Guvernul României

Memorandum de înțelegere între Uniunea Europeană și România din 05.11.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 11 aprilie 2014.

În vigoare de la 11 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. În data de 22 octombrie 2013, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie prin care se pune la dispoziția României asistență financiară preventivă pe termen mediu în limita sumei de 2 miliarde euro până la 30 septembrie 20151. Asistența UE pentru România în cadrul facilității privind balanța de plăți (BP) este însoțită de sprijinul acordat de către FMI printr-un aranjament de tip stand-by (ASB) în sumă de 1.751,34 milioane DST (aproximativ 2 miliarde euro, 170% din cota României la FMI), aprobat la data de 27 septembrie 2013, pe care autoritățile îl vor trata, de asemenea, ca preventiv. Banca Mondială (BM) a acordat 1 miliard euro în cadrul unui împrumut pentru politici de dezvoltare (DPL) cu opțiunea de amânare a tragerii (DDO), valabilă până în decembrie 2015. În plus, BM va pune în continuare la dispoziție asistența angajată anterior de 891 milioane euro, dintre care 514 milioane euro vizează în principal susținerea proiectului de modernizare a asistenței sociale (300 milioane euro), a proiectului de modernizare a administrării veniturilor (70 milioane euro) și a sectorului agricol (61 milioane euro). BM pregătește și o operațiune pentru sectorul sănătate, care urmează a fi supusă aprobării Consiliului către finalul acestui an calendaristic sau în prima jumătate a anului 2014. Este în curs de pregătire un nou acord de parteneriat de țară între România și BM și se anticipează depunerea acestuia spre analiza Consiliului în prima jumătate a anului următor. Acesta va preciza volumul de asistență financiară suplimentară care poate fi oferită în următorii 3 ani pentru efectuarea de investiții publice sau agenda de politici. Asistența preventivă a UE va fi condiționată de implementarea unui program cuprinzător de politici economice, cu accent pe măsuri de reformă structurală, inclusiv pe acele recomandări specifice de țară ale semestrului UE ce vizează reducerea vulnerabilităților restante și sporirea rezistenței și a potențialului de creștere al economiei românești. Aceste măsuri se referă la capacitatea administrativă, la reformele piețelor produselor, la mediul de afaceri, piețele muncii, pensii, întreprinderi de stat și asistență medicală. În paralel, programul asigură continuarea consolidării fiscale, reforma administrației fiscale, ameliorarea administrării și a controlului finanțelor publice, precum și reforme externe, monetare, de asigurare a stabilității financiare și reforma pieței financiare. În ansamblu, programul este orientat către: (i) atingerea de către România a obiectivelor bugetare pe termen mediu, în contextul Pactului de stabilitate și creștere până în anul 2015; (ii) îmbunătățirea potențialului de creștere economică; și (iii) diminuarea probabilității de apariție în viitor a unor noi dezechilibre structurale excesive în economia românească, inclusiv prin consolidarea guvernanței, în cazul în care se impune.

1 Decizia Consiliului (2013/531/UE), JO L286.

2. Asistența financiară a UE va avea un caracter preventiv, respectiv suma totală a împrumutului va fi pusă la dispoziție exclusiv în baza unui cereri de activare din partea României, în cazul unei deteriorări neprevăzute și semnificative a situației economice și/sau financiare din cauza unor factori de influență din afara controlului autorităților, conducând la apariția unui deficit acut de finanțare. Disponibilitatea pentru activare a asistenței este condiționată, printre altele, de intrarea în vigoare a prezentului memorandum de înțelegere (MÎ) și a Acordului aferent privind facilitatea de împrumut de tip preventiv (AFÎP). Părțile vor încheia și semna AFÎP, care cuprinde termenii și condițiile principale aplicabile tuturor tragerilor potențiale din cadrul programului de asistență financiară preventivă UE, dar orice tragere va fi condiționată de activarea facilității. Comisia va decide, în urma consultărilor cu CEF, cu privire la activarea programului și la suma care să fie acordată în limita plafonului de 2 miliarde euro pentru trageri sub formă de tranșe.

3. Asistența financiară preventivă a UE este oferită spre activare în urma solicitării României de a beneficia de un program de asistență în continuarea facilității preventive de BP anterioare, în valoare de 1,4 miliarde euro2.

2 Decizia Consiliului 2011/288/UE din 12 mai 2011 (JO L132 din 19 mai 2011).

4. Activarea asistenței preventive și acordarea ulterioară a tranșelor de împrumut vor fi condiționate de o evaluare pozitivă din partea Comisiei cu privire la implementarea programului de reforme economice al Guvernului României, evaluări efectuate la intervale de 6 luni. Aceste analize vor avea în vedere criterii specifice de politică economică. O descriere detaliată a acestor criterii este inclusă în anexa 1 la MÎ. Obiectivele generale ale programului sunt următoarele:

A. Consolidarea fiscală

Se anticipează că România își va reduce soldul bugetului structural, în urma corectării deficitului excesiv, cu cel puțin 0,5% pe an până la atingerea obiectivului pe termen mediu, respectiv înregistrarea unui deficit structural al bugetului general consolidat de 1% din PIB până în anul 2015 și menținerea acestuia ulterior acestei date. Totodată, programul va viza continuarea eforturilor de a preveni o nouă acumulare de arierate în sectorul administrației publice, atât la nivelul administrației centrale, cât și al celei locale. Cheltuielile cu salariile în sectorul public vor trebui menținute la un nivel sustenabil, limitând atât creșterea salariilor, cât și numărul de angajați în acest sector.

B. Guvernanța fiscală și reforma fiscală structurală

Programul va susține Guvernul României în direcția consolidării în continuare a cadrului de guvernanță fiscală. Aceasta va asigura ancorarea consolidării fiscale din perspectivă instituțională și din perspectiva politicilor. Implementarea Pactului fiscal este crucială în acest sens. Consiliul Fiscal analizează în detaliu politica fiscală. Îmbunătățirea planificării bugetare multianuale va asigura o politică fiscală mai sustenabilă.

Guvernanța fiscală va beneficia în mod substanțial de asistența tehnică în curs oferită de FMI și Banca Mondială în domeniul administrării și controlului finanțelor publice. Implementarea unui sistem de control al angajamentelor, care va fi derulat în mai multe etape, va asigura reducerea și controlul arieratelor. În sectorul sanitar, mecanismele de control bugetar vor fi consolidate prin cadre mai bune de raportare și monitorizare, în special cu privire la cheltuielile cu spitalele și cu medicamentele, pentru a se evita acumularea de noi arierate. Prioritizarea investițiilor publice va fi întărită, pentru consolidarea potențialului de creștere economică.

C. Gestionarea datoriei publice

Autoritățile vor lua măsurile care se impun pentru a îmbunătăți gestionarea datoriei publice în vederea diminuării riscurilor și construirii curbei de randament pentru datoria publică.

D. Reglementarea și supravegherea sectorului financiar

În sectorul financiar, autoritățile vor continua să îmbunătățească cadrul de aplicare a măsurilor de stabilizare și legislația privind Fondul de garantare a depozitelor prin modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006. Pentru a accelera procesul de asanare a bilanțurilor, Banca Națională a României a clarificat prevederile aplicabile eliminării din bilanț a împrumuturilor împreună cu Asociația Română a Băncilor și va efectua o analiză cuprinzătoare a calității activelor în sectorul bancar. Pentru dezvoltarea în continuare a pieței de capital și diversificarea surselor de finanțare pentru bănci, autoritățile vor modifica legislația privind obligațiunile bancare garantate. Menținerea disciplinei de creditare și evitarea hazardului moral în rândul debitorilor au o contribuție importantă la consolidarea stabilității financiare. Astfel, Guvernul va evita în continuare adoptarea de inițiative legislative (precum legea privind insolvența persoanelor fizice) și completarea legii privind recuperarea creanțelor, care ar submina disciplina de creditare. Autoritățile vor avea consultări extinse cu toate părțile implicate, ținând seama și de analiza de impact, finalizată de BNR, referitoare la noile prevederi privind clauzele abuzive din legea pentru punerea în aplicare a codului de procedură civilă și vor asigura judecarea cazurilor ce implică astfel de clauze abuzive de către instanțe superioare sau de către o instanță specializată unică și vor lua toate măsurile ce se impun pentru a asigura o aplicare armonizată a acestor prevederi. Pentru a întări supravegherea pieței financiare nebancare și a favoriza protecția consumatorilor, autoritățile vor asigura amendarea legislației privind autoritatea integrată de reglementare a sectorului financiar nebancar, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în sensul respectării celor mai bune practici internaționale.

E. Reforme structurale

Reformele structurale vizează îmbunătățirea funcționării piețelor, creșterea rezistenței la șocurile externe și consolidarea potențialului de creștere pe termen lung al economiei românești. Reformele structurale din cadrul acestui program acoperă recomandările specifice de țară adresate României în contextul semestrului european. Această agendă nu exonerează Guvernul român de implementarea integrală a recomandărilor specifice de țară ale semestrului UE ce nu sunt acoperite de acest program.

Restructurarea întreprinderilor de stat (ÎS), inclusiv privatizarea acestora, va fi accelerată pentru diminuarea riscurilor la adresa bugetului general consolidat generate de acumularea de arierate și pierderi din exploatare, sporind în același timp viabilitatea financiară a majorității operațiunilor acestor societăți. Autoritățile vor lua măsuri de consolidare a guvernanței corporative a întreprinderilor de stat, inclusiv în sectorul financiar.

În sectorul energetic vor fi implementate măsurile restante convenite prin cele două programe anterioare, printre acestea numărându-se și implementarea foilor de parcurs pentru liberalizarea pieței gazelor naturale și a energiei electrice.

Unul dintre pilonii acestui program îl reprezintă sporirea eficienței și eficacității administrației publice. Mai mult, autoritățile române vor raporta semestrial Comitetului Economic și Financiar (CEF)/Comitetului de Politică Economică (CPE) progresele înregistrate în acest domeniu.

Îmbunătățirea mediului de afaceri și facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) constituie un alt pilon important al agendei de reforme structurale a programului. Acesta vizează reducerea poverii administrative pentru IMM-uri, facilitând accesul acestora la finanțare prin credite bancare și pe piața de capital, reducând incertitudinea juridică prin îmbunătățirea procesului de cadastrare a terenurilor și proprietăților și prin sprijinirea IMM-urilor atunci când își extind afacerile peste hotare. Totodată, programul susține reforma cadrului de reglementare în materie de inovație, cu scopul de a atrage investiții străine directe în activități de cercetare și inovare.

În domeniul pieței forței de muncă, programul susține finalizarea reformei pensiilor din anul 2010 prin egalizarea vârstei de pensionare pentru bărbați și femei.

F. Politica monetară

Politica monetară va urmări în continuare să asigure stabilitatea prețurilor, vizând menținerea inflației în interiorul intervalului de variație asociat țintei stabilite de Banca Națională a României (2,5% ± 1 punct procentual).

5. În cazul în care România solicită activarea asistenței UE pentru a gestiona apariția unui deficit acut de finanțare, Guvernul României va adresa această solicitare în scris Comisiei. Eventuala solicitare de activare, precum și eventuala solicitare de tragere se vor adresa nu mai târziu de 30 septembrie 2015. Comisia Europeană va evalua necesarul de finanțare în strânsă cooperare cu Fondul Monetar Internațional (FMI). După ce CEF își va fi prezentat opinia, Comisia Europeană va decide asupra sumei care urmează să fie disponibilizată pentru tragere sub formă de tranșe. Fondurile aferente programului în ansamblu vor fi disponibilizate în maximum două tranșe.

6. Eventualele modificări de condiționalități vor fi specificate într-un act adițional la prezentul MÎ (Memorandum de înțelegere suplimentar).

7. În cazul în care are loc o tragere, CEF va fi informat de către Comisie cu privire la posibila refinanțare a împrumuturilor sau restructurare a condiționalităților financiare.

8. În cazul în care România solicită tragerea unei tranșe în baza AFÎP și aceasta are loc, Banca Centrală Europeană va acționa ca agent pentru Comisie și va transfera sumele împrumutului într-un cont în euro al Ministerului Finanțelor Publice din România (Trezoreria), deschis la BNR, care va acționa ca agent pentru România.

9. Actualizările Programului de convergență al României și ale Programului național de reformă al României în baza Strategiei UE 2020 vor reflecta și vor fi în concordanță deplină cu obiectivele și acțiunile impuse în baza programului de reforme economice asumat de Guvernul României în cadrul acestei asistențe UE. Deși programul de balanță de plăți cuprinde acțiuni specifice care sunt subsumate recomandărilor specifice fiecărei țări ale Consiliului UE, acesta nu se substituie în niciun fel altor acțiuni acoperite de recomandările specifice de țară pe care România trebuie să le urmeze.

10. Ministerul Finanțelor Publice va avea un cont special la BNR pentru gestionarea asistenței financiare de la Uniunea Europeană. Acest cont special va fi un subcont al contului în euro al Ministerului Finanțelor Publice deschis la BNR.

11. Pe parcursul duratei de disponibilitate a asistenței, autoritățile române vor pune la dispoziția Comisiei fără întârziere toate informațiile relevante pentru monitorizarea situației sale economico-financiare și pentru evaluarea progreselor în ceea ce privește condițiile economice și măsurile de reformă prevăzute în Memorandumul tehnic de înțelegere negociat cu autoritățile și transmis de acestea alături de Scrisoarea de intenție și de Memorandumul de politici economice și financiare (MPEF). Anterior acceptării tragerii unei eventuale tranșe va exista un raport de conformitate din partea Comisiei, al cărui rezultat favorabil constituie o condiție prealabilă pentru fiecare dintre tranșe.

12. Eventualele suspiciuni sau cazuri efective de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală în legătură cu gestionarea asistenței financiare a UE vor fi cercetate și soluționate într-un mod satisfăcător. Toate aceste cazuri, precum și măsurile aferente, adoptate de autoritățile naționale competente, vor fi raportate Comisiei fără întârziere.

13. Fără a aduce atingere articolului 27 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Curtea Europeană a Auditorilor va avea dreptul să efectueze în România orice controale sau audituri financiare pe care le consideră necesare în legătură cu gestionarea acestei asistențe. În acest context, Comisia, inclusiv Oficiul European de Luptă Antifraudă, va avea dreptul de a trimite în România proprii oficiali sau reprezentanți autorizați în mod legal să efectueze controalele sau auditurile tehnice ori financiare pe care le consideră necesare în legătură cu asistența.

14. O evaluare ulterioară independentă a asistenței poate fi efectuată de către Comisie sau de către reprezentanții săi autorizați în mod corespunzător. Autoritățile române se angajează să furnizeze informațiile relevante pentru evaluare. Proiectul de raport de evaluare va fi pus la dispoziția acestora pentru observații.

15. Autoritățile române vor asigura, după caz, cooperarea strânsă cu Comisia și CEF.

16. Autoritățile române se angajează să se consulte cu echipa Comisiei înainte de a adopta noi măsuri care pot avea implicații pentru obiectivele programului. În mod special, acestea se vor consulta în timp util și vor furniza toate informațiile necesare cu privire la eventualele măsuri și reforme care pot avea un impact asupra evoluțiilor fiscale. Autoritățile române se vor consulta, de asemenea, cu BCE în legătură cu orice proiect de act normativ în domeniul de competență al acesteia, conform celor prevăzute în articolul 127 alineatul (4) și articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

17. Anexele constituie parte integrantă a prezentului memorandum de înțelegere.

18. Toate notificările aferente Memorandumului vor fi considerate a fi comunicate în mod valabil dacă sunt comunicate în scris la:

Pentru Uniunea Europeană:
Comisia Europeană
Direcția Generală pentru Afaceri Economice și Financiare
B-1049 Bruxelles
Nr. fax: +32 2 299 35 23

Pentru primul-ministru:
Cancelaria Primului Ministru
Piața Victoriei nr. 1
Sectorul 1, 011791, București
Nr. fax: +40 21 319 15 88

Pentru Ministerul Finanțelor Publice din România:
Ministerul Finanțelor Publice din România
Str. Apolodor nr. 17
Sectorul 5, 050741, București
Nr. fax: +40 21 312 16 30

Pentru Banca Națională a României:
Banca Națională a României:
Str. Lipscani nr. 25, sectorul 3
București, 030031
Nr. fax: +40 21 312 62 60

19. Pentru România, MÎ va intra în vigoare după finalizarea procedurilor interne impuse de legislația României. MÎ poate fi modificat în baza acordului părților sub forma unui act adițional. Orice astfel de act adițional va constitui parte integrantă a MÎ și va intra în vigoare conform acelorași proceduri ca MÎ.

Încheiat la Bruxelles la 6 noiembrie 2013 și la București la 5 noiembrie 2013 în 5 exemplare originale în limba engleză.

ROMÂNIA,
Reprezentată de
Victor-Viorel Ponta,
prim-ministru
Daniel Chițoiu,
viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice
Liviu Voinea,
ministru delegat pentru buget
Mugur Constantin Isărescu,
Guvernatorul Băncii Naționale a României
UNIUNEA EUROPEANĂ,
Reprezentată de
COMISIA EUROPEANĂ
Olli Rehn,
vicepreședintele Comisiei Europene

ANEXA 1

Criterii specifice de politică economică

A. Consolidare fiscală

Nr. Măsuri

1 Continuarea consolidării fiscale în direcția atingerii obiectivului pe termen mediu de a avea un deficit structural de 1% din PIB până în anul 2015 și menținerea ulterioară a acestui nivel, în conformitate cu cerințele Pactului de stabilitate și creștere.

B. Guvernanța fiscală și reforma fiscală structurală

Nr. Măsuri

2 Conservarea realizărilor celor două programe anterioare, implementarea altor măsuri convenite prin aceste programe și realizarea tuturor punctelor din condiționalități rămase neîndeplinite. Acestea se referă în special la: (i) Legea salarizării unitare (și eliminarea aferentă a "stimulentelor"); (ii) sustenabilitatea pe termen mediu a cheltuielilor cu salariile din sectorul public; (iii) reforma pensiilor; și (iv) reducerea întârzierilor la plată în sectorul sanitar.

3 Consolidarea cadrului de guvernanță fiscală. Asigurarea implementării și aplicării prevederilor Pactului fiscal, precum și respectarea celor mai bune practici în materie de guvernanță fiscală. Consolidarea capacității Consiliului Fiscal de a contribui la îmbunătățirea politicii fiscale. Sporirea rolului acestuia în evaluarea și publicarea proiecțiilor privind veniturile după fiecare rundă de prognoză macroeconomică (toamnă și primăvară) și în calcularea țintei de deficit înainte de începerea procesului de planificare bugetară și publicarea acestuia pe această temă

4 Consolidarea în continuare a planificării bugetare multianuale. Îmbunătățirea conținutului strategiei fiscale, printre altele prin creșterea transparenței cu privire la premise și prin includerea unei analize a riscurilor și obligațiilor fiscale. Asigurarea implicării ministerelor de resort în procesul de planificare bugetară pe termen mediu, prin proiectarea și implementarea de proceduri privind aranjamentele de coordonare internă. Perfecționarea bazei de date pentru planificarea bugetară. Sporirea capacității Ministerului Finanțelor Publice de a estima deficitul structural și impactul structural al măsurilor. Pentru a se respecta regulile fiscale existente, consolidarea capacității de a efectua analize ale impactului fiscal al propunerilor legislative și îmbunătățirea calității și a caracterului obligatoriu al analizelor de impact.

5 Îmbunătățirea prioritizării investițiilor publice, implementarea conformității cheltuielilor de capital cu anvelopa bugetară și armonizarea planificării investițiilor cu planificarea bugetară multianuală. Stabilirea unei liste de investiții prioritizate pe baza unei analize temeinice cost/beneficiu la nivelul administrației centrale. Consolidarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) în ceea ce privește ocuparea schemei de personal a Unității de evaluare a investițiilor publice și rolul său în selectarea proiectelor pentru a permite acesteia să coordoneze procesul de prioritizare și selectare a proiectelor de investiții. Un moment de referință va fi aprobarea de către guvern a unei liste actualizate a proiectelor de investiții prioritare înainte de finele anului 2013.

6 Crearea unui sistem eficient de control al angajamentelor la toate nivelurile administrației pentru a controla cheltuielile totale și a preveni acumularea de arierate. Sistemul de control al angajamentelor va viza cheltuielile cu bunuri și servicii, precum și cheltuielile de investiții. Un moment de referință crucial pe această cale este implementarea aplicației web la Ministerul Finanțelor Publice și la cel puțin încă o entitate atât din administrația centrală, cât și din administrația locală până la finele lunii ianuarie 2014.

7 Stabilirea unui flux periodic de date fiscale relevante către Ministerul Finanțelor Publice. Se va stabili un protocol, inclusiv pentru a oferi îndrumare privind obligațiile de raportare către Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional.

8 Îmbunătățirea colectării impozitelor prin implementarea unei strategii cuprinzătoare privind disciplina fiscală, în conformitate cu proiectul respectiv al Băncii Mondiale. În special, stabilirea, până în luna iulie 2014, a unui catalog de servicii destinate contribuabililor. Totodată, îmbunătățirea procedurii de rambursare a TVA prin revizuirea criteriilor pentru control anticipat, creșterea ratei de depunere electronică a declarațiilor fiscale pentru societăți de la 89% la 93% și îmbunătățirea disciplinei în materie de declarare până la jumătatea anului 2015.

9 Reducerea arieratelor la întreprinderile de stat prin restructurarea ce va fi efectuată în concordanță cu reglementările UE în materie de ajutor de stat și cu prevenirea pierderilor în viitor. În mod deosebit, reducerea stocului de plăți restante neachitate până la scadență de la ÎS deținute de autoritățile centrale, de la 8,2 miliarde lei la finele lunii iunie 2013 la 5,6 miliarde lei la finele lunii decembrie 2013, după cum se specifică în Memorandumul tehnic de înțelegere. Totodată, toate ÎS vor depune, în conformitate cu reglementările în vigoare, informații financiare trimestriale la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 25 a lunii următoare trimestrului.

C. Gestionarea datoriei publice

Nr. Măsuri

10 Actualizarea și publicarea, anual, înainte de finele lunii martie, a strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale (SMD) și a calendarului de licitații, precum și anunțarea trimestrială a licitațiilor de titluri de stat cu volume indicative pe categorii de instrumente de îndatorare (titluri de stat și obligațiuni de stat). SMD ar trebui să ofere detalii cu privire la instrumente, scadențe, frecvența licitațiilor care trebuie să corespundă prelungirii scadenței, managementul riscurilor și ținte pentru rezervele de lichidități. Aceasta ar trebui să includă de asemenea un plan de îmbunătățire a managementului lichidităților.

11 Continuarea consolidării rezervei de finanțare pentru protejarea împotriva unor șocuri externe neprevăzute la un nivel care să acopere un număr de luni de finanțare brută. Pentru anul 2013, aceasta va acoperi necesarul de finanțare brută pe 4 luni.

12 Finalizarea, până la finele lunii martie 2014, a sistemului electronic de licitații pentru emisiuni primare interne (cu BNR acționând ca agent al MFP)

13 Introducerea, până la finele lunii septembrie 2014, a unei platforme electronice de tranzacționare pentru monitorizarea tranzacțiilor pe piața secundară

14 În conformitate cu măsurile luate în calcul în SMD pentru creșterea transparenței și predictibilității pieței titlurilor de stat, MFP ar trebui să organizeze, începând cu finele anului 2013, consultări trimestriale cu intermediarii primari, cu fondurile mutuale, cu fondurile de pensii și cu societățile de asigurări de viață, precum și apeluri trimestriale de tip conferință cu comunitatea internațională de investitori și/campanii demonstrative de promovare (non-deal road shows).

15 Lărgirea, începând cu finele anului 2013, a bazei de investitori și facilitarea accesului persoanelor fizice la titlurile de stat

16 Pentru susținerea unei strategii de referențiere și a sporirii lichidității pieței interne de titluri de stat, MFP va crea, până la finele lunii septembrie 2014, cadrul legal, procedural și operațional necesar pentru efectuarea de răscumpărări, schimburi de obligațiuni și operațiuni repo.

17 Stabilirea, până la finele anului 2014, a implicării Trezoreriei într-o casă centrală de compensații în contrapartidă (CPC).

D. Reglementarea și supravegherea sectorului financiar

Nr. Măsuri

18 Guvernanța corporativă a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar va fi întărită, în mod deosebit pentru a evita orice percepție de conflict de interese în cazul membrilor CA și al directorilor executivi. Totodată, autoritățile vor modifica, până la finele anului 2013, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului (OUG) nr. 99/2006 referitoare la măsurile de stabilizare, precum și ale Ordonanței Guvernului (OG) nr. 39/1996, după consultarea cu CE cu privire la interpretarea noilor reguli ale CE privind ajutorul de stat, în concordanță cu termenele de implementare pentru DCC IV. Ulterior modificărilor legii bancare, BNR va modifica procedurile interne pentru băncile-punte până la finele anului 2013. BNR va continua de asemenea să își actualizeze permanent planificarea pentru situații neprevăzute, precum și planurile pentru situații neprevăzute pentru fiecare bancă în parte.

19 Pentru a accelera procesul de curățare a bilanțurilor, BNR a precizat Asociației Române a Băncilor faptul că singurele prevederi în vigoare pentru eliminarea din bilanț a împrumuturilor sunt cele prevăzute în IAS 39 referitoare la derecunoașterea activelor financiare și care nu impun neapărat băncilor "să epuizeze toate mijloacele legale" pentru a proceda la scoaterea din evidențe. Orice modificări ale tratamentului curent al filtrelor prudențiale vor fi convenite cu Comisia și FMI. Mai mult, autoritățile vor finaliza, până la finele lunii decembrie 2013, o evaluare a impactului pe care îl are asupra costului fiscal deductibilitatea fiscală a vânzărilor de creanțe bancare intragrup.

20 BNR va continua să monitorizeze cu atenție practicile băncilor pentru a evita reînnoirea continuă de către acestea a creditelor problemă (evergreening) și va evalua riscul de credit pentru împrumuturile restructurate, pentru ca respectivele practici să rămână prudente și în conformitate cu bunele practici internaționale. BNR a colectat date de supraveghere cu privire la împrumuturile restructurate, inclusiv împrumuturile acordate ÎS, până la finele lunii septembrie 2013, cu frecvență trimestrială. BNR va efectua o analiză cuprinzătoare a calității activelor în sectorul bancar și va elabora un raport care să cuprindă informații granulare, matrice de migrare și o analiză a vechimii creditelor neperformante ale băncilor până la finele lunii octombrie 2013.

21 BNR va efectua până la finele lunii decembrie 2013 verificări la fața locului pe un eșantion selectat de 20 de bănci mari, mijlocii și mici, concentrate pe strategiile băncilor în raport cu activele depreciate. Aceste verificări vor acoperi următoarele aspecte: (i) caracterul adecvat al sistemelor informatice de a gestiona activele deteriorate; (ii) strategiile de gestionare a creditelor neperformante ale băncilor; (iii) politicile de restructurare/reeșalonare aplicate de bănci. Analiza caracterului adecvat al sistemelor informatice ale băncilor va fi finalizată până la finele anului 2013. Într-o a doua etapă vor avea loc acțiuni de supraveghere la fața locului în restul băncilor până la finele lunii martie 2014. În consultare cu Comisia și cu FMI se va conveni apoi, până la finele lunii mai 2014, un plan de acțiune pentru soluționarea ÎNP.

22 Pentru a dezvolta și mai mult piața de capital și pentru a diversifica sursele de finanțare pentru bănci, autoritățile vor adopta modificările la legislația privind obligațiunile bancare garantate până la finele anului 2013 prin ordonanță de Guvern, implementând în același timp măsuri asigurătorii adecvate pentru păstrarea stabilității financiare. Orice posibilă prelungire a programului "Prima Casă" după expirarea acestuia va fi limitată la împrumuturi ipotecare în lei. Acest lucru va contribui la dezvoltarea unui grup de active pe termen lung denominate în lei, încurajând astfel emisiunile de obligațiuni garantate denominate în monedă națională.

23 Întrucât menținerea disciplinei de creditare și evitarea hazardului moral în rândul debitorilor contribuie considerabil la consolidarea stabilității financiare, autoritățile vor continua să se abțină de la adoptarea de inițiative legislative (precum legea privind insolvența persoanelor fizice sau propuneri pentru legea privind colectarea datoriilor) care ar submina disciplina de creditare. Totodată, pentru a evita amenințările la adresa stabilității financiare autoritățile vor avea consultări extinse cu toate părțile implicate, ținând seama și de analiza de impact finalizată de BNR referitoare la noile prevederi privind clauzele abuzive din legea pentru punerea în aplicare a codului de procedură civilă. Autoritățile vor asigura judecarea cazurilor ce implică astfel de clauze abuzive de către instanțe superioare sau de către o instanță specializată unică și vor lua toate măsurile ce se impun pentru a asigura o aplicare armonizată a acestor prevederi, cum ar fi instruirea judecătorilor. Totodată, întrucât situațiile de insolvență a companiilor deteriorează în continuare calitatea activelor, BNR împreună cu Asociația Română a Băncilor vor explora posibilitățile de creare a unei baze de date a acționarilor companiilor aflate în insolvență, precum și de implementare a unui sistem mai eficient de raportare a datelor de către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență.

24 Pentru a întări supravegherea pieței financiare nebancare și pentru a încuraja protecția consumatorilor, autoritățile vor asigura amendarea legislației privind ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) până la finele lunii septembrie 2013 pentru a respecta cele mai bune practici internaționale, în special cu privire la dimensiunea consiliului de administrație și director care ar trebui limitată la maximum 9 membri, la calificările profesionale minime necesare pe care trebuie să le aibă membrii consiliului ASF, la protecția acordată prin lege personalului de supraveghere și instituției, precum și la evitarea conflictelor de interese, în special a legăturilor acestor membri cu Parlamentul. Totodată, ASF: (i) va finaliza cu celeritate integrarea fostelor 3 autorități de supraveghere a valorilor mobiliare, asigurărilor și pensiilor, asigurând în același timp funcționarea lină a activităților de supraveghere; (ii) va dezvolta o politică de resurse umane orientată în primul rând spre personal calificat care să efectueze acțiuni de supraveghere la fața locului, analize off-site, validarea modelelor interne; (iii) va consolida în continuare transparența și asumarea răspunderii publice prin asigurarea comunicării publice adecvate a tuturor taxelor și comisioanelor percepute entităților supravegheate; și (iv) va angaja în luna septembrie 2013 o companie independentă și profesionistă de consultanță pentru a evalua nivelurile de personal și personalul. În baza acestei evaluări, în termen de două luni de la data evaluării efectuate de compania de consultanță, se va elabora un plan de acțiune pentru eficientizarea ASF în vederea realizării de economii în anul 2014.

25 Autoritățile vor implementa cu celeritate recomandările Băncii Mondiale privind ROSC (Raportul privind respectarea standardelor și codurilor) și, în urma unei consultări publice extinse în luna septembrie 2013, precum și în urma consultării cu FMI, CE și Banca Mondială, vor trimite Parlamentului spre aprobare proiectul modificat al legii insolvenței până la finele lunii octombrie 2013. Înainte de adoptarea de către Parlament a modificării legii insolvenței vor fi consultate toate părțile implicate.

E. Reforme structurale

Nr. Măsuri

Capacitatea administrativă

26 Implementarea planurilor de acțiune adoptate ca răspuns la constatările analizelor funcționale efectuate în perioada 2010-2011 în timp util. Continuarea raportării trimestriale cu privire la implementarea acestora. Revizuirea și actualizarea planurilor de acțiune până la finele anului 2013

27 Stabilirea unei unități centrale de livrare în conformitate cu proiectul Băncii Mondiale până în luna decembrie 2013 pentru a îmbunătăți prioritizarea, implementarea și coordonarea politicilor la nivelul întregii administrații, cu referire deosebită la implementarea recomandărilor specifice de țară ale Consiliului UE ce nu sunt acoperite în acest program de asistență

Piețele de produse

28

Conservarea realizărilor celor două programe anterioare și implementarea măsurilor restante convenite prin respectivele programe:

- continuarea implementării foilor de parcurs pentru liberalizarea piețelor gazelor și electricității. Dereglementarea totală a prețurilor la electricitate pentru consumatorii necasnici până la 1 ianuarie 2014. Pentru populație, implementarea pașilor de dereglementare a prețurilor la electricitate în ianuarie și iulie 2014 și în ianuarie și iulie 2015, după cum se prevede în foaia de parcurs pentru liberalizarea prețurilor la electricitate, ponderea electricității achiziționate de pe piața concurențială ajungând la 50%. Pentru gazele naturale, continuarea dereglementării prețurilor conform planificării din foaia de parcurs pentru gazele naturale, pașii intermediari fiind parcurși în octombrie 2013, ianuarie, aprilie, iulie și octombrie 2014. Dacă este cazul, continuarea liberalizării prețurilor la gaze pentru consumatorii necasnici în anul 2015, astfel încât să se ajungă la dereglementarea totală a acestor prețuri până la finele anului 2015. Pentru consumatorii casnici, continuarea dereglementării prețurilor gazelor naturale în anul 2015, pașii intermediari fiind parcurși în ianuarie, aprilie, iulie 2015, acești pași asigurând convergența prețurilor gazelor naturale cu piața în proporție de 52%. Permiterea aplicării mecanismului de transmitere pentru achizițiile de electricitate și gaze efectuate de companiile de furnizare.

- continuarea dezvoltării platformelor de tranzacționare a gazelor naturale și a energiei electrice;

- continuarea procesului de unbundling la operatorii de transmisie a energiei și la dispeceri;

- perfecționarea integrării transfrontaliere a rețelelor de energie și stabilirea măsurilor de securitate a furnizării.

Conservarea realizărilor celor două programe anterioare și implementarea angajamentelor restante de politici în sectorul transporturilor:

- introducerea de scheme de performanță aferente întârzierilor între compania de infrastructură, pe de o parte, și companiile de transport călători/marfă, pe de altă parte, până la finele anului 2013;

- introducerea de stimulente pentru managerul de infrastructură pentru a reduce costurile unitare și tarifele de la CFR Infrastructură până la finele anului 2013;

- facilitarea plății mai bune a taxei pentru accesul la infrastructură și electricitate de la compania feroviară de stat pentru pasageri (CFR Călători) și CFR Marfă prin reforme ale acestor companii și stingerea datoriilor restante între cele 3 companii feroviare principale;

- amendarea în continuare a formulei de calcul a PSO pentru a acorda o pondere mai mare kilometrilor tren-pasageri parcurși începând din ianuarie 2014.

Mediul de afaceri

29 Alinierea "Strategiei privind mai buna reglementare" la agenda UE de reglementare inteligentă prin introducerea obligativității studiilor de impact pentru noile acte normative ce au legătură cu activitățile de afaceri, până la finele anului 2013. Dezvoltarea unei metodologii comune pentru studiile de impact, inclusiv "testul IMM" și instituirea unui mecanism de control al calității până la jumătatea anului 2014. Implementarea de proiecte-pilot în 4 ministere selectate până la finele anului 2014

30 Reducerea suplimentară a poverii administrative a IMM-urilor prin: (i) asigurarea funcționalității depline a sistemului electronic de depunere a declarațiilor fiscale și de efectuare a plăților de taxe și impozite până la jumătatea anului 2014; și (ii) simplificarea procedurilor cu privire la înregistrarea proprietăților și la autorizațiile de construcție prin reducerea cu 25% până la finele anului 2013 a procedurilor privind obligațiile de informare și materializarea posibilității de depunere electronică până la jumătatea anului 2014. Pentru reducerea întârzierilor, introducerea termenelor standard și a aprobării automate după termenul-limită până la jumătatea anului 2014. Pentru a se asigura că informațiile depuse o dată la administrație nu mai sunt solicitate din nou de un alt departament, se va introduce schimbul de date prin sistemul de e-guvernare până la finele anului 2014. Restructurarea ghișeului unic și a punctului unic de contact într-o platformă electronică unică și complet operațională

31 Creșterea numărului de proprietăți înregistrate în cartea funciară națională digitală de la nivelul curent de 15% la 25% până la jumătatea anului 2015. În acest sens: (i) până la finele anului 2013, se va modifica legea privind cadastrul pentru a permite proceduri simplificate de înregistrări sistematice, în special prin folosirea afișării publice în scopul controlului calității; (ii) identificarea unor aranjamente adecvate pentru o soluționare rapidă a cazurilor de succesiuni nedeschise; (iii) consolidarea capacității de management de proiect a Agenției Naționale de Cadastru și Carte Funciară până la jumătatea anului 2014 cu scopul implementării proiectului multianual de înregistrare funciară; și (iv) creșterea cu 10% pe an a numărului de cazuri soluționate care implică dispute legate de terenuri, până la finele anului 2014, inclusiv prin soluționări de dispute în afara instanțelor. Pentru contractele de concesiune și închiriere aferente domeniului public, introducerea obligativității înregistrării proprietății înainte de semnarea contractului

32 Până la finele anului 2013, adoptarea legii privind invențiile angajaților, pentru a încuraja investițiile, mai ales investițiile private, în activitățile de brevetare. Până la finele anului 2014, asigurarea de linii directoare, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, inclusiv cu privire la distribuirea beneficiilor care decurg din exploatarea comercială a invenției

33 Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri, extinderea programului Mihail Kogălniceanu ulterior anului 2013, prin convertirea sa într-un program multianual și consolidarea actualelor scheme de sprijin prin eficientizarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, mai ales în ceea ce privește scadența, costurile și reînnoirea împrumuturilor garantate, precum și a procesului de implementare referitor la executarea garanției. Introducerea, împreună cu Asociația Română a Băncilor, a unor standarde minime de transparență, prin care să fie definit un set minim de informații privind condițiile de creditare în sistemul bancar, care să fie publicate de bănci până la jumătatea anului 2014. Consolidarea serviciilor, inclusiv a celor aferente accesului la finanțare oferite de birourile teritoriale pentru IMM-uri prin creșterea numărului de societăți asistate în 2014 cu 20% față de 2013. Diversificarea surselor de finanțare pentru IMM-uri, adoptarea legislației privind finanțarea prin emisiune de acțiuni cu opțiuni de partajare a riscurilor, în special în ceea ce privește capitalul de risc și business angels/"investitorii providențiali" până la jumătatea anului 2014.

34 Îmbunătățirea activității de promovare și dezvoltare a exporturilor realizate de IMM-uri prin demararea schemei de "pașaport pentru exporturi" până la jumătatea anului 2014 și prin asigurarea funcționării depline a centrelor regionale de exportpilot până la finele anului 2014. Consolidarea portalului de comerț electronic și eficientizarea schemelor externe de consiliere comercială, în anul 2014 urmând a fi consiliate cu 30% mai multe companii față de anul 2013.

Piața forței de muncă și pensiile

35 Conservarea realizărilor celor două programe anterioare, în special prin monitorizarea implementării Codului muncii și a Codului de dialog social și prin asigurarea faptului că orice modificare ulterioară adusă legislației muncii va fi efectuată prin proceduri legislative ordinare, cu consultarea tuturor părților interesate.

36 Având în vedere necesarul de finanțare din sistemul sanitar și eventuala necesitate de a ajusta contribuțiile la fondul de asigurări de sănătate, efectuarea unei analize cuprinzătoare a impozitării muncii cu scopul reducerii, fără impact asupra poziției bugetare, a poverii fiscale efective aplicate muncii pentru cei cu venituri mici și medii. În acest scop, până la finele anului 2013 va fi prezentat spre analiză un studiu în care vor fi detaliate opțiunile de reformă a politicii fiscale și planurile de implementare a acestora

37 Adoptarea, înainte de finele anului 2013, a legislației necesare egalizării vârstei de pensionare pentru bărbați și femei, prin creșterea vârstei de pensionare pentru femei de la 63 la 65 de ani până în anul 2035.

Întreprinderi de stat

38 Continuarea procesului de reformă a guvernanței corporative a întreprinderilor de stat. Consolidarea capacității Ministerului Finanțelor Publice de a monitoriza performanța operațională și bugetele ÎS și de a pregăti evaluări anuale de calitate ale performanței acestora. Consiliul Fiscal își propune să realizeze un raport privind operațiunile ÎS și implicațiile fiscale ale acestora. Toate ÎS vor trebui să își depună bugetele pe anul 2014 în termen de o lună de la aprobarea bugetului de stat. Îmbunătățirea performanțelor operaționale ale celor mai mari companii feroviare și ale subsidiarelor lor (CFR Infrastructură, CFR Călători și CFR Marfă) astfel încât să se asigure că măsurile de eliminare a arieratelor sunt completate de reforme de natură să îmbunătățească viabilitatea acestor companii. Pierderea cumulată din exploatare nu ar trebui să depășească 2,3 miliarde lei la finele lunii decembrie 2013, după cum se prevede în Memorandumul tehnic de înțelegere.

Numirea unui consiliu de supraveghere la Hidroelectrica, până la finele lunii noiembrie 2013, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

39 Asigurarea vânzării de acțiuni deținute la Romgaz, Hidroelectrica, Oltenia, Nuclearelectrica, Electrica și CFR Marfă, după cum s-a stabilit în Memorandumul de politici economice și financiare (MPEF) și în Memorandumul tehnic de înțelegere (MTÎ).

40 Până la finele lunii iunie 2014, guvernul va adopta, în acord cu Comisia Europeană, legislația de reglementare a remunerațiilor obținute de angajații din sectorul public pentru participarea în comisiile de privatizare și pentru ocuparea de posturi în consiliile de administrație ale ÎS.

Sectorul sanitar

41 Autoritățile se vor consulta în timp util cu echipa Comisiei Europene și vor furniza toate informațiile necesare cu privire la orice propunere de modificare legislativă ce ar putea avea un impact semnificativ asupra sustenabilității financiare sau eficienței sistemului sanitar. Autoritățile vor demara din vreme consultări pentru a asigura implementarea în timp util a procesului legislativ.

42 Conservarea realizărilor programelor anterioare și continuarea implementării măsurilor restante, în special, dar nu exclusiv, a celor referitoare la: (i) eliminarea arieratelor în sistemul sanitar; (ii) conservarea mecanismelor de control al bugetului (precum taxa de claw-back pentru medicamente și raportarea lunară a bugetelor spitalelor); și (iii) implementarea soluțiilor de e-sănătate.

43 Definirea, până la finele lunii septembrie 2013, a pachetului de beneficii de bază rambursabile din fonduri publice, pe baza unor criterii obiective, verificabile, care să fie finanțat în limitele finanțării disponibile și stabilirea cadrului pentru piața de asigurări private suplimentare cu scopul de a majora ponderea cheltuielilor private în totalul cheltuielilor pentru sănătate. Începând cu anul 2015, revizuirea pachetului de beneficii de bază se va fundamenta pe o analiză de eficiență a costurilor.

44 Autoritățile vor elabora, împreună cu MFP, până la finele anului 2013, o strategie cuprinzătoare în domeniul sănătății care să cuprindă și partea de venituri.

45 Îmbunătățirea eficienței și a eficacității sistemului sanitar. Aceasta se va face prin redirecționarea resurselor alocate asistenței medicale spitalicești către asistența medicală primară și asistența acordată în ambulatoriu și prin continuarea reducerii numărului de paturi de acuți din spitale în conformitate cu strategia națională de sănătate. De asemenea, bugetul alocat asistenței primare va fi majorat - prin intermediul plăților bazate pe performanță - până la cel puțin 10% din plafonul de cheltuieli aferent sistemului de sănătate public gestionat de casa de sănătate în următorii 2 ani.

46 Implementarea în conformitate cu termenele-limită a planului de acțiune obligatoriu pentru reforma în sănătate asumat de autorități, identificând indicatori și obiective măsurabile și publicând dovezi justificative și studii de impact ale propunerilor de reformă.

47 Continuarea pregătirii reorganizării și a raționalizării rețelei de spitale pe baza proiectului guvernului finanțat de Banca Mondială pentru reforma în sistemul sanitar, programat spre a fi aprobat de Consiliul BM până la finele anului 2013. Aceasta include eficientizarea serviciilor spitalicești, reorientarea serviciilor de sănătate către servicii în ambulatoriu, crearea unor rețele integrate din punct de vedere fizic și funcțional de redirecționare a pacienților care să includă spitale regionale și a sistemului de redirecționare adiacent de la asistența primară la asistența post-spitalicească, precum și a traseelor pacienților în sistemul sanitar.

F. Politica monetară

Pe parcursul implementării programului de asistență financiară, va fi monitorizată performanța în următorul domeniu:

Stabilitatea prețurilor și managementul rezervelor

Nr. Măsuri

48 Politica monetară va urmări în continuare să asigure stabilitatea prețurilor și îndeplinirea țintei de inflație a BNR (punctul central 2,5% cu un interval de variație de ±1 punct procentual până la finele anului 2013, iar din 2014 o țintă staționară multianuală de 2,5% cu un interval de variație de ±1 punct procentual). BNR va purta discuții cu echipa CE în cazul în care rata anuală a inflației IPC se va situa în afara intervalelor precizate în MTÎ.

49 Autoritățile se vor consulta cu echipa Comisiei Europene în cazul în care pierderile de rezerve pe zi depășesc 600 milioane euro.

ANEXA 2

Rezumatul măsurilor în ordine cronologică3

3 Anexa 2 nu conține lista exhaustivă a măsurilor din program. Ea are doar un rol informativ, facilitând identificarea termenelor-limită definite în MÎ. Obiectivele programului se regăsesc la nr. 4 din MÎ, iar criteriile economice corespunzătoare sunt descrise în anexa 1.

Nr. Măsura Data
Monitorizare continuă
9. Reducerea arieratelor ÎS Toate ÎS vor depune, în conformitate cu reglementările în vigoare, informații financiare trimestriale la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 25 a lunii următoare trimestrului. Permanent, conform MTÎ
18. BNR va continua, de asemenea, să își actualizeze permanent planificarea pentru situații neprevăzute, precum și planurile pentru situații neprevăzute pentru fiecare bancă în parte. În permanență
20. BNR va continua să monitorizeze cu atenție practicile băncilor pentru a evita reînnoirea continuă de către acestea a creditelor problemă (evergreening) și va evalua riscul de credit pentru împrumuturile restructurate, pentru ca respectivele practici să rămână prudente și în conformitate cu bunele practici internaționale. În permanență
22. Orice posibilă prelungire a programului "Prima Casă" după expirarea acestuia va fi limitată la împrumuturi ipotecare în lei. Acest lucru va contribui la dezvoltarea unui grup de active pe termen lung denominate în lei, încurajând astfel emisiunile de obligațiuni garantate denominate în monedă națională. În permanență
23. Continua abținere de la adoptarea de inițiative legislative (precum legea privind insolvența persoanelor fizice sau propuneri pentru legea privind colectarea datoriilor) care ar submina disciplina de creditare În permanență
28. Continuarea implementării foilor de parcurs pentru liberalizarea piețelor gazelor și electricității În permanență
28. Facilitarea plății mai bune a taxei pentru accesul la infrastructură și electricitate de la compania feroviară de stat pentru pasageri (CFR Călători) și CFR Marfă prin reforme ale acestor companii și stingerea datoriilor restante între cele 3 companiile feroviare principale În permanență
38. Continuarea procesului de reformă a guvernanței corporative a întreprinderilor de stat În permanență
38. Consolidarea capacității Ministerului Finanțelor Publice de a monitoriza performanța operațională și bugetele ÎS și de a pregăti evaluări anuale de calitate ale performanței acestora În permanență
38. Toate ÎS vor trebui să își depună bugetele pe anul 2014 în termen de o lună de la aprobarea bugetului de stat. În permanență
39. Asigurarea vânzării de acțiuni deținute la Romgaz, Hidroelectrica, Oltenia, Nuclearelectrica, Electrica și CFR Marfă, după cum s-a stabilit în Memorandumul de politici economice și financiare (MPEF) și în Memorandumul tehnic de înțelegere (MTÎ) Conform MTÎ
41. Autoritățile se vor consulta în timp util cu echipa Comisiei Europene și vor furniza toate informațiile necesare cu privire la orice propunere de modificare legislativă ce ar putea avea un impact semnificativ asupra sustenabilității financiare sau eficienței sistemului sanitar. Autoritățile vor demara din vreme consultări pentru a asigura implementarea în timp util a procesului legislativ. În permanență
46. Implementarea în conformitate cu termenele-limită a planului de acțiune obligatoriu pentru reforma în sănătate asumat de autorități În permanență
48. Politica monetară va urmări în continuare să asigure stabilitatea prețurilor și îndeplinirea țintei de inflație a BNR (punctul central 2,5%, cu un interval de variație de ±1 punct procentual până la finele anului 2013, iar din anul 2014 o țintă staționară multianuală de 2,5%, cu un interval de variație de ±1 punct procentual). BNR va purta discuții cu echipa CE în cazul în care rata anuală a inflației IPC se va situa în afara intervalelor precizate în MTÎ. În permanență
49. Autoritățile se vor consulta cu echipa Comisiei Europene în cazul în care pierderile de rezerve pe zi depășesc 600 milioane euro. În permanență
Până la finele lunii septembrie 2013
Nr. Măsură Data
20. BNR (a colectat) date de supraveghere cu privire la împrumuturile restructurate, inclusiv împrumuturile acordate ÎS, până la finele lunii septembrie 2013, cu frecvență trimestrială. Finele lunii septembrie 2013
24. Amendarea legislației privind ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) până la finele lunii septembrie 2013 pentru a respecta cele mai bune practici internaționale Finele lunii septembrie 2013
24. ASF va angaja o companie independentă și profesionistă de consultanță pentru a evalua nivelurile de personal și personalul. În baza acestei evaluări, în termen de două luni de la data evaluării efectuate de compania de consultanță, se va elabora un plan de acțiune pentru eficientizarea ASF în vederea realizării de economii în anul 2014. Finele lunii septembrie 2013
38. Consiliul fiscal își propune să realizeze un raport privind operațiunile ÎS și implicațiile fiscale ale acestora. Finele lunii septembrie 2013
43. Definirea, până la finele lunii septembrie 2013, a pachetului de beneficii de bază rambursabile din fonduri publice, pe baza unor criterii obiective, verificabile, care să fie finanțat în limitele finanțării disponibile și stabilirea cadrului pentru piața de asigurări private suplimentare cu scopul de a majora ponderea cheltuielilor private în totalul cheltuielilor pentru sănătate. Finele lunii septembrie 2013
Până la finele lunii octombrie 2013
Nr. Măsura Data
9. Totodată, toate ÎS vor depune, în conformitate cu reglementările în vigoare, informații financiare trimestriale la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 25 a lunii următoare trimestrului. Finele lunii octombrie 2013
20. BNR va efectua o analiză cuprinzătoare a calității activelor în sectorul bancar și va elabora un raport care să cuprindă informații granulare, matrice de migrare și o analiză a vechimii creditelor neperformante ale băncilor. Finele lunii octombrie 2013
25. Autoritățile vor implementa cu celeritate recomandările Băncii Mondiale privind ROSC (Raportul privind respectarea standardelor și codurilor) și vor trimite Parlamentului spre aprobare proiectul modificat al legii insolvenței. Finele lunii octombrie 2013
Până la finele lunii noiembrie 2013
Nr. Măsura Data
38. Numirea unui consiliu de supraveghere la Hidroelectrica, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 (guvernanța corporativă a întreprinderilor publice) Finele lunii noiembrie 2013
Până la finele lunii decembrie 2013
Nr. Măsura Data
3. Asigurarea implementării și aplicării prevederilor Pactului fiscal Finele lunii decembrie 2013
5. Aprobarea unei liste actualizate a proiectelor de investiții prioritare Finele lunii decembrie 2013
9. Reducerea stocului de plăți restante neachitate până la scadență de la ÎS deținute de autoritățile centrale, de la 8,2 miliarde lei la finele lunii iunie 2013 la 5,6 miliarde lei, după cum se specifică în Memorandumul tehnic de înțelegere Finele lunii decembrie 2013
11. Continuarea consolidării rezervei de finanțare la un nivel care să acopere un număr de luni de finanțare brută Finele lunii decembrie 2013
14. Organizarea, începând cu finele anului 2013, de consultări trimestriale cu intermediarii primari, cu fondurile mutuale, cu fondurile de pensii și cu societățile de asigurări de viață, precum și apeluri trimestriale de tip conferință cu comunitatea internațională de investitori și campanii demonstrative de promovare (non-deal road shows) Finele lunii decembrie 2013
15. Lărgirea, începând cu finele anului 2013, a bazei de investitori și facilitarea accesului persoanelor fizice la titlurile de stat Finele lunii decembrie 2013
18. BNR va modifica procedurile interne pentru băncile-punte Finele lunii decembrie 2013
18. Autoritățile vor modifica prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului (OUG) nr. 99/2006 referitoare la măsurile de stabilizare, precum și ale Ordonanței Guvernului (OG) nr. 39/1996, după consultarea cu CE cu privire la interpretarea noilor reguli ale CE privind ajutorul de stat, în concordanță cu termenele de implementare pentru DCC IV Finele lunii decembrie 2013
19. Finalizarea evaluării impactului pe care îl are asupra costului fiscal deductibilitatea fiscală a vânzărilor de creanțe bancare intragrup Finele lunii decembrie 2013
21. BNR va efectua până la finele lunii decembrie 2013 verificări la fața locului pe un eșantion selectat de 20 de bănci mari, mijlocii și mici, concentrate pe strategiile băncilor în raport cu activele depreciate și vor finaliza analiza caracterului adecvat al sistemelor informatice ale băncilor Finele lunii decembrie 2013
22. Adoptarea modificărilor la legislația privind obligațiunile bancare garantate prin ordonanță de Guvern, implementând în același timp măsuri asiguratorii adecvate pentru păstrarea stabilității financiare Finele lunii decembrie 2013
26. Implementarea planurilor de acțiune adoptate ca răspuns la constatările analizelor funcționale efectuate în perioada 2010-2011 în timp util. Continuarea raportării trimestriale cu privire la implementarea acestora. Revizuirea și actualizarea planurilor de acțiune până la finele anului 2013 Finele lunii decembrie 2013
27. Stabilirea unei unități centrale de livrare în conformitate cu proiectul Băncii Mondiale pentru a îmbunătăți prioritizarea, implementarea și coordonarea politicilor la nivelul întregii administrații, cu referire deosebită la implementarea recomandărilor specifice de țară ale Consiliului UE ce nu sunt acoperite în acest program de asistență Finele lunii decembrie 2013
37. Adoptarea, înainte de finele anului 2013, a legislației necesare egalizării vârstei de pensionare pentru bărbați și femei, prin creșterea vârstei de pensionare pentru femei de la 63 la 65 de ani până în anul 2035 Finele lunii decembrie 2013
38. Îmbunătățirea performanțelor operaționale ale celor mai mari companii feroviare și ale subsidiarelor lor (CFR Infrastructură, CFR Călători și CFR Marfă) astfel încât să se asigure că măsurile de eliminare a arieratelor sunt completate de reforme de natură să îmbunătățească viabilitatea acestor companii. Pierderea cumulată din exploatare nu ar trebui să depășească 2,3 miliarde lei la finele lunii decembrie 2013, după cum se prevede în Memorandumul tehnic de înțelegere Finele lunii decembrie 2013
Până la finele lunii ianuarie 2014
Nr. Măsura Data
6. Implementarea aplicației web la Ministerul Finanțelor Publice și la cel puțin încă o entitate atât din administrația centrală, cât și din administrația locală Finele lunii ianuarie 2014
28. Amendarea în continuare a formulei de calcul a PSO pentru a acorda o pondere mai mare kilometrilor tren-pasageri efectuați Finele lunii ianuarie 2014
Până la finele lunii martie 2014
Nr. Măsura Data
10. Actualizarea și publicarea, în fiecare an, a strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale (SMD) și a calendarului de licitații, precum și anunțarea trimestrială a licitațiilor de titluri de stat Finele lunii martie 2014
12. Finalizarea sistemului electronic de licitații pentru emisiuni primare interne Finele lunii martie 2014
21. BNR va efectua verificări la fața locului la restul băncilor Finele lunii martie 2014
26. Continuarea raportării trimestriale cu privire la implementarea planurilor de acțiune Finele lunii martie 2014
Până la finele lunii mai 2014
Nr. Măsura Data
21. BNR, în consultare cu Comisia și cu FMI, va conveni un plan de acțiune pentru soluționarea ÎNP. Finele lunii mai 2014
Până la finele lunii iunie 2014
Nr. Măsura Data
8. Stabilirea unui catalog de servicii destinate contribuabililor Finele lunii iunie 2014
26. Depunerea raportării trimestriale cu privire la implementarea planurilor de acțiune Finele lunii iunie 2014
29. Dezvoltarea unei metodologii comune pentru studiile de impact, inclusiv "testul IMM" și instituirea unui mecanism de control al calității până la jumătatea anului 2014 Finele lunii iunie 2014
30. Asigurarea funcționalității depline a sistemului electronic de depunere a declarațiilor fiscale și de efectuare a plăților de taxe și impozite pentru IMM-uri Finele lunii iunie 2014
30. Simplificarea procedurilor cu privire la înregistrarea proprietăților și la autorizațiile de construcție prin introducerea posibilității de depunere electronică Finele lunii iunie 2014
30. Introducerea termenelor standard și a aprobării automate după termenul-limită pentru înregistrarea proprietăților și autorizațiile de construcție Finele lunii iunie 2014
31. Consolidarea capacității de management de proiect a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară Finele lunii iunie 2014
33. Introducerea unor standarde minime de transparență, prin care să fie definit un set minim de informații privind condițiile de creditare în sistemul bancar, care să fie publicate de bănci până la jumătatea anului 2014 Finele lunii iunie 2014
33. Adoptarea legislației privind finanțarea prin emisiune de acțiuni cu opțiuni de partajare a riscurilor, în special în ceea ce privește capitalul de risc și business angels/"investitorii providențiali" Finele lunii iunie 2014
34. Îmbunătățirea activității de promovare și dezvoltare a exporturilor realizate de IMM-uri prin demararea schemei de "pașaport pentru exporturi" Finele lunii iunie 2014
40. În acord cu Comisia Europeană, adoptarea legislației de reglementare a remunerațiilor obținute de angajații din sectorul public pentru participarea în comisiile de privatizare și pentru ocuparea de posturi în consiliile de administrație ale ÎS Finele lunii iunie 2014
Până la finele lunii septembrie 2014
Nr. Măsura Data
13. Introducerea, până la finele lunii septembrie 2014, a unei platforme electronice de tranzacționare pentru monitorizarea tranzacțiilor pe piața secundară Finele lunii septembrie 2014
16. Crearea cadrului legal, procedural și operațional necesar pentru efectuarea de răscumpărări, schimburi de obligațiuni și operațiuni repo Finele lunii septembrie 2014
26. Transmiterea raportării trimestriale cu privire la implementarea planurilor de acțiune Finele lunii septembrie 2014
Până la finele lunii decembrie 2014
Nr. Măsura Data
17. Stabilirea implicării Trezoreriei într-o casă centrală de compensații în contrapartidă (CPC) Finele lunii decembrie 2014
26. Transmiterea raportării trimestriale cu privire la implementarea planurilor de acțiune Finele lunii decembrie 2014
29. Implementarea de proiecte-pilot pentru studiile de impact pentru noile acte normative ce au legătură cu activitățile de afaceri, în 4 ministere selectate până la finele anului 2014 Finele lunii decembrie 2014
30. Introducerea schimbului de date prin sistemul de e-guvernare Finele lunii decembrie 2014
31. Creșterea cu 10% pe an a numărului de cazuri soluționate care implică dispute legate de terenuri, inclusiv prin soluționări de dispute în afara instanțelor Finele lunii decembrie 2014
32. Asigurarea de linii directoare, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale, inclusiv cu privire la distribuirea beneficiilor care decurg din exploatarea comercială a invenției Finele lunii decembrie 2014
33. Consolidarea serviciilor, inclusiv a celor aferente accesului la finanțare oferite de birourile teritoriale pentru IMM-uri prin creșterea numărului de societăți asistate în 2014 cu 20% față de 2013 Finele lunii decembrie 2014
34. Asigurarea funcționării depline a centrelor regionale de export pilot Finele lunii decembrie 2014
34. Consolidarea portalului de comerț electronic și eficientizarea schemelor externe de consiliere comercială, în anul 2014 urmând a fi consiliate cu 30% mai multe companii față de anul 2013 Finele lunii decembrie 2014
43. Revizuirea pachetului de beneficii de bază se va fundamenta pe o analiză de eficiență a costurilor. Finele lunii decembrie 2014
Până la finele lunii martie 2015
Nr. Măsura Data
26. Transmiterea raportării trimestriale cu privire la implementarea planurilor de acțiune Finele lunii martie 2015
Până la finele lunii iunie 2015
Nr. Măsura Data
26. Transmiterea raportării trimestriale cu privire la implementarea planurilor de acțiune Finele lunii iunie 2015
31. Creșterea numărului de proprietăți înregistrate în cartea funciară națională digitală de la nivelul curent de 15% la 25% Finele lunii iunie 2015
Măsuri care trebuie realizate în cursul programului, termenele-limită urmând a fi stabilite ulterior
Nr. Măsura
1. Reducerea deficitului structural la 1% din PIB
3. Consolidarea capacității Consiliului Fiscal în evaluarea proiecțiilor privind veniturile și în calcularea țintei de deficit
4. Îmbunătățirea conținutului Strategiei fiscale
4. Asigurarea implicării ministerelor de resort în procesul de planificare bugetară pe termen mediu, prin proiectarea și implementarea de proceduri privind aranjamentele de coordonare internă
4. Sporirea capacității Ministerului Finanțelor Publice de a estima deficitul structural
4. Consolidarea capacității de a efectua analize ale impactului fiscal al propunerilor legislative
6. Crearea unui sistem eficient de control al angajamentelor la toate nivelurile administrației publice
7. Stabilirea unui flux periodic de date fiscale relevante către Ministerul Finanțelor Publice
8. Implementarea unei strategii cuprinzătoare privind disciplina fiscală, în conformitate cu proiectul respectiv al Băncii Mondiale
8. Îmbunătățirea procedurii de rambursare a TVA
8. Creșterea ratei de depunere electronică a declarațiilor fiscale pentru societăți de la 89% la 93%
18. Guvernanța corporativă a Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar va fi întărită, în mod deosebit pentru a evita orice percepție de conflict de interese în cazul membrilor CA și al directorilor executivi
23. Autoritățile vor asigura judecarea cazurilor ce implică astfel de clauze abuzive de către instanțe superioare sau de către o instanță specializată unică și vor lua toate măsurile ce se impun pentru a asigura o aplicare armonizată a acestor prevederi, cum ar fi instruirea judecătorilor
23. BNR împreună cu Asociația Română a Băncilor vor explora posibilitățile de creare a unei baze de date a acționarilor companiilor aflate în insolvență, precum și de implementare a unui sistem mai eficient de raportare a datelor de către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență
24. ASF va finaliza cu celeritate integrarea fostelor 3 autorități de supraveghere a valorilor mobiliare, asigurărilor și pensiilor, asigurând în același timp funcționarea lină a activităților de supraveghere
24. ASF va dezvolta o politică de resurse umane orientată în primul rând spre personal calificat care să efectueze acțiuni de supraveghere la fața locului, analize off-site, validarea modelelor interne
24. ASF va consolida în continuare transparența și asumarea răspunderii publice prin asigurarea comunicării publice adecvate a tuturor taxelor și comisioanelor percepute entităților supravegheate
28. Continuarea dezvoltării platformelor de tranzacționare a gazelor naturale și a energiei electrice
28. Continuarea procesului de unbundling la operatorii de transmisie a energiei și la dispeceri
28. Perfecționarea integrării transfrontaliere a rețelelor de energie și stabilirea măsurilor de securitate a furnizării
30. Restructurarea ghișeului unic și a punctului unic de contact într-o platformă electronică unică și complet operațională
31. Identificarea unor aranjamente adecvate pentru o soluționare rapidă a cazurilor de succesiuni nedeschise
31. Pentru contractele de concesiune și închiriere aferente domeniului public, introducerea obligativității înregistrării proprietății înainte de semnarea contractului
42. Continuarea implementării măsurilor restante, în special, dar nu exclusiv, a celor referitoare la: (i) eliminarea arieratelor în sistemul sanitar; (ii) conservarea mecanismelor de control al bugetului (precum taxa de claw-back pentru medicamente și raportarea lunară a bugetelor spitalelor); și (iii) implementarea soluțiilor de e-sănătate.
45. Îmbunătățirea eficienței și a eficacității sistemului sanitar. Aceasta se va face prin redirecționarea resurselor alocate asistenței medicale spitalicești către asistența medicală primară și asistența acordată în ambulatoriu, și prin continuarea reducerii numărului de paturi de acuți din spitale în conformitate cu strategia națională de sănătate. De asemenea, bugetul alocat asistenței primare va fi majorat - prin intermediul plăților bazate pe performanță - până la cel puțin 10% din plafonul de cheltuieli aferent sistemului de sănătate public gestionat de casa de sănătate în următorii 2 ani.
47. Continuarea pregătirii reorganizării și a raționalizării rețelei de spitale pe baza proiectului guvernului finanțat de Banca Mondială pentru reforma în sistemul sanitar

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...