Art 36 Drepturile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare | Lege 293/2004

Acesta este un fragment din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, condițiile de muncă și îndatoririle funcționarilor publici cu statut special - Drepturile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare -
Art. 36. -

Funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare are dreptul la:

a) salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizații, sporuri, precum și premii și prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul corespunzător funcției îndeplinite, gradului profesional deținut, gradațiile, sporurile pentru misiune permanentă și, după caz, indemnizația de conducere și salariul de merit;

b) ajutoare și alte drepturi bănești, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;

c) uniformă și echipament specific, alocații pentru hrană, asistență medicală și psihologică, medicamente, proteze stomatologice și dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, în mod gratuit, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului****) și ale respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate; Puneri în aplicare (2)

**** ) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și a protezelor pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.134 din 1 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

d) locuințe de serviciu și de intervenție, în condițiile legii;

e) concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite și concedii fără plată, în condiții stabilite prin hotărâre a Guvernului*****); Puneri în aplicare (1)

*****) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.946/2004 privind condițiile în baza cărora funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite și concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.140 din 2 decembrie 2004, cu modificările ulterioare.

f) o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, pe lângă drepturile salariale aferente lunii în care se efectuează concediul;

g) concedii medicale, concedii de maternitate, pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani sau a copilului cu handicap până la vârsta de 3 ani, precum și pentru alte situații, în condițiile stabilite de lege;

h) bilete de odihnă, tratament și recuperare, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului*); odihna, tratamentul și recuperarea se pot face și în centrele aparținând Administrației Naționale a Penitenciarelor sau ale Ministerului Justiției; Puneri în aplicare (1)

*) A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la lit. e).

i) pensii, în condiții stabilite prin lege specială;

j) indemnizații de instalare, de mutare, de delegare sau detașare, precum și decontarea cheltuielilor de cazare, în condițiile stabilite de lege;

k) decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte localități, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când domiciliază în altă localitate decât cea în care își desfășoară activitatea până la 70 km și, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum și în alte situații, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului**); Puneri în aplicare (1)

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile de transport ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 23 noiembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

l) încadrarea activității în condiții deosebite, speciale sau alte condiții de muncă, potrivit legii;

m) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziționat personal, în condițiile legii;

n) beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Ministerului Justiției, în cazul în care viața, sănătatea ori bunurile sale, ale soțului/soției și ale copiilor aflați în întreținerea sa sunt afectate în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Despăgubirile menționate se acordă în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

o) tratament medical în străinătate pentru afecțiuni medicale contractate în timpul exercitării profesiei, dacă nu pot fi tratate în țară, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

p) consultanță juridică prin avocat, asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării penale, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiției. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 293/2004:
Art 26 Avansarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 27 Avansarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 28 Avansarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 29 Avansarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 30 Avansarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 31 Avansarea funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 32 Pregătirea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 33 Pregătirea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 34 Pregătirea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 35 Pregătirea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 36 Drepturile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 37 Drepturile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 38 Drepturile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 39 Drepturile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 40 Drepturile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 41 Drepturile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 42 Drepturile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 43 Drepturile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 44 Drepturile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 45 Condițiile de muncă ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Art 46 Condițiile de muncă ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
;
se încarcă...