Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Regulamentul privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Modificări (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 170 din 10 martie 2014.

În vigoare de la 10 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 41 și ale art. 278-283 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 20 februarie 2014,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

TITLUL I Dispoziții generale

CAPITOLUL I Domeniul de aplicare

Art. 1. -

Prezentul regulament reglementează:

a) unele aspecte legate de aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

b) unele aspecte legate de administrarea societăților de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F., procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, precum și elemente legate de administrarea riscurilor;

c) unele aspecte legate de fondurile proprii ale S.S.I.F.;

d) cerințele privind amortizoarele de capital;

e) supravegherea pe bază consolidată a S.S.I.F.

Art. 2. -

Prezentul regulament se aplică S.S.I.F.-urilor, persoane juridice române, la nivel individual și/sau, după caz, consolidat și subconsolidat.

CAPITOLUL II Definiții

Art. 3. -

În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. organ de conducere - organul de administrare și de conducere ale unei S.S.I.F stabilite potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, care sunt împuternicite să stabilească strategia, obiectivele și orientarea generală ale S.S.I.F., care supraveghează și monitorizează procesul decizional de conducere și care include/includ directorii, în cadrul sistemului unitar de administrare, și directoratul, în cadrul sistemului dualist de administrare, persoanele care conduc în mod efectiv activitatea S.S.I.F;

2. organ de conducere în funcția sa de supraveghere - organul de conducere care își îndeplinește rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de conducere și care este reprezentat de consiliul de administrație, în cadrul sistemului unitar de administrare, și de consiliul de supraveghere, în cadrul sistemului dualist de administrare;

3. conducere superioară - persoanele fizice care exercită funcții de conducere în cadrul unei S.S.I.F și care sunt responsabile și răspunzătoare față de organul de conducere pentru activitatea de conducere curentă a S.S.I.F. Conducerea superioară este reprezentată de directori, în cadrul sistemului unitar de administrare, și de către directorat, în cadrul sistemului dualist de administrare;

4. profil de risc - suma expunerilor unei S.S.I.F. la riscuri reale și potențiale;

5. apetit la risc - nivelul absolut al riscurilor pe care o S.S.I.F. este pregătită să și-l asume în mod aprioric;

6. proces intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri - componentă a cadrului de administrare a activității S.S.I.F, care vizează ca organul de conducere al acestora să asigure identificarea, măsurarea, agregarea și monitorizarea în mod adecvat a riscurilor S.S.I.F, deținerea unui capital intern adecvat la profilul de risc și utilizarea și dezvoltarea unor sisteme solide de administrare a riscurilor;

7. risc de rată a dobânzii - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a unor modificări adverse ale ratelor dobânzii;

8. risc aferent tehnologiei informației (IT) - subcategorie a riscului operațional care se referă la riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului, determinat de inadecvarea strategiei și politicii IT, a tehnologiei informației și a procesării informației, cu referire la capacitatea de gestionare, integritatea, controlabilitatea și continuitatea acesteia sau de utilizarea necorespunzătoare a tehnologiei informației;

9. risc reputațional - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului determinat de percepția nefavorabilă asupra imaginii unei S.S.I.F de către clienți, contrapartide, acționari, investitori sau autorități de supraveghere;

10. risc strategic - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului determinat de schimbări în mediul de afaceri sau de decizii de afaceri defavorabile, de implementarea inadecvată a deciziilor sau de lipsa de reacție la schimbările din mediul de afaceri;

11. riscuri semnificative - riscuri cu impact însemnat asupra situației patrimoniale și/sau reputaționale a S.S.I.F.;

12. activități semnificative:

a) activități care prezintă o asemenea importanță încât orice dificultate sau eșec în desfășurarea acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ în ceea ce privește abilitatea S.S.I.F de a-și îndeplini obligațiile prevăzute de cadrul de reglementare și/ori de a-și continua activitatea;

b) orice alte activități care necesită o autorizație din partea autorităților competente;

c) orice activități care au un impact semnificativ din perspectiva administrării riscurilor; și

d) administrarea riscurilor aferente activităților prevăzute la lit. a);

13. beneficii discreționare de tipul pensiilor - înseamnă beneficiile discreționare de tipul pensiilor, așa cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 73 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

14. portofoliu de tranzacționare - semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 86 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

15. risc de piață - riscul de a înregistra pierderi aferente pozițiilor din bilanț și din afara bilanțului datorită fluctuațiilor nefavorabile pe piață ale prețurilor (cum ar fi, de exemplu, prețurile acțiunilor, ratele de dobândă, cursurile de schimb valutar);

16. risc de model - o pierdere posibilă pe care o S.S.I.F ar putea să o înregistreze ca urmare a unor decizii care ar putea fi bazate, în principal, pe rezultatele modelelor interne, din cauza unor erori în dezvoltarea, implementarea sau utilizarea acestor modele;

17. inițiator - semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

18. sponsor - semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 14 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

19. contraparte centrală - semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 34 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

20. risc operațional - semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 52 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

21. diminuarea riscului de credit - semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 57 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

22. securitizare - semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 61 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

23. poziție din securitizare - semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 62 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

24. entitate special constituită în scopul securitizării - semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 66 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

25. risc de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;

26. risc de transfer - riscul ca un debitor să nu poată converti moneda locală într-o monedă străină, fiind astfel în imposibilitatea de a efectua plăți în contul datoriei în moneda străină respectivă. Acest risc rezultă în mod normal din restricții de schimb valutar impuse de guvernul din țara debitorului;

27. risc de lichiditate - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului, determinat de incapacitatea S.S.I.F de a-și îndeplini obligațiile la scadența acestora;

28. risc sistemic - riscul de producere a unei deteriorări la nivelul sistemului financiar, care poate avea consecințe negative grave pentru sistemul financiar și pentru economia reală;

29. instituție de importanță sistemică - o firmă de investiții mamă la nivelul UE, o societate financiară holding-mamă la nivelul UE, o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul UE sau o firmă de investiții al cărei faliment sau a cărei funcționare defectuoasă ar putea conduce la manifestarea riscului sistemic;

30. amortizorul de conservare a capitalului - fondurile proprii pe care o S.S.I.F. este obligată să le mențină în conformitate cu art. 66;

31. amortizorul anticiclic de capital specific S.S.I.F. - fondurile proprii pe care o S.S.I.F. este obligată să le mențină în conformitate cu art. 67;

32. amortizorul de capital aferent instituțiilor globale de importanță sistemică (amortizorul G-SII) - fondurile proprii pe care o S.S.I.F. este obligată să le mențină în conformitate cu art. 81; Modificări (1)

33. amortizorul de capital aferent altor instituții de importanță sistemică (amortizorul O-SII) - fondurile proprii pe care o S.S.I.F. este obligată să le mențină în conformitate cu art. 79 alin. (1);

34. amortizorul de capital pentru riscul sistemic - fondurile proprii pe care o S.S.I.F. este sau poate fi obligată să le mențină în conformitate cu art. 93-104; Modificări (1)

35. cerința amortizorului combinat - totalul fondurilor proprii de nivel 1 de bază necesare pentru a îndeplini cerința amortizorului de conservare a capitalului, căreia i se adaugă cerințele aferente următoarelor amortizoare, după caz:

a) amortizorul anticiclic de capital specific S.S.I.F.;

b) amortizorul G-SII;

c) amortizorul O-SII;

d) amortizorul de capital pentru riscul sistemic;

36. rata amortizorului anticiclic de capital - cota procentuală pe care S.S.I.F. trebuie să o aplice pentru a calcula amortizorul de capital anticiclic specific S.S.I.F. respective și care este stabilită în conformitate cu art. 68 și 69 sau, după caz, de autoritatea competentă dintr-un stat terț; Modificări (1)

37. firma de investiții autorizată la nivel național - o societate de servicii de investiții financiare care a fost autorizată în România și pentru care Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este responsabilă cu impunerea ratei amortizorului anticiclic de capital, conform recomandării structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național; Modificări (1)

38. referențial pentru amortizor - rata de referință a amortizorului anticiclic de capital specific S.S.I.F., calculată în conformitate cu art. 68 alin. (2) și (3).

CAPITOLUL III Prevederi legate de structura organizatorică a S.S.I.F. și procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri

SECȚIUNEA 1 Prevederi privind structura organizatorică a unei S.S.I.F. pentru a asigura aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013

Art. 4. -

Structura organizatorică a unei S.S.I.F. respectă prevederile titlului III cap. I din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 5. -

(1) În cadrul structurii organizatorice stabilite cu respectarea prevederilor art. 4, organul de conducere al unei S.S.I.F. trebuie să definească, să supravegheze și să fie responsabil pentru implementarea unei structuri organizatorice a activității S.S.I.F. care să asigure administrarea efectivă și prudentă a S.S.I.F., inclusiv separarea responsabilităților în cadrul organizației și prevenirea conflictelor de interese.

(2) În sensul alin. (1), structura organizatorică a unei S.S.I.F. trebuie să asigure conformarea cu următoarele principii:

a) organul de conducere trebuie să aibă responsabilitate deplină în ceea ce privește S.S.I.F. și trebuie să aprobe și să supravegheze implementarea obiectivelor strategice, a strategiei privind administrarea riscurilor și organizarea activității ale S.S.I.F.;

b) organul de conducere trebuie să asigure integritatea sistemelor contabile și de raportare financiară, inclusiv controalele financiare și operaționale și conformarea cu legislația și standardele relevante;

c) organul de conducere trebuie să supravegheze procesul de publicare a informațiilor și de comunicare;

d) organul de conducere trebuie să fie responsabil pentru asigurarea supravegherii efective a conducerii superioare.

(3) Președintele organului de conducere, în funcția sa de supraveghere a unei S.S.I.F., trebuie să nu exercite simultan o funcție de execuție în cadrul aceleiași S.S.I.F., cu excepția cazului în care această suprapunere de funcții este justificată de S.S.I.F. și este autorizată de A.S.F.

(4) Organul de conducere al unei S.S.I.F. trebuie să aprobe și să revizuiască periodic strategiile și politicile pentru asumarea, administrarea, monitorizarea și diminuarea riscurilor la care S.S.I.F. este sau ar putea fi expusă, inclusiv acelea care provin din mediul macroeconomic în care S.S.I.F. își desfășoară activitatea și care sunt legate de stadiul ciclului economic.

Art. 6. -

Organul de conducere trebuie să monitorizeze și să evalueze periodic eficacitatea structurii organizatorice a S.S.I.F. și să ia măsuri corespunzătoare pentru remedierea oricărei deficiențe.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) S.S.I.F.-urile care sunt semnificative din punctul de vedere al mărimii, organizării interne și naturii, extinderii și complexității activităților lor trebuie să înființeze un comitet de administrare a riscurilor compus din membri ai organului de conducere care nu exercită nicio funcție executivă în S.S.I.F. respectivă. Membrii comitetului de administrare a riscurilor trebuie să dispună de cunoștințe, competențe și expertiză corespunzătoare pentru a înțelege pe deplin și a monitoriza strategia privind administrarea riscurilor și apetitul la risc al S.S.I.F.

(2) În cazul S.S.I.F. al cărei nivel al capitalului inițial reprezintă echivalentul în lei a 730.000 euro, înființarea unui comitet de administrare a riscurilor este obligatorie.

(3) Comitetul de administrare a riscurilor trebuie să consilieze organul de conducere cu privire la apetitul la risc și strategia globală privind administrarea riscurilor, actuale și viitoare, ale S.S.I.F. și să asiste organul de conducere în supravegherea implementării strategiei respective de către conducerea superioară. Responsabilitatea generală privind administrarea riscurilor revine în continuare organului de conducere.

(4) Comitetul de administrare a riscurilor trebuie să verifice dacă prețurile produselor de pasiv și activ oferite clienților iau în considerare pe deplin modelul de afaceri și strategia privind administrarea riscurilor ale S.S.I.F. În cazul în care prețurile nu reflectă riscurile în mod corespunzător în conformitate cu modelul de afaceri și cu strategia privind administrarea riscurilor, comitetul de administrare a riscurilor trebuie să prezinte organului de conducere un plan de remediere a situației. A.S.F. poate permite unei S.S.I.F., care nu este considerată semnificativă în sensul alin. (1), să combine comitetul de administrare a riscurilor și comitetul de audit. Membrii comitetului combinat trebuie să dispună de cunoștințele, competențele și expertiza necesare atât pentru comitetul de administrare a riscurilor, cât și pentru comitetul de audit.

(5) Pentru a sprijini stabilirea unor politici și practici de remunerare sănătoase, comitetul de administrare a riscurilor trebuie să verifice, fără a aduce atingere sarcinilor comitetului de remunerare, dacă stimulentele oferite de sistemul de remunerare iau în considerare riscurile, capitalul, lichiditatea, precum și probabilitatea și calendarul câștigurilor.

Art. 8. -

(1) S.S.I.F. care sunt semnificative din punctul de vedere al mărimii, organizării interne, naturii, extinderii și complexității activităților lor trebuie să înființeze un comitet de nominalizare compus din membri ai organului de conducere care nu exercită nicio funcție executivă în S.S.I.F. respectivă.

(2) În cazul unei S.S.I.F. al cărei nivel al capitalului inițial reprezintă echivalentul în lei a 730.000 euro, înființarea unui comitet de nominalizare este obligatorie.

(3) Comitetul de nominalizare trebuie:

a) să identifice și să recomande spre aprobare organului de conducere sau adunării generale candidați pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul organului de conducere, să evalueze echilibrul de cunoștințe, competențe, diversitate și experiență în cadrul organului de conducere, să pregătească o descriere a rolurilor și a capacităților în vederea numirii pe un anumit post și să evalueze așteptările în ceea ce privește timpul alocat în acest sens;

b) să evalueze periodic, dar cel puțin o dată pe an, structura, mărimea, componența și performanța organului de conducere și să facă recomandări organului de conducere cu privire la orice modificări;

c) să evalueze periodic, dar cel puțin o dată pe an, cunoștințele, competențele și experiența fiecărui membru al organului de conducere și al organului de conducere în ansamblul său și să raporteze organului de conducere în mod corespunzător;

d) să revizuiască periodic politica organului de conducere în ceea ce privește selecția și numirea membrilor conducerii superioare și să facă recomandări organului de conducere.

(4) În sensul alin. (3) lit. a), comitetul de nominalizare trebuie să decidă și cu privire la o țintă privind reprezentarea sexului subreprezentat în cadrul organului de conducere și să elaboreze o politică privind modul de creștere a numărului sexului subreprezentat în cadrul organului de conducere pentru a atinge respectiva țintă. Ținta, politica și implementarea sa trebuie publicate în conformitate cu art. 435 alin. (2) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, comitetul de nominalizare trebuie să țină cont, în măsura în care este posibil și pe o bază continuă, de necesitatea asigurării ca procesul decizional al organului de conducere să nu fie dominat de nicio persoană sau de niciun grup mic de persoane într-un mod care să fie în detrimentul intereselor S.S.I.F. în ansamblu.

(6) Comitetul de nominalizare trebuie să poată utiliza orice tip de resurse pe care le consideră corespunzătoare, inclusiv consultanță externă, și trebuie să beneficieze de finanțare corespunzătoare în acest sens.

Art. 9. -

(1) Membrii organului de conducere au în orice moment o reputație suficient de bună și posedă suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru a-și exercita atribuțiile. Întreaga componență a organului de conducere reflectă o gamă suficient de largă de experiențe. Membrii organului de conducere îndeplinesc în special cerințele prevăzute la alin. (2) - (8).

(2) Toți membrii organului de conducere trebuie să dedice suficient timp pentru a-și îndeplini atribuțiile în cadrul S.S.I.F.

(3) Numărul de funcții de conducere care pot fi deținute simultan de un membru al organului de conducere se stabilește în funcție de circumstanțele specifice și de natura, amploarea și complexitatea activităților S.S.I.F. În afara cazului în care reprezintă statul membru, membrii organului de conducere al unei S.S.I.F. care este semnificativă din punctul de vedere al dimensiunii, al organizării interne și al naturii, obiectului și complexității activităților sale dețin simultan, începând cu data de 1 iulie 2014, doar una dintre următoarele combinații de funcții de conducere:

a) funcție de conducere executivă cu două funcții de conducere neexecutive;

b) 4 funcții de conducere neexecutive.

(4) În sensul prevederilor alin. (3), următoarele sunt considerate ca fiind o singură funcție de conducere:

a) funcțiile de conducere executive sau neexecutive deținute în cadrul aceluiași grup;

b) funcțiile de conducere executive sau neexecutive deținute în cadrul:

(i) S.S.I.F. care sunt membre ale aceluiași sistem instituțional de protecție, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 113 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; sau

(ii) întreprinderilor, inclusiv entități nefinanciare, în cadrul cărora S.S.I.F. deține o participație calificată.

(5) Funcțiile de conducere în organizațiile care nu urmăresc, în mod predominant, obiective comerciale nu sunt avute în vedere în sensul alin. (3).

(6) A.S.F. poate autoriza membri ai organului de conducere să dețină o funcție neexecutivă suplimentară. Autoritățile competente informează periodic Autoritatea Bancară Europeană, denumită în continuare A.B.E., în legătură cu astfel de autorizații.

(7) Organul de conducere posedă în ansamblu cunoștințe, competențe și experiență adecvate pentru a putea înțelege activitățile instituției, inclusiv principalele riscuri.

(8) Fiecare membru al organului de conducere acționează cu onestitate, integritate și independență de spirit pentru a evalua și contesta în mod eficient deciziile conducerii superioare atunci când este necesar și pentru a superviza și monitoriza în mod eficace procesul de luare a deciziilor de către echipa de conducere.

(9) S.S.I.F. alocă resurse umane și financiare adecvate pentru integrarea și formarea membrilor organului de conducere.

(10) S.S.I.F. și comitetele lor de nominalizare respective trebuie să folosească o gamă largă de calități și competențe atunci când recrutează membrii organului de conducere și, în acest sens, să pună în aplicare o politică de promovare a diversității în cadrul organului de conducere.

(11) A.S.F. colectează informațiile publicate în conformitate cu art. 435 alin. (2) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și le utilizează pentru a compara practicile în materie de diversitate. A.S.F. transmite A.B.E. aceste informații.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții privind procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri

Art. 10. -

(1) Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri al unei S.S.I.F. trebuie să reprezinte o componentă a procesului de conducere al S.S.I.F. și a culturii decizionale a acesteia.

(2) În sensul alin. (1), procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri al unei S.S.I.F. trebuie să asigure organului de conducere posibilitatea să evalueze în mod continuu profilul de risc al S.S.I.F. și gradul de adecvare a capitalului intern în raport cu acesta.

(3) În cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, S.S.I.F. trebuie să realizeze:

a) identificarea, măsurarea, diminuarea și raportarea riscurilor la care S.S.I.F. este sau poate fi expusă, pentru calcularea și evaluarea continuă a necesităților de capital intern;

b) planificarea și menținerea surselor de capital intern necesare realizării adecvării capitalului la profilul de risc al S.S.I.F.

Art. 11. -

S.S.I.F. trebuie să informeze A.S.F. cu privire la:

a) modul în care este structurat procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri;

b) ipotezele care sunt utilizate pentru determinarea riscurilor pe sectoare și a tipurilor de riscuri;

c) senzitivitatea la risc și nivelurile de încredere utilizate pentru cuantificarea riscurilor;

d) modalitatea de agregare a riscurilor pentru a determina necesarul de capital intern;

e) ipotezele utilizate pentru determinarea disponibilului de capital intern, inclusiv orizontul de timp avut în vedere la planificarea capitalului intern.

Art. 12. -

(1) Pentru evaluarea adecvării capitalului intern la riscuri, S.S.I.F. trebuie să identifice și să evalueze toate riscurile semnificative la care este sau poate fi expusă, incluzând:

a) riscurile pentru care, potrivit Regulamentului (UE) nr. 575/2013, există cerințe de capital reglementate, inclusiv diferențele semnificative dintre tratamentul reglementat al riscurilor pentru calculul cerințelor minime de capital și tratamentul prevăzut de procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri;

b) riscurile pentru care cerințele de capital reglementate nu sunt integral acoperitoare:

(i) riscuri rezultate din aplicarea unor abordări mai puțin sofisticate - subestimarea riscului de credit în contextul utilizării abordării standard, subestimarea riscului operațional în contextul utilizării abordării de bază sau abordării standard;

(ii) subestimarea pentru pierderea în caz de nerambursare în condiții de criză;

(iii) riscul rezidual aferent tehnicilor de diminuare a riscului de credit; și

c) riscuri precum: riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare, riscul de concentrare, riscul de lichiditate, riscul efectului de levier excesiv, riscul reputațional și cel strategic. Pentru riscurile din această categorie S.S.I.F. pot utiliza metode calitative de evaluare și diminuare;

d) riscuri externe S.S.I.F., respectiv riscuri aferente mediului de reglementare, economic sau de desfășurare a activității S.S.I.F. și care nu se încadrează în situațiile prevăzute la lit. a)-c).

(2) S.S.I.F. trebuie să stabilească modalitatea și măsura în care riscurile semnificative sunt tratate în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului. În acest sens, S.S.I.F. trebuie să stabilească riscurile pentru care vor determina o cerință de capital intern pentru acoperirea lor, precum și cele pentru care vor fi utilizate alte metode pentru administrarea și reducerea lor.

Art. 13. -

(1) S.S.I.F. sunt responsabile de procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, precum și pentru stabilirea unor cerințe de capital intern care să fie conforme cu profilul lor de risc și cu mediul în care acestea își desfășoară activitatea.

(2) Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri trebuie să fie adaptat necesităților S.S.I.F. și trebuie să utilizeze datele de intrare și definițiile pe care S.S.I.F. le folosesc pentru scopuri interne.

(3) În sensul alin. (2), o S.S.I.F. poate utiliza propriile definiții pentru riscuri și pentru gradul de semnificație al unui risc, sub rezerva furnizării de explicații A.S.F., inclusiv cu privire la metodele utilizate, la acoperirea cu capital a tuturor riscurilor semnificative și la modul în care abordarea folosită de S.S.I.F. interacționează cu obligațiile instituite de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 referitoare la calcularea cerințelor de capital.

(4) În sensul alin. (2), S.S.I.F. poate utiliza propriile definiții pentru capitalul intern și elementele componente ale acestuia, sub rezerva furnizării de clarificări A.S.F., specificând metodologia utilizată pentru determinarea capitalului intern disponibil al S.S.I.F.

Art. 14. -

S.S.I.F. trebuie să stabilească în mod clar în cadrul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri tipurile de riscuri pentru care utilizează o abordare cantitativă în ceea ce privește evaluarea, administrarea și diminuarea acestora și cele pentru care utilizează o abordare calitativă a acestor aspecte.

Art. 15. -

(1) Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri trebuie să ia în considerare planurile strategice ale S.S.I.F. și legătura acestora cu factorii macroeconomici.

(2) În sensul alin. (1), S.S.I.F. trebuie să dezvolte o strategie de menținere a nivelurilor de capital, care să ia în considerare factori precum: previziunile cu privire la ritmul de creștere a creditului, sursele și utilizările de fonduri viitoare, politica de dividende și orice variație în cadrul unui ciclu economic a necesarului de fonduri proprii reglementat potrivit Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

(3) S.S.I.F. trebuie să dispună de un plan explicit privind capitalul, aprobat de către organul de conducere, care să cuprindă cel puțin următoarele:

a) obiectivele S.S.I.F. și orizontul de timp necesar pentru atingerea obiectivelor respective;

b) descriere generală a procesului de planificare a capitalului și a responsabilităților aferente acestuia;

c) modul în care S.S.I.F. se va conforma în viitor cu cerințele de capital;

d) orice limite relevante legate de capital;

e) un plan general pentru situații neprevăzute pentru tratamentul divergențelor și al evenimentelor neașteptate, cum ar fi posibilitatea majorării capitalului, restrângerea activității sau utilizarea tehnicilor de diminuare a riscului.

(4) În cadrul planului privind capitalul, S.S.I.F. își stabilesc ca obiectiv un nivel intern al cerinței de capital având în vedere profilul de risc, mediul economic în care își desfășoară activitatea, calitatea proceselor de control intern și de administrare a riscurilor, planurile strategice, calitatea capitalului intern disponibil etc.

(5) S.S.I.F. trebuie să analizeze impactul pe care noul cadru de reglementare, comportamentul competitorilor sau alți factori îl pot avea asupra performanței lor, pentru a determina acele modificări ale mediului în care își desfășoară activitatea pe care ar putea să le susțină.

Art. 16. -

(1) S.S.I.F. își pot proiecta procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri astfel încât să utilizeze abordări precum:

a) utilizarea rezultatelor produse de metodologiile reglementate pentru calculul cerințelor de capital aferente riscurilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și luarea în considerare a unor riscuri precum riscul de concentrare, riscul rezidual rezultat din utilizarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit și din operațiuni de securitizare sau riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare. În cazul utilizării acestei abordări, S.S.I.F. trebuie să demonstreze că au analizat toate riscurile nereglementate de regulamentul menționat și au constatat că acestea sunt fie absente, fie nesemnificative sau au calculat o cerință de capital care s-a adăugat celei stabilite în baza regulamentului anterior menționat;

b) utilizarea de metodologii diferite pentru diferitele tipuri de riscuri și calcularea unei sume a cerințelor de capital rezultate. În acest sens, pentru un anumit tip de risc, S.S.I.F. pot utiliza alte metodologii decât cele utilizate în scopurile determinării cerințelor minime reglementate de capital;

c) utilizarea de metodologii complexe.

(2) S.S.I.F. trebuie să fundamenteze situațiile în care în cadrul metodologiei iau în considerare efectele de diversificare și corelare.

(3) În situația în care, pentru unele categorii de riscuri, nu sunt disponibile informații suficiente, S.S.I.F. pot utiliza în cadrul metodologiei și estimări.

(4) S.S.I.F. trebuie să includă în procesul lor intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri estimări ale riscurilor care nu pot fi măsurate, în situația în care acestea sunt semnificative. Această cerință ar putea fi mai puțin strictă dacă S.S.I.F. demonstrează A.S.F. că dispun de o politică adecvată de diminuare/administrare a acestor riscuri.

Art. 17. -

(1) Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri trebuie să se bazeze pe procese adecvate de măsurare și evaluare.

(2) Pentru scopurile alin. (1), S.S.I.F. trebuie să dispună de politici și procese corespunzătoare pentru evaluarea riscurilor semnificative, altele decât cele prevăzute la art. 12.

Art. 18. -

(1) Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri al S.S.I.F. trebuie să fie revizuit ori de câte ori se consideră necesar, dar cel puțin anual, astfel încât riscurile să fie acoperite în mod adecvat, iar acoperirea cu capital să reflecte profilul de risc actual al S.S.I.F.

(2) În scopul alin. (1), S.S.I.F. vor proceda la revizuirea procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri cel puțin în următoarele situații: modificări ale strategiei S.S.I.F., ale planului de desfășurare a activității, ale mediului în care își desfășoară activitatea sau ale oricăror altor factori care au un efect semnificativ asupra ipotezelor sau metodologiilor utilizate în cadrul respectivului proces.

(3) Orice riscuri noi care apar în cadrul activității S.S.I.F. trebuie să fie identificate și incluse în procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri al acesteia.

Art. 19. -

(1) S.S.I.F. trebuie să proiecteze în detaliu procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri.

(2) Inițierea și proiectarea procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri sunt responsabilitatea organului de conducere al S.S.I.F

(3) În sensul alin. (2), organul de conducere al S.S.I.F. trebuie să aprobe proiectarea procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri la nivel conceptual - cel puțin sfera de aplicare, metodologia și obiectivele generale, iar conducerea superioară a S.S.I.F. este responsabilă pentru aprobarea detaliilor aferente proiectării - conceptele tehnice.

(4) Organul de conducere al S.S.I.F. este responsabil de integrarea planificării și administrării capitalului în cultura și abordarea generală a S.S.I.F. privind administrarea riscului.

(5) În sensul alin. (4), organul de conducere trebuie să se asigure că procesul legat de planificarea capitalului, precum și politicile și procedurile de administrare a procesului sunt comunicate și implementate la nivelul întregii S.S.I.F. și sunt susținute cu suficientă autoritate și resurse.

(6) Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri al S.S.I.F. - politicile, metodologiile, ipotezele și procedurile - trebuie să fie prevăzut într-un document, să fie revizuit și aprobat de către organul de conducere al instituției de credit.

(7) Rezultatele procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri al S.S.I.F. trebuie să fie raportate organului de conducere al acesteia.

Art. 20. -

(1) Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri al unei S.S.I.F. trebuie să aibă ca rezultat determinarea și menținerea capitalului intern disponibil al instituției de credit la un nivel adecvat în raport cu necesitățile interne aferente profilului de risc al acesteia.

(2) În sensul alin. (1), S.S.I.F. raportează A.S.F. nivelul excedentului/deficitului de capital rezultat în urma procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri. Modul de raportare, precum și frecvența transmiterii se stabilesc prin Standardul tehnic de implementare emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

(3) În sensul alin. (1), S.S.I.F. explică A.S.F. similitudinile și diferențele între rezultatul procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și cerințele de capital reglementate de A.S.F.

Art. 21. -

Rezultatele și concluziile procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri trebuie să fie luate în considerare la elaborarea și revizuirea strategiei și a apetitului la risc.

SECȚIUNEA a 3-a Administrarea riscurilor

Art. 22. -

(1) Organul de conducere al S.S.I.F. aprobă și examinează periodic strategiile și politicile de asumare, gestionare, monitorizare și diminuare a riscurilor la care instituția este expusă sau ar putea fi expusă, inclusiv riscurile determinate de mediul macroeconomic în care S.S.I.F. respectivă își desfășoară activitatea, având în vedere starea ciclului economic.

(2) Organul de conducere al unei S.S.I.F. trebuie să dedice timp suficient pentru examinarea problemelor legate de riscuri.

(3) În sensul alin. (2), organul de conducere trebuie să fie implicat în mod activ și să asigure alocarea unor resurse adecvate în vederea administrării tuturor riscurilor semnificative abordate în cuprinsul prezentului regulament și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și în vederea evaluării activelor, a utilizării ratingurilor externe și a modelelor interne referitoare la riscurile respective.

(4) S.S.I.F. trebuie să stabilească mecanisme de raportare periodică și transparentă, astfel încât organul de conducere și toate structurile organizatorice dintr-o S.S.I.F. să beneficieze de rapoarte la timp, precise, concise, inteligibile și semnificative și astfel încât aceste mecanisme să poată face schimb de informații relevante privind identificarea, măsurarea sau evaluarea și monitorizarea riscurilor.

(5) În sensul alin. (4), S.S.I.F. trebuie să stabilească linii de raportare către organul de conducere care să acopere toate riscurile semnificative, politicile de administrare a riscurilor și modificările aduse acestora.

(6) Organul de conducere, în funcția sa de supraveghere, și comitetul de administrare a riscurilor, în cazul în care a fost înființat un astfel de comitet, trebuie să aibă acces adecvat la informații privind situația riscurilor S.S.I.F. și, dacă este necesar și corespunzător, la funcția de administrare a riscurilor și la consultanță externă de specialitate.

Art. 23. -

(1) Organul de conducere, în funcția sa de supraveghere, și comitetul de administrare a riscurilor, în cazul în care a fost înființat un astfel de comitet, trebuie să stabilească natura, volumul, formatul și frecvența informațiilor privind riscurile pe care urmează să le primească.

(2) S.S.I.F. trebuie să dispună de o funcție de administrare a riscurilor independentă de funcțiile operaționale, cu suficientă autoritate, importanță, resurse și acces la organul de conducere, cu respectarea prevederilor titlului III cap. I secțiunea 3 din Regulamentul nr. 32/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 24. -

(1) Funcția de administrare a riscurilor trebuie să asigure că toate riscurile semnificative sunt identificate, măsurate și raportate în mod corespunzător.

(2) Funcția de administrare a riscurilor trebuie să fie implicată în mod activ la elaborarea strategiei S.S.I.F. privind administrarea riscurilor și în toate deciziile privind administrarea riscurilor semnificative și să poată oferi o imagine completă asupra întregii game de riscuri la care este expusă instituția.

(3) În cazul în care este necesar, funcția de administrare a riscurilor trebuie să poată raporta direct organului de conducere, în funcția sa de supraveghere, independent de raportarea către conducerea superioară, să poată face sesizări și să poată avertiza acest organ, atunci când este cazul, dacă au loc evoluții specifice ale riscurilor care afectează sau ar putea să afecteze instituția, fără a aduce atingere responsabilităților pe care le are organul de conducere în funcțiile sale de supraveghere și/sau de conducere în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, prezentului regulament și Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

(4) Coordonatorul funcției de administrare a riscurilor trebuie să fie un membru independent al conducerii superioare, cu responsabilități distincte privind funcția de administrare a riscurilor. În cazul în care natura, extinderea și complexitatea activităților S.S.I.F. nu justifică numirea unei persoane distincte, o altă persoană dintre membrii conducerii superioare din cadrul S.S.I.F. poate îndeplini funcția respectivă, cu condiția să nu existe niciun conflict de interese.

(5) Coordonatorul funcției de administrare a riscurilor nu poate fi demis fără aprobarea prealabilă a organului de conducere în funcția sa de supraveghere și trebuie să poată avea acces direct la organul de conducere, în funcția sa de supraveghere, atunci când este necesar.

SECȚIUNEA a 4-a Administrarea riscurilor semnificative

SUBSECȚIUNEA 4.1 Riscul de credit

Art. 25. -

În ceea ce privește riscul de credit și riscul de contrapartidă, S.S.I.F. trebuie:

a) să dispună de metodologii interne care să le permită să evalueze riscul de credit al expunerilor față de debitori individuali, titluri de valoare sau pozițiile din securitizare, precum și riscul de credit la nivelul portofoliului. În special metodologiile interne nu trebuie să se bazeze exclusiv sau în mod mecanic pe ratinguri de credit externe. În cazul în care cerințele de fonduri proprii se bazează pe o evaluare a unei instituții externe de evaluare a creditului sau pe faptul că o expunere este neevaluată, acest lucru nu scutește S.S.I.F. de a lua în considerare și alte informații relevante pentru a-și evalua modul de repartizare a capitalului intern;

b) să dispună de sisteme pentru gestionarea și monitorizarea permanentă a diferitelor portofolii purtătoare de risc de credit și a diferitelor expuneri ale S.S.I.F., inclusiv pentru identificarea și gestionarea creditelor problematice și pentru efectuarea ajustărilor de valoare și constituirea unor provizioane adecvate;

c) să se asigure că acordarea de credite se face pe baza unor criterii solide și bine definite și că procesul de aprobare, modificare, reînnoire și refinanțare a creditelor se stabilește cu claritate;

d) să se asigure că diversitatea portofoliilor de credite este adecvată în funcție de piețele-țintă și strategiile globale de creditare ale instituției.

Art. 26. -

S.S.I.F. trebuie să dispună de criterii, politici și procese solide și bine definite privind aprobarea noilor expuneri - inclusiv standarde prudente de asumare a expunerilor, operațiunile de modificare, reînnoire și refinanțare a expunerilor existente și identificarea competenței de aprobare corespunzătoare dimensiunii și complexității expunerilor.

SUBSECȚIUNEA 4.2 Riscul rezidual

Art. 27. -

S.S.I.F. trebuie să dispună de politici și proceduri scrise pentru a aborda și controla riscul ca tehnicile recunoscute de diminuare a riscului de credit utilizate să se dovedească mai puțin eficace decât previziunile.

SUBSECȚIUNEA 4.3 Riscul de concentrare

Art. 28. -

S.S.I.F. trebuie să abordeze și să controleze, inclusiv prin intermediul unor politici și proceduri scrise, riscul de concentrare rezultat din expunerile față de fiecare contraparte, inclusiv contrapărți centrale, grupuri de contrapartide asociate și contrapartide din același sector economic, aceeași regiune geografică sau care desfășoară aceeași activitate ori furnizează aceeași marfă, sau din aplicarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit, în special riscurile aferente expunerilor indirecte mari din credite, de exemplu față de un singur emitent de garanții.

SUBSECȚIUNEA 4.4 Riscul din securitizare

Art. 29. -

S.S.I.F. care sunt inițiatoare de tranzacții de securitizare reînnoibile, cu clauze de rambursare anticipată, trebuie să dispună de planuri de lichiditate care să trateze eventualele implicații care decurg atât din rambursarea planificată, cât și din rambursarea anticipată.

SUBSECȚIUNEA 4.5 Riscul de piață

Art. 30. -

S.S.I.F. trebuie să pună în aplicare politici și procese pentru identificarea, măsurarea și administrarea tuturor surselor și efectelor semnificative ale riscurilor de piață.

Art. 31. -

(1) Capitalul intern trebuie să fie adecvat la riscurile de piață importante care nu sunt supuse unei cerințe de fonduri proprii.

(2) S.S.I.F. care, la calcularea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de poziție în conformitate cu partea a treia titlul IV cap. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și-au compensat pozițiile pe una sau mai multe dintre acțiunile care compun un indice bursier cu una sau mai multe poziții pe un contract futures pe indicele bursier sau un alt produs bazat pe indicele bursier trebuie să dețină un capital intern adecvat pentru a acoperi pierderea aferentă riscului de bază cauzată de faptul că valoarea contractului futures sau a produsului respectiv nu evoluează în deplină concordanță cu valoarea acțiunilor constituente.

(3) De asemenea, S.S.I.F. trebuie să dețină un capital intern adecvat atunci când dețin poziții opuse pe contracte futures pe indici bursieri care nu sunt identice în ceea ce privește scadența și/sau structura lor.

(4) În cazul în care utilizează tratamentul prevăzut la art. 345 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, S.S.I.F. trebuie să se asigure că dețin un capital intern suficient pentru acoperirea riscului de pierdere care există între momentul angajamentului inițial și următoarea zi lucrătoare.

Art. 32. -

În cazul în care poziția scurtă devine scadentă înaintea poziției lungi, S.S.I.F. trebuie să ia, de asemenea, măsuri împotriva riscului de lipsă de lichidități.

SUBSECȚIUNEA 4.6 Riscul de rată a dobânzii din activități în afara portofoliului de tranzacționare

Art. 33. -

S.S.I.F. trebuie să implementeze sisteme de identificare, evaluare și administrare a riscului care rezultă din variațiile potențiale ale ratelor dobânzii care afectează activitățile S.S.I.F. care sunt în afara portofoliului de tranzacționare.

Art. 34. -

(1) Organul de conducere al unei S.S.I.F. trebuie să aprobe, precum și să examineze periodic strategia de risc de rată a dobânzii și politicile și procesele pentru identificarea, cuantificarea, monitorizarea și controlul riscului de rată a dobânzii.

(2) Organul de conducere al S.S.I.F. trebuie să asigure elaborarea și implementarea strategiei, politicilor și proceselor de risc de rată a dobânzii.

Art. 35. -

S.S.I.F. trebuie să aloce responsabilități pe linia administrării riscului de rată a dobânzii unor persoane independente de persoanele responsabile cu tranzacționarea și/sau cu alte activități de asumare a riscului, care să beneficieze de linii de raportare separate.

Art. 36. -

(1) În vederea conformării cu cerințele prevăzute la art. 33, S.S.I.F. trebuie să dispună de sisteme de cuantificare a riscului de rată a dobânzii cuprinzătoare și adecvate, iar orice modele și ipoteze utilizate trebuie validate cu regularitate cel puțin anual.

(2) Limitele stabilite de către S.S.I.F. trebuie să reflecte strategia de risc a acestora, să fie înțelese de către personalul relevant și comunicate acestuia cu regularitate.

(3) Orice excepție de la politicile, procesele și limitele stabilite trebuie analizată cu promptitudine de către conducerea superioară, iar unde este necesar, de către organul de conducere în funcția sa de supraveghere.

Art. 37. -

(1) S.S.I.F. trebuie să poată demonstra că nivelul capitalului intern deținut, stabilit prin intermediul sistemului de cuantificare a acestuia, aferent S.S.I.F., acoperă și riscul de rată a dobânzii din afara portofoliului de tranzacționare.

(2) Pentru scopurile alin. (1), S.S.I.F. trebuie să dispună de capacitatea necesară pentru a calcula modificările potențiale ale valorii lor economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, precum și nivelul general al riscului de rată a dobânzii din afara portofoliului de tranzacționare la nivel individual și consolidat.

(3) S.S.I.F. trebuie să elaboreze și să utilizeze propriile metodologii de calcul al modificărilor potențiale ale valorii lor economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, în conformitate cu profilul de risc și politicile de administrare a riscului aferente acestora. În cazurile în care metodologia internă a unei S.S.I.F. este considerată inadecvată de către A.S.F. sau nu există o astfel de metodologie, S.S.I.F. trebuie să aplice metodologia standardizată descrisă în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

SUBSECȚIUNEA 4.7 Riscul de lichiditate

Art. 38. -

(1) S.S.I.F. trebuie să mențină niveluri adecvate ale rezervelor de lichiditate.

(2) În sensul alin. (1), S.S.I.F. trebuie să dispună de strategii, politici, procese și sisteme robuste pentru identificarea, măsurarea, administrarea și monitorizarea riscului de lichiditate de-a lungul unei serii corespunzătoare de orizonturi de timp, inclusiv pe parcursul zilei - intraday.

(3) Strategiile, politicile, procesele și sistemele prevăzute la alin. (2) trebuie ajustate în funcție de liniile de activitate, monede, sucursale și entități juridice și trebuie să includă mecanisme corespunzătoare de alocare a costurilor, beneficiilor și riscurilor de lichiditate.

(4) Strategiile, politicile, procesele și sistemele prevăzute la alin. (2) trebuie să fie proporționale cu complexitatea, profilul de risc, obiectul de activitate al S.S.I.F. și toleranța la risc stabilite de organul de conducere și trebuie să reflecte importanța S.S.I.F. în fiecare stat membru în care aceasta desfășoară activitate. S.S.I.F. trebuie să comunice toleranța la risc tuturor liniilor de activitate relevante.

(5) Politicile și procesele pentru administrarea riscului de lichiditate trebuie să aibă în vedere și modalitatea în care alte riscuri, cum ar fi riscul de credit, riscul de piață, riscul operațional și riscul reputațional, pot afecta strategia generală de lichiditate a unei S.S.I.F.

(6) S.S.I.F. trebuie să dispună de profiluri de risc de lichiditate care respectă și nu depășesc nivelul stabilit pentru un sistem robust și care funcționează adecvat.

(7) În scopul îndeplinirii prevederilor alin. (6), S.S.I.F. vor lua în considerare natura, dimensiunea și complexitatea activităților acestora.

Art. 39. -

(1) S.S.I.F. trebuie să elaboreze metodologii pentru identificarea, măsurarea, administrarea și monitorizarea pozițiilor de finanțare.

(2) Metodologiile prevăzute la alin. (1) trebuie să includă fluxurile de numerar semnificative prezente și preconizate, provenite din active, datorii, elemente din afara bilanțului, inclusiv datorii contingente și posibilul impact al riscului reputațional.

Art. 40. -

(1) S.S.I.F. trebuie să facă distincție între activele gajate și cele negrevate de sarcini, care sunt disponibile în orice moment, în special în situații de urgență.

(2) S.S.I.F. trebuie să ia în considerare entitatea juridică în care se află activele, țara în care activele sunt înregistrate legal fie într-un registru, fie într-un cont, precum și eligibilitatea acestora și trebuie să monitorizeze modul în care activele pot fi mobilizate în timp util.

(3) S.S.I.F. trebuie să aibă în vedere și limitele juridice, de reglementare și operaționale existente, impuse potențialelor transferuri de lichidități și active negrevate de sarcini dintre entități, atât în cadrul Spațiului Economic European, cât și în afara acestuia.

Art. 41. -

S.S.I.F. trebuie să ia în considerare diferite instrumente de diminuare a riscului de lichiditate, inclusiv un sistem de limite și rezerve de lichiditate, pentru a putea face față diferitelor situații de criză, precum și o structură de finanțare și un acces la surse de finanțare diversificate în mod corespunzător și să le revizuiască cu regularitate.

Art. 42. -

(1) S.S.I.F. trebuie să aibă în vedere scenarii alternative privind pozițiile de lichiditate și factorii de diminuare a riscului și să revizuiască ipotezele care stau la baza deciziilor privind poziția de finanțare cel puțin o dată pe an.

(2) Scenariile alternative prevăzute la alin. (1) trebuie să vizeze în special elementele din afara bilanțului și alte datorii contingente, inclusiv cele ale entităților special constituite în scopul securitizării sau ale altor entități cu scop special, menționate în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în raport cu care S.S.I.F. acționează ca sponsor sau furnizează suport de lichiditate semnificativ.

(3) S.S.I.F. trebuie să ia în considerare potențialul impact al scenariilor alternative legate de specificul S.S.I.F., de piață în general și o combinare a celor două tipuri de scenarii.

(4) În sensul alin. (3), S.S.I.F. trebuie să aibă în vedere diferite perioade de timp și grade variate ale condițiilor de criză.

Art. 43. -

S.S.I.F. trebuie să își ajusteze strategiile, politicile interne și limitele cu privire la riscul de lichiditate și să elaboreze planuri eficiente pentru situații neprevăzute, având în vedere rezultatul scenariilor alternative menționate la art. 42.

Art. 44. -

(1) S.S.I.F. trebuie să dispună de planuri de redresare privind lichiditatea, care stabilesc strategii adecvate și măsuri de punere în aplicare corespunzătoare pentru a acoperi eventuale deficite de lichiditate, inclusiv în relație cu sucursalele stabilite într-un alt stat membru.

(2) Planurile prevăzute la alin. (1) sunt testate de S.S.I.F. cel puțin o dată pe an, actualizate pe baza rezultatelor scenariilor alternative menționate la art. 42, raportate conducerii superioare și aprobate de aceasta, astfel încât politicile și procesele interne să poată fi ajustate în consecință.

(3) S.S.I.F. trebuie să ia măsurile operaționale necesare în avans pentru a se asigura că planurile de redresare privind lichiditatea pot fi puse în aplicare imediat.

(4) Măsurile operaționale prevăzute la alin. (3) trebuie să includă deținerea de garanții care să fie disponibile imediat pentru finanțare.

(5) În sensul alin. (4), deținerea de garanții include deținerea de garanții în moneda unui alt stat membru, dacă este cazul, sau în moneda unui stat terț față de care S.S.I.F. are expuneri și, dacă este necesar din punct de vedere operațional, pe teritoriul unui stat membru gazdă sau al unui stat terț față de moneda căreia are expuneri.

SUBSECȚIUNEA 4.8 Riscul operațional

Art. 45. -

(1) S.S.I.F. trebuie să aplice politici și procese pentru evaluarea și administrarea expunerii la riscul operațional, inclusiv la riscul de model, și care acoperă evenimentele cu frecvență redusă și impact negativ potențial major.

(2) S.S.I.F. trebuie să definească riscul operațional în sensul politicilor și proceselor prevăzute la alin. (1).

(3) S.S.I.F. trebuie să instituie planuri de reluare a activității și pentru situații neprevăzute care să le asigure capacitatea de a-și desfășura activitatea fără întreruperi și să le limiteze pierderile în eventualitatea unei întreruperi grave a activității.

SUBSECȚIUNEA 4.9 Riscul efectului de levier excesiv

Art. 46. -

(1) S.S.I.F. trebuie să dispună de politici și procese pentru identificarea, gestionarea și monitorizarea riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier. Indicatorii riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier trebuie să includă rata efectului de levier stabilită în conformitate cu art. 429 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și neconcordanțele dintre active și obligații.

(2) S.S.I.F. trebuie să trateze cu precauție problema riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier, ținând cont de creșterile potențiale ale riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier cauzate de reducerea fondurilor proprii ale S.S.I.F. prin pierderi anticipate sau realizate. În acest scop, S.S.I.F. trebuie să poată face față la diferite situații de criză din punctul de vedere al riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier.

SECȚIUNEA a 5-a Abordări interne pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii

Art. 47. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 1664 și art. 278 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, fără a aduce atingere îndeplinirii criteriilor prevăzute în partea a treia titlul I cap. 3 secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, S.S.I.F. semnificative prin dimensiunea, organizarea internă, precum și prin natura, amploarea și complexitatea activităților lor trebuie să acorde o atenție deosebită dezvoltării unei capacități interne de evaluare a riscului de credit și utilizării mai frecvente a abordării bazate pe modele interne de rating pentru calcularea cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de credit, în cazul în care expunerile lor sunt semnificative în termeni absoluți și în cazul în care au, în același timp, un număr mare de contrapartide semnificative.

(2) A.S.F. monitorizează, având în vedere natura, amploarea și complexitatea activităților desfășurate de S.S.I.F., faptul că acestea nu se bazează în mod exclusiv sau automat pe ratinguri de credit externe pentru evaluarea bonității unei entități ori pentru evaluarea unui instrument financiar.

(3) În aplicarea prevederilor art. 1664 și art. 278 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, fără a aduce atingere îndeplinirii criteriilor prevăzute în partea a treia titlul IV cap. 5 secțiunile 1-5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, S.S.I.F. semnificative prin dimensiunea, organizarea internă, precum și prin natura, amploarea și complexitatea activităților lor trebuie să acorde o atenție deosebită dezvoltării unei capacități interne de evaluare a riscului specific și utilizării mai frecvente a modelelor interne în vederea calculării cerințelor de fonduri proprii pentru riscul specific al titlurilor de creanță din portofoliul de tranzacționare, precum și a modelelor interne în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de nerambursare și de migrație în cazul în care expunerile față de riscul specific sunt semnificative în termeni absoluți și în cazul în care au un număr mare de poziții semnificative pe titluri de creanță ale unor emitenți diferiți.

Art. 48. -

(1) S.S.I.F. care au obținut aprobarea A.S.F. pentru a utiliza abordări interne în vederea calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor sau a cerințelor de capital, cu excepția riscului operațional, trebuie să transmită A.S.F. și A.B.E. rezultatele calculelor efectuate prin aplicarea respectivelor abordări pentru propriile expuneri sau poziții incluse în portofoliile de referință, împreună cu o explicație a metodologiilor utilizate pentru a produce respectivele rezultate.

(2) S.S.I.F. trebuie să transmită informațiile precizate la alin. (1) cu o periodicitate adecvată, cel puțin anuală.

(3) S.S.I.F. dezvoltă portofolii specifice în consultare cu A.B.E. și se asigură că S.S.I.F. raportează rezultatele calculelor separat de rezultatele calculelor pentru portofoliile A.B.E.

(4) S.S.I.F. trebuie să raporteze informațiile prevăzute la alin. (1) prin utilizarea formularului dezvoltat în acest sens de A.B.E.

(5) S.S.I.F. trebuie să raporteze în mod separat rezultatele calculelor prevăzute la alin. (1), care au ca obiect portofoliile specifice dezvoltate de A.S.F., de rezultatele calculelor care au ca obiect portofoliile dezvoltate de A.B.E.

SECȚIUNEA a 6-a Procesul de supraveghere și evaluare

SUBSECȚIUNEA 6.1 Criterii tehnice pentru procesul de supraveghere și evaluare

Art. 49. -

(1) Pe lângă riscurile de credit, de piață și operațional, verificarea și evaluarea efectuate de S.S.I.F. în sensul prevederilor art. 166 și art. 278 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, includ cel puțin:

a) rezultatele simulării de criză efectuate, în conformitate cu art. 177 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, de S.S.I.F. care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating;

b) expunerea la riscul de concentrare și administrarea acestuia de către S.S.I.F., inclusiv conformarea acestora cu cerințele din partea a patra din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și art. 28 din prezentul regulament;

c) soliditatea, caracterul adecvat și metoda de aplicare a politicilor și procedurilor implementate de S.S.I.F. pentru administrarea riscului rezidual asociat cu utilizarea tehnicilor recunoscute de diminuare a riscului de credit;

d) măsura în care fondurile proprii deținute de o instituție cu privire la activele pe care le-a securitizat sunt corespunzătoare având în vedere substanța economică a tranzacției, inclusiv gradul de transfer de risc obținut;

e) expunerea la riscul de lichiditate, cuantificarea și administrarea acestuia de către instituții, inclusiv elaborarea de analize ale scenariilor alternative, gestionarea factorilor de diminuare a riscului (în special nivelul, componența și calitatea rezervelor de lichiditate) și planuri eficace pentru situații neprevăzute;

f) impactul efectelor de diversificare și modul în care astfel de efecte sunt integrate în sistemul de cuantificare a riscurilor;

g) rezultatele simulărilor de criză realizate de S.S.I.F. prin utilizarea unui model intern de calculare a cerințelor de fonduri proprii pentru acoperirea riscului de piață în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

h) distribuirea geografică a expunerilor S.S.I.F.;

i) modelul de afaceri al S.S.I.F.;

j) evaluarea riscului sistemic în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 166 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În sensul alin. (1) lit. e), A.S.F. trebuie să efectueze în mod regulat o evaluare cuprinzătoare a administrării riscului de lichiditate de către S.S.I.F. și să promoveze dezvoltarea unor metodologii interne solide. La efectuarea unor astfel de analize, A.S.F. trebuie să aibă în vedere rolul S.S.I.F pe piețele financiare. A.S.F. trebuie să ia în considerare în mod corespunzător impactul potențial al deciziilor sale asupra stabilității sistemului financiar în toate celelalte state membre implicate.

(3) A.S.F. monitorizează măsura în care S.S.I.F. a furnizat un eventual suport implicit în cadrul unei tranzacții de securitizare. În cazul în care se constată că o S.S.I.F. a furnizat suport implicit în mai multe rânduri, A.S.F. ia măsuri adecvate ținând seama de probabilitatea crescută ca respectiva S.S.I.F. să furnizeze un suport ulterior operațiunilor sale de securitizare, împiedicând astfel realizarea unui transfer semnificativ al riscului.

(4) Pentru scopurile procesului decizional prevăzut la art. 166 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, A.S.F. examinează măsura în care ajustările de evaluare aplicate în cazul pozițiilor sau portofoliilor din portofoliul de tranzacționare, astfel cum se prevede la art. 105 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, permit instituției să vândă sau să acopere pozițiile într-un termen scurt, fără a suporta pierderi semnificative în condiții normale de piață.

(5) În procesul de analiză și evaluare, A.S.F. include expunerea S.S.I.F. la riscul de rată a dobânzii rezultat din activitățile lor în afara portofoliului de tranzacționare. A.S.F. ia măsuri cel puțin în cazul S.S.I.F. a căror valoare economică scade cu mai mult de 20% din fondurile proprii, ca urmare a unei modificări bruște și neașteptate a ratelor dobânzii de 200 de puncte de bază sau ca urmare a unei modificări așa cum este definită în ghidurile A.B.E.

(6) Analiza și evaluarea efectuate de A.S.F. includ expunerea S.S.I.F. la riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier, astfel cum este reflectat de indicatorii folosirii excesive a efectului de levier, inclusiv rata efectului de levier stabilită în conformitate cu art. 429 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Pentru a stabili caracterul adecvat al ratei efectului de levier a S.S.I.F. și al structurii organizatorice, strategiilor, procedurilor și mecanismelor implementate de S.S.I.F. pentru administrarea riscului asociat folosirii excesive a efectului de levier, A.S.F. ține cont de modelul de afaceri al acestor S.S.I.F.

(7) Analiza și evaluarea efectuate de către A.S.F. includ cadrul de administrare al instituțiilor, cultura și valorile lor corporative, precum și capacitatea membrilor organului de conducere de a-și exercita atribuțiile. La efectuarea analizei și evaluării, A.S.F. are acces cel puțin la ordinea de zi și documentele justificative ale ședințelor organului de conducere și ale comitetelor acestuia, precum și la rezultatele evaluării interne sau externe a performanței organului de conducere.

SUBSECȚIUNEA 6.2 Programul de supraveghere prudențială

Art. 50. -

(1) Programul de supraveghere prudențială, adoptat de către A.S.F. în privința S.S.I.F. pe care le supraveghează, ia în considerare procesul de analiză și evaluare prevăzut la art. 166 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare. Acest program cuprinde următoarele elemente:

a) o specificare a modului în care A.S.F. intenționează să își îndeplinească sarcinile și să aloce resursele;

b) o identificare a S.S.I.F. care urmează să facă obiectul supravegherii sporite și a măsurilor adoptate privind o astfel de supraveghere, în conformitate cu art. 1691 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

c) un plan pentru inspecții la fața locului vizând sediile utilizate de o S.S.I.F., inclusiv sucursalele și filialele stabilite într-un alt stat membru, în conformitate cu art. 174, art. 179, art. 180, art. 194, art. 195 și art. 211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Programele de supraveghere prudențială includ următoarele S.S.I.F.:

a) S.S.I.F. în cazul cărora rezultatele simulărilor de criză menționate la art. 49 alin. (1) lit. a) și g) din prezentul regulament și la art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau rezultatul procesului de analiză și evaluare prevăzut la art. 166 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, indică riscuri semnificative pentru menținerea continuă a solidității financiare a acestora sau indică încălcarea prevederilor ordonanței de urgență anterior menționate, a prezentului regulament și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013;

b) S.S.I.F. care prezintă un risc sistemic pentru sistemul financiar;

c) orice altă S.S.I.F. pentru care A.S.F. consideră necesar acest lucru.

SECȚIUNEA a 7-a Analiza continuă a permisiunii de a utiliza abordări interne

Art. 51. -

(1) Pentru scopurile prevăzute la art. 1661 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în procesul de analiză continuă a permisiunii de a utiliza abordări interne, A.S.F. are în vedere în special modificările în activitatea S.S.I.F. și aplicarea acestor abordări pentru produsele noi.

(2) A.S.F. analizează și evaluează în special măsura în care, pentru scopurile respectivelor abordări, S.S.I.F. utilizează tehnici și practici corect elaborate și actualizate.

(3) În cazul în care, pentru un model intern destinat riscului de piață, numeroase depășiri menționate la art. 366 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 indică faptul că modelul nu este sau nu mai este suficient de precis, A.S.F. revocă permisiunea de utilizare a modelului intern sau impune măsuri adecvate pentru a se asigura că modelul este îmbunătățit cu promptitudine.

CAPITOLUL IV Politici și practici de remunerare

SECȚIUNEA 1 Politici de remunerare

Art. 52. -

Organul de conducere în funcția sa de supraveghere trebuie să se asigure că politicile și practicile de remunerare a personalului S.S.I.F., inclusiv a membrilor organului de conducere în funcția sa de supraveghere și a membrilor conducerii superioare, corespund obiectivelor și strategiei pe termen lung a S.S.I.F.

Art. 53. -

(1) Principiile stabilite în prezentul articol și în art. 54-56 se aplică de către S.S.I.F. la nivel de grup, de instituție-mamă și de filială, incluzându-le și pe cele înființate în centre financiare offshore.

(2) La stabilirea și aplicarea politicilor de remunerare totală, inclusiv a salariilor și beneficiilor discreționare de tipul pensiilor, pentru categoriile de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al S.S.I.F., incluzând membrii conducerii superioare, personalul care expune instituția unor riscuri, personalul aferent funcțiilor sistemului de control intern și orice angajat care primește o remunerație totală ce conduce la încadrarea acestuia în aceeași categorie de remunerație cu cea a membrilor conducerii superioare și a personalului care expune instituția unor riscuri, S.S.I.F. trebuie să respecte următoarele principii în mod corespunzător mărimii, organizării interne și naturii, extinderii și complexității activităților acestora:

a) politica de remunerare permite și promovează o administrare a riscurilor sănătoasă și eficace, fără a încuraja asumarea de riscuri care depășește nivelul toleranței la risc a S.S.I.F.;

b) politica de remunerare corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor și intereselor pe termen lung ale S.S.I.F. și cuprinde măsuri pentru a evita conflictele de interese;

c) organul de conducere în funcția sa de supraveghere adoptă și revizuiește periodic principiile generale ale politicii de remunerare și este responsabil cu implementarea acesteia;

d) implementarea politicii de remunerare face obiectul, cel puțin anual, al unei evaluări interne independente, la nivel centralizat, privind conformitatea cu politicile și procedurile de remunerare adoptate de organul de conducere în funcția sa de supraveghere;

e) remunerarea coordonatorilor funcțiilor de administrare a riscurilor și de conformitate este supravegheată direct de către organul de conducere în funcția sa de supraveghere sau de către comitetul de remunerare, în situația în care acesta există;

f) politica de remunerare, cu luarea în considerare a criteriilor naționale de stabilire a salariilor, face o distincție clară între criteriile de stabilire:

(i) a remunerației fixe de bază, care trebuie să reflecte în primul rând experiența profesională relevantă și responsabilitatea organizațională, astfel cum sunt prevăzute în fișa postului unui angajat, ca parte a termenilor de angajare; și

(ii) a remunerației variabile, care trebuie să reflecte o performanță sustenabilă și ajustată la risc, precum și performanța care excedează performanța necesară pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute în fișa postului angajatului, ca parte a termenilor de angajare.

SECȚIUNEA a 2-a Elementele variabile ale remunerației

Art. 54. -

(1) În cazul remunerației variabile, pe lângă principiile prevăzute la art. 53 și în aceleași condiții, se aplică următoarele principii:

a) în cazul în care remunerația este corelată cu performanța, suma remunerației totale se bazează pe o combinație a evaluării performanței individuale și a structurii în cauză în care se desfășoară activitatea, precum și a rezultatelor generale ale S.S.I.F., iar la evaluarea performanței individuale sunt luate în considerare atât criterii financiare, cât și criterii nonfinanciare, cum ar fi: cunoștințele acumulate/calificările obținute, dezvoltarea personală, conformarea cu sistemele și controalele S.S.I.F., implicarea în strategiile de afaceri și în politicile semnificative ale S.S.I.F. și contribuția la performanța echipei;

b) evaluarea performanței este realizată într-un cadru multianual, pentru a se asigura că procesul de evaluare se bazează pe performanța pe termen lung și că plata efectivă a componentelor remunerației bazate pe performanță se întinde pe o perioadă care ține cont de ciclul de afaceri al S.S.I.F. și de riscurile specifice activității acesteia;

c) remunerația variabilă totală nu limitează capacitatea S.S.I.F. de a-și întări baza de capital;

d) remunerația variabilă garantată nu este compatibilă cu administrarea sănătoasă a riscurilor sau cu principiul remunerării în funcție de performanță și nu trebuie să facă parte din planurile prospective de remunerare;

e) remunerația variabilă garantată are caracter excepțional și apare doar atunci când S.S.I.F dispune de o bază sănătoasă și solidă de capital și numai atunci când se angajează personal, fiind limitată la primul an de activitate al acestuia;

f) componentele fixe și variabile ale remunerației totale sunt echilibrate în mod corespunzător și componenta fixă reprezintă o proporție suficient de mare din remunerația totală, astfel încât să permită aplicarea unei politici complet flexibile privind componentele remunerației variabile, incluzând posibilitatea de a nu plăti nicio componentă a acesteia;

g) S.S.I.F. trebuie să stabilească raporturile adecvate dintre componentele fixe și variabile ale remunerației totale, pentru care se aplică principiul potrivit căruia componenta variabilă nu trebuie să depășească 100% din componenta fixă a remunerației totale pentru fiecare angajat;

h) plățile referitoare la încetarea anticipată a unui contract reflectă performanța obținută în timp și sunt proiectate într-o modalitate care să nu recompenseze nereușita sau conduita neprofesională;

i) pachetele de remunerare care sunt legate de compensarea sau preluarea drepturilor cuvenite în temeiul contractelor încheiate pentru perioade de angajare precedente trebuie să fie aliniate la interesele pe termen lung ale S.S.I.F., inclusiv mecanismele privind reținerea, amânarea, performanța și acordurile de tip clawback;

j) măsurarea performanței utilizate pentru a calcula componentele remunerației variabile sau portofoliile de componente ale remunerației variabile include o ajustare pentru toate tipurile de riscuri curente și viitoare și ia în considerare costul capitalului și lichiditatea necesară;

k) alocarea componentelor remunerației variabile în cadrul S.S.I.F. trebuie să ia în considerare și toate tipurile de riscuri curente și viitoare;

l) o parte substanțială și care reprezintă, în toate cazurile, cel puțin 50% din orice remunerație variabilă trebuie să fie formată dintr-un raport corespunzător între:

(i) acțiuni sau titluri din care rezultă drepturi de proprietate echivalente în funcție de forma juridică a S.S.I.F. în cauză sau instrumente legate de acțiuni ori instrumente echivalente de tip non-cash în cazul S.S.I.F. necotate; și

(ii) atunci când este posibil, alte instrumente în sensul art. 52 sau art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ori alte instrumente care pot fi complet convertite în instrumente de tipul celor incluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază sau anulate, care, în fiecare caz, să reflecte corespunzător, pe o bază continuă, calitatea creditului aferentă S.S.I.F. și care să fie adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile;

m) o parte substanțială și care reprezintă, în toate cazurile, cel puțin 40% din componenta de remunerație variabilă este amânată pe o perioadă de cel puțin 3-5 ani și este corelată în mod adecvat cu natura activității, cu riscurile acesteia și cu activitățile personalului în cauză. Membrii personalului intră în drepturile aferente remunerației datorate potrivit acordurilor de amânare nu mai rapid decât ar intra pe o bază proporțională. În cazul unei componente a remunerației variabile în sumă deosebit de mare, cel puțin 60% din sumă este amânată. Durata perioadei de amânare este stabilită în conformitate cu ciclul de afaceri, cu natura activității, cu riscurile acesteia, precum și cu activitățile personalului în cauză;

n) membrilor personalului le este plătită sau aceștia intră în drepturile aferente remunerației variabile, inclusiv ale părții amânate a acesteia, doar dacă remunerația variabilă poate fi susținută în conformitate cu situația financiară a S.S.I.F. în ansamblu și dacă poate fi justificată în conformitate cu performanța S.S.I.F., a structurii în care se desfășoară activitatea și a angajatului în cauză;

o) politica de pensionare este aliniată la strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale S.S.I.F. Dacă angajatul încetează, din propria voință, raporturile contractuale cu S.S.I.F. înainte de pensionare, beneficiile discreționare de tipul pensiilor trebuie reținute de S.S.I.F. pe o perioadă de 5 ani sub forma instrumentelor, așa cum sunt acestea definite la lit. l). În cazul unui angajat ajuns la pensionare, beneficiile discreționare de tipul pensiilor trebuie plătite angajatului sub forma instrumentelor definite la lit. l), cu obligația respectivului angajat de a nu le înstrăina timp de 5 ani;

p) personalul se obligă să nu utilizeze strategii personale de acoperire împotriva riscurilor sau polițe de asigurare legate de remunerație și de răspundere pentru a contracara efectele de aliniere la risc prevăzute în acordurile sale de remunerare;

q) remunerația variabilă nu este plătită prin mijloace sau metode care facilitează eludarea îndeplinirii cerințelor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în reglementările emise în aplicarea acesteia și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2) Instrumentele prevăzute la alin. (1) lit. l) fac obiectul unei politici adecvate de reținere proiectată să alinieze stimulentele cu interesele pe termen lung ale S.S.I.F. A.S.F. poate impune restricții cu privire la tipul și la caracteristicile acestor instrumente sau poate interzice utilizarea unor astfel de instrumente atunci când consideră necesar. Prevederile alin. (1) lit. l) se aplică atât părții componentei de remunerație variabilă amânată conform alin. (1) lit. m), cât și părții de remunerație variabilă care nu este amânată.

(3) În sensul alin. (1) lit. n), fără a aduce atingere principiilor generale de drept național aplicabile în materia contractelor și în raporturile de muncă, remunerația variabilă totală este în general redusă considerabil în cazul în care se înregistrează o performanță financiară redusă sau negativă la nivelul S.S.I.F. în cauză, luându-se în considerare atât remunerația curentă, cât și reducerile plăților aferente sumelor cuvenite, determinate anterior, incluzând acorduri de tip malus sau de tip clawback.

(4) În sensul alin. (3), până la 100 % din remunerația variabilă totală face obiectul acordurilor de tip malus sau de tip clawback. S.S.I.F. trebuie să își stabilească criterii concrete pentru aplicarea acordurilor de tip malus sau de tip clawback. Respectivele criterii trebuie să acopere în special situațiile în care angajatul:

a) a dat dovadă de o conduită care a avut ca rezultat pierderi semnificative pentru S.S.I.F. sau a fost răspunzător de o astfel de conduită;

b) nu a reușit să îndeplinească standardele corespunzătoare de bună reputație și experiență adecvată, respectiv cele referitoare la aptitudini și comportament adecvat.

SECȚIUNEA a 3-a S.S.I.F. care beneficiază de asistență guvernamentală

Art. 55. -

În cazul S.S.I.F. care beneficiază de asistență guvernamentală excepțională, pe lângă principiile prevăzute la art. 54 alin. (1), se aplică următoarele principii:

a) remunerația variabilă este strict limitată ca procent din venitul net atunci când nu este în concordanță cu menținerea unei baze de capital sănătoase și cu obiectivul de ieșire în timp util de sub asistența guvernamentală;

b) A.S.F. solicită S.S.I.F. să restructureze remunerarea într-o manieră conformă cu administrarea sănătoasă a riscurilor și creșterea pe termen lung, incluzând, atunci când este cazul, stabilirea de limite privind remunerația membrilor organului de conducere;

c) nicio remunerație variabilă nu trebuie plătită membrilor organului de conducere ai respectivei S.S.I.F. decât dacă este justificată.

SECȚIUNEA a 4-a Comitetul de remunerare

Art. 56. -

(1) S.S.I.F. care sunt semnificative din punctul de vedere al mărimii, organizării interne și naturii, extinderii și complexității activităților acestora trebuie să înființeze un comitet de remunerare.

(2) Comitetul de remunerare trebuie să fie constituit astfel încât să aibă capacitatea de a emite opinii competente și independente asupra politicilor și practicilor de remunerare și asupra stimulentelor create pentru administrarea riscului, capitalului și lichidității.

(3) Comitetul de remunerare este responsabil cu pregătirea deciziilor privind remunerarea, inclusiv a deciziilor care au implicații din perspectiva riscului și administrării riscului în S.S.I.F. în cauză și care trebuie luate de organul de conducere. Președintele și membrii comitetului de remunerare trebuie să fie membri ai organului de conducere care nu exercită nicio funcție executivă în cadrul S.S.I.F. în cauză. La pregătirea unor astfel de decizii, comitetul de remunerare trebuie să ia în considerare interesele pe termen lung ale acționarilor, investitorilor și ale altor deținători de interese în instituție, precum și interesul public.

TITLUL II Fondurile proprii

CAPITOLUL I Fondurile proprii la nivel individual

SECȚIUNEA 1 Fondurile proprii de nivel 1 de bază și suplimentar

Art. 57. -

Criteriile de eligibilitate și metodologia de calcul în ceea ce privește fondurile proprii de nivel 1 de bază și suplimentar sunt stabilite prin prevederile art. 25-61 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

SECȚIUNEA a 2-a Fondurile proprii de nivel 2

Art. 58. -

Criteriile de eligibilitate și metodologia de calcul în ceea ce privește fondurile proprii de nivel 2 sunt stabilite prin prevederile art. 62-71 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

SECȚIUNEA a 3-a Aprobarea prealabilă a includerii instrumentelor de capital și/sau împrumuturilor subordonate în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar și de nivel 2

Art. 59. - Modificări (1)

Elementele prevăzute de art. 51 lit. a) și art. 62 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar/nivel 2 doar dacă, în opinia A.S.F., sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 52, respectiv art. 63 din același regulament.

SECȚIUNEA a 4-a Cerințe privind nivelul minim al capitalului inițial

Art. 60. -

Capitalul inițial al S.S.I.F. este constituit din unul sau mai multe dintre elementele menționate la art. 26 alin. (1) lit. a) -e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

SECȚIUNEA a 5-a Condiții pentru reducerea fondurilor proprii

Art. 61. -

Reducerea, rambursarea sau răscumpărarea instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază, de nivel 1 suplimentar sau de nivel 2 se face cu respectarea prevederilor art. 77 și 78 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

CAPITOLUL II Fondurile proprii la nivel consolidat

Art. 62. -

Obligația de determinare a fondurilor proprii la nivel consolidat revine S.S.I.F., persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată de către A.S.F. potrivit titlului IV.

Art. 63. -

Pentru determinarea fondurilor proprii la nivel consolidat se au în vedere prevederile art. 76-83 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

CAPITOLUL III Amortizoarele de capital

Art. 64. - Modificări (1)

Prezentul capitol nu se aplică S.S.I.F. care nu sunt autorizate să presteze serviciile de investiții prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) și f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 65. - Modificări (1)

În aplicarea prevederilor art. 1261 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor prezentului capitol, A.S.F. poate stabili prin decizii măsuri privind aplicarea prezentului capitol și privind nivelul amortizoarelor de capital.

SECȚIUNEA 1 Amortizorul de conservare a capitalului

Art. 66. - Derogări (2)

(1) S.S.I.F. trebuie să mențină, după caz, la nivel individual și la nivel consolidat, potrivit prevederilor din partea întâi titlul II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe lângă fondurile proprii de nivel 1 de bază prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, un amortizor de conservare a capitalului constituit din fonduri proprii de nivel 1 de bază, echivalent cu 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată conform art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Modificări (1), Derogări (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), A.S.F., în calitate de autoritate competentă, poate excepta S.S.I.F. mici și mijlocii de la cerințele prevăzute la alin. (1), dacă o astfel de exceptare nu amenință stabilitatea sistemului financiar la nivel național. Modificări (1)

(3) Decizia prin care A.S.F. acordă excepția de la alin. (2) va include o explicație a motivului pentru care exceptarea nu amenință stabilitatea sistemului financiar și conține definiția exactă a S.S.I.F. mici și mijlocii exceptate. Modificări (1)

(4) În cazul în care A.S.F. aplică exceptarea menționată la alin. (2), A.S.F. notifică în mod corespunzător Comisia Europeană, Comitetul European pentru Risc Sistemic, A.B.E. și autoritățile competente ale statelor membre în cauză.

(5) În sensul alin. (2), S.S.I.F. sunt clasificate ca fiind mici sau mijlocii în conformitate cu Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii.

(6) S.S.I.F. nu trebuie să utilizeze fondurile proprii de nivel 1 de bază menținute pentru a îndeplini cerința prevăzută la alin. (1) în scopul conformării cu oricare dintre cerințele prevăzute la art. 226 alin. (3), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(7) În cazul neîndeplinirii cerinței prevăzute la alin. (1), S.S.I.F. face obiectul restricțiilor privind distribuirile prevăzute la art. 106.

TITLUL III

CAPITOLUL I Amortizorul anticiclic de capital

SECȚIUNEA 1 Cerința de menținere a unui amortizor anticiclic de capital specific S.S.I.F.

Art. 67. - Derogări (2)

(1) S.S.I.F. trebuie să mențină un amortizor anticiclic de capital specific, echivalent cu produsul dintre valoarea totală a expunerii la risc calculată conform art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 la nivel individual și la nivel consolidat, potrivit prevederilor din partea întâi titlul II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și media ponderată a ratelor amortizoarelor anticiclice de capital determinată conform art. 71-73 din prezentul regulament.

(2) S.S.I.F. trebuie să constituie amortizorul menționat la alin. (1) din fonduri proprii de nivel 1 de bază. În plus, S.S.I.F. trebuie să mențină acest amortizor suplimentar fondurilor proprii de nivel 1 de bază prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, amortizorului de conservare a capitalului prevăzut la art. 66 din prezentul regulament, precum și oricărei altei cerințe impuse de art. 226 alin. (3), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(3) În cazul neîndeplinirii cerinței prevăzute la alin. (1), S.S.I.F. face obiectul restricțiilor privind distribuirile prevăzute la art. 106.

SECȚIUNEA a 2-a Stabilirea și calcularea amortizorului anticiclic de capital

Art. 68. -

(1) A.S.F. stabilește prin decizii publicate în Buletinul A.S.F. și pe site-ul propriu obligativitatea constituirii de către S.S.I.F. a amortizorului anticiclic de capital la nivelul recomandat de structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național.

(2) Pentru scopurile prevăzute la alin. (1), structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național calculează trimestrial un referențial pentru amortizorul anticiclic de capital destinat orientării sale în procesul de stabilire a ratei amortizorului în conformitate cu alin. (4).

(3) În sensul alin. (2), referențialul reflectă, într-o manieră relevantă, ciclul de creditare și riscurile datorate creșterii excesive a creditelor în România, luând în considerare în mod corespunzător particularitățile economiei naționale. Referențialul se bazează totodată pe deviația ponderii creditului în produsul intern brut de la tendința sa pe termen lung, având în vedere printre altele:

a) un indicator al creșterii înregistrate de activitatea de creditare în România și, în special, un indicator de reflectare a modificărilor înregistrate de ponderea creditelor acordate în România în produsul intern brut;

b) orice orientări în vigoare ale Comitetului European pentru Risc Sistemic, emise în conformitate cu art. 135 alin. (1) lit. b) din Directiva nr. 36/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE.

(4) Structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național evaluează și stabilește trimestrial rata adecvată a amortizorului anticiclic de capital, având în vedere următoarele:

a) referențialul calculat în conformitate cu alin. (2);

b) orice orientări în vigoare ale Comitetului European pentru Risc Sistemic, emise în conformitate cu art. 135 alin. (1) lit. a), c) și d) din Directiva nr. 36/2013/UE, precum și orice recomandări emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic cu privire la stabilirea ratei amortizorului;

c) alte variabile pe care structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național le consideră relevante pentru tratarea riscului sistemic ciclic.

(5) Rata amortizorului anticiclic de capital, exprimată ca procent din valoarea totală a expunerii la risc prevăzută la art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, determinată de S.S.I.F. care dețin expuneri din credite în România, trebuie să fie între 0% și 2,5%, calibrată în trepte de 0,25 puncte procentuale sau multipli de 0,25 puncte procentuale.

(6) În cazuri justificate pe baza considerentelor prevăzute la alin. (4), structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național poate stabili o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc prevăzută la art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(7) În cazul în care structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național recomandă impunerea pentru prima dată a unui amortizor anticiclic de capital sau în cazul în care structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național recomandă creșterea ratei amortizorului deja impus la acel moment, aceasta recomandă A.S.F. data de la care trebuie aplicată rata majorată a amortizorului în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific fiecărei S.S.I.F. Data în cauză nu poate depăși 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului a fost anunțată în conformitate cu alin. (9) și (11). În situația în care data este anterioară perioadei de 12 luni, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național justifică termenul mai scurt recomandat în baza unor circumstanțe excepționale.

(8) În situația în care structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național recomandă reducerea ratei amortizorului anticiclic de capital deja impus, aceasta stabilește totodată o perioadă orientativă în care nu se preconizează nicio creștere a ratei. Stabilirea perioadei orientative nu reprezintă un angajament pentru structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențialei și nici pentru A.S.F.

(9) A.S.F. anunță trimestrial, prin publicare pe site-ul său, rata stabilită a amortizorului anticiclic de capital. Anunțul include cel puțin următoarele informații:

a) rata amortizorului anticiclic de capital impusă;

b) ponderea creditului în produsul intern brut și deviația acestuia de la tendința pe termen lung;

c) referențialul pentru amortizorul anticiclic de capital, calculat în conformitate cu alin. (3);

d) justificarea pentru rata amortizorului anticiclic de capital;

e) în situația unei creșteri a ratei amortizorului, data de la care S.S.I.F. trebuie să aplice rata majorată a amortizorului în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific S.S.I.F.;

f) în cazul în care data menționată la lit. e) este înainte de 12 luni de la data anunțului prevăzut în prezentul alineat, o referire la circumstanțele excepționale care justifică reducerea termenului de la care rata este impusă;

g) în cazul în care nivelul ratei este redus, perioada orientativă pentru care nu se preconizează nicio majorare, însoțită de o justificare corespunzătoare.

(10) În scopul publicării anunțului, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național transmite A.S.F. recomandarea privind nivelul ratei amortizorului anticiclic de capital însoțită de informațiile prevăzute la alin. (9) lit. b) -g).

(11) Structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național transmite trimestrial o notificare Comitetului European pentru Risc Sistemic cu privire la rata stabilită pentru amortizorul anticiclic de capital. În notificarea respectivă, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național include totodată informațiile prevăzute la alin. (9). Comitetul European pentru Risc Sistemic publică pe site-ul său nivelul ratei respective, precum și informațiile aduse la cunoștință.

SECȚIUNEA a 3-a Recunoașterea unui nivel de peste 2,5% al ratei amortizorului anticiclic de capital

Art. 69. -

(1) În situația în care autoritatea competentă din alt stat membru sau autoritatea competentă dintr-un stat terț stabilește, similar celor prevăzute la art. 68 alin. (5) și alin. (6) din prezentul regulament, o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc prevăzută la art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național poate recomanda A.S.F. recunoașterea acestei rate pentru scopurile calculării, de către S.S.I.F. autorizate la nivel național, a amortizorului anticiclic de capital specific S.S.I.F.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), A.S.F. anunță recunoașterea prin publicarea pe site-ul propriu. Anunțul include totodată cel puțin următoarele informații:

a) rata amortizorului anticiclic de capital impusă;

b) statul membru sau statul terț căruia i se aplică;

c) în cazul în care rata este majorată, data de la care S.S.I.F. autorizate la nivel național trebuie să aplice această majorare în scopul calculării amortizorului de capital anticiclic specific S.S.I.F.;

d) în cazul în care data menționată la lit. c) este înainte de 12 luni de la data anunțului prevăzut în prezentul alineat, o referire la circumstanțele excepționale care justifică reducerea termenului de la care rata este impusă.

(3) În scopul publicării anunțului, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național transmite A.S.F. recomandarea privind nivelul ratei amortizorului anticiclic de capital însoțită de informațiile prevăzute la alin. (2) lit. b) -d).

SECȚIUNEA a 4-a Decizia privind ratele amortizorului anticiclic de capital aplicabile expunerilor din state terțe

Art. 70. -

(1) Prevederile prezentului articol se aplică indiferent de existența sau absența unei eventuale recomandări privind ratele amortizorului anticiclic de capital pentru expunerile din state terțe, emise de către Comitetul European pentru Risc Sistemic pentru structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, conform art. 138 din Directiva nr. 36/2013/UE.

(2) În cazul în care autoritatea competentă dintr-un stat terț nu a stabilit și nu a publicat un amortizor anticiclic de capital pentru acest stat, iar una sau mai multe S.S.I.F., persoane juridice române, dețin expuneri din credite localizate în acesta, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național poate recomanda A.S.F. nivelul ratei amortizorului anticiclic de capital pe care S.S.I.F., persoane juridice române, trebuie să îl aplice în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific S.S.I.F.

(3) În cazul în care autoritatea competentă dintr-un stat terț stabilește și publică rata amortizorului anticiclic de capital pentru acest stat, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național poate recomanda A.S.F. aplicarea unei rate diferite pentru acel stat în scopul calculării de către S.S.I.F., persoane juridice române, a amortizorului anticiclic de capital specific S.S.I.F. dacă structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național are motive rezonabile să considere că rata stabilită de autoritatea competentă din statul terț nu este suficientă pentru a proteja în mod adecvat aceste S.S.I.F. împotriva riscurilor determinate de creșterea excesivă a creditării în acel stat.

(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național nu stabilește o rată a amortizorului anticiclic de capital sub nivelul impus de autoritatea competentă din statul terț, în afară de cazul în care acest nivel depășește 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc prevăzută la art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, determinată de S.S.I.F. care înregistrează expuneri din credite situate în statul terț.

(5) În cazul în care structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național recomandă aplicarea unei rate a amortizorului anticiclic de capital pentru un stat terț, conform alin. (2) - (4), superioară celei existente, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național recomandă A.S.F. data de la care S.S.I.F. autorizate la nivel național trebuie să aplice acest nivel, în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific S.S.I.F. Data în cauză nu poate depăși 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului a fost anunțată în conformitate cu alin. (6). În situația în care data este anterioară perioadei de 12 luni, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național justifică termenul mai scurt în baza unor circumstanțe excepționale.

(6) A.S.F. anunță pe site-ul propriu impunerea oricărei rate pentru amortizorul anticiclic de capital aferent unui stat terț în conformitate cu alin. (2) - (4). În plus, A.S.F. include în cadrul anunțului respectiv următoarele informații:

a) rata amortizorul anticiclic de capital și statul terț căruia i se aplică;

b) o justificare pentru rata respectivă;

c) data de la care S.S.I.F. trebuie să aplice nivelul majorat al ratei în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific S.S.I.F., în cazul în care valoarea ratei este stabilită pentru prima dată peste zero sau este majorată;

d) în cazul în care data menționată la lit. c) este înainte de 12 luni de la data anunțului prevăzut în prezentul alineat, o referire la circumstanțele excepționale care justifică reducerea termenului de la care rata este impusă.

(7) În scopul publicării anunțului, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național transmite S.S.I.F. recomandarea privind nivelul ratei amortizorului anticiclic de capital și statul terț căruia i se aplică, însoțită de informațiile prevăzute la alin. (6) lit. b) -d).

SECȚIUNEA a 5-a Calcularea amortizorului anticiclic de capital specific S.S.I.F.

Art. 71. -

(1) Rata amortizorului anticiclic de capital specific S.S.I.F. este egală cu media ponderată a ratelor amortizorului anticiclic de capital care se aplică în jurisdicțiile în care sunt situate expunerile relevante din credite ale S.S.I.F. sau care se aplică pentru scopurile prezentului articol, în temeiul art. 70 alin. (2) sau alin. (3) și (4). Modificări (1)

(2) În vederea calculării mediei ponderate menționate la alin. (1), S.S.I.F. trebuie să aplice fiecărei rate de amortizor aplicabile într-o jurisdicție coeficientul obținut prin raportarea cerințelor sale totale de fonduri proprii pentru riscul de credit, determinate în conformitate cu partea a treia titlurile II și IV din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, corespunzătoare expunerilor relevante din credite localizate în jurisdicția respectivă, la cerințele totale de fonduri proprii pentru riscul de credit aferente tuturor expunerilor sale din credite relevante.

Art. 72. - Modificări (1)

(1) În situația în care, în conformitate cu art. 68 alin. (5) și (6), A.S.F. impune, la recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc prevăzută la art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, următoarele rate se aplică expunerilor relevante din credite situate în România pentru scopurile calculului prevăzut la art. 71, inclusiv, unde este cazul, pentru scopurile elementului de capital consolidat corespunzător S.S.I.F. în cauză:

a) S.S.I.F. autorizate la nivel național trebuie să aplice rata mai mare de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc pentru expunerile localizate în România;

b) S.S.I.F. autorizate la nivel național trebuie să aplice, pentru expunerile localizate în alte state membre, o rată de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc în condițiile în care A.S.F., la recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, nu a recunoscut rata mai mare de 2,5% în conformitate cu art. 69 alin. (1);

c) S.S.I.F. autorizate la nivel național trebuie să aplice, pentru expunerile localizate în alt stat membru, nivelul ratei impuse de autoritatea competentă din respectivul stat membru, în condițiile în care A.S.F., la recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, a recunoscut rata în cauză în conformitate cu art. 69.

(2) În situația în care rata amortizorului anticiclic de capital stabilită de autoritatea competentă dintr-un stat terț pentru acest stat este mai mare de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc determinată conform prevederilor art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, următoarele rate se aplică expunerilor relevante din credite situate în acest stat terț în scopul calculului prevăzut la art. 71, inclusiv, unde este cazul, în scopul calculării elementului de capital consolidat corespunzător S.S.I.F. în cauză:

a) S.S.I.F. autorizate la nivel național trebuie să aplice o rată a amortizorului anticiclic de capital de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc în condițiile în care A.S.F. nu a recunoscut, la recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, nivelul ratei mai mare de 2,5% în conformitate cu art. 69 alin. (1);

b) S.S.I.F. autorizate la nivel național trebuie să aplice rata amortizorului anticiclic de capital stabilită de autoritatea competentă din statul terț în condițiile în care A.S.F. a recunoscut această rată în conformitate cu art. 69, la recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național.

Art. 73. -

(1) În sensul art. 71 alin. (2), S.S.I.F. trebuie să includă în expunerile relevante din credite toate expunerile care aparțin claselor de expuneri, în afara celor menționate la art. 112 lit. a) -f) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care fac obiectul:

a) cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de credit, prevăzute în partea a treia titlul II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

b) în cazul în care expunerea este deținută în portofoliul de tranzacționare, cerințelor de fonduri proprii pentru riscul specific, prevăzute în partea a treia titlul IV capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sau pentru riscurile adiționale de nerambursare și de migrație, prevăzute în partea a treia titlul IV cap. 5 din același regulament;

c) în cazul în care expunerea este o securitizare, cerințelor de fonduri proprii prevăzute în partea a treia titlul II cap. 5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2) S.S.I.F. trebuie să identifice localizarea geografică a unei expuneri relevante din credite, în conformitate cu standardele tehnice de reglementare adoptate de A.B.E. în acest sens.

(3) Pentru scopurile calculului prevăzut la art. 71 alin. (1): Modificări (1)

a) rata amortizorului anticiclic se aplică de la data precizată în informațiile publicate în conformitate cu art. 68 alin. (9) lit. e) sau cu art. 69 alin. (2) lit. c), dacă decizia are ca efect majorarea ratei;

b) sub rezerva respectării lit. c), rata amortizorului anticiclic pentru un stat terț se aplică la 12 luni de la data la care autoritatea competentă dintr-un stat terț a anunțat modificarea ratei, indiferent dacă autoritatea în cauză impune S.S.I.F. înființate în statul terț să aplice modificarea într-un termen mai scurt, în condițiile în care decizia are ca efect majorarea ratei. În acest sens, o modificare a ratei pentru un stat terț este considerată ca anunțată la data la care este publicată de autoritatea competentă din statul terț în conformitate cu cadrul de reglementare relevant la nivel național;

c) în cazul în care A.S.F., la recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, impune rata amortizorului anticiclic de capital pentru un stat terț în conformitate cu art. 70 alin. (2) sau art. 70 alin. (3) și (4) ori recunoaște rata în cauză pentru un stat terț în conformitate cu art. 69, nivelul ratei în cauză se aplică de la data precizată în informațiile publicate în conformitate cu art. 70 alin. (6) lit. c) sau art. 69 alin. (2) lit. c), în condițiile în care decizia are ca efect majorarea ratei;

d) rata amortizorului anticiclic se aplică imediat în condițiile în care decizia are ca efect reducerea acesteia.

SECȚIUNEA a 6-a G-SII și O-SII

Art. 74. -

(1) La recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, A.S.F. identifică, pe bază consolidată, instituțiile globale de importanță sistemică, denumite în continuare instituții de tip G-SII, care au fost autorizate la nivel național.

(2) În sensul alin. (1), o instituție de tip G-SII este o firmă de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, o societate financiară holding-mamă la nivelul UE, o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul UE sau o S.S.I.F. O S.S.I.F., care este o filială a unei firme de investiții-mamă la nivelul UE, a unei societăți financiare holding-mamă la nivelul UE sau a unei societăți financiare holding mixte-mamă la nivelul UE, nu trebuie să fie catalogată drept instituție de tip G-SII.

Art. 75. -

(1) Pentru scopurile art. 74 alin. (1), în procesul de identificare a instituțiilor de tip G-SII, A.S.F. utilizează o metodologie bazată pe următoarele categorii de indicatori:

a) dimensiunea grupului;

b) interconectarea grupului cu sistemul financiar;

c) posibilitatea de substituire a serviciilor sau a infrastructurii financiare furnizate de grup;

d) complexitatea grupului;

e) activitatea transfrontalieră a grupului, inclusiv activitatea transfrontalieră între statele membre și între statele membre și un stat terț.

(2) Fiecare categorie prevăzută la alin. (1) constă în indicatori cuantificabili ponderați în mod egal. Prin aplicarea metodologiei respective, A.S.F. obține un scor global pentru fiecare entitate evaluată menționată la art. 74, realizând astfel identificarea și alocarea instituțiilor de tip G-SII într-o subcategorie, conform prevederilor art. 80 și 81.

Art. 76. - Modificări (1)

Fiecare instituție de tip G-SII trebuie să mențină, la nivel consolidat, un amortizor de capital care corespunde subcategoriei în care este alocată. Amortizorul respectiv trebuie să fie constituit din fonduri proprii de nivel 1 de bază și să fie suplimentar celorlalte cerințe aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază.

Art. 77. -

(1) A.S.F. identifică, după caz, la nivel individual, subconsolidat sau consolidat, alte instituții de importanță sistemică, denumite în continuare instituții de tip O-SII, care au fost autorizate la nivel național.

(2) În sensul alin. (1), o instituție de tip O-SII este o firmă de investiții mamă la nivelul Uniunii Europene, o societate financiară holding-mamă la nivelul UE, o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul UE sau o S.S.I.F.

Art. 78. -

În vederea evaluării instituțiilor de tip O-SII, A.S.F. utilizează o metodologie bazată pe cel puțin unul dintre criteriile următoare:

a) dimensiunea;

b) importanța pentru economia Uniunii Europene sau a statului membru relevant;

c) anvergura activităților transfrontaliere;

d) interconectarea S.S.I.F. sau a grupului cu sistemul financiar.

Art. 79. -

(1) În baza criteriilor de identificare a instituțiilor de tip O-SII, A.S.F. poate impune fiecărei instituții de tip O-SII, la nivel consolidat, subconsolidat sau individual, după caz, să mențină un amortizor de până la 2% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Amortizorul respectiv trebuie să fie constituit din fonduri proprii de nivel 1 de bază și să fie suplimentar celorlalte cerințe aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază. Modificări (1)

(2) Pentru atingerea scopurilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. are în vedere următoarele:

a) amortizorul O-SII nu trebuie să determine efecte negative disproporționate asupra sistemului financiar în ansamblu sau asupra unor părți ale acestuia în alte state membre sau în Uniune în ansamblu, formând sau creând un obstacol pentru funcționarea pieței interne;

b) amortizorul O-SII trebuie să fie revizuit de către A.S.F. cel puțin anual.

(3) În sensul alin. (1), înainte de a stabili sau de a restabili un amortizor O-SII, A.S.F. transmite o notificare Comisiei Europene, Comitetului European pentru Risc Sistemic, A.B.E. și statelor membre în cauză cu o lună înainte de publicarea deciziei menționate la alin. (1). Notificarea descrie în detaliu:

a) motivele pentru care se consideră că amortizorul O-SII poate fi eficace și adecvat în atenuarea riscului;

b) o evaluare, pe baza informațiilor aflate la dispoziția A.S.F., a posibilului impact pozitiv sau negativ manifestat de amortizorul O-SII pe piața internă;

c) rata amortizorului O-SII pe care A.S.F. intenționează să o impună.

(4) Fără a aduce atingere alin. (1) și prevederilor art. 88-104, în situația în care o instituție de tip O-SII este o filială fie a unei instituții de tip G-SII, fie a unei instituții de tip O-SII care este o firmă de investiții mamă din Uniunea Europeană și face obiectul unui amortizor O-SII la nivel consolidat, amortizorul care se aplică la nivel individual sau subconsolidat pentru instituția de tip O-SII nu trebuie să depășească valoarea mai mare dintre următoarele:

a) 1% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; și

b) rata amortizorului G-SII sau O-SII aplicabil grupului la nivel consolidat.

Art. 80. -

(1) În cadrul procesului de evaluare prevăzut la art. 75, A.S.F. alocă instituțiile de tip G-SII în cel puțin 5 subcategorii. Limita cea mai joasă și limitele care demarcă subcategoriile sunt determinate în baza scorurilor obținute prin metodologia de identificare prevăzută la art. 75 alin. (2).

(2) Pentru scopurile alin. (1), scorurile-limită care demarcă subcategoriile adiacente trebuie să fie definite în mod clar și trebuie să respecte principiul de creștere liniară constantă a importanței sistemice între subcategorii, ceea ce conduce la o creștere liniară suplimentară a cerinței de fonduri proprii de nivel 1 de bază, cu excepția subcategoriei celei mai înalte.

(3) Pentru scopurile alin. (1), importanța sistemică reprezintă impactul preconizat exercitat de dificultățile unei instituții de tip G-SII asupra pieței financiare globale.

Art. 81. -

Pentru realizarea scopurilor prevăzute la art. 80, instituțiile de tip G-SII alocate subcategoriei celei mai joase trebuie să mențină un amortizor de 1% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, urmând ca instituțiile de tip G-SII alocate celorlalte subcategorii să respecte o cerință a amortizorului care crește în mod gradual, în trepte de 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, până la a patra subcategorie inclusiv. Instituțiile de tip G-SII alocate în subcategoria superioară cu rangul cel mai ridicat fac obiectul unui amortizor de 3,5% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Art. 82. -

Fără a aduce atingere prevederilor art. 74, 80 și 81, A.S.F. poate, în cadrul unui proces solid de exercitare a raționamentului de supraveghere:

a) să realoce o instituție de tip G-SII dintr-o subcategorie inferioară într-o subcategorie superioară;

b) să aloce o entitate menționată la art. 74, care beneficiază de un scor global inferior scorului-limită al subcategoriei de rangul inferior cel mai redus, în respectiva subcategorie sau într-o subcategorie superioară, catalogând-o astfel drept instituție de tip G-SII.

Art. 83. -

În cazul în care A.S.F. ia o decizie în conformitate cu art. 82 lit. b), la recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, aceasta informează în mod corespunzător A.B.E., furnizând totodată argumentația de rigoare.

Art. 84. -

Structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național transmite Comisiei Europene, Comitetului European pentru Risc Sistemic și A.B.E. numele S.S.I.F. identificate drept instituții de tip G-SII, precum și subcategoria în care fiecare dintre acestea este alocată.

Art. 85. -

Structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național comunică public numele S.S.I.F. identificate drept instituții de tip G-SII, precum și subcategoria în care fiecare dintre aceste S.S.I.F. este alocată.

Art. 86. -

Structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național revizuiește anual instituțiile de tip G-SII și O-SII identificate, precum și alocarea instituțiilor de tip G-SII în subcategoriile respective, și comunică rezultatul către S.S.I.F. vizate, Comisia Europeană, Comitetul European pentru Risc Sistemic și A.B.E. Structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național face publică lista actualizată a instituțiilor de importanță sistemică identificate, precum și subcategoria în care este alocată fiecare instituție de tip G-SII identificată.

Art. 87. - Modificări (1)

Instituțiile de importanță sistemică nu utilizează fonduri proprii de nivel 1 de bază menținute pentru a acoperi amortizorul G-SII și amortizorul O-SII prevăzute la art. 76 și art. 79 alin. (1), pentru a îndeplini oricare dintre cerințele impuse în temeiul art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, al art. 66 și 67 din prezentul regulament, precum și orice alte cerințe impuse în temeiul art. 226 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 88. - Modificări (1)

În cazul în care un grup, la nivel consolidat, face obiectul următoarelor tipuri de amortizoare, se aplică amortizorul cu valoarea cea mai mare dintre:

a) amortizorul G-SII și amortizorul O-SII;

b) amortizorul G-SII, amortizorul O-SII și, în conformitate cu art. 93-104, amortizorul de capital pentru riscul sistemic.

Art. 89. - Modificări (1)

În cazul în care o S.S.I.F., la nivel individual sau subconsolidat, face obiectul unui amortizor O-SII și al unui amortizor de capital pentru riscul sistemic în conformitate cu art. 93-104, se aplică amortizorul cu valoarea cea mai mare dintre cele două.

Art. 90. - Modificări (1)

Fără a aduce atingere prevederilor art. 88 și 89, în cazul în care amortizorul de capital pentru riscul sistemic se aplică tuturor expunerilor situate în România, dar nu se aplică expunerilor din afara ei, respectivul amortizor de capital pentru riscul sistemic se cumulează cu amortizorul O-SII sau cu amortizorul G-SII, care se aplică în conformitate cu art. 74-92.

Art. 91. -

În cazul în care se aplică dispozițiile art. 88 și 89 și S.S.I.F. face parte dintr-un grup sau un subgrup de care aparține o instituție de tip G-SII sau o instituție de tip O-SII, acest lucru nu implică niciodată faptul că S.S.I.F. respectivă, la nivel individual, face obiectul unei cerințe pentru amortizorul combinat care este mai scăzută decât suma dintre amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital și maximum dintre amortizorul O-SII și amortizorul de capital pentru riscul sistemic, aplicabil la nivel individual.

Art. 92. -

În cazul în care se aplică prevederile art. 90 și o S.S.I.F. face parte dintr-un grup sau un subgrup de care aparține o instituție de tip G-SII sau o instituție de tip O-SII, acest lucru nu implică niciodată faptul că S.S.I.F. respectivă, la nivel individual, face obiectul unei cerințe pentru amortizorul combinat care este mai scăzută decât suma dintre amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital, și suma dintre amortizorul O-SII și amortizorul de capital pentru riscul sistemic aplicabil la nivel individual.

CAPITOLUL II Amortizorul pentru riscul sistemic

SECȚIUNEA 1 Stabilirea amortizorului pentru riscul sistemic

Art. 93. -

În scopul prevenirii și diminuării riscului sistemic nonciclic manifestat pe termen lung sau riscului macroprudențial care nu face obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, în sensul unei deteriorări a sistemului financiar, care ar putea avea consecințe negative la nivelul sistemului financiar și la nivelul economiei reale, la recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, A.S.F poate impune, la nivelul întregului sector financiar sau numai pentru unul sau mai multe subansambluri ale acestuia, un amortizor de capital pentru riscul sistemic.

Art. 94. - Modificări (1)

S.S.I.F. trebuie să aplice amortizorul de capital pentru riscul sistemic expunerilor localizate pe teritoriul României, expunerilor localizate în state terțe, precum și expunerilor localizate în alte state membre, în condițiile art. 98 și 100.

Art. 95. -

În sensul art. 93, A.S.F poate impune amortizorul de capital pentru riscul sistemic în trepte de ajustare graduală sau accelerată de 0,5%. A.S.F poate impune totodată rate diferite ale amortizorului de capital pentru riscul sistemic pentru diferite subansambluri ale sectorului financiar.

Art. 96. -

În impunerea amortizorului de capital pentru riscul sistemic, A.S.F are în vedere următoarele principii:

a) cerința amortizorului de capital pentru riscul sistemic nu determină efecte adverse asupra unor părți sau asupra întregului sistem financiar la nivelul altor state membre sau la nivelul Uniunii Europene, conducând la formarea sau crearea unui obstacol în funcționarea pieței interne;

b) A.S.F revizuiește cerința amortizorului de capital pentru riscul sistemic cel puțin o dată la 2 ani.

Art. 97. -

(1) Înainte de a stabili sau de a restabili cerința de menținere a amortizorului de capital pentru riscul sistemic de până la 3%, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național transmite o notificare Comisiei Europene, A.B.E., Comitetului European pentru Risc Sistemic și autorităților competente ale statelor membre în cauză cu o lună înainte de publicarea deciziei conform art. 102.

(2) În cazul în care cerința amortizorului de capital pentru riscul sistemic se aplică expunerilor situate în state terțe, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național transmite, de asemenea, o notificare autorităților competente ale respectivelor state terțe.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) include descrierea în detaliu a următoarelor elemente:

a) riscul sistemic sau macroprudențial manifestat la nivel național;

b) motivele pentru care dimensiunea riscurilor sistemice și macroprudențiale prezintă o amenințare la adresa stabilității financiare la nivel național;

c) motivele pentru care măsurile propuse sunt considerate eficiente și adecvate pentru diminuarea intensității riscului;

d) o evaluare, în baza informațiilor disponibile, a potențialului impact de natură pozitivă sau negativă manifestat de măsurile respective pe piața unică;

e) justificarea pentru care niciuna dintre măsurile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu excepția art. 458 și 459 din regulamentul menționat, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prezentul regulament, nu sunt suficiente, în mod individual sau coroborate, pentru a trata riscul macroprudențial sau sistemic identificat, luând în considerare eficacitatea relativă a acestor măsuri;

f) rata amortizorului de capital pentru riscul sistemic pe care A.S.F. intenționează să o impună la recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național.

Art. 98. -

Ca urmare a notificării prevăzute la art. 97 alin. (1), A.S.F. poate impune cerința amortizorului de capital pentru riscul sistemic la nivelul tuturor expunerilor. În situația în care A.S.F. decide să impună un nivel al amortizorului de până la 3% pentru expunerile situate în alte state membre, atunci toate expunerile localizate la nivelul Uniunii Europene fac obiectul aceleiași rate a amortizorului respectiv.

Art. 99. -

(1) Înainte de a stabili sau de a restabili o cerință de menținere a unui amortizor de capital pentru riscul sistemic de peste 3% structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național transmite o notificare Comisiei Europene, A.B.E., Comitetului European pentru Risc Sistemic și autorităților competente ale statului membru în cauză. În cazul în care cerința amortizorului de capital pentru riscul sistemic se aplică expunerilor situate în state terțe, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național transmite, de asemenea, o notificare autorităților competente ale respectivelor state terțe.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) include o descriere în detaliu a următoarelor elemente:

a) riscul sistemic sau macroprudențial manifestat la nivel național;

b) motivele pentru care dimensiunea riscurilor sistemice sau macroprudențiale prezintă o amenințare la adresa stabilității financiare la nivel național, justificând nivelul cerinței privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic;

c) motivele pentru care măsurile propuse sunt considerate eficiente și adecvate pentru diminuarea intensității riscului;

d) o evaluare, în baza informațiilor disponibile, a potențialului impact, de natură pozitivă sau negativă, manifestat de măsurile respective pe piața unică;

e) justificarea pentru care niciuna dintre măsurile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu excepția art. 458 și 459 din regulamentul menționat, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prezentul regulament nu sunt suficiente, individual sau coroborate, pentru a trata riscul macroprudențial sau sistemic identificat, luând în considerare eficacitatea relativă a acestor măsuri;

f) rata amortizorului de capital pentru riscul sistemic pe care A.S.F. intenționează să o impună la recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național.

Art. 100. -

A.S.F adoptă măsura propusă în baza actului delegat de autorizare, adoptat de Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 133 alin. (15) din Directiva nr. 36/2013/UE.

Art. 101. -

(1) Pentru expunerile situate în România, precum și pentru cele situate în state terțe, în funcție de nivelul recomandat de structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, A.S.F. poate stabili sau restabili:

a) o rată a amortizorului de capital pentru riscul sistemic de până la 5%, sub rezerva prevederilor art. 97;

b) o rată a amortizorului de peste 5%, sub rezerva prevederilor art. 99;

c) o rată a amortizorului între 3% și 5%, sub rezerva notificării Comisiei Europene cu privire la această măsură și a așteptării avizului său înainte de adoptarea măsurii. În situația în care Comisia Europeană emite un aviz negativ, A.S.F. respectă avizul în cauză sau explică motivele pentru care nu se conformează cu acesta.

(2) În cazul în care un subansamblu al sectorului financiar din România este o filială a cărei societate-mamă este stabilită într-un alt stat membru, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național transmite o notificare autorității competente din statul membru în cauză, precum și Comisiei Europene și Comitetului European pentru Risc Sistemic. În termen de o lună, Comisia Europeană și Comitetul European pentru Risc Sistemic emit o recomandare în privința măsurilor luate în conformitate cu prezentul alineat. În cazul în care structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național și autoritatea competentă din statul membru respectiv nu sunt de acord, iar avizul este negativ atât din partea Comisiei Europene, cât și din partea Comitetului European pentru Risc Sistemic, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național poate sesiza A.B.E. în vederea unei medieri obligatorii în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009 CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei. Decizia A.S.F. de impunere a amortizorului de capital pentru riscul sistemic, la nivelul recomandat de structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, nu își produce efectele pentru expunerile în cauză până la luarea unei decizii de către A.B.E.

Art. 102. -

(1) În funcție de nivelul recomandat de structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, A.S.F anunță stabilirea cerinței privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic prin publicarea pe site-ul propriu. Anunțul include cel puțin următoarele informații:

a) nivelul aplicabil al amortizorului în cauză;

b) S.S.I.F. care fac obiectul cerinței de constituire a amortizorului;

c) o justificare pentru cerința privind amortizorul respectiv;

d) data de la care S.S.I.F. trebuie să aplice nivelul stabilit sau restabilit al amortizorului respectiv; și

e) numele țărilor în care sunt situate expunerile pentru care constituirea amortizorului în cauză este recunoscută.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), A.S.F. nu include în cadrul anunțului informația solicitată la alin. (1) lit. c) în condițiile în care justificarea în cauză ar putea afecta stabilitatea financiară.

Art. 103. -

(1) În situația în care A.S.F procedează conform art. 93, S.S.I.F. trebuie să mențină, la nivel individual, consolidat și subconsolidat, pe lângă fondurile proprii prevăzute la art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, un amortizor de capital pentru riscul sistemic, constituit din fonduri proprii de nivel 1 de bază de cel puțin 1%, pe baza expunerilor care fac obiectul amortizorului respectiv, în conformitate cu art. 94 din prezentul regulament. Modificări (1)

(2) S.S.I.F. nu trebuie să utilizeze fondurile proprii de nivel 1 de bază menținute pentru conformarea cu cerința prevăzută la alin. (1), în scopul îndeplinirii oricăreia dintre cerințele prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, la art. 66 și 67 din prezentul regulament, și nici a oricăreia dintre cerințele impuse în temeiul art. 226 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 104. -

În situația în care S.S.I.F. nu îndeplinesc cerința amortizorului de capital pentru riscul sistemic, acestea fac obiectul restricțiilor prevăzute la art. 106. În situația în care aceste restricții nu conduc la o ameliorare acceptabilă a fondurilor proprii de nivel 1 de bază utilizate pentru scopurile constituirii amortizorului pentru riscul sistemic, A.S.F. poate iniția măsuri suplimentare, în conformitate cu art. 225 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA a 2-a Recunoașterea ratei amortizorului pentru riscul sistemic

Art. 105. -

(1) A.S.F poate recunoaște niveluri ale amortizorului pentru riscul sistemic stabilite, în mod similar celor prevăzute la art. 93-104, de autoritățile desemnate/autoritățile competente din alte state membre și le poate impune S.S.I.F., persoane juridice române, pentru expunerile pe care acestea le înregistrează în statele membre respective.

(2) În cazul în care procedează conform alin. (1), structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național transmite o notificare Comisiei Europene, A.B.E., Comitetului European pentru Risc Sistemic și autorităților competente/autorităților desemnate din statele membre respective.

(3) În decizia de recunoaștere a amortizorului de capital pentru riscul sistemic, structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național ia în considerare informațiile prezentate de autorități competente/desemnate din statele membre respective în mod similar celor prevăzute la art. 97, 99 sau art. 101 alin. (1) lit. a) și b) și art. 156 alin. (2) lit. a).

(4) Structura interinstituțională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național poate solicita Comitetului European pentru Risc Sistemic să emită o recomandare, conform art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic, pentru unul sau mai multe state membre care pot recunoaște amortizorul de capital pentru riscul sistemic stabilit potrivit dispozițiilor art. 93-101, în vederea aplicării de către S.S.I.F. autorizate în statele membre respective pentru expunerile localizate în România.

CAPITOLUL III Măsuri de conservare a capitalului

SECȚIUNEA 1 Restricții privind distribuirile

Art. 106. -

(1) S.S.I.F. care îndeplinesc cerința amortizorului combinat nu trebuie să efectueze distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază, în condițiile în care respectivele distribuiri ar conduce la diminuarea fondurilor proprii de nivel 1 de bază la un nivel care ar compromite îndeplinirea cerinței de menținere a amortizorului combinat.

(2) Pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute la alin. (1), în categoria distribuirilor aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază sunt incluse următoarele:

a) plata dividendelor în numerar;

b) distribuirea acțiunilor bonus, achitate parțial ori integral, sau a altor instrumente de capital menționate la art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

c) răscumpărarea sau achiziția de către S.S.I.F. a propriilor sale acțiuni sau a altor instrumente de capital menționate la art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

d) rambursarea sumelor plătite în legătură cu instrumentele de capital menționate la art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

e) distribuirea elementelor menționate la art. 26 alin. (1) lit. b) -e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

SECȚIUNEA a 2-a Calcularea sumei maxim distribuibile

Art. 107. -

(1) S.S.I.F. care nu îndeplinesc cerința amortizorului combinat trebuie să calculeze suma maximă disponibilă a fi distribuită conform art. 108.

(2) Înainte de a calcula suma maximă disponibilă a fi distribuită, S.S.I.F. aflate în situația prevăzută la alin. (1) au interdicția de a iniția oricare dintre următoarele măsuri:

a) efectuarea unei distribuiri aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază;

b) crearea unei obligații de a plăti o remunerație variabilă sau beneficii discreționare de tipul pensiilor ori plata unei remunerații variabile, în condițiile în care S.S.I.F. și-a asumat obligația de plată într-un moment în care nu îndeplinea cerința amortizorului combinat;

c) efectuarea unor plăți aferente fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar.

(3) O S.S.I.F. care nu îndeplinește cerința amortizorului combinat are interdicția de a efectua distribuiri, prin oricare dintre măsurile prevăzute la alin. (2), peste suma maxim distribuibilă.

Art. 108. -

(1) Pentru scopurile art. 107, S.S.I.F. trebuie să calculeze suma maximă disponibilă a fi distribuită ca produs între rezultatul obținut potrivit alin. (3) și factorul calculat în conformitate cu alin. (4).

(2) S.S.I.F. trebuie să reducă suma maximă disponibilă a fi distribuită prin oricare dintre măsurile menționate la art. 107 alin. (2) lit. a), b) sau c).

(3) În sensul alin. (1), rezultatul se obține prin parcurgerea următoarelor etape:

a) însumarea următoarelor elemente:

(i) profiturile intermediare neincluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază, în conformitate cu art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care au fost generate după cea mai recentă decizie de distribuire a profiturilor sau după inițierea oricăreia dintre măsurile menționate la art. 107 alin. (2) lit. a), b) sau c);

(ii) profiturile înregistrate la sfârșitul exercițiului financiar, neincluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază, în conformitate cu art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care au fost generate după cea mai recentă decizie de distribuire a profiturilor sau după inițierea oricăreia dintre măsurile menționate la art. 107 alin. (2) lit. a), b) sau c);

b) scăderea din suma obținută la lit. a) a valorilor care ar trebui achitate ca impozit dacă respectivele elemente ar fi reținute.

(4) Factorul prevăzut la alin. (1) este determinat după cum urmează:

a) în cazul în care fondurile proprii de nivel 1 de bază menținute de S.S.I.F. și neutilizate pentru a îndeplini cerința de fonduri proprii prevăzută la art. 92 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exprimată ca procent din valoarea totală a expunerii la risc în sensul art. 92 alin. (3) din regulamentul menționat, se situează în prima cuartilă, respectiv cea mai scăzută, a amortizorului combinat, factorul este 0;

b) în cazul în care fondurile proprii de nivel 1 de bază menținute de S.S.I.F. și neutilizate pentru a îndeplini cerința de fonduri proprii prevăzută la art. 92 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exprimată ca procent din valoarea totală a expunerii la risc în sensul art. 92 alin. (3) din regulamentul menționat, se situează în a doua cuartilă a amortizorului combinat, factorul este 0,2;

c) în cazul în care fondurile proprii de nivel 1 de bază menținute de S.S.I.F. și neutilizate pentru a îndeplini cerința de fonduri proprii prevăzută la art. 92 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exprimată ca procent din valoarea totală a expunerii la risc în sensul art. 92 alin. (3) din regulamentul menționat, se situează în a treia cuartilă a amortizorului combinat, factorul este 0,4;

d) în cazul în care fondurile proprii de nivel 1 de bază menținute de S.S.I.F. și neutilizate pentru a îndeplini cerința de fonduri proprii prevăzută la art. 92 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, exprimată ca procent din valoarea totală a expunerii la risc în sensul art. 92 alin. (3) din regulamentul menționat, se situează în a patra cuartilă, respectiv cea mai ridicată, a amortizorului combinat, factorul este 0,6.

(5) Pentru scopurile alin. (4), limita superioară și limita inferioară a fiecărei cuartile a amortizorului combinat se calculează după cum urmează:

Limita inferioară a cuartilei = Cerințe _ amortizorului _ combinat / 4 x (Qn - 1)

Limita inferioară a cuartilei

Limita superioară a cuartilei = Cerințe _ amortizorului _ combinat / 4 x Qn

Limita superioară a cuartilei,

unde:

Qn reprezintă numărul de ordine al respectivei cuartile.

Art. 109. -

Fac obiectul restricțiilor prevăzute de art. 106-108 și 110 doar plățile care conduc la o reducere a fondurilor proprii de nivel 1 de bază sau la o reducere a profiturilor, în măsura în care suspendarea unei plăți ori neefectuarea plății nu constituie un eveniment de nerambursare sau o condiție pentru începerea unei proceduri în temeiul cadrului legislativ de insolvență aplicabil S.S.I.F.

Art. 110. -

(1) S.S.I.F. trebuie să transmită o notificare A.S.F în cazul în care nu îndeplinesc cerința amortizorului combinat și intenționează să distribuie oricare din profiturile distribuibile sau să inițieze una dintre măsurile menționate la art. 107 alin. (2) lit. a), b) sau c).

(2) Pentru realizarea scopurilor prevăzute la alin. (1), în procesul de notificare, S.S.I.F. trebuie să includă următoarele informații:

a) valoarea fondurilor proprii deținute;

b) valoarea profiturilor intermediare și a profiturilor înregistrate la sfârșitul exercițiului financiar;

c) suma maxim distribuibilă, calculată în conformitate cu art. 108;

d) valoarea profiturilor distribuibile.

(3) Pentru scopurile alin. (2) lit. a), valoarea fondurilor proprii deținute va fi defalcată după cum urmează:

a) fonduri proprii de nivel 1 de bază;

b) fonduri proprii de nivel 1 suplimentar;

c) fonduri proprii de nivel 2.

(4) Pentru scopurile alin. (2) lit. d), destinațiile pe care vor fi alocate profiturile distribuibile sunt:

a) plăți aferente dividendelor;

b) răscumpărări de acțiuni;

c) plăți aferente instrumentelor incluse în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar;

d) plata unei remunerații variabile sau a unor beneficii discreționare de tipul pensiilor, inclusiv obligațiile de plată nouasumate de o S.S.I.F. sau plățile efectuate de aceasta în temeiul unei obligații de plată asumate în momentul în care S.S.I.F. nu îndeplinea cerința amortizorului combinat.

(5) S.S.I.F. trebuie să asigure, printr-un proces de formalizare corespunzătoare, calcularea cu acuratețe a valorii profiturilor distribuibile și a sumei maxim distribuibile.

(6) La solicitarea A.S.F., S.S.I.F. trebuie să fie capabile să demonstreze acuratețea calculelor prevăzute la alin. (5).

SECȚIUNEA a 3-a Planul de conservare a capitalului

Art. 111. -

(1) S.S.I.F. care nu îndeplinește cerința amortizorului combinat trebuie să întocmească și să transmită spre aprobare A.S.F. un plan de conservare a capitalului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a constatat că nu îndeplinește cerința în cauză, cu excepția cazului în care A.S.F. a autorizat un termen mai lung de până la 10 zile.

(2) A.S.F. acordă autorizațiile prevăzute la alin. (1) doar în baza situației individuale a unei S.S.I.F. și ținând seama de amploarea și complexitatea activității S.S.I.F.

(3) În planul de conservare prevăzut la alin. (1), S.S.I.F. trebuie să includă următoarele elemente:

a) estimări ale veniturilor și cheltuielilor, precum și un bilanț previzionat;

b) măsuri de creștere a ratelor de adecvare a capitalului;

c) un plan și un calendar pentru majorarea fondurilor proprii în vederea îndeplinirii integrale a cerinței amortizorului combinat;

d) orice alte informații solicitate de A.S.F. pentru a realiza evaluarea prevăzută la alin. (4).

(4) A.S.F. evaluează planul de conservare a capitalului întocmit de S.S.I.F. și îl aprobă doar în măsura în care aceasta consideră că punerea în aplicare a acestui plan poate conduce la menținerea sau majorarea capitalului cu un nivel suficient, care să permită S.S.I.F. să îndeplinească cerința amortizorului combinat într-un termen pe care A.S.F. îl consideră adecvat.

(5) În situația în care A.S.F. nu aprobă planul de conservare a capitalului în conformitate cu alin. (4), aceasta poate aplica fie una dintre măsurile de mai jos, fie pe amândouă:

a) impune S.S.I.F. majorarea fondurilor proprii până la un anumit nivel, urmând un calendar precis;

b) își exercită competențele prevăzute la art. 226 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în vederea impunerii unor restricții mai stricte decât cele prevăzute la art. 106-110 din prezentul regulament privind distribuirile din profit.

TITLUL IV Supravegherea pe bază consolidată

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 112. -

Fac obiectul supravegherii pe bază consolidată de către A.S.F. următoarele S.S.I.F.:

a) o S.S.I.F.-mamă la nivelul României sau o S.S.I.F.-mamă la nivelul Uniunii Europene, autorizată de A.S.F.;

b) o S.S.I.F. autorizată de A.S.F., care are ca societate-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul altui stat membru sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul altui stat membru ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene, fără ca, în aceste din urmă 4 cazuri, societatea-mamă să mai aibă ca filiale alte S.S.I.F. în statele membre;

c) o S.S.I.F. autorizată de A.S.F., care are ca societate-mamă înființată în România o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene și care este societate-mamă pentru cel puțin încă o firmă de investiții autorizată într-un alt stat membru;

d) o S.S.I.F. autorizată de A.S.F. care împreună cu firmele de investiții autorizate în două sau mai multe state membre au ca societăți-mamă aceleași societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte având sediul social în state membre diferite, existând o firmă de investiții filială în fiecare dintre aceste state, iar dintre aceste filiale, S.S.I.F., persoană juridică română, are cel mai mare total al activului bilanțier;

e) o S.S.I.F. autorizată de A.S.F., care are ca societate-mamă o societate financiară holding sau o societate financiară holding mixtă care este societate-mamă și pentru cel puțin o altă firmă de investiții autorizată în oricare alt stat membru, niciuna dintre aceste firme de investiții nefiind autorizată în statul membru în care este înființată societatea financiară holding sau societatea financiară holding mixtă, iar dintre aceste filiale, S.S.I.F. autorizată în România are cel mai mare total al activului bilanțier; această S.S.I.F. este considerată, pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată, S.S.I.F. controlată de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de către o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene.

Art. 113. -

Fac obiectul supravegherii pe bază subconsolidată de către A.S.F. firmele de investiții, filiale în România, dacă ele însele sau societățile-mamă ale acestora, în cazul în care acestea sunt societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte, au într-un stat terț o filială instituție, instituție financiară sau societate de administrare a activelor ori dețin o participație în astfel de entități și supravegherea pe bază consolidată este exercitată de A.S.F., potrivit dispozițiilor art. 279 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Nivelul de aplicare a cerințelor prudențiale în condițiile exercitării supravegherii pe bază consolidată

SECȚIUNEA 1 Cerințe prudențiale aplicabile pe bază consolidată S.S.I.F.-mamă la nivelul României, respectiv S.S.I.F., persoane juridice române, care sunt controlate de o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau la nivelul unui alt stat membru sau de o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României sau la nivelul unui alt stat membru și care sunt supuse supravegherii pe bază consolidată exercitate de A.S.F.

Art. 114. -

Fără a se aduce atingere obligațiilor de respectare a cerințelor prudențiale pe bază individuală, conform prevederilor art. 121 din prezentul regulament, S.S.I.F.-mamă la nivelul României trebuie să îndeplinească, în măsura și în modul indicate la partea întâi titlul II cap. 2 secțiunile 2 și 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe bază consolidată, în plus față de cerințele prevăzute de art. 11 alin. (1) din același regulament, obligațiile referitoare la procesul intern de adecvare a capitalului la riscuri, prevăzute la art. 148 și 149 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 115. -

(1) Fără a se aduce atingere obligațiilor de respectare a cerințelor prudențiale pe bază individuală, potrivit prevederilor art. 121 din prezentul regulament, S.S.I.F., persoane juridice române, controlate de o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României, trebuie să îndeplinească, în măsura și în modul indicate la partea întâi titlul II cap. 2 secțiunile 2 și 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe baza situației consolidate a respectivei societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte, în plus față de cerințele prevăzute de art. 11 alin. (2) din același regulament, obligațiile referitoare la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, prevăzute la art. 148 și 149 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care mai multe firme de investiții, persoane juridice române și din alte state membre, sunt controlate de o societate financiară holding-mamă la nivelul unui stat membru sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul unui stat membru, prevederile alin. (1) se aplică numai firmei de investiții care este supravegheată pe bază consolidată de către A.S.F., potrivit prevederilor art. 112.

Art. 116. -

(1) S.S.I.F.-mamă la nivelul României și firmele de investiții, persoane juridice române, care sunt filiale ale societăților financiare holding-mamă la nivelul României sau la nivelul unui alt stat membru ori ale societăților financiare holding mixte-mamă la nivelul României sau la nivelul unui alt stat membru și care sunt supuse supravegherii pe bază consolidată exercitate de A.S.F., trebuie să îndeplinească, pe bază consolidată, în plus față de cerințele prevăzute de art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, obligațiile referitoare la cadrul de administrare, procesele de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum și politicile și practicile de remunerare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prezentul regulament, pentru a se asigura că sistemele, procesele și mecanismele lor sunt coerente și integrate la nivel de grup și că pot fi furnizate orice date și informații relevante pentru obiectivele supravegherii.

(2) Firmele de investiții prevăzute la alin. (1) trebuie să implementeze sistemele, procesele și mecanismele prevăzute la respectivul alineat și în cadrul filialelor care nu se supun cerințelor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și prezentului regulament. Și în acest caz sistemele, procesele și mecanismele trebuie să fie coerente și integrate la nivel de grup și filialele respective trebuie să fie capabile să furnizeze orice date și informații relevante pentru obiectivele supravegherii.

(3) Cerințele prevăzute la alin. (2) ce privesc filialele care nu fac obiectul cerințelor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și prezentului regulament nu se aplică dacă firma de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene sau firma de investiții controlată de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene demonstrează A.S.F. că aplicarea acestor cerințe este contrară prevederilor legale din statul terț unde filiala își are sediul.

Art. 117. -

Dacă S.S.I.F.-mamă la nivelul României, respectiv firmele de investiții, persoane juridice române, care sunt filiale ale societăților financiare holding-mame la nivelul României sau la nivelul unui alt stat membru și care sunt supuse supravegherii la nivel consolidat exercitate de A.S.F., sunt filiale de natura celor prevăzute de art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, atunci trebuie să facă publice, la nivel consolidat la nivelul României, informațiile prevăzute la art. 13 din regulamentul anterior menționat.

SECȚIUNEA a 2-a Cerințe prudențiale aplicabile pe bază consolidată S.S.I.F.-urilor, persoane juridice române, societăți-mamă la nivelul Uniunii Europene, respectiv controlate de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene și supuse supravegherii pe bază consolidată exercitate de A.S.F.

Art. 118. -

(1) Fără a se aduce atingere obligațiilor de respectare a cerințelor prudențiale pe bază individuală, potrivit prevederilor art. 121 din prezentul regulament, firmele de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, persoane juridice române, trebuie să îndeplinească, în măsura și în modul indicate la partea întâi titlul II cap. 2 secțiunile 2 și 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe bază consolidată, în plus față de cerințele prevăzute de art. 11 alin. (1) și (3) și art. 13 din același regulament, obligațiile referitoare la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri prevăzute la art. 148 și 149 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Fără a se aduce atingere obligațiilor de respectare a cerințelor prudențiale pe bază individuală, potrivit prevederilor art. 121 din prezentul regulament, firmele de investiții, persoane juridice române, controlate de o societate financiară holdingmamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene, trebuie să îndeplinească, în măsura și în modul indicate la partea întâi titlul II cap. 2 secțiunile 2 și 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe baza situației consolidate a respectivei societăți financiare holding sau societăți financiare holding mixte, în plus față de cerințele prevăzute de art. 11 alin. (2) și (3) și art. 13 din același regulament, obligațiile referitoare la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, prevăzute la art. 148 și 149 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 119. -

(1) S.S.I.F.-mamă la nivelul României și firmele de investiții, persoane juridice române, care sunt filiale ale societăților financiare holding-mamă la nivelul României sau la nivelul unui alt stat membru ori ale societăților financiare holding mixte-mamă la nivelul României sau la nivelul unui alt stat membru și care sunt supuse supravegherii pe bază consolidată exercitate de A.S.F., trebuie să îndeplinească, pe bază consolidată, în plus față de cerințele prevăzute de art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, obligațiile referitoare la cadrul de administrare, procesele de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum și politicile și practicile de remunerare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prezentul regulament, pentru a se asigura că sistemele, procesele și mecanismele lor sunt coerente și integrate la nivel de grup și că pot fi furnizate orice date și informații relevante pentru obiectivele supravegherii.

(2) Firmele de investiții prevăzute la alin. (1) trebuie să implementeze sistemele, procesele și mecanismele prevăzute la respectivul alineat și în cadrul filialelor care nu se supun cerințelor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și prezentului regulament. Și în acest caz sistemele, procesele și mecanismele trebuie să fie coerente și integrate la nivel de grup și filialele respective trebuie să fie capabile să furnizeze orice date și informații relevante pentru obiectivele supravegherii.

(3) Cerințele prevăzute la alin. (2), ce privesc filialele care nu fac obiectul cerințelor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și prezentului regulament, nu se aplică dacă firma de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene sau firma de investiții controlată de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene demonstrează A.S.F. că aplicarea acestor cerințe este contrară prevederilor legale din statul terț unde filiala își are sediul.

SECȚIUNEA a 3-a Cerințe prudențiale aplicabile grupurilor din România care nu sunt subgrupuri ale unor grupuri europene

Art. 120. -

În plus față de prevederile secțiunii 1 a prezentului capitol, firmele de investiții-mamă la nivelul României, care nu sunt filiale ale unei firme de investiții sau ale unei societăți financiare holding, societăți-mamă la nivelul Uniunii Europene, și ale căror filiale și participații în instituții, instituții financiare, societăți de administrare a activelor și societăți prestatoare de servicii auxiliare, sunt exclusiv persoane juridice române, trebuie să îndeplinească, în măsura și în modul indicate la partea întâi, titlul II, cap. 2, secțiunile 2 și 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe bază consolidată, cerințele de publicare prevăzute de partea a opta din respectivul regulament. Aceleași cerințe se aplică și în cazul firmelor de investiții, persoane juridice române, supravegheate pe bază consolidată de A.S.F. și controlate de o societate financiară holding la nivelul României sau la nivelul altui stat membru, care nu este o filială a unei firme de investiții ori a unei societățifinanciare holding, societăți-mamă la nivelul Uniunii Europene, și ale cărei filiale sau participații în instituții, instituții financiare, societăți de administrare a activelor și societăți prestatoare de servicii auxiliare sunt exclusiv persoane juridice române.

SECȚIUNEA a 4-a Cerințe prudențiale aplicabile în cazul supravegherii pe bază subconsolidată exercitate de A.S.F.

Art. 121. -

(1) Firmele de investiții, filiale în România, care fac obiectul supravegherii pe bază subconsolidată de către A.S.F., potrivit prevederilor art. 113 din prezentul regulament, trebuie să respecte, la nivel subconsolidat, în plus față cerințele prevăzute de art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, obligațiile referitoare la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, prevăzute la art. 148 și 149 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Firmele de investiții, filiale în România, care fac obiectul supravegherii pe bază subconsolidată de către A.S.F. potrivit prevederilor art. 113 din prezentul regulament, trebuie să îndeplinească, pe bază subconsolidată, în plus față de cerințele prevăzute de art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, obligațiile referitoare la cadrul de administrare, procesele de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum și politicile și practicile de remunerare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prezentul regulament, pentru a se asigura că sistemele, procesele și mecanismele lor sunt coerente și integrate la nivel de grup și că pot fi furnizate orice date și informații relevante pentru obiectivele supravegherii.

(3) Firmele de investiții prevăzute la alin. (2) trebuie să implementeze sistemele, procesele și mecanismele prevăzute la respectivul alineat și în cadrul filialelor care nu se supun cerințelor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și prezentului regulament. Și în acest caz sistemele, procesele și mecanismele trebuie să fie coerente și integrate la nivel de grup, iar filialele respective trebuie să fie capabile să furnizeze orice date și informații relevante pentru obiectivele supravegherii.

(4) Cerințele prevăzute la alin. (3), ce privesc filialele care nu fac obiectul cerințelor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și prezentului regulament, nu se aplică dacă firma de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene sau firma de investiții controlată de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau de o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene demonstrează A.S.F. că aplicarea acestor cerințe este contrară prevederilor legale din statul terț unde filiala își are sediul.

SECȚIUNEA a 5-a Cerințe prudențiale aplicabile pe bază individuală în contextul exercitării supravegherii pe bază consolidată

Art. 122. -

Fiecare firmă de investiții, persoană juridică română, societate-mamă la nivelul României sau la nivelul Uniunii Europene, respectiv fiecare firmă de investiții, persoană juridică română, controlată de o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau la nivelul Uniunii Europene ori de o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României sau la nivelul Uniunii Europene, în situațiile în care supravegherea pe bază consolidată este exercitată de A.S.F., trebuie să îndeplinească, pe bază individuală, în plus față de cerințele prevăzute de art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu excepțiile prevăzute de respectivul articol, obligațiile referitoare la cadrul de administrare, procesele de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum și politicile și practicile de remunerare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prezentul regulament.

Art. 123. -

(1) Fiecare firmă de investiții, persoană juridică română, alta decât cea prevăzută la art. 121, trebuie să îndeplinească pe bază individuală, în plus față de cerințele prevăzute de art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu excepțiile prevăzute de respectivul articol, obligațiile referitoare la cadrul de administrare, procesele de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor, mecanismele de control intern, precum și politicile și practicile de remunerare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prezentul regulament.

(2) Fiecare firmă de investiții, care nu este nici filială în România, nici societate-mamă, precum și orice firmă de investiții care nu este inclusă în aria de cuprindere a consolidării prudențiale potrivit art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, trebuie să îndeplinească pe bază individuală obligațiile menționate la art. 148 și 149 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri.

Art. 124. -

Dacă firmele de investiții, persoane juridice române, sunt filiale de natura celor prevăzute de art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dar nu sunt supuse supravegherii la nivel consolidat exercitate de A.S.F., atunci trebuie să facă publice la nivel individual informațiile prevăzute la art. 13 din regulamentul anterior menționat.

SECȚIUNEA a 6-a Cerințe prudențiale aplicabile la nivel individual firmelor de investiții, persoane juridice române, care au ca societate-mamă o firmă de investiții

Art. 125. -

Firmele de investiții, persoane juridice române, filiale ale unei firme de investiții-mamă la nivelul României, la nivelul altui stat membru sau la nivelul Uniunii Europene trebuie să respecte la nivel individual cerințele prudențiale prevăzute la art. 122 și 123, care se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL III Aria de cuprindere a consolidării prudențiale

Art. 126. -

În situația consolidată a societății-mamă, întocmită în scop prudențial, ce stă la baza calculului elementelor necesare în vederea respectării cerințelor prudențiale pe bază consolidată sau subconsolidată, prevăzute în cap. II, se includ, potrivit metodelor de consolidare prevăzute de art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, filialele și participațiile în instituții, instituții financiare, societăți prestatoare de servicii auxiliare sau societăți de administrare a activelor, persoane juridice române sau străine.

CAPITOLUL IV Tranzacțiile intragrup cu societățile holding cu activitate mixtă

Art. 127. -

(1) Firmele de investiții, persoane juridice române, filiale ale unei societăți holding cu activitate mixtă, trebuie să dispună de procese de administrare a riscurilor și de mecanisme de control intern adecvate, inclusiv de proceduri contabile și de raportare riguroase, pentru a identifica, măsura, monitoriza și controla în mod corespunzător tranzacțiile acestora cu societatea holding cu activitate mixtă și filialele acesteia.

(2) Firmele de investiții trebuie să raporteze A.S.F., trimestrial, în termen de 10 zile de la data încheierii perioadei pentru care se întocmește raportarea, orice tranzacție semnificativă cu entitățile prevăzute la alin. (1), alta decât cea care este raportată ca expunere mare potrivit art. 394 din Regulamentului (UE) nr. 575/2013. Prin tranzacție semnificativă se înțelege orice tranzacție care depășește 5% din fondurile proprii ale instituției.

(3) Procedurile prevăzute la alin. (1) și tranzacțiile semnificative vor fi supuse supravegherii de către A.S.F.

CAPITOLUL V Cerințe de publicare specifice

Art. 128. -

A.S.F., poate impune unei S.S.I.F., societatemamă la nivelul României sau la nivelul Uniunii Europene, să publice anual, fie integral, fie prin trimiteri la informații echivalente, o descriere a structurii juridice, precum și de guvernanță și organizatorice a grupului de instituții, incluzând informații privind entitățile între care există legături strânse, precum și în ceea ce privește cadrul formal de administrare a activității.

TITLUL V Alte prevederi

CAPITOLUL I Cerințe de publicare pentru A.S.F.

Art. 129. -

Pentru îndeplinirea scopurilor părții a cincea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, A.S.F. publică următoarele informații:

a) criteriile generale și metodologiile adoptate pentru a revizui conformitatea cu dispozițiile art. 405-409 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

b) o descriere succintă a rezultatului obținut în urma procesului de supraveghere și o prezentare a măsurilor impuse în cazurile de neconformare cu dispozițiile art. 405-409 din respectivul regulament, identificate pe bază anuală, fără a aduce atingere dispozițiilor de la titlul VII cap. 1 secțiunea II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Art. 130. -

În situația în care A.S.F. exercită opțiunea prevăzută de art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aceasta publică următoarele informații:

a) criteriile pe care le aplică pentru a stabili că nu există niciun impediment practic sau legal semnificativ, existent ori potențial, în calea transferului prompt de fonduri proprii sau a rambursării rapide a datoriilor;

b) numărul de S.S.I.F.-mamă care beneficiază de exercitarea opțiunii menționate la art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și numărul unor astfel de firme de investiții-mamă care au filiale într-un stat terț;

c) pe bază agregată, la nivelul României:

(i) valoarea deținută la filiale din state terțe din fondurile proprii pe bază consolidată ale S.S.I.F.-mamă la nivelul României, care beneficiază de exercitarea opțiunii prevăzute la art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(ii) procentajul reprezentat de fondurile proprii deținute la filiale din state terțe în fondurile proprii pe bază consolidată ale S.S.I.F.-mamă la nivelul României, care beneficiază de exercitarea opțiunii menționate la art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(iii) procentajul reprezentat de fondurile proprii deținute la filiale din state terțe în fondurile proprii totale necesare în temeiul art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe baza situației consolidate a S.S.I.F.- mamă la nivelul României, care beneficiază de exercitarea opțiunii prevăzute la art. 7 alin. (3) din regulamentul menționat.

Art. 131. -

În situația în care A.S.F. exercită opțiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aceasta publică informațiile prevăzute la art. 130 din prezentul regulament, care se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL II Participații calificate în entități din afara sectorului financiar

Art. 132. -

Pentru participațiile calificate în entități din afara sectorului financiar, care depășesc limitele prevăzute de art. 89 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se aplică tratamentul prevăzut de art. 89 alin. (3) lit. a) din regulamentul anterior menționat.

CAPITOLUL III Raportarea pentru fiecare țară în parte

Art. 133. -

(1) Fiecare S.S.I.F. trebuie să publice anual, începând cu data de 1 ianuarie 2015, următoarele informații pe bază consolidată pentru exercițiul financiar, defalcate pentru fiecare stat membru și pentru fiecare stat terț în care respectiva S.S.I.F. s-a stabilit:

a) denumirea, natura activităților și localizarea geografică;

b) cifra de afaceri;

c) numărul de angajați în echivalent normă întreagă;

d) profitul sau pierderea înainte de impozitare;

e) impozitul pe profit sau pierderea;

f) subvențiile publice primite.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), fiecare S.S.I.F. trebuie să publice informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c) pentru prima dată la 1 iulie 2014.

(3) În măsura în care sunt identificate la nivel internațional ca instituții globale de importanță sistemică, S.S.I.F.-urile autorizate în România transmit informațiile prevăzute la alin. (1) lit. d), e) și f) Comisiei Europene, pe bază de confidențialitate, până la 1 iulie 2014.

(4) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie supuse auditului în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie publicate, în cazul în care este posibil, ca anexă la situațiile financiare anuale sau la situațiile financiare consolidate ale S.S.I.F. respective, după caz.

CAPITOLUL IV Publicarea rentabilității activelor

Art. 134. -

S.S.I.F.-urile trebuie să publice în rapoartele lor anuale, printre indicatorii-cheie, rentabilitatea activelor lor, calculată ca raport între profitul net realizat și valoarea totală a activului.

CAPITOLUL V Prevederi în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013

SECȚIUNEA 1 Calculul cerințelor de capital pentru riscul de credit potrivit abordării standard

Art. 135. -

În aplicarea art. 124 alin. (2), primul, al 2-lea și al 4-lea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, expunerilor sau părții unei expuneri deplin garantate cu ipoteci asupra proprietăților imobiliare comerciale prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. a) și b) din același regulament, situate pe teritoriul României, li se aplică ponderea de risc de 100%.

TITLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

CAPITOLUL I Dispoziții tranzitorii

SECȚIUNEA 1 Fonduri proprii

SUBSECȚIUNEA 1.1 Cerințe minime de fonduri proprii

Art. 136. -

Potrivit art. 465 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe parcursul anului 2014, se aplică următoarele cerințe minime de fonduri proprii:

a) o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de bază de 4,5%;

b) o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de 6%.

SUBSECȚIUNEA 1.2 Câștiguri și pierderi nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă

Art. 137. -

Pierderile nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă, prevăzute de art. 467 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se iau în calcul la determinarea fondurilor proprii de nivel 1 de bază, potrivit art. 467 alin. (2) și (3) din același regulament, în procent de 100% pe întreaga perioadă 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2017, prevăzută de respectivul articol.

Art. 138. -

Câștigurile nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă, prevăzute de art. 468 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se exclud la calculul fondurilor proprii de nivel 1 de bază, potrivit art. 468 alin (2) și (3) din același regulament, în următoarele procente:

a) 60% în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2015;

b) 40% în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016;

c) 20% în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

SUBSECȚIUNEA 1.3 Aplicarea elementelor deductibile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Art. 139. -

Potrivit art. 478 alin. (1) și alin. (3) lit. a), b), c) și d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru efectuarea calculelor prevăzute de art. 478 alin. (1) din respectivul regulament se au în vedere următoarele procente aplicabile:

a) 20% în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2014;

b) 40% în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2015;

c) 60% în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016;

d) 80% în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

Art. 140. -

Potrivit art. 478 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru efectuarea calculelor prevăzute de art. 478 alin. (2) din respectivul regulament se au în vedere următoarele procente:

a) 0% în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2014;

b) 10% în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2015;

c) 20% în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016;

d) 30% în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017;

e) 40% în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018;

f) 50% în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019

g) 60% în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020;

h) 70% în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021;

i) 80% în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2022;

j) 90% în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2023.

SUBSECȚIUNEA 1.4 Tratamentul interesului minoritar și al instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și de nivel 2 emise de filiale

1. Recunoașterea în fondurile proprii de nivel 1 de bază la nivel consolidat a instrumentelor și elementelor care nu se califică drept interese minoritare

Art. 141. -

Elementele prevăzute de art. 479 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se iau în calcul la determinarea fondurilor proprii la nivel consolidat, potrivit art. 479 alin. (3) și (4) din același regulament, în următoarele procente:

a) 80% în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2014;

b) 60% în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2015;

c) 40% în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016;

d) 20% în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

2. Recunoașterea în fondurile proprii la nivel consolidat a intereselor minoritare și a fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar și de nivel 2 eligibile

Art. 142. -

În aplicarea art. 480 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în baza art. 480 alin. (2) și (3) din același regulament, se aplică următorul factor:

a) 0,2 în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2014;

b) 0,4 în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2015;

c) 0,6 în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016;

d) 0,8 în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017.

Art. 143. -

Pe parcursul anului 2014, în aplicarea art. 481 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în baza art. 481 alin. (3) și (5) din același regulament, câștigurile nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă, eliminate din fondurile proprii de nivel 1 de bază în procent de 100% potrivit prevederilor art. 468 alin. (2) din regulamentul anterior menționat, se includ în fondurile proprii de nivel 2 în proporție de 45% din valoarea lor netă de obligațiile fiscale aferente, previzibile la data raportării.

Art. 144. -

În aplicarea art. 481 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în baza art. 481 alin. (3) și (5) din același regulament, pe perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2017, la determinarea fondurilor proprii totale, fondurile proprii suplimentare rezultate ca urmare a utilizării modalității alternative de determinare a fondurilor proprii se iau în calcul în procent de 0%.

SUBSECȚIUNEA 1.5 Luarea în calcul la determinarea fondurilor proprii a elementelor/instrumentelor care nu sunt eligibile potrivit Regulamentului (UE) nr. 575/2013

Art. 145. -

Elementele prevăzute de art. 484 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se iau în calcul la determinarea fondurilor proprii de nivel 1 de bază, suplimentar sau de nivel 2, după caz, în baza art. 486 alin. (5) și (6) din același regulament în următoarele procente, cu luarea în considerare a prevederilor art. 486 alin. (2) - (4) din regulamentul anterior menționat:

a) 80% în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2014;

b) 70% în perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2015;

c) 60% în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016;

d) 50% în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017;

e) 40% în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018;

f) 30% în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019;

g) 20% în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020;

h) 10% în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021.

SECȚIUNEA a 2-a Tratamentul expunerilor din titluri de capital în cadrul abordării bazate pe modele interne de rating

Art. 146. -

În aplicarea art. 495 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, prin derogare de prevederile părții a treia titlul II cap. 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, până la data de 31 decembrie 2017, sunt exceptate de la aplicarea tratamentului riscului de credit potrivit abordării bazate pe modele interne de rating anumite expuneri din titluri de capital deținute, la data de 31 decembrie 2007, de către firmele de investiții, inclusiv filialele din România ale firmelor de investiții autorizate în alte state membre.

SECȚIUNEA a 3-a Expuneri mari

Art. 147. -

În aplicarea art. 493 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pentru fiecare dintre următoarele expuneri se va excepta de la aplicarea art. 395 alin. (1) din același regulament partea calculată ca diferență între valoarea expunerii respective și rezultatul înmulțirii acesteia cu ponderea aferentă:

a) 0%:

(i) elemente de activ care constituie creanțe asupra băncilor centrale sub formă de rezerve minime obligatorii deținute la aceste bănci centrale și care sunt exprimate în monedele lor naționale;

(ii) elemente de activ reprezentând creanțe asupra administrațiilor centrale sub formă de cerințe de lichiditate reglementate deținute în titluri de stat, exprimate și finanțate în monedele lor naționale, cu condiția, aflată la discreția A.S.F., ca evaluarea de credit a respectivelor administrații centrale, furnizată de o instituție externă de evaluare a creditului desemnată, să fie din categoria investment grade;

b) 10%, pentru obligațiunile garantate, aflate sub incidența art. 129 alin. (1), (3) și (6) din Regulamentul UE nr. 575/2013, care se califică pentru ponderea de risc de 10 % potrivit art. 129 alin. (4) din regulamentul menționat, respectiv obligațiunile garantate care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 129 alin. (5) lit. a) din același regulament;

c) 20%:

(i) obligațiunile garantate, aflate sub incidența art. 129 alin. (1), (3) și (6) din Regulamentul UE nr. 575/2013, care se califică pentru ponderea de risc de 20 % potrivit art. 129 alin. (4) din regulamentul menționat, respectiv obligațiunile garantate care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 129 alin. (5) lit. b) din același regulament;

(ii) elemente de activ reprezentând creanțe asupra administrațiilor regionale sau autorităților locale ale statelor membre, în cazul în care acestor creanțe li se aplică o pondere de risc de 20%, potrivit prevederilor părții a treia titlul II cap. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și alte expuneri față de ori garantate de aceste administrații regionale sau autorități locale, creanțe cărora li se aplică o pondere de risc de 20% potrivit acelorași prevederi;

(iii) elemente de activ reprezentând creanțe și alte expuneri față de S.S.I.F. înregistrate de S.S.I.F., dintre care una funcționează pe bază neconcurențială și acordă sau garantează împrumuturi, în baza programelor legislative sau a statutului său, pentru încurajarea anumitor sectoare ale economiei, care implică o anumită formă de supraveghere și anumite restricții din partea administrației publice cu privire la utilizarea creditelor, cu condiția ca respectivele expuneri să rezulte în urma acelor credite care sunt transferate beneficiarilor prin intermediul S.S.I.F. sau în urma garanțiilor aferente respectivelor credite;

(iv) elemente de activ reprezentând creanțe și alte expuneri față de instituții, cu condiția ca expunerile respective să nu constituie fonduri proprii ale acestor instituții, scadența să nu depășească ziua lucrătoare următoare și să nu fie exprimate într-o monedă de tranzacționare importantă;

d) 50%:

(i) obligațiunile garantate, aflate sub incidența art. 129 alin. (1), (3) și (6) din Regulamentul UE nr. 575/2013, care se califică pentru ponderea de risc de 50% potrivit art. 129 alin. (4) din regulamentul menționat, respectiv obligațiunile garantate care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 129 alin. (5) lit. c) din același regulament.

(ii) active care constituie creanțe și alte expuneri față de burse recunoscute.

(iii) 50 % din acreditivele documentare înregistrate în afara bilanțului cu grad de risc moderat și din facilitățile de credit neutilizate înregistrate în afara bilanțului cu grad de risc moderat, menționate în anexa I la Regulamentul UE nr. 575/2013 și, cu aprobarea Băncii Naționale a României, 80 % din garanții, altele decât garanțiile pentru credite care au un temei în cadrul legislativ și de reglementare și care sunt acordate membrilor prin scheme de garantare mutuală având statut de S.S.I.F.

SECȚIUNEA a 4-a Efectul de levier

Art. 148. -

În aplicarea art. 499 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, prin derogare de la art. 429 alin. (2) din același regulament, în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2017, S.S.I.F. pot calcula indicatorul efectului de levier la sfârșitul trimestrului, în cazul în care acestea nu au date de o calitate suficient de bună pentru a calcula un indicator al efectului de levier ca medie aritmetică a indicatorilor lunari ai efectului de levier înregistrați pe parcursul unui trimestru.

SECȚIUNEA a 5-a Amortizoare de capital

Art. 149. - Modificări (1)

Prin excepție de la prevederile art. 66, amortizorul de conservare a capitalului se poate stabili după cum urmează:

a) la un nivel egal cu 0,625% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale S.S.I.F., calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016;

b) la un nivel egal cu 1,25% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale S.S.I.F., calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017;

c) la un nivel egal cu 1,875% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale S.S.I.F., calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018.

Art. 150. - Modificări (1)

Prin excepție de la prevederile art. 67, amortizorul anticiclic de capital specific S.S.I.F. se poate stabili după cum urmează:

a) la un nivel de cel mult 0,625% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale S.S.I.F., calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016;

b) la un nivel de cel mult 1,25% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale S.S.I.F., calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017;

c) la un nivel de cel mult 1,875% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale S.S.I.F., calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018.

Art. 151. -

(1) În perioada tranzitorie cuprinsă între 1 ianuarie 2016 și 31 decembrie 2018, aplicarea cerinței privind planul de conservare a capitalului și a restricțiilor privind distribuirile prevăzute la art. 106-111 în privința S.S.I.F. care nu îndeplinesc cerința privind amortizorul combinat va avea în vedere cerințele de la art. 149 și 150.

(2) A.S.F. poate impune, la recomandarea structurii interinstituționale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudențiale a sistemului financiar național, o perioadă tranzitorie mai scurtă decât cea precizată la art. 149 și art. 150 și, prin urmare, poate dispune activarea amortizorului de conservare a capitalului și a amortizorului anticiclic de capital începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3) A.S.F. face publică pe site-ul propriu decizia luată potrivit alin. (1).

(4) În cazul în care A.S.F. acționează în conformitate cu alin. (2), aceasta informează părțile relevante, inclusiv Comisia Europeană, Comitetul European pentru Risc Sistemic, A.B.E. și colegiul de supraveghetori relevant, în mod corespunzător.

(5) A.S.F. poate recunoaște o decizie luată de o autoritate competentă/autoritate desemnată dintr-un alt stat membru, în mod similar celei prevăzute la alin. (2).

(6) În cazul în care A.S.F. acționează în conformitate cu alin. (5), aceasta notifică în mod corespunzător decizia sa Comisiei Europene, Comitetului European pentru Risc Sistemic, A.B.E. și colegiului de supraveghetori.

(7) În cazul în care A.S.F. impune o perioadă tranzitorie mai scurtă pentru amortizorul anticiclic de capital, perioada mai scurtă se aplică doar în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific S.S.I.F. de către S.S.I.F. care sunt autorizate în România.

Art. 152. -

(1) Prevederile art. 74-92 se aplică de la data de 1 ianuarie 2016, după cum urmează: Modificări (1)

a) 25% din amortizorul G-SII, stabilit în conformitate cu art. 76, în 2016;

b) 50% din amortizorul G-SII, stabilit în conformitate cu art. 76, în 2017;

c) 75% din amortizorul G-SII, stabilit în conformitate cu art. 76, în 2018; și

d) 100% din amortizorul G-SII, stabilit în conformitate cu art. 76, în 2019.

(2) S.S.I.F. trebuie să întocmească anual un raport privind măsurile luate pe linia administrării riscurilor semnificative la care sunt expuse acestea la nivel individual și, după caz, la nivel consolidat.

CAPITOLUL II Dispoziții finale

Art. 153. - Modificări (1)

S.S.I.F. vor finaliza demersurile necesare în vederea conformării cu prevederile prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește obligația modificării structurii organizatorice și implementării/adaptării procedurilor interne, în termen de 6 luni de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 154. -

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor și/sau a sancțiunilor conform prevederilor art. 284 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 155. -

S.S.I.F. care prin natura activității sale apreciază că nu se încadrează în anumite prevederi ale prezentului regulament va transmite la A.S.F. informațiile necesare care justifică opinia acestuia.

Art. 156. -

(1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1):

a) art. 101 alin. (1) lit. a) și b) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015;

b) art. 66-92 și art. 106-111 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Daniel Dăianu

București, 20 februarie 2014.

Nr. 3.

ANEXĂ

METODOLOGIA STANDARDIZATĂ
de calcul al modificării potențiale a valorii economice a unei societăți de servicii de investiții financiare ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii

1. Pentru calcularea modificării potențiale a valorii economice a unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii trebuie respectate următoarele principii:

a) toate activele și datoriile din afara portofoliului de tranzacționare și toate elementele extrabilanțiere din afara portofoliului de tranzacționare care sunt sensibile la schimbări ale ratelor dobânzii - inclusiv toate instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii -, mai puțin activele, datoriile și elementele extrabilanțiere a căror excludere a fost stabilită de S.S.I.F. în cadrul politicilor interne la care se face referire la art. 34 din regulament, sunt încadrate pe benzile de scadență prevăzute în tabel. Încadrarea pe benzi de scadență se face separat pentru fiecare monedă în care sunt exprimate mai mult de 5% din activele sau datoriile din afara portofoliului de tranzacționare;

b) elementele bilanțiere sunt tratate la valoarea de înregistrare în contabilitate;

c) instrumentele pe rată a dobânzii fixă sunt alocate potrivit perioadei reziduale până la scadență, iar instrumentele pe rată a dobânzii variabile potrivit perioadei reziduale până la următoarea dată de reevaluare - repricing date;

d) expunerile care creează probleme de procesare de ordin practic ca urmare a numărului considerabil și a valorii individuale relativ mici, cum ar fi creditele ipotecare sau cele rambursabile în rate - installment loans, pot fi alocate pe bază de metode de estimare cu suport statistic;

e) depozitele stabile - core deposits - sunt încadrate potrivit unei scadențe presupuse de nu mai mult de 5 ani;

f) instrumentele financiare derivate sunt convertite în poziții pe instrumentul-suport relevant. Valorile luate în considerare sunt fie valoarea principalului aferentă instrumentului financiar suport, fie cea aferentă noționalului acestuia;

g) contractele futures și forward, inclusiv forward rate agreements - FRA, sunt tratate ca o combinație între o poziție lungă și una scurtă. Scadența unui futures sau a unui FRA este perioada până la livrare sau până la executarea contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, durata de viață a instrumentului financiar suport;

h) swap-urile sunt tratate ca două poziții noționale cu scadențe relevante. Astfel, un swap pe rata dobânzii, în cadrul căruia o S.S.I.F. primește o rată a dobânzii variabilă și plătește o rată a dobânzii fixă, se tratează ca o poziție lungă pe rată a dobânzii variabilă cu scadență echivalentă cu perioada până la următoarea dată de fixare a ratei dobânzii și o poziție scurtă pe rată a dobânzii fixă cu scadență echivalentă cu durata de viață reziduală a swap-ului. Segmentele distincte ale unui cross currency swap sunt încadrate pe benzile de scadență relevante pentru monedele respective;

i) opțiunile sunt luate în considerare potrivit echivalentului delta aferent instrumentului financiar suport sau aferent noționalului acestuia.

2. Procesul de calcul constă în 5 pași:

a) la primul pas se compensează pozițiile lungi cu cele scurte în cadrul fiecărei benzi de scadență, rezultând o singură poziție lungă sau scurtă în fiecare bandă de scadență;

b) la al doilea pas se ponderează pozițiile lungi și scurte rezultate cu factorii de ponderare prevăzuți în tabel care reflectă senzitivitatea pozițiilor din diferite benzi de scadență la schimbarea presupusă a ratelor dobânzii;

c) la al treilea pas se însumează pozițiile ponderate rezultate, compensându-se pozițiile lungi cu cele scurte, și se obține poziția netă, scurtă sau lungă, ponderată din afara portofoliului de tranzacționare în moneda respectivă;

d) la al patrulea pas se calculează poziția ponderată pentru întregul portofoliu, exclusiv portofoliul de tranzacționare, prin însumarea pozițiilor nete, scurte sau lungi, ponderate, calculate pentru diferitele monede;

e) la al cincilea pas se raportează poziția ponderată pentru întregul portofoliu, exclusiv portofoliul de tranzacționare, la fondurile proprii ale S.S.I.F.

Tabel

Banda de scadență Mijlocul benzii de scadență Aproximarea duratei modificate Modificarea presupusă a randamentului Factorul de ponderare
1 2 3 4 5 = 3*4
Până la o lună inclusiv 0,5 luni 0,04 ani 200 puncte de bază 0,08%
Între 1 și 3 luni inclusiv 2 luni 0,16 ani 200 puncte de bază 0,32%
Între 3 și 6 luni inclusiv 4,5 luni 0,36 ani 200 puncte de bază 0,72%
Între 6 și 12 luni inclusiv 9 luni 0,71 ani 200 puncte de bază 1,43%
Între 1 și 2 ani inclusiv 1,5 ani 1,38 ani 200 puncte de bază 2,77%
Între 2 și 3 ani inclusiv 2,5 ani 2,25 ani 200 puncte de bază 4,49%
Între 3 și 4 ani inclusiv 3,5 ani 3,07 ani 200 puncte de bază 6,14%
Între 4 și 5 ani inclusiv 4,5 ani 3,85 ani 200 puncte de bază 7,71%
Între 5 și 7 ani inclusiv 6 ani 5,08 ani 200 puncte de bază 10,15%
Între 7 și 10 ani inclusiv 8,5 ani 6,63 ani 200 puncte de bază 13,26%
Între 10 și 15 ani inclusiv 12,5 ani 8,92 ani 200 puncte de bază 17,84%
Între 15 și 20 de ani inclusiv 17,5 ani 11,21 ani 200 puncte de bază 22,43%
Peste 20 de ani 22,5 ani 13,01 ani 200 puncte de bază 26,03%

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...