Societăți de servicii de investiții financiare | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL V Societăți de servicii de investiții financiare

CAPITOLUL 1 Societăți de servicii de investiții financiare cu sediul în România

Art. 149. -

(1) Serviciile de investiții financiare legate de operațiuni cu valori mobiliare și alte instrumente financiare pe piețele reglementate vor fi prestate de societăți de servicii de investiții financiare, persoane juridice române, înființate sub formă de societăți pe acțiuni, emitente de acțiuni nominative și care funcționează conform autorizării și sub supravegherea C.N.V.M.

(2) Serviciile de investiții financiare reglementate de prezenta ordonanță de urgență sunt:

1. servicii principale:

a) vânzarea sau cumpărarea de valori mobiliare și de alte instrumente financiare pe contul clienților;

b) vânzarea sau cumpărarea de valori mobiliare și de alte instrumente financiare pe cont propriu;

c) plasamentul și/sau garantarea plasamentului valorilor mobiliare și al altor instrumente financiare cu ocazia ofertelor primare sau secundare;

d) administrarea conturilor de portofolii individuale ale clienților, cu respectarea mandatului dat de aceștia;

e) preluarea și transmiterea ordinelor clienților în scopul executării lor prin alte societăți de servicii de investiții financiare sau alți intermediari autorizați;

2. servicii conexe:

a) deținerea de fonduri și/sau de valori mobiliare și de alte instrumente financiare ale clienților în scopul executării ordinelor acestora și în cursul administrării portofoliilor acestora sau în alte scopuri autorizate în mod expres prin reglementările C.N.V.M.;

b) acordarea de împrumuturi în bani sau în acțiuni pentru creditarea tranzacțiilor în marjă, în condiții stabilite în comun de B.N.R. și C.N.V.M.;

c) consultanță acordată cu privire la achiziții, preluări, structura de capital, strategie economică, finanțări și aspecte similare;

d) consultanță cu privire la instrumentele financiare.

(3) În condițiile prevăzute de reglementările emise de C.N.V.M. în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, societățile de servicii de investiții financiare pot presta și alte servicii principale și conexe.

(4) Autorizația acordată de C.N.V.M. societății de servicii de investiții financiare va menționa expres serviciile de investiții financiare pe care aceasta le poate efectua.

(5) Societățile bancare și alte instituții de credit supuse supravegherii B.N.R. vor putea presta servicii de investiții financiare pe piețele reglementate, pe cont propriu și pe contul terților, începând cu data de 1 ianuarie 2005. Ele pot participa la capitalul social al societăților de servicii de investiții financiare reglementate de prezenta ordonanță de urgență atât până la data de 1 ianuarie 2005, cât și după această dată.

Art. 150. -

(1) Societățile de servicii de investiții financiare realizează activitatea de intermediere prin persoane fizice, angajați sau reprezentanți, acționând ca agenți de investiții financiare autorizați de C.N.V.M. Aceste persoane fizice își desfășoară activitatea exclusiv în numele și pe contul societății de la care au primit ordine de tranzacții și nu pot angaja în nume sau/și pe cont propriu servicii de investiții financiare. C.N.V.M. va stabili situațiile de incompatibilitate și procedurile de autorizare a agenților de investiții financiare, precum și regimul de suspendare și consecințele privind retragerea și anularea autorizațiilor.

(2) Controlul intern al respectării prevederilor legale este efectuat de persoane autorizate de C.N.V.M., în condițiile stabilite prin reglementările emise de aceasta.

(3) Nici o persoană fizică nu poate presta servicii de investiții financiare fără autorizație emisă de C.N.V.M.

(4) Exercitarea neautorizată a unui serviciu de investiții financiare, precum și orice folosire neautorizată a expresiilor "servicii de investiții financiare", "societate de servicii de investiții financiare", "agent de servicii financiare" sau a oricărei expresii analoage ori similare atrag răspunderea potrivit legii.

Art. 151. -

(1) Pentru obținerea autorizației de a efectua servicii de investiții financiare societățile de servicii de investiții financiare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă ca obiect de activitate exclusiv prestarea de servicii de investiții financiare;

b) să facă dovada unui minim de capital subscris și integral vărsat, cu obligația menținerii unui minim de capital net care urmează să fie stabilit de C.N.V.M. după cum urmează:

1. pentru societățile de servicii de investiții financiare care desfășoară operațiunile enumerate la art. 149 alin. (2) pct. 1 lit. a) și e) și pct. 2 lit. a), c) și d), suma specificată drept capital minim subscris și integral vărsat;

2. pentru societățile de servicii de investiții financiare care desfășoară operațiunile enumerate la art. 149 alin. (2) pct. 1 lit. a), b), d) și e) și pct. 2 lit. a), c) și d), de două ori suma stabilită la pct. 1;

3. pentru societățile de investiții financiare care desfășoară oricare dintre activitățile prevăzute la art. 149 alin. (2) pct. 1 lit. a), b), c), d) și e) și pct. 2 lit. a), b), c) și d), de 4 ori suma stabilită pentru activitățile de la pct. 1; Modificări (1)

c) să se încadreze în coeficienții de risc cu privire la active, astfel cum vor fi stabiliți în reglementările C.N.V.M.;

d) cel puțin 75% din totalul activelor deținute să fie recunoscute ca active ale piețelor reglementate, după cum vor fi definite de reglementările C.N.V.M.;

e) să nu dețină ele, acționarii lor semnificativi sau entitățile afiliate nici un fel de participare, de orice fel ar fi aceasta, într-o altă societate de servicii de investiții financiare. Membrii consiliului de administrație sau ai conducerii executive, precum și agenții pentru investiții financiare ai unei societăți de servicii de investiții financiare pot deține acțiuni într-o altă societate de servicii de investiții financiare numai dacă aceasta este o societate deținută public și are acțiunile tranzacționate pe o piață reglementată și numai cu condiția ca deținerile lor individuale și cumulate să nu depășească 10% și, respectiv, 20% din capitalul social și drepturile de vot ale unei astfel de societăți de servicii de investiții financiare, precum și cu condiția să nu fie aleși ca membri ai conducerii unei astfel de societăți de servicii de investiții financiare.

(2) Ori de câte ori C.N.V.M. autorizează alte servicii de investiții financiare conform alin. (1) va determina nivelul minim al capitalului pentru astfel de activități, după caz.

Art. 152. -

C.N.V.M. nu va acorda autorizația pentru prestarea de servicii de investiții financiare unei societăți comerciale dacă:

a) societatea comercială se află în procedură de reorganizare judiciară și faliment, potrivit legii;

b) oricare dintre acționarii săi semnificativi, membri ai consiliului de administrație, personal de conducere sau agenți pentru servicii de investiții financiare:

1. se încadrează în situațiile de incompatibilitate prevăzute la lit. a) sau deține o astfel de poziție într-o societate comercială care se încadrează în prevederile lit. a);

2. are antecedente penale;

3. a fost sancționat de C.N.V.M., B.N.R., Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorități de reglementare ale piețelor financiare, cu interzicerea exercitării oricărei activități profesionale reglementate de această ordonanță de urgență pentru perioada în care această interdicție rămâne în vigoare.

Art. 153. -

(1) C.N.V.M. va stabili norme de conduită pentru societățile de servicii de investiții financiare și pentru persoanele fizice care efectuează tranzacții în numele acestora ca agenți de investiții financiare. Societatea de servicii de investiții financiare și agenții:

a) vor acționa cu diligență profesională și onestitate în scopul protejării intereselor clienților și a integrității pieței;

b) vor dezvolta toate resursele și procedurile interne necesare prestării serviciilor de investiții financiare;

c) vor solicita de la clienți informații referitoare la situația financiară, experiența investițională și obiectivele concrete ale serviciului solicitat, în scopul prestării acestuia în cele mai bune condiții;

d) în relațiile cu clienții vor transmite acestora toate informațiile relevante privind decizia investițională;

e) vor respecta toate regulile și uzanțele aplicabile prestării de servicii de investiții financiare, în scopul protejării intereselor clienților și a integrității pieței.

(2) Societăților de servicii de investiții financiare și agenților le este interzis să își îndeplinească funcțiile și atribuțiile în situație de conflict de interese între client și intermediar.

Art. 154. -

(1) Societățile de servicii de investiții financiare vor prezenta lunar C.N.V.M. situațiile lor financiare.

(2) C.N.V.M. poate stabili perioade de raportare mai scurte dacă deține informații că situația unei societăți de servicii de investiții financiare s-a modificat substanțial ori că măsura este în interesul investitorilor. Conținutul și forma rapoartelor periodice vor fi stabilite de C.N.V.M. Supravegherea se poate efectua și prin inspecții periodice.

(3) Societățile de servicii de investiții financiare vor supune autorizării prealabile a C.N.V.M. orice modificare în modul lor de organizare și funcționare, orice reducere sau majorare a capitalului lor, orice nouă modificare a acționarilor semnificativi, schimbările în conducerea societății, precum și emisiunea de valori mobiliare, notificând C.N.V.M. schimbările în deținerea capitalului social.

Art. 155. -

Este interzis societăților de servicii de investiții financiare și agenților acestora:

a) să influențeze în mod artificial raportul liber dintre cererea și oferta de valori mobiliare prin înregistrarea de tranzacții fictive sau prin oscilații ale prețurilor nebazate pe transfer efectiv de proprietate asupra respectivelor valori mobiliare;

b) să efectueze tranzacții pe cont propriu înainte de a fi executat toate ordinele competitive ale clienților pentru valori mobiliare ale aceluiași emitent;

c) să execute un ordin în contul unui client, altfel decât în conformitate cu instrucțiunile licite ale clientului.

Art. 156. -

(1) C.N.V.M. va suspenda autorizația societăților de servicii de investiții financiare și/sau agenților de servicii financiare pentru o perioadă cuprinsă între 5 și 90 de zile, în caz de nerespectare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau ale reglementărilor C.N.V.M., numai dacă nu sunt întrunite condițiile pentru retragerea autorizației sau pentru alte sancțiuni mai grave prevăzute de lege.

(2) La cererea societăților de servicii de investiții financiare C.N.V.M. poate aproba suspendarea activității pe o perioadă de maximum 6 luni.

(3) C.N.V.M. va anula autorizația, dacă aceasta a fost obținută pe baza unor informații false sau care au indus în eroare.

(4) Prin anularea autorizației societatea de servicii de investiții financiare respectivă este de drept dizolvată. Prin decizia de anulare a autorizației de a efectua intermedierea de valori mobiliare C.N.V.M. poate interzice acționarilor principali, membrilor consiliului de administrație, personalului de conducere și agenților pentru investiții financiare ai respectivei societăți să se angajeze, fie temporar, fie pe o perioadă nedefinită, în exercitarea de servicii de investiții financiare sau în orice altă activitate supusă prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și reglementărilor C.N.V.M.

(5) C.N.V.M. va retrage autorizația de a efectua activități specifice sau orice prestare de servicii de investiții financiare în următoarele cazuri:

a) dacă evenimente ulterioare acordării autorizației creează incompatibilitate în efectuarea de servicii de investiții financiare;

b) în cazul în care cauzele suspendării nu au fost înlăturate înlăuntrul perioadei de suspendare sau, dacă au fost înlăturate, există posibilitatea reală a reapariției lor;

c) dacă societățile de servicii de investiții financiare sau agenții pentru investiții financiare au desfășurat activități interzise prin art. 155;

d) în situația în care o societate de servicii de investiții financiare nu menține în permanență nivelul capitalului social autorizat cel puțin la nivelul minim stabilit de reglementările C.N.V.M.;

e) în situația în care nu reia activitatea după perioada de 6 luni de suspendare;

f) pentru alte cauze stabilite de reglementările C.N.V.M.

(6) În situația retragerii autorizației pentru desfășurarea numai a unor activități ce constituie servicii financiare, din conținutul autorizației, societatea de servicii de investiții financiare va continua să își desfășoare activitatea pentru restul operațiunilor autorizate.

Art. 157. -

Societățile de servicii de investiții financiare, agenții de investiții financiare și alte persoane angajate profesional în activitatea de servicii de investiții financiare pot înființa asociații profesionale având drept obiect ridicarea standardelor profesionale ale exercitării de servicii de investiții financiare, stabilirea și impunerea unor reguli de conduită și etică profesională, precum și organizarea și funcționarea sistemelor de raportare și difuzare publică a informațiilor privind valorile mobiliare și alte instrumente financiare tranzacționate de către aceștia.

CAPITOLUL 2 Societățile de servicii de investiții financiare cu sediul în alt stat

Art. 158. -

(1) În condiții de reciprocitate, prin derogare de la prevederile art. 149 alin. (1), societățile de servicii de investiții financiare cu sediul în alt stat pot presta servicii de investiții financiare pe teritoriul României prin intermediul sucursalelor înființate în acest scop. Înființarea unor astfel de sucursale este supusă autorizării C.N.V.M.

(2) Societățile de servicii de investiții financiare din alt stat pot presta servicii de investiții financiare pe teritoriul României și, în mod direct, prin derogare de la prevederile art. 149 alin. (1), cu autorizarea C.N.V.M. și pe baza unui acord de cooperare în acest sens între C.N.V.M. și autoritățile competente ale statului respectiv.

(3) Prin regulament C.N.V.M. poate specifica serviciile pe care o societate de servicii de investiții financiare cu sediul într-un alt stat nu le poate desfășura în mod direct în România.

(4) C.N.V.M. va stabili prin regulament condițiile și procedura de urmat de către societățile de servicii financiare din alt stat, în vederea prestării de servicii de investiții financiare pe teritoriul României în condițiile alin. (1) și (2).

Art. 159. -

În cazul în care autorizația de a desfășura activități a unei societăți de investiții financiare cu sediul într-un alt stat a fost revocată de autoritatea competentă a statului respectiv, sucursalele din România vor fi supuse lichidării, dispozițiile art. 158 alin. (2) neaplicându-se pentru această societate.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Dispoziții generale
Piețe reglementate
Operațiuni de piață
Protecția investitorilor
Societăți de servicii de investiții financiare
Consultanții de investiții
Sisteme de compensare, decontare, depozitare și registru ale instrumentelor financiare
Organisme cu putere de autoreglementare
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...