Comisia Europeană

Decizia nr. 190/2014 de stabilire a repartizării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și al obiectivului de cooperare teritorială europeană, a repartizării anuale a resurselor pentru fiecare stat membru din alocările specifice pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, împreună cu lista regiunilor eligibile, precum și a sumelor care urmează să fie transferate din alocările fiecărui stat membru din Fondul de coeziune și din fondurile structurale către Mecanismul pentru Interconectarea Europei și către ajutorul pentru cele mai defavorizate persoane pentru perioada 2014-2020 [notificată cu numărul C(2014) 2082]
Număr celex: 32014D0190

Modificări (4)

În vigoare de la 28 aprilie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, în special articolul 91 alineatul (2) și articolul 92 alineatele (6) și (7),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 91 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, în scopul stabilirii unui cadru financiar adecvat pentru fonduri este necesar să se stabilească repartizarea anuală a resurselor globale alocate pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și al obiectivului de cooperare teritorială europeană, precum și repartizarea anuală a resurselor pentru fiecare stat membru din alocările specifice pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după cum se menționează la articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

(2) În conformitate cu articolul 91 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, prezenta decizie ar trebui să stabilească lista regiunilor eligibile pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

(3) În conformitate cu articolul 92 alineatul (2) din regulamentul menționat mai sus, este necesar să se stabilească repartizarea anuală a resurselor specifice alocate pentru fiecare stat membru în funcție de diferitele categorii de regiuni, după cum se specifică în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, inclusiv alocările suplimentare destinate Ciprului pentru anii 2014 și 2015.

(4) Este necesar să se stabilească repartizarea anuală a resurselor specifice alocate pentru fiecare stat membru pentru Fondul de coeziune, din care s-au scăzut sumele care urmează să fie transferate de către statele membre Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în conformitate cu articolul 92 alineatul (6) din regulamentul menționat mai sus.

(5) Este necesar să se stabilească repartizarea anuală a resurselor specifice destinate regiunilor ultraperiferice din Franța, Spania și Portugalia și regiunilor din Finlanda și Suedia care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 1994.

(6) Este necesar să se stabilească repartizarea anuală a resurselor specifice alocate inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

(7) Este necesar să se stabilească sumele care urmează să fie transferate din alocările fiecărui stat membru din Fondul de coeziune către Mecanismul pentru Interconectarea Europei instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

(8) Este necesar să se stabilească sumele care urmează să fie transferate din plățile efectuate în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă către ajutorul pentru cele mai defavorizate persoane. Acest transfer are la bază alocarea pentru Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane.

(9) Este necesar să se stabilească repartizarea anuală a resurselor specifice pentru acțiuni inovatoare în gestiune directă sau indirectă de către Comisie în domeniul dezvoltării urbane durabile.

(10) Este necesar să se stabilească repartizarea anuală a resurselor globale alocate pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană și a resurselor specifice pentru cele trei componente ale acestuia, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

(11) Din motive de transparență, repartizările globale ar trebui să fie calculate la prețurile din 2011.

(12) Dată fiind programarea efectuată de către statele membre, repartizările anuale specifice ar trebui să se calculeze în prețuri curente pentru a reflecta indexarea de 2 % pe an în conformitate cu articolul 91 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și pentru a stabili resursele disponibile în mod efectiv după deducerea sprijinului pentru Mecanismul pentru Interconectarea Europei, a ajutorului pentru cele mai defavorizate persoane, a asistenței tehnice la inițiativa Comisiei și a alocării pentru acțiuni inovatoare în gestiune directă sau indirectă de către Comisie în domeniul dezvoltării urbane durabile,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Repartizarea anuală a resurselor globale alocate pentru fiecare stat membru în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă este stabilită în anexa I.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...