Camera Auditorilor din România - CAR

Normele de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari din 21.02.2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme sunt adoptate în baza Standardului internațional de educație nr. 7 privind dezvoltarea profesională continuă, denumit în continuare IES 7, emis de Federația Internațională a Contabililor (IFAC).

Art. 2. -

Sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, este autoritatea competentă pentru calificările educaționale, respectiv organizarea pregătirii profesionale continue și examinarea competenței profesionale.

Art. 3. -

Prezentele norme conduc la aplicarea conceptului de pregătire profesională continuă și se referă la activitățile de învățământ care dezvoltă și mențin capacitățile ce permit auditorilor financiari, membri ai Camerei, să ofere servicii de înaltă calitate și să lucreze cu competență în cadrul profesiei lor.

Art. 4. -

Prezentele norme preiau, dezvoltă și adaptează cerințele IES 7 în procesul de implementare și derulare a Programului de pregătire profesională continuă, organizat de Cameră.

Art. 5. -

Obiectivul pregătirii profesionale continue este acela de a menține și de a dezvolta competența profesională a auditorilor financiari în vederea realizării activității de audit financiar conform cerințelor standardelor profesionale, reglementărilor, normelor și regulilor din domeniu.

CAPITOLUL II Aria de cuprindere a pregătirii profesionale continue

Art. 6. -

Camera trebuie să se asigure că auditorii financiari participă anual la programe adecvate de formare profesională continuă pentru a-și menține cunoștințele teoretice, competențele și valorile profesionale la un nivel înalt.

Art. 7. -

Camera cere tuturor membrilor săi să își dezvolte și să își mențină competența profesională relevantă pentru activitatea și responsabilitățile lor profesionale. Fiecărui auditor îi revine obligația respectării cerințelor de pregătire profesională continuă pentru a răspunde provocărilor profesionale și pentru a întări încrederea în activitatea de audit.

Art. 8. -

Cerințele de pregătire profesională continuă se aplică tuturor auditorilor financiari, activi și nonactivi.

CAPITOLUL III Accesul la Programul de pregătire profesională continuă

Art. 9. -

Camera are obligația să organizeze și să promoveze programe de educație permanentă pentru toți membrii săi.

Art. 10. -

Cerințele de pregătire profesională continuă se realizează prin Programul de pregătire profesională continuă, aprobat anual de către Consiliul Camerei.

Art. 11. -

Camera are obligația sa faciliteze accesul membrilor săi la Programul de pregătire profesională continuă.

CAPITOLUL IV Organizarea Programului de pregătire profesională continuă

Art. 12. -

În cadrul Programului de pregătire profesională continuă, auditorii financiari trebuie să efectueze anual 40 de ore de formare profesională, după cum urmează:

a) 20 de ore structurate;

b) 20 de ore nestructurate.

Art. 13. -

Formarea profesională continuă structurată include participarea la cursurile profesionale anuale obligatorii, organizate de către Cameră în baza Programului anual de pregătire profesională, aprobat prin hotărâre a Consiliului Camerei.

Art. 14. -

Formarea profesională continuă nestructurată include:

a) participarea la cursuri/seminare în domeniu - se echivalează numărul de ore efectuate (dovedite prin adeverință/diplomă/certificat/atestat de participare în care se specifică denumirea cursului și numărul de ore);

b) susținerea de cursuri în domeniu, ca lector - se echivalează 20 de ore (dovedite prin adeverință/declarație pe propria răspundere care să ateste susținerea de cursuri);

c) participarea la activitatea Grupului de lucru al Camerei sau în cadrul oricărei comisii profesionale numite la nivelul Camerei sau la nivelul altor organisme profesionale din domeniu - se echivalează 10 ore/ședință (participarea la lucrările diferitelor comisii numite la nivelul organismelor profesionale din domeniu se atestă pe bază de adeverință, eliberată de respectivul organism profesional);

d) participarea la congrese sau conferințe organizate de Cameră și de alte organisme sau instituții profesionale din domeniu pe plan național sau internațional (organisme membre IFAC) - se echivalează câte 6 ore pentru fiecare manifestare de specialitate (dovedite prin atestatul/diploma/certificatul/ adeverința/confirmarea electronică de participare);

e) participarea la cursurile organizate de organismele profesionale din domeniu, pe plan național sau internațional [Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România (CECCAR), Camera Consultanților Fiscali (CCF), Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență (INPPI) și altele], cu care Camera are protocoale de colaborare. Se echivalează numărul de ore efectuate, în baza atestatului/adeverinței/certificatului/diplomei de participare care conține cel puțin denumirea cursului și numărul de ore efectuate;

f) participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat în domeniu - se echivalează 20 de ore; echivalarea se face pe bază de atestat/adeverință/diplomă/certificat, după caz;

g) publicarea unei cărți în domeniu - se echivalează 20 de ore, în baza unei declarații pe propria răspundere în care să se specifice cel puțin următoarele elemente: titlul cărții, autorul/autorii, editura, anul apariției, ISBN-ul;

h) activitatea desfășurată în calitate de îndrumător de stagiu - se echivalează 5 ore pentru fiecare stagiar, în baza raportului îndrumătorului de stagiu referitor la activitatea desfășurată pe parcursul anului împreună cu stagiarul;

i) elaborarea, publicarea și recenzia de materiale de specialitate (documentul să aibă minimum 3 pagini) - se echivalează 5 ore/material. Echivalarea se face în baza copiilor de pe materialele de specialitate publicate;

j) participarea la elaborarea de studii/cercetări/ rapoarte/legislație de specialitate (documentul să aibă minimum 2 pagini) - se echivalează 5 ore/material, în baza adeverinței/declarației pe propria răspundere care să ateste participarea la elaborarea materialului.

Art. 15. -

Echivalarea programului de pregătire profesională, structurat și nestructurat, cu programul de pregătire profesională organizat de un alt organism profesional din domeniu pe plan național sau internațional se poate face numai dacă există un protocol încheiat între Cameră și respectivul organism profesional. Echivalarea se face în baza unei adeverințe/unui atestat care să ateste participarea la programul de pregătire organizat de respectivul organism profesional.

CAPITOLUL V Monitorizarea Programului de pregătire profesională continuă

Art. 16. -

Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari din cadrul Camerei monitorizează dacă auditorii financiari îndeplinesc cerințele de formare profesională continuă anuală impuse de prezentele norme.

Art. 17. -

Auditorii financiari sunt obligați să își păstreze o evidență proprie, precum și documentele referitoare la formarea profesională, fiind responsabili să demonstreze că și-au îndeplinit obligațiile cerute de către Cameră.

Art. 18. -

Anual, auditorii financiari trebuie să depună la sediul Camerei, până la data de 31 decembrie, următoarele documente care să ateste îndeplinirea cerințelor de pregătire profesională continuă:

a) fișa individuală de pregătire profesională, conform formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme;

b) copia actelor doveditoare care atestă formarea profesională nestructurată.

Art. 19. -

Departamentul de admitere, pregătire continuă și stagiari din cadrul Camerei are obligația să înregistreze în baza de date a Camerei și să țină evidența documentelor care atestă îndeplinirea cerințelor de formare profesională continuă de către fiecare auditor financiar. Termenul de păstrare este de 5 ani.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale și sancțiuni

Art. 20. -

Viza anuală pentru exercitarea profesiei se acordă numai auditorilor financiari care fac dovada îndeplinirii cerințelor art. 12 și 15.

Art. 21. -

Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie abatere disciplinară și se sancționează conform dispozițiilor Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011 și conform hotărârilor Camerei în vigoare.

Art. 22. -

Prezentele norme se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii

Art. 23. -

Prevederile prezentelor norme se vor aplica și auditorilor financiari care până la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, nu au depus fișa individuală de pregătire profesională pentru anul 2013.

ANEXĂ la norme

FIȘA INDIVIDUALĂ DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Subsemnatul/Subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a carnetului nr. . . . . . . . . . . . . . . . . ., emis de către Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, declar pe propria răspundere că am îndeplinit cerințele de pregătire profesională continuă pentru anul . . . . . . . . . . . . . . ., astfel:

I. Pregătire profesională continuă structurată (20 de ore):

☐ participarea la cursurile anuale obligatorii, organizate de către Cameră:

• în sistem e-learning, în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sau

• în sistem clasic, în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Pregătire profesională continuă nestructurată (20 de ore):

☐ participarea la cursuri/seminare în domeniu - se echivalează numărul de ore efectuate. Anexez adeverința/diploma/certificatul/atestatul de participare, după caz;

☐ susținerea de cursuri în domeniu, ca lector - se echivalează 20 de ore. Anexez adeverință/declarația pe propria răspundere care să ateste susținerea de cursuri.

☐ participarea la activitatea Grupului de lucru al Camerei sau în cadrul oricărei comisii profesionale numite la nivelul Camerei sau la nivelul altor organisme profesionale din domeniu - se echivalează 10 ore/ședință. Anexez adeverință care să ateste calitatea de membru în cadrul Comisiei/comisiilor profesionale numite la nivelul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

☐ participarea la congrese sau conferințe organizate de Cameră și de alte organisme profesionale din domeniu pe plan național sau internațional (organisme membre IFAC) - se echivalează câte 6 ore pentru fiecare manifestare de specialitate. Anexez atestatul/diploma/certificatul/adeverință/ confirmare electronică de participare, după caz;

☐ participarea la cursurile profesionale, organizate de organismele profesionale din domeniu, pe plan național sau internațional (CECCAR, CCF, ANEVAR, INPPI și altele), cu care Camera are încheiate protocoale de colaborare - se echivalează numărul de ore efectuate. Anexez atestatul/ adeverința/diploma/certificatul de participare, după caz;

☐ participarea la studii postuniversitare, master sau doctorat în domeniu - se echivalează 20 de ore. Anexez atestatul/adeverința/diploma/certificatul de participare, după caz;

☐ publicarea unei cărți în domeniu - se echivalează 20 de ore. Anexez declarația pe propria răspundere cu următoarele specificații: titlul cărții, autorul/autorii, editura, anul apariției, ISBN;

☐ calitatea de îndrumător de stagiu - se echivalează 5 ore pentru fiecare stagiar. Anexez raportul îndrumătorului de stagiu referitor la activitatea desfășurată pe parcursul anului, împreună cu stagiarul;

☐ elaborarea, publicarea și recenzia de materiale de specialitate (documentul să aibă minimum 3 pagini) - se echivalează 5 ore/material de minimum 3 pagini. Anexez copii ale materialelor de specialitate publicate;

☐ participarea la elaborarea de studii/cercetări/ rapoarte/legislație de specialitate (documentul să aibă minimum 2 pagini) - se echivalează 5 ore/material de minimum 2 pagini. Anexez adeverința care să ateste participarea la elaborarea materialului.

III. Echivalarea programului de pregătire profesională continuă (structurat și nestructurat):

☐ echivalarea programului de pregătire profesională, structurat și nestructurat, cu programul de pregătire profesională organizat de un alt organism profesional din domeniu pe plan național sau internațional, cu care Camera are încheiat protocol de colaborare - se echivalează toate cele 40 de ore de pregătire profesională. Atașez adeverința eliberată de organismul profesional.

Data 
................
Semnătura
..................

Acest formular se va completa anual și se va depune până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

;
se încarcă...