Guvernul României

Ordonanța nr. 54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 27 august 2002.

În vigoare de la 27 august 2002 până la 31 august 2010, fiind abrogat prin Ordonanță 16/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II. 10 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (1)

Se înființează Centrul Național pentru Reducerea Riscului Seismic, denumit în continuare centru, instituție publică de interes național, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu sediul în municipiul București, șos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2.

Art. 2. -

(1) Obiectul de activitate al centrului îl constituie derularea proiectului româno-japonez pentru reducerea riscului seismic la clădiri și structuri, precum și a altor proiecte naționale și internaționale și se realizează, în principal, prin următoarele activități:

a) elaborarea de tehnici noi de consolidare a clădirilor și structurilor vulnerabile la cutremur;

b) elaborarea de coduri noi de proiectare antiseismică;

c) instrumentarea seismică a municipiului București și a zonelor dens construite din România;

d) transferarea cunoștințelor avansate privind protecția antiseismică către specialiști și elaborarea de materiale documentare privind educația antiseismică a populației;

e) asigurarea pregătirii tehnice de specialitate prin stagii de pregătire, de studii și documentare, seminarii, cursuri și instruiri, în țară și în străinătate;

f) promovarea cooperării internaționale în domeniul managementului riscului seismic;

g) editarea și tipărirea studiilor și publicațiilor specifice domeniului său de activitate;

h) alte activități care decurg din derularea proiectelor.

(2) Activitățile centrului sunt asigurate în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor-INCERC București și Universitatea Tehnică de Construcții din București, prin organizarea și utilizarea în comun a laboratoarelor de încercări, pe bază de protocoale încheiate în acest scop.

Art. 3. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale centrului se asigură din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(2) În anul 2002 finanțarea centrului se face integral de la bugetul de stat, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în cheltuielile aprobate Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare.

(3) Veniturile extrabugetare se realizează din prestări de servicii specifice obiectului de activitate al centrului.

Art. 4. -

Patrimoniul centrului se constituie prin preluarea fără plată de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - INCERC București a unor părți de clădiri cu terenul aferent, care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.

Art. 5. -

(1) Conducerea centrului revine unui consiliu de conducere compus din 5 persoane.

(2) Conducerea executivă este asigurată de directorul centrului.

(3) Președintele consiliului de conducere, directorul centrului și ceilalți membri ai consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Art. 6. -

(1) Structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale centrului se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru funcționarea centrului este de 31.

(3) Salarizarea personalului centrului se face în conformitate cu prevederile aplicabile personalului bugetar din instituțiile publice.

Art. 7. -

Centrul va fi dotat cu un parc auto propriu pentru activitățile specifice, care se va stabili prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8. -

(1) Importul de bunuri primite în mod gratuit cu titlu de donație pentru derularea proiectelor beneficiază de facilitățile fiscale potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Bunurile primite în mod gratuit cu titlu de donație se evidențiază distinct, în condițiile legii, în patrimoniul centrului.

Art. 9. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Răzvan Ionuț Cirică,
secretar de stat

București, 16 august 2002.

Nr. 54.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...