Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM

Decizia nr. 582/2014 privind modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 aprilie 2014 până la 30 aprilie 2017, fiind abrogat prin Decizie 314/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile pct. 3.22.1 lit. a) din anexa nr. 1 la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 30, art. 11 alin. (1), respectiv art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 48 alin. (3) lit. a) și ale art. 50 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013,

președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.

Art. I. -

Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 martie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, și la pct. 1 din anexa nr. 1 la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poștale, cu modificările și completările ulterioare."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Prin prezenta decizie se stabilesc anumiți indicatori aferenți furnizării de servicii poștale, prevăzuți în anexă, precum și categoriile de informații corespunzătoare fiecărui indicator.

(2) În cazul datelor privind traficul poștal, furnizorii de servicii poștale vor raporta exclusiv trimiterile poștale prelucrate în nume propriu, nu și pe cele prelucrate în numele și pe seama unui alt furnizor de servicii poștale."

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Persoanele care au calitatea de furnizor de servicii poștale, pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (3) ori pe o parte din aceasta, au obligația de a raporta către ANCOM valorile aferente indicatorilor prevăzuți la art. 2, prin completarea tabelelor prevăzute în anexă, cu respectarea condițiilor stabilite de prezenta decizie."

4. La articolul 3, alineatele (2) și (6) se abrogă.

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează de către ANCOM potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013."

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

Anexa face parte integrantă din prezenta decizie."

7. Anexele nr. 1 și 2 se abrogă, înlocuindu-se cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. -

(1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 3 zile de la publicare.

(2) Raportarea datelor statistice aferente perioadei de raportare cuprinse între 1 ianuarie și 31 decembrie 2014 se va realiza conform prezentei decizii.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
Marius Cătălin Marinescu

București, 24 martie 2014.

Nr. 582.

ANEXĂ (Anexa la Decizia nr. 127/2009)

DATE STATISTICE
corespunzătoare activității furnizorilor de servicii poștale aferente anului . . . . . . . . . . . . .

Date de identificare ale furnizorului de servicii poștale

Denumirea/Numele furnizorului
Sediul/Domiciliul
Contact Telefon: Fax: E-mail:
Persoana de contact

Date privind calitatea furnizorului de servicii poștale la momentul prestării serviciilor poștale

DA NU
FSP a prestat servicii poștale în anul de raportare
FSP a prestat servicii poștale în nume propriu

FSP a prestat servicii poștale:
prin intermediul subcontractorilor*
sau în sistem franciză**
FSP a prestat servicii poștale în calitate de subcontractor***

* Se va anexa lista subcontractorilor prin intermediul cărora acest furnizor a prestat servicii poștale.

** Se va anexa lista beneficiarilor prin intermediul cărora acest furnizor a prestat servicii poștale în sistem franciză.

*** Se va anexa lista furnizorilor de servicii poștale pentru care acest furnizor a prestat servicii poștale în calitate de subcontractor.

A. Date referitoare la personalul angajat (situația existentă la data de 31 decembrie a anului de raportare)

Nr. Indicator Nr. rând
1. Numărul total al angajaților care lucrează, exclusiv în domeniu poștal, cu normă întreagă A1
2. Numărul total al angajaților care lucrează, exclusiv în domeniu poștal, cu fracțiune de normă A2

B. Rezultatele financiare (situația existentă la data de 31 decembrie a anului de raportare)

B1. Date referitoare la situația financiară

Nr. Indicator Valoare
(lei)
Nr. rând
1. Cifra de afaceri B1-1
2. Venituri realizate exclusiv din furnizarea de servicii poștale interne B1-2
totale B1-3
3. Cheltuieli operaționale generate exclusiv de furnizarea de servicii poștale interne B1-4
totale B1-5

B2. Venituri realizate exclusiv din furnizarea de servicii poștale pe segmente de piață

Indicator Valoare
(lei)
Nr. rând
1. Venituri_Corespondență și imprimate Interne B2-1
Internaționale B2-2
2. Venituri_Colete poștale Interne B2-3
Internaționale B2-4
3. Venituri_Trimiteri Express Interne B2-5
Internaționale B2-6
4. Venituri_Mandate poștale pe suport hârtie Interne B2-7
Internaționale B2-8
5. Venituri_Publicitate prin poștă (adresată) Interne B2-9
Internaționale B2-10

C. Date referitoare la rețeaua poștală

Nr. Indicator Număr Nr. rând
1. Numărul punctelor de acces/contact care au program de lucru cu publicul Oficii poștale C1
Agenții poștale C2
Ghișee poștale C3
Circumscripții poștale C4
Alte subunități poștale C5
2. Numărul punctelor de acces constând în cutii poștale C6
3. Numărul punctelor de contact constând în căsuțe poștale C7
4. Numărul punctelor mobile de acces/contact C8

D. Accesul la rețeaua poștală

Nr. Indicator DA NU Nr. rând
1. FSP utilizează rețeaua poștală proprie D1
2. FSP utilizează rețeaua poștală a unui alt furnizor de servicii poștale* D2
3. FSP a acordat acces unor furnizori de servicii poștale la rețeaua poștală proprie** D3

* Se va anexa lista furnizorilor de servicii poștale care au permis accesul acestui furnizor la rețeaua poștală proprie.

** Se va anexa lista furnizorilor de servicii poștale cărora acest furnizor le-a acordat acces la rețeaua poștală proprie.

E. Date referitoare la statistica reclamațiilor adresate furnizorului de servicii poștale

* Se vor raporta reclamațiile întemeiate aferente serviciilor poștale înregistrate la pct. F (din sfera serviciului universal), respectiv pct. G (din afara sferei serviciului universal).

F. Traficul poștal aferent serviciilor poștale din sfera serviciului universal

Indicator Numărul trimiterilor poștale Nr. rând
1. Trimiteri poștale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) 1.1. Trimiteri de corespondență Interne 1
Internaționale Intrate* 2
Ieșite** 3
1.2 Imprimate Interne 4
Internaționale Intrate 5
Ieșite 6
1.3. Trimiteri recomandate Interne 7
Internaționale Intrate 8
Ieșite 9
1.4 Trimiteri cu valoare declarată Interne 10
Internaționale Intrate 11
Ieșite 12
2. Colete poștale cu greutate de până la 20 kg 2.1. Colete poștale cu greutate de până la 10 kg (inclusiv 10 kg) Fără valoare declarată Interne 13
Internaționale Intrate 14
Ieșite 15
Cu valoare declarată Interne 16
Internaționale Intrate 17
Ieșite 18
2.2. Colete poștale cu greutatea între 10 kg și 20 kg (inclusiv 20 kg) Internaționale intrate Fără valoare declarată 19
Cu valoare declarată 20
3. Cecograme Interne 21
Internaționale Intrate 22
Ieșite 23

* Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

NOTE:

1. Trimiteri poștale în greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile poștale cu greutatea maximă de 2 kg, prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

1.1. trimiteri de corespondență - vor fi raportate trimiterile de corespondență, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat). Trimiterile de corespondență care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.2. imprimate - vor fi raportate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), constând în cărți, periodice, ziare, reviste, cataloage, hărți geografice, partituri muzicale etc., inclusiv imprimatele care se distribuie pe baza unei liste de adrese. Imprimatele care au făcut obiectul serviciului de trimitere recomandată sau de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.3. trimiteri recomandate - vor fi raportate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul unui serviciu ale cărui particularități au constat în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a trimiterii poștale înregistrate și în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Trimiterile recomandate care au făcut și obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator;

1.4. trimiteri cu valoare declarată - vor fi raportate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul unui serviciu care a avut ca particularități asigurarea trimiterii poștale împotriva pierderii, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de expeditor, și eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale, inclusiv trimiterile în cazul cărora a fost atașat și serviciul de trimitere recomandată.

2. Colete poștale cu greutate de până la 20 kg - vor fi raportate trimiterile poștale prelucrate de către furnizorul respectiv, subclasificate în următoarele categorii:

2.1. colete poștale cu greutatea de până la 10 kg (inclusiv 10 kg) - vor fi raportate coletele poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu sau fără valoare declarată, în funcție de categoriile incluse în tabel;

2.2. colete poștale cu greutatea între 10 kg și 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate doar coletele poștale internaționale, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia, cu sau fără valoare declarată.

3. Cecograme - vor fi raportate trimiterile poștale interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), în greutate de până la 7 kg, precum trimiterile poștale cecografice prezentate deschise, clișeele care poartă însemne ale cecografiei, înregistrările sonore și pe hârtie specială destinate numai pentru folosința nevăzătorilor, dacă sunt expediate de sau către un institut pentru nevăzători.

G. Traficul poștal aferent serviciilor poștale neincluse în sfera serviciului universal

Indicator Numărul trimiterilor poștale Nr. rând
1. Trimiteri poștale (corespondență, imprimate) cu greutatea de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) ce au făcut obiectul serviciilor:
- ramburs
- schimbarea destinației
- livrare specială
- confirmare de primire
Interne 24
Internaționale Intrate* 25
Ieșite** 26
2. Trimiteri poștale (corespondență, imprimate) cu greutatea mai mare de 2 kg, inclusiv cele ce au făcut obiectul serviciilor:
- ramburs
- schimbarea destinației
- livrare specială
- confirmare de primire
Interne 27
Internaționale Intrate 28
Ieșite 29
3. Colete poștale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) 3.1. Colete poștale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) ce au făcut obiectul serviciilor:
- ramburs
- schimbarea destinației
- livrare specială
- confirmare de primire
Interne 30
Internaționale Intrate 31
Ieșite 32
3.2. Colete poștale cu greutatea între 10 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg) Interne 33
3.3. Colete poștale cu greutatea între 10 kg și 20 kg (inclusiv 20 kg) Internaționale Ieșite 34
3.4. Colete poștale cu greutatea între 20 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg) Internaționale Intrate 35
Ieșite 36
4. Trimiteri Express Interne 37
Internaționale Intrate 38
Ieșite 39
5. Mandate poștale pe suport hârtie Interne 40
Internaționale Intrate 41
Ieșite 42
6. Trimiteri de publicitate prin poștă (adresată) Interne 43
Internaționale Intrate 44
Ieșite 45

* Expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

** Expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat.

NOTE:

1. Trimiteri poștale (corespondență, imprimate) cu greutate de până la 2 kg (inclusiv 2 kg) - vor fi raportate toate trimiterile de corespondență și imprimatele cu greutatea maximă de 2 kg, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puțin al unuia dintre următoarele servicii poștale: ramburs, schimbare destinație, livrare specială și confirmare de primire. În cazul în care o trimitere poștală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată.

2. Trimiteri poștale (corespondență, imprimate) cu greutate mai mare de 2 kg - vor fi raportate toate trimiterile de corespondență și imprimatele cu greutatea mai mare de 2 kg, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puțin al unuia dintre următoarele servicii poștale: ramburs, schimbare destinație, livrare specială și confirmare de primire. În cazul în care o trimitere poștală a făcut obiectul mai multor servicii distincte, aceasta va fi numărată o singură dată.

3. Colete poștale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate coletele poștale interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), subclasificate în următoarele categorii:

3.1. colete poștale cu greutatea de până la 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poștale interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care au făcut obiectul cel puțin al unuia dintre următoarele servicii poștale: ramburs, schimbare destinație, livrare specială și confirmare de primire. În cazul în care un colet a făcut obiectul mai multor servicii distincte, acesta va fi numărat o singură dată;

3.2. colete poștale cu greutatea între 10 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poștale interne cu greutatea între 10 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată;

3.3. colete poștale cu greutatea între 10 kg și 20 kg (inclusiv 20 kg) - vor fi raportate toate coletele poștale internaționale expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat, cu greutatea între 10 kg și 20 kg (inclusiv 20 kg), cu sau fără valoare declarată;

3.4. colete poștale cu greutatea între 20 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg) - vor fi raportate toate coletele poștale internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), cu greutatea între 20 kg și 50 kg (inclusiv 50 kg), cu sau fără valoare declarată.

4. Trimiteri Express - vor fi raportate toate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), care fac obiectul serviciilor care presupun în mod cumulativ: eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data și ora depunerii, precum și, de regulă, plata tarifului, predarea trimiterii poștale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală, răspunderea furnizorului pentru predarea cu întârziere a trimiterii poștale și predarea rapidă a trimiterii poștale. În cazul în care unei trimiteri Express i se atașează și unul sau mai multe servicii poștale distincte (ramburs, schimbare destinație, livrare specială și confirmare de primire), aceasta va fi numărată o singură dată și raportată în cadrul acestui indicator.

5. Mandate poștale pe suport hârtie - vor fi raportate toate mandatele poștale pe suport hârtie, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), pe baza cărora, conform indicațiilor expeditorului, furnizorul a transferat și remis către destinatar sumele de bani depuse de către expeditor, fără nicio deducere.

6. Trimiteri de publicitate prin poștă (adresată) - vor fi raportate trimiterile poștale, interne și internaționale (cele expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și cele expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată pe teritoriul unui alt stat), depuse în număr minim de 500 de bucăți, la același punct de acces, în același timp, care au fost transportate și livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, conținând mesaje identice, cu excepția numelui, adresei și a numărului de identificare ale destinatarului, precum și a altor modificări care nu au alterat natura mesajului. Nu vor fi raportate în cadrul acestui indicator chitanțele, facturile, situațiile financiare și alte mesaje având un conținut diferit și nici trimiterile poștale care au conținut și alte trimiteri, în afară de publicitate prin poștă, în același ambalaj.

H. Traficul aferent serviciilor conexe serviciilor poștale (servicii integrate)

Indicator Numărul trimiterilor poștale Nr. rând
1. Trimiteri de publicitate neadresată* Interne 46
Internaționale 47
2. Trimiteri hibrid** Interne 48
Internaționale 49

* Vor fi raportate trimiterile de publicitate (cataloage, foi volante, broșuri, pliante și alte materiale promoționale) pe care nu a fost indicată o adresă, acestea fiind distribuite pe baza unor criterii profesionale, demografice, geografice etc.

** Vor fi raportate acele trimiteri prezentate de către expeditor în formă fizică sau electronică (poștă electronică, SMS, fax etc.) și în cazul cărora furnizorul a procesat mesajul (decompactare, decriptare, arhivare etc.), transportul realizându-se în principal în format electronic către punctele din rețeaua furnizorului de servicii poștale mai apropiate de destinatar, de unde trimiterile sunt distribuite în formă fizică destinatarului.

Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având calitatea de reprezentant legal al furnizorului de servicii poștale, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind infracțiunea de fals în declarații, că toate datele și informațiile de mai sus și din documentele anexate sunt corecte și complete.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura reprezentantului legal și
ștampila furnizorului de servicii poștale)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...