Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Piețe reglementate -
CAPITOLUL 2
Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate

Art. 27. -

(1) Piețele reglementate, altele decât bursele de valori, se înființează exclusiv ca societăți pe acțiuni. Capitalul social minim al unei piețe reglementate va fi stabilit de C.N.V.M. prin regulament.

(2) Procedura și documentația necesare autorizării se stabilesc prin regulament de către C.N.V.M.

(3) Piețele reglementate:

a) nu vor distribui dividende, profitul obținut fiind utilizat pentru perfecționarea sistemelor de operare;

b) nu vor acorda împrumuturi și garanții.

(4) Cel puțin două treimi din capitalul social al unei societăți reprezentând o piață reglementată trebuie să fie deținut de societățile de servicii de investiții financiare, care devin astfel membre ale acelei piețe. Un acționar al unei societăți reprezentând o piață reglementată nu poate deține direct sau prin persoane afiliate mai mult de 5% din acțiunile acesteia.

(5) Pentru autorizarea înființării unei piețe reglementate este necesară îndeplinirea condițiilor de operare stabilite prin reglementările C.N.V.M. Acestea se vor referi, între altele, la: modul de organizare, managementul, dotarea și resursele, procesul de tranzacționare și de încheiere a tranzacțiilor, supravegherea și controlul operațiunilor desfășurate pe piața respectivă.

(6) Piețele reglementate vor asigura respectarea normelor privind transparența și protecția investitorilor, prin distribuirea către investitori, societăți de servicii de investiții financiare și alte părți interesate a informațiilor legate de tranzacții, emitenți, instrumente tranzacționate și alte aspecte legate de activitatea desfășurată pe piață, conform reglementărilor specifice elaborate și făcute publice de consiliul de administrație al fiecărei piețe autorizate de C.N.V.M.

(7) C.N.V.M. va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice decizie de înființare sau de retragere a autorizației de funcționare a unei piețe reglementate. Orice decizie de suspendare a activității unei piețe reglementate, precum și motivele care au stat la baza acesteia se publică în două cotidiene de difuzare națională. C.N.V.M. va ține la dispoziția publicului evidența piețelor reglementate și a sancțiunilor aplicate acestora.

Art. 28. -

Dispozițiile referitoare la inspectorul general al bursei de valori, prevăzute la cap. 1, se aplică prin analogie și altor piețe reglementate.

Art. 29. -

(1) Administrarea unei piețe reglementate va fi încredințată consiliului de administrație, ale cărui îndatoriri și responsabilități, precum și modul de alegere a membrilor săi vor fi stabilite în actul constitutiv al societății.

(2) Numirea membrilor consiliului de administrație al unei piețe reglementate se aprobă individual de C.N.V.M. înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceștia.

Art. 30. -

(1) Membrii consiliului de administrație al unei piețe reglementate trebuie să fie cetățeni români domiciliați în România, în vârstă de minimum 30 de ani, având o vechime în specialitate de minimum 5 ani și o bună reputație civică și integritate morală. Modificări (1)

(2) Membrii consiliului de administrație al unei piețe reglementate, soții, rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv ai acestora nu pot face parte din conducerea unei alte piețe reglementate.

(3) Nu pot fi membri ai aceluiași consiliu de administrație al unei piețe reglementate soții sau rudele și afinii până la gradul al treilea inclusiv. Membrii consiliului de administrație nu pot ocupa funcții publice.

(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la apariția unei situații de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacanță a postului de membru al consiliului de administrație al unei piețe reglementate va fi desemnată o altă persoană, validată de C.N.V.M., în conformitate cu actele constitutive ale pieței reglementate, pentru exercitarea mandatului respectiv până la expirarea acestuia.

Art. 31. -

După aprobarea numirii lor membrii consiliului de administrație al unei piețe reglementate aleg dintre ei un președinte și 2 vicepreședinți.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Burse de valori
Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Operațiuni pe piețele reglementate
Oferta publică
Falimentul participanților
Principii generale
Reguli speciale privind societățile deținute public
Transparența pieței și egalitatea investitorilor
Fondul de compensare a investitorilor
Societăți de servicii de investiții financiare cu sediul în România
;
se încarcă...