Parlamentul României

Legea nr. 198/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 29 aprilie 2002.

În vigoare de la 29 aprilie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 71 din 30 august 2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Activitatea de consultanță fiscală constă în acordarea de servicii profesionale privind asistența de specialitate la întocmirea declarațiilor de impozite și taxe, asistență pe probleme fiscale și referitor la creanțele bugetare, cum sunt: amenzi, penalități și majorări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și de reprezentare în fața organelor fiscale, iar în fața organelor judecătorești, în calitate de expert."

2. La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;"

3. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Examenul constă în susținerea unei probe scrise și a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele două probe sunt următoarele:

a) legislație fiscală;

b) gestiune financiară și contabilitatea întreprinderii;

c) elemente de drept financiar și fiscal."

4. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru exercitarea activității de consultanță fiscală societățile comerciale menționate la alin. (1) trebuie să fie autorizate de Camera consultanților fiscali. În vederea obținerii autorizației acestea plătesc o taxă în contul Camerei. Cuantumul taxei de autorizare se stabilește de Cameră."

5. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Camera își poate constitui unități teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare și funcționare."

6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Camera are, în principal, următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea de consultanță fiscală;

b) apără interesele profesionale ale tuturor membrilor;

c) oferă sprijin și asistență membrilor Camerei în problemele profesionale;

d) elaborează norme privind activitatea de consultanță fiscală;

e) ține Registrul membrilor Camerei;

f) organizează cursuri de perfecționare a consultanților fiscali;

g) mediază între membrii Camerei în caz de diferende și la cerere;

h) mediază între membrii Camerei și clienții lor în caz de diferende, precum și la cerere;

i) stabilește măsuri disciplinare;

j) colaborează cu asociațiile profesionale de profil din țară și din străinătate;

k) editează publicații de specialitate;

l) alte atribuții stabilite prin lege sau prin regulamentul propriu."

7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferința națională, Consiliul superior al Camerei și Biroul permanent al Consiliului superior."

8. La articolul 14 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, care va cuprinde și prevederi referitoare la modul de alegere a tuturor organelor de conducere ale Camerei, precum și atribuțiile acestora;"

9. Articolul 16 se abrogă.

10. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

Certificatul de atestare a calității de consultant fiscal, respectiv autorizația de funcționare, se retrage consultanților fiscali în următoarele situații:

1. în cazul persoanelor fizice:

a) de către Ministerul Finanțelor Publice, când atestatul de consultant fiscal a fost obținut ca urmare a săvârșirii infracțiunii de fals și uz de fals;

b) de către Cameră, când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale;

c) în caz de neplată a cotizației pe o perioadă de un an;

2. în cazul persoanelor juridice, de către Cameră, în situația în care:

a) societatea comercială s-a dizolvat;

b) după emiterea autorizației se constată că aceasta nu ar fi trebuit acordată sau dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile de autorizare;

c) în caz de neplată a cotizației pe o perioadă de un an."

11. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) În cazul retragerii certificatului de atestare a consultantului fiscal sau a autorizației societăților comerciale de consultanță fiscală se interzice acestora practicarea profesiei și utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comercială de consultanță fiscală.

(2) Împotriva deciziei de retragere a calității de consultant fiscal sau a autorizației societăților comerciale de consultanță fiscală se poate formula plângere în justiție, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990."

12. La articolul 21, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

"

(5) Consultanții fiscali nu pot să își exercite atribuțiile conferite de această calitate pe durata în care desfășoară orice altă activitate salarizată, cu excepția activităților prevăzute la art. 17."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

București, 16 aprilie 2002.

Nr. 198.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...