Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

Modificări (4), Puneri în aplicare (2), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 09 decembrie 2002.

În vigoare de la 09 decembrie 2002 până la 11 martie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 18/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (2)

Prezenta ordonanță de urgență instituie măsuri speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate și a instalațiilor aferente, realizate după proiecte tip în perioada 1950-1985, amplasate în zone urbane dens populate și racordate la sistemele centralizate de furnizare a energiei termice ale unităților administrativ-teritoriale, în contextul reducerii consumului energetic. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Clădirile de locuit multietajate se includ în programe anuale de acțiuni pentru reabilitarea termică, denumite în continuare programe anuale. Modificări (1)

(2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței în baza priorităților stabilite pe criterii tehnice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (2)

(3) Condițiile de eligibilitate și criteriile tehnice de selecție ale clădirilor de locuit multietajate ce se includ în programele anuale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (2)

(4) Consiliile județene și locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, sunt obligate să pună la dispoziție Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței datele și documentele necesare fundamentării programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) În vederea fundamentării soluțiilor tehnico-economice privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței inițiază studii, audit și realizarea de prototipuri, finanțate din fondul constituit potrivit prevederilor art. 40 lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, precum și din alte surse constituite în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Măsurile pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate cuprind, de regulă,intervenții la: Modificări (1)

a) pereți exteriori, inclusiv ferestre și uși exterioare, terasă, planșeul peste subsol și alte elemente structurale și nestructurale care constituie anvelopa clădirii; Modificări (1)

b) instalațiile de încălzire și de preparare a apei calde menajere, aferente clădirii. Modificări (1)

(2) Măsurile speciale de reabilitare termică se realizează cu respectarea cerințelor de calitate și a celorlalte obligații impuse prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 325/2002, și reglementările tehnice în domeniu.

Art. 4. - Modificări (1)

Coordonarea din punct de vedere tehnic a acțiunilor privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, care va acționa, în principal, pentru: Modificări (2)

a) analiza documentelor necesare fundamentării programelor anuale transmise de consiliile județene și locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, a clădirilor de locuit multietajate ce necesită reabilitarea termică și clasificarea clădirilor pe tipuri de proiecte utilizate la realizarea acestora; Modificări (1)

b) elaborarea și promovarea programelor anuale pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate, în vederea aprobării conform prevederilor art. 2 alin. (2). Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Proprietarii clădirilor de locuit multietajate, persoane fizice și/sau juridice, și asociațiile de proprietari/locatari, precum și persoanele juridice care au în administrare spații în aceste clădiri vor acționa pentru: Modificări (1)

a) efectuarea expertizei și auditului energetic al clădirii;

b) aprobarea în adunarea generală a proprietarilor/locatarilor a deciziei pentru reabilitarea termică a clădirii;

c) proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii și/sau a instalațiilor de încălzire și de producere a apei calde menajere, aferente clădirii.

Art. 6. -

(1) Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor și orașelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului București. Modificări (2)

(2) Consiliile județene, locale, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București iau măsuri necesare pentru încheierea convențiilor cu persoanele fizice și/sau juridice și asociațiile de proprietari/locatari din clădirile de locuit multietajate nominalizate în programele anuale și pentru derularea acțiunilor privind reabilitarea termică a clădirilor, cuprinzând auditul energetic, proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție. Modificări (3)

(3) Conținutul-cadru al convențiilor prevăzute la alin. (2), etapele de derulare a acțiunilor privind reabilitarea termică a clădirilor, precum și drepturile și obligațiile părților contractante se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) După încheierea convențiilor prevăzute la alin. (2) contractarea expertizării și auditului energetic, proiectării și execuției lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale se face de către coordonatorii programelor anuale, împreună cu persoanele fizice și/sau juridice și asociațiile de proprietari/locatari, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice. Modificări (3)

Art. 7. - Modificări (1)

Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind expertizarea și auditul energetic, precum și pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale se asigură din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (2)

Fondurile necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate se asigură astfel:

a) din credite și/sau alocații de la bugetul de stat, care vor acoperi 85% din cheltuieli, din care 30% se constituie în subvenție de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, și din fondul de reparații al asociației de proprietari/locatari, care va acoperi 15% din cheltuieli, pentru locuințele proprietate a persoanelor fizice; Modificări (1)

b) din bugetele locale, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, existente în proprietatea sau în administrarea unităților administrativ-teritoriale; Modificări (2)

c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri proprii, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu această destinație, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituții publice, în funcție de subordonarea instituțiilor respective; Modificări (1)

d) din fondurile proprii ale agenților economici, pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, existente în proprietatea sau în administrarea acestora.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Proprietarii locuințelor, persoane fizice, din clădirile de locuit multietajate incluse în programele anuale beneficiază de finanțarea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică, potrivit art. 7 și art. 8 lit. a), în condițiile în care:

a) aprobă în adunarea generală a proprietarilor decizia de intervenție și semnează convenția-cadru cu consiliile județene, locale, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pentru derularea, în condițiile legii, a acțiunilor pentru reabilitarea termică a clădirii; Modificări (1)

b) se instituie în favoarea statului ipoteca legală asupra locuinței;

c) se obligă să restituie la terminarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirii sumele alocate din bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenție, mai puțin subvenția prevăzută la art. 8 lit. a), în rate lunare egale, cu o dobândă de 5% pe an și cu o durată de rambursare de 10 ani de la data recepției terminării lucrărilor; în cazul întârzierii la plată a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condițiile legii, pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

(2) Radierea ipotecii se face numai cu dovada privind restituirea integrală a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat pentru executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a locuinței, mai puțin subvenția.

(3) Înscrierea și radierea ipotecii sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 10. -

Înstrăinarea clădirilor de locuit multietajate incluse în programele anuale, pe durata rambursării creditelor acordate pentru lucrări de reabilitare termică, finanțate din credite și/sau alocații de la bugetul de stat, este condiționată de acordul prealabil al coordonatorilor programelor anuale, în condițiile preluării obligațiilor contractuale de către noul proprietar.

Art. 11. - Modificări (1)

Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 10 sunt lovite de nulitate absolută, buna-credință neputând fi invocată în astfel de cazuri.

Art. 12. - Modificări (1)

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, pe care le va supune spre aprobare Guvernului. Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 27 noiembrie 2002.

Nr. 174.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...