Ministerul Educației Naționale - MEN

Procedura de achiziție a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar din 22.11.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 martie 2014 până la 04 februarie 2019, fiind înlocuit prin Metodologie 2019;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta procedură reglementează modul în care se realizează achiziționarea manualelor școlare din fondurile alocate de Ministerul Educației Naționale, denumit în continuare MEN, în vederea utilizării lor în învățământul preuniversitar.

(2) Centrul Național de Evaluare și Examinare, denumit în continuare CNEE, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în coordonarea MEN, asigură organizarea licitației în vederea achiziționării manualelor școlare.

Art. 2. -

În sensul prezentei proceduri, se definesc următorii termeni:

a) achiziționare de manuale școlare - cumpărarea din fondurile alocate de MEN a manualelor școlare noi și/sau a manualelor școlare reeditate;

b) acord-cadru de furnizare a manualelor școlare - înțelegere scrisă intervenită între un ofertant și CNEE, al cărei scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care stau la baza contractelor de achiziție publică ce urmează a fi atribuite pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitate de extindere pentru încă 2 ani; Modificări (1)

c) calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar - termene stabilite în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru procedura de licitație deschisă, denumit în continuare Calendar;

d) catalogul manualelor școlare aprobate pentru învățământul preuniversitar - listă oficială care cuprinde titlurile de manuale școlare aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, denumit în continuare Catalog;

e) contract de achiziție publică a manualelor școlare - contract subsecvent acordului-cadru de furnizare a manualelor școlare, având ca obiect furnizarea/achiziționarea de manuale școlare noi și reeditate;

f) criterii tehnice de calitate - norme în baza cărora proiectele de manuale școlare sunt acceptate sau neacceptate;

g) evaluator de proiecte de manuale școlare - cadru didactic cu statut de expert care are atribuții în evaluarea proiectelor de manuale școlare; evaluatorul proiectelor de manuale școlare are specialitatea disciplinei/a modulului de pregătire pentru care se propune proiectul și a parcurs un program de formare în evaluarea proiectelor de manuale școlare;

h) ofertanți - autori individuali/grupuri de autori/unități economice care au capacitate de realizare și distribuție a manualelor școlare;

i) proiect de manual școlar - propunere de manual școlar, prezentată în conformitate cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini, depusă de către un ofertant, în vederea evaluării și a aprobării prin ordin al ministrului educației naționale;

j) sesiune de evaluare a proiectelor de manuale școlare - perioadă de timp determinată, pe parcursul căreia se desfășoară evaluarea proiectelor de manuale școlare;

k) specificații tehnice din caietul de sarcini - set de parametri care cuprind cerințele obligatorii pentru realizarea proiectului de manual școlar.

Art. 3. -

Achiziționarea manualelor școlare cuprinde următoarele etape:

a) anunțarea licitației în vederea achiziționării manualelor școlare se face pe website-urile MEN, CNEE și în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP);

b) depunerea la CNEE a ofertelor corespunzătoare proiectelor de manuale școlare în forma precizată prin caietul de sarcini; pentru proiectele de manuale școlare elaborate în limba de predare a minorităților naționale se depune și traducerea în limba română a acestora;

c) evaluarea proiectelor de manuale școlare, în baza criteriilor tehnice de calitate prevăzute de Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, cuprinsă în anexa nr. 3 la ordin;

d) transmiterea către ofertanți a cererilor de clarificări asupra calității proiectului de manual școlar;

e) comunicarea rezultatelor evaluării proiectelor de manuale școlare la finalizarea procedurii de licitație;

f) depunerea de către ofertanți a eventualelor contestații privind rezultatul evaluării proiectelor de manuale școlare;

g) elaborarea listei proiectelor de manuale școlare care au fost declarate acceptate în urma procedurii de licitație;

h) încheierea contractelor de achiziție publică a manualelor școlare.

CAPITOLUL II Desfășurarea licitației de manuale școlare

Art. 4. -

(1) Pentru achiziționarea manualelor școlare pentru învățământul obligatoriu, CNEE organizează o procedură de licitație deschisă, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, criteriul de atribuire fiind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

(2) Licitația în vederea achiziționării manualelor școlare este organizată pe loturi.

Art. 5. -

(1) Licitația în vederea achiziționării manualelor școlare se realizează pe baza criteriilor tehnice de calitate și a ofertei financiare.

(2) Criteriile tehnice de calitate sunt cuprinse în Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

(3) Modul de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu tehnic de calitate și pentru oferta financiară se publică odată cu caietul de sarcini, la momentul postării procedurii de achiziție în SEAP.

(4) Ponderea punctajului rezultat în urma evaluării pe baza criteriilor tehnice de calitate este de 50% din punctajul total.

(5) Ponderea punctajului preț rezultat în urma evaluării ofertei financiare de proiecte de manuale școlare este de 50% din punctajul total.

Art. 6. -

(1) Ofertanții pot participa la sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale școlare cu unul sau cu mai multe proiecte de manuale școlare pentru aceeași disciplină/modul de pregătire pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare.

(2) Ofertanții își asumă răspunderea cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe, printr-o declarație autentificată, depusă la CNEE odată cu proiectul de manual școlar.

(3) În vederea acceptării pentru evaluare, ofertanții trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) proiectul de manual școlar trebuie să fie depersonalizat, astfel încât să nu conțină numele autorilor, numele ofertanților, sigla, alte semne particulare sau date care pot conduce la identificarea acestora;

b) proiectul de manual școlar trebuie să conțină pe prima pagină, în ordine: titlul disciplinei/al modulului de pregătire, în limba română sau, după caz, în limba română și în limbile minorităților naționale, clasa, filiera, profilul, specializarea, numărul ordinului ministrului educației naționale pentru aprobarea programei, numărul de pagini al variantei tipărite.

Art. 7. -

Depunerea ofertelor de proiecte de manuale școlare se face la CNEE în termenul stabilit prin procedura de licitație și este consemnată în registrul de intrare-ieșire al CNEE.

Art. 8. -

(1) În cadrul comisiei de evaluare constituite de CNEE vor fi cooptați și experți evaluatori din cadrul corpului evaluatorilor de manuale școlare.

(2) Evaluarea pe baza criteriilor tehnice de calitate se realizează conform Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

(3) Comisia de evaluare constituită de CNEE întocmește Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție de manuale școlare, denumit în continuare Raportul procedurii, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de experții evaluatori pentru fiecare proiect de manual școlar; în Raportul procedurii se calculează punctajul final al proiectului de manual școlar ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor finale pentru criteriile tehnice de calitate, acordate de evaluatori.

(4) Raportul procedurii cuprinde proiectele de manuale școlare acceptate, respectiv neacceptate în urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate.

(5) Proiectele de manuale școlare care au obținut cel puțin 43 de puncte din 50 posibile se consemnează ca fiind proiecte de manuale școlare acceptate în urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate.

Art. 9. -

(1) Comisia de evaluare constituită de CNEE evaluează oferta financiară a proiectelor de manuale școlare astfel: pentru cel mai mic preț ofertat se alocă punctajul maxim posibil, de 50 de puncte, iar pentru celelalte oferte se acordă un punctaj care se calculează după formula:

Punctaj preț = (cel mai mic preț ofertat/preț ofertă) x 50.

(2) Punctajul preț pentru oferta financiară se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

(3) Ofertele de preț care au obținut cel puțin 43 de puncte din 50 posibile se consemnează ca fiind proiecte de manuale școlare acceptate în urma evaluării financiare.

CAPITOLUL III Depunerea, rezolvarea contestațiilor și stabilirea câștigătorilor licitației de manuale școlare

Art. 10. -

Contestarea rezultatului procedurii de licitație se face în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

Rezolvarea contestațiilor licitației se derulează în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV Achiziționarea manualelor școlare pentru învățământul obligatoriu

Art. 12. - Modificări (1)

În vederea achiziționării manualelor școlare pentru învățământul de stat și pentru învățământul obligatoriu, CNEE declară câștigătoare ale licitației proiectele de manuale școlare ale căror punctaje cumulate sunt de minimum 86 de puncte.

Art. 13. -

CNEE monitorizează achiziționarea manualelor școlare pentru învățământul de stat și pentru învățământul obligatoriu, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pe baza comenzilor inspectoratelor școlare.

Art. 14. -

(1) Achiziționarea manualelor școlare pentru învățământul de stat obligatoriu are la bază încheierea unui acord-cadru de furnizare a manualelor școlare între CNEE, ca autoritate contractantă, și ofertanții interesați, ca operatori economici, care prevede:

a) obligațiile pe care ofertanții și le-au asumat, conform specificațiilor tehnice ale exemplarului de referință;

b) obligațiile ofertanților de realizare și distribuție a manualelor școlare;

c) specificarea prețului unitar de achiziție;

d) acordarea dreptului de liber acces pe toată durata de viabilitate a manualului școlar.

(2) Acordul-cadru de furnizare a manualelor școlare se încheie pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de extindere a perioadei, în urma unei reevaluări, pentru încă 2 ani. Modificări (1)

(3) În acordul-cadru de furnizare a manualelor școlare se prevede, în mod expres, faptul că ofertanții au obligația de a asigura un stoc de manuale școlare reeditate, la prețul unitar calculat, anual, după formula:

Ps = Pia + (Pia x Ri),

unde:

Ps reprezintă prețul de achiziție a manualului școlar din noul stoc;

Pia reprezintă prețul inițial de achiziție a manualului;

Ri reprezintă rata de indexare, în procente.

(4) Rata de indexare este calculată de către Institutului Național de Statistică, denumit în continuare INS, ca indice al prețurilor de consum pentru postul de cheltuieli Cărți școlare, pentru perioada cuprinsă între luna în care s-a încheiat contractul de achiziție și luna premergătoare celei în care se face solicitarea către INS.

Art. 15. -

(1) La nivel local, inspectoratele școlare monitorizează distribuția manualelor școlare în unitățile de învățământ.

(2) Pentru activitatea de distribuție a manualelor școlare în unitățile de învățământ, fiecare depozit județean de carte școlară din cadrul inspectoratelor școlare primește o cotă de distribuție de 10% din prețul de achiziție a fiecărui manual școlar. Cota de 10% se reține de CNEE din sumele datorate către operatorii economici pentru manualele achiziționate și se virează către fiecare inspectorat școlar.

CAPITOLUL V Completarea stocurilor cu manuale școlare reeditate pentru învățământul obligatoriu

Art. 16. -

Completarea stocurilor cu manuale școlare reeditate pentru învățământul obligatoriu se realizează anual prin achiziționarea de manuale școlare, în format tipărit și digital.

Art. 17. -

(1) CNEE monitorizează completarea stocurilor cu manuale școlare reeditate pentru învățământul obligatoriu, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pe baza comenzilor inspectoratelor școlare.

(2) Procesul de completare a stocurilor cu manuale școlare reeditate vizează numai acele titluri din Catalog care, la rubrica "Mod de achiziție", au specificația MEN.

(3) Manualele școlare pentru clasa I sunt achiziționate anual pentru toți elevii.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 18. -

Sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale școlare sunt organizate astfel încât depunerea la CNEE de către ofertanți a proiectelor de manuale școlare, în vederea evaluării, să fie făcută la minimum 6 luni după momentul aprobării programelor școlare pentru care MEN solicită manuale.

Art. 19. -

Specificațiile tehnice pentru proiectele de manuale, inclusiv limba în care se realizează evaluarea, sunt făcute publice în caietul de sarcini din cadrul procedurii de licitație.

Art. 20. -

Procesul de evaluare a traducerii din limba română a manualelor școlare pentru învățământul în limbile minorităților naționale cuprinde următoarele etape:

a) depunerea la CNEE de către ofertanți a manualelor școlare traduse;

b) stabilirea membrilor comisiilor de evaluare a traducerilor;

c) evaluarea corectitudinii traducerii din limba română a manualelor școlare pentru învățământul în limbile minorităților naționale;

d) redactarea raportului în baza căruia manualul școlar tradus este declarat admis sau respins;

e) comunicarea către ofertanți a rezultatelor evaluării traducerilor și postarea rezultatelor pe website-ul CNEE, în termenul stabilit prin Calendar;

f) realizarea proiectului de ordin al ministrului educației naționale privind aprobarea manualelor școlare traduse din limba română în limbile minorităților naționale, declarate admise.

Art. 21. -

(1) Rezultatul evaluării traducerii din limba română a manualelor școlare pentru învățământul în limbile minorităților naționale nu poate fi contestat.

(2) Manualele școlare traduse, declarate respinse după sesiunea de evaluare a traducerii, pot participa la o nouă verificare după remediere.

Art. 22. -

(1) Procesul de verificare a adaptării manualelor școlare pentru învățământul de masă, în vederea utilizării în învățământul special, cuprinde următoarele etape:

a) depunerea la CNEE de către ofertanți a manualelor școlare adaptate învățământului special;

b) stabilirea membrilor comisiilor de verificare, pe tipuri de deficiență;

c) verificarea corectitudinii adaptării manualelor școlare pentru învățământul special;

d) redactarea raportului în baza căruia manualul școlar adaptat este declarat admis sau respins;

e) comunicarea către ofertanți a rezultatelor procesului de verificare a adaptării manualelor școlare pentru învățământul de masă și postarea rezultatelor pe website-ul CNEE, în termenul stabilit prin Calendar;

f) realizarea proiectului de ordin al ministrului educației naționale privind aprobarea manualelor școlare adaptate, declarate admise.

(2) Manualele școlare aprobate, adaptate învățământului special, eliminate după sesiunea de verificare, pot participa la o sesiune ulterioară de verificare după remediere.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...