Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională

Modificări (10), Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 942 din 23 decembrie 2002.

În vigoare de la 21 februarie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Scop. Principii. Obiective

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență are drept scop stabilirea principiilor, a cadrului general și a procedurilor pentru derularea operațiunilor compensatorii, constând în compensații economice, stabilite prin contractul de achiziție ca o condiție pentru achiziționarea de produse, lucrări sau servicii de pe piața externă, în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, cu condiția ca aceste achiziții să depășească pragul valoric stabilit la art. 5.

Art. 2. - Modificări (1)

Derularea operațiunilor compensatorii se realizează pe bază de acorduri a căror încheiere este guvernată de următoarele principii:

a) stabilitatea prețului - obligația de a introduce clauza de offset pentru contractele de achiziție prevăzute la art. 5 nu trebuie să determine o creștere a prețului de cumpărare;

b) asigurarea unui beneficiu reciproc - propunerile din cadrul acordurilor trebuie să fie avantajoase atât pentru contractant, cât și pentru economia României;

c) noutatea - toate propunerile acordului trebuie să inducă o creștere a unei afaceri sau a unei tranzacții noi;

d) cauzalitatea - acordurile trebuie să rezulte direct din contractele de achiziție prevăzute la art. 5;

e) responsabilitatea - răspunderea pentru neexecutarea oricăror obligații ce izvorăsc din acord îi revine contractantului, chiar dacă obligația offset este îndeplinită de către o altă persoană fizică sau juridică desemnată de contractant.

Art. 3. -

Prin introducerea și derularea operațiunilor compensatorii se urmăresc promovarea semnificativă a intereselor economice ale României și crearea unor instrumente eficiente pentru îmbunătățirea situației balanței comerciale prin:

a) recuperarea, integrală sau parțială, a fondurilor investite în achizițiile de tehnică militară;

b) susținerea industriei românești, în general, și a celei de apărare, în special, oferind în acest mod posibilități de creștere a volumului afacerilor în România, cu scopul de a moderniza producția și infrastructura tehnologică a țării; Modificări (1)

c) creșterea aportului de valută atât prin exportul produselor de apărare, cât și al altor produse ale industriei românești sau prin investiții de capital străin; Modificări (2)

d) obținerea de tehnologie modernă care să permită crearea de noi capacități de producție, precum și dezvoltarea celor existente și creșterea numărului locurilor de muncă; Modificări (1)

e) crearea de noi oportunități de afaceri și câștiguri pentru economia românească; Modificări (1)

f) creșterea calității și productivității în industrie;

g) creșterea competitivității internaționale a economiei românești.

SECȚIUNEA a 2-a Definiții

Art. 4. - Modificări (1)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) operațiuni compensatorii sau offset - un set de compensații economice cerute ca o condiție pentru achiziționarea de produse, lucrări sau servicii de pe piața externă, în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale; Puneri în aplicare (1)

b) operațiuni compensatorii directe sau offset direct - participarea agenților economici români la realizarea de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale și produse ce fac obiectul contractului de achiziție sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea și exploatarea în bune condiții a echipamentelor și produselor achiziționate.

Offsetul direct se poate realiza în următoarele forme:

- producția sub licență - producția de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informație tehnică de la contractant către agenți economici români;

- subcontractarea - producerea de către un agent economic român a unei părți sau a unei componente a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achiziție, cu sau fără licență de producție acordată de către contractant;

- cumpărarea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obligă ca în contul obligației compensatorii să cumpere de la agenți economici români produse sau servicii realizate cu echipamentele, tehnica, tehnologia, produsele și materialele livrate;

- transferul de tehnologie - transferarea de cunoștințe, asistență tehnică sau alte activități de transfer tehnologic care să permită obținerea de noi capacități sau creșterea competitivității pieselor de schimb și a componentelor;

c) operațiuni compensatorii indirecte sau offset indirect - compensații economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achiziție. Modificări (1)

Offsetul indirect se poate realiza în următoarele forme:

- exportul de produse, servicii sau lucrări care nu sunt legate de obiectul contractului de achiziție;

- schimbul de produse sau servicii stabilite de contractant și un agent economic român la o valoare echivalentă;

- cumpărările în avans - formă a offsetului indirect prin care contractantul cumpără produse sau servicii înaintea exportului propriilor produse, servicii sau lucrări ce fac obiectul contractului de achiziție, cu scopul de a crea capacitate de plată în beneficiul autorității contractante, asigurându-se astfel resursele valutare pentru plata avansului la contractul de achiziție;

- asistență în marketing - activități de sprijinire a agenților economici români în pătrunderea pe piețele externe;

- asistență financiară - activități legate de furnizarea sau sprijinirea obținerii de fonduri pentru un agent economic român în vederea realizării de exporturi;

- alte activități în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziționată (transferul de tehnologie și know-how, cooperare în cercetare și dezvoltare, noi investiții, înființarea de companii mixte, asistență pentru crearea de noi locuri de muncă, asistență pentru întreprinderi mici și mijlocii);

d) contract de achiziție - contractul de achiziție în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, semnat între o autoritate contractantă și un contractant și care depășește pragul valoric prevăzut la art. 5; Modificări (1)

e) contractant - orice ofertant care fie este persoană juridică străină, fie este reprezentant al unei persoane juridice străine în România, fie este un intermediar pentru produse, servicii sau lucrări importate și căruia i se atribuie contractul de achiziție în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute de legislația română în vigoare; Modificări (1)

f) autoritate contractantă - persoană juridică română, autoritate publică sau instituție publică, de interes național sau local, astfel cum este definită în legislația română în vigoare, cu care contractantul încheie contractul de achiziție;

g) Agenția de offset, denumită în continuare Agenția - instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Industriei și Resurselor, având drept obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pentru executarea operațiunilor offset; Modificări (2)

h) entitate eligibilă - orice persoană juridică română sau străină desemnată de contractant pentru a îndeplini, în numele acestuia, obligația offset;

i) tranzacție offset - orice acord încheiat între contractant și un agent economic român, avizat de Agenție pentru executarea obligației offset;

j) obligație offset - obligația contractantului de a face compensații economice în proporție de cel puțin 80% din valoarea contractului de achiziție;

k) valoarea obligației offset - valoarea totală a compensației oferite de un contractant pentru a i se atribui un contract de achiziție în România; această valoare rezultă din aplicarea procentului oferit de contractant ca obligație offset la valoarea contractului de achiziție;

l) valoarea adăugată local - valoarea totală a exporturilor de produse, servicii sau lucrări produse, prestate sau executate în România, rezultate în urma derulării operațiunilor offset, mai puțin costul tuturor materiilor prime, materialelor și serviciilor importate de contractant și, dacă este cazul, de o parte eligibilă, și profiturile și beneficiile distribuite contractantului și transferate în afara țării; Modificări (3)

m) valoarea tranzacției offset - valoarea unei tranzacții individuale de offset, avizată de Agenție și calculată ca valoare adăugată local de o tranzacție offset înmulțită cu multiplicatorul offset; Modificări (2)

n) multiplicatorul offset - coeficient maximal utilizat pentru a stimula promovarea unor domenii considerate de importanță majoră pentru economia românească, stabilit prin hotărâre a Guvernului; Modificări (1)

o) credit offset - parte din valoarea obligației offset realizate de contractant la un moment dat, direct sau indirect;

p) creditarea - procesul de scădere a valorii creditului offset din valoarea obligației offset, stabilită prin programul offset; Modificări (2)

r) contul contractantului - înregistrarea făcută de Agenție a stadiului în care se află îndeplinirea obligațiilor offset ale contractantului, prin urmărirea și înregistrarea creditului curent.

SECȚIUNEA a 3-a Domeniul de aplicare

Art. 5. - Modificări (4)

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică pentru îndeplinirea obligațiilor offset rezultate din contractele de achiziție din import, de către autoritatea contractantă, de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice și siguranței naționale, a căror valoare depășește 5 milioane euro.

Art. 6. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Valoarea obligației offset trebuie să fie de cel puțin 80% din valoarea contractului de achiziție.

(2) Majorarea sau reducerea valorii contractului de achiziție atrage revizuirea valorii obligației offset, modificările apărute urmând a fi consemnate în scris prin acordul părților.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a notifica Agenției eventualele modificări ale valorii contractului de achiziție.

(4) Valoarea obligației offset se exprimă în moneda stabilită prin contractul de achiziție.

(5) În situații deosebite, cum ar fi achizițiile în caz de urgență, stări de necesitate, Guvernul, la propunerea comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), poate aproba modificarea obligației offset.

Art. 7. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Perioada în care obligația offset trebuie îndeplinită este de maximum 10 ani, în funcție de valoarea obligației și de complexitatea acesteia, dar fără să depășească cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achiziție.

CAPITOLUL II Cadrul instituțional

Art. 8. -

(1) Agenția este finanțată de la bugetul de stat pe o perioadă de 1 an de la începerea activității. După expirarea acestui termen finanțarea Agenției se asigură din venituri extrabugetare. Modificări (4)

(2) Agenția are următoarele atribuții principale:

a) analizarea strategiei de dezvoltare a României, a strategiilor sectoriale și a altor documente pe baza cărora propune domeniile prioritare de dezvoltare a României, care vor fi sprijinite prin operațiunile offset;

b) supunerea spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operațiunilor offset și a valorilor multiplicatorilor offset rezultați ca urmare a analizei priorităților de dezvoltare ale României; Modificări (2)

c) colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în străinătate;

d) urmărirea tranzacțiilor în care offsetul poate fi luat în considerare; Modificări (1)

e) furnizarea de informații contractanților cu privire la procedurile legale în vigoare pentru încheierea acordurilor offset și executarea obligațiilor offset; Modificări (1)

f) colaborarea cu autoritățile contractante pentru a asigura o bună corelare între prevederile contractului de achiziție și ale acordurilor offset; Modificări (1)

g) analizarea și supunerea spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a procedurii și documentelor-cadru (acordul-cadru de offset și planul de afaceri); Modificări (3)

h) asigurarea de asistență potențialilor contractanți în identificarea de oportunități pentru executarea obligațiilor offset; Modificări (1)

i) elaborarea, întreținerea și actualizarea permanentă a unei baze de date cu privire la agenții economici români, la produsele și serviciile românești care, în conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare ale României, pot beneficia de programe offset; Modificări (1)

j) analizarea documentelor înaintate de către contractant și calcularea valorii creditului curent anual; Modificări (1)

k) evaluarea, la sfârșitul perioadei offset, a stadiului de îndeplinire a obligației offset și prezentarea de propuneri comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) în vederea luării unei decizii; Modificări (2)

l) notificarea îndeplinirii obligațiilor offset de către contractant; Modificări (1)

m) analizarea rapoartelor trimestriale și anuale depuse de contractanți, elaborarea de sinteze și rapoarte pe baza acestora, prezentarea de recomandări comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) cu privire la măsurile ce trebuie luate ca urmare a situațiilor identificate;

n) elaborarea strategiei de offset a României, pe care o supune spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1); Modificări (1)

o) elaborarea unui raport anual cu privire la activitatea proprie, incluzând și căile și măsurile de atingere a obiectivelor pe perioade viitoare, raport prezentat spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1). Modificări (1)

(3) Organizarea și funcționarea Agenției de offset se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Comisia Guvernamentală pentru Offset, denumită în continuare Comisia, se constituie pe lângă Guvernul României, prin decizie a primului-ministru, și este alcătuită din: ministrul industriei și resurselor, în calitate de președinte, ministrul apărării naționale, ministrul finanțelor publice, ministrul dezvoltării și prognozei și ministrul afacerilor externe, în calitate de membri. Modificări (2)

(2) Secretariatul Comisiei este asigurat de Ministerul Industriei și Resurselor, prin reprezentanți desemnați prin ordin al ministrului.

(3) Comisia ia hotărâri cu votul a cel puțin 4 membri. Modificări (1)

(4) Principalele atribuții ale Comisiei sunt următoarele: Modificări (1)

a) aprobarea strategiei de offset a României;

b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare de dezvoltare a României, care vor fi sprijinite prin operațiunile offset, și a multiplicatorilor offset propuși de Agenție;

c) semnarea acordului-cadru de offset și aprobarea planului de afaceri;

d) luarea de decizii cu privire la includerea în programul offset a tranzacției offset și aprobarea valorii acesteia;

e) certificarea încheierii tranzacțiilor offset și, ulterior, a întregului program, în baza unei evaluări realizate de Agenție;

f) aprobarea raportului anual al Agenției;

g) elaborarea raportului anual referitor la îndeplinirea programelor offset și prezentarea acestuia spre aprobare Guvernului.

CAPITOLUL III Procedura de atribuire a contractului de achiziție, de semnare a
acordului-cadru de offset, de aprobare a planului de afaceri și de
executare a obligației offset
Modificări (2)

SECȚIUNEA 1 Procedura de atribuire a contractului de achiziție

Art. 10. - Modificări (1)

În baza strategiei de dezvoltare economică și a politicii industriale și de export a României, Comisia, la propunerea Agenției, stabilește domeniile care beneficiază prioritar de derularea operațiunilor offset.

Art. 11. -

(1) Având în vedere domeniile prioritare aprobate prin hotărâre a Guvernului, Agenția propune spre aprobare Comisiei, prin intermediul multiplicatorilor offset, o ierarhizare a sectoarelor economice ce beneficiază de derularea operațiunilor offset. Modificări (1)

(2) Guvernul, la propunerea Comisiei, aprobă ierarhia sectoarelor economice prin hotărâre.

Art. 12. - Modificări (1)

Pentru contractele de achiziție prevăzute la art. 5 autoritatea contractantă are obligația ca în anunțul de intenție pe care îl transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, să facă mențiunea necesității obligației introducerii clauzei offset; de asemenea, notifică Agenției intenția de a realiza achiziții care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 13. - Modificări (1)

Pe perioada derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție candidații sau ofertanții contactează Agenția pentru o corectă informare asupra condițiilor și procedurilor necesare pentru semnarea acordurilor offset și executarea obligațiilor offset.

Art. 14. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

La elaborarea caietului de sarcini autoritatea contractantă include și specificații cu privire la clauza de offset, de care Agenția va ține cont cu prioritate la semnarea acordului-cadru de offset.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Autoritatea contractantă notifică participanților la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție, care, conform prezentei ordonanțe de urgență, trebuie să cuprindă o clauză de offset, această obligație.

(2) Nici un contractant căruia i-a fost atribuit un contract de achiziție prin una dintre procedurile legale nu poate invoca necunoașterea obligației de a derula operațiuni offset și nu poate refuza îndeplinirea acestei obligații.

Art. 16. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

În contractul de achiziție se menționează expres obligația contractantului de a executa operațiuni offset.

Art. 17. - Modificări (1)

Ofertele depuse de participanții la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție trebuie să conțină următoarele informații cu privire la offset:

a) informații cu privire la experiența contractantului referitoare la offset;

b) declarație privind acceptarea obligației offset și a penalităților prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în cazul neîndeplinirii obligațiilor;

c) tipurile de offset ce vor fi utilizate;

d) alte informații pe care contractantul le consideră utile.

Art. 18. - Modificări (1)

Obligația offset devine efectivă de la data semnării contractului de achiziție.

SECȚIUNEA a 2-a Semnarea acordului-cadru de offset Modificări (2)

Art. 19. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

(1) În cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achiziție contractantul semnează acordul-cadru de offset prin care își recunoaște obligația de a executa operațiuni offset și prevederile generale ale acestei obligații. Modificări (2)

(2) Acordul-cadru de offset se avizează de Agenție și se semnează de către contractant și de Comisie.

(3) Acordul-cadru de offset cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: valoarea obligației offset, perioada în care obligația offset trebuie îndeplinită, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de offset - direct sau indirect -, domeniile care vor beneficia de offset, garanțiile bancare de bună execuție a contractului, declarația privind acceptarea necondiționată a penalităților și prevederilor stipulate în prezenta ordonanță de urgență, precum și alte informații pe care contractantul le consideră utile.

SECȚIUNEA a 3-a Aprobarea planului de afaceri

Art. 20. -

(1) După semnarea acordului-cadru de offset contractantul elaborează planul de afaceri având la bază prevederile acordului-cadru de offset. Modificări (1)

(2) Planul de afaceri este un document cuprinzând detalii cu privire la implementarea și funcționarea efectivă a afacerii în perioada prevăzută pentru îndeplinirea obligației offset.

(3) Planul de afaceri cuprinde informații cu privire la:

a) descrierea detaliată a afacerii, produselor sau sistemelor implicate;

b) planul de implementare;

c) planuri de marketing;

d) situațiile financiare previzionate;

e) forța de muncă utilizată;

f) alte informații cerute de Agenție.

(4) Planul de afaceri trebuie depus la Agenție în vederea avizării de către aceasta și aprobării de către Comisie în termen de 30 de zile de la semnarea acordului-cadru de offset. Modificări (1)

Art. 21. -

(1) Agenția evaluează planul de afaceri și, dacă îl avizează, îl propune spre aprobare Comisiei; după decizia luată de către Comisie Agenția notifică contractantului dacă planul de afaceri a fost aprobat.

(2) Dacă planul de afaceri prezentat nu este avizat sau nu este aprobat, contractantul reevaluează planul de afaceri și îl supune din nou analizei.

(3) Planul de afaceri trebuie aprobat de către Comisie în cel mult 60 de zile de la data prezentării primului plan de afaceri. Modificări (1)

(4) Întârzierile în executarea obligației offset cauzate de propunerea de către contractant a unor planuri de afaceri neadecvate pot atrage penalități pentru neimplicare.

Art. 22. - Modificări (1)

Prin regulamente emise de către Agenție se stabilesc formulare-tip atât pentru acordul-cadru de offset, cât și pentru planul de afaceri, care conțin informații minimale pe care contractantul trebuie să le prezinte Agenției.

SECȚIUNEA a 4-a Executarea obligației offset Modificări (1)

Art. 23. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Executarea obligației offset începe efectiv din momentul semnării de către Comisie a acordului cu contractantul. Modificări (1)

(2) Executarea obligației offset se realizează prin acumularea, în perioada prevăzută în acordul-cadru de offset, a unui credit curent egal cu valoarea obligației offset. Modificări (1)

(3) Contractantul poate câștiga un credit offset viitor care poate fi utilizat în cazul atragerii unor obligații offset viitoare. Modificări (1)

Art. 24. - Modificări (1)

Executarea obligației offset se poate realiza și prin intermediul unei asocieri între contractant și o persoană fizică sau juridică română, care vizează una sau mai multe dintre domeniile în care România promovează offsetul.

Art. 25. - Puneri în aplicare (1)

(1) Anual contractantul prezintă Agenției o serie de documente contabile, stabilite prin regulamente emise de Agenție, care să reflecte rezultatele asocierii mixte și ale propriei activități. Modificări (1)

(2) Situațiile prezentate trebuie să conțină informații necesare pentru calcularea valorii adăugate local. Modificări (1)

(3) Contractantul și beneficiarul român al operațiunii compensatorii răspund de veridicitatea datelor prezentate Agenției.

Art. 26. - Modificări (1)

(1) Determinarea creditului curent câștigat pentru fiecare an la fiecare tranzacție se face prin înmulțirea valorii adăugate local pentru fiecare tranzacție cu multiplicatorii offset aferenți; suma creditelor obținute pentru fiecare tranzacție reprezintă creditul curent anual.

(2) După aprobarea de către Agenție creditul calculat conform alin. (1) se trece în contul contractantului, iar obligația offset se va reduce în mod corespunzător.

(3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligației offset, contractantul și-a îndeplinit în totalitate această obligație.

Art. 27. - Modificări (1)

(1) Îndeplinirea obligațiilor contractantului se urmărește separat pe cele două categorii de offset, direct și indirect.

(2) În cazul în care valoarea totală a uneia dintre cele două categorii de offset, obținută în final, depășește valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord, valoarea excedentară poate fi creditată în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de offset.

(3) Depășirile obligațiilor offset se mențin în contul contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la expirarea acordului-cadru de offset.

Art. 28. - Modificări (1)

(1) La expirarea perioadei prevăzute pentru executarea obligației offset Agenția evaluează stadiul îndeplinirii obligațiilor ce reveneau contractantului ca urmare a semnării acordurilor offset.

(2) Situația rezultată din evaluare este supusă aprobării Comisiei, care decide dacă contractantul și-a îndeplinit obligațiile sau dacă acesta trebuie penalizat pentru neîndeplinirea obligației offset.

CAPITOLUL IV Evaluarea și raportarea stadiului executării obligațiilor offset Modificări (1)

Art. 29. - Modificări (1)

Evaluarea stadiului executării obligației offset se face trimestrial și anual.

Art. 30. - Puneri în aplicare (1)

Contractantul elaborează și supune spre analiză Agenției:

a) raportul trimestrial privind exporturile realizate, care trebuie prezentat în termen de 15 zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit; Modificări (1)

b) raportul anual privind toate angajamentele sale de offset, care trebuie prezentat în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit. Modificări (2)

Art. 31. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Raportul trimestrial cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) descrierea stadiului curent al îndeplinirii obligației offset; Modificări (1)

b) valoarea obligației offset și a creditului offset pe fiecare tip de offset și pe total; Modificări (1)

c) valoarea exportului realizat, exprimată în aceeași monedă ca și contractul de achiziție;

d) denumirea țării și a companiei către care s-a făcut exportul;

e) tipul și cantitatea de mărfuri și servicii exportate;

f) suma valorii adăugate local;

g) denumirea și sediul producătorilor de mărfuri, furnizorilor de servicii sau executanților de lucrări exportate;

h) o copie a declarației vamale, arătând valoarea de export realizată, și o declarație din care să reiasă că exporturile respective sunt realizate în cadrul programului offset; Modificări (1)

i) o copie de pe declarația agentului economic român, din care să reiasă că sumele au fost încasate pentru exporturile realizate în cadrul programului offset; Modificări (1)

j) alte informații cerute de Agenție.

Art. 32. - Modificări (2)

Raportul anual cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) partea de offset realizată până la momentul raportului (valori globale pe ani); Modificări (1)

b) partea de offset realizată pe parcursul perioadei raportului (separat pe tipul de offset realizat); Modificări (1)

c) suma totală a operațiunilor compensatorii realizate și a celor care nu pot fi realizate, împreună cu motivele care au condus la o astfel de situație;

d) alte informații cerute de Agenție.

Art. 33. - Modificări (2)

În urma rapoartelor prezentate, precum și a documentelor înaintate de către contractant pentru stabilirea creditului curent anual, Agenția pregătește și supune spre aprobare Comisiei evaluarea cost-beneficiu a obligației offset.

CAPITOLUL V Răspunderea contractuală

Art. 34. - Puneri în aplicare (1)

(1) Dacă obligațiile offset nu sunt îndeplinite la termen și în modul cerut, contractantul va plăti părții române penalități de 0,01% pe zi de întârziere din suma de offset neobținută. Modificări (3)

(2) Plata penalităților prevăzute la alin. (1) nu scutește contractantul de răspunderea ce îi revine pentru pierderile cauzate părții române din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale.

Art. 35. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

În termen de 45 de zile de la semnarea acordului-cadru de offset contractantul va emite către Agenție o scrisoare de garanție bancară de bună execuție a acordului, în valoare de minimum 10% din valoarea obligației asumate, care va fi valabilă pe toată durata de executare a acordului-cadru de offset.

Art. 36. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Valoarea obligației offset corespunzătoare unui an și nerealizate se reportează pentru anul următor.

Art. 37. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Contractantul care nu își execută angajamentele offset este exclus de la o altă procedură de atribuire a unui contract de achiziție ce implică și executarea unei obligații offset pe o perioadă de 5 ani, calculată de la momentul expirării acordului de offset executat necorespunzător.

Art. 38. -

(1) Contractantul este exonerat de răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a angajamentelor contractuale, dacă aceste situații sunt determinate de forța majoră.

(2) Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu fi afectat de evenimente de forță majoră.

Art. 39. -

(1) Contractantul aduce la cunoștință Agenției în termen de 5 zile producerea evenimentului de forță majoră și face dovada producerii acestuia, precum și a efectelor asupra executării obligației offset în termen de 15 zile de la apariția cazului de forță majoră; în caz contrar contractantul este considerat responsabil pentru întârzieri, executări necorespunzătoare sau neexecutări datorate acestor factori, ca și când culpa ar fi a sa. Modificări (2)

(2) Agenția are dreptul să facă investigațiile necesare referitoare la intervenția cazului de forță majoră, precum și a întârzierii, executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor contractuale.

(3) Dacă Agenția constată că a avut loc un eveniment de forță majoră, aceasta prelungește durata programului offset cu o perioadă rezonabilă, în funcție de circumstanțe. Modificări (1)

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) nu se aplică penalități pentru perioadă extinsă.

Art. 40. - Modificări (2)

Contractantul nu are dreptul de a angaja cu contract individual de muncă sau convenție civilă, în scopul executării obligației offset, persoane care fac parte din Agenție sau Comisie ori care au făcut parte în momentul analizării acordurilor offset ale respectivului contractant, sub sancțiunea nulității contractului de muncă sau a convenției civile.

Art. 41. - Modificări (1)

Agenția are obligația de a întocmi dosarul operațiunilor offset, cuprinzând toate documentele relevante din cadrul procedurii de încheiere-derulare a acordurilor offset, precum și documentele ce atestă modul de executare a obligațiilor offset, inclusiv rapoartele trimestriale și anuale.

Art. 42. - Modificări (1)

Dosarul se păstrează de către Agenție atât timp cât executarea obligației offset este în derulare și, oricum, nu mai puțin de 5 ani de la data finalizării executării obligației respective.

Art. 43. - Modificări (1)

La cerere, dosarul operațiunilor offset este pus la dispoziție oricărei autorități publice interesate, spre consultare, cu condiția ca nici o informație să nu fie divulgată dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul legitim al părților sau ar afecta libera concurență, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contravențiilor sau infracțiunilor.

CAPITOLUL VI Contravenții și sancțiuni Modificări (1)

Art. 44. -

Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte:

a) reducerea, în mod intenționat, de către autoritatea contractantă a valorii contractului de achiziție, astfel încât să se sustragă obligației aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

b) efectuarea unei achiziții din import de produse, servicii sau lucrări pentru sistemul național de apărare, a căror valoare depășește 5 milioane euro, cu eludarea sau încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență; Modificări (2)

c) furnizarea de informații contractantului, care s-au dovedit de natură să îl favorizeze în mod neloial pe acesta în cadrul procedurii pentru încheierea acordurilor offset sau a unei tranzacții offset, precum și în cadrul executării obligației offset;

d) înțelegerea contractantului cu membri ai Agenției sau Comisiei ori cu agenți economici români, în scopul denaturării rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor offset sau de executare a obligației offset.

Art. 45. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 44 se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. Modificări (2)

(2) Amenzile prevăzute ca sancțiuni pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 44 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice.

Art. 46. -

(1) În cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 44 lit. b) și d), contractantului i se va interzice participarea la orice altă achiziție în România pe o durată de 5 ani. Modificări (2)

(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică de reprezentanții Agenției, desemnați de conducătorul acesteia.

(3) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică cumulativ cu amenda prevăzută la art. 45.

(4) Procesul-verbal de constatare a contravenției și sancțiunea aplicată se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, pe cheltuiala contravenientului; în acest scop Agenția va dispune plata acestor cheltuieli.

Art. 47. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de reprezentanții împuterniciți ai Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția celei prevăzute la art. 46 alin. (1).

(2) Agenții constatatori ai contravențiilor vor notifica Agenția în termen de 5 zile, în cazul constatării săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 44 lit. b) și d), în vederea aplicării de către Agenție a sancțiunii prevăzute la art. 46. Modificări (1)

(3) Contravențiilor prevăzute la art. 44 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 48. -

În măsura în care prezenta ordonanță de urgență nu prevede altfel, se aplică dispozițiile din dreptul comun.

Art. 49. -

(1) Acordurile offset și tranzacțiile sunt interpretate, aplicate și executate în conformitate cu legile române. Modificări (1)

(2) Litigiile decurgând din aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se soluționează de instanțele române competente, în conformitate cu legile române.

Art. 50. - Modificări (1)

Costurile pentru activitățile preoffset și pentru executarea obligației offset sunt suportate în întregime de către contractant.

Art. 51. - Modificări (1)

Ministerul Afacerilor Externe răspunde pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în străinătate.

Art. 52. -

Agenții economici români angajați în derularea operațiunilor compensatorii beneficiază de facilități fiscale, în special de înlesnirea obținerii de credite prin acordarea dreptului de a utiliza scrisoarea de garanție depusă de contractant pentru fiecare tranzacție ca instrument de garanție, prin acordarea unor perioade de grație pentru creditele obținute, scutiri de taxe și, după caz, de amânarea plății unor datorii către bugetul de stat, în condițiile legii.

Art. 53. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Ministerului Industriei și Resurselor și a Ministerului Finanțelor Publice, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 54. -

Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul apărării naționale,
George Cristian Maior,
secretar de stat
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană
Ministrul dezvoltării și prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 12 decembrie 2002.

Nr. 189.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...