Guvernul României

Ordonanța nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora

Modificări (5), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 02 februarie 2002.

În vigoare de la 02 februarie 2002 până la 26 decembrie 2011, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 111/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Prezenta ordonanță are ca scop stabilirea unui cadru de reglementare a relațiilor dintre operatorii de rețele și furnizorii de servicii în privința accesului la rețelele de comunicații electronice și a interconectării acestora, precum și în privința accesului la infrastructura asociată.

(2) Principiile fundamentale ale cadrului de reglementare stabilit în condițiile prezentei ordonanțe sunt promovarea concurenței, asigurarea interoperabilității serviciilor de comunicații electronice și protejarea intereselor consumatorilor.

(3) Prezenta ordonanță stabilește drepturile și obligațiile operatorilor și ale persoanelor care solicită interconectarea sau accesul la rețelele instalate, operate, controlate sau puse la dispoziție de către aceștia sau la infrastructura asociată acestor rețele.

(4) Prevederile prezentei ordonanțe nu sunt aplicabile accesului realizat de către utilizatorii finali.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

În înțelesul prezentei ordonanțe, următorii termeni se definesc astfel:

a) rețea de comunicații electronice - sistemele de transmisie și, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare, precum și orice alte resurse, care permit transportul semnalelor prin fir, radio, fibră optică sau orice alte mijloace electromagnetice, incluzând rețelele de comunicații prin satelit, rețelele fixe (cu comutare de circuite sau de pachete, inclusiv Internet) și rețelele mobile terestre, sistemele de transport al energiei electrice, în măsura în care sunt utilizate în scopul transmiterii de semnale, rețelele utilizate pentru transmiterea comunicației audiovizuale și rețelele de cablu TV, indiferent de tipul informației transportate; Modificări (2), Jurisprudență

b) serviciu de comunicații electronice - un serviciu, furnizat de regulă contra cost, care constă, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin rețelele de comunicații electronice, inclusiv serviciile de telecomunicații și serviciile de transmisie prin rețelele utilizate pentru comunicații audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conținutul transmis prin intermediul rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice sau prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conținut; de asemenea, nu se includ serviciile societății informaționale care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin intermediul rețelelor de comunicații electronice; Modificări (1)

c) rețea publică de comunicații - o rețea de comunicații electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului, indiferent dacă aceste servicii sunt accesibile publicului direct sau prin intermediul altei rețele de comunicații electronice;

d) infrastructură asociată - acele resurse asociate cu o rețea de comunicații electronice sau cu un serviciu de comunicații electronice care permit sau susțin furnizarea de servicii prin intermediul rețelei respective sau al serviciului respectiv; include sistemele de acces restricționat și ghidurile electronice de programe;

e) sistem de acces restricționat - orice modalitate tehnică sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio sau de televiziune se poate face în mod restricționat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;

f) operator - o persoană care instalează, operează, controlează sau pune la dispoziție terților o rețea publică de comunicații sau elemente ale infrastructurii asociate ori o persoană care este autorizată să instaleze, să opereze, să controleze sau să pună la dispoziție terților o rețea publică de comunicații;

g) utilizator - orice persoană fizică sau juridică care utilizează sau solicită un serviciu de comunicații electronice destinat publicului;

h) abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în vederea furnizării unor asemenea servicii;

i) utilizator final - un utilizator care nu instalează, nu operează, nu controlează și nu pune la dispoziție terților o rețea publică de comunicații și care nu furnizează servicii de comunicații electronice destinate publicului;

j) acces - reprezintă punerea la dispoziția unui terț de imobile, echipamente sau servicii, în condiții determinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice; accesul cuprinde, printre altele:

- accesul la elemente ale rețelei și la infrastructura asociată, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau non-fixe, incluzând accesul la bucla locală și la infrastructura și serviciile necesare furnizării de servicii prin bucla locală;

- accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, conducte și piloni;

- accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistență operațională;

- accesul la sisteme de translatare a numerelor sau la sistemele care au o funcționalitate echivalentă;

- accesul la rețele fixe și mobile, în special pentru roaming;

- accesul la sistemele de acces restricționat pentru serviciile de televiziune digitală;

- accesul la serviciile de rețele virtuale;

k) acces necondiționat - furnizarea de acces la imobile, echipamente sau servicii, după caz, care nu este condiționată de:

- achiziția concomitentă de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;

- achiziția unui volum impus de produse sau servicii, care excede volumului necesar furnizării tipului de acces solicitat;

- impunerea oricăror condiții comerciale, tehnice sau de altă natură, care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;

l) interconectare - legătura fizică și logică realizată între rețelele publice de comunicații utilizate de aceeași persoană sau de persoane diferite, pentru a permite utilizatorilor unei persoane să comunice cu utilizatorii aceleiași persoane sau ai unei persoane diferite ori să aibă acces la serviciile furnizate de o terță persoană; serviciile pot fi utilizate de către părțile implicate sau de către alte părți care au acces la rețeaua respectivă; interconectarea este o formă particulară de acces realizată de operatorii de rețele publice de comunicații;

m) serviciu de programe de televiziune pentru ecran lat - un serviciu de programe de televiziune care constă, în tot sau în parte, în programe produse și editate pentru a fi afișate pe toată suprafața ecranului în format lat; formatul 16:9 este formatul de referință pentru serviciile de programe de televiziune pentru ecran lat;

n) buclă locală - circuitul fizic care conectează punctul terminal al rețelei aflat la punctul de prezență al abonatului cu repartitorul sau cu un echipament echivalent dintr-o rețea publică de telefonie fixă;

o) subbuclă locală - acea buclă locală parțială care conectează punctul terminal al rețelei aflat la punctul de prezență al abonatului cu un punct de concentrare sau cu un punct de acces intermediar determinat dintr-o rețea publică de telefonie fixă;

p) acces partajat la bucla locală - furnizarea unui acces la bucla locală sau la subbucla locală a operatorului, care să permită beneficiarului utilizarea frecvențelor nonvocale ale spectrului de frecvențe disponibil pe perechea de fire metalice torsadate; bucla locală poate fi utilizată în continuare de către operator în vederea furnizării serviciului de telefonie către public;

q) colocare - furnizarea spațiului fizic și a resurselor tehnice necesare depozitării și conectării corespunzătoare a echipamentului aparținând beneficiarului acestei forme de acces;

r) roaming - posibilitatea oferită utilizatorilor serviciilor de comunicații electronice furnizate printr-o rețea publică de comunicații de a primi și transmite apeluri telefonice vocale ori transmisii de date sau de a avea acces la alte servicii de comunicații electronice atunci când aceștia nu se află în aria geografică de acoperire a rețelei respective, prin intermediul unei alte rețele, în urma încheierii unui acord comercial în acest sens între operatorii sau furnizorii de servicii implicați;

s) ofertă de referință - acea ofertă comercială, realizată în condițiile prezentei ordonanțe, prin intermediul căreia un operator își asumă obligația de a include în orice acord de acces sau interconectare un set minim de obligații, în sarcina sa, anume determinate în cuprinsul acesteia;

t) servicii paneuropene - acele servicii furnizate la nivel european în baza unor standarde și practici comerciale comune.

Art. 3. - Modificări (2)

(1) Furnizorii de servicii de comunicații electronice și operatorii de rețele de comunicații electronice au dreptul să negocieze între ei acorduri de acces sau interconectare, în vederea stabilirii condițiilor tehnice și comerciale pe care le implică accesul sau interconectarea.

(2) Acordul de acces sau interconectare nu poate conține obligații care nu au legătură cu serviciul de acces sau interconectare efectiv oferit, sub sancțiunea nulității clauzelor care prevăd aceste obligații.

Art. 4. -

(1) Pentru a se asigura furnizarea și interoperabilitatea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului orice operator al unei rețele publice de comunicații are:

a) dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice alt operator al unei rețele publice de comunicații, în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicații electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte rețele publice de comunicații interconectate cu rețeaua oricăruia dintre cei doi operatori;

b) obligația, la cererea unui terț autorizat în condițiile legii, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauză, în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicații electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte rețele publice de comunicații interconectate cu rețeaua oricăreia dintre părți.

(2) Obligațiile legate de acces sau interconectare impuse de autoritatea de reglementare, în conformitate cu prevederile art. 5-8, unor operatori au caracter de referință pentru condițiile de acces sau interconectare negociate de alți operatori cu terții. Modificări (1)

(3) Rețelele publice de comunicații instalate în vederea furnizării de servicii de programe de televiziune digitală trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor sau programelor de televiziune pentru ecran lat. Modificări (1)

(4) Operatorii care recepționează și retransmit servicii sau programe de televiziune pentru ecran lat au obligația de a păstra formatul pentru ecran lat respectiv. Modificări (1)

(5) Informațiile obținute ca urmare a negocierilor desfășurate în condițiile alin. (1) lit. a) și b) trebuie utilizate numai în scopul pentru care au fost comunicate și nu pot fi divulgate către nici un terț care ar obține astfel un avantaj de ordin competitiv, inclusiv către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului ori ai furnizorului de servicii care a ajuns în posesia respectivelor informații. Modificări (3)

Art. 5. -

(1) Autoritatea de reglementare va lua toate măsurile necesare pentru a încuraja și, acolo unde este cazul, a asigura, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, accesul și interconectarea în condiții adecvate, precum și interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficienței economice, promovării concurenței și ale maximizării beneficiului utilizatorului final.

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot viza în special, fără a aduce atingere măsurilor care ar putea fi luate, în conformitate cu prevederile art. 8, față de persoanele care dețin o putere semnificativă pe piață, impunerea următoarelor obligații: Modificări (2)

a) obligații în sarcina persoanelor care controlează accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligația de a asigura interconectarea rețelelor acestor persoane, dacă impunerea acestor obligații este necesară pentru asigurarea conectivității între utilizatorii finali;

b) obligația operatorilor de a furniza accesul la acele elemente ale infrastructurii asociate care sunt menționate expres în acest scop în hotărârea Guvernului adoptată în conformitate cu prevederile art. 6, în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, dacă impunerea acestei obligații este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio sau de televiziune.

(3) În cazul în care impune unui operator obligații de furnizare a accesului în condițiile art. 12, autoritatea de reglementare poate stabili condiții tehnice sau operaționale care trebuie îndeplinite de către furnizorul sau de către beneficiarii accesului, dacă această măsură este necesară pentru asigurarea funcționării normale a rețelei. Modificări (1)

(4) Obligațiile și condițiile impuse în conformitate cu alin. (1)-(3) trebuie să fie obiective, transparente, proporționale și nediscriminatorii. Modificări (1)

(5) Autoritatea de reglementare are dreptul să stabilească, în conformitate cu prevederile alin. (1) și (4), condițiile în care se realizează interconectarea sau accesul, din proprie inițiativă sau, în lipsa acordului părților, la cererea uneia dintre părți. Modificări (2)

Art. 6. -

Condițiile generale referitoare la sistemele de acces restricționat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio și televiziune, indiferent de mijloacele de comunicație utilizate, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. -

Obligațiile legate de acces sau interconectare în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe își produc în continuare efectele, până la adoptarea de către autoritatea de reglementare a unei decizii contrare, conform prevederilor art. 8.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Dacă în urma unei analize de piață realizate în condițiile legii sau în urma aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) un operator este desemnat ca având putere semnificativă pe o anumită piață, autoritatea de reglementare poate impune acestuia, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligațiile prevăzute la art. 9-14. Modificări (1)

(2) În măsura în care legea nu dispune altfel și fără a se aduce atingere prevederilor art. 5 și 6, autoritatea de reglementare poate impune obligațiile prevăzute la art. 9-13 numai operatorilor care au fost desemnați potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Obligațiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2) trebuie să fie, în funcție de natura problemei identificate, proporționale și justificate și trebuie să fie adoptate numai după consultarea părților interesate, în condițiile legii.

(4) Dacă pe baza unei analize de piață realizate în condițiile legii autoritatea de reglementare stabilește că pe o anumită piață relevantă există concurență efectivă, atunci ea va retrage sau va modifica în mod corespunzător obligațiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2).

(5) Cu cel puțin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligații impuse unui anumit operator, autoritatea de reglementare trebuie să aducă această intenție la cunoștința persoanelor care au încheiat acorduri de interconectare sau acces cu operatorul respectiv, pentru a permite acestora să găsească furnizori alternativi sau să renegocieze acordul încheiat. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligații de transparență în legătură cu interconectarea rețelelor de comunicații ori cu accesul la aceste rețele sau la infrastructura asociată. Aceste obligații pot viza aducerea la cunoștința publicului a anumitor informații, precum specificațiile tehnice, caracteristicile rețelei, modalitățile și condițiile de furnizare și utilizare, informațiile contabile și tarifele practicate.

(2) În cazul în care unui operator i-au fost impuse obligații de nediscriminare, autoritatea de reglementare poate impune acelui operator obligația de a publica o ofertă de referință care trebuie să fie suficient de detaliată pentru a asigura că solicitanții nu vor trebui să plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.

(3) Oferta de referință va cuprinde o descriere detaliată a ofertelor pentru fiecare dintre elementele rețelei sau ale infrastructurii asociate, potrivit necesităților pieței, precum și condițiile tehnice și comerciale, inclusiv de preț, corespunzătoare fiecăruia dintre aceste elemente.

(4) Autoritatea de reglementare poate impune în oferta de referință clauze care să asigure respectarea obligațiilor prevăzute în prezenta ordonanță. Modificări (1)

(5) Autoritatea de reglementare poate preciza ce informații trebuie aduse la cunoștința publicului, nivelul de detaliu cerut și modalitatea de publicare.

Art. 10. -

Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligații de nediscriminare în legătură cu interconectarea rețelelor de comunicații ori cu accesul la aceste rețele sau la infrastructura asociată, prin care să se asigure, în special, că operatorii:

a) aplică condiții echivalente în circumstanțe echivalente altor persoane care furnizează servicii echivalente; Modificări (2)

b) pun la dispoziție terților servicii și informații în aceleași condiții, inclusiv în ceea ce privește calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare sau partenerilor lor.

Art. 11. -

(1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligații privind evidența contabilă separată, în cadrul contabilității interne de gestiune, pentru anumite activități care au legătură cu interconectarea rețelelor de comunicații ori cu accesul la aceste rețele sau la infrastructura asociată.

(2) Autoritatea de reglementare poate, în special, să impună unui operator integrat pe verticală să urmărească distinct în evidența corespunzătoare tarifele la vânzarea de gros și tarifele de transfer intern, pentru a asigura, între altele, îndeplinirea obligației de nediscriminare impuse în conformitate cu prevederile art. 10 sau pentru a împiedica subvenționarea încrucișată, în cazurile în care aceasta este interzisă potrivit legii. Modificări (2)

(3) Pentru a facilita verificarea îndeplinirii obligațiilor de transparență și de nediscriminare autoritatea de reglementare poate să impună operatorilor obligația de a furniza, la cerere, înregistrări contabile, inclusiv date provenind de la terți privitoare la venituri.

(4) În scopul promovării unei piețe deschise și concurențiale autoritatea de reglementare poate publica informațiile contabile obținute, în condițiile legii.

Art. 12. -

(1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligația de a permite accesul și utilizarea unor elemente specifice ale rețelei și a infrastructurii asociate, în special în cazul în care se consideră că refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor clauze care au efect similar ar conduce la împiedicarea dezvoltării unei piețe concurențiale, la nivelul vânzării cu amănuntul, sau la prejudicierea intereselor utilizatorilor finali.

(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) pot viza, printre altele:

a) acordarea către un terț a dreptului de acces la elemente determinate ale rețelei sau la infrastructura asociată, inclusiv a accesului necondiționat la bucla locală; Modificări (1)

b) negocierea, cu bună-credință, cu orice terț care solicită accesul;

c) neretragerea dreptului de acces deja acordat;

d) furnizarea către terți a anumitor servicii, prin vânzarea de gros a acestora, în vederea revânzării;

e) acordarea accesului liber la interfețele tehnice, protocoalele sau alte tehnologii esențiale care sunt indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor, inclusiv a serviciilor de rețele virtuale;

f) furnizarea colocării sau a altor forme de utilizare partajată a imobilelor sau echipamentelor, inclusiv a conductelor, clădirilor și pilonilor; Modificări (1)

g) furnizarea unor servicii determinate, necesare pentru asigurarea interoperabilității serviciilor destinate utilizatorilor finali, inclusiv a resurselor destinate serviciilor de rețele inteligente sau a serviciului de roaming în rețelele mobile;

h) acordarea accesului la sistemele de asistență operațională sau la alte sisteme software similare, necesare pentru asigurarea unei concurențe loiale în furnizarea serviciilor;

i) interconectarea rețelelor sau a elementelor rețelelor.

(3) Autoritatea de reglementare poate atașa obligațiilor prevăzute la alin. (1) condiții referitoare la echitatea, rezonabilitatea și celeritatea îndeplinirii acestora.

(4) La impunerea obligațiilor prevăzute la alin. (1) autoritatea de reglementare va lua în considerare, în special:

a) viabilitatea tehnică și economică a utilizării sau instalării unor infrastructuri alternative, în condițiile dezvoltării pieței, pe baza naturii și tipului interconectării sau accesului în cauză;

b) fezabilitatea furnizării accesului solicitat, în funcție de capacitatea disponibilă;

c) investiția inițială realizată de proprietarul infrastructurii, pe baza riscurilor implicate în angajarea unei asemenea investiții;

d) necesitatea promovării concurenței pe termen lung;

e) existența anumitor drepturi de proprietate intelectuală, dacă este cazul;

f) furnizarea de servicii paneuropene.

Art. 13. - Jurisprudență

(1) Dacă o analiză de piață realizată în condițiile legii indică absența concurenței efective, care presupune că operatorul în cauză este capabil să mențină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau să reducă tarifele în mod nejustificat, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, în conformitate cu prevederile art. 8, să impună obligații referitoare la acoperirea costurilor și controlul tarifelor, inclusiv obligații de fundamentare a tarifelor în funcție de costuri și obligații privind evidența contabilă, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau interconectare. La impunerea obligațiilor autoritatea de reglementare va lua în considerare investiția făcută de operatorul în cauză și va permite existența unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, ținând seama de riscurile asociate acestei investiții. Modificări (2)

(2) Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare impuse în condițiile alin. (1) trebuie să promoveze eficiența economică și concurența și să maximizeze beneficiul consumatorilor. În acest scop autoritatea de reglementare poate să ia în considerare tarifele practicate pe piețele concurențiale comparabile.

(3) În cazul în care un operator are obligația să își fundamenteze tarifele în funcție de costuri, atunci proba faptului că tarifele respective sunt determinate prin adăugarea la costuri a unei rate rezonabile de recuperare a investiției se află în sarcina operatorului în cauză. În vederea calculării costului furnizării eficiente a serviciilor autoritatea de reglementare poate utiliza metode de contabilizare a costurilor, altele decât cele utilizate de operator. Autoritatea de reglementare poate cere unui operator să furnizeze toate informațiile care au stat la baza determinării unor tarife și poate impune, dacă este cazul, ajustări ale acestor tarife.

(4) În cazul în care controlul tarifelor se realizează prin impunerea implementării unui sistem de contabilitate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie făcută publică, indicându-se cel puțin principalele categorii în care sunt grupate costurile și regulile utilizate pentru alocarea costurilor. Îndeplinirea obligațiilor de implementare a sistemului contabil trebuie auditată anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmând să fie publicate în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 14. -

(1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorului cu poziție semnificativă pe piața furnizării de buclă locală, în conformitate cu prevederile art. 8, obligația de a publica o ofertă de referință pentru accesul necondiționat la bucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice torsadate. Modificări (1)

(2) Oferta de referință realizată în condițiile alin. (1) trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

(3) Ofertei de referință realizate în condițiile alin. (1) îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (2)-(5).

(4) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligația de a accepta toate cererile de acces la bucla locală și la infrastructura asociată primite, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

(5) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligația de a pune la dispoziție solicitanților, în aceleași condiții cu acelea oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare sau partenerilor săi, acele resurse asociate cu furnizarea accesului necondiționat la bucla locală, în special în ceea ce privește colocarea, conexiunile și sistemele software relevante.

(6) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligația să aplice tarife fundamentate pe costuri pentru accesul necondiționat la bucla locală și la infrastructura asociată.

(7) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligația de a include în oferta de referință clauzele impuse de autoritatea de reglementare în vederea asigurării respectării principiilor nediscriminării, concurenței loiale, eficienței economice și ale maximizării beneficiilor utilizatorilor.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Dacă pe o piață relevantă există un singur operator, atunci se prezumă, în vederea aplicării prevederilor art. 8 alin. (1), că acesta are putere semnificativă pe piața respectivă.

(2) Obligațiile impuse unui operator prezumat, în conformitate cu prevederile alin. (1), a avea putere semnificativă pe o anumită piață rămân în vigoare până în momentul în care autoritatea de reglementare, pe baza unei analize de piață realizate în condițiile legii, stabilește că există concurență efectivă pe piața relevantă în cauză. Modificări (1)

Art. 16. -

(1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe revine, în condițiile legii, autorității de reglementare, care acționează prin personalul de control împuternicit în acest scop.

(2) Autoritatea de reglementare poate delega exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) unei alte persoane juridice de drept public cu atribuții de supraveghere și control în domeniul comunicațiilor.

Art. 17. -

(1) În exercitarea atribuțiilor de control personalul împuternicit în acest scop al autorității de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 16 alin. (2) poate solicita furnizorilor de servicii sau operatorilor de rețele informațiile care îi sunt necesare, menționând baza legală și scopul solicitării, și poate stabili termene până la care aceste informații să îi fie furnizate, sub sancțiunea prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a). Modificări (1)

(2) Personalul de control, împuternicit în acest scop, al autorității de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 16 alin. (2) poate să solicite declarații sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe; de asemenea, este autorizat să facă inspecții inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, și să primească, la convocare sau la fața locului, informații și justificări.

Art. 18. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții:

a) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) și (4);

b) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b); Modificări (1)

c) încălcarea obligației de negociere prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b);

d) încălcarea obligației de nedivulgare prevăzute la art. 4 alin. (5);

e) nerespectarea condițiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3);

f) nerespectarea condițiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5);

g) încălcarea obligațiilor de nediscriminare prevăzute la art. 10;

h) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 11 alin. (1)-(3); Modificări (1)

i) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 12 alin. (1)-(3);

j) aplicarea unor tarife cu nerespectarea dispozițiilor de control al tarifelor date în aplicarea art. 13;

k) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 13 alin. (1);

l) încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 14.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează: Modificări (3)

a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. a) și b);

b) cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru furnizorii sau operatorii cu o cifră de afaceri de peste 25.000.000.000 lei, cu amendă în sumă de până la 5% din cifra de afaceri, pentru faptele prevăzute la lit. c)-l).

(3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui inflației.

(4) Individualizarea sancțiunii în cazul săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se face ținându-se seama de gravitatea faptei și a consecințelor sale asupra concurenței, după criteriile cifrei de afaceri a furnizorului sau operatorului respectiv. Modificări (1)

(5) Cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exercițiu financiar, din care se scad sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată.

Art. 19. -

(1) Autoritatea de reglementare poate obliga operatorii la plata unor amenzi administrative în sumă de până la 300.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată și data de la care acestea se calculează, pentru a-i determina: Modificări (1)

a) să furnizeze în mod complet și corect informațiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (3) sau ale art. 17 alin. (1), precum și orice alte informații cerute de autoritatea de reglementare în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3)

b) să se supună controlului prevăzut la art. 16 și la art. 17 alin. (2); Modificări (1)

c) să se conformeze măsurilor luate de autoritatea de reglementare sau, după caz, de persoana juridică prevăzută la art. 16 alin. (2), în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora;

d) să respecte condițiile de acces sau interconectare stabilite în conformitate cu art. 5 alin. (2) lit. a);

e) să respecte obligațiile de transparență prevăzute la art. 9.

(2) Valoarea maximă a amenzii administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția indicelui inflației.

(3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se rețin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziția autorității de reglementare și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii. Modificări (1)

Art. 20. -

(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) se face de către personalul de control prevăzut la art. 16.

(2) Sancțiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) și b) se aplică de către personalul de control prevăzut la art. 16.

(3) Sancțiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c)-l), precum și amenzile administrative prevăzute la art. 19 se aplică de către organele de conducere ale autorității de reglementare. Modificări (1)

(4) Actul prin care se aplică sancțiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 sau amenzile administrative prevăzute la art. 19, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

(5) Contravențiilor prevăzute la art. 18 li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Art. 21. - Modificări (1)

Orice persoană care utilizează sau divulgă, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță, documente sau informații cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată și la repararea prejudiciului cauzat.

Art. 22. - Modificări (2)

Autoritatea de reglementare în sensul prezentei ordonanțe este Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

Art. 23. - Modificări (1)

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă art. 38-40 din Legea telecomunicațiilor nr. 74/1996.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Dan Nica
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 30 ianuarie 2002.

Nr. 34.

ANEXĂ

ELEMENTELE MINIME
care trebuie incluse într-o ofertă de referință pentru accesul
necondiționat la bucla locală constituită dintr-o pereche
de fire metalice torsadate
Modificări (1)

A. Condiții asociate accesului necondiționat la bucla locală

1. Elemente ale rețelei la care se oferă accesul, cuprinzând în principal următoarele:

a) accesul la bucla locală;

b) accesul la frecvențele nonvocale ale spectrului de frecvențe ale buclei locale, în cazul accesului partajat la bucla locală. Modificări (1)

2. Informații referitoare la amplasarea punctelor fizice de acces și la disponibilitatea buclei locale în părți determinate ale rețelei de acces; difuzarea acestor informații poate fi limitată la sfera părților interesate, în vederea evitării riscului de a se aduce atingere ordinii publice.

3. Condiții tehnice referitoare la accesul și utilizarea buclei locale, inclusiv caracteristicile tehnice ale perechii de fire metalice torsadate în bucla locală.

4. Proceduri de comandă și de aprovizionare, eventuale restricții de utilizare.

B. Servicii de colocare

1. Informații referitoare la situarea sediilor operatorului unde se poate realiza colocarea; difuzarea acestor informații poate fi limitată la sfera părților interesate, în vederea evitării riscului de a se aduce atingere ordinii publice.

2. Posibilitățile de colocare în sediile menționate la pct. 1, incluzând posibilitățile de colocare fizică și, dacă este cazul, colocarea la distanță și colocarea virtuală.

3. Caracteristicile echipamentului și, dacă este cazul, restricții privind colocarea anumitor echipamente.

4. Măsuri adoptate de operator pentru a asigura securitatea sediilor sale.

5. Condiții de acces în incinte pentru personalul beneficiarului.

6. Norme tehnice și standarde de siguranță.

7. Reguli de alocare a spațiului acolo unde spațiul disponibil pentru colocare este limitat.

8. Condiții în care beneficiarii pot să inspecteze sediile unde se poate realiza o colocare fizică și sediile unde colocarea a fost refuzată pe motiv de capacitate insuficientă.

C. Sisteme informaționale Modificări (2)

Condiții de acces la anumite sisteme ale operatorului: sistemele de asistență operațională, sistemele informaționale sau bazele de date pentru pregătirea comenzilor, aprovizionare, mentenanță, solicitări de reparații și facturare.

D. Condiții de furnizare

1. Termenul sau termenele în care operatorul trebuie să răspundă la cererile de furnizare a serviciilor și a elementelor infrastructurii asociate; acorduri asupra nivelului serviciului, rezolvarea problemelor, proceduri de restabilire a nivelului normal al serviciului și parametri de calitate a serviciilor.

2. Clauze contractuale standard, inclusiv, dacă este cazul, despăgubirile datorate în caz de nerespectare a termenului sau termenelor stabilite în conformitate cu prevederile pct. 1.

3. Tarife sau formule de calcul al tarifelor pentru fiecare serviciu, funcție și element al infrastructurii asociate, prevăzut în prezenta anexă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...