Guvernul României

Hotărârea nr. 144/2014 privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru suport tehnic

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. VI lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Comisia interministerială pentru suport tehnic, denumită în continuare CIMST, se organizează și funcționează ca organism interministerial, în scopul coordonării activităților privind organizarea, funcționarea și finanțarea Sistemului național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat, precum și a serviciilor profesioniste pentru situații de urgență.

(2) CIMST își desfășoară activitatea la sediul Ministerului Afacerilor Interne din București, Piața Revoluției nr. 1A.

Art. 2. -

Semnificația denumirilor utilizate este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. -

(1) CIMST se compune din:

a) președinte;

b) 2 membri din cadrul MAI - DSU;

c) un membru din cadrul MAI - IGSU;

d) un membru din cadrul MAI - IGAv;

e) 2 membri din cadrul MS;

f) un membru din structura operativă a serviciilor publice de ambulanță;

g) un membru din structura operativă a UPU-SMURD.

(2) La activitatea CIMST, cu titlu de invitați permanenți, participă fără drept de vot:

a) 2 manageri de spitale, nominalizați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la propunerea Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România;

b) 2 medici-șefi UPU, nominalizați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la propunerea Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România;

c) un reprezentant al Federației Naționale Sindicale "Ambulanța" din România;

d) un reprezentant al Federației SANITAS din România.

(3) Secretariatul tehnic permanent al CIMST se asigură de către structura specializată din cadrul DSU.

(4) Persoanele din compunerea CIMST trebuie să fie specialiști în domeniu și se desemnează astfel:

a) președintele, prin decizie a prim-ministrului;

b) membrii prevăzuți la alin. (1) lit. b)-d), prin ordin al ministrului afacerilor interne;

c) membrii prevăzuți la alin. (1) lit. e)-g), prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 4. -

(1) CIMST își desfășoară activitatea în ședințe organizate bilunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui.

(2) Ședințele CIMST sunt legal constituite în prezența a cel puțin 2 membri dintre cei desemnați de fiecare ministru, precum și a președintelui. Derogări (1)

(3) În situația în care președintele este în imposibilitatea de a conduce ședințele CIMST, acesta poate desemna unul dintre membrii cu drept de vot pentru a îndeplini responsabilitățile sale.

(4) Prin excepție de la alin. (2), în ședințele în care se analizează propuneri privind bugetarea, finanțarea și structura organizatorică a unităților din sistemul de asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat, CIMST trebuie să se întrunească plenar.

(5) În situația în care este necesară întrunirea plenară a CIMST, iar acest lucru nu se realizează de două ori consecutiv, în termen de 10 zile de la ultima convocare se consideră că ședința CIMST este legal constituită în condițiile alin. (2).

Art. 5. -

Lucrările fiecărei ședințe CIMST se consemnează într-un proces-verbal de ședință.

Art. 6. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale, CIMST emite avize conforme.

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, autoritățile publice inițiatoare sunt obligate să solicite CIMST avizul conform pentru propunerile prevăzute la art. 7.

Art. 7. -

(1) CIMST emite aviz conform pentru:

a) propunerile referitoare la bugetul pentru SAJ și SABIF;

b) propunerile referitoare la bugetul pentru UPU/CPU;

c) propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum și investițiile pentru buna funcționare a SAJ și SABIF;

d) propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum și investițiile pentru buna funcționare a UPU/CPU;

e) propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum și investițiile pentru buna funcționare a IGSU și IGAv pentru SMURD;

f) propunerile referitoare la implementarea și extinderea sistemelor de telemedicină pre- și interspitalicească în domeniul asistenței medicale de urgență și prim ajutor calificat;

g) proiectele de acte normative în domeniul asistenței medicale de urgență și acordarea primului ajutor medical calificat, ce urmează a fi adoptate/emise de Guvern, respectiv de conducătorii organelor de specialitate ale administrației publice centrale;

h) propunerile de modificare a listei UPU/CPU finanțate din bugetul de stat prin bugetul MS;

i) propunerile privind înființarea/desființarea unor stații/substații SAJ/SABIF;

j) propunerile privind înființarea/desființarea unor UPU/CPU;

k) propunerile privind înființarea/desființarea unor stații/substații SMURD;

l) propunerea privind componența Comisiei de medicină de urgență și dezastre a MS;

m) propunerile privind numirea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de manager general la SAJ și SABIF;

n) propunerile privind numirea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de medic-șef UPU/CPU, cu excepția celor care aparțin spitalelor aflate în subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale;

o) propunerile de strategie pentru dezvoltarea sistemului național integrat de asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat.

(2) Circuitul documentelor pentru emiterea avizului conform este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. -

(1) Avizele conforme se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenți.

(2) În cazuri justificate, membrii prezenți pot exprima votul membrilor absenți, dacă au fost mandatați în scris de aceștia.

Art. 9. -

(1) În cadrul CIMST se stabilesc următoarele responsabilități:

a) președintele convoacă ședințele CIMST, stabilește ordinea de zi, conduce ședințele CIMST și semnează avizele și documentele CIMST;

b) membrii participă la ședințele CIMST, prezintă informări și puncte de vedere ale instituțiilor pe care le reprezintă și propun președintelui subiecte pentru a fi introduse pe ordinea de zi.

(2) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuții principale:

a) gestionează documentele CIMST;

b) asigură convocarea CIMST și transmiterea ordinii de zi;

c) primește și pregătește materialele pentru ședințe, le prezintă președintelui și le transmite membrilor, cel puțin în formă electronică;

d) execută activitățile de secretariat pe timpul ședințelor CIMST;

e) întocmește un proces-verbal pentru fiecare ședință a CIMST;

f) asigură redactarea avizelor conforme;

g) asigură difuzarea documentelor CIMST către instituțiile vizate;

h) ține evidența actualizată a membrilor CIMST și a experților care pot fi cooptați;

i) colaborează cu secretariatele tehnice ale altor instituții;

j) urmărește asigurarea suportului logistic necesar desfășurării ședințelor;

k) primește, gestionează și asigură documentele transmise și asigură difuzarea către membrii CIMST.

Art. 10. -

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, în condițiile legii, CIMST poate solicita punctul de vedere al CMUD.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, CIMST poate consulta experți și poate solicita puncte de vedere de la instituții publice, organizații și asociații profesionale.

(3) Experții cooptați consiliază membrii CIMST asupra problemelor operative, tehnice și de specialitate, asigură documentarea tehnică de specialitate, sprijină secretariatul tehnic permanent în elaborarea documentelor de lucru ale CIMST și mențin legătura permanentă cu instituțiile care i-au desemnat.

Art. 11. -

Avizul conform se comunică decidenților însoțit de copia procesului-verbal din cadrul ședinței respective.

Art. 12. -

(1) Decizia prim-ministrului și ordinele miniștrilor, prevăzute la art. 3 alin. (4), se emit în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și se comunică secretariatului tehnic permanent.

(2) Instituțiile publice reprezentate au obligația de a asigura continuitatea de reprezentare în cadrul CIMST, sens în care vor face propuneri de nominalizare ori de câte ori intervin schimbări în componența comisiei.

Art. 13. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul sănătății,
Nicolae Bănicioiu

București, 6 martie 2014.

Nr. 144.

ANEXA Nr. 1

Semnificația denumirilor utilizate

a) MS - Ministerul Sănătății

b) MAI - Ministerul Afacerilor Interne

c) CIMST - Comisia interministerială pentru suport tehnic

d) DSU - Departamentul pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

e) CMUD - Comisia de medicină de urgență și dezastre a Ministerului Sănătății

f) SAJ - serviciul de ambulanță județean

g) SABIF - Serviciul de Ambulanță București-Ilfov

h) SMURD - Serviciul mobil de urgență, reanimare și descarcerare

i) UPU - unitate primiri urgențe

j) CPU - compartiment primiri urgențe

k) IGAv - Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne

l) IGSU - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

m) ISU - inspectoratul pentru situații de urgență județean

ANEXA Nr. 2

Circuitul documentelor pentru emiterea avizului conform

Nr. crt. Documente pentru care se solicită avizul conform Inițiator Aviz consultativ Aviz conform Decident
1. Propunerile referitoare la bugetul pentru SAJ și SABIF MS, DSU, SAJ, SABIF CMUD CIMST ministrul sănătății
2. Propunerile referitoare la bugetul pentru UPU/CPU MS, DSU sau spital CMUD CIMST ministrul sănătății
3. Propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum și investițiile pentru buna funcționare a SAJ și SABIF MS, DSU, SAJ, SABIF CMUD CIMST ministrul sănătății
4. Propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum și investițiile pentru buna funcționare a UPU/CPU MS, DSU sau spital CMUD CIMST ministrul sănătății
5. Propunerile referitoare la înzestrarea, dotarea, precum și investițiile pentru buna funcționare a IGSU și IGAv pentru SMURD MS, DSU CMUD CIMST ministrul sănătății și/sau ministrul afacerilor interne
6. Propunerile referitoare la implementarea și extinderea sistemelor de telemedicină pre- și interspitalicească în domeniul asistenței medicale de urgență și prim ajutor calificat MS sau DSU CMUD CIMST ministrul sănătății și ministrul afacerilor interne
7. Proiectele de acte normative în domeniul actelor normative privind asistența medicală de urgență și prim ajutor calificat MS sau DSU CMUD, la solicitarea CIMST CIMST ministrul sănătății, ministrul afacerilor interne sau Guvernul, în funcție de competențele instituționale specifice și de tipul actului normativ
8. Propunerile de modificare a listei UPU/CPU finanțate din bugetul de stat prin bugetul MS MS în colaborare sau la propunerea DSU - CIMST ministrul sănătății
9. Propunerile privind înființarea/desființarea unor stații/substații SAJ/SABIF MS și/sau SAJ/SABIF, în colaborare sau la propunerea DSU - CIMST ministrul sănătății
10. Propunerile privind înființarea/desființarea unor UPU/CPU MS și/sau conducerea spitalului, în colaborare sau la propunerea DSU - CIMST ministrul sănătății
11. Propunerile privind înființarea/desființarea unor stații/substații SMURD DSU, în colaborare cu MS - CIMST ministrul afacerilor interne
12. Propunerea privind componența Comisiei de medicină de urgență și dezastre a MS MS în colaborare sau la propunerea DSU - CIMST ministrul sănătății
13. Propunerile privind numirea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de manager general la SAJ și SABIF direcția de sănătate publică sau MS, în colaborare sau la propunerea DSU CMUD CIMST ministrul sănătății
14. Propunerile privind numirea Comisiei pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de medic-șef UPU/CPU* structura inițiatoare este spitalul sau MS, în colaborare sau la propunerea DSU CMUD CIMST managerul spitalului
15. Propunerile de strategie pentru dezvoltarea sistemului național integrat de asistență medicală de urgență și prim ajutor calificat DSU în colaborare cu MS CMUD CIMST Guvernul României

* Cu excepția UPU/CPU care aparțin spitalelor aflate în subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale.

;
se încarcă...