Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică

Modificări (9), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 decembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) În anul 2003, salariile personalului contractual din sectorul bugetar stabilite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și indemnizațiile personalului care ocupă funcții de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările ulterioare, avute la 31 decembrie 2002, se majorează în două etape, astfel:

a) cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003;

b) cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 față de nivelul din luna septembrie.

(2) Pentru personalul contractual din sectorul bugetar, salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000, salariile de bază avute se majorează în două etape, astfel:

a) cu 3% începând cu data de 1 ianuarie 2003;

b) cu 4,5% începând cu data de 1 octombrie 2003 față de nivelul din luna septembrie.

Art. 2. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1), limita minimă și limita maximă a salariilor de bază prevăzute în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, astfel cum au fost majorate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar, aprobată și modificată prin Legea nr. 387/2001, și prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 187/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 342/2002, se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% și începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 9%.

(2) În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2) limita maximă se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 3% și începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 4,5%.

(3) Prevederile alin. (1) și alin. (2) se aplică și pentru personalul la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.

Art. 3. -

(1) Salariile de bază majorate potrivit art. 2 sunt prevăzute în anexele nr. I a - VI a, pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2003, și în anexele nr. I b - VI b, pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, la prezenta ordonanță de urgență.

(2) Indemnizațiile persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică alese și numite, precum și ale celor care ocupă funcții asimilate cu funcții de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1 a, VII/2 a și VIII a, pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2003, și, respectiv, în anexele nr. VII/1 b, VII/2 b și VIII b, pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, la prezenta ordonanță de urgență.

(3) În salariile de bază corespunzătoare limitei maxime, precum și în cele corespunzătoare unui singur nivel, prevăzute în anexele la prezenta ordonanță de urgență, este inclusă și majorarea de până la 8,29%, acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 4. -

(1) Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanțe de urgență, vor fi majorate începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% și începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 9% față de nivelul din luna septembrie, iar pentru personalul salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu 3% începând cu data de 1 ianuarie 2003 și cu 4,5% începând cu data de 1 octombrie 2003.

(2) În cazul în care salariul de bază majorat cu 6% de la 1 ianuarie 2003 se situează sub limita minimă stabilită în anexele la prezenta ordonanță de urgență, se acordă salariul de bază prevăzut pentru limita minimă.

Art. 5. -

(1) În anul 2003, personalul salarizat între limitele prevăzute în anexele la prezenta ordonanță de urgență poate beneficia, pe lângă creșterile salariale acordate potrivit art. 1, și de o creștere salarială prin evaluarea performanțelor profesionale individuale realizate în anul 2002, cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevăzute de lege pentru anul 2003.

(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale se va desfășura până la finele lunii mai 2003.

Art. 6. -

Salariile de bază calculate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului.

Art. 7. -

(1) Promovarea personalului în anul 2003, în condițiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana și cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

(2) Promovarea în condițiile legii a persoanelor încadrate pe funcția de debutant, precum și a celor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior. Modificări (1)

Art. 8. -

Absolvenții învățământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creștere de până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 9. -

În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activității, persoanele angajate în sectorul bugetar aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum și persoanele angajate din instituțiile publice ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și persoanele care revin în funcția publică din care au fost suspendate, în condițiile legii, vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoștințelor profesionale avute, organizat în acest scop de angajator:

a) cu persoanele care promovează acest examen se va proceda în același mod ca și în cazul persoanelor angajate prin concurs;

b) persoanelor care nu promovează acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al funcției avute anterior.

Art. 10. - Modificări (1)

Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 și cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum și modificarea în ceea ce privește calitatea acestor posturi, de funcționar public sau contractual, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 11. -

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de funcții, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta și care constituie bază de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcții de execuție în proporție de două treimi din numărul total stabilit în condițiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unități bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit și în proporțiile stabilite pentru funcțiile de execuție să se facă la nivelul unităților respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitățile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabilește o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

(3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puțin 6 luni de la angajare.

(4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit pe perioada respectivă.

(5) Personalul cu indemnizație lunară ca unică formă de remunerare a activității nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit.

Art. 12. -

(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, cu încadrare în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinație. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat, pentru personalul contractual din aparatul propriu și din unitățile subordonate, fără a depăși valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

Art. 13. -

Personalul din sectorul bugetar necuprins în prezenta ordonanță de urgență, salarizat potrivit legilor speciale, va beneficia de creșteri salariale în anul 2003 prin modificarea în mod corespunzător a prevederilor din actele normative respective.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a și VI/2a*) la prezenta ordonanță de urgență modifică și înlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003 și până la 30 septembrie 2003, anexele nr. I, II, III/3, IV/1-IV/11, V/1, V/2, VI/1, VI/2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Anexele nr. VII/1a, VII/2a și VIIIa*) la prezenta ordonanță de urgență modifică și înlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003 și până la 30 septembrie 2003, anexele nr. II/1, II/2 și III la Legea nr. 154/1998, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Anexele nr. Ib, IIb, IIIb, IV/1b-IV/11b, V/1b, V/2b, VI/1b și VI/2b*) la prezenta ordonanță de urgență modifică și înlocuiesc, începând cu data de 1 octombrie 2003 și până la 31 decembrie 2003, anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a și VI/2a din aceeași ordonanță.

(4) Anexele nr. VII/1b, VII/2b și VIIIb*) la prezenta ordonanță de urgență modifică și înlocuiesc, începând cu data de 1 octombrie 2003 și până la 31 decembrie 2003, anexele nr. VII/1a, VII/2a și VIIIa.

*) Anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a, VI/2a, VII/1a, VII/2a, VIIIa, Ib, IIb, IIIb, IV/1b-IV/11b, V/1b, V/2b, VI/1b, VI/2b, VII/1b, VII/2b și VIIIb sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 12 decembrie 2002.

Nr. 191.

ANEXA Nr. I a (valabil la 01.01.2003) Jurisprudență

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE

(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului
ori a ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale1),
aparatul de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului
României)

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate*)

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Secretar general S 16.375.000
2 Secretar general adjunct S 14.740.000

NOTĂ: Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A S 3.400.000 8.112.000
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I S 3.100.000 7.095.000
3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II S 2.850.000 6.427.000
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 2.750.000 5.761.000
5 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 2.700.000 5.177.000
6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 2.650.000 -
7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul I A SSD 2.800.000 7.095.000
8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 2.750.000 5.761.000
9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 2.700.000 5.177.000
10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 2.650.000 4.676.000
11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
12 Consilier juridic gradul I A S 3.400.000 8.112.000
13 Consilier juridic gradul I S 3.100.000 7.095.000
14 Consilier juridic gradul II S 2.850.000 6.427.000
15 Consilier juridic gradul III S 2.750.000 5.761.000
16 Consilier juridic gradul IV S 2.700.000 5.177.000
17 Consilier juridic debutant S 2.650.000 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
18 Referent I A M 2.800.000 4.131.000
19 Referent I M 2.750.000 3.593.000
20 Referent II M 2.700.000 3.341.000
21 Referent III M 2.650.000 2.926.000
22 Referent IV M 2.600.000 2.672.000
23 Referent debutant M 2.550.000 -

*) Funcțiile prevăzute în cap. I. B se utilizează pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale, precum și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor prevăzuți la cap. II din Anexa nr. II a. Modificări (1)

II. Salarii de bază pentru funcții de de conducere și de execuție de
specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administrației
Prezidențiale1), Guvernului, Curții Supreme de Justiție,
Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție,
Curții Constituționale, Consiliului Legislativ,
Avocatului Poporului și Curții de Conturi
Modificări (1)

1) Administrația Prezidențială poate aplica pentru salariații săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariații care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum și condițiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

A. Funcții de conducere specifice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Șef departament, director general S 16.375.000

B. Funcții de execuție de specialitate specifice

Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
2 Șef birou senatorial, șef cabinet S 3.100.000 7.095.000
3 Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent SSD 2.600.000 5.927.000
4 Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent M 2.550.000 5.177.000
5 Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent PL 2.550.000 5.927.000
6 Director de cabinet S 5.263.000 12.684.000
7 Consilier S 5.263.000 12.684.000
8 Expert S 5.100.000 11.600.000
9 Consultant S 3.486.000 7.930.000
10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 2.550.000 4.342.000

*) Se utilizează și pentru cabinetul demnitarului.

III. Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

a) Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale
Garda financiară - personal militarizat

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Comisar general S 14.904.000

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Comisar principal I A S 3.400.000 8.112.000
2 Comisar principal I S 3.100.000 7.095.000
3 Comisar principal II S 2.850.000 6.262.000
4 Comisar principal III S 2.750.000 5.761.000
5 Comisar principal IV S 2.700.000 5.593.000
6 Comisar debutant S 2.650.000 -
7 Comisar principal I S.S.D. 2.750.000 6.427.000
8 Comisar principal II S.S.D. 2.700.000 5.761.000
9 Comisar principal III S.S.D. 2.650.000 5.177.000
10 Comisar debutant S.S.D. 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11 Comisar I A M 2.800.000 4.342.000
12 Comisar I M 2.700.000 3.841.000
13 Comisar II M 2.650.000 3.508.000
14 Comisar III M 2.600.000 3.175.000
15 Comisar debutant M 2.550.000 -

Audit intern

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
1 Auditor - ofițer S 7.900.000 11.641.000
2 Auditor - expert S 5.500.000 9.139.000
3 Auditor - inspector S 3.900.000 7.470.000
4 Auditor - asistent S 3.100.000 6.637.000

b) Funcții specifice din serviciile publice descentralizate.
Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților
subordonate Ministerului Finanțelor Publice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1. Casier trezorier I M 2.650.000 3.341.000
2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M; G 2.600.000 2.926.000
3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M; G 2.550.000 -

2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Ministru consilier S 3.400.000 13.017.000*)
2 Consilier economic S 3.200.000 7.095.000
3 Secretar economic I S 2.900.000 6.428.000
4 Secretar economic II S 2.700.000 5.761.000
5 Secretar economic III S 2.650.000 5.177.000
*) Cuprinde și indemnizația de conducere.
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
1 Referent transmitere I M 2.700.000 3.593.000
2 Referent transmitere II M 2.650.000 3.258.000
3 Referent transmitere III M 2.600.000 2.926.000
4 Referent debutant M 2.550.000 -

3. MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 2.750.000 5.761.000
2 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 2.700.000 5.177.000
3 Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 2.650.000 4.676.000
4 Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 2.600.000 -

4. MINISTERUL DE INTERNE

Funcții specifice Arhivelor Naționale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Arhivist gradul I A S 3.400.000 8.081.000
2 Arhivist gradul I S 3.100.000 7.095.000
3 Arhivist gradul II S 2.850.000 6.428.000
4 Arhivist gradul III S 2.750.000 5.761.000
5 Arhivist gradul IV S 2.700.000 5.177.000
6 Arhivist debutant S 2.650.000 -
7 Arhivist gradul I A SSD 2.800.000 7.095.000
8 Arhivist gradul I SSD 2.750.000 5.761.000
9 Arhivist gradul II SSD 2.700.000 5.177.000
10 Arhivist gradul III SSD 2.650.000 4.676.000
11 Arhivist debutant SSD 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
12 Arhivar I A M 2.800.000 4.131.000
13 Arhivar I M 2.750.000 3.593.000
14 Arhivar II M 2.700.000 3.341.000
15 Arhivar III M 2.650.000 2.926.000
16 Arhivar debutant M 2.550.000 -

IV. Funcții specifice unor organe din subordinea
Ministerului Finanțelor Publice

OFICIUL CONCURENȚEI

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Inspector de concurență gradul I S 3.400.000 8.112.000
2 Inspector de concurență gradul II S 3.200.000 7.095.000
3 Inspector de concurență gradul III S 2.900.000 6.428.000

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998

ANEXA Nr. II a (valabil la 01.01.2003)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Prefecturi, consilii, primării și servicii publice
din subordinea acestora

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I A S 2.850.000 5.929.000
2 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I S 2.800.000 5.241.000
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 2.750.000 4.553.000
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 2.700.000 4.125.000
5 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 2.650.000 -
6 Conductor arhitect I A, referent I A, inspector I A, subinginer I A SSD 2.750.000 4.212.000
7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 2.700.000 3.700.000
8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer II SSD 2.650.000 3.300.000
9 Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutant SSD 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul I A S 3.400.000 6.615.000
11 Consilier juridic gradul I S 3.100.000 5.929.000
12 Consilier juridic gradul II S 2.800.000 5.241.000
13 Consilier juridic gradul III S 2.750.000 4.553.000
14 Consilier juridic gradul IV S 2.700.000 3.953.000
15 Consilier juridic debutant S 2.650.000 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
16 Referent, inspector; I A M 2.750.000 3.868.000
17 Referent, inspector; I M 2.700.000 3.610.000
18 Referent, inspector; II M 2.650.000 3.267.000
19 Referent, inspector; III M 2.600.000 3.011.000
20 Referent, inspector; debutant M 2.550.000 -
21 Agent agricol I M 2.650.000 3.180.000
22 Agent agricol II M; G 2.600.000 3.011.000
23 Agent agricol III M; G 2.550.000 2.752.000
24 Agent agricol debutant M; G 2.500.000 -

II. Salarii de bază pentru funcții din aparatul
prefecturilor și al consiliilor

1. Prefectura Municipiului București și Consiliul General al Municipiului București
Nr. crt. Funcția Salariul de bază - lei -
1 Secretar general al prefecturii 16.011.000
2 Secretar 16.011.000
2. Prefecturi și consilii județene
Nr. crt. Funcția Salariul de bază - lei -
Categoria I Categoria II
3 Secretar general al prefecturii 15.001.000 13.988.000
4 Secretar 15.001.000 13.988.000
3. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale.
Nr. crt. Funcția Salariul de bază - lei -
Cu peste 320.000 locuitori*) Categoria
I II III
5 Municipii
- secretar 12.472.000 11.293.000 10.282.000 9.270.000
*) Se aplică și la sectoarele municipiului București.
6 Orașe
- secretar - 7.754.000 6.998.000 5.902.000
Nr. crt. Funcția Salariul de bază - lei -
Cu peste 15.000 locuitori Categoria
I II III
între 7.001-15.000 locuitori între 3.001-7.000 locuitori până la 3.000 locuitori
7 Comune
- secretar 5.564.000 5.059.000 4.638.000 4.385.000

NOTA:

1. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

2. În cazul secretarului unităților administrativ teritoriale, care, în mod excepțional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanță de urgență se diminuează cu 10%.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. III a valabil la 01.01.2003 Jurisprudență

CONSILIUL CONCURENȚEI

Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate
specifice ale Consiliului Concurenței

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Inspector de concurență gradul I S 5.150.000 11.680.000
2 Inspector de concurență gradul II S 4.650.000 10.563.000
3 Inspector de concurență gradul III S 4.150.000 9.448.000
4 Inspector de concurență asistent S 3.000.000 6.789.000

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/1 a (valabil la 01.01.2003)

SĂNĂTATE

I. Unități sanitare și de asistență socială, altele decât cele clinice

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Medic primar S 4.144.000 8.442.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 5.100.000 12.662.000
2 Medic specialist S 3.547.000 6.045.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 4.144.000 7.887.000
3 Medic S 2.700.000 5.299.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.264.000 7.326.000
4 Medic stagiar S 2.650.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.052.000 -
5 Farmacist primar*) S 3.547.000 6.332.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 4.020.000 9.767.000
6 Farmacist specialist S 3.080.000 5.299.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.547.000 7.003.000
7 Farmacist S 2.700.000 4.182.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.880.000 6.458.000
8 Farmacist stagiar S 2.650.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.833.000 -
9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2.800.000 6.293.000
10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2.750.000 4.971.000
11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2.700.000 4.142.000
12 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 2.650.000 -
13 Dentist principal S.S.D. 2.700.000 4.639.000
14 Dentist S.S.D. 2.650.000 4.101.000
15 Dentist debutant S.S.D. 2.600.000 -
16 Asistent medical principal*****) S.S.D. 2.700.000 4.708.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S.S.D. 3.100.000 5.853.000
17 Asistent medical*****) S.S.D. 2.650.000 4.211.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S.S.D. 2.850.000 4.941.000
18 Asistent medical debutant*****) S.S.D. 2.600.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S.S.D. 2.700.000 -
19 Asistent medical principal**) PL 2.650.000 4.639.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 2.700.000 5.714.000
20 Asistent medical**) PL 2.600.000 4.142.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 2.650.000 4.802.000
21 Asistent medical debutant**) PL 2.550.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 2.600.000 -
22 Asistent medical principal**) M 2.650.000 4.308.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.700.000 5.133.000
23 Asistent medical**) M 2.600.000 3.645.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.650.000 4.142.000
24 Asistent medical debutant**) M 2.550.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.600.000 -
25 Tehnician dentar principal***) M 2.650.000 4.474.000
26 Tehnician dentar***) M 2.600.000 3.811.000
27 Tehnician dentar debutant***) M 2.550.000 -
28 Sora medicală principală****) M 2.650.000 3.975.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.700.000 4.971.000
29 Sora medicală****) M 2.600.000 3.314.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.650.000 3.645.000
30 Sora medicală debutantă****) M 2.550.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.600.000 -

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

**) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă, care au studii de acest nivel.

***) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

****) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, moașă, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

*****) Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgențe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.

B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
31 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 3.547.000 6.293.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 4.020.000 9.767.000
32 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 3.080.000 4.971.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.547.000 7.003.000
33 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2.700.000 4.142.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.880.000 4.971.000
34 Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant S 2.650.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 2.833.000 -
35 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal. S 2.750.000 4.887.000
36 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social S 2.700.000 4.474.000
37 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutant. S 2.650.000 -
38 Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*) S.S.D. 2.700.000 4.639.000
39 Profesor C.F.M., biolog, chimist*) S.S.D. 2.650.000 4.101.000
40 Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*) S.S.D. 2.600.000 -
C. Salarii de bază pentru personalul a uxiliar s anitar
41 Infirmieră, agent D.D.D. G 2.550.000 2.650.000
42 Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 2.500.000 -
43 Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 2.500.000 2.650.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) G 2.550.000 3.479.000
44 Ambulanțier**) 2.600.000 3.645.000
45 Șofer autosanitară I***) 2.600.000 3.314.000
46 Șofer autosanitară II***) 2.550.000 2.982.000
47 Șofer autosanitară III***) 2.500.000 2.650.000

*) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

**) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 și are 2 ani vechime în funcția de șofer autosanitară I.

***) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

II. Unități clinice, institute și centre medicale1)

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Medic primar S 4.728.000 10.214.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 5.675.000 13.966.000
2 Medic specialist S 4.144.000 7.947.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 4.728.000 9.603.000
3 Medic rezident anul VI-VII S 5.915.000 -
4 Medic rezident anul IV-V S 5.529.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 6.172.000 -
5 Medic rezident anul III S 4.886.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 5.529.000 -
6 Medic rezident anul II S 4.244.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 4.886.000 -
7 Medic rezident anul I S 3.600.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 4.244.000 -
8 Farmacist primar*) S 3.547.000 8.277.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 4.375.000 10.678.000
9 Farmacist specialist S 2.957.000 6.622.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.312.000 8.526.000
10 Farmacist rezident anul III S 4.244.000 -
11 Farmacist rezident anul II S 3.858.000 -
12 Farmacist rezident anul I S 3.472.000 -
13 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 2.800.000 8.277.000
14 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2.700.000 6.622.000
15 Asistent medical principal****) SSD 2.700.000 6.196.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) SSD 3.160.000 7.591.000
16 Asistent medical****) SSD 2.650.000 5.533.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) SSD 2.750.000 6.099.000
17 Asistent medical principal**) PL 2.650.000 6.126.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 3.150.000 7.452.000
18 Asistent medical**) PL 2.600.000 5.465.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 2.700.000 5.961.000
19 Asistent medical principal**) M 2.650.000 5.299.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.933.000 6.622.000
20 Asistent medical**) M 2.600.000 4.802.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.650.000 5.299.000
21 Soră medicală principală***) M 2.650.000 4.802.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.750.000 6.126.000
22 Soră medicală***) M 2.600.000 4.142.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.650.000 4.802.000

B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele
paraclinice medico-sanitare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
23 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 3.547.000 8.277.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 4.375.000 10.678.000
24 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 2.957.000 6.622.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.312.000 8.526.000
25 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal S 2.750.000 7.947.000
26 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 2.700.000 6.126.000

1) Se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, din institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-12 și lit. B nr. crt. 23-25.

2) Salariul de bază la limita maximă cuprinde și salariul de bază mai mare, prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologică și medicină legală, care lucrează în morgi, prosecturi și histopatologie.

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

**) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă, care au studii de acest nivel.

***) Se aplică și funcțiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.

****) Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgențe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.

NOTA:

1. Salariul de bază pentru personalul medical cuprinde la cap. II și sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu modificările și completările ulterioare.

2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiațiilor nucleare din cadrul direcțiilor de sănătate publică, din centrele universitare, care își desfășoară activitatea și în unități sanitare clinice, se stabilește pe baza salariilor de bază din cap. II "Unități clinice, institute și centre medicale" - litera B.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/2 a (valabil la 01.01.2003)

CERCETARE

UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea
de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Cercetător științific principal gradul I S 3.934.000 11.974.000
2 Cercetător științific principal gradul II S 3.150.000 11.202.000
3 Cercetător științific principal gradul III S 2.800.000 8.735.000
4 Cercetător științific S 2.750.000 6.753.000
b) Funcții de execuție de specialitate neatestate
5 Asistent de cercetare științifică S 2.700.000 5.313.000
6 Asistent de cercetare științifică stagiar S 2.650.000 -
c) Funcții de execuție auxiliare din activitatea de cercetare științifică, pe trepte profesionale
7 Asistent I M 2.700.000 4.247.000
8 Asistent II M 2.650.000 3.615.000
9 Asistent III M 2.600.000 3.346.000
10 Asistent stagiar M 2.550.000 -

NOTA:

Funcțiile prevăzute la pozițiile nr. 1 - 4, utilizate în unitățile de cercetare științifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcțiile didactice din învățământul superior, după cum urmează: cercetător științific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător științific principal gradul II cu conferențiar universitar; cercetător științific principal gradul III cu șef de lucrări (lector universitar) și cercetător științific cu asistent universitar.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/3 a (valabil la 01.01.2003)

CULTURĂ

UNITĂȚI DE CULTURĂ

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din
unitățile teatrale, muzicale și de cinematografie

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concertmaistru*), artist instrumentist I; S
gradul I 2.900.000 7.450.000
gradul II 2.850.000 5.547.000
gradul III 2.800.000 4.970.000
gradul IV 2.750.000 4.389.000
gradul V 2.700.000 4.059.000
debutant 2.650.000 -
2 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic; S
gradul I 2.750.000 6.127.000
gradul II 2.700.000 5.133.000
gradul III 2.650.000 4.389.000
3 Șef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă; S
gradul I 2.850.000 5.547.000
gradul II 2.800.000 4.970.000
gradul III 2.750.000 4.389.000
gradul IV 2.700.000 4.059.000
debutant 2.650.000 -
4 Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine; S
gradul I 2.800.000 4.722.000
gradul II 2.750.000 4.307.000
gradul III 2.700.000 4.059.000
debutant 2.650.000 -

*) La salarizarea funcției de concertmaistru se utilizează gradele profesionale I, II și III.

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5 Dirijor, șef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;
I 2.700.000 4.059.000
II 2.650.000 3.478.000
III 2.600.000 3.066.000
debutant 2.550.000 -
6 Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;
I 2.700.000 4.059.000
II 2.650.000 3.478.000
III 2.600.000 3.066.000
debutant 2.550.000 -
7 Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);
I 2.800.000 4.970.000
II 2.750.000 4.389.000
III 2.700.000 4.059.000
IV 2.650.000 3.478.000
V 2.600.000 3.151.000
debutant 2.550.000 -
8 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;
I 2.700.000 3.561.000
II 2.650.000 3.314.000
III 2.600.000 2.981.000
debutant 2.550.000 -
9 Regizor scenă (culise), secretar platou; M
I 2.700.000 3.561.000
II 2.650.000 3.314.000
III 2.600.000 2.981.000
debutant 2.550.000 -
10 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator M; G 2.500.000 2.817.000
c) Muncitori din activitatea specifică instituțiilor teatrale și muzicale
11 Muncitor calificat I 2.750.000 3.520.000
II 2.700.000 3.314.000
III 2.650.000 3.066.000
IV 2.600.000 2.817.000
V 2.550.000 2.650.000
VI 2.500.000 2.600.000

II. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din presă,
edituri, informare documentară

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate; S
gradul I 2.800.000 4.970.000
gradul II 2.750.000 4.389.000
gradul III 2.700.000 4.059.000
debutant 2.650.000 -
2 Șef agenție publicitate, administrator (publicații, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local); S
gradul I*) 2.800.000 4.802.000
gradul II 2.750.000 4.307.000
gradul III 2.700.000 3.975.000
debutant 2.650.000 -
3 Secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; S
gradul I 2.800.000 4.722.000
gradul II 2.750.000 4.307.000
gradul III 2.700.000 4.059.000
debutant 2.650.000 -
4 Redactor, secretar de redacție; S.S.D.
gradul I 2.750.000 4.389.000
gradul II 2.700.000 4.059.000
gradul III 2.650.000 3.478.000
debutant 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5 Redactor, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
treapta I A 2.700.000 4.059.000
treapta I 2.650.000 3.561.000
treapta II 2.600.000 3.314.000
debutant 2.550.000 -
6 Laborant foto, retușor foto, fotograf; M; G
treapta I 2.700.000 3.478.000
treapta II 2.650.000 3.066.000
treapta III 2.600.000 2.817.000
debutant 2.550.000 -

*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcțiilor de administrator (publicații, editură).

III. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din
muzee și biblioteci

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar; S
gradul I A 2.800.000 6.623.000
gradul I 2.750.000 4.553.000
gradul II 2.700.000 4.142.000
debutant 2.650.000 -
2 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist; S.S.D.
gradul I 2.750.000 4.970.000
gradul II 2.700.000 4.059.000
gradul III 2.650.000 3.478.000
debutant 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3 Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală; M
treapta I 2.700.000 4.059.000
treapta II 2.650.000 3.561.000
treapta III 2.600.000 3.314.000
debutant 2.550.000 -
4 Bibliotecar M
treapta I A 2.700.000 4.059.000
treapta I 2.650.000 3.561.000
treapta II 2.600.000 3.314.000
debutant 2.550.000 -
5 Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M; G 2.550.000 2.817.000

*) În instituțiile muzeale din domeniul tradiției populare pot fi încadrați și absolvenți ai învățământului gimnazial și profesional.

IV. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din case de
cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Referent; S
gradul I 2.800.000 4.722.000
gradul II 2.750.000 4.307.000
gradul III 2.700.000 4.059.000
debutant 2.650.000 -
2 Referent; S.S.D.
gradul I 2.750.000 4.389.000
gradul II 2.700.000 4.059.000
gradul III 2.650.000 3.478.000
debutant 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3 Referent;
treapta I A 2.700.000 4.059.000
treapta I 2.650.000 3.561.000
treapta II 2.600.000 3.314.000
debutant 2.550.000 -

NOTA:

1. Persoanele încadrate în unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepțional, cu aprobarea nominală a ministrului culturii, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.

2. Salariile de bază pentru salariații teatrelor naționale, operelor naționale, muzeelor naționale, bibliotecilor naționale și ai Bibliotecii Academiei Române, precum și ai Filarmonicii "George Enescu" - București, pentru activitatea de importanță națională desfășurată în aceste instituții, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/4 a (valabil la 01.01.2003)

CULTE

Salarii de bază pentru personalul clerical*)

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Preot
gradul I S 2.800.000 5.960.000
gradul II S 2.750.000 4.970.000
definitiv S 2.700.000 4.472.000
debutant S 2.650.000 -
2 Preot
gradul I M 2.650.000 4.307.000
definitiv M 2.600.000 4.142.000
debutant M 2.550.000 -

*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unitățile bugetare.

Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Ministerul Culturii și Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/5 a (valabil la 01.01.2003)

SPORT
UNITĂȚI SPORTIVE

1. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate
din federații sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul I A 2.800.000 6.173.000
2 Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul I 2.750.000 5.280.000
3 Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul II 2.700.000 4.712.000
4 Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**); gradul III, instructor sportiv gradul I 2.650.000 4.307.000
5 Secretar federație, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 2.600.000 3.983.000
6 Instructor sportiv debutant 2.550.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7 Instructor sportiv I, referent I 2.700.000 3.983.000
8 Instructor sportiv II, referent II 2.650.000 3.575.000
9 Instructor sportiv III, referent III 2.600.000 3.331.000
10 Instructor sportiv debutant 2.550.000 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului și sportului.

II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate
din alte unități sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcții de execuție pe categorii de clasificare**)
1 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 2.800.000 4.875.000
2 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 2.750.000 4.307.000
3 Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 2.700.000 3.983.000
4 Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 2.650.000 3.659.000
5 Antrenor categoria V 2.600.000 3.331.000
6 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 2.550.000 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/6 a (valabil la 01.01.2003)

AUTORITATEA VAMALĂ

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

CAPITOLUL I Aparatul central

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Expert vamal S 4.646.000 10.881.000
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I A S 3.954.000 9.257.000
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 3.676.000 8.610.000
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 3.399.000 7.959.000
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 3.123.000 7.309.000
6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 3.082.000 6.660.000
7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 3.031.000 -
8 Referent gradul I S.S.D. 3.190.000 7.472.000
9 Referent gradul II S.S.D. 2.915.000 6.822.000
10 Referent gradul III S.S.D. 2.858.000 6.173.000
11 Referent debutant S.S.D. 2.814.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
12 Referent I A M 2.983.000 6.985.000
13 Referent I M 2.750.000 6.336.000
14 Referent II M 2.700.000 5.686.000
15 Referent III M 2.650.000 5.038.000
16 Referent IV M 2.600.000 4.387.000
17 Referent debutant M 2.550.000 -

CAPITOLUL II Direcția Generală a Vămilor
Direcția de supraveghere și control vamal, Direcția de
supraveghere pentru zonele vamale speciale
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Expert vamal S 5.547.000 12.178.000
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I A S 4.716.000 11.044.000
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 4.438.000 10.394.000
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 4.092.000 9.582.000
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 3.745.000 8.771.000
6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 3.684.000 7.959.000
7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 3.634.000 -
8 Referent gradul I S.S.D. 3.884.000 9.095.000
9 Referent gradul II S.S.D. 3.538.000 8.283.000
10 Referent gradul III S.S.D. 3.458.000 7.472.000
11 Referent debutant S.S.D. 3.407.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
12 Referent I A M 3.676.000 8.610.000
13 Referent I M 3.329.000 7.798.000
14 Referent II M 3.051.000 7.147.000
15 Referent III M 2.750.000 6.498.000
16 Referent IV M 2.600.000 5.847.000
17 Referent debutant M 2.550.000 -

CAPITOLUL III Direcția regională vamală
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Expert vamal S 4.092.000 9.582.000
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I A S 3.684.000 7.959.000
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 3.123.000 7.309.000
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 2.750.000 6.498.000
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 2.700.000 5.847.000
6 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 2.650.000 -
7 Referent gradul I S.S.D. 2.750.000 6.336.000
8 Referent gradul II S.S.D. 2.700.000 5.686.000
9 Referent gradul III S.S.D. 2.650.000 5.199.000
10 Referent debutant S.S.D. 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11 Referent I A M 2.750.000 5.686.000
12 Referent I M 2.700.000 5.199.000
13 Referent II M 2.650.000 4.712.000
14 Referent III M 2.600.000 4.063.000
15 Referent debutant M 2.550.000 -

CAPITOLUL IV Birouri vamale
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

A. Funcții de execuție de categoria A

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Expert vamal S sau Școală vamală 3.676.000 8.610.000
2 Inspector vamal principal S sau Școală vamală 2.982.000 6.985.000
3 Inspector vamal gradul I S sau Școală vamală 2.800.000 6.336.000
4 Inspector vamal gradul II S sau Școală vamală 2.750.000 5.686.000
5 Inspector vamal gradul III S sau Școală vamală 2.700.000 5.038.000
6 Inspector vamal debutant S sau Școală vamală 2.650.000 -
7 Inspector vamal Școală vamală sau SSD 2.750.000 5.766.000
8 Controlor vamal gradul I Școală vamală sau SSD 2.700.000 5.038.000
9 Controlor vamal gradul II Școală vamală sau SSD 2.650.000 4.387.000
10 Agent vamal debutant Școală vamală sau SSD 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11 Controlor vamal I M 2.700.000 5.199.000
12 Controlor vamal II M 2.650.000 4.712.000
13 Controlor vamal III M 2.600.000 4.063.000
14 Controlor vamal debutant M 2.550.000 -

B. Funcții de execuție de categoria B

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Inspector pentru datoria vamală principal S 2.982.000 6.985.000
2 Inspector pentru datoria vamală gradul I S 2.800.000 6.336.000
3 Inspector pentru datoria vamală gradul II S 2.750.000 5.686.000
4 Inspector pentru datoria vamală gradul III S 2.700.000 5.038.000
5 Inspector pentru datoria vamală debutant S 2.650.000 -
6 Inspector pentru datoria vamală Școală vamală sau SSD 2.750.000 5.766.000
7 Controlor pentru datoria vamală gradul I Școală vamală sau SSD 2.700.000 5.038.000
8 Controlor pentru datoria vamală gradul II Școală vamală sau SSD 2.650.000 4.387.000
9 Controlor pentru datoria vamală debutant Școală vamală sau SSD 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10 Controlor pentru datoria vamală I M 2.700.000 5.199.000
11 Controlor pentru datoria vamală II M 2.650.000 4.712.000
12 Controlor pentru datoria vamală III M 2.600.000 4.063.000
13 Controlor pentru datoria vamală debutant M 2.550.000 -

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/7 a (valabil la 01.01.2003)

NAVIGAȚIE

UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Comandant instructor S 2.800.000 6.498.000
2 Șef mecanic instructor S 2.750.000 4.712.000
a) Funcții de execuție pe nave maritime
3 Comandant S 2.800.000 5.930.000
4 Șef mecanic S 2.750.000 4.794.000
5 Căpitan secund, șef mecanic secund, șef electrician S 2.700.000 4.063.000
6 Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician S 2.700.000 3.821.000
7 Ofițer aspirant S 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale
8 Căpitan dragor M 2.650.000 3.983.000
9 Căpitan M 2.650.000 3.659.000
10 Șef mecanic M 2.650.000 3.575.000
11 Dragor-șef M 2.650.000 3.496.000
12 Ofițer punte M 2.600.000 3.331.000
13 Ofițer mecanic, ofițer electrician M 2.600.000 3.252.000
14 Dragor M 2.550.000 3.010.000
15 Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician, dragor; aspirant M 2.550.000 -
c) Funcții de execuție comune pe nave
16 Șef stație RTG M 2.650.000 3.496.000
17 Ofițer RTG I M 2.600.000 3.170.000
18 Ofițer RTG II M 2.550.000 2.926.000
19 Șef echipaj 2.550.000 3.413.000
20 Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic 2.500.000 3.170.000
21 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 2.500.000 3.010.000
22 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant 2.500.000 -
23 Scafandru autonom 2.600.000 3.821.000
24 Scafandru greu 2.550.000 3.496.000
25 Scafandru debutant 2.500.000 -
d) Funcții de execuție de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
- Funcții de execuție pe grade profesionale -
26 Căpitan de port specialist S 2.750.000 4.794.000
27 Căpitan de port gradul I S 2.700.000 4.035.000
- Funcții de execuție pe trepte profesionale -
28 Căpitan de port gradul II M 2.600.000 3.659.000
29 Ofițer de port gradul I M 2.650.000 3.496.000
30 Ofițer de port gradul II M 2.600.000 3.170.000
31 Ofițer de port debutant M 2.550.000 -

Căpităniile de porturi vor putea utiliza și funcțiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexă, în funcție de dotare și de atribuțiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTA:

Criteriile și condițiile pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și se utilizează de către toate unitățile, indiferent de subordonare.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/8 a (valabil la 01.01.2003)

AGRICULTURĂ

LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU
CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL
ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC
AL PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR,
PENTRU CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI
FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECȚIILOR
GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE,
DIRECȚIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEȚENE

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert S 2.850.000 6.498.000
2 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I S 2.800.000 4.549.000
3 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II S 2.750.000 3.983.000
4 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III S 2.700.000 3.821.000
5 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant S 2.650.000 -
6 Medic primar veterinar**) S 2.850.000 7.309.000
7 Medic veterinar gradul I S 2.800.000 5.199.000
8 Medic veterinar gradul II S 2.750.000 4.549.000
9 Medic veterinar gradul III S 2.700.000 3.821.000
10 Medic veterinar debutant S 2.650.000 -
11 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I S.S.D. 2.750.000 4.549.000
12 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II S.S.D. 2.700.000 3.659.000
13 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III S.S.D. 2.650.000 3.413.000
14 Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant S.S.D. 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
15 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I A M 2.700.000 3.901.000
16 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I M 2.650.000 3.331.000
17 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); II M 2.600.000 3.010.000
18 Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 2.550.000 -
19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar I A M 2.700.000 3.901.000
20. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 2.650.000 3.496.000
21. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 2.600.000 3.170.000
22. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 2.550.000 -
23. Agent veterinar I Școală profesională 2.600.000 3.010.000
24. Agent veterinar II Școală profesională 2.550.000 2.683.000
25. Agent veterinar debutant Școală profesională 2.500.000 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele). Cu același nivel pot fi salarizate și funcțiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) În funcția de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

***) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/9 a (valabil la 01.01.2003)

OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim

a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Inginer cadastru gradul I A S 2.850.000 6.498.000
2 Inginer cadastru gradul I S 2.800.000 4.549.000
3 Inginer cadastru gradul II S 2.750.000 4.144.000
4 Inginer cadastru gradul III S 2.700.000 3.821.000
5 Inginer cadastru debutant S 2.650.000 -
6 Subinginer cadastru I S.S.D. 2.750.000 4.549.000
7 Subinginer cadastru II S.S.D. 2.700.000 3.901.000
8 Subinginer cadastru III S.S.D. 2.650.000 3.413.000
9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10 Tehnician cadastru I A M 2.700.000 3.901.000
11 Tehnician cadastru I M 2.650.000 3.331.000
12 Tehnician cadastru II M 2.600.000 3.010.000
13 Tehnician cadastru debutant M 2.550.000 -
14 Operator cadastru I M; G 2.650.000 3.010.000
15 Operator cadastru II M; G 2.600.000 2.683.000
16 Operator cadastru debutant M; G 2.550.000 -

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/10 a (valabil la 01.01.2003)

PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI
BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 2.850.000 6.498.000
2 Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 2.800.000 4.549.000
3 Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 2.750.000 3.983.000
4 Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 2.700.000 3.821.000
5 Inspector, inginer*); debutant S 2.650.000 -
6 Subinginer I S.S.D. 2.750.000 4.549.000
7 Subinginer II S.S.D. 2.700.000 3.659.000
8 Subinginer III S.S.D. 2.650.000 3.413.000
9 Subinginer debutant S.S.D. 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10 Tehnician, observator condiții mediu; I A**) M 2.700.000 3.901.000
11 Tehnician, observator condiții mediu; I**) M 2.650.000 3.331.000
12 Tehnician, observator condiții mediu; II**) M 2.600.000 3.010.000
13 Tehnician, observator condiții mediu; debutant**) M 2.550.000 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității. Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/11 a (valabil la 01.01.2003)

AVIAȚIA SPORTIVĂ

AEROCLUBUL ROMÂNIEI

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Personal navigant și tehnic navigant profesionist
clasa I 2.800.000 6.498.000
clasa a II-a 2.750.000 4.633.000
clasa a III-a 2.700.000 4.062.000
clasa a IV-a 2.650.000 3.821.000
clasa a V-a 2.600.000 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

2. Personal tehnic aeronautic

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe clase profesionale
1 Inginer de aviație S
clasa I 2.850.000 6.498.000
clasa a II-a 2.800.000 4.633.000
clasa a III-a 2.750.000 4.062.000
clasa a IV-a 2.700.000 3.821.000
debutant 2.650.000 -
2 Tehnician de aviație M
clasa I 2.750.000 3.901.000
clasa a II-a 2.700.000 3.575.000
clasa a III-a 2.650.000 3.252.000
clasa a IV-a 2.600.000 3.010.000
debutant 2.550.000 -
3 Mecanic de aviație Școala tehnică de aviație sau echivalentă
clasa I 2.800.000 4.144.000
clasa a II-a 2.750.000 3.575.000
clasa a III-a 2.700.000 3.170.000
clasa a IV-a 2.600.000 3.010.000
debutant 2.550.000 -
4 Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, deltaplanism, etc.) M; Școală profesională
clasa I 2.750.000 3.901.000
clasa a II-a 2.700.000 3.413.000
clasa a III-a 2.650.000 3.170.000
clasa a IV-a 2.600.000 3.010.000
debutant 2.550.000 -
5 Maistru de aviație Școală de maiștri aviație
clasa I 2.700.000 4.224.000
clasa a II-a 2.650.000 3.901.000
clasa a III-a 2.600.000 3.331.000

3. Personal operativ aeronautic
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 2.850.000 6.498.000
gradul II 2.800.000 4.633.000
gradul III 2.750.000 4.063.000
gradul IV 2.700.000 3.821.000
debutant 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
2 Meteorolog aeronautic M+curs de calificare
I 2.650.000 3.496.000
II 2.600.000 3.170.000
debutant 2.550.000 -
3 Controlor trafic dirijare M+curs de calificare
I 2.650.000 3.901.000
II 2.600.000 3.496.000
III 2.550.000 3.170.000
4 Controlor trafic operațiuni auxiliare M+curs de calificare
I 2.700.000 3.575.000
II 2.650.000 3.252.000
III 2.600.000 3.010.000
debutant 2.550.000 -

NOTA

1. Criteriile de încadrare și de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant și tehnic aeronautic și, respectiv în grade și trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

2. În cazul pierderii licenței de zbor pentru calificarea deținută, din cauze medicale, personalul navigant și tehnic navigant profesionist își menține încadrarea în clasa deținută, ca instructor la sol.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. V/1 a (valabil la 01.01.2003)

FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ,
PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR,
APROVIZIONARE, INVESTIȚII DIN ACTIVITĂȚILE CUPRINSE ÎN
ANEXELE IV/1-IV/11 ȘI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I, inginer, economist; specialist I A S 2.850.000 5.624.000
2 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 2.800.000 4.499.000
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 2.750.000 4.183.000
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 2.700.000 3.868.000
5 Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 2.650.000 -
6 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I SSD 2.750.000 4.219.000
7 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; II SSD 2.700.000 3.903.000
8 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; III SSD 2.650.000 3.482.000
9 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul I A S 2.850.000 5.624.000
11 Consilier juridic gradul I S 2.800.000 4.499.000
12 Consilier juridic gradul II S 2.750.000 4.183.000
13 Consilier juridic gradul III S 2.700.000 3.868.000
14 Consilier juridic debutant S 2.650.000 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I A M 2.750.000 3.482.000
16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 2.700.000 3.233.000
17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 2.650.000 2.921.000
18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 2.600.000 2.675.000
19 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 2.550.000 -

II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Expert-consultant I A S 2.800.000 5.624.000
2 Expert-consultant I S 2.750.000 4.922.000
3 Expert-consultant II S 2.700.000 4.360.000

III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie
și centre de calificare și recalificare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Expert gradul I S 2.800.000 4.922.000
2 Expert gradul II S 2.750.000 4.219.000
3 Expert gradul III S 2.700.000 3.868.000
4 Expert debutant S 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5 Instructor I M 2.700.000 3.868.000
6 Instructor II M 2.650.000 3.307.000
7 Instructor III M 2.600.000 3.025.000
8 Instructor debutant M 2.550.000 -

NOTA

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din școala populară de artă.

IV. Proiectare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Proiectant gradul I S 2.850.000 5.485.000
2 Proiectant gradul II S 2.800.000 4.782.000
3 Proiectant gradul III S 2.750.000 4.148.000
4 Proiectant gradul IV S 2.700.000 3.798.000
5 Proiectant debutant S 2.650.000 -
6 Subinginer cartograf I S.S.D. 2.750.000 4.219.000
7 Subinginer cartograf II S.S.D. 2.700.000 3.868.000
8 Subinginer cartograf III S.S.D. 2.650.000 3.377.000
9 Subinginer cartograf debutant S.S.D. 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10 Tehnician proiectant I M 2.700.000 3.868.000
11 Tehnician proiectant II*) M 2.650.000 3.307.000
12 Tehnician proiectant III*) M 2.600.000 3.025.000
13 Tehnician proiectant debutant*) M 2.550.000 -

*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcție se utilizează și la funcția de desenator tehnic cartograf.

V. Unități de informatică

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Analist, programator, inginer de sistem; I A S 2.900.000 5.624.000
2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 2.850.000 5.343.000
3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 2.800.000 4.782.000
4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 2.750.000 4.148.000
5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 2.700.000 3.798.000
6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 2.650.000 -
7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 2.750.000 4.219.000
8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 2.700.000 3.868.000
9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 2.650.000 3.377.000
10 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11 Analist (programator) ajutor I A M 2.750.000 3.868.000
12 Analist (programator) ajutor I M 2.700.000 3.586.000
13 Analist (programator) ajutor II M 2.650.000 3.235.000
14 Analist (programator) ajutor III M 2.600.000 2.956.000
15 Analist (programator) debutant M 2.550.000 -
16 Operator, controlor date; I M 2.750.000 3.586.000
17 Operator, controlor date; II M 2.700.000 3.235.000
18 Operator, controlor date; III M 2.650.000 2.956.000
19 Operator, controlor date; IV M 2.600.000 2.700.000
20 Operator, controlor date; debutant M 2.550.000 -

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. V/2 a (valabil la 01.01.2003) Jurisprudență

ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de bază pentru personalul din activitatea de
secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere-reparații
și de deservire1)

1) Se utilizează în administrația publică și în unitățile subordonate acesteia, finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat.

Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Stenodactilograf I A*) M 2.700.000 3.688.000
2 Stenodactilograf I M 2.650.000 3.124.000
3 Stenodactilograf II M 2.600.000 2.862.000
4 Stenodactilograf debutant M 2.550.000 -
5 Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*) M 2.650.000 3.462.000
6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 2.600.000 3.051.000
7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 2.550.000 2.784.000
8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 2.500.000
9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 2.600.000 2.936.000
10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 2.550.000 2.675.000
11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 2.500.000
12 Administrator I M 2.650.000 3.725.000
13 Administrator II M 2.600.000 3.386.000
14 Administrator III M 2.550.000 3.051.000
15 Șef depozit I M 2.600.000 3.352.000
16 Șef depozit II M 2.550.000 3.051.000
17 Casier, magaziner; I M 2.600.000 3.274.000
18 Casier, magaziner; II M; G 2.550.000 2.936.000
19 Casier, magaziner; debutant M; G 2.500.000
20 Funcționar, arhivar; I M 2.700.000 3.201.000
21 Funcționar, arhivar; II M 2.650.000 2.936.000
22 Funcționar, arhivar; III M 2.600.000 2.675.000
23 Funcționar, arhivar; debutant M 2.550.000
24 Șef formație pază, pompieri 2.500.000 2.936.000
25 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 2.550.000 2.650.000
26 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 2.500.000 2.600.000
27 Maistru I 2.600.000 3.614.000
28 Maistru II 2.550.000 3.352.000
29 Șofer I A***) 2.650.000 4.214.000
30 Șofer I***) 2.600.000 3.688.000
31 Șofer II****) 2.550.000 3.537.000
32 Muncitor calificat I 2.800.000 3.537.000
33 Muncitor calificat II 2.750.000 3.352.000
34 Muncitor calificat III 2.700.000 3.124.000
35 Muncitor calificat IV 2.650.000 2.936.000
36 Muncitor calificat V 2.600.000 2.711.000
37 Muncitor calificat VI 2.550.000 2.650.000
38 Muncitor necalificat 2.500.000 2.600.000

*) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitățile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul propriu.

****) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul comun.

NOTA

În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face ținând seama și de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VI/1 a (valabil la 01.01.2003)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
1 Director general, inspector de stat șef 55
2 Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct 50
3 Director, inspector-șef 50
4 Director adjunct, inspector șef adjunct 40
5 Contabil șef 40
6 Inginer șef 40
7 Șef serviciu, șef secție, șef serviciu contencios 30
8 Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu 25
9 Șef formație muncitori 15

ANEXA Nr. VI/2 a (valabil la 01.01.2003)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
A. Serviciile Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, Curții Supreme de Justiție, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Curții Constituționale, Consiliul Legislativ, Avocatului Poporului și Curții de Conturi
1 Șef departament, director general 55
2 Director, șef sector, șef compartiment 50
3 Director adjunct, șef sector adjunct, șef compartiment adjunct 40
4 Șef serviciu, șef secție 30
5 Șef birou, șef oficiu, șef atelier 25
B. Ministere, alte organe de specialitate, precum și unitățile teritoriale de specialitate din subordinea acestora
a) aparatul propriu
1. Ministerul Finanțelor Publice
1.1. Garda Financiară - aparatul central
1 Comisar general adjunct 50
2 Comisar șef divizie 30
2. Ministerul Educației și Cercetării
Nr. crt. Funcția*) Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maxim
1 Inspector general 45 55
2 Inspector principal de specialitate 45 50
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
b) servicii publice descentralizate
1. Ministerul Finanțelor Publice
1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial
1 Comisar șef secție 40
2 Comisar șef secție adjunct 30
3 Comisar șef secție divizie 25
1.2. Direcții generale ale finanțelor publice
- Administrația finanțelor publice a municipiului
1 Director administrație financiară 40
2 Director adjunct administrație financiară 30
- Administrația finanțelor publice a orașului
3 Șef administrație 30
- Administrația finanțelor publice a comunei
4 Șef administrație 25
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maxim
2. Ministerul Educației și Cercetării 2.1 Inspectoratul școlar*)
1 Inspector școlar general 45 55
2 Inspector solar general adjunct 35 45
3 Inspector școlar de specialitate 30 40
4 Inspector școlar 25 30
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
3. Ministerul Sănătății și Familiei
3.1. Direcția de sănătate publică
Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Medic inspector 25
2 Farmacist inspector 25
c) aparatul propriu al administrației publice locale și serviciile publice din subordinea acesteia
1. Prefecturi, consilii județene, Primăria Municipiului București și Consiliul General al Municipiului București și la sectoarele municipiului București, consilii locale
1.1. La nivel de județ, la municipiul București și la sectoarele municipiului București, la municipiile de categoria I
1 Șef departament*), arhitect șef**) 55
2 Arhitect - șef adjunct***) 50
3 Șef filială, șef corp control comercial I 30
4 Șef corp control comercial II 25
1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de categoria I și la oraș
1 Șef corp control comercial I, arhitect - șef****) 30
2 Șef corp control comercial II 25
1.3. La nivel de comună
1 Șef percepție 25
2 Șef birou 15
1.4. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și al autorizării executării lucrărilor de construcții*****) 15
*) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului București
**) Se utilizează la nivel de județ, la Primăria Municipiului București, la sectoarele Municipiului București, și la municipiile de toate categoriile.
***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului București
****) Se utilizează la orașe.
*****) Se utilizează la comune.
d) din unități subordonate ministerelor și altor organe de specialitate
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1. Ministerul Culturii și Cultelor
1.1. Funcțiile de conducere din activitatea redacțională
1 Redactor - șef 40
2 Redactor - șef adjunct 30
3 Șef redacție, secretar general de redacție 25
1.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini sau activități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Artiștii lirici operă, artiștii lirici, coriștii operă, coriștii, balerinii, artiștii instrumentiști, instrumentiștii, dansatorii, care desfășoară activitate solistică. 10
2 Artiștii instrumentiști și instrumentiștii care desfășoară activitate de șef de partidă. 10
2. Ministerul Sănătății și Familiei
2.1. Unități sanitare
2.1.1. Funcțiile de conducere medico - sanitare
1 Medic (farmacist) director 50
2 Medic (farmacist) director adjunct 40
3 Medic șef (policlinică, stație salvare, centru transfuzie sanguină și altele similare) 40
4 Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog, șef secție, șef laborator și altele similare) 25
5 Asistent medical șef 25
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
2.1.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Farmacist șef serviciu 15
2 Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune 10
3 Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef 10
4 Spălătoreasă cu gestiune; Șef echipă 7
2.1.3. Indemnizații pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază
1 Membrii comisiilor de avizare medico - legală și comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale cel mult 25 % în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite
3. Ministerul Tineretului și Sportului
3.1. Funcții de conducere din federații sportive
1 Președinte federație 30
2 Secretar general federație 25
3.2. Funcții de conducere din alte unități sportive
3.2.1. Cluburi
1 Președinte club 20
2 Vicepreședinte club 10
3.2.2. Complex sportiv
1 Șef complex sportiv 10
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
4. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
4. 1. Unități navale și căpitănii de porturi
Funcțiile de conducere din unitățile navale și căpităniile de porturi
1 Căpitan șef port 20
2 Șef grup scafandri 10
4.2. Pentru activitatea de imersiune, desfășurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acordă o indemnizație de 15.000 lei/oră de scufundare.
4.3. Aviație sportivă
4.3.1. Funcțiile de conducere specifice activității de zbor
1 Comandant detașament zbor 50
2 Comandant aeroclub teritorial 50
3 Comandant adjunct aeroclub teritorial 30
4 Șef sector zbor aeroclub teritorial 15
4.3.2. Funcțiile de conducere specifice activității tehnic aeronautice
1 Șef grupă lucrări - reparații (LR) 30
2 Șef sector tehnic 15
4.3.3. Funcțiile de conducere specifice activității operativ-aeronautice
1 Director zbor 40
2 Director tehnic 40
3 Șef serviciu informare zbor - meteo - navigație 30
4.3.4. Indemnizația de zbor pentru personalul navigant și tehnic, navigant profesionist, precum și indemnizația de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
Activitatea pentru care se acordă: Indemnizația până la:
1 Misiuni prevăzute în Codul aerian 14.000 lei/oră de zbor
2 Misiuni prevăzute în Codul aerian 9.000 lei/start
3 Salturi cu parașuta 51.000 lei/salt
4 Lansarea la zbor a aeronavelor și aterizări 8.000 lei/aterizare

NOTA:

1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată, astfel:

1 oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal
1 oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal
Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.

2. Indemnizația de zbor la bază, acordată personalului navigant și tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază și constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.

3. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc de către Aeroclubul României.

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
5. Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
5.1. Funcții de conducere din activitatea specifică
1 Șef oficiu*), inspector șef*) 40
2 Șef stație, șef fermă, șef centru, șef circumscripție 30
*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz.
5.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de baza, care fac parte din salariul de bază:
- Medicii veterinari încadrați în activitățile prevăzute în Anexa nr. IV/8 la prezenta ordonanță, autorizați să exercite atribuții de inspector al poliției sanitar veterinare. 10% din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite
Mărimea concretă a sporului se stabilește de organul care îl autorizează.
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
6. Ministerul Apelor și Protecției Mediului
6.1. Funcții de conducere din activitatea specifică
1 Inspector șef*) 40
*) Se utilizează la agențiile de supraveghere a protecției mediului.
7. Academia Română
7.1. Funcții de conducere specifice din activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare.
1 Director institut 50
2 Director adjunct științific, director adjunct institut 40
3 Secretar științific, director centru 30
8. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
8.1. Funcții de conducere specifice în unitățile de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare
1 Director centru de perfecționare 30
2 Director adjunct centru de perfecționare 25
3 Director centru de calificare și recalificare 30
4 Șef centru de calificare 15
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
C. Autoritatea vamală
1 Șef birou vamal 30
2 Șef adjunct birou vamal 25
3 Șef tură, șef sector 20

ANEXA Nr. VII/1 a (valabil la 01.01.2003) Jurisprudență

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice,
alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României

Nr. crt. Funcția Indemnizația
- lei -
Președinția României
1 Președintele României 42.764.000
Parlamentul României
2 Președintele Senatului și Președintele Camerei Deputaților 39.459.000
3 Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților 36.349.000
4 Secretarii și Chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților 34.211.000
5 Președinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 34.211.000
6 Președinții grupurilor parlamentare ale Senatului și Camerei Deputaților 34.211.000
7 Vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 32.073.000
8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 31.684.000
9 Senatori, deputați 31.295.000
Primării și consilii
10 Primar general al Capitalei 29.935.000
11 Viceprimar al Capitalei 27.019.000
12 Președinte al consiliului județean (categoria I) 28.768.000
13 Președinte al consiliului județean (categoria II) 27.019.000
14 Vicepreședinte al consiliului județean (categoria I) 25.853.000
15 Vicepreședinte al consiliului județean (categoria II) 24.103.000
16 Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 25.270.000
17 Primar de municipiu (categoria I) 23.520.000
18 Primar de municipiu (categoria II) 21.576.000
19 Primar de municipiu (categoria III) 19.827.000
20 Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 22.160.000
21 Viceprimar de municipiu (categoria I) 20.410.000
22 Viceprimar de municipiu (categoria II) 18.661.000
23 Viceprimar de municipiu (categoria III) 16.911.000
24 Primar de oraș (categoria I) 18.078.000
25 Primar de oraș (categoria II) 16.523.000
26 Primar de oraș (categoria III) 14.968.000
27 Viceprimar de oraș (categoria I) 14.968.000
28 Viceprimar de oraș (categoria II) 13.607.000
29 Viceprimar de oraș (categoria III) 12.052.000
30 Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 12.052.000
31 Primar de comună (categoria I) 10.886.000
32 Primar de comună (categoria II) 9.719.000
33 Primar de comună (categoria III) 8.553.000
34 Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 9.719.000
35 Viceprimar de comună (categoria I) 8.553.000
36 Viceprimar de comună (categoria II) 7.192.000
37 Viceprimar de comună (categoria III) 6.026.000

CAPITOLUL II Indemnizația membrilor consiliilor județene sau locale

Nr. crt. Funcția Indemnizația
- lei -
1 Consilier:
- la Consiliul General al Municipiului București 4.535.000
- la consilii județene (categoria I) 4.389.000
- la consilii județene (categoria II) 4.096.000
- la consilii locale municipale (cu peste 320.000 locuitori) 3.804.000
- la consilii locale municipale (categoria I) 3.657.000
- la consilii locale municipale (categoria II) 3.365.000
- la consilii locale municipale (categoria III) 3.072.000
- la consilii locale orășenești (categoria I) 2.780.000
- la consilii locale orășenești (categoria II) 2.487.000
- la consilii locale orășenești (categoria III) 2.341.000
- la consilii locale comunale (cu peste 15.000 locuitori) 1.902.000
- la consilii locale comunale (categoria I) 1.756.000
- la consilii locale comunale (categoria II) 1.463.000
- la consilii locale comunale (categoria III) 1.317.000

NOTA:

Indemnizația se acordă proporțional cu numărul de ședințe ordinare sau extraordinare ale consiliilor județene sau locale, precum și ale comisiilor de specialitate sau ale delegaților permanenți, la care persoana a participat, din numărul total al ședințelor organizate.

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VII/2 a (valabil la 01.01.2003)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE

Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice,
numite în funcții potrivit legii

Nr. crt. Funcția Indemnizația
- lei -
Guvernul României
1 Prim-ministru 39.459.000
2 Ministru 34.211.000
3 Secretar de stat membru al Guvernului 31.295.000
4 Secretar de stat 29.935.000
5 Subsecretar de stat 25.270.000
Curtea Supremă de Justiție
6 Președinte 39.459.000
7 Vicepreședinte 34.794.000
8 Președinte de secție 32.073.000
9 Judecător 31.295.000
Curtea Constituțională
10 Președinte 39.459.000
11 Judecător 34.794.000
Consiliul Legislativ
12 Președinte consiliu 34.211.000
13 Președinte de secție 32.073.000
Avocatul poporului
14 Avocatul poporului 34.211.000
15 Adjunct al avocatului poporului 29.935.000
Curtea de Conturi
16 Președinte 39.459.000
17 Vicepreședinte 34.794.000
18 Președinte de secție 32.073.000
19 Consilier conturi 31.295.000
20 Procuror financiar general 34.017.000
Prefecturi
21 Prefect al municipiului București 29.935.000
22 Prefect (la județ categoria I) 28.768.000
23 Prefect (la județ categoria II) 27.019.000
24 Subprefect al municipiului București 27.019.000
25 Subprefect (la județ categoria I) 25.853.000
26 Subprefect (la județ categoria II) 24.103.000
Secretariatul general al Guvernului
27 Secretar general al Guvernului 31.295.000
28 Secretar general adjunct al Guvernului 29.935.000
29 Consilier de stat 29.935.000
Administrația Prezidențială
30 Consilier prezidențial 34.211.000
31 Consilier de stat 29.935.000
Parlamentul României
32 Secretar general la Camera Deputaților și la Senat 31.295.000
33 Secretar general adjunct la Camera Deputaților și la Senat 29.935.000
Consiliul Concurenței
34 Președinte 34.211.000
35 Vicepreședinte 29.935.000
36 Consilier de concurență 25.270.000
Consiliului Național al Audiovizualului
37 Președinte 29.935.000
38 Membri 25.270.000

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VIII a (valabil la 01.01.2003)

FUNCȚII ASIMILATE CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ

Indemnizații pentru personalul din instituții publice
din subordinea Guvernului

Nr. crt. Funcția Indemnizația
- lei -
Instituții publice din subordinea Guvernului*)
1 Conducătorul instituției (președinte, director general, șef oficiu etc.) 21.771.000
2 Adjunctul conducătorului instituției (vicepreședinte, director general adjunct etc.) 18.466.000

*) Instituțiile publice și denumirile funcțiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. I b (valabil la 01.10.2003)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori
a ministerelor, serviciile Administrației Prezidențiale1), aparatul
de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României)

I. Salarii de bază pentru funcții de specialitate*)

A. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Secretar general S 17.370.000
2 Secretar general adjunct S 15.384.000

NOTA: Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.

B. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A S 3.706.000 8.470.000
2 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I S 3.379.000 7.405.000
3 Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II S 3.107.000 6.707.000
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 2.998.000 6,013.000
5 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 2.943.000 5.403.000
6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 2.800.000 -
7 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul I A SSD 3.052.000 7.405.000
8 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 2.998.000 6.014.000
9 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 2.943.000 5.403.000
10 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 2.889.000 4.880.000
11 Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
12 Consilier juridic gradul I A S 3.706.000 8.470.000
13 Consilier juridic gradul I S 3.379.000 7.405.000
14 Consilier juridic gradul II S 3.107.000 6.707.000
15 Consilier juridic gradul III S 2.998.000 6.013.000
16 Consilier juridic gradul IV S 2.943.000 5.403.000
17 Consilier juridic debutant S 2.800.000 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
18 Referent I A M 3.052.000 4.311.000
19 Referent I M 2.998.000 3.750.000
20 Referent II M 2.943.000 3.487.000
21 Referent III M 2.889.000 3.053.000
22 Referent IV M 2.834.000 2.900.000
23 Referent debutant M 2.600.000 -

*) Funcțiile prevăzute în cap. I. B se utilizează pentru salarizarea funcțiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale, precum și pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al Consiliului General al Municipiului București, cu excepția secretarilor prevăzuți la cap. II din Anexa nr. II a. Modificări (1)

II. Salarii de bază pentru funcții de de conducere și de execuție de
specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administrației
Prezidențiale1), Guvernului, Curții Supreme de Justiție,
Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție,
Curții Constituționale, Consiliului Legislativ,
Avocatului Poporului și Curții de Conturi
Modificări (2)

1) Administrația Prezidențială poate aplica pentru salariații săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariații care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum și condițiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

A. Funcții de conducere specifice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Șef departament, director general S 17.112.000

B. Funcții de execuție de specialitate specifice

Nr. crt. Funcția*) Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
2 Șef birou senatorial, șef cabinet S 3.379.000 7.405.000
3 Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent SSD 2.834.000 6.194.000
4 Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent M 2.780.000 5.403.000
5 Șef birou senatorial, stenodactilograf, șef cabinet, referent PL 2.780.000 6.194.000
6 Director de cabinet S 5.737.000 13.238.000
7 Consilier S 5.737.000 13.238.000
8 Expert S 5.559.000 12.120.000
9 Consultant S 3.800.000 8.280.000
10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 2.780.000 4.530.000

*) Se utilizează și pentru cabinetul demnitarului.

III. Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

a) Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale
Garda financiară - personal militarizat

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
1 Comisar general S 15.555.000

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Comisar principal I A S 3.706.000 8.470.000
2 Comisar principal I S 3.379.000 7.405.000
3 Comisar principal II S 3.107.000 6.707.000
4 Comisar principal III S 2.998.000 6.013.000
5 Comisar principal IV S 2.943.000 5.845.000
6 Comisar debutant S 2.800.000 -
7 Comisar principal I S.S.D. 2.998.000 6.707.000
8 Comisar principal II S.S.D. 2.943.000 6.013.000
9 Comisar principal III S.S.D. 2.889.000 5.403.000
10 Comisar debutant S.S.D. 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11 Comisar I A M 3.052.000 4.532.000
12 Comisar I M 2.943.000 4.010.000
13 Comisar II M 2.889.000 3.661.000
14 Comisar III M 2.834.000 3.314.000
15 Comisar debutant M 2.600.000 -

Audit intern

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Auditor - ofițer S 8.611.000 12.149.000
2 Auditor - expert S 5.995.000 9.538.000
3 Auditor - inspector S 4.251.000 7.796.000
4 Auditor - asistent S 3.379.000 6.927.000

b) Funcții specifice din serviciile publice descentralizate.
Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților
subordonate Ministerului Finanțelor Publice

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Casier trezorier I M 2.889.000 3.492.000
2 Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M; G 2.834.000 3.058.000
3 Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M; G 2.600.000 -

2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. crt Funcția . Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 3.706.000 13.603.000*)
2. Consilier economic S 3.488.000 7.415.000
3. Secretar economic I S 3.161.000 6.718.000
4. Secretar economic II S 2.943.000 6.013.000
5. Secretar economic III S 2.889.000 5.403.000
*) Cuprinde și indemnizația de conducere.
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
1. Referent transmitere I M 2.943.000 3.755.000
2. Referent transmitere II M 2.889.000 3.405.000
3. Referent transmitere III M 2.834.000 3.058.000
4. Referent debutant M 2.600.000 -

3. MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 2.998.000 6.013.000
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 2.943.000 5.403.000
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 2.889.000 4.880.000
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 2.650.000 -

4. MINISTERUL DE INTERNE

Funcții specifice Arhivelor Naționale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Arhivist gradul I A S 3.706.000 8.470.000
2. Arhivist gradul I S 3.379.000 7.405.000
3. Arhivist gradul II S 3.107.000 6.707.000
4. Arhivist gradul III S 2.998.000 6.013.000
5. Arhivist gradul IV S 2.943.000 5.403.000
6. Arhivist debutant S 2.800.000 -
7. Arhivist gradul I A SSD 3.052.000 7.405.000
8. Arhivist gradul I SSD 2.998.000 6.013.000
9. Arhivist gradul II SSD 2.943.000 5.403.000
10. Arhivist gradul III SSD 2.889.000 4.880.000
11. Arhivist debutant SSD 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
12. Arhivar I A M 3.052.000 4.311.000
13. Arhivar I M 2.998.000 3.750.000
14. Arhivar II M 2.943.000 3.487.000
15. Arhivar III M 2.889.000 3.053.000
16. Arhivar debutant M 2.600.000 -

IV. Funcții specifice unor organe din subordinea Ministerul
Finanțelor Publice

OFICIUL CONCURENȚEI

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1. Inspector de concurență gradul I S 3.706.000 8.470.000
2. Inspector de concurență gradul II S 3.488.000 7.405.000
3. Inspector de concurență gradul III S 3.161.000 6.707.000

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998

ANEXA Nr. II b (valabil la 01.10.2003)

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

Prefecturi, consilii, primării și servicii publice
din subordinea acestora

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I A S 3.107.000 6.432.000
2 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I S 3.052.000 5.685.000
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 2.998.000 4.940.000
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 2.943.000 4.475.000
5 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 2.800.000
6 Conductor arhitect I A, referent I A, inspector I A, subinginer I A SSD 2.998.000 4.569.000
7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer I SSD 2.943.000 3.947.000
8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer II SSD 2.889.000 3.559.000
9 Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutant SSD 2.650.000
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul I A S 3.706.000 7.176.000
11 Consilier juridic gradul I S 3.379.000 6.432.000
12 Consilier juridic gradul II S 3.052.000 5.685.000
13 Consilier juridic gradul III S 2.998.000 4.940.000
14 Consilier juridic gradul IV S 2.943.000 4.289.000
15 Consilier juridic debutant S 2.800.000
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
16 Referent, inspector; I A M 2.998.000 4.197.000
17 Referent, inspector; I M 2.943.000 3.916.000
18 Referent, inspector; II M 2.889.000 3.545.000
19 Referent, inspector; III M 2.834.000 3.266.000
20 Referent, inspector; debutant M 2.600.000
21 Agent agricol I M 2.889.000 3.467.000
22 Agent agricol II M; G 2.834.000 3.266.000
23 Agent agricol III M; G 2.780.000 3.000.000
24 Agent agricol debutant M; G 2.550.000 -

II. Salarii de bază pentru funcții din aparatul prefecturilor
și al consiliilor

1. Prefectura Municipiului București și Consiliul General
al Municipiului București

Nr. crt. Funcția Salariul de bază
- lei -
1 Secretar general al prefecturii 17.090.000
2 Secretar 17.090.000
2. Prefecturi și consilii județene
Nr. crt. Funcția Salariul de bază
- lei -
Categoria I Categoria II
3 Secretar general al prefecturii 16.274.000 15.176.000
4 Secretar 16.274.000 15.176.000
3. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale.
Nr. crt. Funcția Salariul de bază
- lei -
Cu peste 320.000 locuitori*) Categoria
I II III
5 Municipii
- secretar 13.531.000 12.251.000 11.155.000 10.056.000
*) Se aplică și la sectoarele municipiului București.
6 Orașe
- secretar - 9.000.000 8.600.000 8.400.000
Nr. crt. Funcția Salariul de bază
- lei -
Cu peste 15.000 locuitori Categoria
I
între 7.001-15.000 locuitori
II
între 3.001-7.000 locuitori
III
până la 3.000 locuitori
7 Comune
- secretar 8.362.000 6.700.000 6.300.000 6.100.000

NOTA:

1. Stabilirea categoriilor județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

2. In cazul secretarului unităților administrativ teritoriale, care, in mod excepțional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanța de urgenta se diminuează cu 10%.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. III/b (Valabil la 01.10.2003)

CONSILIUL CONCURENȚEI

Salarii de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate
specifice ale Consiliului Concurenței

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Inspector de concurență gradul I S 5.614.000 12.732.000
2 Inspector de concurență gradul II S 5.069.000 11.514.000
3 Inspector de concurență gradul III S 4.524.000 10.299.000
4 Inspector de concurență asistent S 3.270.000 7.401.000

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/1 b (valabil la 01.10.2003)

SĂNĂTATE

I. Unități sanitare și de asistență socială, altele decât cele clinice

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Medic primar S 4.517.000 9.202.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 5.559.000 13.802.000
2 Medic specialist S 3.867.000 6.590.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 4.517.000 8.597.000
3 Medic S 2.943.000 5.776.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.558.000 7.986.000
4 Medic stagiar S 2.800.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.327.000 -
5 Farmacist primar*) S 3.867.000 6.902.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 4.382.000 10.647.000
6 Farmacist specialist S 3.358.000 5.776.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.867.000 7.634.000
7 Farmacist S 2.943.000 4.559.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.140.000 7.040.000
8 Farmacist stagiar S 2.800.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.088.000 -
9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 3.052.000 6.860.000
10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2.998.000 5.419.000
11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 2.943.000 4.515.000
12 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 2.800.000 -
13 Dentist principal S.S.D. 2.943.000 5.057.000
14 Dentist S.S.D. 2.889.000 4.471.000
15 Dentist debutant S.S.D. 2.650.000 -
16 Asistent medical principal*****) S.S.D. 2.943.000 5.132.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S.S.D. 3.379.000 6.380.000
17 Asistent medical *****) S.S.D. 2.889.000 4.590.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S.S.D. 3.107.000 5.386.000
18 Asistent medical debutant*****) S.S.D. 2.650.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S.S.D. 2.943.000 -
19 Asistent medical principal**) PL 2.889.000 5.057.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 2.943.000 6.229.000
20 Asistent medical**) PL 2.834.000 4.515.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 2.889.000 5.235.000
21 Asistent medical debutant**) PL 2.600.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 2.834.000 -
22 Asistent medical principal**) M 2.889.000 4.696.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.943.000 5.595.000
23 Asistent medical**) M 2.834.000 3.974.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.889.000 4.515.000
24 Asistent medical debutant**) M 2.600.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.834.000 -
25 Tehnician dentar principal***) M 2.889.000 4.877.000
26 Tehnician dentar***) M 2.834.000 4.154.000
27 Tehnician dentar debutant***) M 2.600.000 -
28 Sora medicală principală****) M 2.889.000 4.333.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.943.000 5.419.000
29 Sora medicală****) M 2.834.000 3.613.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.889.000 3.974.000
30 Sora medicală debutantă****) M 2.600.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.834.000 -

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

**) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă, care au studii de acest nivel.

***) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă.

****) Se aplică și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgență, moașă, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M, instructor de educație, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

*****) Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgențe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.

B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din
compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
31 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 3.867.000 6.860.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 4.382.000 10.647.000
32 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 3.358.000 5.419.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.867.000 7.634.000
33 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2.943.000 4.515.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.140.000 5.419.000
34 Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant S 2.800.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.088.000 -
35 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal. S 2.998.000 5.327.000
36 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social S 2.943.000 4.877.000
37 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutant. S 2.800.000 -
38 Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*) S.S.D. 2.943.000 5.057.000
39 Profesor C. F. M., biolog, chimist;*) S.S.D. 2.889.000 4.471.000
40 Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*) S.S.D. 2.650.000 -
C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
41 Infirmieră, agent D.D.D. G 2.780.000 2.889.000
42 Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 2.550.000 -
43 Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 2.725.000 2.889.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) G 2.780.000 3.793.000
44 Ambulanțier**) 2.834.000 3.974.000
45 Șofer autosanitară I***) 2.834.000 3.613.000
46 Șofer autosanitară II***) 2.780.000 3.251.000
47 Șofer autosanitară III***) 2.725.000 2.889.000

*) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social și cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învățământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi sau de 3-4 ani învățământ seral sau fără frecvență.

**) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplinește condițiile de încadrare pentru funcția de șofer autosanitară I, posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 și are 2 ani vechime în funcția de șofer autosanitară I.

***) Se aplică nivelurile I și II pentru salarizarea șoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanță județene și al municipiului București, iar nivelurile de salarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.

II. Unități clinice, institute și centre medicale1)

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Medic primar S 5.154.000 11.134.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 6.186.000 15.223.000
2 Medic specialist S 4.517.000 8.663.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 5.154.000 10.468.000
3 Medic rezident anul VI-VII S 6.448.000 -
4 Medic rezident anul IV-V S 6.027.000 _
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 6.728.000 -
5 Medic rezident anul III S 5.326.000 _
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 6.027.000 -
6 Medic rezident anul II S 4.626.000 _
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 5.326.000 -
7 Medic rezident anul I S 3.924.000 -
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 4.626.000 -
8 Farmacist primar*) S 3.867.000 9.022.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 4.769.000 11.640.000
9 Farmacist specialist S 3.224.000 7.218.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.611.000 9.294.000
10 Farmacist rezident anul III S 4.626.000 -
11 Farmacist rezident anul II S 4.206.000 -
12 Farmacist rezident anul I S 3.785.000 -
13 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 3.052.000 9.022.000
14 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 2.943.000 7.218.000
15 Asistent medical principal****) SSD 2.943.000 6.754.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) SSD 3.445.000 8.275.000
16 Asistent medical****) SSD 2.889.000 6.031.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) SSD 2.998.000 6.648.000
17 Asistent medical principal**) PL 2.889.000 6.678.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 3.434.000 8.123.000
18 Asistent medical**) PL 2.834.000 5.957.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) PL 2.943.000 6.498.000
19 Asistent medical principal**) M 2.889.000 5.776.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 3.197.000 7.218.000
20 Asistent medical**) M 2.834.000 5.235.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.889.000 5.776.000
21 Soră medicală principală***) M 2.889.000 5.235.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.998.000 6.678.000
22 Soră medicală***) M 2.834.000 4.515.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) M 2.889.000 5.235.000
B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
23 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal S 3.867.000 9.022.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 4.769.000 11.640.000
24 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist S 3.224.000 7.218.000
- din anatomia patologică și medicina legală2) S 3.611.000 9.294.000
25 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C. F. M., kinetoterapeut, asistent social; principal S 2.998.000 8.663.000
26 Profesor C. F. M. principal SSD 2.943.000 6.678.000

1) Se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare din unitățile clinice, din institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-12 și lit. B nr. crt. 23-25

2) Salariul de bază la limita maximă cuprinde și salariul de bază mai mare, prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologică și medicină legală, care lucrează în morgi, prosecturi și histopatologie.

*) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.

**) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social și educator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică și protezare auditivă, care au studii de acest nivel.

***) Se aplică și funcțiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.

****) Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgențe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, care au studii de acest nivel.

NOTA:

1. Salariul de bază pentru personalul medical cuprinde la cap. II și sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu modificările și completările ulterioare.

2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiațiilor nucleare din cadrul direcțiilor de sănătate publică, din centrele universitare, care își desfășoară activitatea și în unități sanitare clinice, se stabilește pe baza salariilor de bază din cap. II "Unități clinice, institute și centre medicale" - litera B.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/2 b (valabil la 01.10.2003)

CERCETARE

UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din activitatea de
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Cercetător științific principal gradul I S 4.289.000 13.052.000
2 Cercetător științific principal gradul II S 3.434.000 12.211.000
3 Cercetător științific principal gradul III S 3.052.000 9.522.000
4 Cercetător științific S 2.998.000 7.361.000
b) Funcții de execuție de specialitate neatestate
5 Asistent de cercetare științifică S 2.943.000 5.792.000
6 Asistent de cercetare științifică stagiar S 2.800.000
c) Funcții de execuție auxiliare din activitatea de cercetare științifică, pe trepte profesionale
7 Asistent I M 2.943.000 4.630.000
8 Asistent II M 2.889.000 3.941.000
9 Asistent III M 2.834.000 3.648.000
10 Asistent stagiar M 2.600.000

NOTA:

Funcțiile prevăzute la pozițiile nr. 1-4, utilizate în unitățile de cercetare științifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcțiile didactice din învățământul superior, după cum urmează: cercetător științific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător științific principal gradul II cu conferențiar universitar; cercetător științific principal gradul III cu șef de lucrări (lector universitar) și cercetător științific cu asistent universitar.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/3 b (valabil la 01.10.2003)

CULTURĂ

UNITĂȚI DE CULTURĂ

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din unitățile teatrale,
muzicale și de cinematografie

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concertmaistru*), artist instrumentist I; S
gradul I 3.161.000 8.121.000
gradul II 3.107.000 6.047.000
gradul III 3.052.000 5.418.000
gradul IV 2.998.000 4.785.000
gradul V 2.943.000 4.425.000
debutant 2.800.000 -
2 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic; S
gradul I 2.998.000 6.679.000
gradul II 2.943.000 5.595.000
gradul III 2.889.000 4.785.000
3 Șef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă; S
gradul I 3.107.000 6.047.000
gradul II 3.052.000 5.418.000
gradul III 2.998.000 4.785.000
gradul IV 2.943.000 4.425.000
debutant 2.800.000 -
4 Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine; S
gradul I 3.052.000 5.147.000
gradul II 2.998.000 4.695.000
gradul III 2.943.000 4.425.000
debutant 2.800.000 -
* ) La salarizarea funcției de concertmaistru se utilizează gradele profesionale I, II și III.
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5 Dirijor, șef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;
I 2.943.000 4.425.000
II 2.889.000 3.792.000
III 2.834.000 3.342.000
debutant 2.600.000 -
6 Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;
I 2.943.000 4.425.000
II 2.889.000 3.792.000
III 2.834.000 3.342.000
debutant 2.600.000 -
7 Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);
I 3.052.000 5.418.000
II 2.998.000 4.785.000
III 2.943.000 4.425.000
IV 2.889.000 3.792.000
V 2.834.000 3.435.000
debutant 2.600.000 -
8 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;
I 2.943.000 3.882.000
II 2.889.000 3.613.000
III 2.834.000 3.250.000
debutant 2.600.000 -
9 Regizor scenă (culise), secretar platou; M
I 2.943.000 3.882.000
II 2.889.000 3.613.000
III 2.834.000 3.250.000
debutant 2.600.000 -
10 Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator M;G 2.725.000 3.071.000
c) Muncitori din activitatea specifică instituțiilor teatrale și muzicale
11 Muncitor calificat I 2.998.000 3.837.000
II 2.943.000 3.613.000
III 2.889.000 3.342.000
IV 2.834.000 3.071.000
V 2.780.000 2.889.000
VI 2.725.000 2.834.000

II. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din presă,
edituri, informare documentară

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate; S
gradul I 3.052.000 5.418.000
gradul II 2.998.000 4.785.000
gradul III 2.943.000 4.425.000
debutant 2.800.000 -
2. Șef agenție publicitate, administrator (publicații, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local); S
gradul I*) 3.052.000 5.235.000
gradul II 2.998.000 4.695.000
gradul III 2.943.000 4.333.000
debutant 2.800.000 -
3 Secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; S
gradul I 3.052.000 5.147.000
gradul II 2.998.000 4.695.000
gradul III 2.943.000 4.425.000
debutant 2.800.000 -
4. Redactor, secretar de redacție; S.S.D.
gradul I 2.998.000 4.785.000
gradul II 2.943.000 4.425.000
gradul III 2.889.000 3.792.000
debutant 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5. Redactor, secretar (tehnic) de redacție, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
treapta I A 2.943.000 4.425.000
treapta I 2.889.000 3.882.000
treapta II 2.834.000 3.613.000
debutant 2.600.000 -
6. Laborant foto, retușor foto, fotograf; M; G
treapta I 2.943.000 3.792.000
treapta II 2.889.000 3.342.000
treapta III 2.834.000 3.071.000
debutant 2.600.000 -

*) Nivelul de salarizare nu se aplică funcțiilor de administrator (publicații, editură).

III. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate
din muzee și biblioteci

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar; S
gradul I A 3.052.000 7.219.000
gradul I 2.998.000 4.963.000
gradul II 2.943.000 4.515.000
debutant 2.800.000 -
2 Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist; S.S.D.
gradul I 2.998.000 5.418.000
gradul II 2.943.000 4.425.000
gradul III 2.889.000 3.792.000
debutant 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3 Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală; M
treapta I 2.943.000 4.425.000
treapta II 2.889.000 3.882.000
treapta III 2.834.000 3.613.000
debutant 2.600.000 -
4 Bibliotecar M
treapta I A 2.943.000 4.425.000
treapta I 2.889.000 3.882.000
treapta II 2.834.000 3.613.000
debutant 2.600.000 -
5 Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M; G 2.780.000 3.071.000

*) În instituțiile muzeale din domeniul tradiției populare pot fi încadrați și absolvenți ai învățământului gimnazial și profesional.

IV. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din case
de cultură, cămine culturale și alte instituții de cultură

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Referent; S
gradul I 3.052.000 5.147.000
gradul II 2.998.000 4.695.000
gradul III 2.943.000 4.425.000
debutant 2.800.000 -
2 Referent; S.S.D.
gradul I 2.998.000 4.785.000
gradul II 2.943.000 4.425.000
gradul III 2.889.000 3.792.000
debutant 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
3 Referent;
treapta I A 2.943.000 4.425.000
treapta I 2.889.000 3.882.000
treapta II 2.834.000 3.613.000
debutant 2.600.000 -

NOTA:

1. Persoanele încadrate în unitățile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepțional, cu aprobarea nominală a ministrului culturii, funcții de specialitate fără a avea studiile necesare postului.

2. Salariile de bază pentru salariații teatrelor naționale, operelor naționale, muzeelor naționale, bibliotecilor naționale și ai Bibliotecii Academiei Române, precum și ai Filarmonicii "George Enescu" - București, pentru activitatea de importanță națională desfășurată în aceste instituții, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/4 b (valabil la 01.10.2003)

CULTE

Salarii de bază pentru personalul clerical*)

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Preot
gradul I S 3.052.000 6.497.000
gradul II S 2.998.000 5.418.000
definitiv S 2.943.000 4.875.000
debutant S 2.800.000 -
2 Preot
gradul I M 2.889.000 4.695.000
definitiv M 2.834.000 4.515.000
debutant M 2.600.000 -

*) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unitățile bugetare.

Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Ministerul Culturii și Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/5 b (valabil la 01.10.2003)

SPORT
UNITĂȚI SPORTIVE

1. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate
din federații sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul I A 3.052.000 6.729.000
2 Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul I 2.998.000 5.756.000
3 Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**), expert sportiv; gradul II 2.943.000 5.137.000
4 Secretar federație, antrenor federal, antrenor lot național**); gradul III, instructor sportiv gradul I 2.889.000 4.695.000
5 Secretar federație, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II 2.834.000 4.342.000
6 Instructor sportiv debutant 2.600.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7 Instructor sportiv I, referent I 2.943.000 4.342.000
8 Instructor sportiv II, referent II 2.889.000 3.897.000
9 Instructor sportiv III, referent III 2.834.000 3.631.000
10 Instructor sportiv debutant 2.600.000 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

**) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului și sportului.

II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate
din alte unități sportive

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcții de execuție pe categorii de clasificare**)
1 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 3.052.000 5.314.000
2 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 2.998.000 4.695.000
3 Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 2.943.000 4.342.000
4 Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 2.889.000 3.989.000
5 Antrenor categoria V 2.834.000 3.631.000
6 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 2.600.000 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.

**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/6 b (valabil la 01.10.2003)

AUTORITATEA VAMALĂ

DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

CAPITOLUL I Aparatul central

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Expert vamal S 5.065.000 11.861.000
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA S 4.310.000 10.091.000
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 4.007.000 9.385.000
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 3.705.000 8.676.000
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 3.405.000 7.967.000
6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 3.360.000 7.260.000
7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 3.304.000 -
8 Referent gradul I S.S.D. 3.478.000 8.145.000
9 Referent gradul II S.S.D. 3.178.000 7.436.000
10 Referent gradul III S.S.D. 3.116.000 6.729.000
11 Referent debutant S.S.D. 3.068.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
12 Referent I A M 3.252.000 7.614.000
13 Referent I M 2.998.000 6.907.000
14 Referent II M 2.943.000 6.198.000
15 Referent III M 2.889.000 5.492.000
16 Referent IV M 2.834.000 4.782.000
17 Referent debutant M 2.600.000 -

CAPITOLUL II Direcția Generală a Vămilor
Direcția de supraveghere și control vamal, Direcția de supraveghere
pentru zonele vamale speciale
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Expert vamal S 6.047.000 13.275.000
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I A S 5.141.000 12.038.000
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 4.838.000 11.330.000
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 4.461.000 10.445.000
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 4.083.000 9.561.000
6 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV S 4.016.000 8.676.000
7 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 3.962.000 -
8 Referent gradul I S.S.D. 4.234.000 9.914.000
9 Referent gradul II S.S.D. 3.857.000 9.029.000
10 Referent gradul III S.S.D. 3.770.000 8.145.000
11 Referent debutant S.S.D. 3.714.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
12 Referent I A M 4.007.000 9.385.000
13 Referent I M 3.629.000 8.500.000
14 Referent II M 3.326.000 7.791.000
15 Referent III M 2.998.000 7.083.000
16 Referent IV M 2.834.000 6.374.000
17 Referent debutant M 2.600.000 -

CAPITOLUL III Direcția regională vamală
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Expert vamal S 4.461.000 10.445.000
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I A S 4.016.000 8.676.000
3 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I S 3.405.000 7.967.000
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II S 2.998.000 7.083.000
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III S 2.943.000 6.374.000
6 Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 2.800.000 -
7 Referent gradul I S.S.D. 2.998.000 6.907.000
8 Referent gradul II S.S.D. 2.943.000 6.198.000
9 Referent gradul III S.S.D. 2.889.000 5.667.000
10 Referent debutant S.S.D. 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11 Referent I A M 2.998.000 6.198.000
12 Referent I M 2.943.000 5.667.000
13 Referent II M 2.889.000 5.137.000
14 Referent III M 2.834.000 4.429.000
15 Referent debutant M 2.600.000 -

CAPITOLUL IV Birouri vamale
Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

A. Funcții de execuție de categoria A

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Expert vamal S sau școală vamală 4.007.000 9.385.000
2 Inspector vamal principal S sau școală vamală 3.251.000 7.614.000
3 Inspector vamal gradul I S sau școală vamală 3.052.000 6.907.000
4 Inspector vamal gradul II S sau școală vamală 2.998.000 6.198.000
5 Inspector vamal gradul III S sau școală vamală 2.943.000 5.492.000
6 Inspector vamal debutant S sau școală vamală 2.800.000 -
7 Inspector vamal Școală vamală sau SSD 2.998.000 6.285.000
8 Controlor vamal gradul I Școală vamală sau SSD 2.943.000 5.492.000
9 Controlor vamal gradul II Școală vamală sau SSD 2.889.000 4.782.000
10 Agent vamal debutant Școală vamală sau SSD 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11 Controlor vamal I M 2.943.000 5.667.000
12 Controlor vamal II M 2.889.000 5.137.000
13 Controlor vamal III M 2.834.000 4.429.000
14 Controlor vamal debutant M 2.600.000 -

B. Funcții de execuție de categoria B

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Inspector pentru datoria vamală principal S 3.251.000 7.614.000
2 Inspector pentru datoria vamală gradul I S 3.052.000 6.907.000
3 Inspector pentru datoria vamală gradul II S 2.998.000 6.198.000
4 Inspector pentru datoria vamală gradul III S 2.943.000 5.492.000
5 Inspector pentru datoria vamală debutant S 2.800.000 -
6 Inspector pentru datoria vamală Școală vamală sau SSD 2.998.000 6.285.000
7 Controlor pentru datoria vamală gradul I Școală vamală sau SSD 2.943.000 5.492.000
8 Controlor pentru datoria vamală gradul II Școală vamală sau SSD 2.889.000 4.782.000
9 Controlor pentru datoria vamală debutant Școală vamală sau SSD 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10 Controlor pentru datoria vamală I M 2.943.000 5.667.000
11 Controlor pentru datoria vamală II M 2.889.000 5.137.000
12 Controlor pentru datoria vamală III M 2.834.000 4.429.000
13 Controlor pentru datoria vamală debutant M 2.600.000 -

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/7 b (valabil la 01.10.2003)

NAVIGAȚIE

UNITĂȚI NAVALE ȘI CĂPITĂNII DE PORTURI

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Comandant instructor S 3.052.000 7.083.000
2 Șef mecanic instructor S 2.998.000 5.137.000
a) Funcții de execuție pe nave maritime
3 Comandant S 3.052.000 6.464.000
4 Șef mecanic S 2.998.000 5.226.000
5 Căpitan secund, șef mecanic secund, șef electrician S 2.943.000 4.429.000
6 Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician S 2.943.000 4.165.000
7 Ofițer aspirant S 2.800.000 -
b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale
8 Căpitan dragor M 2.889.000 4.342.000
9 Căpitan M 2.889.000 3.989.000
10 Șef mecanic M 2.889.000 3.897.000
11 Dragor - șef M 2.889.000 3.811.000
12 Ofițer punte M 2.834.000 3.631.000
13 Ofițer mecanic, ofițer electrician M 2.834.000 3.545.000
14 Dragor M 2.780.000 3.281.000
15 Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician, dragor; aspirant M 2.600.000 -
c) Funcții de execuție comune pe nave
16 Șef stație RTG M 2.889.000 3.811.000
17 Ofițer RTG I M 2.834.000 3.456.000
18 Ofițer RTG II M 2.780.000 3.190.000
19 Șef echipaj 2.780.000 3.721.000
20 Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer mecanic 2.725.000 3.456.000
21 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar 2.725.000 3.281.000
22 Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant 2.550.000 -
23 Scafandru autonom 2.834.000 4.165.000
24 Scafandru greu 2.780.000 3.811.000
25 Scafandru debutant 2.550.000 -
d) Funcții de execuție de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
- Funcții de execuție pe grade profesionale -
26 Căpitan de port specialist S 2.998.000 5.226.000
27 Căpitan de port gradul I S 2.943.000 4.399.000
- Funcții de execuție pe trepte profesionale -
28 Căpitan de port gradul II M 2.834.000 3.989.000
29 Ofițer de port gradul I M 2.889.000 3.811.000
30 Ofițer de port gradul II M 2.834.000 3.456.000
31 Ofițer de port debutant M 2.600.000 -

Căpităniile de porturi vor putea utiliza și funcțiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexă, în funcție de dotare și de atribuțiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTA:

Criteriile și condițiile pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și se utilizează de către toate unitățile, indiferent de subordonare.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/8 b (valabil la 01.10.2003)

AGRICULTURĂ

LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR,
PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL
ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ȘTIINȚIFIC AL
PRODUSELOR BIOLOGICE ȘI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU
CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ȘI UNITĂȚI CU ȘI FĂRĂ PERSONALITATE
JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECȚIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI
ALIMENTAȚIE, DIRECȚIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEȚENE

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expert S 3.107.000 7.083.000
2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul I S 3.052.000 4.959.000
3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul II S 2.998.000 4.342.000
4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul III S 2.943.000 4.165.000
5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutant S 2.800.000 -
6. Medic primar veterinar**) S 3.107.000 7.967.000
7. Medic veterinar gradul I S 3.052.000 5.667.000
8. Medic veterinar gradul II S 2.998.000 4.959.000
9. Medic veterinar gradul III S 2.943.000 4.165.000
10. Medic veterinar debutant S 2.800.000 -
11. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I S.S.D. 2.998.000 4.959.000
12. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II S.S.D. 2.943.000 3.989.000
13. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III S.S.D. 2.889.000 3.721.000
14. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant S.S.D. 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
15. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IA M 2.943.000 4.253.000
16. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); I M 2.889.000 3.631.000
17. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); II M 2.834.000 3.281.000
18. Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 2.600.000 -
19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar I A M 2.943.000 4.253.000
20. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 2.889.000 3.811.000
21. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 2.834.000 3.456.000
22. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 2.600.000 -
23. Agent veterinar I Școală profesională 2.834.000 3.281.000
24. Agent veterinar II Școală profesională 2.780.000 2.925.000
25. Agent veterinar debutant Școală profesională 2.650.000 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele). Cu același nivel pot fi salarizate și funcțiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) În funcția de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.

***) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultură, zootehnie și altele).

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/9 b (valabil la 01.10.2003)

OFICII DE CADASTRU ȘI ORGANIZARE A TERITORIULUI
Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Inginer cadastru gradul I A S 3.107.000 7.083.000
2 Inginer cadastru gradul I S 3.052.000 4.959.000
3 Inginer cadastru gradul II S 2.998.000 4.517.000
4 Inginer cadastru gradul III S 2.943.000 4.165.000
5 Inginer cadastru debutant S 2.800.000 -
6 Subinginer cadastru I S.S.D. 2.998.000 4.959.000
7 Subinginer cadastru II S.S.D. 2.943.000 4.253.000
8 Subinginer cadastru III S.S.D. 2.889.000 3.721.000
9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10 Tehnician cadastru I A M 2.943.000 4.253.000
11 Tehnician cadastru I M 2.889.000 3.631.000
12 Tehnician cadastru II M 2.834.000 3.281.000
13 Tehnician cadastru debutant M 2.600.000 -
14 Operator cadastru I M; G 2.889.000 3.281.000
15 Operator cadastru II M; G 2.834.000 2.925.000
16 Operator cadastru debutant M; G 2.600.000 -

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/10 b (valabil la 01.10.2003)

PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI
BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 3.107.000 7.083.000
2 Inspector de specialitate, inginer*); gradul I S 3.052.000 4.959.000
3 Inspector de specialitate, inginer*); gradul II S 2.998.000 4.342.000
4 Inspector de specialitate, inginer*); gradul III S 2.943.000 4.165.000
5 Inspector, inginer*); debutant S 2.800.000 -
6 Subinginer I S.S.D. 2.998.000 4.959.000
7 Subinginer II S.S.D. 2.943.000 3.989.000
8 Subinginer III S.S.D. 2.889.000 3.721.000
9 Subinginer debutant S.S.D. 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10 Tehnician, observator condiții mediu; I A**) M 2.943.000 4.253.000
11 Tehnician, observator condiții mediu; I**) M 2.889.000 3.631.000
12 Tehnician, observator condiții mediu; II**) M 2.834.000 3.281.000
13 Tehnician, observator condiții mediu; debutant**) M 2.600.000 -

*) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității. Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.

**) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. IV/11 b (valabil la 01.10.2003)

AVIAȚIA SPORTIVĂ

AEROCLUBUL ROMÂNIEI

I. Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor*) Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Personal navigant și tehnic navigant profesionist
clasa I 3.052.000 7.083.000
clasa a II-a 2.998.000 5.083.000
clasa a III-a 2.943.000 4.428.000
clasa a IV-a 2.889.000 4.165.000
clasa a V-a 2.834.000 -

*) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței

2. Personal tehnic aeronautic

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe clase profesionale
1 Inginer de aviație S
clasa I 3.107.000 7.083.000
clasa a II-a 3.052.000 5.050.000
clasa a III-a 2.998.000 4.428.000
clasa a IV-a 2.943.000 4.165.000
debutant 2.800.000 -
2 Tehnician de aviație M
clasa I 2.998.000 4.253.000
clasa a II-a 2.943.000 3.897.000
clasa a III-a 2.889.000 3.545.000
clasa a IV-a 2.834.000 3.281.000
debutant 2.600.000 -
3 Mecanic de aviație Școala tehnică de aviație sau echivalentă
clasa I 3.052.000 4.517.000
clasa a II-a 2.998.000 3.897.000
clasa a III-a 2.943.000 3.456.000
clasa a IV-a 2.834.000 3.281.000
debutant 2.600.000 -
4 Mecanic pentru întreținerea aparatelor de lansare la zbor (turn de parașutism, automosor, plior parașute, deltaplanism etc.) M; Școală profesională
clasa I 2.998.000 4.253.000
clasa a II-a 2.943.000 3.721.000
clasa a III-a 2.889.000 3.456.000
clasa a IV-a 2.834.000 3.281.000
debutant 2.600.000 -
5 Maistru de aviație Școală de maiștri aviație
clasa I 2.943.000 4.605.000
clasa a II-a 2.889.000 4.253.000
clasa a I II-a 2.834.000 3.631.000

3. Personal operativ aeronautic
Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 3.107.000 7.083.000
gradul II 3.052.000 5.050.000
gradul III 2.998.000 4.428.000
gradul IV 2.943.000 4.165.000
debutant 2.800.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
2 Meteorolog aeronautic M + curs de calificare
I 2.889.000 3.811.000
II 2.834.000 3.456.000
debutant 2.600.000 -
3 Controlor trafic dirijare M + curs de calificare
I 2.889.000 4.253.000
II 2.834.000 3.811.000
III 2.780.000 3.456.000
4 Controlor trafic operațiuni auxiliare M + curs de calificare
I 2.943.000 3.897.000
II 2.889.000 3.545.000
III 2.834.000 3.281.000
debutant 2.600.000 -

NOTA

1. Criteriile de încadrare și de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant și tehnic aeronautic și, respectiv în grade și trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

2. În cazul pierderii licenței de zbor pentru calificarea deținută, din cauze medicale, personalul navigant și tehnic navigant profesionist își menține încadrarea în clasa deținută, ca instructor la sol.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. V/1 b (valabil la 01.10.2003)

FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN ALTE UNITĂȚI BUGETARE DE SUBORDONARE
CENTRALĂ, PRECUM ȘI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,
FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIȚII DIN ACTIVITĂȚILE
CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 - IV/11 ȘI DIN UNITĂȚILE
DE ÎNVĂȚĂMÂNT

1. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I, inginer, economist; specialist I A S 3.107.000 6.131.000
2 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 3.052.000 4.904.000
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 2.998.000 4.560.000
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 2.943.000 4.217.000
5 Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 2.800.000 -
6 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; I SSD 2.998.000 4.599.000
7 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; II SSD 2.943.000 4.255.000
8 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; III SSD 2.889.000 3.796.000
9 Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul I A S 3.107.000 6.131.000
11 Consilier juridic gradul I S 3.052.000 4.904.000
12 Consilier juridic gradul II S 2.998.000 4.560.000
13 Consilier juridic gradul III S 2.943.000 4.217.000
14 Consilier juridic debutant S 2.800.000 -
c) Funcții de execuție pe trepte profesionale
15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I A M 2.998.000 3.795.000
16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 2.943.000 3.524.000
17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 2.889.000 3.184.000
18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 2.834.000 2.916.000
19 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 2.600.000

II. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire superioară

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Expert-consultant I A S 3.052.000 6.131.000
2 Expert-consultant I S 2.998.000 5.365.000
3 Expert-consultant II S 2.943.000 4.753.000

III. Unități de perfecționare a personalului cu pregătire medie
și centre de calificare și recalificare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Expert gradul I S 3.052.000 5.365.000
2 Expert gradul II S 2.998.000 4.599.000
3 Expert gradul III S 2.943.000 4.217.000
4 Expert debutant S 2.800.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
5 Instructor I M 2.943.000 4.217.000
6 Instructor II M 2.889.000 3.605.000
7 Instructor III M 2.834.000 3.298.000
8 Instructor debutant M 2.600.000 -

NOTA

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică și funcțiilor de specialitate din școala populară de artă.

IV. Proiectare

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 3.107.000 5.979.000
2. Proiectant gradul II S 3.052.000 5.213.000
3. Proiectant gradul III S 2.998.000 4.522.000
4. Proiectant gradul IV S 2.943.000 4.140.000
5. Proiectant debutant S 2.800.000 -
6. Subinginer cartograf I S.S.D. 2.998.000 4.599.000
7. Subinginer cartograf II S.S.D. 2.943.000 4.217.000
8. Subinginer cartograf III S.S.D. 2.889.000 3.681.000
9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
10. Tehnician proiectant I M 2.943.000 4.217.000
11. Tehnician proiectant II*) M 2.889.000 3.605.000
12. Tehnician proiectant III*) M 2.834.000 3.298.000
13. Tehnician proiectant debutant*) M 2.600.000 -

*) Salariul de bază prevăzut pentru această funcție se utilizează și la funcția de desenator tehnic cartograf.

V. Unități de informatică

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1 Analist, programator, inginer de sistem I A S 3.161.000 6.131.000
2 Analist, programator, inginer de sistem I S 3.107.000 5.824.000
3 Analist, programator, inginer de sistem II S 3.052.000 5.213.000
4 Analist, programator, inginer de sistem III S 2.998.000 4.522.000
5 Analist, programator, inginer de sistem IV S 2.943.000 4.140.000
6 Analist, programator, inginer de sistem debutant S 2.800.000 -
7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 2.998.000 4.599.000
8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 2.943.000 4.217.000
9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 2.889.000 3.681.000
10 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 2.650.000 -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11 Analist (programator) ajutor I A M 2.998.000 4.217.000
12 Analist (programator) ajutor I M 2.943.000 3.909.000
13 Analist (programator) ajutor II M 2.889.000 3.527.000
14 Analist (programator) ajutor III M 2.834.000 3.223.000
15 Analist (programator) debutant M 2.600.000 -
16 Operator, controlor date; I M 2.998.000 3.909.000
17 Operator, controlor date; II M 2.943.000 3.527.000
18 Operator, controlor date; III M 2.889.000 3.223.000
19 Operator, controlor date; IV M 2.834.000 2.943.000
20 Operator, controlor date; debutant M 2.600.000 -

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. V/2 b (valabil la 01.10.2003)

ALTE FUNCȚII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de bază pentru personalul din activitatea
de secretariat-administrativ, gospodărire,
întreținere-reparații și de deservire1)

1) Se utilizează în administrația publică și în unitățile subordonate acesteia, finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat.

Funcții de execuție pe trepte profesionale

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază
- lei -
minim maxim
1 Stenodactilograf I A*) M 2.943.000 4.020.000
2 Stenodactilograf I M 2.889.000 3.406.000
3 Stenodactilograf II M 2.834.000 3.120.000
4 Stenodactilograf debutant M 2.600.000 -
5 Secretar-dactilograf, dactilograf; I A*) M 2.889.000 3.774.000
6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 2.834.000 3.326.000
7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 2.780.000 3.035.000
8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 2.550.000 -
9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 2.834.000 3.201.000
10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 2.780.000 2.916.000
11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 2.550.000 -
12 Administrator I M 2.889.000 4.061.000
13 Administrator II M 2.834.000 3.691.000
14 Administrator III M 2.780.000 3.326.000
15 Șef depozit I M 2.834.000 3.654.000
16 Șef depozit II M 2.780.000 3.326.000
17 Casier, magaziner; I M 2.834.000 3.569.000
18 Casier, magaziner; II M; G 2.780.000 3.201.000
19 Casier, magaziner; debutant M; G 2.550.000 -
20 Funcționar, arhivar; I M 2.889.000 3.490.000
21 Funcționar, arhivar; II M 2.834.000 3.201.000
22 Funcționar, arhivar; III M 2.780.000 2.916.000
23 Funcționar, arhivar; debutant M 2.600.000 -
24 Șef formație pază, pompieri 2.725.000 3.201.000
25 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 2.780.000 2.889.000
26 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 2.725.000 2.834.000
27 Maistru I 2.834.000 3.940.000
28 Maistru II 2.780.000 3.654.000
29 Șofer I A***) 2.889.000 4.594.000
30 Șofer I***) 2.834.000 4.020.000
31 Șofer II ****) 2.780.000 3.856.000
32 Muncitor calificat I 3.052.000 3.856.000
33 Muncitor calificat II 2.998.000 3.654.000
34 Muncitor calificat III 2.943.000 3.406.000
35 Muncitor calificat IV 2.889.000 3.201.000
36 Muncitor calificat V 2.834.000 2.955.000
37 Muncitor calificat VI 2.780.000 2.889.000
38 Muncitor necalificat 2.725.000 2.834.000

*) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitățile bugetare.

***) Se utilizează în Parlament, în ministere și în celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul propriu.

****) Se utilizează în ministere și celelalte instituții centrale ale administrației publice, în parcul comun.

NOTA

În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face ținând seama și de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

*
* *

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VI/1 b (valabil la 01.10.2003)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE COMUNE

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
1 Director general, inspector de stat șef 55
2 Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct 50
3 Director, inspector șef 50
4 Director adjunct, inspector șef adjunct 40
5 Contabil șef 40
6 Inginer șef 40
7 Șef serviciu, șef secție, șef serviciu contencios 30
8 Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu 25
9 Șef formație muncitori 15

ANEXA Nr. VI/2 b (valabil la 01.10.2003)

INDEMNIZAȚII DE CONDUCERE SPECIFICE

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
A. Serviciile Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, Curții Supreme de Justiție, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Curții Constituționale, Consiliul Legislativ, Avocatului Poporului și Curții de Conturi
1 Șef departament, director general 55
2 Director, șef sector, șef compartiment 50
3 Director adjunct, șef sector adjunct, șef compartiment adjunct 40
4 Șef serviciu, șef secție 30
5 Șef birou, șef oficiu, șef atelier 25
B. Ministere, alte organe de specialitate, precum și unitățile teritoriale de specialitate din subordinea acestora
a) aparatul propriu
1. Ministerul Finanțelor Publice
1.1. Garda Financiară - aparatul central
1 Comisar general adjunct 50
2 Comisar șef divizie 30
2. Ministerul Educației și Cercetării
Nr. crt. Funcția*) Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maximă
1 Inspector general 45 55
2 Inspector principal de specialitate 45 50
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
b) servicii publice descentralizate
1. Ministerul Finanțelor Publice
1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial
1 Comisar șef secție 40
2 Comisar șef secție adjunct 30
3 Comisar șef secție divizie 25
1.2. Direcții generale ale finanțelor publice
- Administrația finanțelor publice a municipiului
1 Director administrație financiară 40
2 Director adjunct administrație financiară 30
- Administrația finanțelor publice a orașului
3 Șef administrație 30
- Administrația finanțelor publice a comunei
4 Șef administrație 25
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
minim maximă
2. Ministerul Educației și Cercetării
2.1 Inspectoratul școlar*)
1 Inspector școlar general 45 55
2 Inspector solar general adjunct 35 45
3 Inspector școlar de specialitate 30 40
4 Inspector școlar 25 30
*) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
3. Ministerul Sănătății și Familiei
3.1. Direcția de sănătate publică
Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Medic inspector 25
2 Farmacist inspector 25
c) aparatul propriu al administrației publice locale și serviciile publice din subordinea acesteia
1. Prefecturi, consilii județene, Primăria Municipiului București și Consiliul General al Municipiului București și la sectoarele municipiului București, consilii locale
1.1. La nivel de județ, la municipiul București și la sectoarele municipiului București, la municipiile de categoria I
1 Șef departament*), arhitect șef**) 55
2 Arhitect - șef adjunct***) 50
3 Șef filială, șef corp control comercial I 30
4 Șef corp control comercial II 25
1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de categoria I și la oraș
1 Șef corp control comercial I, arhitect - șef****) 30
2 Șef corp control comercial II 25
1.3. La nivel de comună
1 Șef percepție 25
2 Șef birou 15
1.4. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și al autorizării executării lucrărilor de construcții*****) 15
*) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului București.
**) Se utilizează la nivel de județ, la Primăria Municipiului București, la sectoarele Municipiului București, și la municipiile de toate categoriile.
***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului București.
****) Se utilizează la orașe.
*****) Se utilizează la comune.
d) din unități subordonate ministerelor și altor organe de specialitate
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază - % -
limita maximă
1. Ministerul Culturii și Cultelor
1.1. Funcțiile de conducere din activitatea redacțională
1 Redactor - șef 40
2 Redactor - șef adjunct 30
3 Șef redacție, secretar general de redacție 25
1.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini sau activități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Artiștii lirici operă, artiștii lirici, coriștii operă, coriștii, balerinii, artiștii instrumentiști, instrumentiștii, dansatorii, care desfășoară activitate solistică. 10
2 Artiștii instrumentiști și instrumentiștii care desfășoară activitate de șef de partidă. 10
2. Ministerul Sănătății și Familiei
2.1. Unități sanitare
2.1.1. Funcțiile de conducere medico - sanitare
1 Medic (farmacist) director 50
2 Medic (farmacist) director adjunct 40
3 Medic șef (policlinică, stație salvare, centru transfuzie sanguină și altele similare) 40
4 Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog, șef secție, șef laborator și altele similare) 25
5 Asistent medical șef 25
2.1.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază
1 Farmacist șef serviciu 15
2 Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune 10
3 Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef 10
4 Spălătoreasă cu gestiune; Șef echipă 7
2.1.3. Indemnizații pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din salariul de bază
1 Membrii comisiilor de avizare medico - legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite
3. Ministerul Tineretului și Sportului
3.1 Funcții de conducere din federații sportive
1 Președinte federație 30
2 Secretar general federație 25
3.2. Funcții de conducere din alte unități sportive
3.2.1. Cluburi
1 Președinte club 20
2 Vicepreședinte club 10
3.2.2. Complex sportiv
1 Șef complex sportiv 10
4. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
4.1. Unități navale și căpitănii de porturi
Funcțiile de conducere din unitățile navale și căpităniile de porturi
1 Căpitan șef port 20
2 Șef grup scafandri 10
4.2. Pentru activitatea de imersiune, desfășurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acordă o indemnizație de 17.000 lei/oră de scufundare.
4.3. Aviație sportivă
4.3.1. Funcțiile de conducere specifice activității de zbor
1 Comandant detașament zbor 50
2 Comandant aeroclub teritorial 50
3 Comandant adjunct aeroclub teritorial 30
4 Șef sector zbor aeroclub teritorial 15
4.3.2. Funcțiile de conducere specifice activității tehnic aeronautice
1 Șef grupă lucrări - reparații (LR) 30
2 Șef sector tehnic 15
4.3.3. Funcțiile de conducere specifice activității operativ-aeronautice
1 Director zbor 40
2 Director tehnic 40
3 Șef serviciu informare zbor - meteo - navigație 30
4.3.4. Indemnizația de zbor pentru personalul navigant și tehnic, navigant profesionist, precum și indemnizația de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
Activitatea pentru care se acordă: Indemnizația până la:
1 Misiuni prevăzute în Codul aerian 16.000 lei/ oră de zbor
2 Misiuni prevăzute în Codul aerian 10.000 lei/ start
3 Salturi cu parașuta 56.000 lei/ salt
4 Lansarea la zbor a aeronavelor și aterizări 9.000 lei/ aterizare

NOTA:

1. Indemnizația de zbor la bază pentru zboruri de acrobație și înaltă acrobație aeriană va fi echivalată, astfel:

1 oră zbor acrobație = 2 ore zbor normal
1 oră zbor înaltă acrobație = 4 ore zbor normal
Zborul în formație este echivalent cu zborul de înaltă acrobație.

2. Indemnizația de zbor la bază, acordată personalului navigant și tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază și constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.

3. Criteriile pentru acordarea indemnizației de zbor și de exploatare pe funcții și misiuni, în limitele prevăzute, precum și majorarea cu până la 60% a indemnizației pentru zborurile ce se execută în condiții deosebite se stabilesc de către Aeroclubul României.

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
5. Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
5.1. Funcții de conducere din activitatea specifică
1 Șef oficiu*), inspector șef*) 40
2 Șef stație, șef fermă, șef centru, șef circumscripție 30
*) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz.
5.2. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază:
- Medicii veterinari încadrați în activitățile prevăzute în Anexa nr. IV/8 la prezenta ordonanță, autorizați să exercite atribuții de inspector al poliției sanitar - veterinare. 10% din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite
Mărimea concretă a sporului se stabilește de organul care îl autorizează.
6. Ministerul Apelor și Protecției Mediului
6.1. Funcții de conducere din activitatea specifică
1 Inspector șef*) 40
*) Se utilizează la agențiile de supraveghere a protecției mediului.
7. Academia Română
7.1. Funcții de conducere specifice din activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare.
1 Director institut 50
2 Director adjunct științific, director adjunct institut 40
3 Secretar științific, director centru 30
8. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
8.1. Funcții de conducere specifice în unitățile de perfecționare a personalului cu pregătire medie și centre de calificare și recalificare
1 Director centru de perfecționare 30
2 Director adjunct centru de perfecționare 25
3 Director centru de calificare și recalificare 30
4 Șef centru de calificare 15
Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere în procente din salariul de bază
- % -
limita maximă
C. Autoritatea vamală
1 Șef birou vamal 30
2 Șef adjunct birou vamal 25
3 Șef tură, șef sector 20

ANEXA Nr. VII/1 b (valabil la 01.10.2003)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

CAPITOLUL I Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice,
alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României

Nr. crt. Funcția Indemnizația
- lei -
Președinția României
1 Președintele României 46.613.000
Parlamentul României
2 Președintele Senatului și Președintele Camerei Deputaților 43.011.000
3 Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților 39.621.000
4 Secretarii și Chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților 37.290.000
5 Președinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 37.290.000
6 Președinții grupurilor parlamentare ale Senatului și Camerei Deputaților 37.290.000
7 Vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 34.960.000
8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților 34.536.000
9 Senatori, deputați 34.112.000
Primării și consilii
10 Primar general al Capitalei 32.630.000
11 Viceprimar al Capitalei 29.451.000
12 Președinte al consiliului județean (categoria I) 31.358.000
13 Președinte al consiliului județean (categoria II) 29.451.000
14 Vicepreședinte al consiliului județean (categoria I) 28.180.000
15 Vicepreședinte al consiliului județean (categoria II) 26.273.000
16 Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 27.545.000
17 Primar de municipiu (categoria I) 25.637.000
18 Primar de municipiu (categoria II) 23.518.000
19 Primar de municipiu (categoria III) 21.612.000
20 Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) 24.155.000
21 Viceprimar de municipiu (categoria I) 22.247.000
22 Viceprimar de municipiu (categoria II) 20.341.000
23 Viceprimar de municipiu (categoria III) 18.433.000
24 Primar de oraș (categoria I) 19.706.000
25 Primar de oraș (categoria II) 18.011.000
26 Primar de oraș (categoria III) 16.316.000
27 Viceprimar de oraș (categoria I) 16.316.000
28 Viceprimar de oraș (categoria II) 14.832.000
29 Viceprimar de oraș (categoria III) 13.137.000
30 Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 13.137.000
31 Primar de comună (categoria I) 11.866.000
32 Primar de comună (categoria II) 10.594.000
33 Primar de comună (categoria III) 9.323.000
34 Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori) 10.594.000
35 Viceprimar de comună (categoria I) 9.323.000
36 Viceprimar de comună (categoria II) 7.840.000
37 Viceprimar de comună (categoria III) 6.569.000
Modificări (2)

CAPITOLUL II Indemnizația membrilor consiliilor județene sau locale

Nr. crt. Funcția Indemnizația
- lei -
1 Consilier:
- la Consiliul General al Municipiului București 4.944.000
- la consilii județene (categoria I) 4.785.000
- la consilii județene (categoria II) 4.465.000
- la consilii locale municipale (cu peste 320.000 locuitori) 4.147.000
- la consilii locale municipale (categoria I) 3.987.000
- la consilii locale municipale (categoria II) 3.668.000
- la consilii locale municipale (categoria III) 3.349.000
- la consilii locale orășenești (categoria I) 3.031.000
- la consilii locale orășenești (categoria II) 2.711.000
- la consilii locale orășenești (categoria III) 2.552.000
- la consilii locale comunale (cu peste 15.000 locuitori) 2.074.000
- la consilii locale comunale (categoria I) 1.915.000
- la consilii locale comunale (categoria II) 1.595.000
- la consilii locale comunale (categoria III) 1.436.000

NOTA:

Indemnizația se acordă proporțional cu numărul de ședințe ordinare sau extraordinare ale consiliilor județene sau locale, precum și ale comisiilor de specialitate sau ale delegaților permanenți, la care persoana a participat, din numărul total al ședințelor organizate.

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VII/2 b (valabil la 01.10.2003)

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE

Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității
publice, numite în funcții potrivit legii

Nr. crt. Funcția Indemnizația
- lei -
Guvernul României
1 Prim-ministru 43.011.000
2 Ministru 37.290.000
3 Secretar de stat membru al Guvernului 34.112.000
4 Secretar de stat 32.630.000
5 Subsecretar de stat 27.545.000
Curtea Supremă de Justiție
6 Președinte 43.011.000
7 Vicepreședinte 37.926.000
8 Președinte de secție 34.960.000
9 Judecător 34.112.000
Curtea Constituțională
10 Președinte 43.011.000
11 Judecător 37.926.000
Consiliul Legislativ
12 Președinte consiliu 37.290.000
13 Președinte de secție 34.960.000
Avocatul poporului
14 Avocatul poporului 37.290.000
15 Adjunct al avocatului poporului 32.630.000
Curtea de Conturi
16 Președinte 43.011.000
17 Vicepreședinte 37.926.000
18 Președinte de secție 34.960.000
19 Consilier conturi 34.112.000
20 Procuror financiar general 37.079.000
Prefecturi
21 Prefect al municipiului București 32.630.000
22 Prefect (la județ categoria I) 31.358.000
23 Prefect (la județ categoria II) 29.451.000
24 Subprefect al municipiului București 29.451.000
25 Subprefect (la județ categoria I) 28.180.000
26 Subprefect (la județ categoria II) 26.273.000
Secretariatul general al Guvernului
27 Secretar general al Guvernului 34.112.000
28 Secretar general adjunct al Guvernului 32.630.000
29 Consilier de stat 32.630.000
Administrația Prezidențială
30 Consilier prezidențial 37.290.000
31 Consilier de stat 32.630.000
Parlamentul României
32 Secretar general la Camera Deputaților și la Senat 34.112.000
33 Secretar general adjunct la Camera Deputaților și la Senat 32.630.000
Consiliul Concurenței
34 Președinte 37.290.000
35 Vicepreședinte 32.630.000
36 Consilier de concurență 27.545.000
Consiliului Național al Audiovizualului
37 Președinte 32.630.000
38 Membri 27.545.000
Modificări (1)

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.

ANEXA Nr. VIII b (valabil la 01.10.2003)

FUNCȚII ASIMILATE CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ

Indemnizații pentru personalul din instituții publice
din subordinea Guvernului

Nr. crt. Funcția Indemnizația
- lei -
Instituții publice din subordinea Guvernului*)
1 Conducătorul instituției (președinte, director general, șef oficiu, etc.) 23.731.000
2 Adjunctul conducătorului instituției (vicepreședinte, director general adjunct, etc.) 20.128.000

*) Instituțiile publice și denumirile funcțiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

*
* *

Indemnizațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...