Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 209/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. D.G. 380 din 13 martie 2014 al directorului general, emis în baza adreselor caselor de asigurări de sănătate;

- art. 270 alin. (1) lit. e) și art. 281 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) pct. 22 și art. 18 pct. 2 și 10 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 14 decembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul 2, subpunctul 2.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

2.3. Tipurile de control care fac obiectul prezentelor norme metodologice sunt următoarele:

2.3.1. la nivelul structurilor de control teritoriale:

2.3.1.1. controlul tematic privind furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, conform planului de activități;

2.3.1.2. Controlul operativ dispus de președintele-director general al casei de asigurări de sănătate, privind:

a) persoanele juridice sau fizice ai căror salariați beneficiază de concediile și indemnizațiile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) persoanele fizice care beneficiază de concediile și indemnizațiile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

c) furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru situații temeinic justificate, cu aprobarea prealabilă a directorului general adjunct din cadrul DGMCA;

2.3.1.3. controlul inopinat pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru situații temeinic justificate, cu aprobarea prealabilă a directorului general adjunct din cadrul DGMCA;

2.3.2. la nivelul DGMCA: controlul tematic, operativ și controlul inopinat."

2. La punctul 3, după subpunctul 3.1.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1.5, cu următorul cuprins:

"

3.1.5. Pentru cunoștințe de strictă specialitate, în situații justificate, conducătorul DGMCA poate propune cooptarea în echipele de control a unor persoane din afara structurilor de control."

3. La punctul 4, subpunctele 4.1 și 4.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

4.1. Diagrama activității structurilor teritoriale de control

4.2. Diagrama activității DGMCA

4. La punctul 5, subpunctele 5.1.1-5.1.5 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

5.1.1. În vederea realizării atribuțiilor proprii, structurile de control elaborează planuri de activități.

5.1.2. Planificarea activității de control se realizează astfel:

a) planificarea multianuală pe 3 ani are în vedere:

- activitatea desfășurată de președinții-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în baza contractului de management, precum și activitatea structurilor funcționale din instituțiile respective (în cazul structurii de control a CNAS); și

- activitatea desfășurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care au avut sau au relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate (în cazul structurii de control a CAS);

b) planificarea anuală cuprinde acțiunile ce se realizează pe parcursul unui an, ținând cont de resursele disponibile.

5.1.3. Planurile de activități întocmite la nivelul structurilor de control aprobate de președintele-director general al casei de asigurări de sănătate se aduc la cunoștința DGMCA.

5.1.4. Planurile de activități ale DGMCA se aprobă de președintele CNAS.

5.1.5. Modul de întocmire, avizare și aprobare a planurilor de activități se stabilește anual de către DGMCA și se comunică structurilor teritoriale de control."

5. La punctul 5 subpunctul 5.2.2.2.4 punctul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) procesul-verbal de constatare este un document în care se consemnează constatările echipei de control și trebuie întocmit obligatoriu în cadrul controlului efectuat la furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu. Modelul și procedura de întocmire și înregistrare sunt prevăzute în anexa nr. 5. Entitatea controlată va semna procesul-verbal de constatare și, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la semnarea/primirea acestuia, va comunica, printr-o contestație scrisă, casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală obiecțiile pe care le are față de consemnările din procesul-verbal de constatare;".

6. La punctul 5, subpunctul 5.2.3.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

5.2.3.5. Raportul de control întocmit în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice se transmite entității controlate după aprobarea de către președintele CNAS pentru controalele operative și inopinate/președintele-director general al casei de asigurări de sănătate pentru controalele tematice sau, după caz, pentru controalele operative și inopinate, în condițiile subpct. 2.3.1.2 și subpct. 2.3.1.3. În cazul în care acțiunea de control a vizat mai multe entități, acestora li se va transmite numai partea din raportul de control care le vizează în mod direct. În cazul în care pentru o entitate controlată nu s-au dispus măsuri, acesteia i se comunică numai acest fapt, printr-o adresă scrisă."

7. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

8. La anexa nr. 5, penultimul paragraf din modelul de proces-verbal de constatare se modifică și va avea următorul cuprins:

"

La prezentul proces-verbal de constatare pot fi exprimate obiecții cu privire la constatările echipei de control, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data semnării/comunicării procesului-verbal de constatare, printr-o contestație scrisă, depusă la sediul casei de asigurări de sănătate cu care entitatea controlată se află în relație contractuală."

Art. II. -

Dispozițiile pct. 2 subpct. 2.3.1.2 lit. c) și ale pct. 2 subpct. 2.3.1.3 din Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013, se aplică până la data de 30 iunie 2014. Modificări (1)

Art. III. -

Structurile de specialitate din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Gheorghe-Radu Țibichi

București, 17 martie 2014.

Nr. 209.

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la normele metodologice)

LEGITIMAȚIE DE CONTROL

- model -

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...