Parlamentul României

Legea nr. 514/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 24 iulie 2002.

În vigoare de la 24 iulie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă: cap. II din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 august 1994, cu modificările și completările ulterioare; cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 69/1997 privind piețele reglementate de mărfuri, servicii și instrumente derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 129/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 3 august 2000; Legea nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor și personalului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și a personalului burselor de valori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997, cu modificările ulterioare; pct. 41, 42 și 43 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare; anexa nr. III/1 și anexa nr. VI/2 lit. D pct. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 20 iulie 2001, cu modificările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 februarie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/1999, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei ordonanțe de urgență."

2. La articolul 1 din anexă, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) C.N.V.M. este subordonată Parlamentului și prezintă rapoarte acestuia prin comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere, Comisia economică a Senatului și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a Camerei Deputaților."

3. La articolul 2 din anexă, litera e) va avea următorul cuprins:

"

e) prevenirea fraudei, a manipulării pieței și asigurarea integrității piețelor reglementate;"

4. La articolul 3 din anexă, alineatele (2), (4), (5), (6) și (8) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea funcțiilor, se face la propunerea comună a comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere, a Comisiei economice a Senatului și a Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare a Camerei Deputaților.

...............................................................................................

(4) În caz de indisponibilitate temporară a președintelui reprezentarea legală a C.N.V.M. revine unuia dintre vicepreședinții acesteia, desemnat de președinte, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (9), când reprezentarea legală, în absența președintelui și vicepreședinților, se atribuie comisarului cel mai vârstnic.

(5) C.N.V.M. se întrunește în prezența a cel puțin 5 dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, unul dintre vicepreședinți.

(6) Hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă. În caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul președintelui sau, în cazul indisponibilității acestuia, cel al vicepreședintelui care conduce ședința.

...............................................................................................

(8) Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toți membrii C.N.V.M.; membrii care au votat împotrivă pot solicita consemnarea opiniei separate în procesul-verbal al ședinței respective, iar cei absenți în procesul-verbal al primei ședințe la care participă. Președintele, respectiv vicepreședintele care a condus ședința, este obligat să semneze actele ce decurg din hotărârea adoptată, chiar dacă a votat împotrivă."

5. La articolul 4 din anexă, literele a), c) și e) ale alineatului (4) vor avea următorul cuprins:

"

a) nu pot fi soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Președintele României, președinții Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Naționale a României, președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

...............................................................................................

c) nu pot exercita o altă funcție remunerată, publică sau privată, cu excepția celor de cadru didactic universitar și de consultant sau expert al organismelor internaționale;

...............................................................................................

e) nu trebuie să aibă cazier fiscal sau judiciar."

6. La articolul 4 din anexă, litera f) a alineatului (4) se abrogă.

7. La articolul 4 din anexă, litera c) a alineatului (5) va avea următorul cuprins:

"

c) prin revocare de către Parlament în cazul apariției unei incompatibilități sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (4);"

8. La articolul 4 din anexă, după litera d) a alineatului (5) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

"

e) prin deces."

9. La articolul 5 din anexă, alineatele (1) și (4) vor avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 5 Colaborarea cu autoritățile statului și cu alte instituții publice

(1) C.N.V.M. colaborează cu Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurenței, Ministerul Public și cu alte autorități și instituții publice, în vederea îndeplinirii obiectivelor sale prevăzute la art. 2.

...............................................................................................

(4) C.N.V.M. poate face schimb de informații atât publice, cât și confidențiale cu Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurenței, precum și cu alte autorități și instituții publice. În aplicarea prevederilor prezentului articol aceste autorități vor furniza informațiile în mod gratuit și nu vor invoca secretul de serviciu sau orice altă obligație legală de păstrare a confidențialității informațiilor deținute."

10. La articolul 5 din anexă, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

"

(6) C.N.V.M. va colabora cu organisme profesionale specializate pentru asigurarea bunei funcționări a piețelor reglementate."

11. La articolul 7 din anexă, alineatele (6) și (7) vor avea următorul cuprins:

"

(6) C.N.V.M. poate realiza, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficială a tuturor reglementărilor emise de aceasta, aplicabile entităților reglementate și supravegheate.

(7) C.N.V.M. este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale, prevăzute la alin. (1) și (2). În caz de litigiu actele individuale emise de către C.N.V.M. cu privire la interpretările prevăzute la alin. (6) pot fi atacate cu recurs în fața Curții Supreme de Justiție - Secția de contencios administrativ. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța judecătorească executarea actelor C.N.V.M. nu se suspendă."

12. La articolul 9 din anexă, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

"

(5) Deciziile și ordonanțele emise de către C.N.V.M. trebuie să conțină motivațiile de drept care au condus la luarea măsurilor respective."

13. La articolul 10 din anexă, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

"

(5) Delegarea de prerogative nu exonerează de răspundere C.N.V.M."

14. La articolul 13 din anexă, literele a)-d) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

"

a) o cotă de cel mult 0,08% din valoarea tranzacțiilor derulate pe orice piață reglementată, suportate de către cumpărător, cu excepția piețelor reglementate de instrumente financiare derivate;

b) o cotă de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;

c) o cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare;

d) o cotă de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare;"

15. La articolul 14 din anexă, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

"

(4) Excedentul din bugetul de venituri și cheltuieli înregistrat la sfârșitul anului se reportează ca sursă de finanțare în anul următor, iar deficitul se acoperă din sursele anului următor, inclusiv din împrumuturi bancare și de trezorerie."

16. Articolul 16 din anexă va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 16 Raportul anual de activitate

(1) Cel târziu până la data de 30 aprilie a fiecărui an C.N.V.M. va trimite Parlamentului, respectiv comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei Deputaților, Comisiei economice a Senatului și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare a Camerei Deputaților, raportul său anual de activitate, raportul anual de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbătute în ședință comună a Camerelor.

(2) Comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere, Comisia economică a Senatului și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a Camerei Deputaților pot dispune oricând verificarea activităților C.N.V.M., în conformitate cu regulamentele Senatului și ale Camerei Deputaților."

17. La articolul 17 din anexă, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul nerespectării legilor care guvernează piețele de capital, piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare sau a reglementărilor sale, C.N.V.M. poate dispune sesizarea organului de urmărire penală, pentru situația când fapta săvârșită constituie infracțiune, potrivit reglementărilor specifice, sau aplicarea, după caz, a următoarelor sancțiuni contravenționale:"

Art. II. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 12 iulie 2002.

Nr. 514.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...