile cuprinse în acest acord este sau devine integral ori parțial nevalabilă, ilegală sau neaplicabilă în orice sens, conform oricărei legi aplicabile, valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi din acest acord nu vor fi în niciun fel afectate sau limitate. Prevederile ce sunt integral sau parțial nevalabile, ilegale sau neaplicabile vor fi interpretate și astfel implementate în spiritul și sensul acestui acord.

(2) Preambulul și anexele la acest acord, Decizia, Memorandumul de înțelegere și contractele de împrumut, incluzând, după caz, unul sau mai multe "acorduri de distribuție" sau "acorduri de subscriere", "acorduri de agenție" sau "acorduri de agenție fiscală", "circulare de ofertă" și "acorduri de swap" constituie și vor constitui parte integrantă a acestui acord.

Împrumutătorul este total liber să recurgă la tranzacții financiare care finanțează și tranșe din alte acorduri de împrumut. În acest caz, termenii financiari din acele contracte de împrumut se aplică Împrumutatului numai proporțional cu tranșa sa.

(3) Scopul acestui acord este acela de a stabili condițiile în care Împrumutătorul pune la dispoziția Împrumutatului sumele obținute din tranzacțiile financiare corespondente contractate de Împrumutător în acest scop. Prin urmare, Împrumutatul și Împrumutătorul acceptă faptul că drepturile și obligațiile ce le revin sunt definite prin referire la documentația de împrumut aferentă, dacă în acest acord nu se prevede altfel. În mod special termenii contractelor de împrumut, ale căror copii vor fi transmise Împrumutatului, vor fi aplicabili acestui acord. Totuși, în cazul în care există vreo contradicție între termenii acestui acord și oricare contract de împrumut, vor prevala termenii acestui acord.

(4) Nicio persoană ce nu constituie parte la acest acord nu are niciun drept în baza Legii contractelor (Drepturile terților) din 1999 să pună în aplicare sau să beneficieze de pe urma vreunei condiții a acestui acord.

(5) Împrumutatul nu va avea dreptul de a cesiona sau transfera niciunul dintre drepturile sau niciuna dintre obligațiile ce îi revin prin acest acord fără a obține în prealabil consimțământul scris al Împrumutătorului.

14. Garanția reală mobiliară asupra contului Băncii Naționale a României

(1) Ca garanție pentru plata promptă și la termen a tuturor sumelor datorate de către Împrumutat Împrumutătorului prin acest acord, Banca Națională a României gajează prin prezentul și este de acord să gajeze în favoarea Împrumutătorului toate drepturile și pretențiile sale prezente și viitoare (condiționate sau necondiționate) ce apar față de BCE în legătură cu contul menționat în clauza 8(3) și cu orice alt cont succesor, incluzând fără limitare toate drepturile și pretențiile în legătură cu depozitele de lichidități prezente și viitoare existente din când în când în creditul acelui cont, incluzând toate pretențiile la dobânda de plată (fiecare în parte constituind "garanție reală mobiliară" și colectiv "garanții reale mobiliare"). Banca Națională a României îl autorizează prin prezentul pe Împrumutător să comunice imediat BCE în legătură cu acordarea acestei garanții.

(2) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în secțiunile 1273, paragraful 2, 1204 și următoarele din Codul civil german (Burgerliches Gesetzbuch) în ceea ce privește garanția reală mobiliară (Pfandreife), în special dacă împrumutul devin scadent și plătibil imediat conform clauzei 9(1), atunci, pentru a executa garanția reală mobiliară (garanțiile reale mobiliare), Împrumutătorul poate beneficia de toate drepturile și remediile pe care creditorul (beneficiarul garanției) le are față de debitor (cel care a constituit garanția) conform Legii Republicii Federale Germane. Fără a aduce atingere prevederilor secțiunii 1277 din Codul civil german, Împrumutătorul este îndreptățit să își exercite drepturile fără a obține o decizie executorie sau un alt instrument (vollstreckbarer Titel). Împrumutătorul va avea dreptul să execute această garanție reală mobiliară în orice manieră permisă de legile Republicii Federale Germane.

(3) Garanția reală mobiliară constituită prin această clauză 14 va fi guvernată de legile Republicii Federale Germane.

15. Legea ce guvernează acordul și jurisdicția

(1) Acest acord și toate obligațiile necontractuale ce derivă din acesta sau în legătură cu el sunt guvernate și vor fi interpretate în conformitate cu legea engleză (cu excepția garanției reale mobiliare constituite conform clauzei 14 ce este guvernată de legile Republicii Federale Germane).

(2) Părțile se angajează să supună orice dispută ce poate apărea în legătură cu legalitatea, valabilitatea, interpretarea sau îndeplinirea acestui acord jurisdicției exclusive a Curții de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 272 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.

(3) Deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene vor fi obligatorii și aplicabile pe deplin de către părți.

(4) Împrumutătorul poate pune în aplicare orice decizie obținută de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene sau alte drepturi împotriva Împrumutatului în instanțele din țara Împrumutatului, în conformitate cu articolele 280 și 299 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(5) Împrumutatul și Banca Națională a României renunță prin prezentul în mod irevocabil și necondiționat la toate imunitățile la care fiecare dintre ei este sau ar putea fi îndreptățit, în legătură cu sine sau cu patrimoniul său, la procedurile judiciare având ca subiect acest acord, incluzând, fără a fi limitate la acestea, imunitatea în cadrul unui proces judiciar, a judecății sau a oricărui ordin, față de sechestru, arestare sau actele executorii anterior judecării și față de executarea și aplicarea fortuită a legii împotriva patrimoniului său, în măsura în care acest lucru nu este interzis de legea obligatorie.

16. Intrarea în vigoare

(1) După semnarea sa de către toate părțile, acest acord va intra în vigoare la data la care Împrumutătorul primește notificarea oficială sub forma avizului juridic (anexa 4 la acest acord) de la Împrumutat prin care se confirmă că toate cerințele constituționale și legale necesare intrării în vigoare a acestui acord și angajamentul valabil și irevocabil al Împrumutatului față de toate obligațiile asumate de Împrumutat prin acest acord au fost îndeplinite.

(2) Acordul va intra în vigoare cel târziu la 6 luni după semnarea sa. Dacă Acordul nu a intrat în vigoare până la acea dată, părțile semnatare nu vor mai fi angajate de acest acord.

17. Semnarea acordului

Acest acord se va semna de către fiecare parte în 4 exemplare originale în limba engleză, fiecare dintre acestea constituind un instrument original.

18. Anexe

Anexele la acest acord vor constitui parte integrantă a acestuia:

1. Formular de solicitare de fonduri

2. Formular de aviz de acceptare

3. Formular de aviz de confirmare

4. Formular de aviz juridic

5. Lista contactelor

Semnat la București la data de 5 noiembrie 2013 și la Luxemburg la data de 19 noiembrie 2013.

ROMÂNIA
în calitate de Împrumutat
Reprezentată de
Daniel Chițoiu,
viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice
Liviu Voinea,
ministrul delegat pentru buget
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Reprezentată de
Mugur Constantin Isărescu,
guvernatorul Băncii Naționale a României
UNIUNEA EUROPEANĂ
reprezentată de
COMISIA EUROPEANĂ
în calitate de Împrumutător
Reprezentată de
B. Schmidt,
șef al Unității L.6
Javier Garcia Lon,
șef de unitate

ANEXA 1

FORMULAR DE SOLICITARE DE FONDURI

[Antetul Împrumutatului]

Prin fax și apoi prin poștă cu confirmare de primire:

Comisia Europeană

[Se va introduce adresa.]

Fax: [•]

Copie la Banca Centrală Europeană

[Se va introduce adresa.]

Fax: [•]

Copie la Banca Națională a României

[Se va introduce adresa.]

Fax: [•]

Subiect: Asistența acordată de către Uniunea Europeană pentru balanța de plăți Solicitare de fonduri pentru rata [•]

Stimați domni,

Facem referire la Acordul preventiv pentru facilitatea de împrumut încheiat între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, și Banca Națională a României din data de [Se va introduce data.] (Acordul). Termenii definiți în Acord vor avea aceeași semnificație și în acest document.

1. Prin prezenta solicităm în mod irevocabil disponibilizarea unei rate din împrumut în baza și în conformitate cu Acordul în termenii următorii:

a. Valoarea principalului ratei să fie [...] euro și să fie disponibilizată în una sau mai multe tranșe la discreția exclusivă a Împrumutătorului.

b. Valoarea netă disponibilizată a fiecărei tranșe din rată să fie de cel puțin [...]% din valoarea principalului tranșei.

c. Rata fixă nominală de împrumut pentru fiecare tranșă nu va depăși [...]% pe an.

d. Disponibilizarea fiecărei tranșe din această rată se va efectua înainte de: [...].

e. Suma totală a principalului fiecărei tranșe va fi rambursată la data stabilită ca data scadenței finale în avizul de confirmare corespunzător.

2. Confirmăm și suntem de acord că disponibilizarea fiecărei tranșe se va face în conformitate cu și condiționat de:

a. emiterea de către Împrumutător a unui aviz de acceptare și, în timp util, a avizului de confirmare pentru fiecărei tranșă;

b. convingerea în orice moment a Împrumutătorului că fondurile corespondente îi sunt puse la dispoziție de o contraparte de pe piețele internaționale de capital în termeni și condiții ce sunt acceptabile pentru el și sunt în concordanță cu termenii stabiliți în această solicitare de fonduri și în avizul de acceptare; și

c. efectuarea de către Împrumutător a uneia sau mai multor tranzacții financiare în scopul obținerii sumelor solicitate prin această solicitare de fonduri. Ne angajăm în mod irevocabil să plătim toate comisioanele, costurile și spezele, în mod special costul de rambursare anticipată și costul rezultând din orice tranzacție financiară efectuată de Împrumutător, indiferent dacă în final tranșa este sau nu disponibilizată.

3. Confirmăm de asemenea că vom primi la timpul cuvenit un exemplar al contractului (contractelor) de împrumut relevant(e).

4. Confirmăm că:

a. lista semnatarilor autorizați transmisă în numele Împrumutatului de ministrul finanțelor publice pe data de [...] rămâne valabilă și aplicabilă;

b. nu a intervenit niciun eveniment care să facă incorectă vreuna dintre declarațiile date în avizul juridic emis de directorul Direcției juridice a Ministerului Finanțelor Publice în data de [...];

c. nu a intervenit niciun eveniment de neonorare a obligațiilor.

Cu stimă,

ANEXA 2

FORMULAR DE AVIZ DE ACCEPTARE

COMISIA EUROPEANĂ

DIRECȚIA GENERALĂ

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

Finanțe, coordonare cu grupul BEI, BERD și IFI, contractare și acordare de împrumuturi, contabilitate și back office

Prin fax și apoi prin poștă cu confirmare de primire:

[Se vor introduce datele de contact ale Împrumutatului.]

Copie la Banca Centrală Europeană

[Se va introduce adresa.]

Fax: [•]

Copie la Banca Națională a României

[Se va introduce adresa.]

Fax: [•]

Subiect: Asistența acordată de către Uniunea Europeană pentru balanța de plăți Aviz de acceptare pentru rata [•]

Stimați domni,

Facem referire la: (i) Acordul preventiv pentru facilitatea de împrumut încheiat între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, și Banca Națională a României din data de [Se va introduce data.] (Acordul); și (ii) solicitarea de fonduri transmisă Împrumutătorului de către Împrumutat la [data]. Termenii definiți în Acord vor avea aceeași semnificație și în acest document.

Confirmăm prin prezenta termenii financiari aplicabili ratei solicitate de Împrumutat în solicitarea de fonduri de mai sus:

a) valoarea principalului ratei să fie [...] euro și să fie disponibilizată în una sau mai multe tranșe la discreția exclusivă a Împrumutătorului;

b) valoarea netă a fiecărei tranșe din rată să fie de cel puțin [...]% din valoarea principalului tranșei;

c) rata fixă nominală de împrumut pentru fiecare tranșă nu va depăși [...]% pe an;

d) disponibilizarea fiecărei tranșe din această rată se va efectua înainte de: [...];

e) suma totală a principalului fiecărei tranșe va fi rambursată la data stabilită ca data scadenței finale în avizul de confirmare corespunzător.

Uniunea Europeană intenționează să lanseze una sau mai multe tranzacții financiare pentru finanțarea mai sus menționatei rate de [...] euro, în conformitate cu termenii pe care i-ați agreat în solicitarea de fonduri și cu cei de mai sus.

Avizul este condiționat de capacitatea Uniunii Europene de a încheia tranzacții financiare în termenii indicați mai sus. În cazul în care Uniunea Europeană nu poate obține acești termeni, aceasta nu are nicio obligație de a furniza fonduri Împrumutatului, iar Împrumutatul nu mai este obligat de angajamentul asumat prin solicitarea de fonduri pentru tranșele ce urmează a fi disponibilizate după data transmiterii unui aviz în acest sens. În acest caz, conform clauzei 6(6) din Acord, Împrumutatul poate solicita Împrumutătorului să propună noi rate maxime de împrumut.

Vă asigurăm că, în orice caz, Uniunea Europeană, în negocierile sale cu băncile va depune toate diligențele pentru a obține cele mai mici costuri de finanțare.

Cu stimă,
UNIUNEA EUROPEANĂ
COMISIA EUROPEANĂ
[•] [•]

ANEXA 3

FORMULAR DE AVIZ DE CONFIRMARE

COMISIA EUROPEANĂ

DIRECȚIA GENERALĂ

AFACERI ECONOMICE ȘI FINANCIARE

Finanțe, coordonare cu grupul BEI, BERD și IFI, contractare și acordare de împrumuturi, contabilitate și back office

Prin fax urmat de scrisoare recomandată (cu confirmare de primire):

[Se vor introduce datele de contact ale Împrumutatului.]

Copie la Banca Centrală Europeană

[Se va introduce adresa.]

Fax: [•]

Copie la Banca Națională a României

[Se va introduce adresa.]

Fax: [•]

Subiect: Asistența acordată de către Uniunea Europeană pentru Balanța de plăți Disponibilizarea tranșei [•] de [•] euro din rata [•]

Stimate domn/Stimată doamnă [•],

Facem referire la Acordul preventiv pentru facilitatea de împrumut încheiat între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, și Banca Națională a României din data de [Se va introduce data.] (Acordul). Termenii definiți în Acord vor avea aceeași semnificație și în acest document.

Termenii operațiunii financiare pe care a efectuat-o Uniunea Europeană în vederea finanțării tranșei [•] de [•] euro din cadrul ratei [•] sunt următorii:

Valoarea nominală [•] euro

Prețul de reofertare [•] euro

Sumele nete [•] euro

Data-limită de tragere și data tragerii [•] euro

Prima dată de plată a dobânzii [•]

Data scadenței finale [•]

Cupon/Rata de împrumut [•] p.a.

Valoarea totală a costurilor ce vor fi deduse anterior tragerii [•] euro

Valoarea netă de virat Împrumutatului [•] euro

Convenția aplicabilă de numărare a zilelor este [•].

Contractele de împrumut în care se precizează termenii financiari în mod special pentru actuala emisiune constituie anexă și parte integrantă a Acordului și vă va fi transmisă după data-limită de tragere.

Vă rugăm să luați notă de faptul că Banca Centrală Europeană poate considera necesar să contacteze în mod direct Banca Națională a României în legătură cu restul modalităților aferente transferului de fonduri.

Cu stimă,
UNIUNEA EUROPEANĂ
COMISIA EUROPEANĂ
[•] [•]

ANEXA 4

FORMULAR DE AVIZ JURIDIC

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Direcția juridică
(a fi emisă cu antetul oficial al Ministerului Finanțelor Publice)

[locul, data]

Comisia Europeană

Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare

Direcția L - Finanțe, coordonare cu grupul BEI, BERD și IFI

Unitatea L4 - Contractare și acordare de împrumuturi, contabilitate și back office L-2920 Luxemburg

Re: Acordul preventiv pentru facilitatea de împrumut încheiat între Uniunea Europeană (în calitate de Împrumutător) și România (în calitate de Împrumutat) și Banca Națională a României din data de [Se va introduce data.]

Stimați domni,

În calitatea mea de Director al Direcției juridice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice al Împrumutatului, fac referire la Acordul preventiv pentru facilitatea de împrumut mai sus menționat și la anexele acestuia ce constituie parte integrantă a lui (denumite împreună în continuare Acordul) încheiat între Uniunea Europeană (denumită în continuare Împrumutat) și România (denumită în continuare Împrumutător) și Banca Națională a României pentru o sumă maximă de [•] euro, din data de [Se va introduce data.]. Fac referire de asemenea și la Memorandumul de înțelegere semnat în [Se va introduce data.] între Uniunea Europeană și România și Banca Națională a României (denumit în continuare MÎ).

Garantez că am toată competența necesară pentru a emite acest aviz juridic în legătură cu Acordul în numele Împrumutatului.

Am examinat exemplarele originale sau copii ale Acordului și MÎ. Am studiat de asemenea prevederile relevante din legile naționale și internaționale aplicabile Împrumutatului și Băncii Naționale a României, mandatele semnatarilor, și alte documente pe care le-am considerat necesare sau adecvate. De asemenea, am efectuat și alte investigații și am analizat aspectele juridice pe care le-am considerat relevante pentru opinia exprimată prin prezentul.

Am presupus (i) veridicitatea tuturor semnăturilor (cu excepția celei a Împrumutatului și a Băncii Naționale a României) și conformitatea tuturor copiilor cu exemplarele originale; (ii) capacitatea și calitatea tuturor părților de a încheia Acordul și autorizarea și semnarea valabilă a Acordului de fiecare dintre celelalte părți în afara Împrumutatului și Băncii Naționale a României; și (iii) valabilitatea, caracterul obligatoriu și aplicabilitatea Acordului pentru fiecare parte în conformitate cu legile Angliei și, în ceea ce privește Clauza 14 din Acord, în conformitate cu legile Republicii Federale Germane.

Termenii utilizați și nedefiniți în această opinie vor avea semnificația stabilită în Acord și în MÎ.

Această opinie este limitată la legea română așa cum este ea în vigoare la data exprimării acestei opinii.

Condiționat de cele de mai sus, opinia mea este că:

1. Conform prevederilor [Se vor introduce trimiterile.] Guvernul, în numele României, este autorizat să contracteze obligații de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Finanțelor Publice, ce are atribuțiile de a contracta direct, în numele statului, și de a rambursa împrumuturile de stat, inclusiv costurile aferente acestora, în vederea susținerii balanței de plăți și coroborat cu prevederile corespondente din [Se vor introduce trimiterile.].

2. În temeiul celor menționate mai sus și luând în considerare prevederile [Se vor introduce trimiterile.], Ministerul Finanțelor Publice, reprezentând Guvernul României, în numele României, și Banca Națională a României, au negociat și încheiat Acordul de împrumut cu Uniunea Europeană (în calitate de Împrumutător) pentru o sumă maximă de 2 miliarde euro.

3. Conform prevederilor [Se vor introduce trimiterile.], Memorandumul de înțelegere și acordul au fost semnate în mod corespunzător la [introduceți locul și data], în numele României [Se vor introduce trimiterile.], în calitate de reprezentant legal al României, în baza mandatului deplin nr. [...] emis în data de [...] de către Ministerul Afacerilor Externe, cu aprobarea [Se vor introduce trimiterile.] Președintelui României. Prin această semnare a Acordului, Împrumutatul este angajat în mod valabil și irevocabil să îndeplinească toate obligațiile ce îi revin prin acesta.

4. Semnarea, transmiterea și derularea de către Împrumutat a Acordului și a MÎ: (i) au fost autorizate în mod corespunzător prin toate consimțămintele, autorizațiile și aprobările necesare; și (ii) nu au încălcat și nu vor încălca nicio prevedere sau decizie aplicabilă vreunei autorități competente ori niciun acord sau tratat cu caracter obligatoriu.

5. Nicio prevedere din acest Acord nu contravine ori nu limitează drepturile Împrumutatului de a efectua plăți punctuale și efective datorate ca rată de capital, dobândă sau alte comisioane conform Acordului.

6. Acordul și MÎ sunt întocmite în forma juridică corectă în conformitate cu legile României, având efect executoriu împotriva Împrumutatului și Băncii Naționale a României. Aplicarea dispozițiilor Acordului nu contravin prevederilor obligatorii din legea română, ordinii publice din România, tratatelor internaționale sau principiilor general acceptate de drept internațional pe care Împrumutatul este obligat să le respecte.

7. Pentru a se asigura legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea Acordului și MÎ nu este necesară depunerea, înregistrarea sau evidențierea lor la nicio instanță ori autoritate din România.

8. Niciun fel de impozite, taxe ori tarife impuse de România sau de orice autoritate fiscală a acesteia nu sunt datorate în legătură cu semnarea și executarea Acordului și nici în legătură cu vreo plată ori transfer de principal, dobândă, comisioane sau alte sume datorate conform Acordului.

9. Nu sunt necesare autorizații de control al schimbului valutar și nu vor fi plătite niciun fel de taxe sau comisioane la transferul sumelor datorate conform Acordului.

10. Semnarea Acordului și al MÎ de către [Se va introduce numele.], guvernator al Băncii Naționale a României, angajează în mod valabil și legal Banca Națională a României.

11. Alegerea legii engleze ca lege care să guverneze Acordul (și alegerea legii germane ca lege care să guverneze garanția reală mobiliară constituită conform Clauzei 14) este o alegere valabilă obligatorie pentru Împrumutat și Banca Națională a României conform legii române.

12. Împrumutatul a acceptat în mod legal, efectiv și irevocabil să se supună jurisdicției exclusive a Curții de Justiție a Uniunii Europene în ceea ce privește Acordul și orice decizie a acestei instanțe va fi definitivă și pe deplin executorie în România.

13. Nici Împrumutatul și niciunul dintre elementele patrimoniului său nu sunt și nu pot deveni imune din rațiuni de suveranitate în fața judecății popririi - anterioare sau ulterioare pronunțării - ori în fața executării în legătură cu orice acțiune sau procedură aferentă acestui Acord, cu excepția activelor protejate prin prevederile constituționale obligatorii.

14. Acordul și MÎ privind executarea acestuia respectă toate prevederile Constituției naționale pentru ca Acordul și MÎ să fie în vigoare din punctul de vedere al legii române și sunt obligatorii pentru România și Banca Națională a României și au fost adoptate în conformitate cu prevederile. [Se vor introduce trimiterile la legea națională.]

15. Acordul și Memorandumul de înțelegere [Sunt pe deplin valabile fără a fi necesară ratificarea/ Au fost ratificate în mod valabil.] în conformitate cu dispozițiile [Se vor introduce trimiterile la legea națională.].

16. În concluzie, Acordul și MÎ au fost corect semnate în numele Împrumutatului și toate obligațiile Împrumutatului ce decurg din Acord sunt valabile, obligatorii și aplicabile în conformitate cu termenii lor, nimic altceva nemaifiind necesar pentru ca acestea să creeze efecte.

Directorul Direcției juridice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice din România

ANEXA 5

LISTA DE CONTACTE

Pentru Împrumutător:

Comisia Europeană

Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare -

Unitatea L4 - Contractare și acordare de împrumuturi, contabilitate și back office

L-2920 Luxemburg

În atenția: directorului de unitate

Tel.: (+352) 4301 36372

Fax: (+352) 4301 33459

Adresa SWIFT: EUCOLULL

Cu copie la Banca Centrală Europeană:

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt pe Main

În atenția: directorului Diviziei de servicii operațiuni financiare

Tel.: + 49 69 1344 7333

Fax: + 49 69 1344 6171

SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC

Pentru Împrumutat:

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO-050741 București, România

În atenția: directorului general, Direcția generală relații financiare internaționale

Tel.: +40 21 319 98 54

Fax: +40 21 312 67 92

SWIFT BIC: TREZROBU

Cu copie la Banca Națională a României

Strada Lipscani nr. 25, sectorul 3

RO-030031 București, România

În atenția: directorului, Direcția operațiuni de piață

Tel.: +40 21 312 01 20

Fax: +40 21 315 12 55

SWIFT BIC: NBORROBU

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...