Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 223/2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane
Număr celex: 32014R0223

Modificări (2), Referințe (8), Referințe în jurisprudență

În vigoare de la 12 martie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 175 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 25 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 10 martie 2014.

întrucât:

(1) În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, în cadrul căruia a fost adoptată strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (Strategia "Europa 2020"), Uniunea și statele membre și-au stabilit obiectivul de a reduce cu cel puțin 20 de milioane numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială până în 2020. Cu toate acestea, în 2011, aproape un sfert din populația Uniunii (119,82 milioane) era amenințată de sărăcie sau de excluziune socială, aproape patru milioane de persoane mai mult decât în anul precedent. Totuși, sărăcia și excluziunea socială nu sunt uniforme în întreaga Uniune, iar gravitatea situației variază de la un stat membru la altul.

(2) Numărul de persoane din Uniune afectate de deprivare materială, sau chiar de deprivare materială severă este în creștere, în 2011 aproape 8,8 % din cetățenii Uniunii trăind într-o situație de precaritate materială gravă. În plus, persoanele respective suferă adesea de o excluziune prea mare ca să beneficieze de măsurile de activare din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și, în special, din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

(3) Statele membre și Comisia ar trebui să adopte măsuri adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări și ar trebui să asigure egalitatea dintre bărbați și femei și integrarea coerentă a perspectivei de gen în toate etapele de pregătire, de programare, de gestionare și de punere în aplicare, de monitorizare și de evaluare a Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (denumit în continuare "fondul"), precum și în campaniile de informare și de sensibilizare și în schimburile de bune practici.

(4) Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) evidențiază faptul că Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.

(5) Articolul 6 din TUE evidențiază faptul că Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

(6) Articolul 174 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că, în scopul promovării unei dezvoltări armonioase a întregii Uniunii, aceasta dezvoltă și desfășoară acțiuni care conduc la consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale.

(7) Fondul ar trebui să întărească coeziunea socială prin contribuirea la reducerea sărăciei în Uniune, prin sprijinirea sistemelor naționale care oferă asistență nefinanciară pentru a reduce deprivarea alimentară și precaritatea materială gravă și/sau pentru a contribui la incluziunea socială a celor mai defavorizate persoane. Fondul ar trebui să diminueze formele extreme de sărăcie, cu impactul cel mai mare în materie de excluziune socială, cum ar fi lipsa unei locuințe, sărăcia copiilor și precaritatea alimentară.

(8) Scopul fondului nu este de a înlocui politicile publice ale statelor membre de combatere a sărăciei și excluziunii sociale, în special politicile necesare pentru prevenirea marginalizării grupurilor vulnerabile și a celor cu venituri mici și pentru evitarea riscurilor în creștere de sărăcie și excluziune socială.

(9) În temeiul articolului 317 din TFUE și în contextul gestiunii partajate, ar trebui specificate condițiile care permit Comisiei să își exercite responsabilitățile de executare a bugetului general al Uniunii Europene, iar responsabilitățile în materie de cooperare ale statelor membre ar trebui clarificate. Respectivele condiții ar trebui să permită Comisiei să obțină asigurarea că statele membre utilizează fondul în mod legal și judicios și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare în sensul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare "Regulamentul financiar").

(10) Respectivele dispoziții garantează, de asemenea, că operațiunile sprijinite sunt conforme cu legislația Uniunii aplicabilă și cu legislațiile naționale conexe care implementează direct sau indirect prezentul regulament, precum și cu politicile naționale din domeniu, în special în ceea ce privește siguranța ajutoarelor alimentare și/sau a asistenței materiale de bază acordate celor mai defavorizate persoane.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...