Guvernul României

Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice din 26.03.2014

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

În sensul prezentelor norme metodologice, denumite în continuare normele, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

a) suportabilitate - reprezintă posibilitatea ca proiectul de investiții publice să beneficieze de resursele financiare necesare acoperirii costurilor sau, după caz, posibilitatea ordonatorului principal de credite de a asigura fondurile necesare realizării proiectului de investiții publice în orizontul de timp aferent, conform estimărilor;

b) sustenabilitate - reprezintă posibilitatea ordonatorului principal de credite de a achita obligațiile de plată asumate în perioada implementării proiectului de investiții publice, evaluată ca sumă a fluxurilor anuale. Pentru ca un proiect de investiții publice să fie considerat sustenabil financiar, fluxul financiar înregistrat în fiecare an trebuie să fie pozitiv. Sustenabilitatea proiectului propus va fi evaluată și din punctul de vedere al încadrării obiectivului în politicile de investiții generale, sectoriale sau regionale.

Art. 2. -

Principalele etape în realizarea proiectelor de investiții publice semnificative sunt detaliate la art. 3-9.

Art. 3. -

(1) Etapa de identificare a proiectului de investiții publice semnificative presupune:

a) elaborarea studiilor de prefezabilitate, memoriilor tehnico-economice sau a notelor de fundamentare ale proiectelor de investiții publice, în forma stabilită de prevederile legale în vigoare;

b) analizarea de către ordonatorul principal de credite a programului de investiții publice existent, ce include, după caz, proiectele de investiții publice semnificative prioritizate, din punct de vedere al alocațiilor bugetare și al necesarului de finanțat, în sume existente și estimate pentru anii următori, până la sfârșitul perioadei estimate de implementare a proiectului de investiții propus, pentru care a fost elaborat studiul de prefezabilitate;

c) transmiterea de către ordonatorul principal de credite a studiilor de prefezabilitate, memoriilor tehnico-economice sau a notelor de fundamentare întocmite în etapa de identificare a proiectului de investiții publice, împreună cu celelalte informații menționate la prezentul alineat, către Ministerul Finanțelor Publice pentru analiză, evaluare și avizare;

d) transmiterea de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanțelor Publice, în scopul evaluării sustenabilității și suportabilității proiectului de investiții publice aflat în faza de proiectare de studiu de prefezabilitate, în plus față de informațiile și documentele specificate la lit. b) și c), și a informațiilor referitoare la eșalonarea valorii estimate a investiției pe durata estimată din punct de vedere tehnic de realizare a investiției, precum și a perioadei estimate pentru implementarea proiectului de investiții publice propus.

(2) Documentația se transmite în format electronic, la o adresă de corespondență electronică ce va fi indicată, sub semnătură electronică, însoțită de o solicitare din partea ordonatorului principal de credite adresată Ministerului Finanțelor Publice; în cazul în care ordonatorul nu deține semnătură electronică, documentația va fi transmisă pe suportul hârtie.

(3) Ministerul Finanțelor Publice procedează la analizarea și evaluarea din punctul de vedere al suportabilității și sustenabilității proiectului de investiții publice propus, pe baza informațiilor furnizate, și la emiterea și comunicarea avizului către ordonatorul principal de credite solicitant.

(4) Ministerul Finanțelor Publice emite avizul în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii tuturor informațiilor solicitate.

(5) În cazul avizului favorabil, ordonatorul principal de credite este autorizat să treacă la faza de elaborare a studiului de fezabilitate.

Art. 4. -

Etapa de elaborare sau, după caz, actualizare și aprobare a studiului de fezabilitate presupune:

a) elaborarea sau actualizarea studiului de fezabilitate, după caz;

b) transmiterea de către ordonatorul principal de credite a documentației tehnico-economice în vederea obținerii avizului Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe conform art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, cu modificările ulterioare;

c) aprobarea documentației tehnico-economice, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. -

(1) Un proiect de investiții publice semnificativ nou este considerat a fi pregătit dacă, în urma evaluării prin aplicarea criteriilor de prioritizare prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, denumită în continuare ordonanța de urgență, îndeplinește cumulativ condiția de a obține un punctaj total minim de 59 puncte și condiția de a obține cel puțin:

a) 5 puncte la criteriul 1.1;

b) 5 puncte la criteriul 1.2;

c) 10 puncte la criteriul 2.1;

d) 10 puncte la criteriul 2.2;

e) 10 puncte la criteriul 2.3;

f) 10 puncte la criteriul 3.1;

g) 5,5 puncte la criteriul 4.1;

h) 3,5 puncte la criteriul 4.2.

(2) În cazul în care din evaluarea proprie a ordonatorului principal de credite rezultă că proiectul de investiții publice semnificativ nou nu îndeplinește cerințele minime privind gradul de pregătire, conform alin. (1), ordonatorul principal de credite procedează la efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii proiectului de investiții publice la un nivel de pregătire corespunzător.

(3) Ordonatorii principali de credite vor promova spre avizare și aprobare, în scopul selecției și bugetării, doar acele proiecte de investiții publice semnificative noi care îndeplinesc cerințele prezentului articol.

Art. 6. -

(1) Evaluarea gradului de pregătire a unui proiect de investiții publice nou presupune:

a) aplicarea de către ordonatorul principal de credite, în cazul unui proiect de investiții publice nou, a criteriilor de prioritizare prevăzute în anexa la ordonanța de urgență, detaliate în anexa nr. 1, introducerea proiectului de investiții în lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate și transmiterea către Ministerul Finanțelor Publice, în atenția Unității de evaluare a investițiilor publice a listei revizuite, justificării și fundamentării acordării punctajelor, respectiv a informațiilor din anexele nr. 2 și 3; Modificări (1)

b) prezentarea de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanțelor Publice a informațiilor prevăzute la lit. a), în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (3), la momentul promovării sau anterior acesteia, spre avizare de către Ministerul Finanțelor Publice a proiectului de hotărâre a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții publice semnificativ respectiv; Modificări (1)

c) analizarea de către Unitatea de evaluare a investițiilor publice a informațiilor furnizate conform prevederilor lit. a) pentru proiectul de investiții publice semnificativ nou, din perspectiva îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezentele norme cu privire la evaluarea gradului de pregătire a proiectului, și prezentarea către conducerea Ministerului Finanțelor Publice a concluziilor analizei privind îndeplinirea acestor condiții.

(2) Prevederile art. 5 și ale prezentului articol se aplică și acelor proiecte de investiții publice semnificative care, deși au fost incluse în legea bugetului de stat ori în legile bugetare anuale anterioare, nu au beneficiat de alocări bugetare sau nu au folosit alocările bugetare și pot fi asimilate proiectelor de investiții publice noi, pentru care se reaprobă indicatorii tehnico-economici.

(3) Etapa de selecție și bugetare are loc ulterior aprobării documentației tehnico-economice.

Art. 7. -

(1) În etapa de implementare/execuție a proiectului de investiții publice se realizează implementarea fizică a proiectului de investiții publice. Ordonatorii principali de credite vor calcula și vor raporta lunar către Ministerul Finanțelor Publice indicatori de progres/rezultat în unități fizice/valorice în vederea monitorizării îndeplinirii criteriului 4.2 prevăzut în anexa nr. 1. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Pe parcursul acestei etape din ciclul proiectului ordonatorul principal de credite va urmări ca proiectul de investiții publice semnificativ să fie realizat în mod eficient și să fie finalizat la timp, conform bugetului și în conformitate cu specificațiile de proiectare. Progresul va fi monitorizat pe baza programărilor/calendarelor inițiale, problemele de implementare vor fi identificate din timp și soluții adecvate vor fi puse în aplicare în timp util.

(3) Măsuri corespunzătoare vor fi puse în aplicare de către ordonatorul principal de credite și/sau beneficiar pentru a asigura implementarea eficientă a proiectelor de investiții aprobate.

Art. 8. -

(1) Etapa de finalizare, operare și întreținere a proiectului de investiții publice presupune, după caz, recepția și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții sau livrarea serviciilor.

(2) Pentru toate proiectele de investiții publice semnificative vor fi întocmite în termen de 1 an de la încheierea proiectului rapoarte la finalizare. Un astfel de raport va evalua dacă proiectul a fost realizat la timp. Vor fi identificate abaterile majore de la calendarul de implementare, iar motivele acestora vor fi explicate în cuprinsul raportului. Va fi identificată orice recomandare/măsură pentru îmbunătățirea proiectării sau implementării proiectelor similare din viitor. Rapoartele de finalizare pentru proiectele de investiții publice semnificative vor fi prezentate de către ordonatorul principal de credite Ministerului Finanțelor Publice, la solicitarea acestuia. Modificări (1)

(3) Ordonatorii principali de credite și/sau beneficiarii vor asigura condiții adecvate pentru operarea sustenabilă a proiectelor de investiții publice semnificative finalizate. Acest lucru implică stabilirea unor aranjamente de management adecvate pentru operare, efectuarea oricăror acțiuni de întărire a capacității în ceea ce privește personalul operațional și asigurarea unui flux de fonduri adecvat pentru operațiunile curente și pentru întreținerea optimă a facilităților nou-create, pe durata de viață operațională planificată.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Etapa de evaluare ex-post a proiectului de investiții publice presupune evaluarea, detalierea și diseminarea rezultatelor obținute de un proiect de investiții publice de către ordonatorul principal de credite.

(2) Proiectele de investiții publice semnificative vor face obiectul unei evaluări a performanței la momentul la care au fost finalizate și, în orice caz, fără a depăși un termen de 5 ani de la finalizare și dare în exploatare. Evaluarea va stabili eficiența și eficacitatea proiectelor în comparație cu previziunile efectuate la nivelul studiului de fezabilitate. Rapoartele vor fi transmise către Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea acestuia.

Art. 10. -

(1) În scopul aprobării de către Guvern a rezultatelor prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative în vederea includerii proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate în legile bugetare anuale, se parcurg următoarele etape:

a) aplicarea de către ordonatorul principal de credite a principiilor și criteriilor de prioritizare tuturor proiectelor de investiții publice semnificative noi și în continuare, cu respectarea cerințelor prevăzute în prezentele norme și a limitărilor impuse de ordonanța de urgență, urmată de includerea acestora în lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate;

b) transmiterea de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanțelor Publice a listei proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate, conținând informațiile prevăzute în anexele nr. 2 și 3, în forma actualizată, respectiv punctajele acordate pentru fiecare proiect de investiții publice semnificativ și pentru fiecare criteriu în parte, precum și informațiile luate în considerare, ca justificare și/sau fundamentare, la acordarea punctajelor respective; Modificări (1)

c) transmiterea informațiilor de la lit. b) se va face pe suport electronic, la o adresă ce va fi indicată în scris, cu semnătură electronică; în cazul în care ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se va face pe suport hârtie; în ambele cazuri comunicarea se va face cu respectarea termenelor prevăzute la art. 45 alin. (2) din ordonanța de urgență; informațiile comunicate după expirarea termenelor prevăzute în actul normativ mai sus invocat nu vor fi luate în considerare de către Ministerul Finanțelor Publice; Modificări (1)

d) transmiterea oricăror clarificări sau informații suplimentare de către ordonatorul principal de credite către Ministerul Finanțelor Publice, în atenția Unității de evaluare a investițiilor publice, pe suport electronic, la adresa indicată pentru corespondență, cu semnătură electronică; în cazul în care ordonatorul principal de credite nu are semnătură electronică, transmiterea se va face pe suport hârtie; în ambele cazuri, comunicarea se va face în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării scrise a Ministerului Finanțelor Publice; informațiile comunicate după expirarea termenului prevăzut nu vor fi luate în considerare de către Ministerul Finanțelor Publice; Modificări (1)

e) elaborarea la nivelul Ministerului Finanțelor Publice a listei proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate care se supune aprobării Guvernului, în baza listelor proiectelor de investiții publice prioritizate transmise de ordonatorii principali de credite;

f) prezentarea de către Unitatea de evaluare a investițiilor publice conducerii Ministerului Finanțelor Publice a rezultatelor prioritizării, ca urmare a analizei listelor proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate transmise de ordonatorii principali de credite și a eventualelor clarificări și/sau informații suplimentare;

g) prezentarea de către Ministerul Finanțelor Publice Guvernului, spre aprobare, a rezultatelor prioritizării, în vederea aprobării prin memorandum a listei proiectelor de investiții semnificative prioritizate;

h) includerea proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate, conform aprobării Guvernului, spre finanțare, în programul de investiții publice al ordonatorului principal de credite. Modificări (1)

(2) La elaborarea listei prevăzute la alin. (1) lit. e) se vor avea în vedere și următoarele elemente:

a) punctajul acordat fiecărui proiect de investiții publice și justificarea acestuia de către ordonatorii principali de credite; în cazul în care acordarea punctajului s-a efectuat prin raportarea la nivelul unor indicatori (economici sau de altă natură), este necesară furnizarea tuturor detaliilor ce au stat la baza fundamentării acordării punctajului; includerea în listă a unor proiecte de investiții publice semnificative fără punctaj sau cu punctaj, dar fără furnizarea informațiilor luate în considerare la acordarea acestuia, conduce la acordarea punctajului zero pentru criteriul respectiv;

b) poziția proiectului de investiții publice în lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate elaborată și transmisă de ordonatorul principal de credite, cu respectarea cerințelor prevăzute la alin. (1) lit. b), inclusiv în cazul acordării aceluiași punctaj mai multor proiecte;

c) valoarea totală a proiectului de investiții publice, pentru proiectele de investiții publice semnificative cu același punctaj;

d) indicatorii de performanță economică a proiectului de investiții publice, pentru proiectele de investiții publice semnificative cu același punctaj;

e) angajamentele deja asumate de România, în calitate de împrumutat sau în altă calitate, în cadrul unor acorduri de împrumut cu instituții financiare internaționale ori prin alte acorduri, aprobate conform legislației în vigoare.

Art. 11. -

În cazul investițiilor realizate din credite bancare garantate de către stat, procedura prevăzută la art. 3-6 se aplică anterior transmiterii către Ministerul Finanțelor Publice a solicitării de garantare de către stat, în conformitate cu prevederile legislației privind datoria publică.

Art. 12. -

În urma aprobării de către Guvern a listei proiectelor de investiții publice prioritizate, ordonatorii principali de credite au obligația de a lua toate măsurile în condițiile legii pentru respectarea duratei de realizare a proiectelor de investiții publice, așa cum este ea stabilită prin indicatorii tehnico-economici aprobați, precum și pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului de investiții publice.

Art. 13. -

Prevederile pct. 4 din Normele metodologice privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2005, nu se mai aplică investițiilor publice semnificative.

Art. 14. -

Atribuțiile specifice ale Unității de evaluare a investițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de secretariat tehnic, se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru buget în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 15. -

(1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

(2) Anexa nr. 1 conține precizări metodologice privind acordarea punctajelor și justificarea acordării acestora de către ordonatorii principali de credite pentru proiectele de investiții publice semnificative prin aplicarea principiilor și criteriilor de prioritizare. Precizările metodologice reprezintă cerințe minime privind informațiile ce sunt furnizate de ordonatorii principali de credite pentru scopul justificării acordării punctajelor. Informațiile solicitate potrivit anexei nr. 1 pot fi completate de către ordonatorii principali de credite și cu alte informații relevante, după caz.

(3) Anexele nr. 2 și 3 prezintă forma în care ordonatorii principali de credite transmit către Ministerul Finanțelor Publice informațiile solicitate conform prezentelor norme.

(4) Anexa nr. 4 prezintă cadrul în care informațiile sunt prezentate de către Ministerul Finanțelor Publice Guvernului, anexat Memorandumului prevăzut la art. 45 alin. (1) din ordonanța de urgență.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice Modificări (1)

PRECIZĂRI METODOLOGICE
privind acordarea și justificarea punctajelor pentru proiectele de investiții publice semnificative prin aplicarea principiilor și criteriilor de prioritizare

Principii Criterii de prioritizare a proiectelor noi Justificarea punctajelor Precizări metodologice
Principiul 1
Oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naționale (20 de puncte)
1.1. Obiectivele și țintele proiectului sunt relevante?
(10 puncte)
0 puncte - Obiectivele generale și specifice și țintele proiectului de investiții nu sunt în concordanță cu obiectivele strategiilor naționale sau sectoriale.
5 puncte - Obiectivele generale și specifice și țintele proiectului de investiții sunt parțial aliniate la obiectivele strategiilor naționale sau sectoriale.
10 puncte - Obiectivele generale și specifice și țintele proiectului de investiții sunt în strânsă concordanță cu obiectivele strategiilor naționale sau sectoriale
Indicarea strategiei la a cărei realizare contribuie proiectul de investiții, precum și a documentului/actului normativ prin care aceasta este aprobată, eventual și a sursei unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I (se vor indica numărul și data Monitorului Oficial al României). Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziția Ministerului Finanțelor Publice o copie a acestuia.
Exemplu de strategie sectorială: Strategia de transport intermodal în România 2020 (aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 457/2011 pentru aprobarea Strategiei de transport intermodal în România)
Exemplu de strategie națională: Programul național de reformă
1.2. Proiectul reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale sau naționale?
(10 puncte)
0 puncte - Proiectul de investiții nu este inclus în strategiile naționale sau sectoriale.
5 puncte - Proiectul de investiții este inclus în strategiile sectoriale.
10 puncte - Proiectul de investiții este inclus în strategiile naționale.
Se vor preciza strategiile în care este inclus proiectul de investiții publice, precum și documentul/actul normativ prin care acestea sunt aprobate, eventual și sursa unde acestea pot fi consultate, inclusiv în cazul în care acestea au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I (se vor indica numărul și data Monitorului Oficial al României). Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziția Ministerului Finanțelor Publice o copie a acestuia.
Principiul 2
Justificarea economică și socială
(40 de puncte)
2.1. Proiectul este justificat economic prin studiul de (pre)fezabilitate sau, după caz, memoriul tehnico- economic ori nota de fundamentare? (20 de puncte) 0 puncte dacă:
- nu există informații referitoare la indicatorii de performanță economică (VENA, RIRE, raportul B/C); sau
- în situația în care VENA < 0 și/sau RIRE< RAS și nu există importante beneficii nefinanciare care să fie luate în calcul.
10 puncte - dacă VENA > 0 și RIRE < media pe sector sau există importante beneficii nefinanciare care să fie luate în calcul.
20 puncte - dacă VENA > 0 și
RIRE > media pe sector.
Pentru indicatorii de performanță economică se transmit valoarea și modul de calcul. Pentru valorile de referință luate în considerare se va indica sursa oficială a acestora.
Informațiile referitoare la media pe sector pot fi găsite în Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții, ediție revizuită de Comisia Europeană/Direcția generală de politică regională în 2008 (denumit în continuare Ghidul Comisiei Europene), la p. 58, tabelul 2.11, în absența altor statistici oficiale la nivel național.
RAS este 5,5% în termeni reali, în conformitate cu Ghidul Comisiei Europene.
2.2. Proiectul are justificare socială?
(10 puncte)
0 puncte - Nu are justificare socială.
10 puncte - Proiectul este justificat social.
Ordonatorii principali de credite vor prezenta minimum 3 indicatori cost-utilitate, în funcție de specificul proiectului/sectorului, care să fundamenteze punctajul acordat pentru justificarea socială.
Exemple de indicatori de utilitate: reducerea mortalității, crearea de locuri de muncă, creșterea speranței de viață, îmbunătățirea calității vieții, reducerea emisiilor, economii de timp de transport/călătorie, îmbunătățirea siguranței, reducerea numărului de accidente
2.3. Impactul de mediu al proiectului corespunde legislației în vigoare?
(10 puncte)
0 puncte - Impactul proiectului de investiții asupra mediului nu corespunde cerințelor legislației în vigoare, în cazurile în care este necesar avizul de mediu.
10 puncte dacă:
- impactul proiectului de investiții asupra mediului corespunde cerințelor legislației în vigoare, în cazurile în care este necesar avizul de mediu; sau
- nu este necesar studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
Se vor furniza detalii privind documentele justificative aferente (data, nr., instituția emitentă) și ce indică acestea.
Principiul 3
Suportabilitatea și sustenabilitatea financiară
(20 de puncte)
3.1. Cerințele totale de finanțare ale proiectului respectă o estimare realistă a resurselor disponibile pentru
sector/subsector? (10 puncte)
0 puncte - Proiectul de investiții publice nu respectă cerințele prevăzute la art. 43 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, cerințele prevăzute la art. 45 alin. (2) din Legea n r. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
10 puncte - Proiectul de investiții publice respectă cerințele prevăzute la art. 43 alin. (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, cerințele prevăzute la art. 45 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Excepția prevăzută la art. 43 alin. (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se punctează din oficiu cu punctajul maxim.
3.2. Finanțarea totală/Fondurile necesită și cofinanțare de la bugetul de stat? (5 puncte) 0 puncte - proiect de investiții finanțat integral de la bugetul de stat
2 puncte - proiect de investiții finanțat de la bugetul de stat și venituri proprii
5 puncte - proiect de investiții finanțat din fonduri rambursabile și alte surse
Pentru proiectele de investiții publice pentru care se actualizează indicatorii tehnico- economici aprobați deja de către Guvern, precum și pentru cele incluse deja în legea bugetului de stat pentru anul corespunzător momentului la care se efectuează prioritizarea, se vor indica data și numărul hotărârii Guvernului.
Proiectul de investiții publice va fi încadrat doar în una dintre situațiile enumerate la justificarea punctajelor.
3.3. Există aranjamente credibile pentru
a acoperi durabil costurile de operare și întreținere rezultate odată ce proiectul este finalizat?
(5 puncte)
0 puncte - Nu va genera venituri*.
3 puncte - Va genera venituri care vor acoperi parțial costurile de operare și întreținere.
5 puncte - Va genera venituri care vor acoperi integral costurile de operare și întreținere.
Conform studiilor și previziunilor
*Cu excepția acelor proiecte de investiții care aduc importante beneficii nefinanciare, cum ar fi, dar fără a se limita la: proiecte de conservare a biodiversității, situri de patrimoniu cultural, peisaj; pentru aceste proiecte se va acorda punctajul maxim aferent subcriteriului.
Principiul 4
Aranjamente pentru
implementare/
Performanța în
implementare
(20 de puncte)
4.1. Cât de bine s-a făcut actuala pregătire a proiectului?
(10 puncte)
2 puncte - Proiectul de investiții are studiu de prefezabilitate întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008*.
3,5 puncte - Proiectul de investiții are studiu de fezabilitate întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008*.
3,5 puncte - Proiectul de investiții are indicatorii tehnico- economici aprobați, conform prevederilor legale în vigoare.
1 punct - Proiectul de investiții are alte documente aprobate, conform prevederilor legale aplicabile (de exemplu: studiu de fundamentare a deciziei de concesionare); în cazul în care legislația nu prevede alte documente, se acordă din oficiu
1 punct.
Se vor prezenta informații referitoare la data elaborării și aprobării documentațiilor respective, pentru fiecare dintre acestea. Punctajul acordat pentru fiecare documentație se cumulează.
*Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții
4.2. S-au definit indicatori corespunzători pentru progresul și performanța proiectului și au fost proiectate aranjamente adecvate pentru monitorizare și evaluare?
(5 puncte)
Indicatori de progres și de rezultat, exprimați în unități valorice, fizice sau de altă natură, cuantificabile, prin raportare la obiectivele specifice ale proiectului, inclusiv un calendar de implementare a principalelor etape/activități aferente proiectului de investiții publice:
- 0 puncte dacă nu există;
- 2 puncte dacă există.
Indicatori de performanță
financiară: VFNA, RRF:
- 0 puncte dacă nu s-au
calculat;
- 0,75 puncte pentru fiecare
indicator calculat.
Aranjamente pentru monitorizare
și evaluare avute în vedere:
- 0 puncte dacă nu au fost
avute în vedere aranjamente
pentru monitorizare și evaluare;
- 1,5 puncte dacă se au în
vedere aranjamente pentru
monitorizare și evaluare.
Din momentul asigurării finanțării, pentru toate proiectele de investiții publice semnificative se calculează și se raportează lunar către Ministerul Finanțelor Publice indicatori de progres/rezultat în unități fizice/valorice, în vederea aplicării criteriului 4.2.
Se vor preciza indicatorii de progres și rezultat definiți. Se va anexa calendarul de implementare.Se vor preciza indicatorii calculați.

Se vor preciza măsurile ce vor fi luate.
4.3. Există o structură de management de proiect identificată care răspunde de progresul implementării?
(5 puncte)
0 puncte - nu au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiții publice;
2 puncte - au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiții publice;
5 puncte - au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiții publice, iar persoanele au experiență în implementarea unor proiecte similare.
Se va nominaliza persoana/departamentul și se vor comunica detaliile de contact; se va detalia experiența personalului desemnat în implementarea unuia sau mai multor proiecte (similare).
Principiul 1
Oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naționale (20 de puncte)
1.1. Obiectivele și țintele proiectului mai sunt relevante? (10 puncte) 0 puncte - Obiectivele generale și specifice și țintele proiectului de investiții nu mai sunt în concordanță cu obiectivele strategiilor naționale sau sectoriale.
5 puncte - Obiectivele generale și specifice și țintele proiectului de investiții sunt parțial aliniate la obiectivele strategiilor naționale sau sectoriale.
10 puncte - Obiectivele generale și specifice și țintele proiectului de investiții sunt în strânsă concordanță cu obiectivele strategiilor naționale sau sectoriale.
Indicarea strategiei la a cărei realizare contribuie proiectul de investiții, precum și a documentului/actului normativ prin care aceasta este aprobată, eventual și a sursei unde aceasta poate fi consultată, inclusiv în cazul în care aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I (se vor indica numărul și data Monitorului Oficial al României). Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziția Ministerului Finanțelor Publice o copie a acestuia.
Exemplu de strategie sectorială:
Strategia de transport intermodal în România
2020 (aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 457/2011 pentru aprobarea Strategiei de transport intermodal în România).
Exemplu de strategie națională: Programul național de reformă.
1.2. Proiectul mai reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale sau naționale?
(10 puncte)
0 puncte - Proiectul de investiții nu este inclus în strategiile naționale sau sectoriale.
5 puncte - Proiectul de investiții este inclus în strategiile sectoriale.
10 puncte - Proiectul de investiții este inclus în strategiile naționale.
Se vor preciza strategiile în care este inclus proiectul de investiții publice, precum și documentul/actul normativ prin care acestea sunt aprobate, eventual și sursa unde acestea pot fi consultate, inclusiv în cazul în care acestea au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I (se vor indica numărul și data Monitorului Oficial al României). Dacă documentul nu este public, se va pune la dispoziția Ministerului Finanțelor Publice o copie a acestuia. Proiectul de investiții publice va fi încadrat doar în una dintre situațiile enumerate la justificarea punctajelor.
Principiul 2
Justificarea economică și socială
(30 de puncte)
2.1. Proiectul mai este justificat economic? (15 puncte) 0 puncte dacă:
- nu există informații referitoare la indicatorii de performanță economică (VENA, RIRE, raportul B/C); sau
- VENA < 0 și/sau RIRE < RAS și nu există beneficii nefinanciare importante;
- nu există informații referitoare la eficiența economică a proiectului de investiții;
7,5 puncte - dacă VENA > 0, RIRE < media pe sector sau există importante beneficii nefinanciare care să fie luate în calcul;
15 puncte - dacă VENA > 0, RIRE > media pe sector
Pentru indicatorii de performanță economică se transmit atât valoarea, cât și modul de calcul. Pentru valorile de referință luate în considerare se va indica sursa oficială a acestora.
În cazul în care legislația în vigoare nu prevede obligativitatea calculării acestor indicatori, se vor furniza detaliile necesare aferente acelor indicatori, necesari pentru justificarea economică, calculați conform prevederilor legale în vigoare la data elaborării documentației, sau alte elemente de justificare economică avute în vedere la momentul respectiv.
Informațiile referitoare la media pe sector pot fi găsite în Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții, ediție revizuită de Comisia Europeană/Direcția generală de politică regională în 2008 (denumit în continuare Ghidul Comisiei Europene), la p. 58, tabelul 2.11, în absența altor statistici oficiale la nivel național.
RAS este 5,5% în termeni reali, în conformitate cu Ghidul Comisiei Europene.
2.2. Proiectul mai are justificare socială?
(10 puncte)
0 puncte - Nu mai are justificare socială.
10 puncte - Proiectul mai este justificat social.
Ordonatorii principali de credite vor prezenta minimum 3 indicatori cost-utilitate, în funcție de specificul proiectului/sectorului, care să fundamenteze punctajul acordat pentru justificarea socială. Exemple de indicatori de utilitate: reducerea mortalității, crearea de locuri de muncă, creșterea speranței de viață, îmbunătățirea calității vieții, reducerea emisiilor, economii de timp de transport/călătorie, îmbunătățirea siguranței, reducerea numărului de accidente
2.3. Impactul de mediu al proiectului mai corespunde cu cel proiectat inițial?
(5 puncte)
0 puncte - Impactul proiectului de investiții asupra mediului nu mai corespunde cerințelor legislației în vigoare, în cazurile în care este necesar avizul de mediu.
5 puncte dacă:
- impactul proiectului de investiții asupra mediului corespunde cerințelor legislației în vigoare, în cazurile în care este necesar avizul de mediu; sau
- nu este necesar studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
Se vor furniza detalii privind documentele justificative aferente (data, nr., instituția emitentă) și ce indică acestea.
Principiul 3
Suportabilitatea și sustenabilitatea financiară
(20 de puncte)
3.1. Cerințele totale de finanțare ale proiectului respectă și au respectat o estimare realistă a resurselor disponibile pentru
sector/subsector? (10 puncte)
0 puncte - Bugetele anuale alocate, inclusiv pentru anul curent, nu au acoperit necesarul de finanțare al proiectului de investiții publice.
10 puncte - Bugetele anuale alocate, inclusiv pentru anul curent, au acoperit necesarul de finanțare al proiectului de investiții publice.
Se vor furniza informațiile necesare pentru determinarea încadrării proiectului în unul din cele două cazuri.
3.2. Finanțarea totală/Fondurile necesită și cofinanțare de la bugetul de stat? (5 puncte) 0 puncte - proiect de investiții finanțat integral de la bugetul de stat;
2 puncte - proiect de investiții finanțat de la bugetul de stat și venituri proprii;
5 puncte - proiect de investiții finanțat din fonduri rambursabile și alte surse
Se vor preciza sursele de finanțare, precum și hotărârea Guvernului de aprobare a acestora (data și numărul hotărârii Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici). Proiectul de investiții publice va fi încadrat doar în una dintre situațiile enumerate la justificarea punctajelor.
3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de operare și întreținere rezultate odată
ce proiectul este finalizat?
(5 puncte)
0 puncte - Nu generează venituri*.
3 puncte - Generează venituri care acoperă parțial costurile de operare și întreținere.
5 puncte - Generează venituri care acoperă integral costurile de operare și întreținere.
Conform studiilor și previziunilor.
*Cu excepția acelor proiecte care aduc importante beneficii nefinanciare, cum ar fi, dar fără a se limita la: proiecte de conservare a biodiversității, situri de patrimoniu cultural, peisaj; pentru aceste proiecte se va acorda punctajul maxim aferent subcriteriului.
Principiul 4
Aranjamente pentru implementare/ Performanța în implementare
(30 de puncte)
4.1. Cât de bine a fost făcută pregătirea proiectului?
(15 puncte)
4 puncte - Proiectul de investiții are întocmit studiu de prefezabilitate, conform prevederilor legale în vigoare la data relevantă.
5 puncte - Proiectul de investiții are întocmit studiu de fezabilitate, conform prevederilor legale în vigoare la data relevantă.
5 puncte - Proiectul de investiții are indicatorii tehnico-economici aprobați, conform prevederilor legale în vigoare la data relevantă.
1 punct - Proiectul de investiții are alte documente aprobate, conform prevederilor legale aplicabile (de exemplu, studiu de fundamentare a deciziei de concesionare); în cazul în care legislația nu prevede alte documente, se acordă din oficiu
1 punct.
Se vor prezenta și informații referitoare la data elaborării și aprobării documentațiilor respective, pentru fiecare dintre acestea.
În cazul în care, la data relevantă [elaborarea studiului de (pre)fezabilitate, aprobarea de către Guvern a demarării proiectului sau similar] legislația aplicabilă nu impunea elaborarea și aprobarea unuia dintre documente, se vor furniza informații suficiente pentru verificarea justificărilor prezentate.
În acest caz, punctarea se va face din oficiu pentru numărul de puncte corespunzător documentației ce nu era necesar a fi elaborată. Punctajul acordat pentru fiecare documentație se cumulează.
4.2. Indicatorii definiți inițial pentru progresul și performanța proiectului mai corespund actualului stadiu de implementare? (10 puncte) Costul total aprobat
3,5 puncte - Costul total aprobat inițial al investiției actualizat cu indicii de prețuri nu a fost depășit.
0 puncte - Costul total inițial al investiției actualizat cu indicii de prețuri a fost depășit.
Durata aprobată de realizare a investiției
3,5 puncte - Durata aprobată inițială de realizare a investiției nu a fost depășită.
0 puncte - Durata inițială de realizare a investiției a fost depășită.
Calendarul de implementare a proiectului
3 puncte - Calendarul de implementare a principalelor etape/activități aferente proiectului de investiții publice, așa cum a fost el definit inițial, la demararea proiectului, inclusiv cu detalierea gradului de execuție fizică și valorică, a fost respectat.
0 puncte - Calendarul de implementare a principalelor etape/activități aferente proiectului de investiții publice, așa cum a fost el definit inițial, la demararea proiectului, inclusiv cu detalierea gradului de execuție fizică și valorică, nu a fost respectat.
Pentru toate proiectele de investiții publice semnificative se calculează și se raportează lunar către Ministerul Finanțelor Publice indicatori de progres/rezultat în unități fizice/ valorice în vederea aplicării criteriului 4.2. Indicatorii de progres/rezultat și performanță includ, dar nu se limitează la: costul total al investiției, durata de realizare a investiției, programul de execuție, cu detalierea gradului de execuție fizică (exprimat în unități fizice sau de altă natură, cuantificabile) și valorică, precum și capacități fizice executate raportat la capacități fizice programate inițial.
Se va prezenta calendarul de implementare a proiectului, conținând atât termenele definite inițial, cât și termenele efective de realizare/îndeplinire a activităților/etapelor definite pentru implementarea proiectului, în forma ce reflectă stadiul actual. Se vor prezenta și alte informații necesare verificării corectitudinii acordării punctajului, pentru fiecare element de punctare.
4.3. Există o structură de management de proiect identificată care răspunde de progresul implementării?
(5 puncte)
0 puncte - Nu au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiții.
2 puncte - Au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului de investiții publice.
5 puncte - Au fost desemnate persoanele/departamentele responsabile cu monitorizarea progresului implementării proiectului, iar persoanele au experiență în implementarea unor proiecte similare.
Se va nominaliza persoana/departamentul și detaliile de contact; se va detalia experiența personalului desemnat în implementarea unuia sau mai multor proiecte (similare).
Principiul auxiliar utilizat pentru proiectele în continuare
Perioada rămasă până la finalizarea proiectului de investiții publice
(puncte suplimentare)
A.1. Cât de avansat este proiectul ca timp rămas, respectiv câți ani au mai rămas sau stadiu fizic, respectiv
cât mai este de implementat?
(5 puncte suplimentare)
1 punct - stadiul fizic < 30%
3 puncte - stadiul fizic se situează în intervalul (30% - 75%)
5 puncte - stadiul fizic ≥ 75% sau durata rămasă pentru finalizarea proiectului de investiții este mai mică de 1 an, conform ultimului program de lucrări agreat între beneficiar și constructor/antreprenor**
Se indică atât încadrarea în interval, cât și nivelul stadiului fizic și valoric în termeni procentuali și în capacități finalizate, exprimate în unități de măsură.
** Acest document actualizat se va prezenta
Ministerului Finanțelor Publice.
A.2. Care ar fi costurile asociate
restructurării sau închiderii proiectului?
(-5 puncte suplimentare)
(-5) puncte - atunci când costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului de investiții se situează sub 10% din costurile de finalizare
0 puncte dacă costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului de investiții depășesc
10% din costurile de finalizare.
Se vor furniza informații cu privire la costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului de investiții publice, precum și costurile de finalizare a proiectului de investiții publice.

- VENA reprezintă valoarea economică netă actualizată a proiectului de investiții publice.

- RIRE reprezintă rata internă de rentabilitate economică a proiectului de investiții publice.

- RAS reprezintă rata de actualizare socială a proiectului de investiții publice.

- VFNA reprezintă valoarea financiară netă actualizată a proiectului de investiții publice.

- B/C reprezintă raportul dintre beneficii și costuri aferente proiectului de investiții publice.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

Punctajul acordat de ordonatorul principal de credite pentru proiectele de investiții publice semnificative

Ministerul/Instituția/Autoritatea . . . . . . . . . . . . Lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate
Nr. crt. Denumirea proiectului de investiții semnificativ Beneficiar PC/PN Cod fișă Punctaj obținut conform principiilor și criteriilor de prioritizare din O.U.G. nr. 88/2013
Total din care:
Principiul 1 Principiul 2 Principiul 3 Principiul 4 Principiul auxiliar
Total, din care: Criteriul 1.1 Criteriul 1.2 Total, din care: Criteriul 2.1 Criteriul 2.2 Criteriul 2.3 Total, din care: Criteriul 3.1 Criteriul 3.2 Criteriul 3.3 Total, din care: Criteriul 4.1 Criteriul 4.2 Criteriul 4.3 Total, din care: Criteriul A.1 Criteriul A.2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Proiect de investiții 1 Punctaj
2 Proiect de investiții 1 justificare
3 Proiect de investiții 2 punctaj
4 Proiect de investiții 2 justificare
...
...

PC - proiect de investiții în continuare

PN - proiect de investiții nou

Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordonator principal de credite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice Modificări (1)

Informații furnizate de ordonatorii principali de credite cu privire la proiectele de investiții publice semnificative, prioritizate

Ministerul/Instituția/Autoritatea
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informații cu privire la proiectele de investiții publice semnificative prioritizate

Nr. crt. Denumirea proiectului de investiții semnificativ Beneficiar PC/PN Cod fișă Stadiu fizic (%) Stadiu valoric (%) Cheltuieli totale (valoarea actualizată a proiectului) Total necesar de finanțare până la finalizare Data începerii investiției Data programată a terminării
Total, din care: Buget de stat Alte surse (Se vor specifica.) Total, din care: Buget de stat Alte surse (Se vor specifica.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Proiect de investiții 1
2 Proiect de investiții 2
3 Proiect de investiții 3
...
...
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordonator principal de credite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice Modificări (1)

Lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate pentru toți ordonatorii principali de credite

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate

Nr. crt. Denumirea proiectului de investiții semnificativ OPC Beneficiar PC/PN Cod fișă Punctaj ordonator principal de credite Observații privind punctajul ordonato- rului principal de credite Poziția în lista ordonato- rului principal de credite (entității/ benefi- ciarului) Stadiu fizic (%) Stadiu valoric (%) Cheltuieli totale (valoarea actualizată a proiectului) Total necesar de finanțare până la finalizare Data începerii investiției Data programată a terminării
Total, din care: Buget de stat Alte surse Total, din care: Buget de stat Alte surse
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Proiect de investiții 1
2 Proiect de investiții 2
3 Proiect de investiții 3
...
...

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...