Burse de valori | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Piețe reglementate -
CAPITOLUL 1
Burse de valori

Art. 6. -

(1) Piețele reglementate sub formă de burse de valori se înființează și funcționează ca instituții publice cu personalitate juridică, prin decizia de înființare și autorizația de funcționare emise de C.N.V.M. Modificări (1)

(2) C.N.V.M. va decide înființarea unei burse de valori numai după ce minimum 10 societăți de servicii de investiții financiare au solicitat și au primit autorizația de negociere în bursă.

(3) Prin excepție de la prevederile art. 162 și următoarele, C.N.V.M. autorizează activități de compensare, decontare și depozitare, desfășurate prin compartimente specializate ale bursei de valori. Modificări (1)

(4) Bursele de valori pot primi donații, legate, sponsorizări și subvenții.

(5) Deciziile C.N.V.M. de constituire și funcționare a burselor de valori se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. -

(1) Din partea C.N.V.M. supravegherea și controlul bursei de valori, atât în ceea ce privește administrarea și funcționarea, cât și regimul operațiunilor și disciplina societăților de servicii de investiții financiare și a agenților acestora, se exercită de către inspectorul general al bursei de valori, care urmărește respectarea strictă și integrală a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, a reglementărilor date în aplicarea ei și a regulamentelor bursei de valori.

(2) C.N.V.M. va numi prin decizie inspectorul general al bursei de valori în termen de 30 de zile de la autorizarea de funcționare a acesteia.

(3) Inspectorul general este numit de C.N.V.M. pe o perioadă de 5 ani, putând fi reînvestit prin mandate succesive. Condițiile de eligibilitate, incompatibilitățile și impedimentele privind funcția de inspector general sunt cele prevăzute de lege pentru membrii C.N.V.M. Inspectorul general poate fi revocat oricând de C.N.V.M. Funcția de inspector general al bursei de valori este asimilată celei de director general în C.N.V.M.

(4) În caz de revocare sau de imposibilitate a continuării mandatului pentru incompatibilitate, impediment legal sau demisie, C.N.V.M. va numi alt inspector general pentru un nou mandat.

Art. 8. -

În exercitarea supravegherii și controlului bursei de valori inspectorul general are următoarele atribuții:

a) participă, fără drept de vot, la adunările generale ale bursei de valori, precum și la ședințele comitetului bursei, putând formula observații și putând cere ca acestea să fie incluse în procesul-verbal al ședinței;

b) supraveghează operațiunile de bursă, având acces liber în toate incintele și la toate documentele, informațiile și evidențele bursei de valori;

c) transmite C.N.V.M. constatările sale privind încălcarea dispozițiilor legale, a reglementărilor date în aplicarea acestora și a regulamentelor bursei de valori, propunând măsurile de luat și sancțiunile de aplicat de către C.N.V.M.;

d) propune C.N.V.M. anularea și/sau suspendarea actelor comitetului bursei de valori, ale președintelui acesteia, precum și ale directorului general al bursei de valori, în situațiile în care le apreciază ca fiind contrare prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau reglementărilor date în aplicarea acesteia;

e) întocmește și transmite C.N.V.M. raportul trimestrial asupra activității bursei de valori.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență

Inspectorul general este detașat permanent la bursa de valori. Bursa de valori va asigura mijloacele necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor de supraveghere și control de către inspectorul general.

Art. 10. -

(1) Prin decizie notificată comitetului bursei de valori C.N.V.M. poate delega inspectorului general exercitarea uneia sau unora dintre atribuțiile de intervenție, anchetă și interdicție, conferite acesteia prin lege.

(2) Actele emise în exercitarea puterii delegate vor fi comunicate de către inspectorul general C.N.V.M., președintelui comitetului bursei de valori și directorului general al bursei de valori; C.N.V.M. le poate amenda sau revoca după audierea inspectorului general și a părților implicate.

(3) Decizia de delegare de putere prevăzută la alin. (1) poate fi revocată de C.N.V.M. după audierea inspectorului general.

Art. 11. -

(1) În cadrul fiecărei burse de valori se instituie asociația bursei de valori care va funcționa potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și statutului pe care îl adoptă la prima ei adunare generală, supunându-l spre aprobare C.N.V.M.

(2) Sunt membri ai asociației bursei de valori societățile de servicii de investiții financiare autorizate de C.N.V.M. să negocieze în respectiva bursă de valori.

Art. 12. -

(1) Calitatea de membru al asociației bursei de valori este dobândită de societatea de servicii de investiții financiare interesată, la data eliberării autorizației de negociere în bursă.

(2) Calitatea de membru al asociației bursei de valori încetează prin renunțare la autorizarea de negociere în bursă, prin încetarea existenței societății de servicii de investiții financiare respective sau prin retragerea autorizației de negociere în bursă ori a autorizației de funcționare de către C.N.V.M.

Art. 13. -

(1) Asociația bursei de valori ține adunări generale de cel puțin două ori pe an, care sunt convocate de președintele comitetului bursei de valori prin decizie a comitetului bursei de valori sau la cererea cel puțin a unei treimi din totalul membrilor asociației.

(2) Adunarea generală a asociației bursei de valori este regulamentar constituită în prezența a jumătate plus unul din numărul total al membrilor asociației.

(3) Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul prevăzut la alin. (2), se convoacă o nouă adunare generală la o dată stabilită cu minimum 10 zile după data la care nu s-a întrunit cvorumul respectiv, aceasta fiind regulamentar constituită și adoptând hotărâri în mod valabil, indiferent de numărul de membri cu drept de vot prezenți.

Art. 14. -

(1) În adunarea generală a asociației bursei de valori fiecare membru deține un vot. Votul se exercită direct sau prin mandatar cu procură specială dată în formă autentică. Mandatarul trebuie să fie membru al asociației bursei de valori. Modificări (1)

(2) Deciziile se iau cu cel puțin jumătate plus unul din numărul voturilor membrilor prezenți sau reprezentați prin mandatar.

Art. 15. -

Cu excepția adunării generale de constituire dreptul de vot în adunarea generală nu poate fi exercitat de membrii care nu sunt la zi cu plata cotizației.

Art. 16. -

Adunarea generală a asociației bursei de valori are următoarele atribuții:

a) adoptă și modifică statutul asociației bursei de valori, care se supune spre aprobare C.N.V.M.;

b) alege membrii în comitetul bursei de valori;

c) aprobă bugetul bursei de valori care i-a fost prezentat de comitetul bursei de valori;

d) aprobă execuția bugetului bursei de valori, însoțită de raportul de audit;

e) numește cenzorii și auditorii financiari ai bursei de valori;

f) numește persoanele care vor fi înscrise pe lista de arbitri ai camerei arbitrale a bursei de valori;

g) adoptă hotărâri cu privire la funcționarea bursei de valori. Modificări (1)

Art. 17. - Modificări (1)

(1) Conducerea bursei de valori este încredințată comitetului bursei ales de asociația bursei de valori pentru un mandat de maximum 5 ani, reînnoibil.

(2) Membrii comitetului bursei de valori sunt aleși cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți sau reprezentați.

(3) Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul prevăzut la alin. (2), membrii comitetului bursei de valori vor fi desemnați în condițiile de cvorum și vot menționate la art. 13 alin. (3), de către adunarea generală la o a doua convocare.

(4) Când numărul membrilor asociației bursei de valori scade sub 10 ca urmare a oricăruia dintre cazurile de încetare a calității de membru menționate la art. 12 alin. (2), inspectorul general al bursei de valori informează C.N.V.M., care va decide continuarea funcționării respectivei burse de valori ori dizolvarea acesteia, ținând seama de situația pieței valorilor mobiliare, de interesele emitenților și ale investitorilor.

Art. 18. -

(1) Membrii comitetului bursei de valori, desemnați conform art. 17 alin. (1), trebuie validați individual de către C.N.V.M. înainte de a intra în exercițiul mandatului.

(2) Membrii comitetului bursei de valori trebuie să fie cetățeni români, domiciliați în România, în vârstă de minimum 30 de ani împliniți, să aibă cunoștințe și practică profesională de minimum 5 ani în domeniu și trebuie să se bucure de o bună reputație civică și de integritate morală.

(3) Membrii comitetului bursei de valori nu pot ocupa nici o funcție publică și nu pot face parte din comitetul unei alte burse de valori sau dintr-o structură similară acestuia, specifică unei piețe reglementate.

(4) În cazul apariției unei situații de incompatibilitate ori a unui impediment legal, a imposibilității definitive de exercitare a mandatului ori în caz de vacanță a postului, pentru durata restantă a mandatului asociația bursei de valori va desemna o altă persoană, care va fi supusă validării de către C.N.V.M.

Art. 19. -

(1) După validarea lor membrii comitetului bursei de valori aleg dintre ei un președinte și 2 vicepreședinți.

(2) Președintele este reprezentantul de drept al bursei de valori ca instituție publică. În caz de indisponibilitate a președintelui reprezentarea legală a bursei de valori revine celui mai vârstnic dintre vicepreședinți. Modificări (1)

(3) Comitetul bursei de valori se reunește în ședință cel puțin o dată pe lună și deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi.

(4) Ședințele sunt conduse de președinte, iar în caz de indisponibilitate a acestuia, de unul dintre vicepreședinți.

(5) Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comitetului bursei de valori, fiecare membru dispunând de un vot.

(6) În caz de partaj egal al voturilor votul președintelui sau al vicepreședintelui care conduce ședința va fi decisiv.

Art. 20. -

(1) Comitetul bursei de valori are următoarele atribuții:

a) numește și revocă directorul general al bursei de valori;

b) adoptă și modifică regulamentul de organizare și funcționare a bursei de valori; Modificări (1)

c) adoptă și modifică regulamentele privind operațiunile de bursă și instrumentele financiare care urmează să fie tranzacționate;

d) adoptă proiectul bugetului bursei de valori, pe care îl supune spre aprobare asociației bursei de valori;

e) prezintă și supune spre aprobare asociației bursei de valori execuția bugetului bursei de valori, însoțită de raportul cenzorilor;

f) stabilește categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și ale tarifelor ce urmează să fie practicate în bursă;

g) stabilește garanțiile ce trebuie constituite de societățile de servicii de investiții financiare pentru a asigura lichidarea integrală și la scadență, conform tipului de operațiune cu valori mobiliare negociate în bursă, precum și regimul de utilizare a respectivelor garanții;

h) supraveghează respectarea dispozițiilor legii, a reglementărilor C.N.V.M. și a regulamentelor bursei de valori de către societățile de servicii de investiții financiare și de agenții lor și de către întregul personal al bursei de valori, dispunând măsurile corespunzătoare. Modificări (1)

i) soluționează plângerile formulate împotriva deciziilor directorului general al bursei de valori;

j) înființează comisii speciale, aprobă regulamentul de organizare și funcționare a acestora și desemnează membrii acestora.

(2) Comitetul bursei de valori poate delega o parte a atribuțiilor sale unor comisii speciale.

Art. 21. - Modificări (1)

(1) Toate regulamentele bursei de valori trebuie făcute publice, iar cele menționate la art. 20 lit. b), c) și g), precum și modificările acestora intră în vigoare după aprobarea lor de către C.N.V.M.

(2) Hotărârile privind executarea atribuțiilor prevăzute la art. 20 lit. f) și j) produc efecte după aprobarea lor de către C.N.V.M.

Art. 22. -

(1) Administrarea bursei de valori este încredințată directorului general, numit pentru un mandat de maximum 5 ani de către comitetul bursei de valori. Modificări (1)

(2) Numirea și, după caz, demiterea directorului general se decid cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor tuturor membrilor comitetului bursei de valori și produc efect de la data confirmării lor de către C.N.V.M.

(3) Condițiile de eligibilitate pentru funcția de director general sunt cele prevăzute la art. 18 alin. (2).

(4) Directorul general, soțul (soția) sau rudele acestora, precum și afinii până la gradul al treilea inclusiv nu pot fi acționari, administratori, cenzori, auditori, angajați, agenți sau persoane implicate cu o societate de servicii de investiții financiare sau cu o altă entitate autorizată de C.N.V.M.

Art. 23. -

(1) În caz de indisponibilitate temporară directorul general este suplinit conform regulamentului de organizare și funcționare a respectivei burse de valori. Suplinirea operează după confirmarea ei de către C.N.V.M.

(2) În caz de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului ori vacanță a postului, comitetul bursei de valori numește o altă persoană spre a fi aprobată de C.N.V.M. pentru exercitarea funcției de director general pentru durata restantă a mandatului.

Art. 24. -

(1) Directorul general este reprezentantul legal al bursei de valori ca persoană juridică în fața autorităților publice și în relațiile cu persoanele fizice și juridice, române și/sau străine. Prin semnătura sa directorul general angajează patrimonial bursa de valori ca persoană juridică. Modificări (1)

(2) Directorul general exercită competențele de conducere și pe cele privind funcționarea bursei de valori, inclusiv pe cele de angajare a personalului, de organizare și de funcționare a bursei de valori respective.

(3) Documentele cuprinzând date și informații referitoare la bursa de valori, declarațiile, comunicatele, atestatele, cererile, întâmpinările, notificările, renunțările la drepturi și altele asemenea, făcute în numele bursei de valori ca persoană juridică, trebuie să fie semnate de directorul general.

Art. 25. -

Înscrisurile constatând situații sau fapte referitoare la bursa de valori, drepturi ori angajamente patrimoniale ale acesteia, care poartă semnătura directorului general, sunt opozabile terților și au forța probantă de act autentic, conținutul lor putând fi infirmat numai prin procedura înscrierii în fals.

Art. 26. -

(1) Bursa de valori dobândește personalitate juridică la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei C.N.V.M. de înființare a respectivei burse de valori.

(2) Suspendarea activității unei burse de valori sau dizolvarea acesteia poate fi decisă numai de către C.N.V.M.

(3) Prin decizia de dizolvare a unei burse de valori C.N.V.M. va desemna și lichidatorii, care vor putea încheia numai actele juridice și vor putea dispune numai operațiunile necesare în vederea lichidării patrimoniale a bursei de valori dizolvate.

(4) Produsul net al lichidării va fi preluat de C.N.V.M. și va fi utilizat în conformitate cu atribuțiile C.N.V.M.

(5) Personalitatea juridică a bursei de valori dizolvate încetează la data depunerii bilanțului de lichidare la C.N.V.M.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Burse de valori
Înființarea, supravegherea, organizarea și administrarea altor piețe reglementate
Accesul membrilor și al celorlalți participanți pe piețele reglementate
Admiterea și retragerea valorilor mobiliare și a altor instrumente financiare de pe piețele reglementate
Operațiuni pe piețele reglementate
Oferta publică
Falimentul participanților
Principii generale
Reguli speciale privind societățile deținute public
Transparența pieței și egalitatea investitorilor
Fondul de compensare a investitorilor
;
se încarcă...