Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 273/2014 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 4.786 din 12 februarie 2014 al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,

având în vedere prevederile:

- Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

- Regulamentului (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014;

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei Comunităților Europene din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 85t și art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2014, elaborat în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafață, completat de fermieri, conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, se depune la centrele locale/județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în perioada 3 martie-15 mai 2014.

(2) În perioada 16 mai-10 iunie 2014, formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafață se poate depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform art. 23 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei Comunităților Europene din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori, prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură primește, verifică, procesează cererile unice de plată pe suprafață și efectuează plata către fermier în contul bancar al acestuia, conform legislației.

Art. 4. -

(1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantațiilor viticole și defrișare a plantațiilor viticole, precum și cei ai măsurii 221 - prima împădurire a terenurilor agricole și ai măsurii 215 - bunăstarea animalelor au obligația de a completa formularul-tip prevăzut la art. 1, indiferent dacă solicită plăți directe sau nu, pentru toate suprafețele agricole ale exploatației.

(2) Nedepunerea de către beneficiarii prevăzuți la alin. (1) a formularului-tip de cerere unică pentru plată pe suprafață în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) determină aplicarea de sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 70 alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei Comunităților Europene, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Cererile pentru plată pe suprafață depuse de către beneficiarii măsurilor de reconversie/restructurare a plantațiilor viticole și defrișare a plantațiilor viticole fac obiectul verificărilor efectuate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură privind respectarea prevederilor art. 85t și art. 103z din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările și completările ulterioare.

(4) Nerespectarea de către beneficiarii menționați la alin. (1) a cerințelor de ecocondiționalitate determină aplicarea de sancțiuni în conformitate cu prevederile art. 71 și 72 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Comisiei Comunităților Europene.

Art. 5. -

(1) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru schemele de plată pe suprafață pentru anul 2014.

(2) Formularul-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2014 este distribuit gratuit fermierilor.

(3) Completarea de către fermieri a declarației de suprafață aferentă formularului de cerere unică de plată pe suprafață, digitizarea și/sau actualizarea parcelelor agricole se vor face electronic. Prin excepție, se permite fermierilor depunerea cererii în format hârtie, în situația în care aplicația IPA-Online nu este funcțională.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat

București, 20 februarie 2014.

Nr. 273.

ANEXA Nr. 1

CERERE UNICĂ DE PLATĂ PE SUPRAFAȚĂ 2014

I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAȚIE

DATE DESPRE EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ/GOSPODĂRIE:

A. DATE DESPRE SECTORUL VEGETAL

B. DATE DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC
(informații despre animalele din exploatapa/gospodăria solicitantului)

Notă: Câmpurile notate cu "*" sunt OBLIGATORIU de completat

II. DECLARAȚIE DE SUPRAFAȚĂ - 2014

Persoane fizice (CNP): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nume și prenume / Denumire exploatație: ______________
Persoane juridice și PFA/ÎÎ/ÎF (CUI\CF): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Se declară toate parcelele agricole utilizate, indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin!
Județ Informații aferente hărților Nr. parcelă agricolă Cod Categorie de folosință Suprafață parcelă
- ha -
Măsuri de agro-mediu Nr. parcelă / cultură 1a; 1b; 1c; 1d Cultură Suprafață Cultură parcelă agricolă
- ha -
Cod Pachet Nume Cod
Localitate Comună/ Oraș Cod Sirsup Nr. hartă Nr. bloc fizic
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile / schemele de sprijin pe suprafață.
Semnătură titular cerere/ reprezentant, administrator desemnat / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
împuternicit (și ștampilă, după caz)
Nume și prenume în clar împuternicit:
Data . . . . . . . . . . . . . . / 2014
Total suprafață utilizată
Total suprafață solicitată

III.1. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII

Subsemnatul, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., mă angajez și declar că am luat cunoștință:

1. Condițiile și modalitățile de acordare a plăților directe, conform reglementărilor europene și naționale pe care trebuie să le respect:

- exploatez un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, iar suprafața parcelei agricole este de cel puțin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei este de cel puțin 0,1 ha (conform art. 7 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 125/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare; în cazul livezilor tradiționale, suprafața minimă eligibilă a parcelelor pentru pachetele 1 și 2 ale măsurii 214 este de 0,3 ha (conform PNDR 2007-2013, versiunea consolidată);

- declar toate parcelele agricole eligibile și neeligibile pe care le utilizez: nedeclararea întregii suprafețe agricole utilizate atrage după sine sancțiuni (art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările și completările ulterioare);

- depun anual o singură cerere unică de plată pe suprafață, indiferent dacă parcelele pe care le utilizez sunt situate în localități/județe diferite;

- respect cerințele de ecocondiționalitate reglementate prin legislația națională, pe toată exploatația.

2. Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea plăților directe, precum și înscrierea cu intenție în formularul de cerere și/sau în documentele aferente cererii a informațiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag după sine sancțiuni de natură financiară și/sau penală, după caz.

3. Beneficiarii plăților directe pot fi persoanele fizice și/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendași, concesionari, asociați administratori în cadrul asociațiilor în participațiune, locatari sau altele asemenea. Arendatorul, concedentul și/sau locatorul nu beneficiază de plăți directe pentru terenul arendat, concesionat și/sau închiriat conform art. 6 din O.U.G. nr. 125/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare. Beneficiarii rentei viagere pentru suprafețele arendate/înstrăinate, conform Legii nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu beneficiază de plăți directe pentru terenul arendat/înstrăinat. Acest teren nu face obiectul prezentei declarații.

4. A.P.I.A. poate solicita, în legătură cu cererea de plată, documente suplimentare în orice moment, pe care mă angajez să le prezint în termen.

5. În cazul în care refuz efectuarea controlului pe teren, cererea unică de plată pe suprafață va fi respinsă de la plată conform art. 26 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările și completările ulterioare. Dacă au fost acordate și plăți pentru măsurile de dezvoltare rurală (LFA și agromediu) în campaniile anterioare, acestea se recuperează întrucât se consideră nerespectare de angajament conform art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 65/2011.

6. În cazul în care după depunerea cererii unice de plată pe suprafață au intervenit modificări ale informațiilor declarate (schimbări referitoare la suprafața agricolă utilizată a exploatației, transferarea proprietății fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări), în termen de 10 zile, le comunic în scris la A.P.I.A. conform art. 7 alin. (1) lit. j) din O.U.G. nr. 125/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, și prezint documentele doveditoare.

7. Dacă exploatația a fost afectată de un caz de forță majoră comunic acest fapt în scris la A.P.I.A în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (conform art. 75 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările și completările ulterioare, și art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările și completările ulterioare) și art. 47 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 și prezint documentele doveditoare privind apariția cazului de forță majoră sau circumstanțe excepționale. Cazurile de forjă majoră sunt: "decesul agricultorului, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, un dezastru natural sever care afectează grav exploatația agricolă, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creșterii animalelor aflate pe exploatație, o epizootie afectând total sau parțial șeptelul agricultorului, exproprierea unei părți importante a exploatației, dacă aceasta nu a fost previzionată la data la care angajamentul a fost semnat",

8. Schimbarea categoriei de folosință a terenului, inclusiv pajiște permanentă (pășuni-fânețe), se face numai în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Suprafețele scoase din circuitul agricol nu fac obiectul prezentei declarații.

9. În cazul constatării unor nereguli/fraude, A.P.I.A. întreprinde demersurile necesare recuperării sumelor acordate necuvenit conform art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările și completările ulterioare, și/sau aplică prevederile O.U.G. nr. 66/2011.

10. Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, datele înscrise în formularul de cerere unică de plată pe suprafață și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și valide.

11. Nu se acordă nicio plată dacă se stabilește că au fost create artificial condiții pentru obținerea plăților aferente schemelor de sprijin, cu scopul de a obține un avantaj contrar obiectivelor respectivei scheme/măsuri de plată conform art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările și completările ulterioare.

12. Structurile de control de la nivelul M.A.D.R., A.P.I.A., A.P.D.R.P, Comisiei Europene, Curții de Conturi Europene, Curții de Conturi a României și alte structuri competente au dreptul de a verifica informațiile din dosarul cererii unice de plată pe suprafață, precum și documentele aflate în legătură cu aceasta, caietul de agromediu, registrele contabile, dovezile de plată, în baza art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările și completările ulterioare.

13. Sunt de acord ca datele din cererea de plată și documentele anexate să fie introduse în baza de date I.A.C.S. (administrată de A.P.I.A. în baza art. 14, 15 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările și completările ulterioare), verificate conform art. 28, 30 alin. (1), (2), punctul a, alin. (3), (4), art. 31, 35, 47, 48, 49, 50 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările și completările ulterioare, și art. 20, 22, 24 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, cu modificările și completările ulterioare (în vederea calculării plății), și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și evaluări economice, precum și să fie făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului (CE) nr. 259/2008, cu modificările și completările ulterioare.

14. Declar că la momentul completării declarației de suprafață 2014 am avut la dispoziție suprafețele determinate (constatate) în urma controalelor pentru cererea depusă anterior (doar dacă fermierul a avut cerere depusă în campania anterioară) și parcelele digitizate așa cum au rezultat în urma controalelor conform art. 19 din Regulamentul (CE) nr 73/2009, cu modificările și completările ulterioare, și art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009, cu modificările și completările ulterioare, și am luat cunoștință de avertizările din aplicația IPA Online.

15. Mă oblig să desfășor activitate agricolă în zona defavorizată (ZMD, ZSD, ZDS) timp de 5 ani de la efectuarea primei plăți (data primei autorizări la plată a acestor măsuri) pentru angajamentele aflate în desfășurare și timp de 1 an pentru angajamentele prelungite și să respect cerințele de ecocondiționalitate pe întreaga suprafață a exploatației (numai pentru solicitanți ale căror parcele agricole se află în zonele defavorizate și solicită sprijinul corespunzător).

16. Pentru măsura 214 - plăți de agromediu este obligatorie ținerea evidenței agricole (caietul de agromediu trebuie completat și păstrat pe toată perioada de desfășurare a angajamentului și 3 ani după încheierea acestuia (conform art. 9 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 885/2006), fiind condiție de eligibilitate. Declar că am primit modelul de caiet de agromediu pentru anul 2014.

17. Am luat cunoștință că pentru măsurile 211, 212 și 214 nu există posibilitatea încheierii unor noi angajamente, dar angajamentele care au expirat în 2013 se pot prelungi cu 1 an. Mă angajez să respect angajamentele pe aceste suprafețe pe perioada prelungirii.

18. Declar că am fost informat asupra condițiilor de eligibilitate și am primit un exemplar din: III.1 - ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII, III.3 - ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII - CERINȚE DE ECOCONDIȚIONALITATE, III.2 - ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII - MĂSURI DE AGROMEDIU (dacă este cazul), anexa nr. 3 la formularul - tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2014 - Tipuri de zone de interes ecologic.

Semnătura titular cerere/reprezentant, administrator desemnat/împuternicit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nume și prenume în clar împuternicit: Ștampila: Data: . . . . . . . .. /2014
Centrul județean/ local APIA: Cererea prelucrată:
Controlul vizual a fost realizat (se bifează codul controlului vizual): A □ B □ C □ Numele și prenumele operatorului SAPS:
Data și semnătura:
Numele și prenumele verificatorului SAPS:
Data și semnătura:
Numele și prenumele funcționarului APIA care realizează controlul vizual*):
*) (același funcționar care a primit cererea unică de plată)
Data și semnătura:

III.2. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII - MĂSURI DE AGROMEDIU - solicitare prelungire cu 1 an a angajamentelor pentru care cei 5 ani de angajament au expirat în campania 2013*)

*) Prelungirea angajamentelor se poate face sub rezerva aprobării modificării PNDR de către Comisia Europeană.

Declar pe propria răspundere că solicit prelungirea cu 1 an a angajamentelor expirate în campania 2013. Voi prelungi angajamentele pe aceleași parcele, cu aceleași suprafețe și pachete (în cazul pachetelor 1, 2 și 3). În cazul pachetului 4, pentru care ultimul an de angajament a fost 2013**), mă angajez să păstrez aceeași suprafață angajată.

**) Se va semna în spațiul aferent pachetului pe care se solicită prelungirea.

Data: Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Angajamente

1. Mă angajez să continui să respect cerințele minime relevante pentru măsurile de agromediu***), cerințele legale în materie de gestionare (SMR), precum și Bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) pe întreaga exploatație și pe perioada de prelungire a angajamentului.

***) Parcela pe care nu se respectă cerința minimă relevantă se exclude de la plata de agromediu conform legislației în domeniu în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor pentru măsura 214 - Plăți de agromediu.

Data: Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Mă angajez să continui să respect cerințele de management aferente pachetului/pachetelor de agromediu, pe suprafețele pentru care aplic, pe întreaga suprafață a parcelelor angajate și pe perioada de prelungire a angajamentului.

Ma angajez să mențin o evidență a activităților de agromediu pe aceste suprafețe (completând un caiet privind activitățile de agromediu) pe perioada de prelungire a angajamentului

Data: Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. În cazul în care suprafața aflată sub angajamentul de agromediu se reduce, suport consecințele prevăzute de legislația în vigoare pe toată perioada de 6 ani de angajament.

Data: Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pachetul 1: Pajiști cu înaltă valoare naturală (P 1)
(Acest pachet se poate aplica doar în unitățile administrativ-teritoriale eligibile / UAT din anexa 4B2 din PNDR 2007-2013 pe pajiștile cu înaltă valoare naturală, precum și suprafețele acoperite cu livezi tradiționale utilizate extensiv ca pajiști prin cosit și/sau pășunat.)
Pachetul 2: Practici agricole tradiționale (P 1.2)
Cerințe de management:
- utilizarea fertilizanților chimici este interzisă;
- utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 30 kg. N s.a./ha;
- utilizarea pesticidelor este interzisă;
- cositul poate începe doar după data de 1 iulie;
- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
- pășunatul se efectuează cu maximum 1 UVM pe hectar;
- pășunile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;
- este interzis aratul sau discuitul pajiștilor aflate sub angajament;
- nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări. Se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porțiuni de pajiște degradează sau sunt afectate accidental. Pachetul 1 și pachetul 2 se pot aplica în combinație pe aceeași suprafață de teren.
(Opțional poate fi aplicat doar în combinație cu pachetul 1, adică acest pachet poate fi aplicat doar dacă s-a aplicat și pentru pachetul 1.)
Cerință de management:
- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub angajament.
Data:
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data:
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .
Pachetul 3: Pajiști importante pentru păsări (P 3)
(Acest pachet se poate aplica doar în unitățile administrativ-teritoriale eligibile / UAT din anexa 4B2 din PNDR 2007-2013.)
Pachetul 3: Pajiști importante pentru păsări (P 3)
Varianta 3.1 Crex Crex (P3.1)
Cerințe de management:
- utilizarea fertilizanților este interzisă;
- utilizarea pesticidelor este interzisă;
- cositul se efectuează doar după data de 31 iulie;
- cositul se realizează dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia;
- o bandă necosită lată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită după data de 1 septembrie;
- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
- pășunatul se efectuează cu maximum 0.7 UVM pe hectar;
- pășunile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;
- este interzis aratul sau discuitul pajiștilor aflate sub angajament;
- nu vor fi realizate Însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări. Se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porțiuni de pajiște se degradează sau sunt afectate accidental;
- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub angajament, cu excepția celor operate cu forță animală.
Varianta 3.2 Lanius minor și Falco vespertinus (P3.2)
Cerințe de management:
- utilizarea fertilizanților este interzisă;
- utilizarea pesticidelor este interzisă;
- cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie;
- cositul se efectuează în etape;
- o bandă necosită lată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită după data de 1 septembrie;
- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
- pășunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar;
- pășunile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;
- este interzis aratul sau discuitul pajiștilor aflate sub angajament;
- nu vor fi realizate Însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări. Se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porțiuni de pajiște se degradează sau sunt afectate accidental;
- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub angajament, cu excepția celor operate cu forță animală.
Data:
Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data:
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pachetul 4: Culturi verzi (P 4) Cerințe de management:
- semănarea culturilor verzi trebuie realizată în perioada 1 august - 30 septembrie. Plantele ce pot fi utilizate drept culturi verzi sunt: mazărea, măzărichea, rapiță, muștarul, lupinul, sulfina.
- în cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligația să notifice cu privire la acest aspect în termen de 10 zile de la înființare, dar nu mai târziu de 30 septembrie, în caz contrar fiind exclusă de la plată suprafața respectivă.
- doar fertilizanții organici pot fi utilizați înaintea înființării culturilor verzi. Utilizarea fertilizanților chimici pentru culturile verzi este interzisă;
- biomasă formată trebuie să fie încorporată în sol în perioada 15 februarie - 31 martie;
- în cazul în care fermierul nu poate să încorporeze în sol biomasă formată în perioada 15 februarie - 31 martie, datorită condițiilor climatice nefavorabile (zăpadă sau băltirea apei), acesta are obligația de a notifica APIA cu privire la acest aspect până cel târziu la data de 31 martie și de a încorpora biomasă formată imediat ce condițiile climatice îi vor permite, dar nu mai târziu de data de 15 aprilie;
- lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acțiune;
- nu este permis aratul pajiștilor existente în fermă pe toata durata angajamentului;
- se poate schimba anual suprafața pentru care aplică acest pachet cu alte suprafețe localizate în cadrul aceleiași ferme, dar cu condiția menținerii valorii de suprafață angajată în cadrul acestui pachet în primul an de angajament.
Având în vedere că cerința GAEC1 specifică faptul că: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puțin 20% din suprafața de teren arabil a fermei”, pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC, acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafața de teren arabil aparținând unei ferme. Așadar, suprafața care face obiectul pachetului 4 trebuie să fie diferită de cea pe care este obligatorie respectarea GAEC1.
Pachetul 4 poate fi combinat pe aceeași suprafață de teren arabil cu variantele P 5, respectiv: 5.1 - Culturi agricole pe teren arabil sau 5.2 - Legume.
Pachetul 4 nu poate fi combinat pe aceeași suprafață de teren arabil cu pachetul 7.
Data: Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .

Se poate solicita prelungirea pe unul sau mai multe pachete cu obligativitatea menținerii suprafeței aflate sub angajament la data expirării pe pachetul respectiv.

În anul 2014 nu se încep noi angajamente pentru niciuna din măsurile 211, 212, 214.

III.3. ANGAJAMENTE ȘI DECLARAȚII - CERINȚE DE ECOCONDIȚIONALITATE

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., declar că am luat cunoștință de cerințele de ecocondiționalitate și mă angajez să le respect pe întreaga exploatație. Mă angajez să declar toate animalele existente în cadrul exploatației/gospodăriei și codul/codurile de exploatație cu care sunt înscris în Registrul național al exploatațiilor, administrat de către Agenția Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, și mă oblig să asigur accesul inspectorilor APIA și ANSVSA pentru verificarea respectării normelor de ecocondiționalitate.

A. Bunele condiții agricole si de mediu (GAEC) în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor nr. 30/147/2010, cu modificările și completările ulterioare:

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă și/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puțin 20% din suprafața arabilă totală a fermei.

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prășitoare, inclusiv semănatul, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

GAEC 3. Se mențin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II. Standarde pentru menținerea conținutului optim de materie organică în sol

GAEC 4. Floarea-soarelui nu se cultivă pe același amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...