Oferta publică de cumpărare sau de preluare | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Operațiuni de piață - Oferta publică -
SECȚIUNEA a 3-a
Oferta publică de cumpărare sau de preluare

Art. 85. -

Lansarea, derularea și închiderea unei oferte de cumpărare sau de preluare sunt reglementate prin norme de către C.N.V.M.

Art. 86. -

(1) În cazul unei oferte de preluare ofertantul va transmite un anunț preliminar C.N.V.M., societății subiect al preluării și pieței de tranzacționare a valorilor mobiliare respective și îl va publica în cel puțin două ziare centrale și unul local de la sediul emitentului.

(2) Consiliul de administrație al societății subiect al preluării va transmite C.N.V.M., ofertantului și pieței reglementate pe care se tranzacționează respectivele valori mobiliare poziția sa cu privire la oportunitatea preluării, în termen de 5 zile de la primirea anunțului preliminar de ofertă.

(3) Consiliul de administrație poate să convoace adunarea generală extraordinară spre a se pronunța asupra oportunității preluării și strategiei de urmat. În cazul în care cererea este formulată de un acționar semnificativ, convocarea adunării generale este obligatorie. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, adunarea se va ține în 5 zile de la publicarea convocării într-un ziar de difuzare națională.

(4) Transmiterea anunțului preliminar de ofertă obligă ofertantul să lanseze, în maximum 20 de zile, o ofertă publică de preluare în termeni nu mai puțin favorabili decât cei precizați în anunțul preliminar.

(5) De la momentul recepționării anunțului preliminar și până la închiderea ofertei consiliul de administrație al societății subiect al preluării va informa C.N.V.M. și piața reglementată asupra tuturor operațiunilor efectuate de către membrii săi și de către directorul general cu privire la respectivele valori mobiliare.

Art. 87. -

(1) De la momentul recepționării anunțului preliminar consiliul de administrație al societății subiect al preluării nu mai poate încheia nici un act și nu poate lua nici o măsură care să afecteze substanțial situația patrimonială sau obiectivele preluării, cu excepția actelor de administrare curentă.

(2) În contextul prezentei secțiuni sunt considerate a afecta substanțial situația patrimonială operațiuni incluzând, dar fără a se limita la acestea: majorări de capital social sau emisiune de valori mobiliare care dau drept de subscripție ori conversie în acțiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentând cel puțin o treime din activul social net.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) pot fi îndeplinite acele operațiuni derivate din obligații asumate înainte de publicarea anunțului de preluare, precum și acele operațiuni aprobate expres de adunarea generală extraordinară convocată special ulterior anunțului.

(4) Ofertantul este răspunzător de toate pagubele cauzate societății subiect al ofertei de preluare, dacă se probează că aceasta a fost lansată exclusiv în scopul punerii societății în situația neluării unora dintre măsurile enunțate la alin. (2) sau al derulării acelor operațiuni aprobate expres de adunarea generală extraordinară convocată special ulterior anunțului.

Art. 88. -

(1) De la momentul publicării anunțului preliminar referitor la preluare sau la lansarea unei oferte de cumpărare orice persoană poate lansa o contraofertă având ca obiect aceleași valori mobiliare, în următoarele condiții:

a) să aibă ca obiect cel puțin același număr de valori mobiliare;

b) prețul oferit să fie cu cel puțin 5% mai mare decât cel din prima ofertă.

(2) Lansarea unei contraoferte dă dreptul primului ofertant să modifice termenii ofertei.

(3) Lansarea contraofertelor, respectiv modificarea termenilor ofertelor anterioare, se face prin depunerea la C.N.V.M. a documentației necesare într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea primei oferte. C.N.V.M. se va pronunța în privința acestora în conformitate cu prevederile art. 66, fixând totodată un termen unic de închidere a ofertelor.

Art. 89. -

Ofertantul sau afiliații săi nu mai pot lansa o ofertă de preluare a aceleiași societăți timp de un an de la închiderea ofertei precedente.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Dispoziții generale
Valorile mobiliare și alte instrumente financiare
Tranzacționarea drepturilor de preferință
Tranzacții în marjă
Operațiuni cu instrumente financiare derivate și contracte de report
Dispoziții comune
Oferta publică de vânzare
Oferta publică de cumpărare sau de preluare
Oferte publice internaționale
Emisiunea de obligațiuni
Transparența pieței
Auditorii financiari
Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Oferta publică obligatorie
Retragerea obligatorie de pe piețele reglementate
;
se încarcă...