Guvernul României

Ordonanța nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale

Modificări (4), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (4), Reviste (2), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 30 august 2002.

În vigoare de la 29 septembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității și sancțiunea închisorii contravenționale pot fi prevăzute numai în legi sau în ordonanțe ale Guvernului prin care se stabilesc și se sancționează anumite fapte ce constituie contravenții. Modificări (1)

(2) Sancțiunile contravenționale prevăzute la alin. (1) se stabilesc întotdeauna alternativ cu amendă și pot fi aplicate numai de instanța de judecată. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității poate fi aplicată numai dacă există consimțământul contravenientului. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 2. - Jurisprudență

Activitatea în folosul comunității se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor și a drumurilor, păstrarea curățeniei și igienizarea localităților, desfășurarea de activități în folosul căminelor pentru copii și bătrâni, al orfelinatelor, creșelor, grădinițelor, școlilor, spitalelor și al altor așezăminte social-culturale.

Art. 3. - Jurisprudență

(1) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul de muncă ori, după caz, programul școlar al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 de ore și 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi. Jurisprudență

(2) În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, iar autoritățile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea activității contravenientului, durata maximă de lucru nu poate depăși 8 ore pe zi.

Art. 4. -

(1) Durata sancțiunii închisorii contravenționale este de la o lună la 6 luni.

(2) Sancțiunea închisorii contravenționale nu poate fi aplicată minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

(3) Limitele sancțiunii închisorii contravenționale ce se aplică minorilor care au împlinit vârsta de 16 ani se reduc la jumătate.

Art. 5. - Modificări (1)

Sancțiunea închisorii contravenționale și sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se aplică numai contravenienților persoane fizice.

CAPITOLUL II Procedura de aplicare a sancțiunilor

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În cazul contravențiilor pentru care legea prevede sancțiunea amenzii alternativ cu sancțiunea închisorii contravenționale, dacă agentul constatator apreciază că sancțiunea amenzii este îndestulătoare, aplică amenda procedând potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002. Dacă, în raport cu gravitatea faptei, se apreciază că amenda este neîndestulătoare, agentul constatator încheie procesul-verbal de constatare a contravenției și îl înaintează, în cel mult 48 de ore, instanței competente.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în situația în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravențiilor prevede sancțiunea amenzii alternativ cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității.

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Competența aparține judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. Jurisprudență

(2) Președintele judecătoriei fixează termen de urgență, cu citarea contravenientului și a agentului constatator.

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Completul de judecată este format dintr-un singur judecător.

(2) Contravenientul poate fi asistat de apărător.

(3) În cazul în care contravenientul este minor, asistența juridică este obligatorie. Instanța dispune citarea părinților sau a reprezentantului legal al minorului.

(4) Participarea procurorului este obligatorie.

(5) Instanța se pronunță asupra legalității și temeiniciei procesului-verbal și, după caz, aplică sancțiunea amenzii, prestării unei activități în folosul comunității sau sancțiunea închisorii contravenționale, în raport cu gravitatea faptei, ori anulează procesul-verbal. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Dacă o persoană a săvârșit mai multe contravenții, constatate prin același proces-verbal, în cazul în care pentru toate faptele sau numai pentru unele dintre ele se prevede sancțiunea închisorii contravenționale sau sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, sancțiunile se cumulează fără a putea depăși maximul general stabilit de lege. Modificări (1), Jurisprudență

(7) Dispozițiile alin. (5) și (6) se aplică în mod corespunzător și în situația în care contravențiile concurente au fost constatate prin procese-verbale diferite. Jurisprudență

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În toate situațiile în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravențiilor prevede sancțiunea amenzii alternativ cu sancțiunea închisorii contravenționale, dacă instanța apreciază că aplicarea amenzii contravenționale nu este îndestulătoare sau contravenientul nu dispune de mijloace materiale și financiare pentru plata acesteia, pune în discuție posibilitatea aplicării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității. Jurisprudență

(2) În cazul în care contravenientul este de acord cu aplicarea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, instanța judecătorească pronunță o hotărâre în acest sens, procedura prevăzută la art. 8 aplicându-se în mod corespunzător. Hotărârea judecătoriei este irevocabilă.

(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în situația în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravențiilor prevede sancțiunea amenzii alternativ cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității.

Art. 10. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Hotărârea instanței prin care s-a aplicat sancțiunea închisorii contravenționale este supusă recursului.

(2) Contravenientul poate declara recurs în termen de 24 de ore de la pronunțare, dacă a fost prezent la dezbateri, sau de la comunicare, dacă a fost lipsă.

(3) Procurorul poate declara recurs în termen de 24 de ore de la pronunțare.

(4) Motivarea recursului declarat de contravenient nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susținute și oral în fața instanței. Recursul suspendă executarea.

(5) Recursul se judecă în termen de 15 zile de la înregistrare.

Art. 11. -

(1) După începerea executării închisorii contravenționale, la cererea contravenientului instanța poate dispune înlocuirea sancțiunii închisorii contravenționale cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității.

(2) Cererea va fi soluționată de judecătorie în termen de 10 zile de la primire, cu citarea contravenientului și consemnarea consimțământului acestuia.

(3) În cazul în care contravenientul este minor care a împlinit 16 ani, sunt citați și părinții sau reprezentantul legal al acestuia.

(4) Participarea procurorului este obligatorie.

(5) Hotărârea judecătorească este irevocabilă.

Art. 12. -

(1) Înlocuirea sancțiunii închisorii contravenționale cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se dispune socotindu-se 50 de ore de muncă pentru o lună de închisoare.

(2) În cazul prevăzut la art. 11 înlocuirea sancțiunii închisorii contravenționale cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se dispune pentru perioada rămasă de executat.

Art. 13. - Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

În toate situațiile, după luarea consimțământului contravenientului instanța, prin hotărâre, stabilește natura activităților ce vor fi prestate de acesta în folosul comunității, pe baza datelor comunicate de primarul localității în care contravenientul își are domiciliul sau reședința, ținând seama de aptitudinile sale fizice și psihice, precum și de nivelul pregătirii profesionale.

CAPITOLUL III Executarea sancțiunilor

Art. 14. -

(1) Sancțiunea închisorii contravenționale se execută în arestul poliției sau în locuri de deținere anume stabilite prin ordin al ministrului justiției, în baza mandatului de executare emis de prima instanță care a aplicat sancțiunea.

(2) Executarea sancțiunii închisorii contravenționale se prescrie în termen de un an de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a aplicat sancțiunea.

(3) Dacă până la punerea în executare a mandatului privind închisoarea contravențională contravenientul a fost condamnat la închisoare printr-o hotărâre penală definitivă, sancțiunea închisorii contravenționale se execută după executarea pedepsei închisorii, în cazul în care nu s-a prescris.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), dacă faptele sunt concurente, instanța, stabilind pedeapsa pentru infracțiune, poate aplica un spor de până la 6 luni.

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se pune în executare de către prima instanță de judecată prin emiterea unui mandat de executare. Jurisprudență

(2) Câte o copie de pe dispozitivul hotărârii, însoțită de mandatul de executare, se comunică primarului unității administrativ-teritoriale și unității de poliție în a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința contravenientul, precum și contravenientului. Jurisprudență

(3) Mandatul de executare se întocmește în 4 exemplare și cuprinde: denumirea instanței care l-a emis, data emiterii, numărul și data hotărârii care se execută, datele privitoare la persoana contravenientului: numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul și reședința, dacă este cazul, și codul numeric personal, precum și durata și natura activității ce urmează să fie prestată de contravenient.

(4) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută în raza unității administrativ-teritoriale în care contravenientul își are domiciliul sau reședința.

Art. 16. - Jurisprudență

Consiliul local stabilește prin hotărâre, potrivit prevederilor art. 2, domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității.

Art. 17. -

(1) Primarul are obligația să aducă la îndeplinire mandatul de executare.

(2) În executarea mandatului primarul stabilește de îndată conținutul activității ce urmează să fie prestată de contravenient, condițiile în care acesta execută sancțiunea, precum și programul de lucru, încunoștințând despre măsurile luate unitatea la care se va presta activitatea.

(3) La stabilirea conținutului activității ce urmează să fie prestată de contravenient primarul va avea în vedere pregătirea profesională și starea sănătății acestuia, atestate prin acte eliberate în condițiile legii.

(4) Este interzisă stabilirea pentru contravenient a prestării de activități în subteran, în mine, metrou ori în alte asemenea locuri cu un grad ridicat de risc în prestarea activității, precum și în locuri periculoase ori care, prin natura lor, pot pricinui suferințe fizice sau pot produce daune sănătății persoanei.

(5) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută cu respectarea normelor de protecție a muncii.

(6) Dacă serviciul public în cadrul căruia contravenientul prestează activitatea a fost concesionat unei societăți comerciale cu capital integral sau parțial privat, contravaloarea prestațiilor efectuate se virează la bugetul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se execută sancțiunea.

Art. 18. -

(1) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității poate fi aplicată și minorilor, dacă la data săvârșirii faptei au împlinit vârsta de 16 ani. Activitatea se prestează pe o durată cuprinsă între 25 de ore și 150 de ore.

(2) Este interzisă obligarea minorului la prestarea unei activități care comportă riscuri sau este susceptibilă să îi afecteze educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.

(3) Primarul, în executarea obligației de a aduce la îndeplinire mandatul de executare, stabilește conținutul activității, condițiile în care aceasta se realizează și programul de lucru al minorului, asigurând aplicarea efectivă a prevederilor alin. (2).

(4) Obligația minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal, se aplică și se execută în condițiile prezentei ordonanțe.

Art. 19. -

(1) Supravegherea executării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității se asigură de către primarul localității sau de către primarii sectoarelor municipiului București, prin persoane împuternicite în acest sens, cu sprijinul unității de poliție, în a căror rază teritorială se execută sancțiunea.

(2) Repartizarea sarcinilor și coordonarea acțiunilor întreprinse de persoanele împuternicite de primar, precum și modalitățile de acordare a sprijinului de către unitățile de poliție în vederea supravegherii executării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității se realizează în baza unui program de supraveghere și control întocmit de primar, cu acordul unității de poliție în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința contravenientul. Câte un exemplar al programului rămâne în evidența autorității locale și a unității de poliție competente teritorial.

(3) Prestarea activității în folosul comunității se execută pe baza unor norme orientative de muncă stabilite de primar, care să facă posibilă exercitarea controlului, la diferite intervale de timp, de către cei împuterniciți cu supravegherea executării sancțiunii.

(4) Unitatea din domeniul serviciului public la care contravenientul execută sancțiunea este obligată, la cererea primarului, să comunice datele și informațiile solicitate cu privire la executarea sancțiunii.

Art. 20. - Jurisprudență

(1) Contravenientul se prezintă de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la primirea mandatului de executare, la primarul unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul sau reședința, pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii. Jurisprudență

(2) Începerea executării sancțiunii constând în prestarea unei activități în folosul comunității se face în cel mult 5 zile de la primirea mandatului de executare.

(3) Primarul are obligația să asigure evidența sancțiunilor aplicate contravenienților și a executării sancțiunilor, în condițiile prezentei ordonanțe.

Art. 21. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul în care contravenientul, cu reavoință, nu se prezintă la primar pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii, se sustrage de la executarea sancțiunii după începerea activității sau nu își îndeplinește îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, judecătoria, la sesizarea primarului, a unității de poliție sau a conducerii unității la care contravenientul avea obligația să se prezinte și să presteze activitatea în folosul comunității, poate înlocui această sancțiune cu sancțiunea închisorii contravenționale, dacă actul normativ de stabilire a contravenției prevede această sancțiune. Jurisprudență

(2) Înlocuirea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității cu sancțiunea închisorii contravenționale se face ținându-se seama de limitele sancțiunii contravenționale prevăzute de lege, gradul de pericol social al faptei săvârșite și de persoana contravenientului, fără a se putea depăși maximul special al închisorii contravenționale prevăzute ca sancțiune alternativă la contravenția săvârșită.

(3) Dacă actul normativ nu prevede sancțiunea alternativă a închisorii contravenționale, instanța va dispune înlocuirea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității cu amenda, dispozițiile alin. (2) fiind aplicabile în mod corespunzător.

(4) Procedura prevăzută la art. 8 și 10 se aplică în mod corespunzător.

Art. 22. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Amenda contravențională aplicată de agentul constatator ori de instanță în condițiile art. 6 și art. 8 alin. (5) nu poate fi transformată în închisoare contravențională.

(2) Amenda prevăzută la alin. (1), precum și cea aplicată în condițiile art. 21 alin. (3) se execută silit potrivit dispozițiilor legale privind executarea creanțelor bugetare.

Art. 23. -

Împotriva măsurilor luate cu privire la conținutul activității, la condițiile în care se realizează, precum și la modul în care se exercită supravegherea contravenientul poate face plângere, care se depune la primar sau, după caz, la unitatea de poliție de care aparține agentul însărcinat cu supravegherea activității. Plângerea împreună cu actul de verificare a aspectelor sesizate se înaintează, în termen de 5 zile de la înregistrare, judecătoriei în a cărei circumscripție se execută sancțiunea.

Art. 24. -

(1) Plângerea se soluționează în termen de 10 zile de la primirea acesteia.

(2) În cazul în care instanța constată că plângerea este întemeiată, dispune, după caz, schimbarea activității sau a măsurilor de supraveghere.

(3) Hotărârea instanței de judecată este irevocabilă și se comunică primarului sau unității de poliție la care contravenientul a depus plângerea, precum și contravenientului.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 25. -

Cauzele aflate în curs de judecată, în care agentul constatator a solicitat instanței aplicarea sancțiunii închisorii contravenționale, sunt soluționate potrivit prezentei ordonanțe.

Art. 26. - Jurisprudență

(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.

(2) Dispozițiile legale privind drepturile persoanelor care execută o pedeapsă cu privare de libertate se aplică în mod corespunzător și contravenienților, pe durata executării închisorii contravenționale.

Art. 27. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 28. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 21 mai 1999, alin. 3 și 4 ale art. 10 și art. 11-16 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Rodica Mihaela Stănoiu
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 16 august 2002.

Nr. 55.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Aplicarea și executarea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 1354/2008 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) și art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2003 privind desființarea închisorii contravenționale
;
se încarcă...