Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 231/2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II)
Număr celex: 32014R0231

Modificări (...)

În vigoare de la 15 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 212 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 11 decembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 11 martie 2014.

întrucât:

(1) În Comunicarea sa din 29 iunie 2011 intitulată "Un buget pentru Europa 2020", Comisia stabilește cadrul pentru instrumentele Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe ale Uniunii, inclusiv Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II).

(2) Deoarece Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului a expirat la 31 decembrie 2013 și pentru ca acțiunea externă a Uniunii să devină mai eficace, ar trebui să fie menținut un cadru pentru planificarea și acordarea de asistență externă în perioada 2014-2020. Politica de extindere a Uniunii ar trebui să fie în continuare susținută printr-un instrument financiar specific pentru finanțarea acțiunii externe. Prin urmare ar trebui instituit IPA II.

(3) Articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) prevede că orice stat european care respectă valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținând unor minorități, poate solicita să devină membru al Uniunii. Un stat european care a solicitat aderarea la Uniune poate deveni membru doar după ce se confirmă scă întrunește criteriile de aderare convenite în cadrul Consiliului European de la Copenhaga din iunie 1993 ("criteriile de la Copenhaga") și cu condiția ca aderarea să nu suprasolicite capacitatea Uniunii de a integra noul membru. Aceste criterii au legătură cu stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, respectarea drepturilor omului și respectarea și protejarea minorităților, existența unei economii de piață funcționale, precum și capacitatea de a face față presiunilor concurenței și forțelor pieței din cadrul Uniunii și capacitatea de asumare nu numai a drepturilor, ci și a obligațiilor în temeiul tratatelor, inclusiv aderarea la țelurile uniunii politice, economice și monetare.

(4) Strategia de extindere bazată pe consolidare, condiționalitate și comunicare, combinată cu capacitatea Uniunii de a integra noi membri, continuă să constituie temeiul unui consens reînnoit privind extinderea. Procesul de aderare se bazează pe criterii obiective și pe aplicarea principiului tratamentului egal pentru toți solicitanții, fiecare fiind evaluat în funcție de propriile merite. Progresul în direcția aderării depinde de respectul fiecărui solicitant pentru valorile Uniunii și de capacitatea sa de a realiza reformele necesare pentru alinierea sistemelor sale politice, instituționale, juridice, administrative și economice la normele, standardele, politicile și practicile din Uniune.

(5) Procesul de extindere consolidează pacea, democrația și stabilitatea în Europa, permițându-i Uniunii o mai bună poziționare în vederea abordării provocărilor globale. Puterea de transformare a procesului de extindere generează reforme politice și economice de amploare în țările implicate în procesul de extindere, aducând totodată beneficii Uniunii, în ansamblu.

(6) Consiliul European a acordat statutul de țară candidată Islandei, Muntenegrului, fostei Republici iugoslave a Macedoniei, Turciei și Serbiei. Consiliul European a confirmat perspectiva europeană a Balcanilor de Vest. Fără a aduce atingere pozițiilor privind statutul sau oricăror decizii viitoare care urmează să fie luate de Consiliul European sau de Consiliu, beneficiarii acestei perspective europene cărora nu li s-a acordat statutul de țară candidată pot fi considerați candidați potențiali exclusiv în înțelesul prezentului regulament. Asistența financiară în temeiul prezentului regulament ar trebui acordată tuturor beneficiarilor enumerați în anexa I.

(7) Asistența în temeiul prezentului regulament ar trebui să se acorde în conformitate cu cadrul politicii de extindere definit de Consiliul European și de Consiliu și ținând seama în mod corespunzător de Comunicarea Comisiei privind strategia de extindere și de rapoartele interimare cuprinse în pachetul anual al Comisiei privind extinderea, precum și de rezoluțiile relevante ale Parlamentului European. Asistența ar trebui să fie, de asemenea, acordată în conformitate cu acordurile încheiate de Uniune cu beneficiarii enumerați în lista de la anexa I și în conformitate cu parteneriatele europene și cu cele de aderare. Asistența ar trebui să se concentreze în special pe un număr selectat de domenii de politică, care vor ajuta beneficiarii enumerați în lista de la anexa I să își consolideze instituțiile democratice și supremația legii, să reformeze sistemul judiciar și administrația publică, să respecte drepturile fundamentale și să promoveze egalitatea de gen, toleranța, incluziunea socială și nediscriminarea. Asistența ar trebui să sprijine în continuare eforturile lor de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. De asemenea, asistența ar trebui să accelereze dezvoltarea economică și socială a acestor țări, susținând creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, axându-se în mod special pe întreprinderile mici și mijlocii, având în vedere atingerea obiectivelor prevăzute în strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii ("strategia Europa 2020") și alinierea progresivă la criteriile de la Copenhaga. Coerența între asistența financiară și progresele generale înregistrate în punerea în aplicare a strategiei de preaderare ar trebui să fie consolidată.

(8) Pentru a lua în considerare schimbările aferente cadrului politicii de extindere sau evoluțiile semnificative referitoare la beneficiarii enumerați în lista de la anexa I, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adaptarea și actualizarea priorităților tematice pentru asistență enumerate la anexa II. Este deosebit de important ca, pe parcursul activității sale de pregătire, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. În pregătirea și elaborarea actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, adecvată și în timp util a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

(9) Consolidarea supremației legii, inclusiv combaterea corupției și a criminalității organizate și buna guvernanță, inclusiv reforma administrației publice, rămân provocări majore pentru majoritatea beneficiarilor enumerați în lista de la anexa I și sunt esențiale pentru acei beneficiari pentru a se apropia de Uniune și pentru asumarea ulterioară deplină de către aceștia a obligațiilor care le revin în temeiul aderării la Uniune. Având în vedere faptul că reformele urmărite în aceste domenii se realizează pe termen mai lung și că este necesar să se constituie evidențe, asistența financiară în temeiul prezentului regulament ar trebui să abordeze cerințele care incumbă beneficiarilor enumerați în lista de la anexa I cât mai curând posibil.

(10) Beneficiarii enumerați în lista de la anexa I trebuie să fie mai bine pregătiți pentru a aborda provocările globale, precum dezvoltarea durabilă și schimbările climatice, și pentru a se alinia la eforturile Uniunii în direcția abordării acestor aspecte. Asistența Uniunii în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie și la atingerea obiectivului de majorare a alocărilor pentru aspectele climatice astfel încât să ajungă la cel puțin 20% din bugetul Uniunii.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...