Parlamentul României

Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

Modificări (11), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (45), Referințe (35), Derogări (17), Reviste (7), Doctrine (5), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 28 martie 2002.

În vigoare de la 28 martie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Derogări (3), Jurisprudență

Prezenta lege stabilește cadrul juridic pentru accelerarea procesului de privatizare, în baza următoarelor principii:

a) asigurarea transparenței procesului de privatizare;

b) vânzarea la prețul de piață rezultat din raportul dintre cerere și ofertă, cu luarea în considerare a tuturor elementelor ce alcătuiesc oferta de cumpărare;

c) asigurarea egalității de tratament între cumpărători; Jurisprudență

d) aplicarea unor programe de restructurare anterioară privatizării, cu accent pe externalizarea unor activități și/sau active, în special a activelor cu caracter social;

e) reconsiderarea datoriilor societăților comerciale, în vederea sporirii atractivității ofertei de privatizare;

f) instituirea administrării speciale în perioada de privatizare.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență

Prevederile prezentei legi se aplică societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar sau asociat, indiferent de actul normativ în baza căruia societatea comercială s-a înființat, precum și regiilor autonome.

Art. 3. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) societăți comerciale înseamnă orice societate comercială/companie națională/societate națională la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, indiferent de actul normativ în baza căruia au fost înființate;

b) regie autonomă înseamnă agentul economic înființat în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, în baza Legii administrației publice locale nr. 69/1991, cu modificările ulterioare, precum și în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001;

c) acțiuni înseamnă valorile mobiliare emise de societăți comerciale; acțiunile pot fi ordinare sau preferențiale în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare; prevederile prezentei legi referitoare la acțiuni sunt aplicabile și părților sociale; Jurisprudență

d) active cu caracter social înseamnă bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societăți comerciale sau regii autonome, de tipul: creșe, grădinițe, cabinete medicale, dispensare, cămine de nefamiliști sau blocuri de locuințe, cantine, centrale sau puncte termice, grupuri școlare de orice tip, baze sportive și de agrement, indiferent de tipul acestora, utilități de interes local sau zonal, gospodării-anexe și alte asemenea active, inclusiv dotările și terenul aferent acestora;

e) agent de privatizare înseamnă orice persoană juridică, română sau străină, specializată în activități financiare, în fuziuni și achiziții, precum: bănci, bănci de investiții, societăți și fonduri de investiții, societăți financiare, societăți care prestează servicii de contabilitate și audit financiar, consultanță, intermediere pe piața valorilor mobiliare, precum și cabinete sau societăți profesionale de avocatură, indiferent dacă acestea acționează individual ori în asociere, cu mențiunea că persoanele juridice străine se pot asocia cu o persoană juridică sau firmă română din categoriile sus-menționate;

f) administrarea specială în perioada de privatizare înseamnă procedura de administrare în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordinului ministrului instituției publice implicate sau, după caz, data emiterii deciziei conducătorului autorității administrației publice locale, prin care se instituie procedura administrării speciale, și data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor în situația unei privatizări finalizate sau data stabilită prin ordin sau decizie;

g) investiții neterminate înseamnă obiective de investiții aflate în diferite stadii de execuție, inclusiv cele aflate în faza de proiecte aprobate, care se încadrează în strategiile de dezvoltare sectorială ale Guvernului și care necesită atragerea de fonduri din sectorul privat;

h) construiește, operează și transferă semnifică metoda prin care investitorul construiește, finanțează, dezvoltă și operează obiectivul pentru o perioadă determinată de timp, după care transferă obiectivul inițiatorului, în capacitate deplină de funcționare și operare și liber de orice sarcini și obligații;

i) construiește, deține și operează semnifică metoda prin care investitorului i se încredințează obiectivul pe care îl construiește, finanțează, dezvoltă și operează pentru o perioadă nedeterminată de timp, cu respectarea reglementărilor sectoriale specifice în vigoare;

j) dreptul de opțiune este dreptul investitorului care a subscris și a vărsat aportul de capital, în urma unei majorări de capital, de a cumpăra ulterior de la instituția publică implicată pachete de acțiuni deținute de aceasta la respectiva societate comercială, în termenii și la termenele convenite la data majorării de capital social.

CAPITOLUL II Diminuarea participației statului

Art. 4. - Jurisprudență

Diminuarea participației statului la societățile comerciale se realizează prin utilizarea următoarelor metode:

a) vânzarea de acțiuni;

b) majorarea de capital social prin aport de capital privat;

c) transferul cu titlu gratuit sau vânzarea activelor cu caracter social;

d) orice combinație a metodelor prevăzute la lit. a)-c).

SECȚIUNEA 1 Vânzarea de acțiuni

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Acțiunile se pot vinde la prețul de piață rezultat din raportul dintre cerere și ofertă, chiar dacă acest preț este inferior prețului de ofertă stabilit de instituția publică implicată. Instituția publică implicată este singura autoritate competentă să decidă asupra oportunității încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni, având în vedere pe lângă preț și celelalte elemente care compun oferta de cumpărare. Instanțele judecătorești sau arbitrale nu se pot pronunța asupra oportunității încheierii tranzacției, ci doar asupra legalității acesteia. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Pentru fiecare societate comercială stabilită prin hotărâre a Guvernului, în raport de domeniul de activitate, mărimea capitalului social, numărul de salariați, situația financiară, gradul de dezvoltare industrială și de rata șomajului zonei unde își desfășoară activitatea societatea comercială, vânzarea pachetului de acțiuni deținut de către instituția publică implicată se va face la prețul simbolic reprezentând echivalentul unui euro. În acest caz instituția publică implicată selectează cumpărătorul în funcție de celelalte elemente ale ofertei de cumpărare, respectiv: volumul investițiilor angajate, numărul de locuri de muncă ce urmează să fie create și capitalul de lucru. Criteriile de selecție și condițiile detaliate în care se va efectua vânzarea se vor stabili prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi.

(3) Nu pot participa la procesul de privatizare persoane fizice sau juridice, române ori străine, care au avut contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate cu oricare instituție publică implicată și care au fost rezolvite din cauze imputabile acestora printr-o hotărâre judecătorească sau arbitrală definitivă și irevocabilă sau ca efect al condițiilor de rezoluțiune stipulate în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni, precum și cei care înregistrează datorii bugetare restante. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Vânzarea acțiunilor va fi precedată de întocmirea unui dosar de prezentare, în funcție de metoda de privatizare aleasă și de pachetul de acțiuni oferit la vânzare, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi. Jurisprudență

(2) Dosarul de prezentare va cuprinde și drepturile de proprietate industrială și intelectuală. Datele și informațiile cuprinse în dosarul de prezentare sau documentul de ofertă referitoare la situația economică, financiară, juridică și patrimonială a societății comerciale respective sunt prezentate pe baza declarației pe propria răspundere autentificată a administratorului unic, a membrilor consiliului de administrație sau a directorului general, după caz, precum și a cenzorilor. Jurisprudență

(3) În situația în care instituția publică implicată decide vânzarea acțiunilor prin ofertă publică ori prin metode specifice pieței de capital, la bursele de valori sau pe alte piețe organizate, interne ori internaționale, documentul de ofertă se va întocmi în conformitate cu reglementările legale în vigoare pentru piața de capital. Jurisprudență

(4) În cazul vânzării pachetelor de acțiuni reprezentând până la 5% din capitalul social al societăților comerciale, instituția publică implicată va întocmi o fișă de prezentare simplificată.

Art. 7. - Jurisprudență

(1) Vânzarea va fi precedată de publicarea unui anunț de vânzare sau a unei oferte de vânzare, valabilă cel puțin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicării. Reviste (1)

(2) Instituția publică implicată poate decide justificat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei de vânzare pentru perioade succesive ce nu pot depăși 30 de zile fiecare și care nu pot însuma mai mult de 180 de zile. Jurisprudență

Art. 8. - Jurisprudență

(1) În cazul vânzării unor pachete de acțiuni mai mari de 33%, instituția publică implicată sau agentul de privatizare are obligația să solicite eliberarea certificatelor de obligații bugetare pentru stabilirea situației obligațiilor bugetare ale societăților comerciale supuse privatizării.

(2) Organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, pentru bugetul de stat, și ale celorlalte ministere și instituții, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum și autoritățile administrației publice locale, pentru bugetele locale, vor elibera certificatele de obligații bugetare în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării, acestea constituind proba exclusivă a datoriilor bugetare respective ale societății comerciale.

(3) Pentru eliberarea certificatelor de obligații bugetare nu se percep taxe.

Art. 9. - Jurisprudență

În mod excepțional, în raport cu circumstanțele economice și cu interesul manifestat de potențialii cumpărători ori ținând seama de alte condiții care ar putea influența negativ rezultatele unui proces de privatizare, conducerea instituției publice implicate poate decide, pentru societățile comerciale la care instituția publică implicată stabilește strategia de privatizare, modificarea sau revocarea ofertei de vânzare, precum și schimbarea metodei de privatizare, potrivit principiilor din prezenta lege, în condițiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea acesteia.

Art. 10. - Referințe (1)

(1) O asociație constituită din salariați, membri ai consiliului de administrație sau pensionari cu ultimul loc de muncă la o societate comercială poate dobândi acțiuni/părți sociale la respectiva societate comercială.

(2) Vânzarea se face prin una dintre metodele prevăzute la art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din prezenta lege.

Art. 11. -

(1) În vederea accelerării procesului de privatizare instituția publică implicată va asigura accesul potențialilor investitori în societatea comercială, înainte de vânzarea dosarului de prezentare, pentru a-i sprijini să-și formeze o opinie generală asupra situației acesteia, în scopul scurtării perioadei de formare a unei decizii privind achiziționarea pachetului de acțiuni ce va fi scos la vânzare la această societate comercială.

(2) Informațiile care vor fi puse la dispoziție de societatea comercială vor conține numai date generale, cu caracter public, iar vizitele vor avea un caracter preponderent tehnic, pentru ca investitorii să poată evalua starea actuală a societății comerciale, perspectivele acesteia după privatizare și un volum de investiții minim necesar. Jurisprudență

(3) După vânzarea dosarului de prezentare, la cererea potențialului cumpărător, în condițiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi, instituția publică implicată și societatea comercială supusă privatizării sunt obligate să asigure accesul liber la toate datele și informațiile, cu excepția celor de natură confidențială, privind activitatea societății comerciale, în scopul întocmirii de către acesta a propriului raport de expertiză asupra societății.

Art. 12. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Derogări (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Toate societățile comerciale, indiferent de structura capitalului social, cărora nu li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, vor întocmi și vor înainta instituțiilor îndreptățite să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, documentațiile necesare în vederea eliberării acestuia. Jurisprudență

(2) Instituțiile abilitate să elibereze certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului au obligația să emită aceste documente în termen de 15 zile de la depunerea documentației și să transmită, în termen de 5 zile de la emitere, o copie de pe certificat către instituția publică implicată. Jurisprudență

(3) Administratorii societății comerciale sunt obligați să solicite înregistrarea majorării capitalului social la oficiul registrului comerțului în termen de 30 de zile de la data emiterii certificatului. Jurisprudență

(4) În cazul în care administratorii nu solicită înregistrarea majorării capitalului social în termenul prevăzut la alin. (3), oficiul registrului comerțului va înregistra majorarea, la cererea instituției publice implicate. Jurisprudență

(5) În cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmată, anterior privatizării, de majorarea corespunzătoare a capitalului social sau dacă certificatul se eliberează după privatizare, capitalul social se majorează de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerată aport în natură al statului sau al unei unități administrativ-teritoriale, după caz, în schimbul căreia se vor emite acțiuni suplimentare ce vor reveni de drept instituției publice implicate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(6) În situația în care majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor se realizează după privatizarea societății comerciale, cumpărătorul sau succesorul în drepturi al acestuia are drept de preferință la cumpărare de la instituția publică implicată a unui număr de acțiuni suplimentare necesare menținerii cotei de participație la capitalul social, existentă anterior majorării acestuia cu valoarea terenurilor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(7) Cumpărătorul sau succesorul în drepturi al acestuia își poate exercita această preferință în termen de 15 zile de la data înregistrării majorării capitalului social. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(8) Prețul de vânzare pentru acțiunile suplimentare provenite din majorarea capitalului social cu valoarea terenului, în situația exercitării dreptului de preferință, este egal cu prețul de ofertă stabilit de instituția publică implicată, în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi. Plata acțiunilor se va realiza integral sau în rate. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor are loc în momentul plății integrale a acestora. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(9) În situația în care nu se exercită dreptul de preferință în termenul prevăzut la alin. (7), pachetul de acțiuni aferent terenului poate fi vândut de instituția publică implicată prin oricare dintre metodele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință drepturile de vot conferite de acțiunile emise în conformitate cu prevederile alin. (5) sunt suspendate.

Art. 13. -

(1) În vederea accelerării procesului de privatizare autoritatea de mediu competentă va emite, în termen de 10 zile de la depunerea documentației necesare de către societatea comercială, avizul de mediu. În cazul necomunicării avizului în termenul legal, societatea comercială este considerată că își desfășoară activitatea în deplină conformitate cu cerințele legale în vigoare privind protecția mediului.

(2) Instituția publică implicată are obligația să includă în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de ofertă publică obligațiile și răspunderile de mediu stabilite prin avizul de mediu, pe baza informațiilor cuprinse în bilanțul de mediu acceptat de autoritatea de mediu competentă.

(3) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și în cazul vânzării de active, atât timp cât asemenea active fac parte din patrimoniul unei societăți comerciale sau regii autonome ce desfășoară o activitate calificată, în conformitate cu legislația în vigoare, ca având un impact asupra mediului.

(4) Emiterea și/sau revizuirea avizului de mediu este gratuită în cazul societăților comerciale care înregistrează pierderi în bilanțul contabil al ultimului exercițiu financiar anual încheiat.

SECȚIUNEA a 2-a Majorarea capitalului social prin aport de capital privat Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Instituția publică implicată poate decide să propună în adunarea generală a acționarilor diminuarea participației statului la societățile comerciale prin lansarea unei oferte publice de majorare a capitalului social la respectivele societăți comerciale. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Oferta va avea în vedere necesarul de capital rezultat în urma unui studiu de fezabilitate solicitat de către instituția publică implicată.

(3) Majorarea capitalului social se face prin aport în numerar sau în natură cu utilaje tehnologice performante (de vârf), conform studiului de fezabilitate și prevederilor din normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi.

(4) În situația în care instituția publică implicată decide, în baza studiului de fezabilitate, majorarea capitalului social în sprijinul societății comerciale, adunarea generală a acționarilor va acorda dreptul preferențial la subscriere acționarilor privați existenți, în termen de 10 zile de la data lansării ofertei.

(5) Oricare dintre investitorii interesați, persoane fizice sau persoane juridice cu capital majoritar privat, vor putea subscrie atât acțiunile aferente cotei deținute de instituția publică implicată, cât și acțiunile aferente cotei acționarilor care nu își exercită dreptul de preferință.

(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul în care instituția publică implicată decide ca metodă de diminuare a participației statului majorarea capitalului social, convocarea adunării generale a acționarilor se face în termen de două zile lucrătoare de la luarea deciziei, iar adunarea generală a acționarilor societății comerciale se ține în termen de 5 zile de la publicarea anunțului de convocare.

(7) Hotărârea adunării generale a acționarilor privind majorarea capitalului social poate fi atacată în termen de 5 zile de la data publicării acesteia.

SECȚIUNEA a 3-a Transferul cu titlu gratuit sau vânzarea activelor cu caracter social Modificări (1)

Art. 15. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar pot dispune înstrăinarea unor active cu caracter social, cu titlu gratuit și cu prioritate către autoritățile administrației publice locale, precum și către instituții publice și vânzarea acestora către orice altă persoană fizică sau juridică interesată, cu excepția celor care au fost revendicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările ulterioare.

(2) În situația în care societatea comercială decide aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (1), adunarea generală a acționarilor se va convoca în termen de două zile lucrătoare de la luarea deciziei și se va ține în 5 zile de la publicarea anunțului de convocare.

(3) Adunarea generală a acționarilor va hotărî reducerea capitalului social din cota de participație a statului sau a autorității administrației publice locale, în cazul transferului cu titlu gratuit.

CAPITOLUL III Măsuri speciale în procesul de privatizare

Art. 16. - Referințe (1), Jurisprudență

(1) Administrarea specială în perioada de privatizare se instituie la societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale deține un pachet majoritar de acțiuni, aflate în proces de privatizare, prin ordin al ministrului instituției publice implicate sau prin decizie a conducătorului autorității administrației publice locale. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Procedura de administrare specială în perioada de privatizare presupune administrarea societății comerciale de către un administrator special, în baza unui mandat acordat de către instituția publică implicată, în conformitate cu normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi.

(3) Mandatul acordat de instituția publică implicată va stabili modul de administrare și gestionare a societății comerciale, precum și măsurile ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare.

(4) În funcție de situația economico-financiară și de strategia de privatizare care urmează să fie aplicată pentru fiecare societate comercială, în mandat se vor specifica și măsurile excepționale care trebuie luate la societatea comercială în perioada premergătoare anunțului de ofertă, cu referire la:

a) divizări, fuziuni, vânzări de active;

b) aplicarea unor programe de restructurare cu/sau fără reducere de personal;

c) externalizări/transferuri de activități și/sau active cu caracter social;

d) conversia în acțiuni a unor creanțe certe, lichide și exigibile;

e) respectarea disciplinei economico-financiare și a graficelor de reeșalonare a datoriilor restante către furnizorii de servicii, întocmite potrivit alin. (5) lit. a);

f) orice alte măsuri care duc la sporirea atractivității societăților comerciale la privatizare.

(5) De la data instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, la societatea comercială se aplică următoarele măsuri excepționale: Jurisprudență

a) nici o regie autonomă, companie națională, societate națională, societate comercială cu capital integral de stat furnizoare de servicii - electricitate, gaze naturale, apă sau alte asemenea servicii fără de care societatea nu poate funcționa - nu are dreptul să schimbe, să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către societatea comercială aflată în proces de privatizare. Societatea comercială este obligată să solicite întocmirea unui grafic de reeșalonare a obligațiilor restante către furnizorii de servicii, să achite facturile curente înregistrate după data instituirii procedurii de administrare specială și ratele convenite prin graficul de reeșalonare stabilit cu furnizorii de servicii. În situația neachitării de către societatea comercială a facturilor curente și a ratelor convenite prin graficul de reeșalonare, furnizorii pot să întrerupă furnizarea de servicii;

b) creditorii bugetari, la solicitarea administratorului special, vor ridica toate sarcinile care grevează asupra activelor societății comerciale care urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul creșterii atractivității la privatizare, iar sumele încasate din vânzarea activelor se distribuie proporțional creditorilor bugetari care au instituit sarcinile, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

c) creditorii bugetari vor suspenda, până la transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor, aplicarea oricărei măsuri de executare silită începută asupra societății comerciale și nu vor face nici un demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

(6) Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, în situația unei privatizări finalizate, sau la data stabilită prin ordin ori prin decizie.

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) În termen de 30 de zile de la data instituirii procedurii de administrare specială la societățile comerciale ce urmează să se privatizeze, la cererea instituției publice implicate creanțele deținute de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra societății comerciale se vor converti în acțiuni. Modificări (1)

(2) Acțiunile rezultate în urma conversiei vor fi transferate pe bază de protocol instituției publice implicate, în vederea vânzării acestora într-un pachet comun și la același preț pe acțiune cu vânzarea pachetului de acțiuni deținut de aceasta. Modificări (1)

(3) Prețul obținut în urma vânzării va fi repartizat, între cele două instituții, proporțional cu numărul acțiunilor vândute, după deducerea cheltuielilor efectuate de către instituția publică implicată.

Art. 18. - Referințe (4), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Instituțiile publice implicate și instituțiile bugetare creditoare, la solicitarea instituției publice implicate, vor acorda societăților comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în proces de privatizare, următoarele înlesniri care vor fi cuprinse în dosarul de prezentare: Modificări (1), Jurisprudență

a) scutirea totală sau parțială la plată a obligațiilor restante la data de 31 decembrie 2001, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, precum și cele reprezentând creanțele proprii și cele provenite din credite bugetare gestionate de instituția publică implicată. În cazul scutirii parțiale, diferența rămasă va fi achitată eșalonat, conform graficului aprobat de către creditorul bugetar, respectiv instituția publică implicată, după caz; Jurisprudență

b) scutirea totală sau parțială la plată a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001 către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri, precum și cele reprezentând creanțele proprii și cele provenite din credite bugetare gestionate de autoritatea administrației publice locale, ce pot fi acordate de către consiliul local prin hotărâre. În cazul scutirii parțiale, diferența rămasă va fi achitată eșalonat, conform graficului aprobat de către autoritatea administrației publice locale;

c) scutirea la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de orice fel aferente obligațiilor bugetare datorate și neachitate la data de 31 decembrie 2001, cuprinse în certificatele de obligații bugetare eliberate la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni. Modificări (3)

(2) De la prevederile alin. (1) lit. a) fac excepție obligațiile bugetare restante ale societăților comerciale, datorate Fondului de asigurări sociale de sănătate, pentru care se acordă următoarele înlesniri la plată:

a) eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare restante reprezentând contribuția la Fondul de asigurări sociale de sănătate, pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de grație de 6 luni, cuprinsă în perioada de eșalonare; Jurisprudență

b) scutirea la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor prevăzute la lit. a). Jurisprudență

(3) Stabilirea graficului de eșalonare la plată și precizarea sumelor reprezentând majorări de întârziere și penalități pentru obligațiile prevăzute la alin. (2) se fac prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

(4) De la prevederile alin. (1) și (2) sunt exceptate și obligațiile bugetare restante reprezentând contribuția pentru pensia suplimentară, contribuția individuală de asigurări sociale, contribuția angajaților de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, precum și contribuția de 7% a angajaților pentru asigurările sociale de sănătate, T.V.A. suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende și celelalte impozite cu reținere la sursă, care se vor achita eșalonat, conform graficului aprobat de creditorul bugetar care administrează venitul respectiv.

(5) Înlesnirile prevăzute la alin. (1), (2) și (3) își pierd valabilitatea în situația în care nu s-a realizat transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor. Modificări (1)

(6) Înlesnirile la plată prevăzute la alin. (1), (2) și (3) își pierd valabilitatea și în situația în care societatea comercială nu își achită obligațiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadență obligațiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere și penalitățile de întârziere aferente, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal. Modificări (3), Jurisprudență

(7) Nerespectarea condițiilor și a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prevăzute la alin. (1), (2) și (3) atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită și obligația de plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere calculate de la data la care termenele și/sau condițiile nu au fost respectate. Modificări (1)

(8) Sumele care fac obiectul înlesnirilor potrivit alin. (1), (2) și (3) sunt cele stabilite în certificatele de obligații bugetare eliberate conform prevederilor prezentei legi, pe baza actelor de control, de organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și de autoritățile administrației publice locale pentru bugetele locale, precum și în notificările emise de instituția publică implicată, actualizate până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni. Modificări (1)

(9) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării instituției publice implicate ministerele și autoritățile administrației publice centrale sau locale creditoare vor emite certificatele de obligații bugetare prin care se atestă cuantumul sumelor care fac obiectul înlesnirilor la plată. Jurisprudență

(10) Societăților comerciale la care au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni după data de 1 decembrie 2001, precum și celor aflate în derularea procedurilor de privatizare la data intrării în vigoare a prezentei legi li se acordă înlesnirile la plată prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni sau în actele normative prin care s-au aprobat strategiile de privatizare, respectiv eșalonarea obligațiilor bugetare pe o perioadă de 5 ani și scutirea de la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de orice fel. Modificări (1), Jurisprudență

(11) Pentru sumele reprezentând obligații bugetare eșalonate la plată se datorează și se calculează majorări conform prevederilor legale, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de grație acordată la eșalonare majorările datorate conform legii se achită lunar. Jurisprudență

(12) Înlesnirile la plată prevăzute în prezentul articol se acordă prin ordin comun al creditorilor bugetari și instituției publice implicate. Jurisprudență

(13) Criteriile de selecție și de încadrare în grila privind acordarea înlesnirilor se stabilesc de instituțiile publice implicate, împreună cu instituțiile bugetare creditoare implicate, conform normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi.

(14) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, Consiliul Concurenței va emite decizia legală în procedură de urgență, astfel încât să poată fi respectat termenul de plată prevăzut în contract.

(15) Suspendarea executării silite prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. c) se întinde și pe perioada derulării înlesnirilor la plată prevăzute în prezentul articol.

Art. 19. - Referințe (1), Jurisprudență

(1) În termen de 90 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor societăților comerciale, la solicitarea societății comerciale furnizorii de utilități - regii autonome, companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale cu capital integral de stat - vor putea, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice și al celorlalți creditori bugetari, să aprobe scutirea totală sau parțială, reeșalonarea pe o perioadă de 3-5 ani sau conversia în acțiuni a creanțelor certe, lichide și exigibile asupra societății comerciale. Cumpărătorul din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat cu instituția publică implicată are drept de preferință la cumpărarea acțiunilor rezultate din conversie. Modificări (1)

(2) În cazul obținerii acordului pentru aprobarea înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice poate acorda înlesniri similare, ca sume și termen, pentru plata datoriilor la bugetul de stat ale furnizorilor de utilități, cu înlesnirile acordate de aceștia potrivit alin. (1). Modificări (1)

Art. 20. -

În cazuri temeinic justificate instituția publică implicată va decide reducerea cu până la două treimi a oricărui termen referitor la procedurile de privatizare, prevăzut în prezenta lege, precum și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare.

Art. 21. - Jurisprudență

(1) Prin ordin al ministrului instituției publice implicate sau prin decizie a conducătorului autorității administrației publice locale se poate institui procedura de administrare specială și la societățile comerciale care nu au activitate sau care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 232 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și pentru care nu s-au pus în aplicare măsurile respective.

(2) Mandatul acordat de instituția publică implicată va stabili modul de administrare și gestionare a societății comerciale, precum și măsurile ce trebuie luate pentru dizolvarea și lichidarea societății comerciale.

CAPITOLUL IV Atragerea de capital privat în domeniul utilităților Modificări (1)

Art. 22. - Modificări (1)

Pe baza unei cereri de ofertă formulate de instituția publică implicată investitorii pot participa la majorarea capitalului social al societăților comerciale din domeniul utilităților, având drept de opțiune la cumpărarea unor pachete de acțiuni.

Art. 23. - Modificări (1)

Instituția publică implicată și/sau societatea comercială, în calitate de inițiatori, vor urmări atragerea de capital privat în investiții pentru:

a) finalizarea investițiilor neterminate;

b) reabilitarea unor obiective economice.

Art. 24. - Modificări (1), Jurisprudență

(1) Atragerea de capital privat în investiții se poate face prin parteneriat public-privat, utilizându-se următoarele metode:

a) construiește, operează și transferă;

b) construiește, deține și operează.

(2) În domeniul energiei societățile de producție, transport și distribuție, precum și autoritățile administrației publice locale, după caz, sunt autorizate să încheie contracte de cumpărare de energie pe termen lung, pe baza avizului autorităților de reglementare în domeniu, cu societățile producătoare angajate în parteneriate publice-private, cu confirmarea ministerelor implicate și a autorităților administrației publice locale, după caz, și cu aprobarea Guvernului.

Art. 25. -

Inițiatorul este obligat să facă cunoscută intenția de atragere a capitalului privat în investiții prin publicarea unei cereri de ofertă.

Art. 26. -

Elementele contractuale negociate cu investitorul a cărui ofertă a fost selectată în conformitate cu una dintre metodele prevăzute la art. 24 vor fi supuse, după caz, aprobării Guvernului, în conformitate cu normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi.

CAPITOLUL V Garanții și despăgubiri care pot fi acordate cumpărătorilor

Art. 27. - Derogări (3), Jurisprudență

Instituția publică implicată poate conveni, prin contractul de vânzare-cumpărare, să îl despăgubească pe cumpărător pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii în sarcina societății comerciale a unor răspunderi, datorate poluării mediului din activități trecute, care nu au fost dezvăluite cumpărătorului de instituția publică implicată sau de autoritatea de mediu competentă.

Art. 28. - Derogări (3)

Instituția publică implicată poate să negocieze și să convină acordarea unor garanții cumpărătorului pentru daune cauzate acestuia prin faptul că societatea comercială este ținută să îndeplinească vreo obligație, inclusiv față de terți, sau să suporte vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte și operațiuni care nu au fost dezvăluite și nici nu puteau fi cunoscute de către cumpărător ca urmare a efectuării propriului audit asupra societății comerciale și a căror cauză a existat la data încheierii contractului.

Art. 29. - Referințe (1), Derogări (3), Jurisprudență

(1) Instituția publică implicată asigură cumpărătorilor cu care a încheiat contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni repararea prejudiciilor cauzate acestora prin executarea unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile care obligă la restituirea în natură către foștii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat. Jurisprudență

(2) Valoarea prejudiciului ce urmează să fie reparat potrivit alin. (1) se stabilește de comun acord cu cumpărătorul, iar în caz de divergență, prin justiție. Jurisprudență

Art. 30. - Derogări (2), Jurisprudență

(1) În toate cazurile valoarea despăgubirilor acordate potrivit art. 27-29 nu va putea depăși cumulat 50% din prețul efectiv plătit de cumpărător. Jurisprudență

(2) Statul garantează plata de către instituțiile publice implicate a acestor despăgubiri în limita prevăzută la alin. (1). Jurisprudență

(3) Prevederile art. 324 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare, rămân aplicabile numai pentru contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

CAPITOLUL VI Dispoziții speciale privind fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale supuse privatizării

Art. 31. -

(1) Instituția publică implicată va solicita consiliului de administrație sau administratorilor convocarea adunării generale a acționarilor din societățile comerciale cu capital majoritar de stat, care se va întruni în termen de 5 zile de la data solicitării pentru a decide asupra fuziunii, divizării ori dizolvării și lichidării. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Prin derogare de la prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, convocarea va fi publicată într-un cotidian național de largă difuzare și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății comerciale, cu cel puțin 3 zile înainte de data întrunirii adunării generale a acționarilor. Jurisprudență

Art. 32. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În termen de 10 zile de la data la care adunarea generală a acționarilor a aprobat fuziunea sau divizarea societății comerciale consiliul de administrație va definitiva documentele necesare.

(2) Hotărârea adunării generale a acționarilor privind fuziunea sau divizarea societății comerciale poate fi atacată în termen de 5 zile de la data publicării.

(3) Proiectul de fuziune sau de divizare întocmit în forma prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, se depune în termen de 3 zile la oficiul registrului comerțului de către administratorul societății comerciale.

(4) Creditorii societății comerciale care fuzionează sau se divide, care au o creanță anterioară publicării proiectului de fuziune sau de divizare, pot face opoziție în termen de 5 zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor privind fuziunea sau divizarea. Jurisprudență

(5) Opoziția formulată în condițiile alin. (4) se judecă cu celeritate de către instanța judecătorească competentă.

Art. 33. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) La data adoptării hotărârii de dizolvare și lichidare adunarea generală a acționarilor va dispune încetarea mandatului consiliului de administrație al societății comerciale și va desemna un administrator unic al acesteia până la numirea lichidatorului sau a agentului de privatizare. Jurisprudență

(2) Hotărârea adunării generale a acționarilor privind dizolvarea și lichidarea societății comerciale poate fi atacată în termen de 5 zile de la data publicării.

Art. 34. - Reviste (2)

(1) În termen de două zile de la data publicării hotărârii de dizolvare/lichidare administratorul unic desemnat notifică prin curier poștal rapid cu confirmare de primire creditorii cunoscuți ai societății comerciale și publică un anunț informativ într-un cotidian național de largă difuzare, precum și prin mijloace electronice. În notificare și în anunț se precizează valoarea totală a datoriilor societății comerciale, astfel cum rezultă din evidențele financiar-contabile, creanțele care se compensează total sau parțial cu debite ale creditorului față de societatea comercială, ordinea de preferință a creanțelor, precum și termenul limită în care creditorii își pot manifesta intenția valorificării creanțelor prin depunerea unei declarații de creanță. Termenul de depunere a declarațiilor de creanță nu va putea depăși 20 de zile de la data publicării anunțului informativ.

(2) Dreptul de a contesta existența sau întinderea unei creanțe ori rangul acesteia în ordinea de preferință se stinge în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului informativ.

(3) Contestațiile creditorilor introduse la instanțele de judecată competente, în condițiile alin. (2), nu suspendă derularea procedurilor de lichidare a societății comerciale.

Art. 35. - Jurisprudență

(1) La data depunerii hotărârii de dizolvare la oficiul registrului comerțului se suspendă judecarea tuturor acțiunilor în pretenții judiciare sau extrajudiciare îndreptate împotriva societății comerciale, termenele de prescripție a acțiunilor de realizare a creanțelor aparținând creditorilor acesteia, precum și orice procedură de executare silită pornită împotriva ei. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

(2) Adunarea generală a acționarilor poate dispune încetarea măsurii de lichidare voluntară în cazul în care se înregistrează o scrisoare de intenție prin care se solicită cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni. În aceste condiții modalitatea și termenul de achitare a creanțelor se vor stabili prin contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni. La data la care adunarea generală a acționarilor hotărăște încetarea procedurii de lichidare voluntară societatea comercială intră în procedură de administrare specială potrivit art. 16.

Art. 36. -

(1) Lichidatorul are obligația ca, în cel mult 10 zile de la data intrării în funcție, să întocmească tabelul de creanțe, care va fi depus la sediul societății comerciale pentru a putea fi consultat de către creditori.

(2) Dreptul de a contesta existența sau întinderea unei creanțe ori rangul acesteia în ordinea de preferință se stinge în termen de 15 zile de la data comunicării acestora în scris de către lichidator.

Art. 37. - Jurisprudență

(1) Vânzarea bunurilor se face pe bază de licitație cu strigare, licitație în plic sigilat ori prin negociere, în condițiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei legi.

(2) Contractul de vânzare a bunului adjudecat se încheie sub sancțiunea nulității, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data adjudecării licitației. Lichidatorul poate prelungi acest termen cu cel mult 5 zile lucrătoare.

Art. 38. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Pentru acoperirea pasivului social lichidatorul va efectua plăți în contul creanțelor creditorilor, indiferent dacă acestea sunt ajunse sau nu la scadență, din sumele obținute în urma vânzării bunurilor mobile și imobile ale societății comerciale și a valorificării creanțelor față de terți, în următoarea ordine de preferință:

a) pentru acoperirea cheltuielilor aferente vânzării sau îndeplinirii procedurii de lichidare;

b) pentru achitarea salariilor pe cel mult 6 luni anterioare depunerii la oficiul registrului comerțului a hotărârii adunării generale a acționarilor de dizolvare/lichidare; Modificări (1)

c) pentru realizarea creanțelor creditorilor în favoarea cărora societatea comercială a constituit un drept de garanție reală mobiliară sau de ipotecă asupra bunurilor sale mobile ori imobile din sumele obținute prin vânzarea acestor bunuri; aceste prevederi se aplică și în ceea ce privește privilegiile speciale; Reviste (2)

d) în contul creanțelor statului sau ale autorităților administrației publice locale, provenite din impozite, taxe și alte obligații fiscale stabilite conform legii, din contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și la fondurile speciale;

e) în contul creanțelor statului, provenite din sumele plătite de Ministerul Finanțelor Publice pentru garanțiile la credite interne și externe executate, precum și pentru credite externe contractate direct de către stat, din care s-au făcut subîmprumuturi;

f) în contul creanțelor rezultând din împrumuturi acordate de stat, inclusiv în contul creanțelor rezultate din împrumuturile acordate pentru plata gazelor și energiei electrice conform reglementărilor în vigoare la data acordării împrumutului, precum și din creditele acordate societății comerciale de către un asociat sau acționar care reprezintă statul, inclusiv cele izvorâte din acte cu titlu gratuit făcute de acesta;

g) în contul creditorilor chirografari;

h) în contul acționarilor.

(2) Nici o distribuire de sume către creditori nu se va putea face mai înainte de rămânerea definitivă a hotărârilor prin care s-au soluționat cererile formulate în conformitate cu art. 36 alin. (2) ori de la soluționarea recursului la acestea.

CAPITOLUL VII Soluționarea litigiilor

Art. 39. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Termenul de prescripție pentru introducerea cererii prin care se atacă o operațiune sau un act prevăzut de prezenta lege și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare, ori se valorifică un drept conferit de acestea este de o lună de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia să cunoască existența operațiunii sau actul atacat ori de la data nașterii dreptului, cu excepția cererilor privind executarea obligațiilor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni ale societăților comerciale privatizate, precum și a celor în desființarea acestor contracte cărora li se aplică termenul general de prescripție. Jurisprudență

Art. 40. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Cererile prin care se atacă o operațiune sau un act prevăzut în prezenta lege și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare, ori se valorifică un drept conferit de acestea sunt de competența secțiilor comerciale ale tribunalelor și se judecă de urgență și cu precădere. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Dacă sunt motive întemeiate pentru care părțile nu sunt în măsură să își prezinte apărările în mod complet, instanța va putea, în mod excepțional, să acorde un singur termen în cunoștință de cel mult 5 zile, pentru aceste motive. Jurisprudență

(3) Instanța este obligată să pronunțe hotărârea în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor și să comunice părților hotărârea în cel mult 5 zile de la pronunțare.

Art. 41. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul procesului de privatizare de instituția publică implicată constituie titluri executorii în cazul neîndeplinirii de către cumpărători a obligațiilor pecuniare asumate. Constituie titluri executorii și contractele de garanție reală mobiliară încheiate între instituția publică implicată și cumpărător. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență

(2) Notificarea prin care instituția publică implicată înștiințează cumpărătorul asupra desființării contractului, ca efect al acționării pactului comisoriu, constituie înscrisul în baza căruia se efectuează reînregistrarea ca acționar a instituției publice implicate de către societatea de registru independentă care ține registrul acționarilor respectivei societăți comerciale și de către oficiul registrului comerțului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

CAPITOLUL VIII Agenți de privatizare

Art. 42. -

(1) În scopul accelerării procesului de privatizare instituțiile publice implicate pot delega unor agenți de privatizare exercițiul anumitor drepturi și puteri, în baza unui mandat.

(2) Agenții de privatizare vor prezenta, la cererea instituției publice implicate mandante, rapoarte cu privire la activitățile efectuate și vor exercita pe perioada mandatului, în mod exclusiv, atribuțiile delegate. Mandatul se acordă în legătură cu privatizarea/restructurarea/lichidarea unei societăți comerciale sau a unui grup de societăți comerciale, cuprinse în programe speciale de privatizare/restructurare/lichidare selectate de instituția publică implicată, în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi, fie pentru vânzarea de acțiuni, fie pentru vânzarea de active.

(3) Instituțiile publice implicate nu pot delega agenților de privatizare atribuțiile stabilite la art. 16.

Art. 43. -

În termen de 15 zile de la primirea propunerii de vânzare de acțiuni/active, formulată de agentul de privatizare, instituția publică implicată mandantă este obligată să încheie contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni/active sau să comunice motivul refuzului propunerii.

Art. 44. -

În exercitarea atribuțiilor ce le revin, potrivit prevederilor prezentei legi, în legătură cu o societate comercială sau cu un grup de societăți comerciale, agenții de privatizare acționează în numele și în contul instituțiilor publice implicate și au toate drepturile aferente acțiunilor acestora la societățile comerciale, inclusiv exercițiul puterilor și beneficiile speciale acordate instituțiilor publice implicate prin prezenta lege și prin normele metodologice emise în aplicarea acesteia, potrivit mandatului acordat, cu excepția dreptului la dividende și a oricărui drept de preferință.

Art. 45. -

Instituția publică implicată va organiza selectarea prin licitație restrânsă a agenților de privatizare cu care va încheia contracte de mandat, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei legi, și care vor derula aceste contracte. La această licitație vor fi invitați să participe doar acei potențiali agenți de privatizare care au fost preselectați de instituția publică implicată pe baza unui set de criterii de selecție. Indiferent dacă acționează individual ori asociați, agenții de privatizare în cauză trebuie să satisfacă anumite standarde minime de calificare.

Art. 46. -

Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare, agenții de privatizare pot efectua și operațiuni de lichidare și repartizare a patrimoniului societății comerciale.

CAPITOLUL IX Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 47. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În cazul societăților comerciale declarate închise potrivit legii de reglementare a piețelor de capital, instituțiile publice implicate pot vinde acțiunile deținute prin oricare dintre metodele prevăzute la art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare, indiferent de prevederile actului constitutiv.

(2) Acționarii societăților comerciale prevăzute la alin. (1) pot să își exercite dreptul de preferință la cumpărarea acțiunilor, stabilit prin actul constitutiv, în termen de maximum 15 zile de la publicarea anunțului de vânzare de către instituția publică implicată. În caz contrar instituțiile publice implicate vor vinde acțiunile deținute, prin oricare dintre metodele prevăzute în prezenta lege, oricărui potențial cumpărător.

(3) Instituțiile publice implicate vor proceda la vânzarea acțiunilor deținute la societățile comerciale declarate închise, prin oricare dintre metodele prevăzute în prezenta lege, și în cazul în care ceilalți acționari beneficiari ai dreptului de preferință și-au exercitat acest drept, dar nu s-a ajuns la perfectarea vânzării sau refuză de trei ori consecutiv să dea acordul instituției publice implicate pentru vânzarea acțiunilor către terți, în cazul în care un astfel de acord este necesar conform actului constitutiv.

Art. 48. -

Pentru societățile comerciale aflate în proces de privatizare la data intrării în vigoare a prezentei legi se instituie de drept procedura de administrare specială în perioada de privatizare.

Art. 49. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Procedurile de privatizare și vânzările de active aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua, potrivit prevederilor acesteia, cu recunoașterea valabilității actelor și etapelor consumate.

Art. 50. - Derogări (1)

(1) Societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar pot să participe cu aport de capital la constituirea de societăți comerciale cu capital mixt cu personalitate juridică română.

(2) Constituirea societăților comerciale cu capital mixt se va realiza prin asociere cu persoane fizice sau persoane juridice cu capital majoritar privat.

(3) Societatea comercială cu capital mixt nou-creată va avea drept de preferință la cumpărarea activelor, mijloacelor fixe și a imobilizărilor corporale și necorporale ale societății comerciale fondatoare, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, și care sunt necesare și concură în mod direct la realizarea obiectului principal de activitate al societății comerciale cu capital mixt.

(4) Societatea comercială cu capital mixt își poate exercita dreptul de preferință în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării intenției de vânzare făcute de societatea comercială fondatoare la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar.

(5) În cazul neexercitării dreptului de preferință societatea comercială fondatoare la care statul sau o autoritatea a administrației publice locale este acționar majoritar va putea vinde bunurile prevăzute la alin. (3), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 51. - Referințe (1), Derogări (3), Jurisprudență

Cheltuielile instituțiilor publice implicate includ următoarele:

a) cheltuielile proprii de organizare și funcționare, care, în cazul instituțiilor publice implicate, altele decât Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, sunt limitate doar la cele efectuate în scopul privatizării;

b) cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanți, agenți de privatizare sau firme de avocatură și cele pentru pregătirea și realizarea privatizării societăților comerciale. La propunerea instituției publice implicate, prin hotărâre a Guvernului, aceste cheltuieli pot fi suportate de către societatea comercială supusă privatizării; Derogări (1), Jurisprudență

c) cheltuielile pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare și postprivatizare pentru expertize, cauțiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătorești, documentații pentru obținerea avizului de mediu, precum și alte asemenea cheltuieli; Derogări (1)

d) costurile implicate de dizolvarea voluntară și lichidarea societăților comerciale; Referințe (1)

e) sumele cu care instituțiile publice implicate participă la majorarea capitalului social al unor societăți comerciale în cazurile prevăzute de lege;

f) sumele plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de instituția publică implicată ca urmare a garanțiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni, și/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretențiilor formulate de cumpărător, precum și despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din prezenta lege;

g) cheltuielile destinate cofinanțării proiectelor PHARE, inclusiv cele aflate în derulare de către instituțiile publice implicate, la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 52. -

Sediul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului este în municipiul București, str. Căpitan aviator Alexandru Șerbănescu nr. 50, sectorul 1.

Art. 53. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Industriei și Resurselor vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

(2) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni.

(3) În normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi prevăzute dispoziții cu privire la regimul sancționator al faptelor a căror încălcare constituie contravenție, cuantumul amenzilor ce se aplică, precum și autoritățile abilitate să aplice respectivele măsuri.

Art. 54. - Jurisprudență

Dispozițiile prezentei legi se completează cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 55. -

Dispozițiile prezentei legi se aplică tuturor instituțiilor publice implicate în privatizarea societăților comerciale la care statul este acționar.

Art. 56. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: alin. 14 al art. 82 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare; lit. a), c), k) și l) ale art. 3, art. 42, art. 6, art. 7, alin. (2) și (3) ale art. 9, alin. (4) al art. 13, alin. (1), (3), (4), (5), (6), (8) și (9) ale art. 14, art. 152, art. 19, alin. (2), (3), (4) și (5) ale art. 31, secțiunea I a cap. V2, alin. (2), (3) și (4) ale art. 322, art. 323, art. 324, alin. (1), (2) și (3) ale art. 329, art. 3210, 3211, 3212, alin. (1) și (3) ale art. 3213, art. 3214, alin. (2) al art. 3215, art. 3217, alin. (2) al art. 3218, alin. (1) și (3) ale art. 3219, alin. (1) și (4) ale art. 3221, art. 3228, art. 3231, alin. (1) și (2) ale art. 342, art. 343, alin. (1), (2) și (3) ale art. 344 și art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. Jurisprudență

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă alin. (2) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 225/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 113 din Constituția României, în urma angajării, în ședința comună din 20 martie 2002, a răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
VIOREL HREBENCIUC NICOLAE VĂCĂROIU

București, 28 martie 2002.

Nr. 137.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Apel. Cerere de interventie în interes propriu. Termenul pâna la care aceasta cerere poate fi modificată
Contestație formulată împotriva măsurii luate de administratorul judiciar de a nu înscrie întreaga creanță în categoria creanțelor garantate. Avize de ipotecă inițiale depuse în dovedirea caracterului garantat al creanței. Efecte
Contestație formulată împotriva măsurii luate de administratorul judiciar de a nu înscrie întreaga creanță în categoria creanțelor garantate. Avize de ipotecă inițiale depuse în dovedirea caracterului garantat al creanței. Efecte
Ordonanță președințială. Suspendare procedură licitație pentru vânzarea pachetului deținut de statul român prin AVAS la o societate comercială pe acțiuni. IMM
Admitere recurs în interesul legii. Aplicarea dispozițiilor art. 32 indice 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, raportat la art. 30 alin. (3) din Legea nr. 137/2002. Criteriile de stabilire a cuantumului despăgubirilor acordate societăților comerciale de instituțiile publice implicate în procesul de privatizare, ca urmare a retrocedării unor imobile foștilor proprietari
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Ghid pentru practicieni în dreptul concurenței, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
;
se încarcă...