Dispoziții privind modificarea Legii nr 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, precum și unele măsuri de organizare a Agenției Domeniilor Statului | Lege 17/2014

Acesta este un fragment din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL I Unele măsuri de reglementare a vânzării cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

TITLUL II Dispoziții privind modificarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, precum și unele măsuri de organizare a Agenției Domeniilor Statului

Art. 22. -

Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Agenția Domeniilor Statului, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în subordinea Guvernului și în coordonarea tehnică a ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, are următoarele atribuții:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției Domeniilor Statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Agenția Domeniilor Statului este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, și un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului.

(2) În exercitarea atribuțiilor, președintele emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(3) Președintele Agenției Domeniilor Statului are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(4) Președintele reprezintă Agenția Domeniilor Statului în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane juridice și fizice, precum și în justiție."

3. La articolul 51, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Din Comitet fac parte reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai Agenției Domeniilor Statului, ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ai Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Componența, atribuțiile și modul de funcționare ale Comitetului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Membrii Comitetului sunt remunerați din bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Agenției Domeniilor Statului, întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul maxim al indemnizației lunare va fi stabilit prin decizie a prim-ministrului, fără a putea depăși 20% din nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de secretar de stat."

Art. 23. -

Atribuțiile ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind coordonarea tehnică a Agenției Domeniilor Statului vor fi prevăzute în hotărârea Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 24. -

Numărul maxim de posturi al Secretariatului General al Guvernului se suplimentează cu 238 de posturi, corespunzător numărului de posturi al Agenției Domeniilor Statului.

Art. 25. -

(1) În termen de maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, între Agenția Domeniilor Statului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Secretariatul General al Guvernului se va încheia un protocol de predarepreluare, pe baza bilanțului de închidere întocmit de Agenția Domeniilor Statului, la data semnării acestuia.

(2) Prin protocolul prevăzut la alin. (1) se predau Secretariatului General al Guvernului elementele patrimoniale ale Agenției Domeniilor Statului, creditele bugetare aprobate acestei instituții și neutilizate, precum și numărul de posturi cu personalul aferent.

Art. 26. -

Până la data semnării protocolului de predarepreluare prevăzut la art. 25, finanțarea cheltuielilor curente ale Agenției Domeniilor Statului se asigură din bugetul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 27. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, respectiv Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat și a bugetelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Secretariatului General al Guvernului, în baza protocolului de predare-preluare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Domeniilor Statului și Secretariatul General al Guvernului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...