Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale Cai de Rasă - S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor

Modificări (6), Puneri în aplicare (1), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 786 din 29 octombrie 2002.

În vigoare de la 29 octombrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență

Regia Națională a Pădurilor preia patrimoniul Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A., care se desființează.

Art. 2. -

(1) Bunurile proprietate publică a statului, prevăzute în anexa nr. 1, și bunurile proprietate privată a statului, prevăzute în anexa nr. 2, trec pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor.

(2) Bunurile din domeniul privat al statului, prevăzute în anexa nr. 3, trec în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 3. -

(1) Se aprobă trecerea fondului funciar aflat în exploatarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului.

(2) Întregul fond funciar din domeniul public al statului, respectiv fondul funciar prevăzut la alin. (1) și fondul funciar aflat deja în domeniul public al statului, aflat în exploatarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și evidențiat în anexa nr. 4, trece din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor.

Art. 4. -

(1) În structura organizatorică a Regiei Naționale a Pădurilor se înființează Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor, condusă de un director, având ca scop: coordonarea și implementarea programului național de ameliorare genetică a cabalinelor; conservarea patrimoniului genetic național, constituit din totalitatea populațiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată; creșterea, ameliorarea, calificarea și perfecționarea efectivelor de cabaline în rasă pură, în cadrul hergheliilor care sunt ferme de elită, precum și alte activități specifice. Modificări (1)

(2) Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor prevăzută la alin. (1) coordonează activitatea subunităților prevăzute în anexa nr. 5, reorganizate la nivel de secție.

Art. 5. -

Componența și atribuțiile Comisiei naționale de clasare și evaluare a cabalinelor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

(1) Cheltuielile pentru întreținerea unui număr maxim de 2.060 capete cabaline, care sunt proprietate publică a statului, patrimoniu genetic național, format din 110 capete armăsari pepinieri, 650 capete iepe-mamă și 1.300 capete armăsari de montă publică, precum și cheltuielile pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia se finanțează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor. Modificări (1)

(2) Celelalte activități, precum și cheltuielile pentru întreținerea și repararea manejurilor, grajdurilor și hipodromurilor se suportă din veniturile proprii ale Regiei Naționale a Pădurilor.

(3) Prețurile pentru cabalinele trecute la turma de bază se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, iar normele de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat se aprobă de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(4) Cheltuielile finanțate de la bugetul de stat pentru întreținerea patrimoniului genetic național de cabaline reprezintă norme de cheltuieli și cuprind totalitatea cheltuielilor pentru producerea, menținerea și îmbunătățirea calității fondului genetic - salariile îngrijitorilor de bază și auxiliari, C.A.S., cheltuielile pentru furaje, materiale și obiecte de inventar, serviciile prestate de terți, cheltuielile indirecte, precum și o cotă de 15% din cheltuielile generale ale Direcției de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor. Normele de cheltuieli se actualizează anual în funcție de rata de inflație a anului precedent.

Art. 7. -

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Naționale a Pădurilor pe anul 2002 va fi rectificat corespunzător prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8. - Jurisprudență

(1) Drepturile și obligațiile Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. se preiau de către Regia Națională a Pădurilor, inclusiv datoriile restante față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale și bugetele locale, după caz.

(2) Regia Națională a Pădurilor se substituie Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. în toate litigiile în curs în care aceasta are calitatea de parte.

Art. 9. -

Personalul Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. va fi preluat de Regia Națională a Pădurilor și este considerat transferat în interesul serviciului, păstrându-și drepturile salariale avute până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

Art. 10. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 11. -

Alineatul 2 al articolului 11 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Regia Națională a Pădurilor exercită și atribuții de servicii publice cu specific silvic și de autoritate hipică națională."

Art. 12. -

La articolul 12 din Legea nr. 26/1996, după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:

"

c1) vânzările de cabaline la intern și extern, vânzările de produse agricole excedentare, precum și alte activități și servicii;".

Art. 13. -

Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2001, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Regia Națională a Pădurilor are ca obiect de activitate:

a) aplicarea strategiei naționale în domeniul silviculturii și apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, pe care îl administrează, precum și gospodărirea și valorificarea vânatului, a peștelui din apele de munte și a celorlalte produse specifice fondului forestier, potrivit reglementărilor legale, în condiții de eficiență economică;

b) coordonarea și implementarea programului național de ameliorare genetică a cabalinelor; conservarea patrimoniului genetic național, constituit din totalitatea populațiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată; creșterea, ameliorarea, calificarea și perfecționarea efectivelor de cabaline în rasă pură."

Art. 14. -

La capitolul II "Scopul și obiectul de activitate" din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor se introduce articolul 51 care va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

În domeniul creșterii, exploatării și ameliorării cabalinelor Regia Națională a Pădurilor are ca obiect de activitate:

a) organizarea și coordonarea activității de reproducție, creștere și sanitare-veterinare, în vederea realizării efectivelor pe rase, conform programului stabilit, în secțiile proprii;

b) stabilirea, în raport cu cerințele crescătorilor, a profilului secțiilor sale, pe termen scurt, mediu și lung, menținând rasele de importanță ca depozite de gene; Modificări (1)

c) organizarea și desfășurarea activităților de cercetare științifică în colaborare cu celelalte unități din domeniul cercetării zootehnice;

d) realizarea în fiecare an a probelor de calificare, a lucrărilor de bonitare și clasare a întregului efectiv de cabaline proprietate a sa, precum și a cailor de rasă proprietate particulară, contra cost;

e) coordonarea mișcărilor de reproducători și a altor categorii de cabaline între secții;

f) ținerea registrelor genealogice pentru toate efectivele de cai de rasă din țară, culegerea și sistematizarea informațiilor privind identificarea, înmatricularea, autorizarea la reproducție, activitatea de reproducție, mișcările reproducătorilor între herghelii;

g) publicarea cărților crescătoriei naționale - Stud-Book -, pe fiecare rasă, pentru toate efectivele existente în țară;

h) organizarea activității de ameliorare a efectivelor de cabaline din marea creștere;

i) organizarea bazei materiale pentru realizarea programelor economice, de cercetare și sport pentru secțiile sale privind materialul de reproducție, medicamentele, vaccinurile, precum și a propunerilor de investiții;

j) participarea la organismele internaționale și realizarea operațiunilor de cooperare economică internațională în domeniul său de activitate;

k) atestarea și omologarea performanțelor, originii și a apartenenței de rasă, eliberarea de documente care să ateste aceste însușiri, recunoscute în țară și în străinătate, pentru toate efectivele de cai de rasă;

l) organizarea dresajului, a antrenamentului și testarea cabalinelor prin curse cu public, pe hipodromurile proprii și pe alte hipodromuri din țară și din străinătate, elaborarea regulamentelor de curse, precum și organizarea de activități sportive și de investiții în sportul hipic;

m) cultivarea în cele mai bune condiții a terenurilor arabile, îmbunătățirea pajiștilor, exploatarea pășunilor împădurite și a terenurilor cu vegetație forestieră, în vederea obținerii tuturor cantităților de furaje necesare secțiilor sale și a altor produse destinate vânzării;

n) comercializarea cabalinelor obținute, stabilind, în urma lucrărilor de clasare, destinația acestora pe categorii, pentru intern și extern;

o) comerț exterior, import-export, valorificarea produselor importate, cooperarea privind caii de rasă, inclusiv prin sistem barter;

p) închirierea de cabaline, schimburi de cabaline de reproducție, precum și cumpărări de cabaline din țară și din străinătate, cu respectarea legislației în vigoare;

q) asocierea și colaborarea cu agenți economici din țară și din străinătate pentru promovarea obiectului său de activitate;

r) organizarea și participarea la concursuri, expoziții și altele asemenea, în țară și în străinătate;

s) prestări de servicii de echitație, turism ecvestru, transport hipo, transport auto, agrement și altele asemenea;

t) colectarea și recondiționarea cabalinelor din marea creștere, în vederea valorificării lor la export pentru carne;

u) organizarea altor activități și servicii din domeniul creșterii și exploatării cabalinelor, pentru valorificarea unor oportunități profitabile."

Art. 15. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) nr. crt. 3 din anexa nr. 4 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 637/1998 privind înființarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Cai de Rasă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 1 octombrie 1998, cu modificările și completările ulterioare;

c) punctul 2 din anexa nr. 2 "Unitățile care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor" la Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Petre Ciotloș,
secretar de stat

București, 17 octombrie 2002.

Nr. 139.

ANEXA Nr. 1

BUNURILE
proprietate publică a statului aflate în administrarea Societății
Naționale "Cai de Rasă" - S.A. la data de 31 august 2002

Cabaline de reproducție = 1.939 capete, din care:

- armăsari pepinieri = 100 capete;

- iepe-mamă = 633 capete;

- armăsari de montă publică = 1.206 capete.

ANEXA Nr. 2

BUNURILE
proprietate privată a statului aflate în administrarea Societății
Naționale "Cai de Rasă" - S.A. la data de 31 august 2002

1. Cabaline în diferite structuri de creștere = 420 capete

2. Grajduri = 80 bucăți

3. Construcții cu destinație de sediu = 17 bucăți.

ANEXA Nr. 3

BUNURILE
din proprietatea privată a statului, aflate în administrarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A., care trec în proprietatea publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor
Nr. crt. Unitatea Total grajduri Armăsari pepinieri Iepe-mamă Armăsari de montă publică Hipodromuri nr. de inventar Manejuri nr. de inventar
grajduri nr. de inventar grajduri nr. de inventar grajduri nr. de inventar
1. Depozitul de armăsari Arad 2 - - - - 2 1.001; 1.002 - -
2. Herghelia Balc 4 1 1.002 2 1.008; 1.037 1 1.001 - -
3. Herghelia 5 1 1.025 2 1.026; 1.027 2 1.001; 1.007 - -
Beclean
4. Herghelia Cislău 6 1 102 3 103; 106; 109 2 101; 108 - 1/128
5. Herghelia Dor Mărunt 4 1 1.001 2 1.002; 1.003 1 1.024 - -
6. Depozitul de armăsari Dumbrava 5 - - - - 5 1.027; 1.028; 1.029; 1.030; 1.031 - 1/1.024
7. Herghelia Izvin 5 1 1.008 2 1.002; 1.004 2 1.001; 1.003 - 1/2.039
8. Herghelia Jegălia 5 1 1 2 10; 11 2 2; 6 - 1/1.014
9. Herghelia Lucina 4 1 1.143 2 1.140; 1.141 1 1.138 - -
10. Herghelia Mangalia 5 1 1.020 3 1.015; 1.016; 1.017 1 1.022 1/1.176 -
11. Herghelia Rădăuți 4 1 102 1 100 2 126; 127 1/218 1/130
12. Depozitul de armăsari Râmnicelu 3 - - - - 3 1.068; 1.112; 1.113 - -
13. Herghelia Rușețu 6 1 1.011 3 1.010; 1.031; 1.032 2 1.029/1; 1.007 - -
14. Herghelia Sâmbăta de Jos 4 1 1.017 2 1.015; 1.016 1 1.010 1/2.028 1/1.064
15. Herghelia Slatina 3 1 1.010 1 1.006 1. 1.007 - -
16. Depozitul de armăsari Târgu Mureș 3 - - - - 3 1.001; 1.002; 1.003 - -
17. Herghelia Tulucești 2 1 1.020 1 1.019 - - - -
TOTAL: 70 13 26 31 3 6

ANEXA Nr. 4

FONDUL FUNCIAR
proprietate publică a statului, aflat în exploatarea Societății
Naționale "Cai de Rasă" - S.A., care trece din administrarea Agenției
Domeniilor Statului în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor

- hectare -
Nr. crt. Denumirea subunității Suprafața totală din care:
Teren agricol din care: arabil Teren neagricol din care:
curți și construcții
1. Depozitul de armăsari Arad 327 316 286 11 4
2. Herghelia Balc 214 189 131 25 12
3. Herghelia Beclean 228 214 151 14 10
4. Herghelia Cislău 493 444 185 49 25
5. Herghelia Dor Mărunt 364 344 344 20 18
6. Depozitul de armăsari Dumbrava 234 227 223 7 4
7. Herghelia Izvin 904 854 709 50 21
8. Herghelia Jegălia 617 569 567 48 40
9. Herghelia Lucina 1.763 1.285 - 478 19
10. Herghelia Mangalia 587 526 478 61 23
11. Herghelia Rădăuți 771 716 508 55 23
12. Depozitul de armăsari Râmnicelu 263 257 257 6 5
13. Herghelia Rușețu 668 634 630 34 13
14. Herghelia Sâmbăta de Jos 526 424 249 102 32
15. Herghelia Slatina 594 575 567 19 14
16. Depozitul de armăsari Târgu Mureș 25 19 19 6 4
17. Herghelia Tulucești 600 591 590 9 7
TOTAL GENERAL: 9.178 8.184 5.894 994 274

ANEXA Nr. 5

SUBUNITĂȚILE
Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A.

Nr. crt. Denumirea Sediul
1. Depozitul de armăsari Arad Municipiul Arad, str. Dumbrava Roșie nr. 5, județul Arad
2. Herghelia Balc Comuna Balc, Str. Gării nr. 1, județul Bihor
3. Herghelia Cislău Comuna Cislău, județul Buzău
4. Herghelia Beclean Orașul Beclean, Str. Bistriței nr. 45, județul Bistrița-Năsăud
5. Herghelia Dor Mărunt Comuna Dor Mărunt, județul Călărași
6. Depozitul de armăsari Dumbrava Comuna Timișești, județul Neamț
7. Herghelia Izvin Comuna Recaș, județul Timiș
8. Herghelia Jegălia Comuna Perișoru, județul Călărași
9. Herghelia Lucina Comuna Moldova-Sulița, județul Suceava
10. Herghelia Mangalia Municipiul Mangalia, județul Constanța
11. Herghelia Rădăuți Municipiul Rădăuți, str. Bogdan Vodă nr. 114, județul Suceava
12. Herghelia Rușețu Comuna Rușețu, județul Buzău
13. Depozitul de armăsari Râmnicelu Comuna Râmnicelu, județul Brăila
14. Herghelia Slatina Municipiul Slatina, str. Recea, județul Olt
15. Herghelia Sâmbăta de Jos Comuna Voila, județul Brașov
16. Depozitul de armăsari Târgu Mureș Municipiul Târgu Mureș, str. Parcul Sportiv Municipal nr. 11, județul Mureș
17. Herghelia Tulucești Comuna Tulucești, județul Galați

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...