Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 aprilie 2002 până la 28 iulie 2004, fiind abrogat prin Lege 297/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

TITLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență stabilește modul de reglementare, organizare, funcționare și supraveghere a societăților de bursă, burselor de mărfuri, membrilor burselor de mărfuri, precum și a caselor de compensație.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

Punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, supravegherea, precum și controlul respectării dispozițiilor sale sunt încredințate Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., învestită în acest scop cu puteri de reglementare și supraveghere, incluzând puterea de autorizare, delegare, decizie, interdicție, intervenție, monitorizare, inspecție, anchetă și sancționare administrativă, în condițiile, modalitățile și limitele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementările C.N.V.M.

Art. 3. -

C.N.V.M. este singura instituție abilitată să autorizeze societățile de bursă, casele de compensație și asociațiile profesionale cu personalitate juridică ca organisme cu putere de autoreglementare în condițiile reglementărilor privind autorizarea organismelor de autoreglementare.

Art. 4. -

(1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. activ suport - activul, precum marfa, titlul reprezentativ de marfă, activul financiar, fără a se limita la acestea, care stă la baza tranzacționării instrumentelor financiare derivate pe piețele dezvoltate de bursele de mărfuri;

2. activ financiar - activul ce consacră drepturi bănești ale deținătorului acestuia, precum și drepturi asupra veniturilor viitoare rezultate din valorificarea unor fonduri. Activele financiare includ, fără a se limita la acestea:

a) valori mobiliare;

b) efecte de comerț emise de către o societate comercială;

c) instrumente sintetice de tipul indicilor bursieri;

d) rata dobânzii, instrumente sintetice care au la bază rata dobânzii;

e) instrumente având la bază moneda națională, devize convertibile;

f) contracte futures, contracte cu opțiuni, alte instrumente financiare derivate calificate astfel de C.N.V.M.;

3. apel în marjă - cererea cu titlu de obligativitate pentru încadrarea în limitele impuse contului în marjă;

4. broker - persoana fizică atestată de consiliul bursei de mărfuri și autorizată de C.N.V.M. să negocieze cereri și oferte și să încheie tranzacții exclusiv în numele unui membru al bursei de mărfuri;

5. casă de compensație - societatea comercială sau departamentul din cadrul societății de bursă care efectuează zilnic pentru membrii compensatori reevaluarea pozițiilor deschise, calculul și reținerea garanțiilor, compensarea și decontarea;

6. client - persoana fizică sau juridică parte într-un contract de intermediere încheiat cu un membru al bursei de mărfuri;

7. cont de client - contul din evidențele membrului bursei de mărfuri, în care sunt evidențiate sumele, valorile și bunurile clientului, precum și obligațiile asumate și drepturile dobândite de acesta din tranzacțiile încheiate la bursa de mărfuri;

8. cont în marjă - contul în care se evidențiază sumele, valorile sau bunurile necesare garantării pozițiilor deschise, precum și drepturile dobândite și obligațiile asumate;

9. contracte forward - contracte ce creează pentru părți obligația de a vinde, respectiv de a cumpăra o anumită marfă la un preț convenit în momentul încheierii tranzacției și care se execută prin livrarea efectivă a mărfii și plata prețului la o anumită dată viitoare;

10. contracte futures - contracte standardizate care creează pentru părți obligația de a vinde sau de a cumpăra un anumit activ suport la data scadenței și la un preț convenit la momentul încheierii tranzacției;

11. contracte cu opțiuni (opțiuni) - contracte standardizate care, în schimbul plății unei prime, creează pentru cumpărătorul opțiunii dreptul, dar nu și obligația, de a cumpăra sau de a vinde un anumit activ suport la un preț prestabilit, numit preț de exercitare, până la sau la data expirării;

12. contracte spot - contracte cu executare imediată prin livrarea efectivă a mărfii și plata prețului;

13. data expirării - ziua din luna și anul până la care sau la care poate avea loc exercitarea unei opțiuni;

14. data scadenței - ziua din luna și anul la care s-a convenit executarea obligațiilor asumate prin tranzacțiile încheiate pe piețele dezvoltate de bursele de mărfuri;

15. informații privilegiate - informațiile de orice natură privitoare la operațiunile de bursă sau activele tranzacționate care nu au devenit încă publice și a căror divulgare ar putea influența cotațiile sau alte aspecte ale tranzacțiilor prin bursele de mărfuri; Modificări (1)

16. instrumente financiare derivate - contractele futures, opțiunile, precum și alte asemenea instrumente calificate astfel de C.N.V.M., ale căror active suport includ marfa, titlul reprezentativ de marfă sau activul financiar;

17. investitor - orice persoană fizică sau juridică care urmărește obținerea de profit din tranzacțiile încheiate la o bursă de mărfuri în contul său;

18. încheierea unei tranzacții - acordul de voință dat asupra unuia sau mai multor contracte spot, forward, futures sau cu opțiuni identice;

19. închiderea unei poziții deschise - stingerea de către client, membrul bursei, membrul compensator sau casa de compensație a obligațiilor contractuale dintr-o poziție deschisă, prin efectuarea unei tranzacții în sens contrar sau prin exercitarea dreptului conferit de opțiune;

20. marfă - orice bun mobil, inclusiv mobil prin anticipație, fungibil prin natura sa, precum și orice serviciu standardizat;

21. membru al bursei de mărfuri - persoana juridică care, îndeplinind condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și regulamentele C.N.V.M., are dreptul de a încheia tranzacții pe una sau mai multe piețe dezvoltate de bursa de mărfuri; Modificări (1)

22. membru compensator - persoana juridică care, îndeplinind condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și regulamentele C.N.V.M., are dreptul să înregistreze tranzacțiile cu instrumente financiare derivate la o casă de compensație; Modificări (1)

23. ordin de bursă - instrucțiunea fermă care consemnează modalitatea de negociere a unei cereri sau oferte pe piețele la disponibil sau a instrumentelor financiare derivate; Modificări (1)

24. piețe la disponibil - piețele specializate, dezvoltate de o bursă de mărfuri, care asigură condițiile pentru încheierea de tranzacții cu contracte spot și forward; Modificări (1)

25. piețe ale instrumentelor financiare derivate - piețe specializate, dezvoltate de o bursă de mărfuri care asigură condițiile pentru încheierea de tranzacții cu instrumente financiare derivate; Modificări (1)

26. piețe reglementate - piețe la disponibil sau ale instrumentelor financiare derivate, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) funcționează regulat și operează în mod ordonat;

b) respectă reglementările C.N.V.M., precum și regulamentele bursei de mărfuri autorizate de C.N.V.M., care definesc condițiile de acces pe piață, precum și cele de operare; Modificări (1)

c) respectă cerințe de raportare și transparență, în vederea asigurării protecției investitorilor;

27. poziții deschise - totalitatea instrumentelor financiare derivate, înregistrate la casa de compensație, care nu au ajuns la scadență sau ale căror drepturi nu au fost exercitate ori ale căror obligații nu au fost stinse;

28. preț de exercitare - prețul la care deținătorul unei opțiuni poate să își exercite dreptul de cumpărare sau de vânzare;

29. societate de brokeraj - societatea comercială autorizată de C.N.V.M. să presteze servicii de negociere a cererilor și ofertelor și de încheiere de tranzacții pe piețele dezvoltate de o bursă de mărfuri în cont propriu și în contul clienților sau numai în cont propriu;

30. societate de bursă - societatea comercială pe acțiuni, constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prezentei ordonanțe de urgență, autorizată de C.N.V.M., autonomă în raport cu participanții la piață care prestează servicii de interes public prin intermediul bursei de mărfuri înființate; Modificări (1)

31. trader - persoana fizică atestată profesional de către consiliul bursei de mărfuri și autorizată de C.N.V.M., care are în atribuția sa negocierea cererilor și ofertelor, precum și încheierea de tranzacții exclusiv în nume și pe cont propriu numai pe piețele instrumentelor financiare derivate.

(2) Termenii, abrevierile și expresiile nedefinite la alin. (1) și care sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, respectiv în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, au înțelesul prevăzut în cuprinsul acestora.

(3) Calificarea unei persoane, instituții, situații, informații, operațiuni sau a unui act juridic ori instrument negociabil, cu privire la includerea în sau excluderea din sfera termenilor și expresiilor cu semnificația stabilită prin prezenta ordonanță de urgență, în vederea determinării incidenței dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, se poate face de către C.N.V.M. din oficiu sau la cererea părții interesate.

(4) Casa de compensație, membrii compensatori, bursa de mărfuri, membrii bursei de mărfuri, brokerii, traderii și orice altă entitate care operează pe o bursă de mărfuri vor asigura confidențialitatea asupra conturilor deschise și a structurii acestora, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare și de regulamentele burselor de mărfuri și ale caselor de compensație. Modificări (1)

(5) În caz de litigiu actele individuale emise de C.N.V.M. cu privire la calificările prevăzute la alin. (3) pot fi atacate cu recurs în fața Curții de Apel București - Secția contencios administrativ. Modificări (1)

TITLUL II Bursele de mărfuri

CAPITOLUL 1 Societatea de bursă

Art. 5. -

(1) Societatea de bursă se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni, persoană juridică română, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Societatea de bursă emite acțiuni nominative care trebuie să fie plătite în întregime, exclusiv în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare. Modificări (1)

(3) Un acționar al societății de bursă nu poate să dețină direct sau prin persoane implicate mai mult de 5% din acțiunile ordinare emise de aceasta. Modificări (1)

(4) Capitalul minim subscris și vărsat al unei societăți de bursă este stabilit prin reglementări emise de C.N.V.M. Modificări (1)

(5) La constituire societatea de bursă solicită C.N.V.M. autorizația de înființare, în temeiul căreia se va putea înregistra la oficiul registrului comerțului. În baza dovezii de înregistrare la oficiul registrului comerțului societatea de bursă solicită C.N.V.M. autorizația de funcționare. Modificări (1)

(6) Condițiile care stau la baza autorizației emise de C.N.V.M. trebuie menținute pe toată durata de existență a unei societăți de bursă. Orice modificare a acestora este supusă autorizării C.N.V.M. Modificări (1)

(7) Regulamentele societății de bursă, ale burselor de mărfuri, precum și orice modificare a acestora sunt supuse autorizării C.N.V.M.

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență

Obiectul principal de activitate al societății de bursă este înființarea și administrarea bursei de mărfuri. Societatea de bursă poate, de asemenea, îndeplini activități conexe, cum ar fi: organizarea de licitații pentru vânzări și achiziții de produse, servicii și lucrări, active ale persoanelor juridice și fizice, realizarea, administrarea și comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri, organizarea de seminarii și cursuri în scopul pregătirii participanților în domeniul burselor de mărfuri sau alte activități calificate astfel de C.N.V.M.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Bursa de mărfuri, precum și totalitatea bunurilor corporale și necorporale necesare organizării și funcționării acesteia fac parte din fondul de comerț al societății de bursă.

(2) Societatea de bursă va asigura logistica și personalul de specialitate necesare funcționării în condiții optime a bursei de mărfuri.

(3) Pentru administrarea bursei de mărfuri înființate de aceasta, societatea de bursă stabilește și percepe cotizații, tarife și comisioane care intră în vigoare după aprobarea lor de către C.N.V.M.

Art. 8. - Modificări (1)

Societatea de bursă are legitimare procesuală activă, respectiv pasivă, pentru orice drepturi și obligații, pretenții și reclamații legate de activitatea bursei de mărfuri înființate și, dacă este cazul, de cea a casei de compensație organizate ca departament. Jurisprudență

Art. 9. -

(1) Adunarea generală a acționarilor societății de bursă hotărăște, la propunerea acționarilor sau a consiliului de administrație, în condițiile de cvorum stabilite de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru adunarea generală ordinară, și asupra următoarelor:

a) înființarea, funcționarea și desființarea bursei de mărfuri; Modificări (1)

b) înființarea, funcționarea și desființarea comisiilor;

c) admiterea categoriei traderilor ca operatori la tranzacționarea pe piețele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de bursa de mărfuri; Modificări (1)

d) ratificarea hotărârilor consiliului de administrație privind:

1. aprobarea regulamentelor bursei de mărfuri; Modificări (1)

2. admiterea de membri ai bursei în condițiile art. 10 lit. c);

3. pierderea dreptului de tranzacționare al membrilor bursei de mărfuri;

4. retragerea de la tranzacționare, la cerere, a membrilor bursei de mărfuri;

5. categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și tarifelor practicate;

6. admiterea traderilor la tranzacționarea pe piețele instrumentelor financiare derivate, dezvoltate de bursa de mărfuri; Modificări (1)

7. numirea președintelui și a membrilor consiliului bursei de mărfuri.

(2) Termenul de întrunire a adunării generale a acționarilor pentru ratificarea hotărârilor consiliului de administrație conform alin. (1) lit. d) nu poate fi în nici un caz mai mare de 60 de zile de la data hotărârilor respective. Modificări (1)

Art. 10. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acționarii societății de bursă au, pe lângă drepturile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele drepturi specifice:

a) dreptul de a tranzacționa în bursa de mărfuri numai cu autorizarea acestora de către C.N.V.M.; Modificări (1)

b) dreptul de a dobândi calitatea de membru compensator, în situația în care casa de compensație este organizată ca departament al societății de bursă;

c) dreptul de a transmite, către orice persoană juridică agreată de societatea de bursă, folosința unuia sau mai multor locuri de tranzacționare;

d) dreptul de a deține unul sau mai multe locuri de tranzacționare în condițiile actului constitutiv al societății de bursă.

Art. 11. - Modificări (1)

Societatea de bursă, în vederea asigurării condițiilor minimale de funcționare stabilite prin reglementările C.N.V.M., va repartiza profitul net cu prioritate pentru modernizarea și dezvoltarea bursei de mărfuri înființate de aceasta.

CAPITOLUL 2 Bursele de mărfuri

SECȚIUNEA 1 Prevederi generale

Art. 12. -

(1) Bursele de mărfuri sunt piețe de interes public care asigură, în condiții centralizate de negociere, eficiență și transparență, efectuarea de operațiuni privind:

a) vânzări și cumpărări de mărfuri pe piețe la disponibil;

b) vânzări și cumpărări, pe piețe la disponibil, de titluri reprezentative de mărfuri;

c) vânzări și cumpărări de instrumente financiare derivate;

d) navlosiri și negocieri de asigurări maritime și fluviale de nave și încărcătură;

e) vânzări și cumpărări de alte instrumente autorizate de C.N.V.M.

(2) Reglementările, cotațiile burselor de mărfuri, precum și volumul tranzacționat sunt informații de interes public și trebuie făcute accesibile publicului.

Art. 13. -

(1) O bursă de mărfuri se înființează în baza autorizării C.N.V.M. numai de către o societate de bursă. Orice modificare a condițiilor în baza cărora s-a obținut autorizația C.N.V.M. este supusă autorizării acesteia.

(2) O bursă de mărfuri dezvoltă piețe numai după ce minimum 20 de entități, astfel cum sunt ele definite la art. 18 alin. (1), au fost autorizate sau, după caz, avizate să desfășoare tranzacții la bursa respectivă.

(3) Activitatea curentă de administrare a unei burse de mărfuri este asigurată de consiliul bursei de mărfuri.

SECȚIUNEA a 2-a Consiliul bursei de mărfuri

Art. 14. -

(1) Conducerea bursei de mărfuri este încredințată consiliului bursei de mărfuri, numit de consiliul de administrație al societății de bursă pentru un mandat de 4 ani, sub condiția ratificării de către adunarea generală a acționarilor conform art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 7. Modificări (1)

(2) Persoanele care sunt propuse să facă parte din consiliul bursei de mărfuri trebuie anterior validate individual de către C.N.V.M.

(3) Membrii consiliului bursei de mărfuri trebuie să fie domiciliați în România și să îndeplinească condițiile de integritate, pregătire și experiență profesională impuse prin reglementările C.N.V.M.

(4) Membrii consiliului bursei de mărfuri nu pot fi administratori, cenzori, auditori, acționari sau asociați la o altă societate de bursă, la o altă casă de compensație, consultant de investiții și nu pot face parte din consiliul unei alte burse de mărfuri sau dintr-o structură similară acesteia, specifică unei piețe reglementate.

(5) În cazul apariției unei situații de incompatibilitate ori a unui impediment legal, a imposibilității definitive de exercitare a mandatului ori în caz de vacanță a postului, consiliul de administrație al societății de bursă va desemna o altă persoană care va fi validată de C.N.V.M., în condițiile alin. (2), pentru exercitarea mandatului până la expirarea acestuia.

Art. 15. -

(1) Consiliul bursei de mărfuri are următoarele atribuții:

a) elaborează propriul regulament de organizare și funcționare și îl supune spre aprobare consiliului de administrație al societății de bursă;

b) elaborează regulamentele necesare funcționării bursei de mărfuri, le propune spre aprobare consiliului de administrație al societății de bursă, supraveghează și asigură respectarea acestora;

c) propune consiliului de administrație sau stabilește, în cazul în care i s-a delegat această atribuție, categoriile, nivelurile și plafoanele comisioanelor și tarifelor practicate de bursa de mărfuri;

d) atestă brokerii și traderii care operează în bursa de mărfuri;

e) propune consiliului de administrație admiterea de membri ai bursei de mărfuri;

f) propune consiliului de administrație pierderea dreptului de tranzacționare al membrilor bursei de mărfuri, brokerilor sau traderilor;

g) hotărăște suspendarea dreptului de tranzacționare al membrilor bursei de mărfuri, brokerilor sau traderilor pentru o perioadă de până la 6 luni;

h) elaborează și transmite rapoartele cerute prin reglementările C.N.V.M. cu privire la funcționarea bursei de mărfuri;

i) supraveghează existența și ținerea corectă a registrelor și a altor documente privind tranzacționarea în bursa de mărfuri, stabilite prin reglementările C.N.V.M.;

j) supune spre avizare C.N.V.M. tranzacționarea pe piața instrumentelor financiare derivate de noi instrumente financiare derivate și de noi active suport; Modificări (1)

k) numește coordonatorii ședințelor de tranzacționare;

l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite sau delegate de consiliul de administrație al societății de bursă respective, stabilite prin actul constitutiv al acesteia ori prin regulamentele de organizare și funcționare ale bursei de mărfuri.

(2) Consiliul bursei de mărfuri își poate desfășura activitatea pe secțiuni, dacă modul de organizare a bursei de mărfuri necesită aceasta.

(3) Activitatea consiliului bursei de mărfuri este coordonată de un președinte, numit de consiliul de administrație al societății de bursă dintre membrii consiliului bursei de mărfuri.

(4) În cazul în care nu este și administrator, președintele consiliului bursei de mărfuri are dreptul de a participa, cu rol consultativ, la ședințele consiliului de administrație al societății de bursă.

(5) Organizarea și modul de lucru ale consiliului bursei de mărfuri se stabilesc de către consiliul de administrație.

TITLUL III Operatorii la bursa de mărfuri Modificări (1)

CAPITOLUL I Membrii bursei de mărfuri

Art. 16. - Modificări (1)

(1) În condițiile stabilite de actul constitutiv al societății de bursă acționarii pot dobândi unul sau mai multe locuri de tranzacționare la bursa de mărfuri.

(2) Acționarii unei societăți de bursă pot transmite folosința locurilor de tranzacționare la bursa respectivă uneia sau mai multor societăți comerciale persoane juridice române, agreate de societatea de bursă, în scopul exclusiv de a negocia și încheia tranzacții, precum și societăților de servicii de investiții financiare din alt stat, autorizate de C.N.V.M. să presteze în mod direct servicii de investiții financiare pe teritoriul României.

Art. 17. -

Pentru a fi autorizată sau, după caz, avizată ca membru al unei burse de mărfuri, o entitate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dețină dreptul de tranzacționare în bursa de mărfuri respectivă, fie în calitate de acționar al societății de bursă, fie în condițiile art. 16 alin. (2);

b) să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de reglementările C.N.V.M. și ale bursei de mărfuri. Modificări (1)

Art. 18. -

(1) Pot dobândi calitatea de membru al unei burse de mărfuri în condițiile art. 17:

a) societăți de servicii de investiții financiare, în baza autorizării C.N.V.M.;

b) bănci, cu avizul C.N.V.M., pentru tranzacții pe piețele instrumentelor financiare derivate;

c) societăți de brokeraj, în baza autorizării C.N.V.M.;

d) societăți comerciale, cu avizul C.N.V.M., exclusiv pentru tranzacții pe piețele la disponibil, în nume propriu și pe contul lor;

e) alte entități autorizate de C.N.V.M.

(2) Operațiunile pe piețele dezvoltate de bursele de mărfuri pot fi efectuate numai de către membrii burselor de mărfuri autorizați sau, după caz, avizați, precum și de către traderii autorizați de C.N.V.M., în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 19. -

(1) Dreptul de a tranzacționa al unui membru al bursei de mărfuri se suspendă motivat, prin hotărârea consiliului bursei de mărfuri, pentru maximum 6 luni, sau se pierde prin hotărârea consiliului de administrație al societății de bursă, în condițiile și în situațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de reglementările C.N.V.M., precum și de regulamentele bursei de mărfuri.

(2) Membrul sancționat conform alin. (1) este ținut să îndeplinească obligațiile rezultate din tranzacțiile încheiate înainte de momentul sancționării.

Art. 20. -

(1) Pentru promovarea, susținerea și protejarea intereselor lor membrii unei burse de mărfuri pot constitui asociația bursei de mărfuri.

(2) La nivelul unei burse de mărfuri se poate constitui o singură asociație agreată de societatea de bursă.

Art. 21. -

Asociația bursei de mărfuri va fi consultată cu privire la deciziile luate de consiliul bursei de mărfuri care pot afecta costul, natura, caracteristicile tehnice sau structura serviciilor oferite de societatea de bursă.

Art. 22. -

Membrii bursei de mărfuri prevăzuți la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) și, după caz, lit. e) pot presta pe cont propriu, respectiv pe contul clienților, următoarele servicii de brokeraj:

a) negocierea cererilor și ofertelor și încheierea tranzacțiilor pe piețele dezvoltate de bursa de mărfuri; Modificări (1)

b) negocierea și încheierea operațiunilor privind navlosiri și asigurări maritime și fluviale de nave și încărcătură;

c) gestiunea sumelor, valorilor și bunurilor depuse pentru garantarea tranzacțiilor încheiate și plata obligațiilor asumate;

d) servicii conexe prevăzute de reglementările C.N.V.M.

Art. 23. -

(1) Membrii bursei de mărfuri negociază cererile și ofertele și încheie tranzacții folosind exclusiv sistemele de tranzacționare ale bursei de mărfuri.

(2) Negocierea cererilor și ofertelor și încheierea tranzacțiilor de către membrul bursei de mărfuri pe piețele instrumentelor financiare derivate se face numai dacă, în prealabil, acesta a dobândit calitatea de membru compensator sau a încheiat un contract de compensare cu un membru compensator.

Art. 24. -

Membrii bursei de mărfuri menționați la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) și, după caz, lit. e) au următoarele drepturi, care se constituie și ca obligații corelative ale clienților:

a) să solicite clienților sumele, valorile sau bunurile necesare în vederea negocierii ordinelor primite de la aceștia;

b) să solicite clienților garanții suplimentare pentru acoperirea riscului financiar propriu rezultat din obligațiile asumate pe contul acestora;

c) să încheie tranzacții pe contul unui client în scopul închiderii de poziții pentru care clientul nu poate asigura sumele necesare garantării;

d) să solicite clienților notificare privind orice modificare a datelor și informațiilor cuprinse în contractul de intermediere, precum și despre orice modificare a situației lor financiare care poate să afecteze executarea obligațiilor viitoare;

e) să solicite clienților notificarea de îndată a declanșării procedurii de reorganizare judiciară sau faliment asupra acestora;

f) să solicite clienților să se abțină de la orice acțiuni sau inacțiuni menite să creeze prejudicii operatorilor la o bursă de mărfuri, societăților de bursă și caselor de compensație. Modificări (1)

Art. 25. -

Membrii bursei de mărfuri menționați la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) și, după caz, lit. e) au următoarele obligații, care se constituie și ca drepturi ale clienților:

a) să informeze clientul asupra riscurilor pe care acesta și le asumă în urma încheierii de tranzacții;

b) să informeze clientul cu privire la rezultatul negocierii ordinului de bursă dat de acesta, precum și cu privire la situația contului său;

c) să păstreze confidențialitatea în legătură cu persoana pe contul căreia negociază, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare, regulamentele C.N.V.M., ale societății de bursă și, dacă este cazul, ale casei de compensație;

d) să evidențieze și să trateze distinct ca bunuri ale clientului toate sumele, valorile și bunurile primite în scopul garantării tranzacțiilor încheiate și/sau îndeplinirii obligațiilor asumate; aceste sume, valori și bunuri vor fi înregistrate separat și nu vor fi confundate cu fondurile membrului respectiv ori utilizate în folosul altui client;

e) să răspundă față de clienți pentru încheierea defectuoasă de tranzacții în contul acestora;

f) să pună la dispoziție clientului, la cererea acestuia, sumele, valorile și bunurile aflate în contul acestuia și care sunt libere de obligații.

Art. 26. -

Membrii bursei de mărfuri menționați la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) și, după caz, lit. e) au următoarele obligații:

a) să solicite clientului suma minimă necesară stabilită de membrul compensator pentru garantarea pozițiilor deschise în contul clientului, conform reglementărilor C.N.V.M. și ale casei de compensație;

b) să nu negocieze un ordin de bursă în cazul în care clientul nu a constituit sumele, valorile și bunurile necesare garantării obligațiilor ce se pot naște în urma încheierii unei tranzacții;

c) să deschidă și să țină registrele specifice;

d) să respecte în încheierea tranzacțiilor prioritățile de executare a ordinelor de bursă stabilite de C.N.V.M. și de regulamentele bursei de mărfuri;

e) să notifice de îndată societății de bursă, casei de compensație și membrului compensator declanșarea unei proceduri de reorganizare judiciară sau faliment asupra clienților care au obligații în derulare față de societatea de bursă și/sau față de casa de compensație; Modificări (1)

f) să notifice de îndată societății de bursă, casei de compensație, membrului compensator și clienților proprii declanșarea unei proceduri de reorganizare judiciară sau faliment asupra lor. Modificări (1)

Art. 27. -

Membrilor bursei de mărfuri menționați la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) și, după caz, lit. e) le este interzis:

a) să se asocieze cu alt membru al bursei de mărfuri în vederea executării ordinelor de bursă;

b) să încheie tranzacții prin intermediul unui alt membru al bursei de mărfuri;

c) să negocieze cereri și oferte și să încheie tranzacții în contul unei persoane aflate în reorganizare judiciară sau faliment;

d) să înregistreze în contul clienților alte tranzacții decât cele încheiate prin bursa de mărfuri;

e) să mențină deschise, pentru un client, poziții de sensuri contrare la aceleași instrumente financiare derivate sau aceeași serie de opțiuni;

f) să încheie tranzacții pe contul unui client în scopul închiderii de poziții în lipsa unui ordin al acelui client, dacă acesta dispune de sumele sau bunurile necesare garantării pozițiilor deschise; Modificări (1)

g) să sugereze clienților, prin orice mijloace, garantarea obținerii de profituri sau a limitării pierderilor;

h) să facă publicitate propriilor activități într-o manieră care ar putea sugera obținerea de profituri sigure.

Art. 28. -

Membrilor bursei de mărfuri menționați la art. 18 alin. (1) lit. d) le este interzis:

a) să se asocieze cu un alt membru al bursei de mărfuri în vederea executării ordinelor de bursă;

b) să încheie tranzacții prin intermediul unui alt membru al bursei de mărfuri pe piețele pentru care are avizul C.N.V.M. de tranzacționare în nume și pe cont propriu;

c) să înregistreze în evidențele specifice în nume și pe cont propriu alte tranzacții ca fiind încheiate prin bursa de mărfuri;

d) să negocieze cereri și oferte și să încheie tranzacții pe seama altor persoane.

Art. 29. -

(1) Membrii unei burse de mărfuri menționați la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) și, după caz, lit. e) pot efectua, în contul clienților, serviciile prevăzute în prezentul capitol numai în baza unui contract de intermediere.

(2) În urma încheierii contractului de intermediere membrul bursei de mărfuri deschide clientului un cont de client.

CAPITOLUL 2 Brokerul

Art. 30. -

(1) Brokerul este persoana fizică atestată profesional de către consiliul bursei de mărfuri și autorizată de C.N.V.M., aflată în relații prevăzute de dreptul muncii cu un membru al bursei de mărfuri.

(2) Atestarea profesională a brokerului se face conform reglementărilor societății de bursă, separat pentru piețele la disponibil, piețele instrumentelor financiare derivate, precum și pentru piețele destinate navlosirilor și negocierii asigurărilor maritime și fluviale de nave și de încărcătură.

Art. 31. -

(1) Brokerul este autorizat de C.N.V.M., la cererea membrului bursei de mărfuri angajator, în baza atestatului profesional obținut de la consiliul bursei de mărfuri la care intenționează să negocieze și să încheie tranzacții.

(2) Condițiile necesare calificării pentru calitatea de broker și procedura de autorizare sunt cele prevăzute de reglementările C.N.V.M.

Art. 32. -

Brokerului îi este interzis:

a) să fie acționar cu poziție de control, administrator, auditor sau cenzor, după caz, la o societate de bursă sau casă de compensație, la un membru al bursei de mărfuri sau consultant de investiții;

b) să negocieze cereri și oferte și să încheie tranzacții fără a folosi sistemele de tranzacționare puse la dispoziție de bursa de mărfuri;

c) să dețină cont la un membru al bursei de mărfuri și să încheie tranzacții în contul său, direct sau prin persoane interpuse;

d) să divulge sub orice formă vreo informație cuprinsă într-un ordin de bursă primit sau la care are acces.

Art. 33. -

(1) Brokerul este obligat să negocieze cererile și ofertele și să încheie tranzacții strict în conformitate cu ordinele de bursă primite.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale brokerul va acționa cu diligență profesională maximă.

(3) Orice informații cuprinse într-un ordin de bursă primit de broker, precum și orice informații referitoare la tranzacțiile încheiate de un broker în conturile clienților vor fi considerate informații privilegiate.

CAPITOLUL 3 Traderul

Art. 34. -

(1) Societatea de bursă elaborează regulamentul specific privind regimul traderilor pentru piețele instrumentelor financiare derivate.

(2) Traderul este persoana fizică atestată de consiliul bursei de mărfuri și autorizată de C.N.V.M. să opereze direct în sistemul de tranzacționare al unei burse de mărfuri.

(3) Traderul are dreptul de a dispune de sumele, valorile și bunurile, aflate în contul său la membrul compensator, comunicate ca fiind libere de obligații.

Art. 35. -

(1) Traderului îi este interzis:

a) să încheie cu alte persoane înțelegeri exprese sau tacite cu scopul de a acționa concertat pe piețele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de bursele de mărfuri;

b) să negocieze și să încheie tranzacții pe seama altor persoane;

c) să dispună unui membru al bursei de mărfuri, direct sau prin interpuși, negocierea și încheierea, în numele sau în contul său, de tranzacții pe piețele instrumentelor financiare derivate pentru care a fost autorizat să opereze ca trader;

d) să se afle în relații prevăzute de dreptul muncii cu un membru al bursei de mărfuri.

(2) Interdicțiile prevăzute la art. 32 lit. a) și b) sunt aplicabile și traderului.

TITLUL IV Tranzacțiile la bursele de mărfuri

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale

Art. 36. -

(1) În vederea atingerii scopului pentru care au fost înființate bursele de mărfuri dezvoltă piețe la disponibil sau piețe ale instrumentelor financiare derivate. Modificări (1)

(2) Pe piețele dezvoltate de o bursă de mărfuri se tranzacționează mărfuri fizice cu un grad ridicat de fungibilitate, cum ar fi: cereale, petrol, metale, servicii standardizate și altele asemenea, aprobate de consiliul de administrație al societății de bursă, precum și instrumente financiare derivate având ca active suport mărfuri, titluri reprezentative de mărfuri, active financiare și orice alte active suport aprobate de C.N.V.M. Jurisprudență

Art. 37. -

(1) Serviciile de brokeraj sunt activități profesionale desfășurate pe cont propriu sau în contul clienților, constând în operațiuni cu mărfuri, titluri reprezentative de mărfuri ori instrumente financiare derivate, precum și servicii conexe cum sunt: deținerea de sume, valori sau bunuri ale clienților în scopul executării ordinelor și/sau administrării portofoliilor acestora, consultanță de investiții.

(2) Toate operațiunile încheiate într-o bursă de mărfuri sunt realizate și înregistrate conform reglementărilor specifice. Regimul acestor operațiuni în privința elementelor, formei, mecanismului, condițiilor, efectelor, decontării, compensării și înregistrării se stabilește pe categorii, prin regulamente și proceduri elaborate de consiliul bursei de mărfuri și autorizate de C.N.V.M.

(3) Controlul intern al respectării prevederilor legale este efectuat de persoane autorizate de C.N.V.M., în condițiile stabilite prin reglementările emise de aceasta.

Art. 38. -

(1) Orice tranzacție efectuată la o bursă de mărfuri și înregistrată în conformitate cu reglementările specifice acesteia este act de comerț și dă naștere unei obligații valabile, căreia nu i se poate opune excepția de joc.

(2) Tranzacțiile încheiate la o bursă de mărfuri, care nu are autorizare de funcționare emisă de C.N.V.M., sunt nule de drept.

Art. 39. -

(1) Serviciile de consultanță de investiții includ, fără a se limita la acestea: tehnica negocierii la bursa de mărfuri, analiza instrumentelor financiare derivate, a piețelor la disponibil și a piețelor instrumentelor financiare derivate, analiza eficienței investițiilor, servicii de selectare și administrare a portofoliului, servicii de evaluare și gestionare a riscului, precum și activități de publicare, furnizare de opinii și recomandări de investiții în active. Modificări (1)

(2) Prestarea de servicii de consultanță de investiții exclude acceptarea, prelucrarea, executarea și decontarea ordinelor clienților în scopul dobândirii și înstrăinării de active și/sau deținerea de disponibilități bănești sau active în contul clienților.

(3) Prestarea de servicii de consultanță de investiții cu titlu profesional se face de către persoane fizice sau juridice, numai cu autorizarea C.N.V.M.

(4) Condițiile de autorizare ale serviciilor de consultanță de investiții prevăzute la alin. (3) sunt stabilite prin regulamente adoptate de C.N.V.M.

Art. 40. -

Reglementările C.N.V.M. privind serviciile de consultanță de investiții stabilesc:

a) reguli de conduită și nivelurile de calificare profesională pentru prestarea unor astfel de servicii;

b) sancțiuni, inclusiv suspendarea, retragerea și anularea de autorizații, în caz de nerespectare a cerințelor legale, a dispozițiilor prevăzute de reglementările C.N.V.M. sau a regulilor de conduită și integritate profesională;

c) principii și proceduri privind supravegherea și controlul consultanților de investiții, precum și modalitatea de raportare a activității acestora.

CAPITOLUL 2 Piețe dezvoltate în cadrul burselor de mărfuri

SECȚIUNEA 1 Piețe la disponibil

Art. 41. - Modificări (1)

Piețele la disponibil sunt dezvoltate exclusiv de către bursa de mărfuri înființată de o societate de bursă autorizată de C.N.V.M. și în condițiile avizului dat de către C.N.V.M.

Art. 42. -

Pe piețele la disponibil se tranzacționează contracte spot și forward cu clauze standardizate, negocierea realizându-se exclusiv cu privire la preț.

Art. 43. -

(1) Clauzele și modul de încheiere a tranzacțiilor cu contracte spot și forward se stabilesc prin regulamentele bursei de mărfuri.

(2) Reglementările privind piețele la disponibil sunt emise de societățile de bursă și avizate de C.N.V.M.

Art. 44. -

(1) Mărfurile pentru care se emit titluri reprezentative de tipul certificatului de depozit sau al conosamentului pot fi tranzacționate exclusiv în baza acestora, conform regulamentelor emise de consiliul bursei de mărfuri. Modificări (1)

(2) În cazul încălcării dispozițiilor alin. (1) tranzacțiile sunt nule de drept.

SECȚIUNEA a 2-a Piețe ale instrumentelor financiare derivate

Art. 45. -

O bursă de mărfuri dezvoltă piețe ale instrumentelor financiare derivate în condițiile autorizării C.N.V.M., cu respectarea legislației bancare și a regimului operațiunilor valutare.

Art. 46. -

(1) Elementele caracteristice ale contractelor futures și cu opțiuni vor fi supuse avizării și înregistrării la C.N.V.M.

(2) Clauzele standardizate ale unui contract futures vor conține cel puțin:

a) activul suport;

b) data scadenței;

c) mărimea obiectului contractului;

d) prima și ultima zi de tranzacționare;

e) prețul de executare la scadență;

f) modalitatea de executare la scadență a pozițiilor rămase deschise în evidența casei de compensație, respectiv regularizare valorică sau livrare fizică.

(3) Clauzele standardizate ale unui contract cu opțiuni vor conține cel puțin:

a) activul suport;

b) data expirării opțiunii;

c) mărimea obiectului contractului;

d) prețul de exercitare;

e) prima și ultima zi de tranzacționare;

f) modul de exercitare a opțiunii.

Art. 47. -

Orice alt instrument financiar derivat calificat astfel de C.N.V.M. poate fi tranzacționat la o bursă de mărfuri după ce este avizat și înregistrat la C.N.V.M.

CAPITOLUL 3 Tranzacționarea

Art. 48. - Modificări (1)

Modalitățile de negociere a cererilor și ofertelor, precum și de încheiere a tranzacțiilor pe piețele dezvoltate de bursa de mărfuri sunt prevăzute în regulamentele de funcționare ale acesteia, elaborate de consiliul bursei de mărfuri.

Art. 49. -

Bursa de mărfuri poate organiza ședințe de tranzacționare pe secțiuni distincte pentru mărfurile care fac parte din aceeași clasă, cum ar fi: cereale, petrol și produsele sale derivate, metale.

Art. 50. -

Este interzisă unui membru al bursei de mărfuri sau unui client, persoană juridică sau persoană fizică, direct sau prin persoane interpuse, tranzacționarea de instrumente financiare derivate care au ca suport acele active asupra cărora acesta poate exercita o influență semnificativă asupra prețului.

Art. 51. -

(1) Atât pentru tranzacționarea prin strigare, cât și pentru tranzacționarea în sistem electronic, consiliul bursei de mărfuri va numi, pentru piețele la disponibil și pentru piețele instrumentelor financiare derivate, un coordonator al ședinței de tranzacționare ales dintre salariații societății de bursă.

(2) Coordonatorul ședinței de tranzacționare trebuie să fie cetățean român, domiciliat în România, și să îndeplinească condițiile de integritate, pregătire și experiență profesională impuse prin reglementările proprii ale societății de bursă și are următoarele atribuții:

a) să deschidă, respectiv să închidă, ședințele de tranzacționare prin strigare;

b) să întrerupă ședințele de tranzacționare, cu avizul consiliului bursei de mărfuri sau al președintelui acestuia;

c) să interzică accesul brokerilor excluși sau suspendați de la tranzacționare;

d) să interzică accesul membrilor bursei de mărfuri excluși sau suspendați de la tranzacționare;

e) să supravegheze respectarea reglementărilor privind modalitățile de negociere a cererilor și ofertelor, precum și de încheiere a tranzacțiilor;

f) să permită accesul, în ședințele de tranzacționare pe piețele instrumentelor financiare derivate, persoanei desemnate de casa de compensație sau de departamentul de compensație din cadrul societății de bursă, la cererea expres formulată de aceasta.

Art. 52. -

La sfârșitul ședinței de tranzacționare, pentru fiecare piață dezvoltată, bursa de mărfuri elaborează și transmite fiecărui membru al bursei de mărfuri un raport al tranzacțiilor încheiate de brokerii acestuia.

CAPITOLUL 4 Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor
bazate pe informații privilegiate

Art. 53. -

Prin manipularea pieței se înțelege:

a) încheierea de tranzacții sau lansarea de ordine de bursă care dau sau sunt în măsură să dea indicații false ori înșelătoare cu privire la oferta, cererea sau prețul activelor, inclusiv al instrumentelor financiare derivate;

b) încheierea de tranzacții sau lansarea de ordine de bursă care mențin prețul activelor, inclusiv al instrumentelor financiare derivate, la un nivel artificial;

c) încheierea de tranzacții care încalcă practicile oneste;

d) diseminarea de știri, informații sau zvonuri prin orice mijloace, care dau sau sunt în măsură să dea indicații false ori înșelătoare cu privire la oferta, cererea sau prețul activelor, inclusiv al instrumentelor financiare derivate.

Art. 54. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență orice persoană va fi considerată deținător de informații privilegiate sau persoană inițiată dacă:

a) are acces la asemenea informații:

1. ca membru al organismului de conducere sau supraveghere ori al unei structuri similare a unui membru al bursei de mărfuri sau a unui investitor în bursa de mărfuri;

2. pe durata angajării sale sau pe durata activității profesionale în serviciul unui membru al bursei de mărfuri ori în legătură cu acesta, respectiv al unui investitor la bursa de mărfuri sau în legătură cu acesta; Modificări (1)

b) are acces la astfel de informații datorită unei poziții sau legături identice cu cele prevăzute la lit. a) cu o persoană juridică având ea însăși acces la astfel de informații;

c) a obținut astfel de informații de la oricare dintre persoanele menționate la lit. a) sau prin orice altă modalitate.

Art. 55. - Modificări (1)

Orice deținător de informații privilegiate nu poate efectua operațiuni la o bursă de mărfuri pentru sine sau pentru altul, direct sau indirect, sau nu poate valorifica respectivele informații privilegiate în orice alt mod și nici să le transmită ori să faciliteze publicarea lor în avantajul propriu sau al unor terți și se va supune normelor de conduită prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

TITLUL V Compensarea și decontarea operațiunilor bursiere

CAPITOLUL 1 Casa de compensație

Art. 56. - Modificări (1)

Toate contractele tranzacționate pe piețele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de o bursă de mărfuri se garantează, se compensează și se decontează printr-o casă de compensație a cărei activitate se stabilește prin regulament propriu de funcționare, cu autorizarea C.N.V.M.

Art. 57. -

Casa de compensație se poate înființa ca:

a) societate pe acțiuni având ca acționari și membri ai bursei de mărfuri;

b) departament în cadrul unei societăți de bursă.

Art. 58. -

C.N.V.M. reglementează procedura de autorizare a înființării și funcționării caselor de compensație, inclusiv condițiile de capital social, cerințele operaționale, principiile privind evaluarea și gestionarea riscului și încadrarea în limitele de risc stabilite.

Art. 59. - Modificări (1)

În cazul în care o casă de compensație garantează, compensează și decontează operațiuni desfășurate pe piețele instrumentelor financiare derivate ale unei burse de mărfuri, societatea de bursă își va desemna un reprezentant cu drept de vot în consiliul de administrație al casei de compensație, exclusiv în problemele care privesc bursa de mărfuri.

Art. 60. -

În momentul înregistrării unor instrumente financiare derivate, prin novație cu schimbare de subiect, casa de compensație, în ceea ce privește vânzătorul, exercită drepturile și execută obligațiile cumpărătorului, iar în ceea ce privește cumpărătorul, exercită drepturile și execută obligațiile vânzătorului.

Art. 61. - Jurisprudență

(1) Casa de compensație are, în principal, următoarele atribuții:

a) deschide și ține un cont în marjă pentru fiecare membru compensator;

b) deschide și operează fonduri individuale de garantare și/sau un fond comun de garantare al membrilor compensatori; sursele de constituire a acestuia sunt stabilite prin norme proprii și cu respectarea reglementărilor C.N.V.M. în domeniu;

c) stabilește pentru membrii compensatori proceduri de evaluare și gestionare a riscului, precum și de urmărire a încadrării în limitele acestuia;

d) stabilește și actualizează nivelul de garantare pentru pozițiile deschise;

e) ajustează zilnic conturile în marjă prin înregistrarea diferențelor favorabile sau nefavorabile din reevaluarea pozițiilor deschise ale membrilor;

f) execută transferul primelor pentru contractele cu opțiuni înregistrate;

g) stabilește zilnic pentru fiecare membru compensator suma necesară în contul în marjă pentru garantarea pozițiilor deschise în numele acestuia și, dacă este cazul, îl somează la actualizarea acestei sume;

h) închide pozițiile futures, respectiv exercită opțiunile, rămase deschise la scadență conform specificațiilor contractelor futures și cu opțiuni;

i) în cazul în care casa de compensație este organizată ca societate pe acțiuni, stabilește, actualizează și percepe comisioanele, tarifele și cotizațiile pentru serviciile prestate;

j) stabilește pentru fiecare instrument financiar derivat tranzacționat pe piețele instrumentelor financiare derivate limitele de preț ale anunțurilor în ședința de tranzacționare.

(2) Casa de compensație stabilește procedurile pentru situația în care membrul compensator, în urma somației casei de compensație, nu poate acoperi debitele apărute în contul în marjă.

(3) Consiliul bursei de mărfuri atestă un salariat al casei de compensație, care, la ordinul acesteia, va închide pozițiile deschise pentru membrii care nu au răspuns apelului în marjă, conform regulamentelor de funcționare ale casei de compensație și reglementărilor C.N.V.M.

(4) În limitele stabilite de C.N.V.M., casa de compensație poate delega atribuții privind compensarea, decontarea și garantarea tranzacțiilor către membrii compensatori.

CAPITOLUL 2 Membrii compensatori

Art. 62. -

(1) Pot fi membri compensatori membrii bursei acționari ai casei de compensație agreate de societatea de bursă, care îndeplinesc condițiile stabilite de aceasta prin regulamentele proprii de funcționare. Modificări (1)

(2) Membrul compensator funcționează conform condițiilor stabilite de casa de compensație și numai în baza autorizării C.N.V.M.

Art. 63. - Modificări (1)

Înregistrarea instrumentelor financiare derivate la casa de compensație se face numai prin intermediul membrilor compensatori.

Art. 64. -

Membrii compensatori au următoarele drepturi:

a) să încaseze comisioane și tarife de la membrii bursei de mărfuri și, dacă este cazul, de la traderii cu care au încheiate contracte de compensare;

b) să exercite atribuțiile delegate de casa de compensație.

Art. 65. -

Membrii compensatori au următoarele obligații:

a) să înregistreze la casa de compensație tranzacțiile încheiate pe piețele instrumentelor financiare derivate; Modificări (1)

b) să constituie și să mențină sumele cerute de casa de compensație în conturile în marjă și/sau fondul de garantare deschise în numele lor, respectiv în fondul comun de garantare;

c) să acopere cu propriile fonduri debitele apărute pe seama terților cu care au contracte de compensare;

d) să înștiințeze de îndată bursa de mărfuri, casa de compensație și, dacă este cazul, membrii bursei de mărfuri și traderii cu care au încheiat contracte de compensare despre declanșarea procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului.

TITLUL VI Dispoziții speciale

Art. 66. -

(1) Reorganizarea judiciară și falimentul societăților a căror activitate este reglementată de prezenta ordonanță de urgență se supun prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Dispozițiile speciale cuprinse în prezentul titlu se aplică membrilor bursei de mărfuri menționați la art. 18 alin. (1) lit. a), b) și c) și, după caz, lit. e), membrilor compensatori, societăților de bursă și caselor de compensație.

Art. 67. -

Deschiderea procedurii falimentului unei societăți de bursă, unui membru al bursei, unei case de compensație sau unui membru compensator nu va afecta, sub rezerva fraudei:

a) irevocabilitatea unei tranzacții, validitatea sa față de terți și obligativitatea garantării contractelor în curs de derulare în momentul deschiderii procedurii falimentului;

b) sumele, valorile și bunurile menținute în conturi de către casa de compensație, în numele și pe contul membrilor compensatori, precum și cele menținute în conturi de către membrii compensatori și membrii bursei de mărfuri în nume propriu și pe contul clienților.

Art. 68. -

(1) După deschiderea procedurii de reorganizare judiciară C.N.V.M., în calitate de autoritate de supraveghere, poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii și administrării speciale a societăților de bursă conform reglementărilor C.N.V.M.

(2) După deschiderea procedurii falimentului asupra unei societăți de bursă membrii bursei de mărfuri administrate de aceasta:

a) nu vor mai încheia tranzacții pe piețele la disponibil ale bursei; Modificări (1)

b) pot încheia tranzacții pe piețele instrumentelor financiare derivate ale bursei exclusiv în scopul închiderii pozițiilor deschise la casa de compensație. Modificări (1)

(3) În cazul deschiderii procedurii de faliment toate conturile deschise la o bancă pe numele societății de bursă debitoare vor fi tratate de către judecătorul-sindic separat de conturile pe care aceasta le-a deschis pe contul membrilor bursei de mărfuri administrate.

Art. 69. -

(1) După deschiderea procedurii de reorganizare judiciară C.N.V.M., în calitate de autoritate de supraveghere, poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii și administrării speciale a caselor de compensație, conform reglementărilor C.N.V.M.

(2) După deschiderea procedurii de faliment asupra unei case de compensație membrii compensatori ai acesteia pot înregistra contracte futures sau opțiuni, exclusiv în scopul închiderii pozițiilor deschise.

(3) În cazul deschiderii procedurii de faliment toate conturile deschise la o bancă pe numele casei de compensație debitoare vor fi tratate de către judecătorul-sindic separat de conturile în marjă și de garantare specificate la art. 61 alin. (1) lit. a) și b).

Art. 70. -

(1) În cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului toate conturile deschise la o bancă pe numele membrului bursei de mărfuri debitor vor fi tratate de către judecătorul-sindic separat de conturile pe care membrul bursei le-a deschis în contul clienților săi.

(2) În cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului toate conturile deschise la o bancă pe numele membrului compensator debitor vor fi tratate de către judecătorul-sindic separat de conturile pe care membrul compensator le-a deschis în contul clienților săi.

(3) În situația prevăzută la alin. (2) contul în marjă și fondurile de garantare vor fi asimilate conturilor deschise în numele clienților săi în ordinea: cont în marjă, fond individual de garantare, fond comun de garantare.

(4) După acoperirea debitelor către clienții membrului compensator debitor sumele rămase în contul în marjă și fondurile de garantare care îi revin membrului compensator, conform regulamentelor casei de compensație, sunt la dispoziția judecătorului-sindic, în condițiile prevăzute de Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

(5) Soldul conturilor deschise pe numele membrului bursei de mărfuri debitor sau membrului compensator debitor nu va putea fi compensat cu soldul rezultând din conturile pe care membrul bursei de mărfuri sau membrul compensator le-a deschis în contul clienților săi.

Art. 71. -

(1) După deschiderea procedurii de reorganizare judiciară a unui membru al bursei de mărfuri efectuarea de tranzacții de către acesta se poate face numai cu acordul judecătorului-sindic.

(2) Deschiderea procedurii de reorganizare judiciară a unui membru al bursei de mărfuri nu determină anularea obligațiilor ce revin în derularea tranzacțiilor încheiate, conform regulilor bursei de mărfuri și ale casei de compensație.

(3) Deschiderea procedurii de lichidare voluntară a unui membru al bursei de mărfuri nu determină anularea obligațiilor ce revin în derularea tranzacțiilor încheiate, conform regulilor bursei de mărfuri și ale casei de compensație.

Art. 72. -

Pentru toate pozițiile deschise la casa de compensație de către un membru compensator asupra căruia s-a declanșat procedura de reorganizare judiciară, judecătorul-sindic, respectiv administratorul, este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a da curs solicitărilor casei de compensație privind completarea contului în marjă, având posibilitatea să le închidă sau să le transfere unui alt membru compensator cu acordul scris al clienților.

Art. 73. -

(1) Nici o tranzacție nu va putea fi încheiată de un membru al bursei de mărfuri dacă asupra sa a fost deschisă procedura de faliment.

(2) După deschiderea procedurii falimentului asupra unui membru al bursei de mărfuri judecătorul-sindic va proceda de îndată la identificarea unui alt membru al bursei de mărfuri dispus să preia toate obligațiile în curs ale clienților acestuia, rezultate din tranzacțiile încheiate pe piețele la disponibil și/sau piețele instrumentelor financiare derivate, procedând la transferarea imediată a acestora.

(3) După deschiderea procedurii falimentului asupra unui membru compensator judecătorul-sindic va proceda de îndată la identificarea unui alt membru compensator dispus să preia toate pozițiile deschise ale clienților acestuia, procedând la transferarea imediată a acestora.

TITLUL VII Răspunderi și sancțiuni

Art. 74. -

Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia se sancționează contravențional sau penal, după caz.

Art. 75. -

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) desfășurarea neautorizată sau cu încălcarea termenilor prevăzuți în autorizație a oricăror activități sau operațiuni pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede obligativitatea autorizării de către C.N.V.M.;

b) nerespectarea prevederilor legale privind incompatibilitățile desfășurării unei activități sau operațiuni;

c) nerespectarea obligațiilor de transparență și raportare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de regulamentele și instrucțiunile C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia;

d) ținerea evidențelor de către societățile de bursă, membrii bursei de mărfuri, casele de compensație sau membrii compensatori în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de regulamentele și instrucțiunile C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia;

e) nerespectarea condițiilor exercitării unei activități sau a desfășurării unei operațiuni prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de regulamentele și instrucțiunile emise de C.N.V.M. în aplicarea acesteia;

f) nerespectarea obligațiilor de certificare a situațiilor financiare sau certificarea lor de persoane neautorizate.

Art. 76. -

(1) Săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 75 se sancționează cu:

a) amendă contravențională;

b) sancțiuni contravenționale complementare:

1. suspendarea autorizației;

2. retragerea autorizației;

3. anularea autorizației;

4. interzicerea temporară sau definitivă, pentru persoanele fizice sau juridice, a desfășurării unor servicii legate de piețele reglementate de prezenta ordonanță de urgență.

(2) Sancțiunile contravenționale prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate cumulativ, după caz.

(3) Sancțiunea retragerii, respectiv a anulării autorizației se va aplica întotdeauna cumulativ cu interzicerea pe o perioadă de minimum 5 ani a desfășurării direct sau indirect, individual sau împreună și în legătură cu terții, de către contravenientul persoană fizică, a activității la care se referă autorizația.

Art. 77. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 75 se constată de către agenții împuterniciți în acest scop de C.N.V.M.

(2) Agenții constatatori pot aplica numai sancțiunea amenzii, în condițiile și în limitele stabilite prin reglementările C.N.V.M.

(3) La primirea proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de agenții constatatori C.N.V.M. poate dispune extinderea investigațiilor, luarea de măsuri conservatorii și audierea persoanelor vizate, precum și sancționarea persoanelor care se fac vinovate de săvârșirea contravențiilor.

(4) Aplicarea sancțiunilor se face prin acte individuale emise de C.N.V.M.; acestea își produc efectele de la data notificării lor persoanei sancționate.

(5) Notificarea se face prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau prin publicare în Buletinul C.N.V.M.

Art. 78. -

(1) La individualizarea sancțiunii se va ține seama de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și de conduita făptuitorului.

(2) În cazul săvârșirii repetate, în decurs de 3 ani, a uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 75 sau în cazul săvârșirii contravenției de către o persoană sancționată pentru săvârșirea, în decurs de 3 ani precedând constatarea acesteia, a unei alte contravenții dintre cele prevăzute la art. 75, cumulativ cu sancțiunea stabilită, alta decât amenda, se aplică și maximul amenzii prevăzute pentru ultima contravenție săvârșită.

(3) În cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe contravenții ce urmează să fie sancționate, sancțiunile principale prevăzute pentru fiecare dintre ele se cumulează.

(4) Pentru contravențiile săvârșite în condițiile alin. (2) și (3) aplicarea dispozițiilor alin. (1) se face numai cu privire la stabilirea duratei interzicerii exercitării activităților la care se referă autorizația.

Art. 79. -

(1) Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:

a) între 0,5 și 5% din capitalul vărsat, în funcție de gravitatea faptei săvârșite, pentru persoanele juridice;

b) între 3.000.000 lei și 3.000.000.000 lei pentru persoanele fizice.

(2) Limitele minime și maxime ale amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(3) În cazul sancțiunilor contravenționale cu amendă nu se aplică prevederile art. 28 și 29 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Modificări (1)

Art. 80. -

C.N.V.M. poate sancționa cu avertisment scris sau publicat faptele săvârșite din culpă care nu au cauzat daune patrimoniale semnificative sau prejudicii de altă natură persoanelor fizice sau juridice aflate sub incidența prezentei ordonanțe de urgență ori protecției investitorilor, dacă asemenea fapte nu sunt săvârșite în condițiile art. 78 alin. (2) sau (3).

Art. 81. -

(1) În cazul sancționării persoanelor juridice, C.N.V.M. poate aplica sancțiuni cel mult egale prin gravitate pentru contravenția respectivă și persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând, de drept și de fapt, funcții de conducere ori exercitând cu titlu profesional activități reglementate de prezenta ordonanță de urgență, le este imputabilă respectiva contravenție pentru că, deși puteau și trebuiau să prevină săvârșirea ei, nu au făcut-o.

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) sunt ținute și la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta care constituie contravenție. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ținute solidar la repararea prejudiciului cauzat.

Art. 82. -

Termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunii contravenționale și a executării sancțiunii contravenționale este de 3 ani.

Art. 83. -

(1) Săvârșirea cu intenție a faptelor prevăzute la art. 53, 55 și 75 lit. a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă în limitele prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. b) și cu pedeapsa accesorie a interdicției prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. b) pct. 4.

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă în limitele prevăzute la art. 79 alin. (1) lit. b) accesarea cu intenție de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de tranzacționare.

TITLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 84. -

(1) C.N.V.M. va elabora și va adopta reglementările necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Normele de reglementare, respectiv regulamentele și instrucțiunile emise de C.N.V.M. în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 85. -

Desfășurarea oricărei activități de tipul celor reglementate prin prezenta ordonanță de urgență și a reglementărilor C.N.V.M. aplicabile în materie, precum și utilizarea în legătură cu aceste activități a sintagmelor: bursă, bursă de mărfuri, societate de bursă, casă de compensație, membru al bursei de mărfuri, consiliul bursei de mărfuri, piață reglementată de instrumente financiare derivate, societate de brokeraj, trader sau a altora similare, precum și derivatele denumirilor acestora, fără autorizarea C.N.V.M., vor fi sancționate conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 86. -

(1) Până la emiterea reglementărilor prevăzute la art. 84 alin. (1) rămân în vigoare normele reglementate existente, astfel cum sunt modificate prin prezenta ordonanță de urgență.

(2) Bursele de mărfuri, casele de compensație și societățile de brokeraj înființate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor reorganiza în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a reglementărilor emise de C.N.V.M.

(3) Pentru casele de compensație autorizate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență C.N.V.M. va stabili prin regulament data limită până la care acestea vor face, dacă este cazul, majorările de capital social necesare.

Art. 87. - Modificări (1)

Societățile de bursă și casele de compensație au dreptul să constituie provizioane de risc, deductibile la calculul profitului impozabil, pentru operațiunile realizate pe piețele instrumentelor financiare derivate.

Art. 88. -

(1) Până la momentul aderării României la Uniunea Europeană entitățile reglementate de autorități ale statelor membre vor fi asimilate cu cele autorizate de C.N.V.M., pe bază de reciprocitate.

(2) După integrarea României în Uniunea Europeană entitățile reglementate ale statelor membre pot opera pe piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare din România fără a fi necesară autorizarea acestora de către C.N.V.M.

Art. 89. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 69/1997 privind piețele reglementate de mărfuri, servicii și instrumente derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 129/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 3 august 2000, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Victoria Anghelache

București, 13 martie 2002.

Nr. 27.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...