Parlamentul României

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 octombrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

f) avizează proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efracției, propuse a se instala în unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1);

g) îndrumă și supraveghează, după caz, executarea ședințelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de pază și gardă de corp;

h) acordă asistență în organizarea activității de pază și gardă de corp și asigură, în mod gratuit, armamentul necesar în vederea dotării personalului instituțiilor publice autorizate prin lege de înființare, organizare și funcționare să dețină și să folosească arme de foc și muniții, cu excepția celor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

i) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru celelalte unități;

j) controlează modul în care se respectă dispozițiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor și a valorilor, precum și a celor privind garda de corp și stabilește măsurile ce urmează să fie luate;

k) avizează regulamentele de organizare și funcționare a dispeceratelor de zonă care monitorizează sisteme de alarmă;

l) eliberează licențe de funcționare societăților specializate în activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmă împotriva efracției sau a componentelor acestora și de monitorizare a alarmelor în obiective sau retrage licența acestora, în condițiile legii;

m) avizează conducătorii și personalul tehnic al societăților specializate sau retrage acest aviz când nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

n) avizează personalul de pază și gardă de corp pentru portarmă;

o) controlează și îndrumă activitatea societăților specializate;

p) ține evidența licențelor, atestatelor și a avizelor acordate, precum și a celor retrase și furnizează, la cererea beneficiarilor serviciilor de pază și protecție, date în acest sens.

Art. 54. -

În scopul asigurării pazei și siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor, Jandarmeriei Române îi revin următoarele atribuții principale:

a) asigură paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și a transportului produselor cu caracter special, stabilite prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în condițiile prezentei legi;

b) avizează planurile de pază la unitățile la care paza este asigurată cu efective de jandarmi și stabilește, după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament și muniție aferentă;

c) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor în pregătirea personalului de pază, asigură în mod gratuit armamentul necesar în vederea dotării personalului de pază și urmărește executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de pază a instituțiilor publice autorizate;

d) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru celelalte unități;

e) organizează cursuri de calificare, în condițiile legii;

f) îndrumă și supraveghează, după caz, executarea ședințelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de pază numai pentru unitățile unde funcționează pază mixtă cu jandarmi.

CAPITOLUL IX Răspunderi și sancțiuni

Art. 55. - Jurisprudență (3)

Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală.

Art. 56. -

Desfășurarea în scop comercial de activități de pază sau protecție, de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmă împotriva efracției sau a componentelor acestora fără atestat ori fără licența de funcționare prevăzută de lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art. 57. - Puneri în aplicare (1)

Implicarea conducătorilor unităților cu pază proprie sau a personalului societăților specializate de pază și protecție în desfășurarea de acțiuni de forță, executări silite, recuperări de debite, conflicte de muncă ori de opunere la desfășurarea acțiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autoritățile publice competente, precum și nerespectarea dispozițiilor art. 20 se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

Art. 58. - Jurisprudență (5)

Constituie contravenții la prezenta lege următoarele fapte: Jurisprudență (1)

a) neluarea măsurilor de organizare și funcționare a pazei, prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3), art. 5 alin. (1), art. 17 și la art. 18 alin. (2) și (3); Jurisprudență (17)

b) neluarea măsurilor prevăzute la art. 24 și la art. 26 alin. (1) - (3); Jurisprudență (7)

c) neîntocmirea planului de pază, conform art. 5 alin. (3), sau a celui de transport de bunuri ori valori, conform art. 25 alin. (1), și neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea ori a măsurilor stabilite de unitatea de jandarmi; Jurisprudență (4)

d) încadrarea sau menținerea în funcție a personalului de pază de orice fel, cu încălcarea dispozițiilor art. 19 alin. (10), art. 21 alin. (1) și (4) și ale art. 36; Jurisprudență (1)

e) încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligațiilor prevăzute la art. 46-49; Jurisprudență (2)

f) neîndeplinirea de către conducătorii unităților a obligațiilor prevăzute la art. 50; Jurisprudență (3)

g) nerespectarea prevederilor art. 23, art. 31 alin. (2), art. 37, art. 39 alin. (2) și art. 40;

h) instalarea de sisteme tehnice de alarmă împotriva efracției sau de componente ale acestora, cu încălcarea prevederilor art. 27 alin. (6) și (7), precum și nerespectarea prevederilor art. 28; Jurisprudență (2)

i) refuzul de a asigura accesul reprezentanților autorităților publice aflați în exercițiul funcțiunii, al personalului poliției sau al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atribuțiilor legale de control, pentru luarea măsurilor de prevenire în obiectivele păzite sau asistate prin mijloace tehnice antiefracție și în organizarea activității de gardă de corp;

j) depășirea limitelor obiectului de activitate al societății specializate sau al polițiștilor locali;

k) refuzul de a furniza datele, informațiile sau documentele solicitate de către reprezentanții autorităților publice competente, potrivit legii, aflați în exercițiul funcțiunii; Jurisprudență (1)

l) executarea, în fapt, a atribuțiilor de organizare și funcționare a activității societăților specializate de către persoane care au suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

m) nerespectarea condițiilor care au stat la baza eliberării licenței de funcționare.

Art. 59. - Jurisprudență (3)

(1) Contravențiile prevăzute la art. 58 se sancționează după cum urmează: Jurisprudență (1)

a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, contravențiile prevăzute la lit. g)-m); Jurisprudență (2)

b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, contravențiile prevăzute la lit. a)-d) și f); Jurisprudență (19)

c) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, contravenția prevăzută la lit. e). Jurisprudență (4)

(2) Sancțiunea amenzii poate fi aplicată și persoanei juridice. Jurisprudență (8)

Art. 60. -

(1) Licența de funcționare se anulează în următoarele cazuri:

a) la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 58 lit. i) -k), dacă făptuitorul are calitatea de conducător al societății care are ca obiect de activitate paza și/sau protecția, precum și a contravențiilor prevăzute la art. 58 lit. l) și m); Jurisprudență (1)

b) la repetarea, în interval de un an, a faptelor care atrag măsura suspendării; Jurisprudență (1)

c) la săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 57; Jurisprudență (4)

d) la săvârșirea de către conducătorii societăților specializate de pază și protecție, ai celor licențiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției ori al componentelor acestora sau al celor de monitorizare a sistemelor de alarmare a unor infracțiuni în legătură cu activitatea acestor societăți.

(2) Anularea licenței de funcționare se dispune de către Inspectoratul General al Poliției Române sau, după caz, de către instanța de judecată și se comunică oficiului registrului comerțului pe raza căruia funcționează societatea specializată de pază și protecție, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de contravenție sau a hotărârii judecătorești prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), anularea licenței se dispune după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare a făptuitorului.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), anularea licenței se dispune în baza actului de constatare motivat, întocmit de agentul constatator din cadrul inspectoratului județean de poliție sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe raza căreia își are sediul societatea sancționată, și se comunică Inspectoratului General al Poliției Române și societății respective.

(5) După anularea licenței de funcționare, conducătorul societății specializate de pază este obligat să rezilieze contractele încheiate cu beneficiarii, în termen de 10 zile de la comunicarea în scris a acestei măsuri.

(6) Măsura anulării licenței de funcționare poate fi atacată în justiție, potrivit legii, de către societatea sancționată, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești nu se aplică prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii.

(7) La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române se organizează evidența informatizată a tuturor societăților care au primit licență de funcționare în domeniul pazei, gărzii de corp, instalării sistemelor de alarmare împotriva efracției și monitorizării acestor sisteme.

Art. 61. - Reviste (1)

(1) Măsura retragerii atestatului personalului de pază sau gărzii de corp revine Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau, după caz, inspectoratului de poliție județean în raza căruia persoana își are domiciliul ori reședința și se ia în mod obligatoriu în următoarele situații:

a) persoana a săvârșit o infracțiune în legătură cu serviciul sau o infracțiune cu intenție; Reviste (1)

b) persoana a fost sancționată contravențional de cel puțin două ori în 6 luni pentru încălcarea dispozițiilor art. 46-48 sau a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice; Jurisprudență (4)

c) persoana și-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea îndeplinirii funcției de paznic sau gardă de corp ori a fost declarată iresponsabilă, potrivit legii.

(2) Măsura retragerii atestatului se propune de agentul constatator sau de angajatorul care a sesizat că personalul de pază sau garda de corp se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și se dispune de către unitatea din care face parte agentul constatator, comunicându-se acest lucru de îndată angajatorului și persoanei sancționate. Jurisprudență (6), Reviste (1)

(3) Persoana căreia i s-a retras atestatul poate contesta această măsură în justiție, în condițiile legii.

(4) Cererea de reprimire a atestatului se poate face după un an de la luarea măsurii, cu excepția situației în care instanța de judecată constată nevinovăția persoanei.

(5) La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române va fi organizată o evidență informatizată a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de pază, precum și a celor cărora le-au fost retrase atestatele de către unitățile competente ale Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 62. -

Săvârșirea într-un interval de 3 luni a cel puțin două dintre contravențiile prevăzute la art. 58 lit. g) și h) atrage suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societății sancționate de a încheia noi contracte și de a angaja personal.

Art. 63. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de către polițiști, jandarmi, precum și de către primari sau împuterniciți ai acestora, conform competențelor ce le revin, potrivit legii. Jurisprudență (1)

Art. 64. -

Contravențiilor prevăzute la art. 58 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 65. - Jurisprudență (1)

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârșit contravenția.

CAPITOLUL X Dispoziții finale

Art. 66. - Puneri în aplicare (1)

(1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter special aparținând structurilor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora. Puneri în aplicare (2)

(2) Serviciul de Protecție și Pază coordonează acțiunea tuturor forțelor de pază și protecție de la unitățile care beneficiază de pază proprie, în care demnitarii din competența sa își desfășoară activitatea permanent sau temporar.

Art. 67. -

Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 68. -

Societățile specializate de pază și protecție și cele care desfășoară activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, înființate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înființate până la aceeași dată, sunt obligate ca, până la data de 10 septembrie 2005, să obțină licențele și avizele de funcționare, completându-și, după caz, regulamentele de organizare și funcționare cu activitățile prevăzute de lege.

Art. 69. -

Personalul de pază care nu a urmat cursurile de calificare în condițiile prevăzute la cap. V și care este încadrat în una dintre formele de pază prevăzute la secțiunile 2-5 ale cap. II va fi supus atestării în condițiile prezentei legi, în termen de un an de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 70. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La aceeași dată, Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...