Parlamentul României

Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 iulie 2003
Formă aplicabilă de la 13 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

(2) Atribuirea terenului se face în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, în limita suprafețelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București în care este situat terenul.

(3) Atribuirea terenurilor se face în ordinea de prioritate stabilită pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului local.

Art. 2. -

Suprafețele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse între 150 m2 și 300 m2 în municipii și sectoarele municipiului București, între 250 m2 și 400 m2 în orașe și între 250 m2 și 1.000 m2 în comune și satele aparținătoare unităților administrativ-teritoriale.

Art. 3. -

(1) De prevederile art. 1 beneficiază, o singură dată, tinerii care, la data depunerii cererii prevăzute la art. 4, au vârsta de până la 35 de ani și îndeplinesc următoarele condiții:

a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) la data depunerii cererii, precum și la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu dețin în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosință a unui teren, cât și în alte localități. Jurisprudență

(2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare față de cele prevăzute la alin. (1), în vederea atribuirii terenurilor disponibile.

Art. 4. -

(1) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București în care solicitantul are domiciliul.

(2) Cererea cuprinde numele și prenumele solicitantului și domiciliul acestuia, la care se anexează o copie de pe certificatul de naștere, o copie de pe cartea de identitate, o declarație a solicitantului, pe propria răspundere, în care se menționează că nu deține sau nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe; o declarație similară se depune și la data rezolvării cererii.

Art. 5. - Jurisprudență

Consiliul local căruia i-a fost adresată cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuințe proprietate personală se va pronunța asupra acesteia, prin hotărâre, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. -

(1) Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuințe proprietate personală este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atribuirii terenului și să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Reviste (1)

(2) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului atribuit. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(3) Planurile urbanistice zonale (PUZ) și planurile urbanistice de detaliu (PUD) privind ansambluri de locuințe-tip înșiruite sau cuplate care se realizează pe terenuri identificate potrivit art. 1 alin. (2) se inițiază și se finanțează de consiliile locale.

Art. 7. -

(1) Tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (1), care construiesc locuințe proprietate personală pe terenul atribuit în baza prezentei legi, pot beneficia de credite în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Tinerii care și-au construit locuințele proprietate personală în condițiile prezentei legi beneficiază de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

După finalizarea construirii locuinței, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local.

Art. 9. -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice*) va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, în termen de două luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*) Potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, se înființează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și prin preluarea activității în domeniul administrației publice, a structurilor și a instituțiilor specializate în acest domeniu de la Ministerul Administrației și Internelor.

Art. 10. -

Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Locuințe proprietate personală pe teren atribuit de stat: Cât timp puteți întârzia construcția
Locuințe pentru tineri pe terenuri dobândite prin achiziții, schimburi sau donații
;
se încarcă...