Operațiuni pe piețele reglementate | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Operațiuni de piață -
CAPITOLUL 1
Operațiuni pe piețele reglementate

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 43. -

(1) Orice operațiune de vânzare, cumpărare, schimb, precum și orice altă operațiune translativă de proprietate, orice conversie sau exercitare a unui drept având ca obiect valori mobiliare sau alte instrumente financiare create în legătură cu valorile mobiliare emise de o societate deținută public se vor desfășura doar pe piețe reglementate și prin intermediul societăților de servicii de investiții financiare sau al altor intermediari autorizați de C.N.V.M. Reviste (1)

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele operațiuni: Modificări (1)

a) transferurile cu caracter oneros, tranzacții directe, care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

1. părțile sunt soți sau rude ori afini până la gradul al treilea inclusiv sau persoane juridice controlate de astfel de persoane, cu condiția ca activitatea respectivelor persoane juridice să nu facă obiectul reglementărilor prezentei ordonanțe de urgență;

2. nici una dintre părțile implicate într-o tranzacție directă nu este sau, ca rezultat al unei astfel de tranzacții, nu devine acționar semnificativ;

3. să nu depășească, într-o perioadă de 12 luni, 1% din totalul instrumentelor financiare de același tip și de aceeași clasă, puse în circulație de respectivul emitent;

4. sunt notificate C.N.V.M. și pieței de tranzacționare în termen de 3 zile lucrătoare;

b) transferurile de proprietate efectuate ca urmare a cesionării de acțiuni ale emitentului de către acesta personalului și conducerii;

c) în cazul fuziunilor, divizărilor și lichidărilor;

d) transferurile efectuate ca urmare a unei hotărâri judecătorești irevocabile și/sau în temeiul unui titlu executoriu;

e) operațiunile prevăzute la art. 135 alin. (2).

Art. 44. - Reviste (1)

(1) Toate operațiunile efectuate pe o piață reglementată vor fi realizate și vor fi înregistrate conform reglementărilor specifice. Regimul acestor operațiuni în privința elementelor, formei, mecanismului, condițiilor, efectelor, decontării, depozitării, compensării și înregistrării se stabilește prin regulamente și proceduri elaborate de piața reglementată și aprobate de C.N.V.M. Reglementările unei piețe organizate trebuie să fie accesibile publicului.

(2) Toate operațiunile efectuate pe o piață reglementată vor fi în mod obligatoriu decontate printr-un sistem de decontare autorizat de C.N.V.M.

(3) C.N.V.M. și B.N.R. vor emite reglementări comune, supuse spre aprobare Ministerului Finanțelor Publice, privind evidența primară și contabilă a operațiunilor efectuate pe o piață reglementată.

Art. 45. -

Orice tranzacție efectuată pe o piață reglementată și înregistrată în conformitate cu reglementările specifice acesteia este act de comerț și dă naștere unei obligații valabile căreia nu i se poate opune excepția de joc.

Art. 46. - Modificări (1)

(1) Pentru tranzacțiile având ca obiect valori mobiliare sau alte instrumente financiare declarate ca furate se aplică, după caz, următoarele reguli:

a) dacă negocierea a avut loc înainte de declararea furtului, cumpărătorul poate urmări repetițiunea prețului titlurilor prin intermediarul său; dacă intermediarul îl declară pe vânzătorul care a dat ordinul, el este descărcat de răspundere;

b) dacă negocierea a avut loc după declararea furtului, intermediarul este ținut la repetițiunea valorii titlurilor negociate.

(2) Intermediarul are dreptul la regres contra vânzătorului potrivit dreptului comun, iar aprecierea bunei-credințe se face după regulile maximei diligențe în afaceri.

(3) Declararea furtului se face de administrația pieței reglementate sau de C.N.V.M., din oficiu ori la sesizare.

Art. 47. -

Societățile de servicii de investiții financiare calculează, rețin și virează, conform reglementărilor legale în materie, impozitul pe câștigurile de capital obținute de persoane fizice în urma operațiunilor efectuate pe o piață reglementată.

SECȚIUNEA a 2-a Valorile mobiliare și alte instrumente financiare

Art. 48. - Modificări (1)

Transferul dreptului de proprietate asupra unei valori mobiliare sau altui instrument financiar are loc la momentul înregistrării cumpărătorului în registrul emitentului.

Art. 49. -

Orice persoană înregistrată ca titulară a unei valori mobiliare este prezumată a fi titulara tuturor drepturilor aferente acelei valori mobiliare.

Art. 50. -

Constituirea, modificarea sau stingerea uzufructului, garanțiilor mobiliare și a oricăror alte sarcini ori măsuri de indisponibilizare având ca obiect valori mobiliare și alte instrumente financiare se înscrie în registrul emitentului respectivelor titluri, cu efect de la data înscrierii.

Art. 51. - Derogări (2)

(1) Pe lângă situația prevăzută la art. 34 valorile mobiliare și alte instrumente financiare vor fi suspendate de la tranzacționare în următoarele cazuri:

a) când o garanție mobiliară sau o măsură de indisponibilizare opozabilă unui proprietar este înscrisă la societatea de registru în registrul emitentului, pentru valorile mobiliare și alte instrumente financiare grevate ale acestui proprietar;

b) în cazul unei oferte publice de vânzare, pentru valorile mobiliare obiect al ofertei;

c) în cazul deschiderii procedurii falimentului sau al lichidării voluntare a emitentului, în termen de 3 zile de la comunicarea hotărârii instanței sau de la înregistrarea mențiunii în registrul comerțului, după caz;

d) în cazul fuziunii sau divizării emitentului;

e) în celelalte cazuri de modificare a capitalului social al emitentului;

f) în orice alte situații prevăzute prin reglementări ale C.N.V.M.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), societățile de servicii de investiții financiare sau intermediarii autorizați de C.N.V.M. vor putea tranzacționa valori mobiliare ce fac obiectul contractelor de garanție reală mobiliară, în numele și pe contul creditorilor în favoarea cărora s-au constituit garanțiile, precum și valori mobiliare asupra cărora s-a instituit sechestrul, la cererea organului de executare, în condițiile prevăzute de legea specială. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 3-a Tranzacționarea drepturilor de preferință Modificări (1)

Art. 52. - Modificări (1)

(1) Orice acționar înregistrat la data de referință poate dispune total sau parțial de drepturile sale de preferință, începând cu data de la care acestea pot fi exercitate.

(2) Tranzacționarea drepturilor de preferință va fi realizată pe aceeași piață reglementată pe care sunt tranzacționate și acțiunile la care se referă.

Art. 53. - Modificări (1)

Consiliul de administrație al emitentului va verifica periodic înscrierea în registrul emitentului a tranzacțiilor cu dreptul de preferință.

Art. 54. - Modificări (1)

C.N.V.M. va emite norme privind tranzacționarea drepturilor de preferință.

SECȚIUNEA a 4-a Tranzacții în marjă

Art. 55. -

(1) Societățile de servicii de investiții financiare pot acorda împrumuturi pentru clienți în scopul finanțării achizițiilor de valori mobiliare în marjă. Operațiunile finanțate trebuie derulate prin intermediul respectivei societăți de servicii de investiții financiare.

(2) C.N.V.M. și B.N.R. vor emite reglementări comune privind creditarea tranzacțiilor în marjă. Modificări (1)

(3) Este interzisă unei societăți de servicii de investiții financiare acordarea, extinderea sau menținerea unui credit pentru a achiziționa valori mobiliare în cont propriu ori în contul unui terț, în cazul în care acționează în numele și pe contul emitentului, în cazul unei oferte publice primare, ori în numele și pe contul vânzătorului, în cazul unei oferte publice secundare.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică și în situația în care societatea de servicii de investiții financiare acționează într-un consorțiu de societăți de servicii de investiții financiare care intermediază concomitent sau succesiv o ofertă publică primară și/sau secundară, în situația în care s-a obținut un credit sindicalizat, precum și în situația în care la oferta publică participă o persoană implicată sau afiliată acestora.

Art. 56. -

(1) Societățile de servicii de investiții financiare pot împrumuta sau facilita împrumutul de valori mobiliare către clienții proprii pentru efectuarea de vânzări în lipsă. Împrumuturile nu pot viza valori mobiliare care aparțin clienților, fără acordul acestora.

(2) Regulile aplicabile marjei pentru achizițiile de valori mobiliare în marjă se vor aplica și în cazul vânzărilor în lipsă. Modificări (1)

(3) Operațiunile de vânzare în lipsă se desfășoară numai în condițiile stabilite prin reglementările C.N.V.M.

SECȚIUNEA a 5-a Operațiuni cu instrumente financiare derivate și contracte de report

Art. 57. -

În cazul piețelor reglementate pot funcționa secțiuni destinate instrumentelor financiare, altele decât valorile mobiliare. Acestea vor fi evidențiate distinct și vor funcționa după reglementări specifice elaborate de piață și aprobate de C.N.V.M.

Art. 58. -

Pe piețele reglementate se pot tranzacționa contracte futures, options sau alte instrumente financiare derivate, precum și contracte de report, cu autorizarea C.N.V.M. și cu respectarea legislației bancare și a regimului operațiunilor valutare.

Art. 59. -

Vor fi tranzacționate pe piețele reglementate de prezenta ordonanță de urgență instrumente financiare derivate care au ca active suport valori mobiliare, drepturi rezultate din valori mobiliare sau indici bursieri.

Art. 60. -

(1) Operațiunile cu instrumente financiare derivate își produc efectele în conformitate cu clauzele contractuale generale, astfel cum au fost standardizate de piața reglementată. Clauzele contractelor futures și options vor face referire cel puțin la cantitate, scadență, modalitatea de decontare și de lichidare a contractului.

(2) Înaintea introducerii pe piața reglementată a unui asemenea instrument financiar clauzele contractuale vor fi supuse aprobării și înregistrării la C.N.V.M.

Art. 61. -

Contractele de report, futures și options tranzacționate pe piețele reglementate vor fi în mod obligatoriu supuse mecanismului de compensare-decontare prevăzut de reglementările elaborate de piață și aprobate de C.N.V.M.

Art. 62. -

Piața reglementată va asigura administrarea operațiunilor, incluzând:

a) înregistrarea tranzacțiilor;

b) gestionarea marjelor;

c) mecanismul de ajustare a profitului sau a pierderii.

Art. 63. -

Participanții admiși la tranzacționare în secțiunea instrumentelor financiare derivate a unei piețe reglementate sunt răspunzători de constituirea și menținerea marjelor necesare, în condițiile stabilite de regulamentele C.N.V.M. și ale pieței reglementate respective.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Burse de valori
Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Operațiuni pe piețele reglementate
Oferta publică
Falimentul participanților
Principii generale
Reguli speciale privind societățile deținute public
Transparența pieței și egalitatea investitorilor
Fondul de compensare a investitorilor
Societăți de servicii de investiții financiare cu sediul în România
Societățile de servicii de investiții financiare cu sediul în alt stat
Reviste:
Tranzacționarea de instrumente financiare pe o piață reglementată: între supra-reglementarea proprie legislației pieței de capital și lipsa unui izvor normativ expres al contractului "bursier"
;
se încarcă...