Parlamentul României

Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002

Modificări (62), Respingeri de neconstituționalitate (26), Referințe (322), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 noiembrie 2002 până la 27 noiembrie 2003, fiind înlocuit prin Lege 507/2003;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora pe surse, al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul de stat și bugetele Fondului de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe și fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2003, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul de execuție bugetară.

Art. 2. -

Prin legea bugetului de stat sunt autorizate fluxurile financiare publice de formare a veniturilor și de repartizare a cheltuielilor pe destinații și ordonatori principali de credite, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială a țării și ale politicii financiare specifice anului 2003.

Art. 3. -

(1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2003, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, este prevăzută în anexa nr. 1. Jurisprudență

(2) Bugetul de stat pe anul 2003 se stabilește la venituri în sumă de 241.235,5 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 291.045,1 miliarde lei, cu un deficit de 49.809,6 miliarde lei.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2003, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. Jurisprudență

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

*) Anexa nr. 3 se publică ulterior.

(5) Se interzic reținerea și utilizarea de către ordonatorii de credite finanțați integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.

CAPITOLUL II Structura și regimul veniturilor bugetare

Art. 4. -

Constituirea veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor vărsăminte, prelevate de la persoanele juridice și fizice.

Art. 5. -

Impozitele, taxele, contribuțiile și celelalte venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale și ale bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2003, de orice natură și proveniență, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Art. 6. -

Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea și încasarea debitelor pe anii precedenți, în limita perioadei de prescripție, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la data operațiunilor supuse controlului.

Art. 7. -

Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 și neîncasate până la data de 31 decembrie 2002, se încasează și se înregistrează în anul 2003 la aceleași bugete și subdiviziuni la care au fost datorate.

Art. 8. -

Veniturile bugetului de stat pe anul 2003 sunt în sumă de 241.235,5 miliarde lei și se prezintă astfel:

VENITURI - TOTAL, - miliarde lei -
241.235,5
din care:
Venituri curente, 240.446,5
din acestea:
a) venituri fiscale: 223.569,3
- impozite directe, 50.489,2
din care:
- impozitul pe profit 39.396,0
- impozitul pe venit 59.154,0
- cote și sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad) -56.582,8
- impozite indirecte, 173.080,1
din care:
- taxa pe valoarea adăugată 90.221,1
- taxa pe valoarea adăugată încasată 124.572,0
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad) -34.350,9
- accize 45.880,0
- taxe vamale 8.163,0
b) venituri nefiscale 16.877,2
Venituri din capital 551,0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 238,0

CAPITOLUL III Regimul și destinațiile cheltuielilor bugetare

Art. 9. - Jurisprudență

În structură economică cheltuielile bugetului de stat pe anul 2003, în sumă de 291.045,1 miliarde lei, se prezintă astfel:

CHELTUIELI - TOTAL, - miliarde lei -
291.045,1
din care:
1. Cheltuieli curente, 231.656,9
din acestea:
a) cheltuieli de personal 43.216,8
b) cheltuieli materiale și servicii 38.293,7
c) subvenții 13.857,9
d) prime 771,1
e) transferuri 84.409,1
f) dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli 49.988,2
g) rezerve 1.120,1
2. Cheltuieli de capital 25.413,2
3. Împrumuturi acordate 219,8
4. Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite, 33.755,2
din acestea:
a) rambursări de credite externe 24.447,8
b) plăți de dobânzi și comisioane la credite externe 9.307,4

Art. 10. - Jurisprudență

(1) Ordonatorii principali de credite au obligația să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi și în structura acestora, prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea și comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizațiilor de conducere și a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceștia ordonatorilor terțiari de credite bugetare.

(2) Sumele aferente creșterilor salariale ce se vor acorda în anul 2003 în condițiile stabilite prin lege sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de către ordonatorii principali de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate, pentru reflectarea corespunzătoare a creșterilor salariale aprobate potrivit legii.

(3) Termenele prevăzute la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, cu modificările ulterioare, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2003. Respingeri de neconstituționalitate (24), Jurisprudență

(4) Plata premiului anual aferent anului 2003 pentru personalul din instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile de pe lângă unele instituții publice finanțate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2004, începând cu luna ianuarie 2004.

(5) Din prevederile bugetare pe anul 2003 ale instituțiilor publice menționate la alin. (4) se asigură plata premiului anual aferent anului 2002.

Art. 11. -

(1) Cheltuielile pentru deplasări, detașări, transferări, prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2003, nu pot fi majorate, în condițiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.

(2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinație.

Art. 12. - Jurisprudență

În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat pe anul 2003, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligații:

a) vor prezenta Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situația privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condițiilor de desfășurare a activității potrivit atribuțiilor stricte ale acestora, până la sfârșitul anului;

b) vor asigura ca drepturile stabilite și plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depășească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă;

c) vor raporta lunar plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele și în structura stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, care va fi emis în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. -

(1) Cheltuielile pentru autoritățile publice, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc în sumă de 18.325,2 miliarde lei, din care: 11.384,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 3.719,7 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 44,6 miliarde lei subvenții de la buget pentru instituții publice, 978,0 miliarde lei transferuri, 1.435,8 miliarde lei cheltuieli de capital și 762,6 miliarde lei rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru autoritățile publice sunt în sumă de 1.355,0 miliarde lei pentru Camera Deputaților, 600,1 miliarde lei pentru Senat, 139,4 miliarde lei pentru Administrația Prezidențială, 60,5 miliarde lei pentru Curtea Constituțională, 577,5 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 5.872,3 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 39,5 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 31,4 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 83,1 miliarde lei pentru Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, 46,1 miliarde lei pentru Consiliul Concurenței, 61,3 miliarde lei pentru Consiliul Național al Audiovizualului, 9.459,0 miliarde lei pentru administrația publică centrală, din care: 747,7 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului și 8.711,3 miliarde lei pentru ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate.

(3) Administrația Prezidențială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispozițiile legale, cheltuielile de transport, cazare și alte cheltuieli pentru membrii delegațiilor oficiale, reprezentanții unor instituții și reprezentanții mass-media, care nu sunt salariații Administrației Prezidențiale și care îl însoțesc pe Președintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul "Cheltuieli materiale și servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administrației Prezidențiale se suportă de la același articol de cheltuieli. Administrația Prezidențială poate solicita instituțiilor reprezentate în delegațiile oficiale conduse de Președintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestațiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispoziție.

(4) Cheltuielile de întreținere și reparații ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaților, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputați în circumscripțiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaților la titlul "Cheltuieli materiale și servicii".

(5) Cheltuielile pentru exploatarea și întreținerea Clubului Parlamentarilor Români și a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputaților se suportă din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea și întreținerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia.

(6) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitățile desfășurate pe lângă Camera Deputaților și finanțate integral din venituri proprii este prevăzut în anexa la bugetul Camerei Deputaților.

Art. 14. -

(1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc în sumă de 64.150,1 miliarde lei, din care: 24.205,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 20.602,3 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 3.056,9 miliarde lei subvenții de la buget pentru instituții publice, 1.702,4 miliarde lei transferuri, 3.428,5 miliarde lei cheltuieli de capital și 11.154,5 miliarde lei rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru apărare națională se stabilesc în sumă de 31.754,8 miliarde lei.

(3) Cheltuielile pentru ordine publică și siguranță națională se stabilesc în sumă de 32.395,3 miliarde lei.

(4) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituțiile militare de învățământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unități de învățământ, indiferent de instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională din care face parte personalul militar școlarizat.

(5) Preluarea activităților prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, se va face în cursul anului 2003 pe baza protocoalelor de predare-primire încheiate între Ministerul de Interne și Ministerul Administrației Publice, după aprobarea acestora prin hotărâre a Guvernului. Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la solicitarea justificată a celor două ministere, să introducă modificările corespunzătoare în bugetele acestora.

(6) Obligațiile datorate bugetului de stat, cu excepția impozitului pe venituri din salarii, scadente până la data de 31 iulie 2002 și neachitate de către Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. București, se sting prin compensare cu contravaloarea carburanților și lubrifianților livrați de societatea respectivă Ministerului de Interne, precum și unităților subordonate acestui minister până la data de 15 decembrie 2003, în limita sumei de până la 500,0 miliarde lei.

(7) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul finanțelor publice va aproba prin ordin normele metodologice de aplicare a prevederilor alin. (6).

Art. 15. -

(1) Cheltuielile social-culturale care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2003 se stabilesc în sumă de 65.187,0 miliarde lei, din care: 4.304,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 7.032,9 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 2.619,5 miliarde lei subvenții de la buget pentru instituții publice, 40.558,3 miliarde lei transferuri, 3.830,0 miliarde lei cheltuieli de capital și 6.841,7 miliarde lei rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 15.335,6 miliarde lei pentru învățământ, 12.428,4 miliarde lei pentru sănătate, 4.855,5 miliarde lei pentru cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret și 32.567,5 miliarde lei pentru asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații.

(3) În bugetul Ministerului Educației și Cercetării, la capitolul 57.01 "Învățământ", titlul "Cheltuieli materiale și servicii", sunt prevăzute și sume pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului școlar care se transferă unităților beneficiare, precum și pentru acoperirea dobânzii de leasing financiar contractat de către minister. La titlul "Cheltuieli de capital" al aceluiași capitol sunt prevăzute și sume pentru achiziționarea de mijloace auto pentru transportul elevilor, precum și pentru acoperirea ratelor de leasing financiar contractat în vederea dotării unităților de învățământ preuniversitar de stat cu laboratoare informatizate, cele două categorii de bunuri achiziționate urmând să fie transferate unităților beneficiare.

(4) Guvernul garantează credite externe în limita a 150,0 milioane dolari S.U.A., contractate de către instituțiile de învățământ superior de stat pe bază de proiecte, în condițiile legii.

(5) Transferurile prevăzute în bugetul Ministerului Informațiilor Publice se utilizează pe destinațiile prevăzute în anexa nr. 3/33.

(6) Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, de la capitolul 60.01 "Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații", titlul "Cheltuieli materiale și servicii", se finanțează cheltuielile aferente gratuităților și reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto și naval, de care beneficiază, în condițiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, și prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. Modificări (1)

(7) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Tineretului și Sportului.

(8) Suma de 22,0 miliarde lei, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret", se alocă pentru finanțarea activității Fundației Culturale Române.

(9) Taxele poștale percepute de Compania Națională "Poșta Română" - S.A. pentru prestațiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii în anul 2003 nu pot depăși 1,35% din valoarea sumelor plătite.

(10) Cheltuielile Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în sumă de 11,2 miliarde lei, se finanțează din bugetul Ministerului Culturii și Cultelor de la titlurile corespunzătoare ale capitolului "Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret".

Art. 16. -

(1) Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc în sumă de 8.125,8 miliarde lei, din care: 267,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 141,7 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 8,6 miliarde lei subvenții de la buget pentru instituții publice, 2.077,1 miliarde lei transferuri, 3.429,8 miliarde lei cheltuieli de capital și 2.201,6 miliarde lei rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 5.818,9 miliarde lei pentru servicii și dezvoltare publică și locuințe și de 2.306,9 miliarde lei pentru mediu și ape.

Art. 17. -

(1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acțiuni economice se stabilesc în sumă de 73.496,0 miliarde lei, din care: 1.825,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 5.896,8 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 8.010,9 miliarde lei subvenții, 771,1 miliarde lei prime, 32.109,6 miliarde lei transferuri, 12.246,7 miliarde lei cheltuieli de capital și 12.635,3 miliarde lei rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru acțiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 15.260,5 miliarde lei pentru industrie, 14.099,1 miliarde lei pentru agricultură și silvicultură, 30.307,6 miliarde lei pentru transporturi și comunicații și de 13.828,8 miliarde lei pentru alte acțiuni economice.

(3) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va face în condițiile prevederilor legale și se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor împreună cu Ministerul Administrației Publice.

(4) Cheltuielile destinate stimulării producției de export și a exportului, în sumă de 1.680,0 miliarde lei, se vor utiliza pentru: acordarea de bonificații de dobândă la exportul de produse cu ciclu scurt și mediu de fabricație; bonificații de dobândă și garanții la exportul de obiective complexe și produse cu ciclu lung de fabricație; asigurarea și reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu și lung, a garanțiilor la exportul de obiective complexe, a produselor cu ciclu lung de fabricație și a investițiilor române în străinătate; asigurarea și reasigurarea creditelor de producție pentru bunuri și servicii destinate exportului de mărfuri generale; asigurarea și reasigurarea contractelor/creditelor de export pentru mărfuri generale. Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior, în funcție de necesitățile de susținere a exporturilor.

(5) În bugetul Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație sunt cuprinse și sume pentru majorarea capitalului social al Fondului național de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, precum și suma de 134,6 miliarde lei pentru finanțarea programelor de dezvoltare și a măsurilor de sprijinire a înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, potrivit legii.

(6) Repartizarea pe județe a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale, pentru drumuri județene, comunale și pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localități rurale și urbane, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu consultarea președinților de consilii județene, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe baza criteriilor din normele de aplicare a acesteia, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Industriei și Resurselor ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic se repartizează pe județe, pe unități administrativ-teritoriale și obiective, conform anexei la bugetul acestui minister.

Art. 18. -

(1) Cheltuielile pentru alte acțiuni, care se finanțează de la bugetul de stat pe anul 2003, se stabilesc în sumă de 8.533,0 miliarde lei, din care: 1.229,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 900,3 miliarde lei cheltuieli materiale și servicii, 117,4 miliarde lei subvenții, 5.083,7 miliarde lei transferuri, 1.042,5 miliarde lei cheltuieli de capital și 159,5 miliarde lei rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru alte acțiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 3.442,3 miliarde lei pentru cercetare științifică și de 5.090,7 miliarde lei pentru alte acțiuni.

Art. 19. -

La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc și se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în sumă de 800,1 miliarde lei, care se folosește pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exercițiului bugetar;

b) Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, în sumă de 200,0 miliarde lei, care se utilizează pentru finanțarea unor acțiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamități naturale și sprijinirii persoanelor fizice sinistrate;

c) Fondul la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova, în sumă de 120,0 miliarde lei, din care: 30,0 miliarde lei pentru finanțarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societății Române de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Română de Televiziune, și 90,0 miliarde lei pentru finanțarea unor proiecte de integrare economică și culturală între România și Republica Moldova.

Art. 20. -

În anul 2003, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 219,8 miliarde lei, din care: 163,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale, 1,3 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență și 55,5 miliarde lei pentru microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale.

CAPITOLUL IV Deficitul bugetar, datoria publică și împrumutul guvernamental

Art. 21. -

Deficitul bugetului de stat se stabilește în sumă de 49.809,6 miliarde lei.

Art. 22. -

(1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de 49.988,2 miliarde lei, din care: 21.696,0 miliarde lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne, 8.615,6 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 11.871,5 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor acordate de stat în condițiile legii, 6.605,1 miliarde lei diferențe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse și diferențele de curs nefavorabile aferente rambursării ratelor și dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susținerea balanței de plăți și pentru ajustare structurală, și 1.200,0 miliarde lei diferențe de curs aferente datoriei publice interne.

(2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind și cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de țară (rating) de către agențiile specializate, în anul 2003, precum și eventualele diferențe din anii anteriori.

(3) Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finanțarea și refinanțarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori și din anul 2003, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an.

(4) În vederea asigurării finanțării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2003 din disponibilitățile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.

(5) Veniturile din privatizare și din dividende, precum și cele din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor aprobate în bugetele instituțiilor publice implicate, se vor utiliza în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, aprobată prin Legea nr. 315/2001, dacă prin alte acte normative nu se prevede altfel. Cu sumele utilizate pentru diminuarea împrumuturilor pentru finanțarea sau refinanțarea deficitului bugetului de stat se diminuează deficitele din anii precedenți, în ordinea înregistrării acestora.

CAPITOLUL V Dispoziții referitoare la bugetele locale

Art. 23. -

(1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentând 15.718,3 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4, din care:

a) 7.727,1 miliarde lei pentru protecție socială, privind asigurarea ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap. Această sumă se repartizează pe comune, orașe, municipii, sectoare ale municipiului București de către consiliul județean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului București, prin hotărâre, după consultarea primarilor și cu asistența tehnică de specialitate a direcției generale a finanțelor publice și, după caz, a inspectoratului de stat județean pentru persoanele cu handicap, în funcție de numărul de beneficiari;

b) 1.926,4 miliarde lei pentru susținerea sistemului de protecție a copilului;

c) 814,8 miliarde lei pentru finanțarea instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2002. Sumele pentru asigurarea contribuțiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al județului, respectiv al municipiului București, iar plata se face prin centrele de cult de care aparține acesta. Instituțiile de cultură care au trecut în finanțarea autorităților administrației publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 5;

d) 1.335,6 miliarde lei pentru bugetele proprii ale județelor;

e) 3.914,4 miliarde lei se repartizează pe comune, orașe și municipii, prin hotărâre a consiliului județean, cu prioritate acelor unități administrativ-teritoriale care înregistrează venituri proprii insuficiente, după consultarea primarilor și cu asistența tehnică de specialitate a direcției generale a finanțelor publice.

(2) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat începând cu data de 1 ianuarie 2003, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de 36% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe teritoriul cărora își desfășoară activitatea plătitorii de impozite, 10% la bugetul propriu al județului și 17% la dispoziția consiliului județean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, orașelor, municipiilor și județului.

(3) Pentru municipiul București cota este de 63% și se repartizează în condițiile prevăzute la alin. (2), astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului București, 36% la bugetul propriu al municipiului București și 9% la dispoziția Consiliului General al Municipiului București pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor și municipiului București. Aceste procente se aplică asupra impozitului pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărui sector.

Art. 24. -

Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenționarea energiei termice livrate populației, în sumă de 3.597,4 miliarde lei, prevăzută în anexa nr. 6, se repartizează de către consiliul județean pe unități administrativ-teritoriale, după consultarea primarilor, în funcție de cantitatea de energie termică livrată populației și de subvenția aferentă, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2002. Eventualele economii înregistrate la sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subvenționarea energiei termice livrate populației, ca urmare a aplicării prevederilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2002, se utilizează pentru asigurarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței acordate populației sau pentru retehnologizarea instalațiilor pentru producerea și/sau distribuția energiei termice.

Art. 25. -

Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit, prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. e), precum și a celor din cota de 17% la dispoziția consiliului județean, respectiv 9% la dispoziția Consiliului General al Municipiului București, se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, utilizându-se criteriul prevăzut în anexa nr. 7, pentru 50% din sume, iar pentru diferență, criterii specifice aprobate prin hotărâri ale acestora.

Art. 26. - Jurisprudență

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat potrivit legii, ale creșelor, precum și ale centrelor județene și locale de consultanță agricolă, în sumă de 34.350,9 miliarde lei, sunt prevăzute în anexele nr. 8, 8a) și 8b). Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București se face de către consiliul județean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului București, prin hotărâre și cu asistența tehnică de specialitate a direcției generale a finanțelor publice și, după caz, a inspectoratului școlar județean sau al municipiului București.

(2) Pentru finanțarea cheltuielilor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, instituțiilor de cultură, creșelor, centrelor județene și locale de consultanță agricolă, pe lângă sumele defalcate de la bugetul de stat, autoritățile administrației publice locale vor aloca și sume din bugetele proprii ale acestora.

(3) Numărul maxim de posturi finanțat pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 9.

(4) Din bugetele locale se suportă și cheltuielile aferente facilităților de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Consiliile locale pot acorda burse de studii pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 27. -

(1) În anul 2003 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, în sumă de 1.900,0 miliarde lei.

(2) Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu Ministerul Administrației Publice, repartizează transferurile respective pe județe și pe municipiul București și, în cadrul acestora, pe unități administrativ-teritoriale, pentru finanțarea unor proiecte de investiții care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaționale.

(3) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităților municipale cu finanțare parțială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaționale, pentru contractele încheiate cu finanțare mixtă din împrumuturi externe și din fonduri locale, respectiv alocații din bugetele locale și transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acordă, în condițiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe, au obligația să analizeze lunar execuția lucrărilor de investiții și, în situația constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finanțelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziție globală.

Art. 28. -

Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2003 sunt prevăzute în anexa nr. 10.

Art. 29. -

(1) Serviciile publice comunitare pentru situații de urgență și de evidență a persoanelor se vor organiza, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, și ale Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, în subordinea autorităților administrației publice locale și se vor finanța din bugetele acestora, după aprobarea prin hotărâre a Guvernului a protocoalelor de predare-primire a activităților respective.

(2) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările rezultate în urma acțiunii de predare-primire a acestor activități în volumul și în structura bugetului de stat, bugetelor locale și bugetelor Ministerului de Interne și Ministerului Administrației Publice.

Art. 30. -

Regiile autonome de interes local care în anul 2003 se transformă, în condițiile legii, în societăți comerciale vor plăti la bugetele locale impozit pe profit și vărsăminte din profitul net aferent perioadei în care au funcționat ca regii autonome și impozit pe profit aferent perioadei din an în care funcționează ca societăți comerciale. În anii următori transformării în societăți comerciale impozitul pe profit se plătește la bugetul de stat, în condițiile prevederilor Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit.

CAPITOLUL VI Dispoziții referitoare la bugetul Fondului de
asigurări sociale de sănătate

Art. 31. -

(1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003, constituit în baza prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 11.

(2) La stabilirea sumelor care se prevăd în contractele ce se încheie de către spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru plata serviciilor medicale se au în vedere și cheltuielile aferente instalării și întreținerii aparaturii de înaltă performanță achiziționate din credite externe, contractate direct sau garantate de stat.

(3) Prevederile art. 10-12 se aplică și bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate.

CAPITOLUL VII Dispoziții referitoare la agenții economici

Art. 32. - Jurisprudență

(1) Regiile autonome, societățile și companiile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare și celelalte societăți comerciale pot efectua anual, în limita unei cote de până la 1,5%, aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariaților cu contract individual de muncă, cheltuieli sociale care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcționarea corespunzătoare a unor activități sau unități aflate în administrarea acestora potrivit legii, și anume: grădinițe, creșe, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști, precum și școlile pe care le au sub patronaj. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) În cadrul aceleiași limite prevăzute la alin. (1) unitățile menționate pot aloca sume și pentru: acoperirea unei părți din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaților; acoperirea parțială a costului transportului la și de la locul de muncă al salariaților; suportarea parțială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariații proprii și pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru înmormântare; acordarea de ajutoare unor salariați care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, pentru acoperirea unei părți din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, precum și pentru contribuția la fondurile de intervenție ale asociației profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare. De asemenea, unitățile menționate pot contribui prin alocarea unor sume la ajutorarea copiilor din școli și din centrele de plasament. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

(3) Persoanele fizice care desfășoară activități independente și care obțin venituri comerciale sau venituri din profesii libere, precum și asociațiile fără personalitate juridică, care își desfășoară activitatea cu salariați încadrați cu contract individual de muncă, pot efectua, în limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru salariații în cauză, cheltuieli care sunt deductibile fiscal la calculul venitului net pentru destinațiile prevăzute la alin. (2).

(4) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) și (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecția socială, acordate de către regiile autonome, societățile și companiile naționale subvenționate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum și de către societățile comerciale subvenționate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit și aprobat de către Guvern.

(5) Veniturile de natura celor prevăzute la alin. (2) și (3), realizate de salariați, nu se supun impozitării și completează prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 493/2002.

(6) Pentru regiile autonome, societățile și companiile naționale, subvenționate de la bugetul de stat, precum și pentru societățile comerciale subvenționate de la bugetul de stat și societățile comerciale cu capital de stat, care au prevăzut în actul constitutiv de înființare aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli prin hotărâre a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate sunt deductibile fiscal în limitele aprobate prin legile care le reglementează și se aprobă de către Guvern o dată cu aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora.

(7) De prevederile alineatului precedent beneficiază și institutele naționale de cercetare-dezvoltare ale căror bugete de venituri și cheltuieli se aprobă, potrivit prevederilor Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităților de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 33. -

(1) Regiile autonome, societățile și companiile naționale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanțelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, județene și de Consiliul General al Municipiului București, după caz.

(2) Titlurile negociabile pot fi obligațiuni sau orice alte titluri de credit stabilite de Ministerul Finanțelor Publice.

CAPITOLUL VIII Responsabilități în aplicarea legii

Art. 34. -

Creditele de angajament pentru acțiunile multianuale, în anul 2003, sunt la nivelul creditelor bugetare.

Art. 35. -

Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură și între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcție de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

Art. 36. -

(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finanțare internațională.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pentru anul 2003, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, precum și cele necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare" și "Programe cu finanțare nerambursabilă", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția celor efectuate la aceleași alineate de cheltuieli.

(4) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatul "Programe cu finanțare nerambursabilă" pentru cofinanțarea acțiunilor aferente Programului Național de Aderare a României la Uniunea Europeană se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în Program.

(5) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiții.

Art. 37. -

(1) Sumele destinate plății cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plății eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naționale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contribuția României la organisme financiar-bancare internaționale, stabilită potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, la organisme financiar-bancare internaționale, pentru programe comunitare, precum și a rambursărilor de credite externe, a plăților de dobânzi și a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele articolului de cheltuieli "Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".

Art. 38. -

(1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, societăților comerciale subvenționate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor și a altor organe centrale coordonatoare, precum și bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2003 ale societăților comerciale cu capital de stat care au această prevedere în actul constitutiv.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) se aprobă și bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare.

CAPITOLUL IX Dispoziții finale

Art. 39. - Jurisprudență

(1) În anul 2003 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masă emise de către unitățile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, pentru un număr maxim de 1.426.000 salariați în trimestrul I, 1.476.000 salariați în trimestrul II, 1.526.000 salariați în trimestrul III și 1.576.000 salariați în trimestrul IV, și acordate de către angajatori salariaților, în limita valorii nominale prevăzută de lege.

(2) De asemenea sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzătoare valorii nominale a tichetelor de masă acordate salariaților proprii de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Unitățile emitente autorizate potrivit legii pot emite tichete de masă pentru un număr de salariați mai mare decât cel prevăzut în autorizație numai în cazul în care aceștia aparțin unor categorii de angajatori care realizează activități nonprofit.

(4) În bugetele instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv ale activităților de pe lângă unele instituții publice, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masă, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinație. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 40. -

(1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor și a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanțelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanțelor judecătorești, precum și obligațiile bănești ale statului român, născute din aplicarea Convenției europene a drepturilor omului și constatate prin acorduri de soluționare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei și hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanțelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat pe anul 2003.

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru despăgubiri civile, precum și pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, se asigură și fondurile necesare în vederea aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată.

(3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru despăgubiri civile, precum și pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, se asigură, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, și fondurile necesare în vederea suportării cheltuielilor judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în care Guvernul României este parte. Pe măsura necesităților de finanțare se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat și în bugetele celor doi ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plățile.

Art. 41. -

(1) Pentru proiectele de investiții finanțate din credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internaționale - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și altele - echivalentul în valuta împrumutului al părții în lei, reprezentând contribuția părții române la finanțarea acestor proiecte, este cel valabil la data încheierii acordurilor de împrumut dintre România și organismele financiare respective și poate fi modificat pe parcursul executării lucrărilor cu diferențele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, în funcție de evoluția indicelui prețurilor de consum total, comunicat de Institutul Național de Statistică, pe propria răspundere a ordonatorilor principali de credite și a unităților beneficiare de împrumut extern.

(2) În cazul schimbării statutului juridic al beneficiarilor finali de credite externe contractate de statul român de la organismele financiare internaționale, menționate la alin. (1), transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din credite externe și, după caz, alocațiile din bugetele locale, reprezentând parțial contribuția părții române la finanțarea acestor proiecte, vor fi asigurate în continuare, în măsura în care Ministerul Finanțelor Publice a avizat schimbarea statutului juridic.

(3) Cheltuielile suplimentare rezultate în condițiile alin. (1), precum și eventualele depășiri provenite din modificarea unor dispoziții legale în domeniul impozitelor și taxelor aferente proiectelor pe parcursul derulării acestora se finanțează din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai împrumuturilor externe, după caz, până la finalizarea proiectelor respective.

Art. 42. -

(1) Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități vor asigura finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestora.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nici o activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.

Art. 43. -

Potrivit legii, drepturile asistentului personal al persoanei cu handicap, care acordă îngrijire permanentă copilului sau adultului cu handicap grav, se suportă din bugetele locale, iar indemnizația pentru însoțitor de care beneficiază pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 44. -

La o posibilă rectificare a bugetului de stat pe anul 2003 din eventualele surse suplimentare sau economii la cheltuieli se vor aloca cu prioritate fonduri pentru finanțarea acțiunilor de învățământ și agricultură.

Art. 45. -

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 13 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 27 noiembrie 2002.

Nr. 631.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1), Referințe (5)

BUGETUL DE STAT PE ANUL 2003- Sinteză -

- mii lei -
Capitol Sub- capitol Titlu/ Articol Alineat Denumire indicator Program 2003
A                                                                                          B                                                            C
0001 VENITURI - TOTAL 241.235.535.000
0002 I. VENITURI CURENTE 240.446.535.000
0003 A. VENITURI FISCALE 223.569.335.000
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 50.489.245.000
0101 IMPOZITUL PE PROFIT 39.396.000.000
0201 IMPOZITUL PE SALARII 280.000.000
01 Impozitul pe salarii - total 280.000.000
0601 IMPOZITUL PE VENIT 59.154.000.000
01 Impozit pe venituri din activități independente 1.180.000.000
02 Impozit pe venituri din salarii 53.383.000.000
03 Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor 735.000.000
04 Impozit pe venituri din dividende 2.190.000.000
05 Impozit pe venituri din dobânzi 380.000.000
06 Impozit pe alte venituri 102.000.000
07 Impozit pe venit din pensii 190.000.000
08 Impozitul pe veniturile obținute din jocurile de noroc, din premii și din prime în bani și/sau natură 60.000.000
09 Impozitul pe veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare și vânzarea părților sociale 50.000.000
10 Regularizări 290.000.000
11 Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală 70.000.000
12 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice nerezidente 470.000.000
13 Impozit pe veniturile din activități agricole 20.000.000
14 Impozitul pe veniturile obținute din valorificarea de bunuri în regim de consignație și din activități desfășurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial 34.000.000
0701 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad) -56.582.755.000
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -37.267.000.000
02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -15.718.320.000
03 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenționarea energiei termice livrate populației (se scad) -3.597.435.000
0801 ALTE IMPOZITE DIRECTE 5.942.000.000
01 Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente 3.591.000.000
02 Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorilor 15.000.000
03 Impozitul pe dividende de la societățile comerciale 2.300.000.000
08 Cote din taxe de școlarizare 35.000.000
30 Alte încasări din impozite directe 1.000.000
0901 CONTRIBUȚII 2.300.000.000
04 Contribuția pentru pensia suplimentară 600.000.000
09 Contribuția agenților economici pentru persoanele cu handicap 1.700.000.000
1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 173.080.090.000
1301 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 90.221.090.000
01 T.V.A. încasată 124.572.000.000
03 Sume defalcate din T.V.A. pentru bugetele locale (se scad) -34.350.910.000
1401 ACCIZE 45.880.000.000
1601 TAXE VAMALE 8.163.000.000
01 Taxe vamale de la persoane juridice 7.713.000.000
02 Taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitățile vamale 450.000.000
1701 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 28.816.000.000
01 Taxe pentru jocurile de noroc 400.000.000
03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 420.000.000
04 Taxa pentru activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale 2.000.000.000
07 Venituri cu destinație specială din cota unică asupra carburanților auto livrați la intern de producători, precum și pentru carburanții auto consumați de aceștia și asupra carburanților auto importați 11.928.000.000
10 Taxe judiciare de timbru 50.000.000
11 Venituri din timbru judiciar 80.000.000
12 Taxe de timbru pentru activitatea notarială 662.000.000
13 Taxe extrajudiciare de timbru 1.000.000
15 Amenzi judiciare 28.000.000
16 Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat 40.000.000
18 Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor 710.000.000
19 Venituri cu destinație specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice 6.220.000.000
21 Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc 225.000.000
22 Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import 12.000.000
24 Impozitul pe țițeiul din producția internă și gazele naturale 3.000.000.000
25 Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei 200.000.000
26 Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale 650.000.000
27 Venituri cu destinație specială din cotele aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviației civile 250.000.000
28 Impozit pe veniturile microîntreprinderilor 1.923.000.000
30 Alte încasări din impozite indirecte 17.000.000
1900 B. VENITURI NEFISCALE 16.877.200.000
2001 VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 2.000.000.000
2101 VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE 6.777.200.000
01 Taxe de metrologie 200.000
02 Venituri din taxe pentru prestații vamale 350.000.000
03 Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional 16.000.000
04 Taxe consulare 1.170.000.000
05 Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții 46.000.000
10 Taxe și alte venituri din protecția mediului 111.000.000
12 Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate 22.000.000
13 Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate 6.000.000
17 Taxe pentru învățământ 67.000.000
18 Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară 14.000.000
19 Venituri realizate cu ocazia participării la acțiuni sub egida organizațiilor internaționale 340.000.000
20 Venituri din prestări de servicii 1.901.000.000
22 Venituri din producerea riscurilor asigurate 9.000.000
30 Alte venituri de la instituțiile publice 2.725.000.000
2201 DIVERSE VENITURI 8.100.000.000
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 120.000.000
03 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale 1.626.000.000
04 Încasări din cota reținută conform Codului penal 4.000.000
05 Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți 850.000.000
06 Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăților comerciale sau companiilor naționale la care statul este acționar majoritar 6.000.000
07 Venituri din concesiuni și închirieri 4.198.000.000
08 Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe 12.000.000
09 Venituri din dobânzi 15.000.000
11 Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate 170.000.000
12 Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii 283.000.000
19 Venituri din dividende 410.000.000
20 Sumele provenite din recuperarea debitelor provenite din drepturile de pensii și asigurări sociale militare 5.000.000
21 Venituri din despăgubiri 1.000.000
30 Încasări din alte surse 400.000.000
3000 II. VENITURI DIN CAPITAL 551.000.000
3001 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 551.000.000
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 481.000.000
02 Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naționale și de mobilizare 40.000.000
08 Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare 30.000.000
4200 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 238.000.000
4201 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 238.000.000
01 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 900.000
05 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat 100.000
09 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL și ROMGAZ 200.000.000
10 Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară 22.000.000
11 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiții în turism 2.000.000
15 Încasări din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 3.000.000
17 Încasări din rambursarea microcreditelor acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 5.000.000
18 Încasări de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibili 5.000.000
5001 BUGET DE STAT 291.045.109.060
01 CHELTUIELI CURENTE 231.656.932.275
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 43.216.867.578
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 38.293.763.920
34 SUBVENȚII 13.857.919.110
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 7.423.570.541
35 02 Subvenții pe produse și activități 3.720.416.569
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 2.713.932.000
36 PRIME 771.100.000
38 TRANSFERURI 84.409.063.530
39 Transferuri consolidabile 6.377.615.702
39 01 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic 414.780.000
39 02 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri județene, comunale și pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localități rurale și urbane 2.647.716.579
39 03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.900.000.000
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul
Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 294.608.400
39 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul
Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 214.155.723
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 400.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcții de locuințe 385.000.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 37.000.000
39 24 Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 29.355.000
39 25 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 55.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 78.031.447.828
40 01 Locuințe 526.002.000
40 02 Burse 1.353.078.494
40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 11.721.638.345
40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 16.094.155.058
40 08 Ajutoare sociale 44.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 349.238.870
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 820.460.038
40 15 Plăți compensatorii 544.180.056
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 1.500.000.000
40 18 Transferuri aferente restructurării industriei de apărare 886.600.000
40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 827.256.000
40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 859.453.167
40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor 550.000.000
40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 785.771.800
40 24 Cheltuieli pentru susținerea transportului feroviar public de călători 4.741.000.000
40 26 Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare 7.625.364.468
40 27 Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială 76.032.840
40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 2.535.691.994
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 14.342.000
40 31 Transferuri pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 50.000.000
40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 196.052.808
40 33 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 51.699.662
40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 15.000.000
40 35 Finanțarea partidelor politice 70.300.000
40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural 4.700.000
40 37 Finanțarea unor programe și proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței 3.170.000
40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 2.200.000
40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 29.040.000
40 40 Sprijin financiar pentru producerea și distribuirea filmelor 35.620.000
40 41 Asociații și fundații 38.242.332
40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 329.676.000
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 70.595.000
40 44 Programe pentru sănătate 1.049.556.000
40 45 Programe pentru tineret 35.694.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 50.000.000
40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000
40 48 Meteorologie și hidrologie 335.500.000
40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 15.000.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită 55.000.000
40 53 Sprijinirea producătorilor agricoli 5.143.781.079
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 50.106.496
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 3.506.077.347
40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație 1.068.300.000
40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a învățământului superior 5.542.800.000
40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenților 6.000.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 66.000.000
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 1.268.971.071
40 61 Susținerea cultelor 147.000.000
40 62 Stimularea exporturilor 2.045.000.000
40 63 Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură 85.058.000
40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 1.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 646.655.000
40 68 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 30.250.000
40 69 Completarea primelor de asigurare 56.710.000
40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 157.007.260
40 75 Contribuția statului care se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 31.060.000
40 80 Alte transferuri 738.083.323
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici și mijlocii 192.214.860
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 97.350.000
40 83 Transferuri către Consiliul Național de Formare
Profesională a Adulților 3.641.000
40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul revoluției- Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 2.750.000
40 85 Transferuri pentru transportul de călători cu metroul 709.500.000
40 86 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 44.000.000
40 87 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 260.000.000
40 88 Transferuri către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice 2.954.000
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri 40.000.000
40 91 Rentă viageră 46.199.784
40 93 Programe comunitare 603.708.181
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 1.081.672.275
40 96 Programe SAPARD 16.287.220
49 DOBÂNZI 49.988.150.000
50 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 21.696.000.000
50 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 8.615.560.000
50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscurile garanțiilor date de stat în condițiile legii 11.871.450.000
50 04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 6.605.140.000
50 05 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 1.200.000.000
60 REZERVE 1.120.068.137
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 25.413.179.670
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 219.778.000
80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 163.000.000
80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 1.247.000
80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 55.531.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 33.755.219.115
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 33.755.219.115
85 01 Rambursări de credite externe 24.447.854.043
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 9.307.365.072
5100 Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE 18.325.223.444
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE 18.325.223.444
01 CHELTUIELI CURENTE 16.126.825.710
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.384.522.581
10 Cheltuieli cu salariile 7.830.369.447
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.805.686.790
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 264.651.140
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 514.860.478
14 Deplasări, detașări, transferări 968.954.726
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 660.505.015
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 308.449.711
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 3.719.647.497
21 Drepturi cu caracter social 26.003.700
22 Hrană 46.064.072
23 Medicamente și materiale sanitare 7.725.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.809.243.999
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 509.300.920
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 134.951.213
27 Reparații curente 247.921.942
28 Reparații capitale 433.499.970
29 Cărți și publicații 62.314.794
30 Alte cheltuieli 430.121.887
32 Fondul Președintelui 6.500.000
33 Fondul primului-ministru 6.000.000
34 SUBVENȚII 44.647.448
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 44.647.448
38 TRANSFERURI 978.008.184
40 Transferuri neconsolidabile 978.008.184
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 648.231.276
40 41 Asociații și fundații 1.612.332
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 235.291.823
40 80 Alte transferuri 800.000
40 93 Programe comunitare 5.334.065
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 70.451.468
40 96 Programe SAPARD 16.287.220
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.435.837.594
72 Investiții ale instituțiilor publice 1.355.837.594
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 80.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 762.560.140
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 762.560.140
85 01 Rambursări de credite externe 542.669.040
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 219.891.100
01 Administrația Prezidențială 139.373.200
02 Autorități legislative 1.955.054.710
03 Autorități judecătorești 5.872.314.915
04 Alte organe ale autorităților publice 899.467.035
05 Autorități executive 9.459.013.584
5400 Partea a II-a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 64.150.151.179
01 CHELTUIELI CURENTE 49.567.170.893
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 24.205.505.057
20 34 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII SUBVENȚII 20.602.333.352 3.056.891.625
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 3.056.891.625
38 TRANSFERURI 1.702.440.859
39 Transferuri consolidabile 504.891.123
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul
Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 290.735.400
39 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 214.155.723
40 Transferuri neconsolidabile 1.197.549.736
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 2.500.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 12.841.077
40 15 Plăți compensatorii 544.180.056
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 466.581.071
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 164.413.538
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.428.453.376
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 11.154.526.910
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 11.154.526.910
85 01 Rambursări de credite externe 9.917.067.740
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.237.459.170
5401 APĂRARE NAȚIONALĂ 31.754.822.013
01 CHELTUIELI CURENTE 21.275.583.548
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.462.503.256
10 Cheltuieli cu salariile 7.122.369.390
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 629.224.147
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 136.751.117
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 492.158.594
14 Deplasări, detașări, transferări 1.082.000.008
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 225.000.000
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 857.000.008
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 10.932.929.636
21 Drepturi cu caracter social 760.197.960
22 Hrană 3.995.535.773
23 Medicamente și materiale sanitare 45.998.611
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 2.193.065.617
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 2.609.171.460
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 800.939.443
27 Reparații curente 150.761.347
28 Reparații capitale 66.124.425
29 Cărți și publicații 4.000.000
30 Alte cheltuieli 307.135.000
38 TRANSFERURI 880.150.656
39 Transferuri consolidabile 129.120.600
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 129.120.600
40 Transferuri neconsolidabile 751.030.056
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 6.850.000
40 15 Plăți compensatorii 544.180.056
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 200.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.121.900.165
72 Investiții ale instituțiilor publice 2.121.900.165
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 8.357.338.300
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 8.357.338.300
85 01 Rambursări de credite externe 7.796.720.490
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 560.617.810
01 Administrație centrală 250.737.956
02 Apărare națională și operațiuni de menținere a păcii 20.040.638.605
03 Acțiuni de integrare euroatlantică și pentru constituirea forței de reacție rapidă 10.743.999.396
04 Parteneriat pentru pace 163.266.000
05 Plăți compensatorii 556.180.056
5501 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 32.395.329.166
01 CHELTUIELI CURENTE 28.291.587.345
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.743.001.801
10 Cheltuieli cu salariile 11.248.263.244
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 473.028.191
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 101.427.692
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 731.059.791
14 Deplasări, detașări, transferări 279.810.339
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 142.223.339
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 137.587.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 9.669.403.716
21 Drepturi cu caracter social 178.172.700
22 Hrană 4.911.842.494
23 Medicamente și materiale sanitare 13.967.659
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 844.220.508
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 571.807.486
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.036.040.741
27 Reparații curente 64.024.325
28 Reparații capitale 93.314.439
29 Cărți și publicații 5.212.900
30 Alte cheltuieli 324.781.723
34 SUBVENȚII 3.056.891.625
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 3.056.891.625
38 TRANSFERURI 822.290.203
39 Transferuri consolidabile 375.770.523
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 161.614.800
39 11 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 214.155.723
40 Transferuri neconsolidabile 446.519.680
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 2.500.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 5.991.077
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 5.691.994
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 1.342.000
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 266.581.071
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 164.413.538
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.306.553.211
71 Stocuri pentru rezerve materiale naționale și de mobilizare 850.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 1.305.703.211
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 2.797.188.610
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 2.797.188.610
85 01 Rambursări de credite externe 2.120.347.250
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 676.841.360
01 Administrație centrală 1.943.114.714
02 Poliție 8.755.495.095
03 Protecție și pază contra incendiilor 1.647.772.680
04 Paza și supravegherea frontierei 2.836.610.232
05 Jandarmerie 4.868.837.172
06 Siguranță națională 7.155.718.012
07 Penitenciare 3.251.547.348
50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică și siguranța națională 1.936.233.913
5700 Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 65.187.027.008
01 CHELTUIELI CURENTE 54.515.307.414
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.304.649.601
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 7.032.915.437
34 SUBVENȚII 2.619.475.799
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 2.619.475.799
38 TRANSFERURI 40.558.266.577
39 Transferuri consolidabile 1.768.200
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 1.768.200
40 Transferuri neconsolidabile 40.556.498.377
40 02 Burse 1.322.708.494
40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 11.721.638.345
40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 16.094.155.058
40 08 Ajutoare sociale 44.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 346.738.870
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 46.420.705
40 40 19 32 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 827.256.000 196.052.808
40 33 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 51.699.662
40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 15.000.000
40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural 4.700.000
40 37 Finanțarea unor programe și proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței 3.170.000
40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 2.200.000
40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 29.040.000
40 40 Sprijin financiar pentru producerea și distribuirea filmelor 35.620.000
40 41 Asociații și fundații 36.630.000
40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 329.676.000
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 70.595.000
40 44 Programe pentru sănătate 1.049.556.000
40 45 Programe pentru tineret 35.694.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 50.000.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 9.803.000
40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a învățământului superior 5.542.800.000
40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenților 6.000.000
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 802.390.000
40 61 Susținerea cultelor 147.000.000
40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 1.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 646.655.000
40 68 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 30.250.000
40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 157.007.260
40 75 Contribuția statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 31.060.000
40 80 Alte transferuri 69.334.325
40 83 Transferuri către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților 3.641.000
40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul revoluției-Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 2.750.000
40 87 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 260.000.000
40 88 Transferuri către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice 2.954.000
40 91 Rentă viageră 46.199.784
40 93 Programe comunitare 320.082.851
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 165.020.215
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.829.975.494
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 6.841.744.100
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 6.841.744.100
85 01 Rambursări de credite externe 5.492.100.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 1.349.644.100
5701 ÎNVĂȚĂMÂNT 15.335.569.682
01 CHELTUIELI CURENTE 12.458.987.575
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.433.441.516
10 Cheltuieli cu salariile 1.815.828.950
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 342.116.625
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 52.021.848
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 125.637.876
14 Deplasări, detașări, transferări 69.182.380
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 50.790.000
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 18.392.380
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.940.145.327
21 Drepturi cu caracter social 449.151.000
22 Hrană 475.790.004
23 Medicamente și materiale sanitare 3.211.322
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 280.822.484
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 44.423.784
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 217.712.600
27 Reparații curente 33.767.535
28 Reparații capitale 176.962.890
29 Cărți și publicații 20.332.054
30 Alte cheltuieli 88.362.699
31 Manuale 115.500.880
34 SUBVENȚII 889.862.200
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 889.862.200
38 TRANSFERURI 7.195.538.532
39 Transferuri consolidabile 1.680.000
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 1.680.000
40 Transferuri neconsolidabile 7.193.858.532
40 02 Burse 1.322.708.494
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 1.078.240
40 57 Transferuri pentru finanțarea de bază a învățământului superior 5.542.800.000
40 58 Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenților 6.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 12.195.000
40 80 Alte transferuri 7.302.937
40 93 Programe comunitare 251.141.851
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 50.632.010
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.212.412.887
72 Investiții ale instituțiilor publice 2.212.412.887
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 664.169.220
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 664.169.220
85 01 Rambursări de credite externe 285.495.860
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 378.673.360
01 Administrație centrală 132.540.647
02 Învățământ preșcolar 14.654.878
03 Învățământ primar și gimnazial 144.867.738
04 Învățământ liceal 354.316.759
09 Învățământ superior 8.863.760.466
10 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 160.162.580
14 Internate, cămine și cantine pentru elevi și studenți 550.054.600
20 Centre de calificare și recalificare 10.774.788
25 Servicii publice descentralizate 932.596.449
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 4.171.840.777
5801 SĂNĂTATE 12.428.438.253
01 CHELTUIELI CURENTE 4.920.139.346
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.262.137.236
10 Cheltuieli cu salariile 922.795.499
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 229.472.208
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 32.243.560
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 64.595.973
14 Deplasări, detașări, transferări 13.029.996
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 10.833.996
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 2.196.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.684.308.045
21 Drepturi cu caracter social 780.000
22 Hrană 515.342.233
23 Medicamente și materiale sanitare 316.403.222
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 184.957.694
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 444.419.975
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 43.017.650
27 Reparații curente 82.066.937
28 Reparații capitale 8.599.334
29 Cărți și publicații 2.035.000
30 Alte cheltuieli 86.686.000
34 SUBVENȚII 111.360.000
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 111.360.000
38 TRANSFERURI 1.862.334.065
39 Transferuri consolidabile 12.600
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 12.600
40 Transferuri neconsolidabile 1.862.321.465
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 10.375.465
40 44 Programe pentru sănătate 1.049.556.000
40 60 Transferuri pentru acțiuni de sănătate 802.390.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.404.525.047
72 Investiții ale instituțiilor publice 1.404.525.047
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 6.103.773.860
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 6.103.773.860
85 01 Rambursări de credite externe 5.190.577.330
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 913.196.530
01 Administrație centrală 840.000.000
03 Spitale 2.068.220.045
05 Creșe 2.053.912
07 Centre de transfuzii sanguine 504.000.000
09 Centre de sănătate 17.531.532
25 Servicii publice descentralizate 3.635.000.000
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 5.361.632.764
5901 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 4.855.471.342
01 CHELTUIELI CURENTE 4.754.678.782
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 262.972.722
10 Cheltuieli cu salariile 169.947.244
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 42.370.048
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 6.023.349
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 11.895.717
14 Deplasări, detașări, transferări 32.736.364
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 10.671.000
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 22.065.364
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.233.980.391
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 44.925.042
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 982.905.200
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 6.369.025
27 Reparații curente 3.368.391
28 Reparații capitale 1.608.900
29 Cărți și publicații 9.761.100
30 Alte cheltuieli 185.042.733
34 SUBVENȚII 1.596.499.699
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 1.596.499.699
38 TRANSFERURI 1.661.225.970
39 Transferuri consolidabile 75.600
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 75.600
40 Transferuri neconsolidabile 1.661.150.370
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 30.007.000
40 32 Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii 196.052.808
40 33 Proiecte de comunicare, informare publică și promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare 51.699.662
40 34 Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora 15.000.000
40 36 Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural 4.700.000
40 37 Finanțarea unor programe și proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și intoleranței 3.170.000
40 38 Finanțarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței Sighet" 2.200.000
40 39 Comenzi de stat pentru cărți și publicații 29.040.000
40 40 Sprijin financiar pentru producerea și distribuirea filmelor 35.620.000
40 45 Programe pentru tineret 35.694.000
40 46 Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român 50.000.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 9.803.000
40 61 Susținerea cultelor 147.000.000
40 64 Fondul la dispoziția primului-ministru pentru sprijinirea comunităților românești de pretutindeni 1.000.000
40 66 Contribuția statului la salarizarea personalului de cult 634.460.000
40 75 Contribuția statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea așezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granițelor 31.060.000
40 84 Finanțarea Ansamblului "Memorialul revoluției-Decembrie 1989" din municipiul Timișoara 2.750.000
40 87 Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 260.000.000
40 93 Programe comunitare 61.348.000
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 60.545.900
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90.352.560
72 Investiții ale instituțiilor publice 90.352.560
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 10.440.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 10.440.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 10.440.000
01 Administrație centrală 199.624.401
02 Biblioteci publice naționale 57.000.000
04 Muzee 318.127.817
05 Teatre și instituții profesioniste de spectacole și concerte 394.645.000
13 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 300.000.000
15 Culte religioase 812.520.000
20 Activitatea sportivă 1.013.532.994
21 Activitatea de tineret 91.886.000
25 Servicii publice descentralizate 136.342.000
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 1.531.793.130
6001 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 32.567.547.731
01 CHELTUIELI CURENTE 32.381.501.711
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 346.098.127
10 Cheltuieli cu salariile 246.033.112
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 57.109.217
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 8.692.008
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 17.221.130
14 Deplasări, detașări, transferări 17.042.660
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 9.217.660
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 7.825.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.174.481.674
21 Drepturi cu caracter social 1.399.389.570
22 Hrană 626.000
23 Medicamente și materiale sanitare 2.318.000
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 72.518.344
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 28.990.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 6.050.000
27 Reparații curente 20.988.000
28 Reparații capitale 22.486.935
29 Cărți și publicații 2.538.000
30 Alte cheltuieli 618.576.825
34 SUBVENȚII 21.753.900
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 21.753.900
38 TRANSFERURI 29.839.168.010
40 Transferuri neconsolidabile 29.839.168.010
40 03 Alocații și alte ajutoare pentru copii 11.721.638.345
40 04 Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 16.094.155.058
40 08 Ajutoare sociale 44.000.000
40 09 Alte ajutoare, alocații și indemnizații 346.738.870
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 4.960.000
40 19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 827.256.000
40 41 Asociații și fundații 36.630.000
40 42 Alocație de încredințare și plasament familial 329.676.000
40 43 Ajutor anual pentru veteranii de război 70.595.000
40 68 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 30.250.000
40 70 Susținerea sistemului de protecție a copilului 157.007.260
40 80 Alte transferuri 62.031.388
40 83 Transferuri către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților 3.641.000
40 88 Transferuri către Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice 2.954.000
40 91 Rentă viageră 46.199.784
40 93 Programe comunitare 7.593.000
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 53.842.305
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.685.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 122.685.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 63.361.020
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 63.361.020
85 01 Rambursări de credite externe 16.026.810
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 47.334.210
01 Administrație centrală 245.049.367
08 Centre de primire a minorilor 3.040.888
09 Ajutor social 44.000.000
14 Alocația de încredințare și plasament familial 336.303.000
15 Alocația de stat pentru copii 11.978.430.745
17 Ajutoare pentru soții de militari în termen 8.597.534
18 Centre de primire, triere și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 15.192.667
19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 892.526.000
20 Pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri I.O.V.R., veterani de război și pentru alte categorii de beneficiari 7.051.991.355
21 Pensii militari 7.885.486.913
25 Servicii publice descentralizate 311.527.073
29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 2.149.384
37 Ajutoare speciale 1.474.484.419
38 Indemnizații nevăzători salariați 3.229.200
43 Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 199.047.905
48 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 30.250.000
50 Alte acțiuni privind asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații 2.086.241.281
6300 Partea a IV-a - SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 8.125.761.051
01 CHELTUIELI CURENTE 2.494.375.042
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 266.978.272
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 141.721.212
34 SUBVENȚII 8.606.000
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 8.606.000
38 TRANSFERURI 2.077.069.558
39 Transferuri consolidabile 822.000.000
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 400.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcții de locuințe 385.000.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 37.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 1.255.069.558
40 01 Locuințe 526.002.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 12.050.954
40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 522.002.770
40 93 Programe comunitare 14.106.750
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 145.907.084
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.429.788.039
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 2.201.597.970
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 2.201.597.970
85 01 Rambursări de credite externe 1.475.558.890
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 726.039.080
6301 01 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE CHELTUIELI CURENTE 5.818.906.660 1.913.610.770
34 SUBVENȚII 8.606.000
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 8.606.000
38 TRANSFERURI 1.905.004.770
39 Transferuri consolidabile 822.000.000
39 14 Program privind pietruirea drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor 400.000.000
39 19 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru construcții de locuințe 385.000.000
39 20 Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism 37.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 1.083.004.770
40 01 Locuințe 526.002.000
40 47 Cadastru imobiliar 35.000.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 522.002.770
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.874.399.100
72 Investiții ale instituțiilor publice 1.370.324.600
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 504.074.500
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 2.030.896.790
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 2.030.896.790
85 01 Rambursări de credite externe 1.475.558.890
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 555.337.900
08 Locuințe 2.943.130.140
50 Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe 2.875.776.520
6401 MEDIU ȘI APE 2.306.854.391
01 CHELTUIELI CURENTE 580.764.272
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 266.978.272
10 Cheltuieli cu salariile 189.119.020
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 47.279.755
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 6.619.166
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 13.238.331
14 Deplasări, detașări, transferări 10.722.000
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 6.282.000
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 4.440.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 141.721.212
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 50.825.212
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 73.384.050
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.677.500
27 Reparații curente 3.073.200
29 Cărți și publicații 1.910.250
30 Alte cheltuieli 10.851.000
38 TRANSFERURI 172.064.788
40 Transferuri neconsolidabile 172.064.788
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 12.050.954
40 93 Programe comunitare 14.106.750
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 145.907.084
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.555.388.939
72 Investiții ale instituțiilor publice 64.500.000
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 1.490.888.939
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 170.701.180
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 170.701.180
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 170.701.180
01 Administrație centrală 124.000.000
02 Dezvoltare surse de apă, acumulări și amenajări hidrotehnice 1.616.090.119
03 Supraveghere și protecție mediu, reducerea și controlul poluării 550.000.000
04 Prospecțiuni geologice privind sursele de apă 2.000.000
05 Controlul activităților nucleare 14.764.272
6600 Partea a V-a - ACȚIUNI ECONOMICE 73.495.952.957
01 CHELTUIELI CURENTE 48.614.000.673
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.825.620.692
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 5.896.840.473
34 SUBVENȚII 8.010.881.841
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 1.676.533.272
35 02 Subvenții pe produse și activități 3.620.416.569
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 2.713.932.000
36 PRIME 771.100.000
38 TRANSFERURI 32.109.557.667
39 Transferuri consolidabile 3.146.851.579
39 01 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic 414.780.000
39 02 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri județene, comunale și pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localități rurale și urbane 2.647.716.579
39 24 Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 29.355.000
39 25 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 55.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 28.962.706.088
40 02 Burse 28.320.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 49.486.632
40 18 Transferuri aferente restructurării industriei de apărare 886.600.000
40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 859.453.167
40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor 550.000.000
40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 785.771.800
40 24 Cheltuieli pentru susținerea transportului feroviar public de călători 4.741.000.000
40 26 Transferuri aferente Fondului Național de
Preaderare 7.625.364.468
40 48 Meteorologie și hidrologie 335.500.000
40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 15.000.000
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită 55.000.000
40 53 Sprijinirea producătorilor agricoli 5.143.781.079
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 50.106.496
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 2.738.979.754
40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație 1.068.300.000
40 62 Stimularea exporturilor 2.045.000.000
40 63 Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură 85.058.000
40 69 Completarea primelor de asigurare 56.710.000
40 80 Alte transferuri 178.243.187
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici și mijlocii 192.214.860
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 97.350.000
40 85 Transferuri pentru transportul de călători cu metroul 709.500.000
40 86 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 44.000.000
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri 40.000.000
40 93 Programe comunitare 12.086.675
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 519.879.970
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 12.246.686.699
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 12.635.265.585
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 12.635.265.585
85 01 Rambursări de credite externe 6.984.678.213
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 5.650.587.372
6601 INDUSTRIE 15.260.497.563
01 CHELTUIELI CURENTE 6.997.384.271
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 132.958.090
10 Cheltuieli cu salariile 91.077.000
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 22.599.190
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 3.337.810
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 6.375.090
14 Deplasări, detașări, transferări 9.569.000
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 2.499.200
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 7.069.800
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 227.490.382
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 43.505.150
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 11.000.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.300.000
27 Reparații curente 2.450.000
29 Cărți și publicații 750.000
30 Alte cheltuieli 168.485.232
34 SUBVENȚII 3.598.572.760
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 1.473.450
35 02 Subvenții pe produse și activități 3.595.867.310
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 1.232.000
38 TRANSFERURI 3.038.363.039
39 Transferuri consolidabile 414.780.000
39 01 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic 414.780.000
40 Transferuri neconsolidabile 2.623.583.039
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 7.420.772
40 18 Transferuri aferente restructurării industriei de apărare 886.600.000
40 22 Cheltuieli pentru susținerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor 550.000.000
40 23 Protecție socială ce se acordă pentru unele activități din sectorul minier 785.771.800
40 50 Cheltuieli pentru valorificarea cenușilor de pirită 55.000.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 237.788.980
40 80 Alte transferuri 3.651.487
40 82 Transferuri pentru acțiuni de ecologizare 97.350.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.843.548.840
72 Investiții ale instituțiilor publice 152.500.000
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 6.691.048.840
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 1.419.564.452
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 1.419.564.452
85 01 Rambursări de credite externe 713.720.650
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 705.843.802
01 Administrație centrală 369.342.694
02 Prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale 150.000.000
03 Combustibili minerali solizi 1.817.203.917
06 Resurse minerale, altele decât combustibili 3.079.698.792
07 Industrie prelucrătoare 416.758.161
08 Dezvoltarea sistemului energetic finanțată din venituri cu destinație specială 5.920.000.000
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 3.507.493.999
6701 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 14.099.112.707
01 CHELTUIELI CURENTE 12.967.350.257
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.299.238.020
10 Cheltuieli cu salariile 990.301.172
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 179.468.043
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 25.125.526
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 50.251.052
14 Deplasări, detașări, transferări 54.092.227
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 45.892.227
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 8.200.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.258.443.282
22 Hrană 1.440.000
23 Medicamente și materiale sanitare 78.994.800
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 172.931.600
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 897.012.007
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 18.186.000
27 Reparații curente 10.000.000
28 Reparații capitale 69.573.060
29 Cărți și publicații 2.545.015
30 Alte cheltuieli 7.760.800
34 SUBVENȚII 4.119.080.000
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 1.406.380.000
35 03 Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 2.712.700.000
36 PRIME 771.100.000
37 Prime acordate producătorilor agricoli 771.100.000
38 TRANSFERURI 5.519.488.955
40 Transferuri neconsolidabile 5.519.488.955
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 14.632.505
40 31 Transferuri pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor 50.000.000
40 53 Sprijinirea producătorilor agricoli 5.143.781.079
40 54 Cabaline din patrimoniul genetic național 50.106.496
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 39.320.905
40 63 Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură 85.058.000
40 69 Completarea primelor de asigurare 56.710.000
40 89 Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri 40.000.000
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 39.879.970
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 910.000.000
72 Investiții ale instituțiilor publice 301.000.000
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 609.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 221.762.450
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 221.762.450
85 01 Rambursări de credite externe 121.876.170
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.886.280
01 Administrație centrală 151.031.875
02 Amendare soluri acide și alcaline 50.000.000
03 Acoperire sume fixe la semințe 1.092.700.000
04 Combatere dăunători și boli în sectorul vegetal 365.714.016
05 Reproducție și selecție animale 302.668.105
06 Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole 80.132.650
07 Subvenționare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli 120.000.000
10 Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 5.914.881.079
14 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combatere a eroziunii solului 1.902.523.680
15 Silvicultură 461.416.449
17 Prevenirea și combaterea bolilor la animale și combaterea epizootiilor 615.500.000
18 Despăgubiri în caz de calamități naturale 141.768.000
25 Servicii publice descentralizate 2.563.293.017
50 Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii și silviculturii 337.483.836
6801 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 30.307.549.516
01 CHELTUIELI CURENTE 16.275.499.771
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 204.426.452
10 Cheltuieli cu salariile 135.534.791
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 34.335.917
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 6.591.266
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 9.487.436
14 Deplasări, detașări, transferări 18.477.042
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 5.418.198
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 13.058.844
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 3.968.471.646
21 Drepturi cu caracter social 507.247
22 Hrană 1.247.827
23 Medicamente și materiale sanitare 26.785
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 49.940.282
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 35.049.425
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 3.069.548
27 Reparații curente 3.147.720.003
28 Reparații capitale 719.373.159
29 Cărți și publicații 2.631.385
30 Alte cheltuieli 8.905.985
34 SUBVENȚII 24.549.259
35 02 Subvenții pe produse și activități 24.549.259
38 TRANSFERURI 12.078.052.414
39 Transferuri consolidabile 2.677.071.579
39 02 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri județene, comunale și pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localități rurale și urbane 2.647.716.579
39 24 Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 29.355.000
40 Transferuri neconsolidabile 9.400.980.835
40 02 Burse 28.320.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 15.152.141
40 24 Cheltuieli pentru susținerea transportului feroviar public de călători 4.741.000.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 2.336.642.019
40 56 Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviație și navigație 1.068.300.000
40 80 Alte transferuri 9.980.000
40 85 Transferuri pentru transportul de călători cu metroul 709.500.000
40 93 Programe comunitare 12.086.675
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 480.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.499.898.752
72 Investiții ale instituțiilor publice 126.716.782
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 3.373.181.970
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 10.532.150.993
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 10.532.150.993
85 01 Rambursări de credite externe 5.786.434.563
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 4.745.716.430
01 Administrație centrală 854.023.077
02 Aviație civilă 3.310.167.648
03 Navigație civilă 1.117.605.916
05 Drumuri și poduri 6.036.231.175
06 Transport feroviar 9.333.255.913
07 Transport în comun 1.895.974.310
08 Aeroporturi de interes local 29.355.000
09 Aviație civilă finanțată din venituri cu destinație specială 149.940.153
10 Comunicații 6.111.813
11 Drumuri finanțate din venituri cu destinație specială 7.564.904.511
50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor și comunicațiilor 9.980.000
6901 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 13.828.793.171
01 CHELTUIELI CURENTE 12.373.766.374
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 188.998.130
10 Cheltuieli cu salariile 130.805.053
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 31.343.830
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 5.730.336
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 9.156.202
14 Deplasări, detașări, transferări 11.962.709
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 5.728.527
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 6.234.182
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 442.435.163
22 Hrană 31.625
23 Medicamente și materiale sanitare 1.265
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 129.065.464
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 45.491.518
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 8.291.000
27 Reparații curente 19.986.000
28 Reparații capitale 38.110.000
29 Cărți și publicații 1.186.776
30 Alte cheltuieli 200.271.515
34 SUBVENȚII 268.679.822
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 268.679.822
38 TRANSFERURI 11.473.653.259
39 Transferuri consolidabile 55.000.000
39 25 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare 55.000.000
40 Transferuri neconsolidabile 11.418.653.259
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 12.281.214
40 21 Plăți efectuate în cadrul programelor de dezvoltare 859.453.167
40 26 Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare 7.625.364.468
40 48 Meteorologie și hidrologie 335.500.000
40 49 Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor 15.000.000
40 55 Programe cu finanțare rambursabilă 125.227.850
40 62 Stimularea exporturilor 2.045.000.000
40 80 Alte transferuri 164.611.700
40 81 Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici și mijlocii 192.214.860
40 86 Programul de realizare a sistemului național antigrindină 44.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 993.239.107
71 Stocuri pentru rezerve materiale naționale și de mobilizare 949.965.077
72 Investiții ale instituțiilor publice 43.159.455
73 Investiții ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat 114.575
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 461.787.690
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 461.787.690
85 01 Rambursări de credite externe 362.646.830
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.140.860
01 Administrație centrală 1.409.129.723
02 Rezerve materiale naționale și de mobilizare 1.252.320.579
03 Prevenire și combatere inundații și ghețuri 16.182.433
04 Meteorologie și hidrologie 752.562.490
05 Stimulare producție de export și a exportului 2.045.000.000
07 Stimulare întreprinderi mici și mijlocii 192.214.860
10 Sistemul Național Antigrindină 44.000.000
13 Promovarea și dezvoltarea turismului 193.338.796
18 Fondul Național de Preaderare 7.625.364.468
50 Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 298.679.822
7100 Partea a VI-a - ALTE ACȚIUNI 8.532.997.284
01 CHELTUIELI CURENTE 7.331.034.406
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.229.591.375
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 900.305.949
34 SUBVENȚII 117.416.397
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 17.416.397
35 02 Subvenții pe produse și activități 100.000.000
38 TRANSFERURI 5.083.720.685
39 Transferuri consolidabile 2.104.800
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 2.104.800
40 Transferuri neconsolidabile 5.081.615.885
40 02 Burse 2.050.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 51.429.394
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 1.500.000.000
40 27 Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială 76.032.840
40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 2.530.000.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 13.000.000
40 35 Finanțarea partidelor politice 70.300.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 66.000.000
40 80 Alte transferuri 489.705.811
40 93 Programe comunitare 252.097.840
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 16.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.042.438.468
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 159.524.410
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 159.524.410
85 01 Rambursări de credite externe 35.780.160
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 123.744.250
7101 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 3.442.340.861
01 CHELTUIELI CURENTE 3.254.127.450
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 635.798.790
10 Cheltuieli cu salariile 478.619.850
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 104.633.413
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 16.515.904
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 33.488.687
14 Deplasări, detașări, transferări 2.540.936
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 1.735.112
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 805.824
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 338.077.518
21 Drepturi cu caracter social 5.257.093
22 Hrană 8.248.284
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 36.126.961
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 44.763.006
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.937.560
27 Reparații curente 2.885.515
28 Reparații capitale 6.075.000
29 Cărți și publicații 1.782.110
30 Alte cheltuieli 231.001.989
34 SUBVENȚII 17.416.397
35 01 Subvenții de la buget pentru instituții publice 17.416.397
38 TRANSFERURI 2.262.834.745
39 Transferuri consolidabile 37.800
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 37.800
40 Transferuri neconsolidabile 2.262.796.945
40 02 Burse 2.050.000
40 11 Contribuții și cotizații la organisme internaționale 51.429.394
40 16 Fondul de cercetare-dezvoltare 1.500.000.000
40 59 Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi) 66.000.000
40 80 Alte transferuri 375.219.711
40 93 Programe comunitare 252.097.840
40 94 Programe cu finanțare nerambursabilă 16.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 188.213.411
72 Investiții ale instituțiilor publice 188.213.411
01 Administrație centrală 158.699.967
02 Cercetare fundamentală 481.196.461
03 Cercetare aplicativă și experimentală 2.378.333.597
50 Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 424.110.836
7201 ALTE ACȚIUNI 5.090.656.423
01 CHELTUIELI CURENTE 4.076.906.956
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 593.792.585
10 Cheltuieli cu salariile 435.817.603
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 90.509.567
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 13.358.854
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 30.546.561
14 Deplasări, detașări, transferări 23.560.000
14 01 - deplasări, detașări, transferări în țară 13.822.600
14 02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 9.737.400
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 562.228.431
21 Drepturi cu caracter social 1.595.000
22 Hrană 47.028.609
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 162.470.192
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 29.225.163
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 62.962.500
27 Reparații curente 2.677.500
28 Reparații capitale 90.000
29 Cărți și publicații 793.000
30 Alte cheltuieli 255.386.467
34 SUBVENȚII 100.000.000
35 02 Subvenții pe produse și activități 100.000.000
38 TRANSFERURI 2.820.885.940
39 Transferuri consolidabile 2.067.000
39 10 Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen 2.067.000
40 Transferuri neconsolidabile 2.818.818.940
40 27 Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială 76.032.840
40 28 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000
40 29 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 2.530.000.000
40 30 Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 13.000.000
40 35 Finanțarea partidelor politice 70.300.000
40 80 Alte transferuri 114.486.100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 854.225.057
72 Investiții ale instituțiilor publice 854.225.057
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 159.524.410
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 159.524.410
85 01 Rambursări de credite externe 35.780.160
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 123.744.250
01 Administrație centrală vamală și unități teritoriale 789.897.785
05 Sistemul național de decorații 22.000.000
06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaționale 5.904.720
07 Protecție civilă 206.781.086
08 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000
10 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 2.530.000.000
11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 13.000.000
12 Dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale 862.707.319
13 Programe de informare și prezentare a imaginii României 257.759.000
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 7.455.000
19 Zboruri speciale 100.000.000
20 Fondul Român de Dezvoltare Socială 125.602.840
22 Proiecte de finanțare rurală 8.950.000
50 Alte cheltuieli 145.598.673
8400 Partea a XI-a - TRANSFERURI 1.900.000.000
8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 1.900.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.900.000.000
38 TRANSFERURI 1.900.000.000
39 Transferuri consolidabile 1.900.000.000
39 03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.900.000.000
03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.900.000.000
8600 Partea a XII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE 219.778.000
8601 ÎMPRUMUTURI 219.778.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 219.778.000
80 02 Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 163.000.000
80 05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 1.247.000
80 13 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 55.531.000
02 Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 163.000.000
05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 1.247.000
11 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 55.531.000
8800 Partea a XIII-a - PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI ALTE 49.988.150.000
CHELTUIELI
8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ȘI ALTE CHELTUIELI 49.988.150.000
01 CHELTUIELI CURENTE 49.988.150.000
49 DOBÂNZI 49.988.150.000
50 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 21.696.000.000
50 02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 8.615.560.000
50 03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat în condițiile legii 11.871.450.000
50 04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 6.605.140.000
50 05 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 1.200.000.000
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 21.696.000.000
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 8.615.560.000
03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat în condițiile legii 11.871.450.000
04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 6.605.140.000
05 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 1.200.000.000
9500 Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVĂ 1.120.068.137
9501 FONDURI DE REZERVĂ 1.120.068.137
60 REZERVE 1.120.068.137
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 800.068.137
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 200.000.000
03 Fond la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova 120.000.000
9901 DEFICIT -49.809.574.060
Referințe (97)

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole,
titluri de cheltuieli, pe anul 2003

- mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Titlu/ Ali- neat Ar- ticol Denumire indicator Program 2003
                      A                                                                      B                                                                    C
5000 TOTAL GENERAL 362.371.552.503
01 CHELTUIELI CURENTE 278.055.443.864
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 44.517.190.086
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 45.357.196.776
34 SUBVENȚII 14.118.816.110
36 PRIME 771.100.000
38 TRANSFERURI 122.182.922.755
49 DOBÂNZI 49.988.150.000
60 REZERVE 1.120.068.137
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50.266.569.524
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 294.320.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 33.755.219.115
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 33.755.219.115
85 01 Rambursări de credite externe 24.447.854.043
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 9.307.365.072
5001 BUGET DE STAT 291.045.109.060
01 CHELTUIELI CURENTE 231.656.932.275
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 43.216.867.578
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 38.293.763.920
34 SUBVENȚII 13.857.919.110
36 PRIME 771.100.000
38 TRANSFERURI 84.409.063.530
49 DOBÂNZI 49.988.150.000
60 REZERVE 1.120.068.137
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 25.413.179.670
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 219.778.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 33.755.219.115
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 33.755.219.115
85 01 Rambursări de credite externe 24.447.854.043
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 9.307.365.072
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE 18.325.223.444
01 CHELTUIELI CURENTE 16.126.825.710
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.384.522.581
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 3.719.647.497
34 SUBVENȚII 44.647.448
38 TRANSFERURI 978.008.184
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.435.837.594
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 762.560.140
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 762.560.140
85 01 Rambursări de credite externe 542.669.040
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 219.891.100
01 Administrația Prezidențială 139.373.200
02 Autorități legislative 1.955.054.710
03 Autorități judecătorești 5.872.314.915
04 Alte organe ale autorităților publice 899.467.035
05 Autorități executive 9.459.013.584
5401 APĂRARE NAȚIONALĂ 31.754.822.013
01 CHELTUIELI CURENTE 21.275.583.548
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 9.462.503.256
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 10.932.929.636
38 TRANSFERURI 880.150.656
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.121.900.165
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 8.357.338.300
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 8.357.338.300
85 01 Rambursări de credite externe 7.796.720.490
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 560.617.810
01 Administrație centrală 250.737.956
02 Apărare națională și operațiuni de menținere a păcii 20.040.638.605
03 Acțiuni de integrare euroatlantică și pentru constituirea forței de reacție rapidă 10.743.999.396
04 Parteneriat pentru pace 163.266.000
05 Plăți compensatorii 556.180.056
5501 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 32.395.329.166
01 CHELTUIELI CURENTE 28.291.587.345
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 14.743.001.801
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 9.669.403.716
34 SUBVENȚII 3.056.891.625
38 TRANSFERURI 822.290.203
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.306.553.211
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 2.797.188.610
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 2.797.188.610
85 01 Rambursări de credite externe 2.120.347.250
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 676.841.360
01 Administrație centrală 1.943.114.714
02 Poliție 8.755.495.095
03 Protecție și pază contra incendiilor 1.647.772.680
04 Paza și supravegherea frontierei 2.836.610.232
05 Jandarmerie 4.868.837.172
06 Siguranță națională 7.155.718.012
07 Penitenciare 3.251.547.348
50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică și siguranța națională 1.936.233.913
5701 ÎNVĂȚĂMÂNT 15.335.569.682
01 CHELTUIELI CURENTE 12.458.987.575
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.433.441.516
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.940.145.327
34 SUBVENȚII 889.862.200
38 TRANSFERURI 7.195.538.532
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.212.412.887
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 664.169.220
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 664.169.220
85 01 Rambursări de credite externe 285.495.860
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 378.673.360
01 Administrație centrală 132.540.647
02 Învățământ preșcolar 14.654.878
03 Învățământ primar și gimnazial 144.867.738
04 Învățământ liceal 354.316.759
09 Învățământ superior 8.863.760.466
10 Biblioteci centrale, universitare și pedagogice 160.162.580
14 Internate, cămine și cantine pentru elevi și studenți 550.054.600
20 Centre de calificare și recalificare 10.774.788
25 Servicii publice descentralizate 932.596.449
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 4.171.840.777
5801 SĂNĂTATE 12.428.438.253
01 CHELTUIELI CURENTE 4.920.139.346
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.262.137.236
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.684.308.045
34 SUBVENȚII 111.360.000
38 TRANSFERURI 1.862.334.065
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.404.525.047
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 6.103.773.860
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 6.103.773.860
85 01 Rambursări de credite externe 5.190.577.330
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 913.196.530
01 Administrație centrală 840.000.000
03 Spitale 2.068.220.045
05 Creșe 2.053.912
07 Centre de transfuzii sanguine 504.000.000
09 Centre de sănătate 17.531.532
25 Servicii publice descentralizate 3.635.000.000
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 5.361.632.764
5901 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 4.855.471.342
01 CHELTUIELI CURENTE 4.754.678.782
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 262.972.722
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.233.980.391
34 SUBVENȚII 1.596.499.699
38 TRANSFERURI 1.661.225.970
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90.352.560
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 10.440.000
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 10.440.000
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 10.440.000
01 Administrație centrală 199.624.401
02 Biblioteci publice naționale 57.000.000
04 Muzee 318.127.817
05 Teatre și instituții profesioniste de spectacole și concerte 394.645.000
13 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice 300.000.000
15 Culte religioase 812.520.000
20 Activitatea sportivă 1.013.532.994
21 Activitatea de tineret 91.886.000
25 Servicii publice descentralizate 136.342.000
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 1.531.793.130
6001 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 32.567.547.731
01 CHELTUIELI CURENTE 32.381.501.711
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 346.098.127
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.174.481.674
34 SUBVENȚII 21.753.900
38 TRANSFERURI 29.839.168.010
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 122.685.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 63.361.020
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 63.361.020
85 01 Rambursări de credite externe 16.026.810
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 47.334.210
01 Administrație centrală 245.049.367
08 Centre de primire a minorilor 3.040.888
09 Ajutor social 44.000.000
14 Alocația de încredințare și plasament familial 336.303.000
15 Alocația de stat pentru copii 11.978.430.745
17 Ajutoare pentru soții de militari în termen 8.597.534
18 Centre de primire, triere și cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat 15.192.667
19 Alocația suplimentară pentru familiile cu copii 892.526.000
20 Pensii, ajutoare, indemnizații și sporuri I.O.V.R., veterani de război și pentru alte categorii de beneficiari 7.051.991.355
21 Pensii militari 7.885.486.913
25 Servicii publice descentralizate 311.527.073
29 Concediu plătit pentru creșterea copiilor până la 2 ani 2.149.384
37 Ajutoare speciale 1.474.484.419
38 Indemnizații nevăzători salariați 3.229.200
43 Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 199.047.905
48 Programe de protecție socială și integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap 30.250.000
50 Alte acțiuni privind asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații 2.086.241.281
6301 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 5.818.906.660
01 CHELTUIELI CURENTE 1.913.610.770
34 SUBVENȚII 8.606.000
38 TRANSFERURI 1.905.004.770
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.874.399.100
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 2.030.896.790
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 2.030.896.790
85 01 Rambursări de credite externe 1.475.558.890
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 555.337.900
08 Locuințe 2.943.130.140
50 Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe 2.875.776.520
6401 MEDIU ȘI APE 2.306.854.391
01 CHELTUIELI CURENTE 580.764.272
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 266.978.272
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 141.721.212
38 TRANSFERURI 172.064.788
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.555.388.939
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 170.701.180
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 170.701.180
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 170.701.180
01 Administrație centrală 124.000.000
02 Dezvoltare surse de apă, acumulări și amenajări hidrotehnice 1.616.090.119
03 Supraveghere și protecție mediu, reducerea și controlul poluării 550.000.000
04 Prospecțiuni geologice privind sursele de apă 2.000.000
05 Controlul activităților nucleare 14.764.272
6601 INDUSTRIE 15.260.497.563
01 CHELTUIELI CURENTE 6.997.384.271
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 132.958.090
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 227.490.382
34 SUBVENȚII 3.598.572.760
38 TRANSFERURI 3.038.363.039
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.843.548.840
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 1.419.564.452
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 1.419.564.452
85 01 Rambursări de credite externe 713.720.650
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 705.843.802
01 Administrație centrală 369.342.694
02 Prospecțiuni și lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale 150.000.000
03 Combustibili minerali solizi 1.817.203.917
06 Resurse minerale, altele decât combustibili 3.079.698.792
07 Industrie prelucrătoare 416.758.161
08 Dezvoltarea sistemului energetic finanțată din venituri cu destinație specială 5.920.000.000
50 Alte cheltuieli în domeniul industriei 3.507.493.999
6701 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 14.099.112.707
01 CHELTUIELI CURENTE 12.967.350.257
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.299.238.020
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.258.443.282
34 SUBVENȚII 4.119.080.000
36 PRIME 771.100.000
38 TRANSFERURI 5.519.488.955
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 910.000.000
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 221.762.450
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 221.762.450
85 01 Rambursări de credite externe 121.876.170
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.886.280
01 Administrație centrală 151.031.875
02 Amendare soluri acide și alcaline 50.000.000
03 Acoperire sume fixe la semințe 1.092.700.000
04 Combatere dăunători și boli în sectorul vegetal 365.714.016
05 Reproducție și selecție animale 302.668.105
06 Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole 80.132.650
07 Subvenționare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli 120.000.000
10 Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 5.914.881.079
14 15 Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și combatere a eroziunii solului Silvicultură 1.902.523.680 461.416.449
17 Prevenirea și combaterea bolilor la animale și combaterea epizootiilor 615.500.000
18 Despăgubiri în caz de calamități naturale 141.768.000
25 Servicii publice descentralizate 2.563.293.017
50 Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii și silviculturii 337.483.836
6801 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 30.307.549.516
01 CHELTUIELI CURENTE 16.275.499.771
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 204.426.452
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 3.968.471.646
34 SUBVENȚII 24.549.259
38 TRANSFERURI 12.078.052.414
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.499.898.752
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 10.532.150.993
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 10.532.150.993
85 01 Rambursări de credite externe 5.786.434.563
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 4.745.716.430
01 Administrație centrală 854.023.077
02 Aviație civilă 3.310.167.648
03 Navigație civilă 1.117.605.916
05 Drumuri și poduri 6.036.231.175
06 Transport feroviar 9.333.255.913
07 Transport în comun 1.895.974.310
08 Aeroporturi de interes local 29.355.000
09 Aviație civilă finanțată din venituri cu destinație specială 149.940.153
10 Comunicații 6.111.813
11 Drumuri finanțate din venituri cu destinație specială 7.564.904.511
50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor și comunicațiilor 9.980.000
6901 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 13.828.793.171
01 CHELTUIELI CURENTE 12.373.766.374
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 188.998.130
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 442.435.163
34 SUBVENȚII 268.679.822
38 TRANSFERURI 11.473.653.259
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 993.239.107
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 461.787.690
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 461.787.690
85 01 Rambursări de credite externe 362.646.830
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 99.140.860
01 Administrație centrală 1.409.129.723
02 Rezerve materiale naționale și de mobilizare 1.252.320.579
03 Prevenire și combatere inundații și înghețuri 16.182.433
04 Meteorologie și hidrologie 752.562.490
05 Stimulare producție de export și a exportului 2.045.000.000
07 Stimulare întreprinderi mici și mijlocii 192.214.860
10 Sistemul Național Antigrindină 44.000.000
13 Promovarea și dezvoltarea turismului 193.338.796
18 Fondul Național de Preaderare 7.625.364.468
50 Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 298.679.822
7101 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 3.442.340.861
01 CHELTUIELI CURENTE 3.254.127.450
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 635.798.790
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 338.077.518
34 SUBVENȚII 17.416.397
38 TRANSFERURI 2.262.834.745
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 188.213.411
01 Administrație centrală 158.699.967
02 Cercetare fundamentală 481.196.461
03 Cercetare aplicativă și experimentală 2.378.333.597
50 Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 424.110.836
7201 ALTE ACȚIUNI 5.090.656.423
01 CHELTUIELI CURENTE 4.076.906.956
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 593.792.585
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 562.228.431
34 SUBVENȚII 100.000.000
38 TRANSFERURI 2.820.885.940
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 854.225.057
84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂȚI DE DOBÂNZI ȘI COMISIOANE LA CREDITE 159.524.410
85 Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 159.524.410
85 01 Rambursări de credite externe 35.780.160
85 02 Plăți de dobânzi și comisioane 123.744.250
01 Administrație centrală vamală și unități teritoriale 789.897.785
05 Sistemul național de decorații 22.000.000
06 Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaționale 5.904.720
07 Protecție civilă 206.781.086
08 Executarea silită a creanțelor bugetare 15.000.000
10 Despăgubiri civile, precum și cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale 2.530.000.000
11 Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal 13.000.000
12 Dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale 862.707.319
13 Programe de informare și prezentare a imaginii României 257.759.000
18 Măsuri active pentru combaterea șomajului 7.455.000
19 Zboruri speciale 100.000.000
20 Fondul Român de Dezvoltare Socială 125.602.840
22 Proiecte de finanțare rurală 8.950.000
50 Alte cheltuieli 145.598.673
8501 TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT 1.900.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.900.000.000
38 TRANSFERURI 1.900.000.000
03 Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe 1.900.000.000
8601 ÎMPRUMUTURI 219.778.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 219.778.000
02 Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale 163.000.000
05 Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat și sunt lipsite de mijloace de existență 1.247.000
11 Microcredite acordate persoanelor fizice care desfășoară activități pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreținerii materiale 55.531.000
8801 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ȘI ALTE CHELTUIELI 49.988.150.000
01 CHELTUIELI CURENTE 49.988.150.000
49 DOBÂNZI 49.988.150.000
01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 21.696.000.000
02 Dobânzi aferente datoriei publice externe 8.615.560.000
03 Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat, în condițiile legii 11.871.450.000
04 Diferențe de curs aferente datoriei publice externe 6.605.140.000
05 Diferențe de curs aferente datoriei publice interne 1.200.000.000
9501 FONDURI DE REZERVĂ 1.120.068.137
60 REZERVE 1.120.068.137
01 Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului 800.068.137
02 Fond de intervenție la dispoziția Guvernului 200.000.000
03 Fond la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova 120.000.000
5014 CREDITE EXTERNE 35.475.512.858
01 CHELTUIELI CURENTE 14.132.311.535
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 48.416.991
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 529.966.622
34 SUBVENȚII 260.897.000
38 TRANSFERURI 13.293.030.922
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.268.659.323
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 74.542.000
5114 AUTORITĂȚI PUBLICE 1.696.779.340
01 CHELTUIELI CURENTE 1.130.890.196
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 167.835
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 231.296.109
38 TRANSFERURI 899.426.252
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 565.889.144
05 Autorități executive 1.696.779.340
5414 APĂRARE NAȚIONALĂ 4.302.862.408
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.302.862.408
02 Apărare națională și operațiuni de menținere a păcii 4.302.862.408
5514 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 2.406.216.620
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.406.216.620
02 Poliție 37.612.067
03 Protecție și pază contra incendiilor 186.355.000
04 Paza și supravegherea frontierei 237.790.770
06 Siguranță națională 729.021.620
50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică și siguranța națională 1.215.437.163
5714 ÎNVĂȚĂMÂNT 1.023.830.000
01 CHELTUIELI CURENTE 106.428.458
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.178.490
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 104.249.968
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 917.401.542
03 Învățământ primar și gimnazial 725.000.000
04 Învățământ liceal 298.830.000
5814 SĂNĂTATE 3.453.530.860
01 CHELTUIELI CURENTE 74.540.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 37.270.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 37.270.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.378.990.860
03 Spitale 2.824.025.670
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 629.505.190
5914 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 113.778.000
01 CHELTUIELI CURENTE 96.278.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 522.105
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 58.755.895
38 TRANSFERURI 37.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 17.500.000
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 113.778.000
6014 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 364.513.000
01 CHELTUIELI CURENTE 209.838.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 6.262.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 59.560.000
38 TRANSFERURI 144.016.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 154.675.000
25 Servicii publice descentralizate 207.974.000
43 Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 156.539.000
6314 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 6.458.318.880
01 CHELTUIELI CURENTE 2.954.844.880
38 TRANSFERURI 2.954.844.880
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.503.474.000
08 Locuințe 3.503.474.000
50 Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe 2.954.844.880
6414 MEDIU ȘI APE 679.077.620
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 679.077.620
02 Dezvoltare surse de apă, acumulări și amenajări hidrotehnice 679.077.620
6614 INDUSTRIE 739.083.930
01 CHELTUIELI CURENTE 739.083.930
38 TRANSFERURI 739.083.930
01 Administrație centrală 739.083.930
6714 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 485.641.130
01 CHELTUIELI CURENTE 157.283.620
38 TRANSFERURI 157.283.620
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 328.357.510
15 Silvicultură 328.357.510
50 Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii și silviculturii 157.283.620
6814 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 12.658.722.440
01 CHELTUIELI CURENTE 8.009.910.610
38 TRANSFERURI 8.009.910.610
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.648.811.830
01 Administrație centrală 745.420.000
02 Aviație civilă 111.813.000
03 Navigație civilă 1.741.673.830
05 Drumuri și poduri 4.727.080.930
06 Transport feroviar 3.469.184.680
07 Transport în comun 1.863.550.000
6914 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 355.192.630
01 CHELTUIELI CURENTE 355.192.630
34 SUBVENȚII 260.897.000
38 TRANSFERURI 94.295.630
01 Administrație centrală 262.387.840
04 Meteorologie și hidrologie 92.804.790
7214 ALTE ACȚIUNI 663.424.000
01 CHELTUIELI CURENTE 298.021.211
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.016.561
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 38.834.650
38 TRANSFERURI 257.170.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 365.402.789
12 Dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale 372.710.000
18 20 Măsuri active pentru combaterea șomajului Fondul Român de Dezvoltare Socială 33.544.000 257.170.000
8614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 74.542.000
79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 74.542.000
13 Împrumuturi acordate de agențiile guvernamentale și administrate prin agenții de credit 74.542.000
5003 SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII 8.013.469.641
01 CHELTUIELI CURENTE 5.664.406.322
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.194.749.659
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 4.426.556.663
38 TRANSFERURI 43.100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.349.063.319
5103 AUTORITĂȚI PUBLICE 265.899.097
01 CHELTUIELI CURENTE 98.538.160
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 27.020.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 71.518.160
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 167.360.937
02 Autorități legislative 43.750.000
05 Autorități executive 222.149.097
5403 APĂRARE NAȚIONALĂ 300.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 288.000.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 110.400.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 177.600.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 12.000.000
02 Apărare națională și operațiuni de menținere a păcii 300.000.000
5503 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 1.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.000.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.000.000
04 Paza și supravegherea frontierei 1.000.000
5703 ÎNVĂȚĂMÂNT 5.855.157.300
01 CHELTUIELI CURENTE 4.305.157.300
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.012.359.600
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 3.269.697.700
38 TRANSFERURI 23.100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.550.000.000
09 Învățământ superior 3.300.894.270
14 Internate, cămine și cantine pentru elevi și studenți 461.626.660
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 2.092.636.370
5803 SĂNĂTATE 350.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 343.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 343.000.000
01 70 CHELTUIELI DE CAPITAL Administrație centrală 7.000.000 25.650.000
07 Centre de transfuzii sanguine 17.100.000
25 Servicii publice descentralizate 273.050.000
50 Alte instituții și acțiuni sanitare 34.200.000
5903 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 255.165.000
01 CHELTUIELI CURENTE 202.130.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.530.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 179.600.000
38 TRANSFERURI 20.000.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 53.035.000
20 Activitatea sportivă 200.000.000
25 Servicii publice descentralizate 5.000.000
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 50.165.000
6303 SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ ȘI LOCUINȚE 200.074.947
01 CHELTUIELI CURENTE 189.415.285
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.640.867
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 184.774.418
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.659.662
50 Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe 200.074.947
6703 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 379.119.950
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 379.119.950
15 Silvicultură 214.154.500
50 Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii și silviculturii 164.965.450
6903 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 351.553.347
01 CHELTUIELI CURENTE 195.165.577
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 26.556.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 168.609.577
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 156.387.770
02 Rezerve materiale naționale și de mobilizare 272.553.347
50 Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 79.000.000
7103 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 55.500.000
01 CHELTUIELI CURENTE 42.000.000
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 10.243.192
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 31.756.808
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 13.500.000
01 Administrație centrală 2.800.000
02 Cercetare fundamentală 43.500.000
50 Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 9.200.000
5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 27.837.460.944
01 CHELTUIELI CURENTE 26.601.793.732
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 57.155.858
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 2.106.909.571
38 TRANSFERURI 24.437.728.303
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.235.667.212
5130 AUTORITĂȚI PUBLICE 1.895.825.113
01 CHELTUIELI CURENTE 1.539.975.434
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 31.158.160
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 1.421.899.931
38 TRANSFERURI 86.917.343
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 355.849.679
01 Administrația Prezidențială 3.652.558
04 Alte organe ale autorităților publice 60.545.970
05 Autorități executive 1.831.626.585
5530 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 235.810.620
01 CHELTUIELI CURENTE 55.600.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 55.600.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 180.210.620
04 Paza și supravegherea frontierei 50.277.940
50 Alte instituții și acțiuni privind ordinea publică și siguranța națională 185.532.680
5730 ÎNVĂȚĂMÂNT 538.301.581
01 CHELTUIELI CURENTE 538.301.581
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.212.798
38 TRANSFERURI 537.088.783
50 Alte instituții și acțiuni de învățământ 538.301.581
5830 SĂNĂTATE 49.569.800
01 CHELTUIELI CURENTE 49.569.800
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 24.784.900
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 24.784.900
25 Servicii publice descentralizate 49.569.800
5930 CULTURĂ, RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ȘI DE TINERET 271.005.280
01 CHELTUIELI CURENTE 271.005.280
38 TRANSFERURI 271.005.280
21 Activitatea de tineret 45.817.000
50 Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret 225.188.280
6030 ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE ȘI INDEMNIZAȚII 1.249.365.125
01 CHELTUIELI CURENTE 1.249.365.125
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 571.165.125
38 TRANSFERURI 678.200.000
01 Administrație centrală 455.865.125
43 Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului 793.500.000
6430 MEDIU ȘI APE 343.000.000
01 CHELTUIELI CURENTE 343.000.000
38 TRANSFERURI 343.000.000
03 Supraveghere și protecție mediu, reducerea și controlul poluării 343.000.000
6630 INDUSTRIE 9.854.005
01 CHELTUIELI CURENTE 9.854.005
38 TRANSFERURI 9.854.005
01 Administrație centrală 9.854.005
6730 AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ 11.015.877.691
01 CHELTUIELI CURENTE 11.015.877.691
38 TRANSFERURI 11.015.877.691
10 Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli 11.015.877.691
6830 TRANSPORTURI ȘI COMUNICAȚII 8.369.134.659
01 CHELTUIELI CURENTE 7.742.289.131
38 TRANSFERURI 7.742.289.131
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 626.845.528
01 Administrație centrală 94.359.655
03 Navigație civilă 124.561.826
05 Drumuri și poduri 5.522.447.266
06 Transport feroviar 2.627.765.912
6930 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 3.501.398.230
01 CHELTUIELI CURENTE 3.501.398.230
38 TRANSFERURI 3.501.398.230
01 Administrație centrală 3.501.398.230
7130 CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 252.097.840
01 CHELTUIELI CURENTE 252.097.840
38 TRANSFERURI 252.097.840
03 Cercetare aplicativă și experimentală 252.097.840
7230 ALTE ACȚIUNI 106.221.000
01 CHELTUIELI CURENTE 33.459.615
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 33.459.615
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 72.761.385
12 Dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale 106.221.000

ANEXA Nr. 4 Modificări (2)

SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003

- mii lei -
Nr. crt. Județul Total din care, pentru:
Protecția socială privind asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinței și Susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap susținerea sistemului de protecție a copilului Cultură și culte din care: SUME defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare din care:
Contribuții pentru personalul neclerical Instituții de cultură preluate de autoritățile locale Bugetul propriu al județului Bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor
TOTAL 15.718.320.000 7.727.130.000 1.926.360.000 814.830.000 711.374.100 103.455.900 5.250.000.000 1.335.634.000 3.914.366.000
1. ALBA 342.001.000 169.620.300 39.486.100 33.565.600 29.471.200 4.094.400 99.329.000 24.832.250 74.496.750
2. ARAD 311.691.600 150.910.400 54.128.600 15.487.600 15.487.600 0 91.165.000 22.791.250 68.373.750
3. ARGEȘ 435.489.850 239.936.300 47.632.200 22.739.350 21.869.700 869.650 125.182.000 31.295.500 93.886.500
4. BACĂU 510.118.900 268.164.200 55.385.400 17.845.300 17.845.300 0 168.724.000 42.181.000 126.543.000
5. BIHOR 419.091.000 216.477.300 59.898.300 33.861.400 33.861.400 0 108.854.000 27.213.500 81.640.500
6. BISTRIȚA- NĂSĂUD 261.905.500 112.925.300 39.745.300 10.812.900 10.812.900 0 98.422.000 24.605.500 73.816.500
7. BOTOȘANI 483.166.450 214.802.700 41.923.900 22.338.850 10.284.400 12.054.450 204.101.000 51.025.250 153.075.750
8. BRAȘOV 357.503.300 184.614.400 50.718.700 17.398.200 17.398.200 0 104.772.000 26.193.000 78.579.000
9. BRĂILA 305.851.750 151.255.500 47.747.000 7.520.250 7.520.250 0 99.329.000 24.832.250 74.496.750
10. BUZĂU 410.309.800 179.042.900 59.759.400 10.040.500 10.040.500 0 161.467.000 40.366.750 121.100.250
11. CARAȘ- SEVERIN 311.817.100 146.834.600 27.774.200 21.097.300 21.097.300 0 116.111.000 29.027.750 87.083.250
12. CĂLĂRAȘI 287.167.100 131.697.200 28.496.800 4.512.100 4.512.100 0 122.461.000 30.615.250 91.845.750
13. CLUJ 365.381.200 178.240.900 55.515.700 30.934.600 30.934.600 0 100.690.000 25.172.500 75.517.500
14. CONSTANȚA 392.712.700 247.460.000 51.682.700 10.569.000 10.569.000 0 83.001.000 20.750.250 62.250.750
15. COVASNA 171.331.950 83.433.900 24.051.200 4.430.850 4.430.850 0 59.416.000 14.854.000 44.562.000
16. DÂMBOVIȚA 419.126.500 205.688.600*) 39.895.500 19.332.400 15.447.000 3.885.400 154.210.000 38.552.500 115.657.500
17. DOLJ 486.135.350 248.139.300 54.324.300 28.554.750 16.016.000 12.538.750 155.117.000 38.779.250 116.337.750
18. GALAȚI 383.390.600 169.279.500 56.907.700 18.414.400 18.414.400 0 138.789.000 34.697.250 104.091.750
19. GIURGIU 254.424.950 121.629.600 15.706.200 3.699.150 3.699.150 0 113.390.000 28.347.500 85.042.500
20. GORJ 258.894.400 138.267.200 28.524.900 12.276.300 12.276.300 0 79.826.000 19.956.500 59.869.500
21. HARGHITA 229.318.100 95.331.700 29.599.000 9.593.400 9.593.400 0 94.794.000 23.698.500 71.095.500
22. HUNEDOARA 366.540.700 189.275.500 46.691.200 12.195.000 12.195.000 0 118.379.000 29.594.750 88.784.250
23. IALOMIȚA 239.853.100 102.598.500 27.373.400 6.016.200 6.016.200 0 103.865.000 25.966.250 77.898.750
24. IAȘI 633.389.500 277.659.600 120.148.800 27.398.100 27.398.100 0 208.183.000 52.045.750 156.137.250
25. ILFOV 170.883.250 107.333.400 26.886.500 8.089.350 8.089.350 0 28.574.000 7.143.500 21.430.500
26. MARAMUREȘ 446.618.200 214.506.000 42.718.700 27.926.500 27.926.500 0 161.467.000 40.366.750 121.100.250
27. MEHEDINȚI 228.327.300 90.435.100 29.516.800 10.406.400 10.406.400 0 97.969.000 24.492.250 73.476.750
28. MUREȘ 426.603.070 202.903.500 49.382.900 47.320.670 27.235.500 20.085.170 126.996.000 31.749.000 95.247.000
29. NEAMȚ 527.272.100 249.173.500 47.065.400 36.910.200 36.910.200 0 194.123.000 48.530.750 145.592.250
30. OLT 360.912.800 166.547.700 42.649.400 12.926.700 12.926.700 0 138.789.000 34.697.250 104.091.750
31. PRAHOVA 467.228.800 249.032.800 60.451.200 9.430.800 9.430.800 0 148.314.000 37.078.500 111.235.500
32. SATU MARE 312.253.200 137.768.200 42.154.700 16.219.300 16.219.300 0 116.111.000 29.027.750 87.083.250
33. SĂLAJ 210.307.400 90.865.700 21.910.900 19.064.800 19.064.800 0 78.466.000 19.616.500 58.849.500
34. SIBIU 316.536.800 172.980.100 31.855.300 34.596.400 21.138.000 13.458.400 77.105.000 19.276.250 57.828.750
35. SUCEAVA 644.351.380 281.523.900 59.007.200 45.745.280 24.268.100 21.477.180 258.075.000 64.518.750 193.556.250
36. TELEORMAN 353.306.100 141.615.100 39.268.100 12.316.900 12.316.900 0 160.106.000 40.026.500 120.079.500
37. TIMIȘ 382.247.800 188.172.600 69.114.600 26.991.600 26.991.600 0 97.969.000 24.492.250 73.476.750
38. TULCEA 193.499.400 95.424.300 26.186.000 10.203.100 10.203.100 0 61.686.000 15.421.500 46.264.500
39. VASLUI 477.754.900 210.235.100 46.857.300 12.479.500 12.479.500 0 208.183.000 52.045.750 156.137.250
40. VÂLCEA 348.216.100 159.234.400 57.697.300 20.162.400 20.162.400 0 111.122.000 27.780.500 83.341.500
41. VRANCEA 326.324.600 148.448.300 40.460.200 9.512.100 9.512.100 0 127.904.000 31.976.000 95.928.000
42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 741.600.400 597.644.900 90.061.000 53.894.500 38.902.000 14.902.500 0 0 0
Sume ce se repartizează în baza unor acte normative**) 147.464.000 147.464.000 60.000.000 87.464.000
Referințe (1)

*) În baza prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 72/1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000, se alocă Consiliului Local al Comunei Gura Ocniței suma de 2.566.000 mii lei.

**) În baza prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 253/2000, se alocă Consiliului Județean Iași suma de 60.000.000 mii lei, iar în baza prevederilor art. 4 alin. (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2002, se alocă Consiliului Local al Municipiului Iași suma de 43.403.000 mii lei și Consiliului Local al Municipiului Suceava suma de 44.061.000 mii lei.

ANEXA Nr. 5 Jurisprudență

LISTA
instituțiilor de cultură care se finanțează din
bugetele locale pe anul 2003

Nr. crt. Județul Denumirea instituțiilor de cultură
1. ALBA - Muzeul Național al Unirii Alba
2. ARGEȘ - Centrul de Cultură "Brătianu" Ștefănești-Argeș
3. BOTOȘANI - Memorialul "Mihai Eminescu" Ipotești
4. DÂMBOVIȚA - Complexul Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște
5. DOLJ - Teatrul Național Craiova
6. MUREȘ - Teatrul Național Târgu Mureș
7. SIBIU - Complexul Național Muzeal "Astra" Sibiu
8. SUCEAVA - Muzeul Etnografic al Bucovinei - Muzeul Național al Bucovinei
9. MUNICIPIUL BUCUREȘTI - Centrul de Cultură "Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului din Mogoșoaia"
- Centrul Național de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare
- Institutul de Studii Orientale "Sergiu Al. George"
- Muzeul Literaturii Române
- Muzeul "George Enescu"
Modificări (1)

ANEXA Nr. 6 Modificări (1)

SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru subvenționarea
energiei termice livrate populației pe anul 2003

- mii lei -
Nr. crt. Județul Suma
TOTAL 3.597.435.000
1. ALBA 16.695.000
2. ARAD 67.274.000
3. ARGEȘ 200.118.000
4. BACĂU 78.869.000
5. BIHOR 149.508.000
6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 18.114.000
7. BOTOȘANI 111.023.000
8. BRAȘOV 150.646.000
9. BRĂILA 40.694.000
10. BUZĂU 112.629.000
11. CARAȘ-SEVERIN 29.545.000
12. CĂLĂRAȘI 51.264.000
13. CLUJ 59.823.000
14. CONSTANȚA 163.113.000
15. COVASNA 21.848.000
16. DÂMBOVIȚA 39.144.000
17. DOLJ 96.087.000
18. GALAȚI 74.790.000
19. GIURGIU 28.618.000
20. GORJ 29.895.000
21. HARGHITA 42.392.000
22. HUNEDOARA 60.484.000
23. IALOMIȚA 12.598.000
24. IAȘI 148.601.000
25. ILFOV 7.258.000
26. MARAMUREȘ 8.842.000
27. MEHEDINȚI 25.453.000
28. MUREȘ 21.627.000
29. NEAMȚ 26.224.000
30. OLT 19.463.000
31. PRAHOVA 131.938.000
32. SATU MARE 15.211.000
33. SĂLAJ 34.986.000
34. SIBIU 27.334.000
35. SUCEAVA 187.587.000
36. TELEORMAN 46.878.000
37. TIMIȘ 317.050.000
38. TULCEA 37.198.000
39. VASLUI 49.184.000
40. VÂLCEA 39.484.000
41. VRANCEA 16.384.000
42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 781.562.000

ANEXA Nr. 7

CRITERIU
de repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe unități
administrativ-teritoriale, pe anul 2003: CAPACITATEA FINANCIARĂ

Se calculează potrivit următoarei formule:

      (VP(j) + I(j)) : P(j)  P(u)
      ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ x ¦¦¦¦
      (VP(u) + I(u)) : P(u)  P(j)
SD(u) = ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ x SD(j)
     n
    ___ -               ¬
    \  - (VP(j) + I(j)) : P(j)  P(u) -
    /___- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ x ¦¦¦¦ -
    u=1 L (VP(u) + I(u)) : P(u)  P(j) -

în care:

SD(u) = Sume defalcate din impozitul pe venit pe unitate administrativ-teritorială;

SD(j) = Suma defalcată din impozitul pe venit, repartizată pe total județ potrivit acestui criteriu;

VP(j) = venituri proprii la nivelul județului;

I(j) = impozitul pe venit cuvenit, potrivit legii, la nivelul județului;

P(j) = populația județului;

VP(u) = veniturile proprii ale unității administrativ-teritoriale;

I(u) = impozitul pe venit cuvenit, potrivit legii, la nivelul unității administrativ-teritoriale;

P(u) = populația unității administrativ-teritoriale.

ANEXA Nr. 8 Modificări (2)

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, a creșelor și a
centrelor județene și locale de consultanță agricolă, pe anul 2003

- mii lei -
Nr. crt. Județul Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată din care, pentru:
Învățământ preuniversitar de stat Creșe Centre județene și locale de consultanță agricolă
TOTAL 34.350.910.000 33.990.671.000 202.759.300 157.479.700
1. ALBA 659.151.700 653.699.900 1.035.200 4.416.600
2. ARAD 672.456.400 666.703.700 1.768.300 3.984.400
3. ARGEȘ 1.087.872.700 1.075.740.400 6.430.900 5.701.400
4. BACĂU 1.244.809.600 1.233.666.000 7.162.800 3.980.800
5. BIHOR 1.082.251.500 1.072.256.500 5.507.900 4.487.100
6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 609.048.300 600.391.800 4.937.200 3.719.300
7. BOTOȘANI 736.785.300 731.777.700 1.406.500 3.601.100
8. BRAȘOV 881.552.700 876.111.600 2.868.000 2.573.100
9. BRĂILA 534.496.400 528.212.300 3.492.500 2.791.600
10. BUZĂU 795.378.200 788.497.200 2.740.200 4.140.800
11. CARAȘ-SEVERIN 525.182.500 518.830.400 2.134.900 4.217.200
12. CĂLĂRAȘI 415.951.700 410.455.700 1.555.800 3.940.200
13. CLUJ 1.177.599.000 1.163.903.800 9.798.000 3.897.200
14. CONSTANȚA 1.004.886.800 991.413.100 8.969.300 4.504.400
15. COVASNA 411.355.200 407.496.200 1.247.700 2.611.300
16. DÂMBOVIȚA 837.310.800 829.646.500 2.761.700 4.902.600
17. DOLJ 1.295.918.400 1.285.448.200 5.903.100 4.567.100
18. GALAȚI 947.098.000 940.030.700 3.879.300 3.188.000
19. GIURGIU 327.032.400 322.965.600 765.400 3.301.400
20. GORJ 725.241.500 718.569.500 3.712.100 2.959.900
21. HARGHITA 632.929.900 628.424.900 1.920.000 2.585.000
22. HUNEDOARA 765.969.500 759.400.100 4.072.700 2.496.700
23. IALOMIȚA 396.408.900 392.257.400 1.172.500 2.979.000
24. IAȘI 1.330.981.700 1.313.920.600 11.904.200 5.156.900
25. ILFOV 281.791.800 277.948.300 214.900 3.628.600
26. MARAMUREȘ 931.782.600 918.476.700 9.788.400 3.517.500
27. MEHEDINȚI 485.044.200 480.176.300 1.473.400 3.394.500
28. MUREȘ 974.320.600 966.978.700 2.930.100 4.411.800
29. NEAMȚ 1.009.082.900 997.005.600 7.759.800 4.317.500
30. OLT 727.403.400 719.333.100 3.245.300 4.825.000
31. PRAHOVA 1.165.057.700 1.156.050.200 4.915.700 4.091.800
32. SATU MARE 645.768.600 639.238.700 2.657.800 3.872.100
33. SĂLAJ 475.656.200 470.943.500 1.072.200 3.640.500
34. SIBIU 723.518.800 714.931.500 5.143.800 3.443.500
35. SUCEAVA 1.170.394.900 1.162.219.600 3.721.700 4.453.600
36. TELEORMAN 600.223.400 593.602.600 2.294.900 4.325.900
37. TIMIȘ 1.032.281.400 1.022.368.700 6.000.000 3.912.700
38. TULCEA 401.687.300 396.415.800 2.513.400 2.758.100
39. VASLUI 757.993.600 752.870.200 1.628.600 3.494.800
40. VÂLCEA 701.063.100 690.755.300 7.111.500 3.196.300
41. VRANCEA 591.430.500 584.763.200 2.826.200 3.841.100
42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2.578.739.900 2.536.773.200 40.315.400 1.651.300

ANEXA Nr. 8a) Modificări (2)

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2003

- mii lei -
Nr. crt. Județul Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată din care, pentru:
Bugetul propriu al județului, din care, pentru: Bugetele locale și municipiilor ale comunelor, orașelor
Învățământ special Produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV
TOTAL 33.990.671.000 1.430.956.460 1.232.497.000 31.327.217.540
1. ALBA 653.699.900 19.980.700 21.324.000 612.395.200
2. ARAD 666.703.700 42.611.800 26.398.000 597.693.900
3. ARGEȘ 1.075.740.400 25.587.800 36.702.000 1.013.450.600
4. BACĂU 1.233.666.000 24.231.500 48.217.000 1.161.217.500
5. BIHOR 1.072.256.500 76.738.800 35.662.000 959.855.700
6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 600.391.800 46.111.400 20.676.000 533.604.400
7. BOTOȘANI 731.777.700 24.579.000 30.265.000 676.933.700
8. BRAȘOV 876.111.600 40.985.900 30.025.000 805.100.700
9. BRĂILA 528.212.300 21.566.400 19.170.000 487.475.900
10. BUZĂU 788.497.200 33.088.500 27.728.000 727.680.700
11. CARAȘ-SEVERIN 518.830.400 37.782.600 19.171.000 461.876.800
12. CĂLĂRAȘI 410.455.700 1.450.200 19.567.000 389.438.500
13. CLUJ 1.163.903.800 85.607.200 34.467.000 1.043.829.600
14. CONSTANȚA 991.413.100 27.429.200 38.547.000 925.436.900
15. COVASNA 407.496.200 10.808.500 13.187.000 383.500.700
16. DÂMBOVIȚA 829.646.500 15.335.200 32.241.000 782.070.300
17. DOLJ 1.285.448.200 52.199.200 41.686.000 1.191.563.000
18. GALAȚI 940.030.700 33.191.700 36.602.000 870.237.000
19. GIURGIU 322.965.600 2.014.300 16.850.000 304.101.300
20. GORJ 718.569.500 11.813.300 24.903.000 681.853.200
21. HARGHITA 628.424.900 12.426.500 19.272.000 596.726.400
22. HUNEDOARA 759.400.100 24.905.800 27.493.000 707.001.300
23. IALOMIȚA 392.257.400 10.552.700 17.693.000 364.011.700
24. IAȘI 1.313.920.600 65.974.500 51.171.000 1.196.775.100
25. ILFOV 277.948.300 14.651.600 15.678.000 247.618.700
26. MARAMUREȘ 918.476.700 41.428.900 32.960.000 844.087.800
27. MEHEDINȚI 480.176.300 8.241.700 18.310.000 453.624.600
28. MUREȘ 966.978.700 24.851.700 34.530.000 907.597.000
29. NEAMȚ 997.005.600 47.190.500 34.824.000 914.991.100
30. OLT 719.333.100 18.890.700 28.157.000 672.285.400
31. PRAHOVA 1.156.050.200 24.938.800 43.403.000 1.087.708.400
32. SATU MARE 639.238.700 23.560.600 22.850.000 592.828.100
33. SĂLAJ 470.943.500 14.070.800 15.450.000 441.422.700
34. SIBIU 714.931.500 42.298.700 24.496.000 648.136.800
35. SUCEAVA 1.162.219.600 82.933.500 48.199.000 1.031.087.100
36. TELEORMAN 593.602.600 8.569.500 23.739.000 561.294.100
37. TIMIȘ 1.022.368.700 79.693.200 36.621.000 906.054.500
38. TULCEA 396.415.800 13.475.000 14.004.000 368.936.800
39. VASLUI 752.870.200 28.991.600 30.779.000 693.099.600
40. VÂLCEA 690.755.300 17.088.800 23.417.000 650.249.500
41. VRANCEA 584.763.200 16.998.300 23.416.000 544.348.900
42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2.536.773.200 176.109.860 72.647.000 2.288.016.340

ANEXA Nr. 8b) Modificări (1)

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din bugetele
locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, pe anul 2003

- mii lei -
Nr. crt. Județul Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată din care, pentru:
Finanțarea cheltuielilor de personal Burse pentru elevi și obiecte de inventar
TOTAL 31.327.217.540 31.069.593.840 257.623.700
1. ALBA 612.395.200 607.851.800 4.543.400
2. ARAD 597.693.900 592.574.100 5.119.800
3. ARGEȘ 1.013.450.600 1.005.636.200 7.814.400
4. BACĂU 1.161.217.500 1.151.833.100 9.384.400
5. BIHOR 959.855.700 952.319.300 7.536.400
6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 533.604.400 529.481.000 4.123.400
7. BOTOȘANI 676.933.700 671.194.300 5.739.400
8. BRAȘOV 805.100.700 797.941.200 7.159.500
9. BRĂILA 487.475.900 483.264.800 4.211.100
10. BUZĂU 727.680.700 721.989.700 5.691.000
11. CARAȘ-SEVERIN 461.876.800 457.941.800 3.935.000
12. CĂLĂRAȘI 389.438.500 385.667.400 3.771.100
13. CLUJ 1.043.829.600 1.036.186.100 7.643.500
14. CONSTANȚA 925.436.900 916.631.500 8.805.400
15. COVASNA 383.500.700 380.800.600 2.700.100
16. DÂMBOVIȚA 782.070.300 775.566.000 6.504.300
17. DOLJ 1.191.563.000 1.183.177.600 8.385.400
18. GALAȚI 870.237.000 862.564.000 7.673.000
19. GIURGIU 304.101.300 301.202.200 2.899.100
20. GORJ 681.853.200 676.751.900 5.101.300
21. HARGHITA 596.726.400 592.836.100 3.890.300
22. HUNEDOARA 707.001.300 700.819.600 6.181.700
23. IALOMIȚA 364.011.700 360.530.500 3.481.200
24. IAȘI 1.196.775.100 1.186.405.900 10.369.200
25. ILFOV 247.618.700 244.872.400 2.746.300
26. MARAMUREȘ 844.087.800 837.157.400 6.930.400
27. MEHEDINȚI 453.624.600 449.733.900 3.890.700
28. MUREȘ 907.597.000 900.971.100 6.625.900
29. NEAMȚ 914.991.100 907.977.000 7.014.100
30. OLT 672.285.400 666.509.600 5.775.800
31. PRAHOVA 1.087.708.400 1.078.647.900 9.060.500
32. SATU MARE 592.828.100 588.146.500 4.681.600
33. SĂLAJ 441.422.700 438.270.200 3.152.500
34. SIBIU 648.136.800 642.890.500 5.246.300
35. SUCEAVA 1.031.087.100 1.022.287.900 8.799.200
36. TELEORMAN 561.294.100 556.740.700 4.553.400
37. TIMIȘ 906.054.500 898.287.200 7.767.300
38. TULCEA 368.936.800 365.935.400 3.001.400
39. VASLUI 693.099.600 688.096.200 5.003.400
40. VÂLCEA 650.249.500 644.250.700 5.998.800
41. VRANCEA 544.348.900 539.871.800 4.477.100
42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2.288.016.340 2.267.780.740 20.235.600

ANEXA Nr. 9

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI
finanțat pentru învățământul preuniversitar de stat și personalul
neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2003

Nr. crt. Județul Total număr de posturi din Învățământul preuniversitar din care, pentru: Total număr de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult
Învățământul special finanțat din bugetul propriu al consiliului județean învățământul preuniversitar finanțat din bugetele consiliilor locale
1.01.- 31.08.2003 1.09.- 31.12.2003 1.01.- 31.12.2003 1.01.- 31.08.2003 1.09.- 31.12.2003
TOTAL 336.688 343.688 13.976 322.712 329.712 17.501
1. ALBA 6.451 6.597 200 6.251 6.397 725
2. ARAD 6.854 7.012 409 6.445 6.603 381
3. ARGEȘ 10.619 10.871 245 10.374 10.626 538
4. BACĂU 11.076 11.328 237 10.839 11.091 439
5. BIHOR 10.440 10.716 715 9.725 10.001 833
6. BISTRIȚA-NĂSĂUD 5.742 5.742 472 5.270 5.270 266
7. BOTOȘANI 7.439 7.596 281 7.158 7.315 253
8. BRAȘOV 9.386 9.608 444 8.942 9.164 428
9. BRĂILA 5.513 5.645 211 5.302 5.434 185
10. BUZĂU 7.506 7.672 322 7.184 7.350 247
11. CARAȘ-SEVERIN 5.410 5.535 415 4.995 5.120 519
12. CĂLĂRAȘI 4.367 4.459 18 4.349 4.441 111
13. CLUJ 11.695 11.818 846 10.849 10.972 761
14. CONSTANȚA 10.157 10.412 238 9.919 10.174 260
15. COVASNA 4.471 4.587 105 4.366 4.482 109
16. DÂMBOVIȚA 7.809 7.926 133 7.676 7.793 380
17. DOLJ 10.593 10.856 432 10.161 10.424 394
18. GALAȚI 8.839 9.071 337 8.502 8.734 453
19. GIURGIU 3.203 3.264 23 3.180 3.241 91
20. GORJ 6.185 6.345 113 6.072 6.232 302
21. HARGHITA 6.603 6.790 115 6.488 6.675 237
22. HUNEDOARA 7.406 7.603 252 7.154 7.351 300
23. IALOMIȚA 3.886 3.886 87 3.799 3.799 148
24. IAȘI 13.380 13.672 641 12.739 13.031 674
25. ILFOV 3.255 3.332 159 3.096 3.173 199
26. MARAMUREȘ 8.770 8.965 362 8.408 8.603 687
27. MEHEDINȚI 4.833 4.954 89 4.744 4.865 256
28. MUREȘ 10.174 10.427 225 9.949 10.202 670
29. NEAMȚ 8.663 8.663 465 8.198 8.198 908
30. OLT 7.310 7.493 175 7.135 7.318 318
31. PRAHOVA 10.756 11.017 270 10.486 10.747 232
32. SATU MARE 6.845 7.014 234 6.611 6.780 399
33. SĂLAJ 4.822 4.928 131 4.691 4.797 469
34. SIBIU 7.499 7.659 420 7.079 7.239 520
35. SUCEAVA 11.878 11.921 725 11.153 11.196 597
36. TELEORMAN 5.635 5.766 83 5.552 5.683 303
37. TIMIȘ 11.029 11.230 851 10.178 10.379 664
38. TULCEA 4.282 4.379 125 4.157 4.254 251
39. VASLUI 7.466 7.643 280 7.186 7.363 307
40. VÂLCEA 6.432 6.597 135 6.297 6.462 496
41. VRANCEA 5.736 5.856 156 5.580 5.700 234
42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 26.273 26.833 1.800 24.473 25.033 957

ANEXA Nr. 10

CATEGORIILE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
care se prevăd în bugetele locale pe anul 2003

Nr. crt. Denumirea veniturilor și cheltuielilor
CAPITOLUL I
Veniturile și cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale județelor
A. Venituri
────────
(impozite, taxe și alte venituri)
1. Impozitul pe profit de la regiile autonome și societățile comerciale de sub autoritatea consiliilor județene
2. Alte impozite directe:
a) Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice
3. Alte impozite indirecte:
a) Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare
4. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene
5. Vărsăminte de la instituțiile publice:
a) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal servicii publice de protecție a plantelor
b) Alte venituri de la instituțiile publice
6. Diverse venituri:
a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri
b) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale
c) Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară locală a anilor precedenți
d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăților comerciale sau companiilor naționale la care statul este acționar majoritar, precum și regiilor autonome
e) Venituri din concesiuni și închirieri
f) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
g) Încasări din alte surse
7. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
b) Venituri din privatizare
8. Venituri cu destinație specială:
a) Taxe speciale
b) Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat
c) Venituri din fondul de intervenție
d) Venituri din fondul pentru locuințe
e) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
f) Donații și sponsorizări
g) Sume acordate de persoane juridice și fizice în vederea participării la finanțarea unor acțiuni de interes public
h) Venituri pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor
i) Venituri pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință
j) Venituri din închirierea, vânzarea și concesionarea unor bunuri aflate în administrarea spitalelor publice
9. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
c) Sume alocate de consiliul județean din cota defalcată din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a bugetului propriu
10. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale
11. Subvenții primite din bugetul de stat:
a) Subvenții primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare
b) Subvenții primite de bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe
c) Subvenții primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic
d) Subvenții primite de bugetele locale pentru drumuri județene, comunale și străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localități rurale și urbane
e) Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism
f) Subvenții primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local
12. Subvenții primite de la alte bugete:
a) Subvenții primite de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă
b) Subvenții primite de la alte bugete locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului
B. Cheltuieli
──────────
1. Autorități executive
2. Învățământ:
a) Învățământ primar și gimnazial*)
b) Învățământ special
___________
*) Pentru învățământul primar, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat.
3. Sănătate (cheltuieli conform prevederilor Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 68/2001, și ale Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local):
a) Alte instituții și acțiuni sanitare
4. Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret:
a) Biblioteci publice județene
b) Muzee
c) Teatre și instituții profesioniste de spectacole și concerte
d) Școli populare de artă
e) Centre de conservare și de valorificare a tradiției și creației populare
f) Culte religioase
g) Activitatea sportivă
h) Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret
5. Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații:
a) Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului
b) Servicii publice specializate pentru protecția copilului
c) Drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu handicap grav
d) Alte acțiuni privind asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații
6. Servicii și dezvoltare publică și locuințe:
a) Alimentări cu apă, stații de epurare pentru ape uzate, colectoare, stații de pompare
b) Rețele, centrale și puncte termice
c) Canalizare
d) Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan
e) Alte acțiuni privind servicii, dezvoltare publică și locuințe
7. Agricultură și silvicultură:
a) Combaterea dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecție a plantelor
b) Centre județene și locale de consultanță agricolă
8. Transporturi și comunicații:
a) Aviație civilă
b) Drumuri și poduri
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor și comunicațiilor
9. Alte acțiuni economice:
a) Prevenire și combatere inundații și ghețuri
b) Susținerea programelor de dezvoltare regională
10. Alte acțiuni:
a) Centre militare
b) Protecție civilă
c) Alte cheltuieli
11. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor și comisioanelor aferente:
a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor și comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor și comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritățile administrației publice locale
12. Dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli:
a) Dobânzi aferente datoriei publice locale interne
b) Dobânzi aferente datoriei publice locale externe
c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de valoare în condițiile legii
d) Diferențe de curs aferente datoriei publice locale externe
13. Plăți de dobânzi:
a) Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
b) Dobândă datorată trezoreriei statului în cadrul planului de redresare
c) Dobânzi și comisioane la împrumuturi externe contractate de stat
14. Rambursări împrumuturi:
a) Rambursare împrumuturi acordate din fondul de tezaur
b) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
c) Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiții
d) Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiții
e) Rambursarea împrumuturilor externe contractate de stat
15. Fondul de rezervă bugetară:
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor județene
16. Cheltuieli cu destinație specială:
a) Servicii publice finanțate din taxe speciale
b) Cheltuieli din fondul de intervenție
c) Cheltuieli din fondul pentru locuințe
d) Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
e) Cheltuieli din donații și sponsorizări
f) Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice și fizice în vederea participării la finanțarea unor acțiuni de interes public
g) Cheltuieli pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor
h) Cheltuieli pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe
i) Cheltuieli pentru achiziționarea de aparatură medicală pentru spitale publice
j) Cheltuieli pentru investiții din venituri realizate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat
CAPITOLUL II
Veniturile și cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și al Consiliului General al Municipiului București
A. Venituri
────────
(impozite, taxe și alte venituri)
1. Impozitul pe profit de la regiile autonome și societățile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale
2. Impozite și taxe de la populație:
a) Impozitul pe clădiri de la persoane fizice
b) Taxe asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice
c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
d) Alte impozite și taxe de la populație
3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
4. Impozitul pe clădiri și terenuri de la persoane juridice:
a) Impozitul pe clădiri de la persoane juridice
b) Impozitul pe terenuri de la persoane juridice
5. Alte impozite directe:
a) Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice
b) Impozitul pe terenul agricol
c) Alte încasări din impozite directe
6. Impozitul pe spectacole
7. Alte impozite indirecte:
a) Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare
b) Taxe judiciare de timbru
c) Taxe de timbru pentru activitatea notarială
d) Taxe extrajudiciare de timbru
e) Alte încasări din impozite indirecte
8. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale
9. Vărsăminte de la instituțiile publice:
a) Alte venituri privind circulația pe drumurile publice
b) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecție a plantelor**)
c) Veniturile punctelor de însămânțări artificiale
d) Veniturile circumscripțiilor sanitar-veterinare
e) Contribuția lunară a părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe
f) Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate
g) Contribuții datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social
h) Taxe din activități cadastrale și agricultură
i) Alte venituri de la instituțiile publice
___________
**) Pentru bugetul municipiului București.
10. Diverse venituri:
a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri
b) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale
c) Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară locală a anilor precedenți
d) Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăților comerciale sau companiilor naționale la care statul este acționar majoritar, precum și regiilor autonome
e) Venituri din concesiuni și închirieri
f) Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe
g) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
h) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor cooperative agricole de producție
i) Încasări din alte surse
11. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
b) Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului
c) Venituri din privatizare
12. Venituri cu destinație specială:
a) Taxe speciale
b) Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat
c) Venituri din fondul de intervenție
d) Venituri din fondul pentru locuințe
e) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
f) Donații și sponsorizări
g) Sume acordate de persoane juridice și fizice în vederea participării la finanțarea unor acțiuni de interes public
h) Venituri pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor
i) Venituri pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe
j) Venituri din închirierea, vânzarea și concesionarea unor bunuri aflate în administrarea spitalelor publice
13. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
c) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenționarea energiei termice livrate populației
d) Sume alocate de consiliul județean din cota defalcată din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a bugetului propriu
14. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale
15. Subvenții primite din bugetul de stat:
a) Subvenții primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare
b) Subvenții primite de bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe
c) Subvenții primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic
d) Subvenții primite de bugetele locale pentru drumuri județene, comunale și străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localități rurale și urbane
e) Subvenții primite de bugetele locale pentru finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism
16. Subvenții primite de la alte bugete:
a) Subvenții primite de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă
b) Subvenții primite de la alte bugete locale pentru susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului***)
___________
***) Pentru bugetele sectoarelor municipiului București.
B. Cheltuieli
──────────
1. Autorități executive
2. Învățământ:
a) Învățământ preșcolar
b) Învățământ primar și gimnazial
c) Învățământ liceal
d) Învățământ profesional
e) Învățământ postliceal
f) Învățământ special***)
g) Internate, cămine și cantine pentru elevi (alocații de la bugetele locale în completarea veniturilor proprii)
___________
***) Pentru bugetele sectoarelor municipiului București.
3. Sănătate (cheltuielile creșelor, cele pentru drepturile donatorilor onorifici de sânge ce se acordă potrivit Legii nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman și organizarea transfuzională în România, alte cheltuieli care se pot suporta în conformitate cu prevederile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare, Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 68/2001, și ale Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local):
a) Creșe
b) Alte instituții și acțiuni sanitare
4. Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret:
a) Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale
b) Muzee
c) Teatre și instituții profesioniste de spectacole și concerte
d) Școli populare de artă
e) Case de cultură
f) Cămine culturale
g) Culte religioase
h) Activitatea sportivă
i) Activitatea de tineret
j) Alte instituții și acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă și de tineret
5. Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații:
a) Centre de îngrijire și asistență
b) Centre-pilot de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap
c) Centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap
d) Centre de integrare prin terapie ocupațională
e) Centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică
f) Cantine de ajutor social
g) Ajutor social
h) Susținerea sistemului de protecție a drepturilor copilului
i) Servicii publice specializate pentru protecția copilului**)
j) Cămine pentru persoane vârstnice
k) Drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu handicap grav
l) Alte acțiuni privind asistența socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații
___________
**) Pentru bugetul municipiului București.
6. Servicii și dezvoltare publică și locuințe:
a) Întreținerea și repararea străzilor
b) Iluminat
c) Salubritate
d) Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement
e) Locuințe
f) Alimentări cu apă, stații de epurare pentru ape uzate, colectoare, stații de pompare
g) Rețele, centrale și puncte termice
h) Canalizare
i) Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan
j) Introducere de gaze naturale în localități
k) Electrificări rurale
l) Alte acțiuni privind servicii, dezvoltare publică și locuințe
7. Agricultură și silvicultură:
a) Combaterea dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecție a plantelor**)
b) Puncte de însămânțări artificiale
c) Circumscripții sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)
d) Centre județene și locale de consultanță agricolă
___________
**) Pentru bugetul municipiului București.
8. Transporturi și comunicații:
a) Drumuri și poduri
b) Transportul în comun
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor și comunicațiilor
9. Alte acțiuni economice:
a) Prevenire și combatere inundații și ghețuri
b) Susținerea programelor de dezvoltare regională
c) Alte cheltuieli pentru acțiuni economice
10. Alte acțiuni:
a) Centre militare
b) Protecție civilă
c) Fondul Român de Dezvoltare Socială
d) Alte cheltuieli
11. Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor și comisioanelor aferente:
a) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor și comisioanelor aferente contractate/garantate de stat
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor și comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritățile administrației publice locale
12. Transferuri către alte bugete:
a) Transferuri din bugetele locale către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate
b) Transferuri din bugetele locale pentru susținerea sistemului de protecție a copilului
13. Dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli:
a) Dobânzi aferente datoriei publice locale interne
b) Dobânzi aferente datoriei publice locale externe
c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de valoare în condițiile legii
d) Diferențe de curs aferente datoriei publice locale externe
14. Plăți de dobânzi:
a) Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
b) Dobândă datorată trezoreriei statului în cadrul planului de redresare
c) Dobânzi și comisioane la împrumuturi externe contractate de stat
15. Rambursări împrumuturi acordate:
a) Rambursare împrumuturi acordate din fondul de tezaur
b) Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
c) Rambursarea împrumuturilor interne pentru investiții
d) Rambursarea împrumuturilor externe pentru investiții
e) Rambursarea împrumuturilor externe contractate de stat
16. Fondul de rezervă bugetară:
a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor locale
17. Cheltuieli cu destinație specială:
a) Servicii publice finanțate din taxe speciale
b) Cheltuieli din fondul de intervenție
c) Cheltuieli din fondul pentru locuințe
d) Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
e) Cheltuieli din donații și sponsorizări
f) Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice și fizice în vederea participării la finanțarea unor acțiuni de interes public
g) Cheltuieli pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentarea cu apă a satelor
h) Cheltuieli pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință
i) Cheltuieli pentru achiziționarea de aparatură medicală pentru spitalele publice
j) Cheltuieli pentru investiții din venituri realizate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat

NOTĂ:

Dobânzile și penalitățile de întârziere pentru venituri nevărsate la termen se înregistrează la capitolul și subcapitolul corespunzător impozitului sau taxei la care se referă.

Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face în funcție de subordonarea unităților, precum și de localitatea în care își are sediul instituția publică, în cazul unităților preluate cu finanțare parțială sau totală din bugetele locale.

ANEXA Nr. 11 Modificări (1)

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

BUGETUL
Fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003

Anexa nr. 11/01                                             - mii lei -
Capi- tol Sub- capi- tol Titlu/ Ar- ticol Ali- neat Denumirea indicatorului Program 2003
     A                                                                 B                                                                            C
0001 16 VENITURI - TOTAL 56.741.889.606
0002 I. VENITURI CURENTE 56.069.425.483
0003 A. VENITURI FISCALE 54.820.025.483
0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 54.820.025.483
1216 CONTRIBUȚII LA FONDUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE 54.820.025.483
01 Contribuții de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat 27.391.415.875
02 Contribuția persoanelor asigurate 26.937.924.352
03 Contribuții facultative la asigurările sociale de sănătate 21.450.000
04 Contribuții pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în șomaj 469.235.256
1900 16 B. VENITURI NEFISCALE 1.249.400.000
2216 DIVERSE VENITURI 1.249.400.000
30 Încasări din alte surse 1.249.400.000
3400 16 V. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 672.464.123
3516 SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU PERSOANELE
ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII 508.764.123
01 Persoane care satisfac serviciul militar în termen 294.608.400
02 Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv 214.155.723
3616 SUME DE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT ȘI BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 163.700.000
01 Persoane care se află în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani 163.700.000
5016 CHELTUIELI - TOTAL 56.341.889.606
01 CHELTUIELI CURENTE 55.886.546.259
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 702.573.853
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 55.183.972.406
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 455.343.347
5700 16 Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 54.722.456.169
6216 SERVICII MEDICALE ȘI MEDICAMENTE 54.722.456.169
01 CHELTUIELI CURENTE 54.722.456.169
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 54.722.456.169
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 54.722.456.169
7100 16 Partea a VI-a - ALTE ACȚIUNI 1.619.433.437
01 CHELTUIELI CURENTE 1.164.090.090
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 702.573.853
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 461.516.237
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 455.343.347
7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 1.619.433.437
01 CHELTUIELI CURENTE 1.164.090.090
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 702.573.853
10 Cheltuieli cu salariile 504.453.028
11 Contribuții pentru asigurări sociale de stat 126.113.257
12 Contribuții pentru asigurările de șomaj 17.655.856
13 Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate 35.311.712
14 Deplasări, detașări, transferări 19.040.000
01 - deplasări, detașări, transferări în țară 15.470.000
02 - deplasări, detașări, transferări în străinătate 3.570.000
20 CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII 461.516.237
24 Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 150.000.000
25 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 110.000.000
26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 70.000.000
27 Reparații curente 55.000.000
28 Reparații capitale 46.000.000
29 Cărți și publicații 6.000.000
30 Alte cheltuieli 24.516.237
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 455.343.347
72 Investiții ale instituțiilor publice 455.343.347
7316 01 Administrație centrală 323.886.687
25 Servicii publice descentralizate 1.295.546.750
9500 16 Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVĂ 400.000.000
9516 60 FONDURI DE REZERVĂ REZERVE 400.000.000 400.000.000
9516 06 Fondul de rezervă al Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate 400.000.000

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CHELTUIELI CU SALARIILE PE ANUL 2003
(sume alocate din bugetul asigurărilor sociale de sănătate)

Anexa nr. 11/02                                                                    - mii lei -
Denumirea indicatorului Cod Program 2003
CHELTUIELI - TOTAL 5016
Fond aferent salariilor de bază 08001 297.695.244
Salarii de merit 08002 10.443.416
Indemnizație de conducere 08003 33.540.040
Spor de vechime 08004 69.370.964
Alte sporuri 08006 169.500
Ore suplimentare 08007 3.125.000
Fond de premii 08008 35.306.799
Fond pentru convenții civile 08012 4.788.171
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 08013 13.303.296
Alte drepturi salariale 08014 36.710.598
Cheltuieli cu salariile 08015 504.453.028
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 7316
Fond aferent salariilor de bază 08001 297.695.244
Salarii de merit 08002 10.443.416
Indemnizație de conducere 08003 33.540.040
Spor de vechime 08004 69.370.964
Alte sporuri 08006 169.500
Ore suplimentare 08007 3.125.000
Fond de premii 08008 35.306.799
Fond pentru convenții civile 08012 4.788.171
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 08013 13.303.296
Alte drepturi salariale 08014 36.710.598
Cheltuieli cu salariile 08015 504.453.028

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ PE ANII 2002 - 2003
(Sumele alocate prin Fondul de asigurări sociale de sănătate)

Anexa nr. 11/03                                                                   - mii lei -                                            
Număr MAXIM DE POSTURI în anul 2002 Salariu mediu DE BAZĂ în luna decembrie 2002 Reducerea numărului de posturi în anul 2003 Creșterea numărului de posturi în anul 2003 Număr maxim de posturi în anul 2003 Diferențe 2003 față de 2002 Fond AFERENT SALARIILOR de bază PE 2003
1 2 3 4 5 6=2-4+5 7=6-2 8 = 3 x 6 x 12 luni
TOTAL: 4.413 139 139 4.413 297.695.244
din care:
7316 CHELTUIELI de
ADMINISTRARE A FONDULUI de
asigurări sociale de sănătate 4.413 139 139 4.413 297.695.244
din care:
2. Persoane asimilate celor care ocupă funcții de demnitate publică 3 3 -3
Conducătorul instituției (președinte) 1 26.669 1 -1
Adjunctul conducătorului instituției (vicepreședinte) 2 23.336 2 -2
4. Funcționari publici 3.870 127 112 3.855 -15 270.634.572
Consilier A/I/1 1.209 7.875 17 3 1.195 -14 112.927.500
Consilier A/I/2 165 6.888 2 2 165 13.638.240
Consilier A/I/3 174 6.239 2 1 173 -1 12.952.164
Expert A/II/1 63 5.593 4 59 -4 3.959.844
Expert A/II/2 28 5.026 2 6 32 4 1.929.984
Expert A/III/1 5.026 1 1 1 60.312
Expert A/III/3 5 5.026 9 14 9 844.368
Expert A/-/Debutant 12 2.057 12 -12
Inspector DE specialitate A/II/1 191 5.593 1 4 194 3 13.020.504
Inspector DE specialitate A/II/2 82 5.026 2 84 2 5.066.208
Inspector DE specialitate A/II/3 6 5.026 1 7 1 422.184
Inspector de specialitate A/III/1 3 5.026 3 180.936
Inspector de specialitate A/III/2 10 5.026 1 11 1 663.432
Inspector de specialitate A/III/3 41 5.026 44 85 44 5.126.520
Inspector de specialitate
A/-/Debutant 43 2.057 43 1 1 -42 24.684
Consilier juridic A/I/1 67 7.875 2 65 -2 6.142.500
Consilier juridic A/I/2 9 6.888 9 743.904
Consilier juridic A/I/3 15 6.239 2 17 2 1.272.756
Consilier juridic A/II/1 43 5.593 43 2.885.988
Consilier juridic A/II/2 18 5.026 18 1.085.616
Consilier juridic A/II/3 1 5.026 1 60.312
Consilier juridic A/III/1 1 5.026 1 60.312
Consilier juridic A/III/3 6 5.026 15 21 15 1.266.552
Consilier juridic A/-/Debutant 14 2.303 14 -14
Auditor A/I/1 218 7.875 3 215 -3 20.317.500
Auditor A/I/2 38 6.888 38 3.140.928
Auditor A/I/3 36 6.239 36 2.695.248
Auditor A/II/1 10 5.593 1 11 1 738.276
Auditor A/II/2 3 5.026 3 180.936
Auditor A/II/3 5.026 1 1 1 60.312
Auditor A/III/1 1 5.026 1 60.312
Auditor A/III/3 5.026 1 1 1 60.312
Referent de specialitate B/I/1 10 6.888 10 826.560
Referent de specialitate B/I/2 3 5.593 3 201.348
Referent de specialitate B/I/3 10 5.026 10 603.120
Referent de specialitate B/II/1 8 4.540 8 435.840
Referent de specialitate B/II/3 1 4.540 1 54.480
Referent de specialitate B/III/3 1 4.540 1 54.480
Referent C/I/1 722 4.010 3 719 -3 34.598.280
Referent C/I/2 176 3.487 2 174 -2 7.280.856
Referent C/I/3 157 3.242 2 155 -2 6.030.120
Referent C/II/1 146 2.839 2 1 145 -1 4.939.860
Referent C/II/2 74 2.595 74 2.304.360
Referent C/II/3 4 2.595 4 124.560
Referent C/III/1 2 2.595 2 62.280
Referent C/III/2 1 2.595 1 31.140
Referent C/III/3 26 2.595 16 42 16 1.307.880
Referent C/-/Debutant 16 2.057 16 -16
Director general 1 15.897 1 190.764
5. Personal cu contract de muncă
a) Personal de specialitate: Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A 188 56 8 7.875 20 9 200 65 12 9 13.346.040 6.142.500
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I 5 6.888 1 2 6 1 495.936
Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II 3 6.239 3 187.170
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III 6 5.593 6 369.138
Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV 3 5.026 2 5 2 301.560
Referent, inspector, revizor contabil; debutant 2 2.228 2 -2
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul IA 11 6.888 11 909.216
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul I 7 5.593 7 469.812
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relații, interpret profesional, subinginer; gradul II 2 5.026 1 3 1 180.936
Referent IA 69 4.010 3 72 3 3.464.640
Referent I 7 3.487 7 292.908
Referent II 4 3.242 4 155.616
Referent III 1 2.839 1 34.068
Referent IV 10 2.595 2 3 11 1 342.540
Referent debutant 3 2.228 3 -3
5. Personal cu contract de muncă
b) care ocupă funcții comune: 352 1 4 355 3 12.650.076
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 31 2.877 1 30 -1 1.035.720
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 1 2.626 1 31.512
Secretar, secretar-dactilograf; I 7 2.769 7 232.596
Secretar, secretar-dactilograf; II 2 2.522 2 60.528
Administrator I 1 3.514 1 42.168
Casier magaziner; I 35 3.087 1 36 1 1.333.584
Casier magaziner; II 5 2.769 5 166.140
Funcționar arhivar; I 11 3.019 1 12 1 434.736
Funcționar arhivar; II 3 2.769 3 99.684
Funcționar arhivar; III 2 2.522 2 60.528
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 85 2.379 85 2.426.580
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 5 2.228 1 6 1 160.416
Șofer IA 7 3.975 7 333.900
Șofer I 88 3.479 1 89 1 3.715.572
Șofer II 24 3.335 24 960.480
Muncitor calificat I 13 3.335 13 520.260
Muncitor calificat II 9 3.162 9 341.496
Muncitor calificat III 5 2.947 5 176.820
Muncitor calificat IV 3 2.769 3 99.684
Muncitor calificat V 1 2.557 1 30.684
Muncitor calificat VI 7 2.379 7 199.836
Muncitor necalificat 7 2.228 7 187.152
1. Persoane care ocupă funcții de demnitate publică, specifice Casei Naționale de ASIGURĂRI de SĂNĂTATE 3 3 3 1.064.556
Președinte (asimilat cu ministru) 32.259 1 1 1 387.108
Vicepreședinte (asimilat cu secretar de stat) 28.227 2 2 2 677.448

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Instituție publică. Neacordarea tichetelor de masă
;
se încarcă...