Guvernul României

Ordonanța nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale

Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 august 2002 până la 04 iulie 2019, fiind abrogat și înlocuit prin Codul administrativ 2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV. 6 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță are ca obiect stabilirea Statutului-cadru al unităților administrativ-teritoriale din România.

(2) Unitățile administrativ-teritoriale din România cărora li se aplică prevederile prezentului statut sunt comunele, orașele, municipiile și județele.

Art. 2. -

(1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază, care cuprinde populația rurală reunită prin comunitate de interese și tradiții. Comuna este alcătuită din unul sau mai multe sate componente, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Unul dintre satele componente are statut de reședință a comunei. Modificări (1)

(2) În satul reședință de comună își au sediul autoritățile administrației publice locale și sunt grupate, de regulă, celelalte autorități și instituții publice reprezentative pentru comuna respectivă.

Art. 3. -

(1) Orașul este unitatea administrativ-teritorială de bază, alcătuită, de regulă, dintr-o singură localitate.

(2) Orașul poate grupa în jurul său unul sau mai multe sate aparținătoare ori localități componente.

(3) Satele aparținătoare își păstrează caracterul preponderent rural. Acestora li se aplică reglementările legale în vigoare specifice mediului rural.

(4) Localitățile componente sunt părți integrante ale orașului.

Art. 4. -

(1) Unele orașe pot fi declarate municipii, în condițiile legii.

(2) Municipiile pot fi împărțite în subunități administrativ-teritoriale fără personalitate juridică.

(3) Comunele din jurul municipiului București și cele din jurul municipiilor de rangul I pot fi organizate în zone metropolitane ale municipiului.

(4) Organizarea și funcționarea zonelor metropolitane se fac potrivit legii.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Comunele, orașele și județele sunt persoane juridice de drept public. Ele au patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină. Jurisprudență

(2) Unitățile administrativ-teritoriale pot intra în raporturi juridice cu alte autorități sau instituții publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum și cu persoane fizice, în condițiile legii.

Art. 6. -

Statutul fiecărei unități administrativ-teritoriale cuprinde date și elemente specifice, care au rolul de a o individualiza în raport cu alte unități similare, privitoare la:

a) întinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritorială a unității administrativ-teritoriale, satele componente, iar în cazul orașelor, satele aparținătoare și localitățile componente, amplasarea acestora, prezentată grafic și descriptiv, distanța dintre satele componente, respectiv aparținătoare, și localitățile componente;

b) determinarea colectivității asupra căreia se exercită autoritatea consiliului local și a primarului; date privind înființarea acesteia, prima atestare documentară, evoluția istorică;

c) populația unității administrativ-teritoriale, făcându-se mențiune cu privire la componența etnică - în vederea aplicării dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001 -, precum și la ocupație, defalcate pe sate componente, respectiv aparținătoare, și localități componente;

d) localitatea de reședință;

e) autoritățile administrației publice locale, sediul acestora;

f) căile de comunicație existente și categoria acestora;

g) date privitoare la principalele instituții din domeniul educației, culturii, sănătății, asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea;

h) principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură;

i) serviciile publice existente;

j) patrimoniul public și privat, componența și întinderea acestuia;

k) partide politice și sindicate, care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială.

Art. 7. - Modificări (1)

În statut se va preciza rangul unității administrativ-teritoriale, stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a "Rețeaua de localități".

Art. 8. - Modificări (1)

Statutul va preciza autoritățile administrației publice locale, sediul acestora, numărul și structura politică a membrilor consiliului local, precum și data constituirii acestuia.

Art. 9. - Modificări (1)

Persoanele născute în comună sau oraș primesc, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul și certificatul de fiu/fiică al/a comunei sau orașului, în cadrul unei festivități care se organizează de către primar.

Art. 10. -

Prin statut se stabilesc criteriile potrivit cărora se poate conferi persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru comuna, orașul sau județul respectiv, titlul de cetățean de onoare, drepturile de care se bucură aceste persoane, precum și condițiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu.

Art. 11. -

În statut se precizează că locuitorii comunei sau orașului sunt consultați, în condițiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritorială și se enumeră problemele specifice apreciate ca fiind de interes deosebit, precum și faptul că referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei sau orașului ori numai în unele dintre acestea.

Art. 12. -

(1) Cetățenii comunei sau orașului pot fi consultați și prin adunări cetățenești organizate pe sate, în mediul rural, și pe cartiere sau străzi, în mediul urban.

(2) Convocarea și organizarea adunărilor cetățenești se fac de către primar, la inițiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcție.

(3) Convocarea adunării cetățenești se face prin aducerea la cunoștință publică a scopului, datei și a locului unde urmează să se desfășoare aceasta.

(4) Adunarea cetățenească este valabil constituită în prezența majorității reprezentanților familiilor și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți.

(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal și se înaintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima ședință, în vederea stabilirii modalităților concrete de realizare și de finanțare, dacă este cazul.

(6) Soluția adoptată de consiliul local se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului.

Art. 13. -

În afara referendumului local sau a adunărilor cetățenești, în statut se pot prevedea și alte forme de consultare directă a cetățenilor, potrivit unor eventuale tradiții locale, și se va descrie modul de organizare și desfășurare a acestora.

Art. 14. -

(1) Potrivit legii, patrimoniul unității administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea publică și în proprietatea privată ale acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

(2) Bunurile care aparțin unităților administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situațiilor financiare anuale.

(3) Inventarul bunurilor unităților administrativ-teritoriale se constituie într-o anexă la statut, care se actualizează anual.

(4) Creșterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.

Art. 15. -

(1) Prin statut se stabilesc criteriile pe baza cărora bunurile aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale și cele din proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrare regiilor autonome și instituțiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în condițiile legii sau pot fi atribuite în folosință gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

(2) Prin statut se stabilesc criteriile pe baza cărora consiliile locale și consiliile județene hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii.

(3) Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, potrivit prevederilor legale.

Art. 16. - Modificări (1)

Statutul va stabili condițiile de realizare a cooperării sau asocierii cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum și de stabilire a unor relații de parteneriat cu unități administrativ-teritoriale similare din alte țări.

Art. 17. - Modificări (1)

Statutul va cuprinde mențiuni privind cooperarea sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

Art. 18. -

Statutul cuprinde, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, modalitatea de atribuire și schimbare a denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local.

Art. 19. -

Prin statut se stabilesc, în condițiile legii, însemnele specifice ale localității și modalitățile de utilizare a acestora.

Art. 20. -

Pe baza prevederilor prezentului statut, în termen de 90 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonanțe, consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile județene vor elabora și vor aproba, în condițiile legii, statute proprii.

Art. 21. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 127/1992 privind aprobarea statutului-cadru orientativ al comunei și orașului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 31 martie 1992.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 16 august 2002.

Nr. 53.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...