Piețe reglementate | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL II Piețe reglementate

CAPITOLUL 1 Burse de valori

Art. 6. -

(1) Piețele reglementate sub formă de burse de valori se înființează și funcționează ca instituții publice cu personalitate juridică, prin decizia de înființare și autorizația de funcționare emise de C.N.V.M. Modificări (1)

(2) C.N.V.M. va decide înființarea unei burse de valori numai după ce minimum 10 societăți de servicii de investiții financiare au solicitat și au primit autorizația de negociere în bursă.

(3) Prin excepție de la prevederile art. 162 și următoarele, C.N.V.M. autorizează activități de compensare, decontare și depozitare, desfășurate prin compartimente specializate ale bursei de valori. Modificări (1)

(4) Bursele de valori pot primi donații, legate, sponsorizări și subvenții.

(5) Deciziile C.N.V.M. de constituire și funcționare a burselor de valori se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. -

(1) Din partea C.N.V.M. supravegherea și controlul bursei de valori, atât în ceea ce privește administrarea și funcționarea, cât și regimul operațiunilor și disciplina societăților de servicii de investiții financiare și a agenților acestora, se exercită de către inspectorul general al bursei de valori, care urmărește respectarea strictă și integrală a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, a reglementărilor date în aplicarea ei și a regulamentelor bursei de valori.

(2) C.N.V.M. va numi prin decizie inspectorul general al bursei de valori în termen de 30 de zile de la autorizarea de funcționare a acesteia.

(3) Inspectorul general este numit de C.N.V.M. pe o perioadă de 5 ani, putând fi reînvestit prin mandate succesive. Condițiile de eligibilitate, incompatibilitățile și impedimentele privind funcția de inspector general sunt cele prevăzute de lege pentru membrii C.N.V.M. Inspectorul general poate fi revocat oricând de C.N.V.M. Funcția de inspector general al bursei de valori este asimilată celei de director general în C.N.V.M.

(4) În caz de revocare sau de imposibilitate a continuării mandatului pentru incompatibilitate, impediment legal sau demisie, C.N.V.M. va numi alt inspector general pentru un nou mandat.

Art. 8. -

În exercitarea supravegherii și controlului bursei de valori inspectorul general are următoarele atribuții:

a) participă, fără drept de vot, la adunările generale ale bursei de valori, precum și la ședințele comitetului bursei, putând formula observații și putând cere ca acestea să fie incluse în procesul-verbal al ședinței;

b) supraveghează operațiunile de bursă, având acces liber în toate incintele și la toate documentele, informațiile și evidențele bursei de valori;

c) transmite C.N.V.M. constatările sale privind încălcarea dispozițiilor legale, a reglementărilor date în aplicarea acestora și a regulamentelor bursei de valori, propunând măsurile de luat și sancțiunile de aplicat de către C.N.V.M.;

d) propune C.N.V.M. anularea și/sau suspendarea actelor comitetului bursei de valori, ale președintelui acesteia, precum și ale directorului general al bursei de valori, în situațiile în care le apreciază ca fiind contrare prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau reglementărilor date în aplicarea acesteia;

e) întocmește și transmite C.N.V.M. raportul trimestrial asupra activității bursei de valori.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență

Inspectorul general este detașat permanent la bursa de valori. Bursa de valori va asigura mijloacele necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor de supraveghere și control de către inspectorul general.

Art. 10. -

(1) Prin decizie notificată comitetului bursei de valori C.N.V.M. poate delega inspectorului general exercitarea uneia sau unora dintre atribuțiile de intervenție, anchetă și interdicție, conferite acesteia prin lege.

(2) Actele emise în exercitarea puterii delegate vor fi comunicate de către inspectorul general C.N.V.M., președintelui comitetului bursei de valori și directorului general al bursei de valori; C.N.V.M. le poate amenda sau revoca după audierea inspectorului general și a părților implicate.

(3) Decizia de delegare de putere prevăzută la alin. (1) poate fi revocată de C.N.V.M. după audierea inspectorului general.

Art. 11. -

(1) În cadrul fiecărei burse de valori se instituie asociația bursei de valori care va funcționa potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și statutului pe care îl adoptă la prima ei adunare generală, supunându-l spre aprobare C.N.V.M.

(2) Sunt membri ai asociației bursei de valori societățile de servicii de investiții financiare autorizate de C.N.V.M. să negocieze în respectiva bursă de valori.

Art. 12. -

(1) Calitatea de membru al asociației bursei de valori este dobândită de societatea de servicii de investiții financiare interesată, la data eliberării autorizației de negociere în bursă.

(2) Calitatea de membru al asociației bursei de valori încetează prin renunțare la autorizarea de negociere în bursă, prin încetarea existenței societății de servicii de investiții financiare respective sau prin retragerea autorizației de negociere în bursă ori a autorizației de funcționare de către C.N.V.M.

Art. 13. -

(1) Asociația bursei de valori ține adunări generale de cel puțin două ori pe an, care sunt convocate de președintele comitetului bursei de valori prin decizie a comitetului bursei de valori sau la cererea cel puțin a unei treimi din totalul membrilor asociației.

(2) Adunarea generală a asociației bursei de valori este regulamentar constituită în prezența a jumătate plus unul din numărul total al membrilor asociației.

(3) Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul prevăzut la alin. (2), se convoacă o nouă adunare generală la o dată stabilită cu minimum 10 zile după data la care nu s-a întrunit cvorumul respectiv, aceasta fiind regulamentar constituită și adoptând hotărâri în mod valabil, indiferent de numărul de membri cu drept de vot prezenți.

Art. 14. -

(1) În adunarea generală a asociației bursei de valori fiecare membru deține un vot. Votul se exercită direct sau prin mandatar cu procură specială dată în formă autentică. Mandatarul trebuie să fie membru al asociației bursei de valori. Modificări (1)

(2) Deciziile se iau cu cel puțin jumătate plus unul din numărul voturilor membrilor prezenți sau reprezentați prin mandatar.

Art. 15. -

Cu excepția adunării generale de constituire dreptul de vot în adunarea generală nu poate fi exercitat de membrii care nu sunt la zi cu plata cotizației.

Art. 16. -

Adunarea generală a asociației bursei de valori are următoarele atribuții:

a) adoptă și modifică statutul asociației bursei de valori, care se supune spre aprobare C.N.V.M.;

b) alege membrii în comitetul bursei de valori;

c) aprobă bugetul bursei de valori care i-a fost prezentat de comitetul bursei de valori;

d) aprobă execuția bugetului bursei de valori, însoțită de raportul de audit;

e) numește cenzorii și auditorii financiari ai bursei de valori;

f) numește persoanele care vor fi înscrise pe lista de arbitri ai camerei arbitrale a bursei de valori;

g) adoptă hotărâri cu privire la funcționarea bursei de valori. Modificări (1)

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Conducerea bursei de valori este încredințată comitetului bursei ales de asociația bursei de valori pentru un mandat de maximum 5 ani, reînnoibil.

(2) Membrii comitetului bursei de valori sunt aleși cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți sau reprezentați.

(3) Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul prevăzut la alin. (2), membrii comitetului bursei de valori vor fi desemnați în condițiile de cvorum și vot menționate la art. 13 alin. (3), de către adunarea generală la o a doua convocare.

(4) Când numărul membrilor asociației bursei de valori scade sub 10 ca urmare a oricăruia dintre cazurile de încetare a calității de membru menționate la art. 12 alin. (2), inspectorul general al bursei de valori informează C.N.V.M., care va decide continuarea funcționării respectivei burse de valori ori dizolvarea acesteia, ținând seama de situația pieței valorilor mobiliare, de interesele emitenților și ale investitorilor.

Art. 18. -

(1) Membrii comitetului bursei de valori, desemnați conform art. 17 alin. (1), trebuie validați individual de către C.N.V.M. înainte de a intra în exercițiul mandatului.

(2) Membrii comitetului bursei de valori trebuie să fie cetățeni români, domiciliați în România, în vârstă de minimum 30 de ani împliniți, să aibă cunoștințe și practică profesională de minimum 5 ani în domeniu și trebuie să se bucure de o bună reputație civică și de integritate morală.

(3) Membrii comitetului bursei de valori nu pot ocupa nici o funcție publică și nu pot face parte din comitetul unei alte burse de valori sau dintr-o structură similară acestuia, specifică unei piețe reglementate.

(4) În cazul apariției unei situații de incompatibilitate ori a unui impediment legal, a imposibilității definitive de exercitare a mandatului ori în caz de vacanță a postului, pentru durata restantă a mandatului asociația bursei de valori va desemna o altă persoană, care va fi supusă validării de către C.N.V.M.

Art. 19. -

(1) După validarea lor membrii comitetului bursei de valori aleg dintre ei un președinte și 2 vicepreședinți.

(2) Președintele este reprezentantul de drept al bursei de valori ca instituție publică. În caz de indisponibilitate a președintelui reprezentarea legală a bursei de valori revine celui mai vârstnic dintre vicepreședinți. Modificări (1)

(3) Comitetul bursei de valori se reunește în ședință cel puțin o dată pe lună și deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi.

(4) Ședințele sunt conduse de președinte, iar în caz de indisponibilitate a acestuia, de unul dintre vicepreședinți.

(5) Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comitetului bursei de valori, fiecare membru dispunând de un vot.

(6) În caz de partaj egal al voturilor votul președintelui sau al vicepreședintelui care conduce ședința va fi decisiv.

Art. 20. -

(1) Comitetul bursei de valori are următoarele atribuții:

a) numește și revocă directorul general al bursei de valori;

b) adoptă și modifică regulamentul de organizare și funcționare a bursei de valori; Modificări (1)

c) adoptă și modifică regulamentele privind operațiunile de bursă și instrumentele financiare care urmează să fie tranzacționate;

d) adoptă proiectul bugetului bursei de valori, pe care îl supune spre aprobare asociației bursei de valori;

e) prezintă și supune spre aprobare asociației bursei de valori execuția bugetului bursei de valori, însoțită de raportul cenzorilor;

f) stabilește categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și ale tarifelor ce urmează să fie practicate în bursă;

g) stabilește garanțiile ce trebuie constituite de societățile de servicii de investiții financiare pentru a asigura lichidarea integrală și la scadență, conform tipului de operațiune cu valori mobiliare negociate în bursă, precum și regimul de utilizare a respectivelor garanții;

h) supraveghează respectarea dispozițiilor legii, a reglementărilor C.N.V.M. și a regulamentelor bursei de valori de către societățile de servicii de investiții financiare și de agenții lor și de către întregul personal al bursei de valori, dispunând măsurile corespunzătoare. Modificări (1)

i) soluționează plângerile formulate împotriva deciziilor directorului general al bursei de valori;

j) înființează comisii speciale, aprobă regulamentul de organizare și funcționare a acestora și desemnează membrii acestora.

(2) Comitetul bursei de valori poate delega o parte a atribuțiilor sale unor comisii speciale.

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Toate regulamentele bursei de valori trebuie făcute publice, iar cele menționate la art. 20 lit. b), c) și g), precum și modificările acestora intră în vigoare după aprobarea lor de către C.N.V.M.

(2) Hotărârile privind executarea atribuțiilor prevăzute la art. 20 lit. f) și j) produc efecte după aprobarea lor de către C.N.V.M.

Art. 22. -

(1) Administrarea bursei de valori este încredințată directorului general, numit pentru un mandat de maximum 5 ani de către comitetul bursei de valori. Modificări (1)

(2) Numirea și, după caz, demiterea directorului general se decid cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor tuturor membrilor comitetului bursei de valori și produc efect de la data confirmării lor de către C.N.V.M.

(3) Condițiile de eligibilitate pentru funcția de director general sunt cele prevăzute la art. 18 alin. (2).

(4) Directorul general, soțul (soția) sau rudele acestora, precum și afinii până la gradul al treilea inclusiv nu pot fi acționari, administratori, cenzori, auditori, angajați, agenți sau persoane implicate cu o societate de servicii de investiții financiare sau cu o altă entitate autorizată de C.N.V.M.

Art. 23. -

(1) În caz de indisponibilitate temporară directorul general este suplinit conform regulamentului de organizare și funcționare a respectivei burse de valori. Suplinirea operează după confirmarea ei de către C.N.V.M.

(2) În caz de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului ori vacanță a postului, comitetul bursei de valori numește o altă persoană spre a fi aprobată de C.N.V.M. pentru exercitarea funcției de director general pentru durata restantă a mandatului.

Art. 24. -

(1) Directorul general este reprezentantul legal al bursei de valori ca persoană juridică în fața autorităților publice și în relațiile cu persoanele fizice și juridice, române și/sau străine. Prin semnătura sa directorul general angajează patrimonial bursa de valori ca persoană juridică. Modificări (1)

(2) Directorul general exercită competențele de conducere și pe cele privind funcționarea bursei de valori, inclusiv pe cele de angajare a personalului, de organizare și de funcționare a bursei de valori respective.

(3) Documentele cuprinzând date și informații referitoare la bursa de valori, declarațiile, comunicatele, atestatele, cererile, întâmpinările, notificările, renunțările la drepturi și altele asemenea, făcute în numele bursei de valori ca persoană juridică, trebuie să fie semnate de directorul general.

Art. 25. -

Înscrisurile constatând situații sau fapte referitoare la bursa de valori, drepturi ori angajamente patrimoniale ale acesteia, care poartă semnătura directorului general, sunt opozabile terților și au forța probantă de act autentic, conținutul lor putând fi infirmat numai prin procedura înscrierii în fals.

Art. 26. -

(1) Bursa de valori dobândește personalitate juridică la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei C.N.V.M. de înființare a respectivei burse de valori.

(2) Suspendarea activității unei burse de valori sau dizolvarea acesteia poate fi decisă numai de către C.N.V.M.

(3) Prin decizia de dizolvare a unei burse de valori C.N.V.M. va desemna și lichidatorii, care vor putea încheia numai actele juridice și vor putea dispune numai operațiunile necesare în vederea lichidării patrimoniale a bursei de valori dizolvate.

(4) Produsul net al lichidării va fi preluat de C.N.V.M. și va fi utilizat în conformitate cu atribuțiile C.N.V.M.

(5) Personalitatea juridică a bursei de valori dizolvate încetează la data depunerii bilanțului de lichidare la C.N.V.M.

CAPITOLUL 2 Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate

Art. 27. -

(1) Piețele reglementate, altele decât bursele de valori, se înființează exclusiv ca societăți pe acțiuni. Capitalul social minim al unei piețe reglementate va fi stabilit de C.N.V.M. prin regulament.

(2) Procedura și documentația necesare autorizării se stabilesc prin regulament de către C.N.V.M.

(3) Piețele reglementate:

a) nu vor distribui dividende, profitul obținut fiind utilizat pentru perfecționarea sistemelor de operare;

b) nu vor acorda împrumuturi și garanții.

(4) Cel puțin două treimi din capitalul social al unei societăți reprezentând o piață reglementată trebuie să fie deținut de societățile de servicii de investiții financiare, care devin astfel membre ale acelei piețe. Un acționar al unei societăți reprezentând o piață reglementată nu poate deține direct sau prin persoane afiliate mai mult de 5% din acțiunile acesteia.

(5) Pentru autorizarea înființării unei piețe reglementate este necesară îndeplinirea condițiilor de operare stabilite prin reglementările C.N.V.M. Acestea se vor referi, între altele, la: modul de organizare, managementul, dotarea și resursele, procesul de tranzacționare și de încheiere a tranzacțiilor, supravegherea și controlul operațiunilor desfășurate pe piața respectivă.

(6) Piețele reglementate vor asigura respectarea normelor privind transparența și protecția investitorilor, prin distribuirea către investitori, societăți de servicii de investiții financiare și alte părți interesate a informațiilor legate de tranzacții, emitenți, instrumente tranzacționate și alte aspecte legate de activitatea desfășurată pe piață, conform reglementărilor specifice elaborate și făcute publice de consiliul de administrație al fiecărei piețe autorizate de C.N.V.M.

(7) C.N.V.M. va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice decizie de înființare sau de retragere a autorizației de funcționare a unei piețe reglementate. Orice decizie de suspendare a activității unei piețe reglementate, precum și motivele care au stat la baza acesteia se publică în două cotidiene de difuzare națională. C.N.V.M. va ține la dispoziția publicului evidența piețelor reglementate și a sancțiunilor aplicate acestora.

Art. 28. -

Dispozițiile referitoare la inspectorul general al bursei de valori, prevăzute la cap. 1, se aplică prin analogie și altor piețe reglementate.

Art. 29. -

(1) Administrarea unei piețe reglementate va fi încredințată consiliului de administrație, ale cărui îndatoriri și responsabilități, precum și modul de alegere a membrilor săi vor fi stabilite în actul constitutiv al societății.

(2) Numirea membrilor consiliului de administrație al unei piețe reglementate se aprobă individual de C.N.V.M. înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceștia.

Art. 30. -

(1) Membrii consiliului de administrație al unei piețe reglementate trebuie să fie cetățeni români domiciliați în România, în vârstă de minimum 30 de ani, având o vechime în specialitate de minimum 5 ani și o bună reputație civică și integritate morală. Modificări (1)

(2) Membrii consiliului de administrație al unei piețe reglementate, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv ai acestora nu pot face parte din conducerea unei alte piețe reglementate.

(3) Nu pot fi membri ai aceluiași consiliu de administrație al unei piețe reglementate soții sau rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv. Membrii consiliului de administrație nu pot ocupa funcții publice.

(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la apariția unei situații de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacanță a postului de membru al consiliului de administrație al unei piețe reglementate va fi desemnată o altă persoană, validată de C.N.V.M., în conformitate cu actele constitutive ale pieței reglementate, pentru exercitarea mandatului respectiv până la expirarea acestuia.

Art. 31. -

După aprobarea numirii lor membrii consiliului de administrație al unei piețe reglementate aleg dintre ei un președinte și 2 vicepreședinți.

CAPITOLUL 3 Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate

Art. 32. -

(1) Pe o piață reglementată efectuează operațiuni numai participanții autorizați de C.N.V.M.

(2) Piața reglementată va stabili prin regulamentele sale, aprobate de C.N.V.M., condițiile de obținere și de menținere a calității de membru sau de alt tip de participant. Comitetul bursei de valori și, respectiv, consiliul de administrație al pieței reglementate sunt răspunzătoare de aplicarea acestor regulamente.

(3) Piața reglementată va permite accesul la operațiunile sale în calitate de membru sau de alt tip de participant acelor societăți de servicii de investiții financiare și altor entități autorizate de C.N.V.M., care îndeplinesc condițiile specifice pieței respective.

Art. 33. -

Numărul maxim de membri și de participanți ai unei piețe reglementate nu poate fi limitat.

Art. 34. - Modificări (1)

C.N.V.M. poate suspenda anumite sau toate operațiunile desfășurate pe o piață reglementată în cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile legale și/sau apreciază că este imposibilă menținerea unei piețe ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor. Pe durata suspendării nu mai pot fi efectuate noi operațiuni, dar obligațiile rezultând din operațiunile efectuate anterior vor fi îndeplinite în termenii stabiliți.

Art. 35. -

În cazul retragerii de către C.N.V.M. a autorizației unei piețe reglementate, începând cu data precizată în decizie nu vor mai putea fi efectuate operațiuni cu instrumente financiare pe acea piață, iar ordinele de negociere înregistrate de intermediari și încă neexecutate până la acea dată devin caduce, dând loc la restituirea depozitelor de titluri și sume, respectiv a comisioanelor încasate; operațiunile încheiate până la această dată urmează să fie finalizate la scadențele lor, intermediarii fiind ținuți conform contractelor încheiate cu clienții acestora.

CAPITOLUL 4 Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate

Art. 36. -

(1) Pe o piață reglementată sunt admise numai valori mobiliare și alte instrumente financiare înregistrate la O.E.V.M.

(2) Pe o piață reglementată sunt admise numai valori mobiliare și alte instrumente financiare pentru care se asigură accesul egal al investitorilor la informații.

(3) Admiterea unei emisiuni de valori mobiliare se extinde asupra tuturor valorilor mobiliare de același tip sau de aceeași clasă ale emitentului respectiv, care sunt în circulație la data admiterii.

(4) Regulamentele de admitere, menținere și retragere de pe piață a valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare vor fi elaborate de respectiva piață reglementată și vor fi aprobate de C.N.V.M.

Art. 37. -

După înregistrarea la O.E.V.M. titlurile de stat sunt de drept admise la cotare, la primirea de către piața reglementată a prospectului de emisiune din partea Ministerului Finanțelor Publice sau a agentului desemnat de acesta.

Art. 38. -

(1) Un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise pe o piață reglementată trebuie să respecte cerințele acesteia privind obligațiile de transparență.

(2) Decizia cu privire la o cerere de admitere la tranzacționare se aduce la cunoștință solicitantului în termen de maximum 30 de zile de la primirea cererii sau, în cazul în care piața reglementată solicită informații suplimentare în acest interval, în termen de 30 de zile de la data depunerii de către solicitant a informațiilor respective.

Art. 39. -

(1) În cadrul fiecărei piețe reglementate pot funcționa secțiuni distincte cu condiții specifice privind admiterea, menținerea și retragerea instrumentelor financiare. Pentru secțiunile la care va exista o cotă emitentul va fi obligat să redacteze un document de prezentare sau un prospect în vederea listării și să se supună obligațiilor privind raportarea continuă și periodică, în conformitate cu regulamentele C.N.V.M. și ale pieței.

(2) În cazul admiterii la cotă emitentul va pune la dispoziție publicului informațiile conținute în prospect și va face un anunț cu privire la admitere cel puțin într-un ziar de difuzare națională, în conformitate cu regulamentele C.N.V.M. și ale pieței.

Art. 40. -

(1) Pentru a putea fi introduse în bursa de valori societățile deținute public trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

a) să aibă o capitalizare bursieră anticipată de cel puțin un milion de euro, exprimată în lei, sau un capital social reprezentând echivalentul în lei a cel puțin un milion de euro, în măsura în care valoarea capitalizării bursiere nu se poate anticipa;

b) să fi funcționat în ultimii 3 ani anteriori listării și să fi publicat situațiile financiare anuale pentru aceeași perioadă;

c) minimum 25% din acțiuni să fie deținute de public.

(2) Bursele de valori, cu aprobarea C.N.V.M., pot admite la cota oficială valori mobiliare emise de societăți deținute public care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (1).

Art. 41. - Modificări (1)

Prin reglementările proprii, supuse aprobării de către C.N.V.M., piața reglementată va stabili condițiile și procedura de suspendare a operațiunilor cu valori mobiliare și alte instrumente financiare în alte situații decât cele prevăzute la art. 34.

Art. 42. -

(1) Valorile mobiliare și alte instrumente financiare cotate sau tranzacționate pe o piață reglementată vor fi retrase de pe această piață o dată cu radierea înregistrării lor la O.E.V.M.

(2) Consiliul de administrație al pieței reglementate, respectiv comitetul bursei de valori, poate dispune retragerea de la cota oficială dacă apreciază că o piață ordonată a respectivelor valori mobiliare și alte instrumente financiare nu mai poate fi menținută sau restabilită.

(3) Retragerea de la tranzacționarea pe piețe reglementate a valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare, cu excepția cazului prevăzut la alin. (1), se va face numai cu aprobarea C.N.V.M.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Dispoziții generale
Piețe reglementate
Operațiuni de piață
Protecția investitorilor
Societăți de servicii de investiții financiare
Consultanții de investiții
Sisteme de compensare, decontare, depozitare și registru ale instrumentelor financiare
Organisme cu putere de autoreglementare
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...